WEZM: Werk, een zorg minder!

In Werk een Zorg Minder (WEZM) staat het activeren van langdurig werklozen met multiproblematiek – klanten uit het granieten bestand – centraal. WEZM doet dit door middel van een sluitende aanpak tussen werk en zorg. Niet de zorg maar het bezig zijn met werk vanuit de Activeringscentra staat in de aanpak voorop.

Transitiecommissie stelselherziening jeugd: Tweede rapportage

Voor u ligt de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. De TSJ hoopt met deze tweede rapportage een helder beeld te geven van de stand van de voorbereidingen voor de decentralisatie jeugd. Deze rapportage heeft betrekking op de voorbereiding van de decentralisatie jeugd in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 mei 2013. Deze periode kenmerkt zich door een zichtbare versnelling en toenemend urgentiebesef van het...

= De raad in stelling: het spoorboekje; Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de
richting bij de decentralisaties =

Checklist beleidsplan Jeugd

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Het conceptvoorstel van de nieuwe Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidsplan vast te stellen. Dit plan zal duidelijk moeten maken wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de zorg voor jeugdigen wil organiseren, welke middelen zij daarvoor inzet en hoe zij invulling geeft aan haar eigen rol. Volgens het Transitieplan en...

MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013

Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving. Daarna gaat de rapportage in op een aantal concrete knelpunten die de MEE-consulenten herhaaldelijk signaleren bij de ondersteuning van hun cliënten.

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter sprake. Begeleiders van jongeren met een LVB ervaren vrijwel dagelijks het spanningsveld tussen te veel zorg bieden (onvoldoende uitdagingen en te veel verantwoordelijkheid leggen bij de jongere (overvragen). Begeleiders blijken in de praktijk grote behoefte te hebben aan concrete handvatten voor het vinden van de...

Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars

In het licht van de beschreven ontwikkelingen is Annalise gevraagd een analyse van de geldstromen van de zorgverzekeraars te maken. Voor deze analyse zijn de volgende onderzoeksvragen onderzocht: Hoe ontwikkelt het verdienmodel van de zorgverzekeraars zich in 2012 ten opzichte van de jaren 2011, 2010 en 2009?; Aan welke posten besteden zorgverzekeraars de inkomsten? En hoe ontwikkelen deze posten zich? Hoe transparant zijn deze bestedingen...

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio's voldoende

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die niet in een zorginstelling verblijven, vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Zij kampen veelal met problemen op verschillende leefgebieden; wonen, werken, gezondheid, inkomen of relaties. Sommigen mijden de hulpverlening. Uit dit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) blijkt dat centrumgemeenten, instellingen voor...

Transitieplan jeugd: Gezamenlijk plan van Rijk, VNG en IPO

Dit transitieplan Jeugd beschrijft de stappen die door het rijk, IPO en VNG/gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars en veldpartijen gezet worden voor een verantwoorde transitie (overgang) naar het nieuwe jeugdstelsel. Daarnaast heeft het plan aan hoe rijk en VNG de transformatie van de zorg zullen ondersteunen en faciliteren. Conform de aanbevelingen van de TRansitiecommissie Stelsel herziening Jeugd wordt in het transitieplan ingegaan...

Marktscan en beleidsbrief: Geestelijke gezondheidszorg; Weergave van de markt 2008-2012

Marktscans geven op een systematische wijze een beeld van de marktstructuur, het marktgedrag
en de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De marktscan GGZ 2012 bevat feitelijke ontwikkelingen binnen de GGZ. In deze marktscan wordt een onderscheid gemaakt tussen de curatieve GGZ en de langdurende GGZ. De strafrechtelijke forensische GGZ die wordt bekostigd door justitie wordt buiten beschouwing gelaten in...

Generalistische Basis GGZ: Verwijsmodel en productbeschrijvingen

Om kwaliteit en kostenbeheersing in de GGZ te waarborgen, verwacht men dat er een verschuiving van patiëntenstromen kan plaatsvinden van de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en naar de huisartsenzorg met ondersteuning (HA+POH). Om dit mogelijk te maken dienen de laatste functies te worden versterkt. Om de GBGGZ te versterken wordt een uniforme bekostiging ontwikkeld op basis van een beperkt aantal...

Frictiekosten transitie jeugdzorg: Een onderzoek naar frictiekosten en budgetconsequenties in diverse scenario's; Eindrapport

De Jeugdwet regelt dat per 1 januari 2015 alle huidige taken op het gebied van jeugdzorg van de provincie (toegangsfunctie, provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering), het Rijk (jeugdzorg plus), de AWBZ (jeugd-LVB en langdurige jeugd-GGZ) en de ZvW (kortdurende jeugd-GGZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Vanaf dat moment worden alle afspraken beëindigd tussen de huidige financiers en de aanbieders van jeugdzorg. De...

Financiële vraagstukken 'feiten en cijfers' transitie nieuw stelsel jeugd: Opdracht 1: Dataverzameling; Eindrapportage

Het Rijk is voornemens om alle vormen van jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. Deze stelselwijziging jeugd is geen overheveling van wettelijke taken van de ene overheid/financier naar de andere. Het gaat om het intrekken van de Wet op de jeugdzorg en het schrappen van aanspraken uit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Daarvoor in de plaats komt een geheel nieuwe wet die gemeenten de verantwoordelijkheid geeft om...

Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg

Op verzoek van sociale partners heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een arbeidsmarkteffectrapportage (AER) laten uitvoeren naar de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Doel van de AER is om inzicht te krijgen in de (mogelijke) arbeidsmarkteffecten als gevolg van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De inzichten uit het onderzoek willen het ministerie van VWS en de sociale partners...

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning

Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we weinig van armoede binnen deze specifieke groep en van de gevolgen van die armoede voor hun deelname aan de samenleving. Dat was reden om het verkennende onderzoek 'Armoede bij mensen met beperkingen' uit te voeren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek. Met een...

Kostenontwikkeling GGZ

De kosten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn relatief het meest toegenomen. Een stijgende vraag om professionele hulp voor psychische gezondheidsproblemen ligt ten grondslag aan de groei van de GGZ. Ook is de zorg voor psychische gezondheidsproblemen toegankelijker geworden, waardoor het aantal patiënten en behandelingen is toegenomen. Daarnaast heeft de liberalisering van de zorgmarkt het mogelijk gemaakt voor nieuwe aanbieders...

Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kwantitatieve analyse en casusonderzoek

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs, brengt in kaart welke regionale verschillen er zijn in de indicatiestelling voor de clusters 2 en 4 en wat succesfactoren zijn van (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. 

Stelselwijziging jeugd: Eerste inventarisatie bekostigingsmodellen

Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wet 'Zorg voor de Jeugd' als kader voor het nieuwe jeugdstelsel. Onderdeel van de implementatie is de invulling van het 'opdrachtgeverschap en de daaraan gerelateerde wijze van bekostiging. Gemeenten zijn over het algemeen nog niet zover dat ze in samenspraak met aanbieders keuzes hebben gemaakt ten aanzien van de wijze van bekostigen. Een belangrijk...

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland

 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ biedt een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij om hoe vaak individuele functies en zorgzwaartepakketten zijn geïndiceerd. 

Begeleiding in beeld: Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ.; Nederland

De rapportage 'Begeleiding in beeld' is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten met aanspraak op de functie Begeleiding in iedere gemeente in Nederland. Met deze informatie kunnen gemeenten zich voorbereiden op hun nieuwe taak. De rapportage bevat informatie die eenvoudig en eenduidig is weergegeven. In deze publicatie worden de cijfers van Nederland getoond. Via onderstaande url kunnen...

CIZ Basisrapportage AWBZ: Nederland

Met de CIZ Basisrapportage AWBZ biedt het CIZ een overzicht van het aantal inwoners in Nederlandse gemeenten en andere geografische gebieden, zoals zorgkantoorregio’s of provincies, met een indicatie voor AWBZ-zorg op een bepaald moment. Met de basisrapportage voorziet het CIZ gemeenten van informatie die eenvoudig en eenduidig is, en die tevens uitputtend genoeg is om aan de verscheidenheid in vragen tegemoet te komen. De Basisrapportage...

Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving

Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De
omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving
en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit die samenleving mogelijk de behoefte
aan ondersteuning vanuit de overheid. Het particuliere initiatief is leidend en daarbij moet worden
geëxpliciteerd welke rol de overheid moet of wenst te...

Handleiding maatwerk voor risicojongeren

In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en Antilliaanse risicogroepen. De gemeenten ontvingen hiervoor geld van het Rijk, tot eind 2012. Wat valt uit de ervaringen te leren? In deze handreiking leest u erover. U vindt handvatten voor 'diversiteitsproof' generiek beleid. Deze zijn ontleend aan de ervaringen in de gemeenten en aan...

Jeugdbescherming

Deze digitale brochure is bedoeld voor gemeenten en geeft informatie over jeugdbescherming.
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt wanneer een gezonde en
veilige ontwikkeling van een kind of jongere in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (ernstig) wordt
bedreigd en vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt. In deze brochure vindt u antwoord op de volgende vragen: 1. Wat is jeugdbescherming en voor wie is het bedoeld? 2. Hoe...

Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg

Dit advies sluit aan bij ontwikkelingen in de JGZ, de stelselherziening jeugd, veranderende opvattingen van ouders, veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte en veranderingen in de context van kinderen binnen gezinnen en in hun leefomgeving. 

Naar nieuw vertrouwen: Ervaringen met indicatiestelling voor lwoo en praktijkonderwijs en nieuwe toewijzing van zorg in 'Experiment Eemland'

De aanleiding tot voorliggende rapportage ligt in de wens van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) om informatie te verzamelen op grond waarvan zij kan adviseren over hoe de toewijzing van lwoo en PrO binnen Passend onderwijs zou kunnen worden ingepast. 

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: Eerste rapportage

Voor u ligt de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (hierna: TSJ). De TSJ is in september 2012 geïnstalleerd en heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp1 aan gemeenten, zodat tijdig voldoende maatregelen kunnen worden genomen om risico's te beheersen. In het bijzonder kijkt de TSJ daarbij naar de jeugdbescherming en...

Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd

Deze handreiking biedt overzicht en helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in de samenwerking op het terrein van jeugdzorg. Beschikbare informatie is samengebracht in beknopte
overzichten. Een afwegingskader voor gemeenten wordt aangeboden om keuzes te maken in de wijze waarop zij zorg voor jeugd op een passende manier kunnen uitvoeren en inkopen. Richting wordt aangebracht , bewust geen ultieme verdeling. De handreiking biedt de...

Handreiking: de JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Het ministerie van VWS heeft GGD Nederland gevraagd om samen met ActiZ en het NCJ  d.m.v. een handreiking landelijk sturing te geven aan de impuls voor een extra contactmoment met adolescenten. De manier waarop dit contact plaats vindt moet jongeren aanspreken. De (digitale) mogelijkheden van deze tijd kunnen daar een rol in hebben. In deze handreiking staat beschreven hoe op eigentijdse wijze invulling en vorm te geven aan dit...

Naar een samenhangend regionaal aanbod voor Steun en hulp bij opvoedingsvragen: De resultaten van fase 1 en 2 van het ondersteuningsproces

Begin 2012 zijn de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland met de andere partners van het Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg (BOJOZ) een proces gestart dat moet uitmonden in een samenhangend en op de regionale vraag afgestemd pakket aan steun en hulp bij opvoedingsvragen. Daarbij hebben zij uiteraard ook aandacht geschonken aan de belangrijke rol van de pedagogische civil society en de algemene jeugdvoorzieningen. Want alleen op een sterk...

Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011

Het toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is één van de wettelijke taken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het openbare Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ rapporteert de NZA over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ. De NZa heeft in dit Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 de uitkomsten van haar onderzoek samengevat. De NZa...

Active inclusion of young people with disabilities or health problems

This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom) and at EU level, with an emphasis on assessing the implementation of active inclusion policy at national level. Active inclusion policy seeks to integrate measures measures in relation to three pillars – adequate...

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding : voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar versterken? Daar gaat dit informatieblad over. Verder in dit blad: goede voorbeelden van toekomstbestendige arbeidsmatige dagbesteding; belangrijke lokale opgaven voor een effectieve transitie en de mogelijke win...

Terecht in de jeugdzorg: Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

Jeugdigen of hun opvoeders die in de problemen komen, kunnen gebruikmaken van jeugdzorg. Het gebruik van deze voorzieningen in Nederland is groot en stijgt al jaren. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat jeugdigen in Nederland tot de gelukkigste in de wereld behoren. Blijkbaar zijn er in Nederland veel jeugdigen met wie het goed gaat, maar is er ook een substantieel aantal met ernstige problemen. In dit rapport staat het gebruik van...

Samen voor re-integratie: Een praktisch instrument voor gemeente en zorgverzekeraar om samen te werken aan re-integratie en sociale activering

Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland onderkennen de samenloop tussen zorg en werk. Om gezamenlijkheid tussen gemeente en zorgverzekeraar bij re-integratie (en sociale activering) te stimuleren en ervaringslessen te delen, hebben VNG en ZN een quick scan laten uitvoeren. Belangrijke informatie is opgehaald in gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten die een relatie met elkaar hebben. De gesprekken zijn gecombineerd...

Naar dezelfde loonwaarde?: Een vervolgonderzoek naar de vergelijkbaarheid van loonwaardemethoden; Eindrapport

Loonwaarde en loonwaardebepaling staan volop in de (politieke) belangstelling. Werknemers met arbeidsbeperkingen moeten – ook wanneer zij niet in staat zijn zelfstandig het volledige wettelij minimumloon te verdienen – in toenemende mate aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat betekent dat werkgevers gecompenseerd moeten worden voor dat deel dat deze werknemers verminderd productief zijn: een werkgever zal in beginsel immers alleen willen...

Overzicht van ervaringen met job carving en functiecreatie in de VVT-sector

In de komende tijd zullen de tekorten in de zorgsector oplopen; de behoefte aan geschoold personeel neemt toe en aan de kant van het aanbod is een duidelijke afname te zien. In de sector wordt op verschillende wijzen gewerkt om dit probleem op een adequate wijze aan te pakken. Een van de projecten die hier op gericht is, is het project Functiecreatie in de V&V waarin op een innovatieve wijze wordt gewerkt om de komende tekorten binnen de...

Participatie in zicht: Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

Op dit moment ondergaat het Nederlandse jeugdzorgstelsel een radicale transformatie. Deze transformatie wordt ook wel stelselwijziging of transitie van de jeugdzorg genoemd. De verantwoordelijkheden en taken rond jeugdzorg verschuiven van de provincies naar de gemeenten. Dit onderzoek toont de stand van zaken van burgerparticipatie bij het gemeentelijk jeugdbeleid op twee thema's: de huidige gemeentelijke taken op het gebied van opvoed- en...

De gewoonste zaak van de wereld: Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo) heeft zich met regelmaat uitgesproken over de gewwenste koers van het jeugd- en gezinsbeleid. Geen directe overheidsinterventies gericht op het individu, maar versterking van sociale netwerken, van de zogeheten 'pedagogische civil society'. Het lijkt erop dat deze gedachte weerklank heeft gevonden. De term keert niet alleen terug in beleidsstukken, maar ondervindt in de wereld van...

Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken: Rapportage 2012

Dit rapport beschrijft ontwikkelingen in het zorggebruik van mensen met een chronische ziekte in Nederland over de laatste dertien jaar alsmede hun ervaringen met de zorg. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoeksprogramma 'Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking' dat uitgevoerd wordt door het NIVEL. Dit programma omvat drie deelmonitors waarin de ontwikkelingen op verschillende terreinen van...

Jaarrapport jeugdmonitor 2012

Deze publicatie schetst een breed beeld van de situatie van jongeren van 0 tot 25 jaar op een vijftal deelterreinen, namelijk jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Naast het beschrijven van een actueel beeld van de jeugd op deze terreinen is er ook aandacht voor de ontwikkeling van diverse aspecten in de tijd en, waar mogelijk, het beschrijven van samenhang en dwarsverbanden tussen belangrijke facetten van het...

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en Jeugdzorg aan hen overdragen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten dichterbij de burger staan en meer maatwerk kunnen leveren door taken in samenhang te organiseren. Gemeenten hoeven voor de ontwikkeling van het nieuwe sociale...

Handreiking ondersteuningsplannen 2013

De Handreiking Ondersteuningsplannen is bedoeld voor beleidsmedewerkers en voor functionarissen verantwoordelijk voor systematiek en kwaliteit van ondersteuningsplannen in de gehandicaptensector (LG, ZG, VG, NAH, EMB). De handreiking beschrijft een kader voor ondersteuningsplannen en vermeldt elementen die inhoudelijk, procesmatig en qua regelgeving een rol spelen. Maar dit kader laat ook bewust ruimte om binnen de eigen organisatiemethodiek...

= Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie
decentralisaties en de Wmo =

Samen de focus op werk: Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

De inspectie heeft een meerjarig onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met multiproblematiek en de samenwerking ten behoeve van die dienstverlening tussen de sector werk en inkomen en andere sectoren. In onderhavige afsluitende rapportage geeft de inspectie een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de geestelijke gezondheidszorg voor klanten met psychische...

Gemeenten aan zet: Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

De voorziene overheveling van de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) naar gemeenten maakt onderdeel uit van de stelselherziening jeugd zoals opgenomen in het regeerakkoord. In het debat over de stelselherziening wordt ervan uitgegaan dat ook andere problemen rond de jeugd-ggz door de overheveling naar gemeenten beter zouden kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld de decentralisering of de snelle groei van de jeugd-ggz de afgelopen jaren...

Personality disorders in adolescents: prevalence, burden, assessment, and treatment

Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen worden vaak geassocieerd met een lage kwaliteit van leven en hoge maatschappelijke kosten. Psychotherapie  ziet men gewoonlijk als de meest aangewezen behandelvorm. Veel minder is bekend over persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten. Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de prevalentie, structuur en behandelbaarheid van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten...

Spoorboekje transitie jeugdzorg

Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Doel van de stelselwijziging jeugd is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Dit spoorboekje is gebaseerd op de consultatieversie van de beoogde jeugdwet Het spoorboekje is opgebouwd aan de hand van de te onderscheiden procesfasen...

Monitor effecten eigen bijdrage ggz: Eerste tussenrapportage; september 2012

Sinds 1 januari 2012 is in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) een eigen bijdrage geïntroduceerd voor tweedelijns behandeling (Zvw zorg). De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de effecten van de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz te monitoren, alsmede voor het jaar 2013 te verkennen of het uitsluiten van kwetsbare groepen van de eigen bijdrage tot de mogelijkheden behoort. Het doel van de monitor is tweeledig...

Wajongpaspoort voor CAO-afspraken

In dit Wajongpaspoort vindt u praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om te komen tot goed uitvoerbare cao-afspraken. Daarbij wordt gekozen voor vooral de pragmatische weg: liever een afspraak die werkt, dan een (werk)loze belofte. De cao-afspraken vormen een
eerste aanzet in de stap naar duurzame werkgelegenheid voor jongeren met een beperking. Het prikkelt werkgevers om voorwaarden en condities binnen hun bedrijf laten ontstaan...

Jeugd: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

In deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze MEE gemeenten kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van het jeugdbeleid voor jongeren met een beperking. Daarbij geven we eerst aan hoe MEE (ouders van) deze jongeren ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor de vragen die zij tegenkomen. Met als doel: zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving.
Belangrijke pijlers van de integrale ondersteuning door MEE zijn vroegtijdige...

Business Strategies that Work: a framework for disability inclusion

Business Strategies that Work identifies promising employment policies and practices for recruiting, hiring, retaining, and advancing qualified individuals with disabilities. It is a guide for employers who want to ensure that their workplaces are truly diverse and inclusive. And it is a tool, with proactive and dynamic human resource strategies, for employers who want to be successfull in today's diverse and global markets. The strategies...

Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen: Een handreiking voor gemeenten: mogelijkheden voor effectieve samenwerking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en de netwerken Integrale Vroeghulp

De komende jaren verandert er veel op het gebied van de zorg voor jeugd, het onderwijs en de begeleiding van mensen met een beperking. De gemeenten moeten keuzes maken hoe zij de zorg en ondersteuning aan de jeugd willen vormgeven. Deze handreiking schetst diverse vormen van samenwerking tussen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en Integrale Vroeghulp (IVH), die meerwaarde voorr de gemeenten en verrijking van het aanbod voor jonge kinderen met...

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties van beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen, onderwijs, jeugd(zorg) en welzijn naar gemeenten. In deze handreiking wordt gepoogd een schets te geven van de hoofdlijnen en de richting waarbinnen gemeenten de dienstverlening voor groepen burgers die ondersteuning nodig hebben, zo...

Strategische verkenning: Op zoek naar een kosteneffectieve Basis GGZ; Scenario's voor zorginnovatie

In dit rapport wordt onderzocht hoe de Basis GGZ in Nederland geoptimaliseerd kan worden in termen van kosteneffectiviteit. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld dat de bestaande Basis GGZ (op basis van data van goed registrerende huisartspraktijken uit 2009) vergelijkt met alternatieve zorgsystemen in termen van kosteneffectiviteit. Hierbij wordt kosteneffectiviteit zowel vanuit het zorgperspectief (directe medische kosten en gezondheidswinst...

GGZ in tabellen 2010

Voor u ligt de uitgave GGZ in tabellen 2010. In dit handzame en informatieve boekje zijn de belangrijkste en meest recente cijfers over de GGZ (inclusief verslavingszorg en maatschappelijke opvang gebundeld. De cijfers zijn verzameld in 2011. In tabellen en grafieken worden waar mogelijk geactualiseerde cijfers over de volgende aspecten van de GGZ gepresenteerd: het vóórkomen van psychische stoornissen, toegang en zorggebruik...

Trendrapportage GGZ 2011: Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen; Een vergelijking van nationaal beleid en zorgstelsels in Nederland, Engeland en Denemarken

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de stimulansen en belemmeringen die uitgaan van nationaal beleid en nationale zorgstelsels op de ontwikkeling en implementatie van ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Beleid en stelsels worden besproken en vergeleken vanuit het perspectief van drie GGZ-regio's in respectievelijk...

Factsheets samenhang decentralisaties

Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid. Deze uiteenlopende beloften worden verbonden aan de drie grote stelselwijzigingen die deze jaren gerealiseerd worden. Het leggen van de dwarsverbanden tussen de transities is daarvoor van groot belang. Een integrale aanpak kan niet alleen bij een belofte blijven, uitvoering ervan is noodzakelijk. Niet...

Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ

In Nederland ontvangen jaarlijks ruim 700.000 personen curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de tweedelijn. Deze zorg wordt verstrekt in verschillende zorgcircuits, zoals de volwassenenzorg, de Jeugd-GGZ, verslavingszorg en door vrijgevestigde psychiaters en psychologen Vanaf Vanaf 1 januari 2012 is voor volwassenen die zorg in de tweedelijns GGZ ontvangen in het kader van de Zorgverzekeringswet een eigen bijdrage ingevoerd. Deze...

Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

De jeugdzorg loopt tegen haar grenzen aan. Steeds meer kinderen en gezinnen komen in de zware en dure hulpverlening terecht. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. Samengevat komt het erop neer dat de eerstelijns functie in de jeugdzorg versnipperde en deels verdween, terwijl de gespecialiseerde hulpverlening steeds meer grip probeerde te krijgen op dagelijkse opvoedvragen. Door de nabijheid van specialistische hulpverlening, verleerden...

Als jeugd en toekomst tellen: Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Provincies dragen in de komende jaren hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan gemeenten. Dit gebeurt in stappen. In Drenthe trekken provincie, gemeenten . en uitvoerende organisaties daarin gezamenlijk op via de Drentse pilot jeugd. Het gaat ons daarbij niet alleen om een overdracht van taken, maar ook om het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk fundament. In de voorliggende notitie is de visie die daaraan ten grondslag ligt...

Handreiking Integrale Zorg: Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin

Met deze handreiking willen de brancheorganisaties voor jeugdzorg, jeugd-ggz, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en het speciaal onderwijs een impuls geven aan de verbetering van de zorg voor jeugdigen met ernstige complexe problemen. Voor de behandeling van en begeleiding bij ernstige gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en verstandelijke beperkingen zijn deze jeugdigen en hun gezinnen gedurende kortere of langere tijd...

Transitieagenda Jeugdzorg: Gezamenlijke agenda Rijk/VNG/IPO

In het Regeerakkoord 2010 is een ingrijpende wijziging van het jeugdstelsel afgesproken. Het kabinet brengt uiterlijk in 2016 alle vormen van jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. In de beleidsbrief die op 8 november 2011 naar de Tweede Kamer is verzonden hebben de betrokken staatsecretarissen van VWS en Veiligheid en Justitie hun visie op de stelselwijziging nader beschreven. Doel van de stelselwijziging van de jeugdzorg is...

Gewikt en gewogen: Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Vilans is daarom in 2008 gestart met een project gericht op de verbetering van begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. Doel van dit project is de ontwikkeling van een NAH-specifiek ondersteuningsaanbod voor deze gezinnen. In het project zijn diverse activiteiten ondernomen. Zo zijn er in de jaren 2008 tot en met 2011 jaarlijks vier á vijf leerwerkbijeenkomsten georganiseerd voor gedragsdeskundigen en ambulant...

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ

Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt. In het overzicht 'Hoe werkt de AWBZ' is deze wet schematisch in kaart gebracht. Het overzicht 'Hoe werkt de AWBZ' bestaat uit een klikbaar PDF-bestand dat vier stromen in...

Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt namelijk uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wmo. De Handreiking geeft informatie, ideeën en voorbeelden over de thema's die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap en de relatie met het ondernemerschap. De Handreiking is niet bedoeld als 'blauwdruk', maar als inspiratiebron...

Toolkit 4you(th): samenwerking GGZ – UWV; Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

In het project De veilige weg, samenwerking UWV – GGZ voor jongeren met GGZ problematiek en Wajong is de samenwerking tussen GGZ en UWV. ondererzocht. De resultaten van dit project zijn verwerkt in deze toolkit, aanbevelingen hoe vanuit de cliënt samenwerking eruit kan zien, een seminar en een aanzet tot het opstellen van een convenant tussen GGZ en UWV. Een
beschrijving van het project is beschreven en achterin in deze tookit is een...

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning

Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. De inzichten zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzes. Maar de inzichten in deze publicatie zijn ook relevant voor andere stappen van het stappenplan decentralisatie van extramurale begeleiding. In dit...

IQ met beperkingen: De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht

In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg). Deze zorg is geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). De toename van het aantal mensen met zo'n indicatie is veel sterker dan de groei van de bevolking. Met name de groei van het aantal jongeren met een vraag naar zorg was opvallend. Met de komst van nieuwe en aanvullende cijfers is het mogelijk om na...

Branchemonitor ondersteuning informele zorg 2010/2011

Deze monitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg 2010/2011. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen tachtig procent van de zorg aan mensen thuis. Helaas, zo laat deze branchemonitor zien, komt het nog vaak voor dat hulpvragers die een specifieke vrijwilliger nodig hebben op lange wachtlijsten komen. Volgens de cijfers van het SCP zijn er steeds meer mantelzorgers overbelast geraakt de afgelopen jaren: in 2001 waren...

Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012

Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij aan de huidige organisatie van het vervoer, het aantal en type zorgaanbieders en de aard en omvang van de voor vervoer geïndiceerde cliënten. Het geeft nog niet alle informatie waar behoefte aan is. Zo verschijnt informatie over het vervoerbudget en bijhorend objectief verdeelmodel in mei...

Zelfzorg: via empowerment tot zelfredzaamheid

Omdat het verschuiven van de balans tussen zelfzorg en formele zorgverlening veel betrokkenen raaakt is in kaart gebracht hoe de stakeholders tegen deze verschuiving kunnen aankijken. De stakeholders signaleren dat de zelfredzaamheid van de consument afneemt, wat leidt tot onnodig hoge belasting van het zorgcircuit met hoge kosten tot gevolg. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning kunnen consumenten meer verantwoordelijkheid aan. De...

Informele zorg in bedrijf: Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

'Informele zorg in bedrijf'! Voor velen is dit geen vreemd idee. Steeds meer bedrijven zetten zich maatschappelijk in voor de ander en zoeken de samenwerking op met informele zorgorganisaties. Omdat het er toe doet! Met elkaar zorgen we voor de inzet van meer vrijwilligers, buddy's, maatjes, thuishulp, burenhulp en mantelzorgondersteuning. Bedrijven zien steeds meer de link tussen een gezonde informele zorgsector en een gezond...

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

De kosten-batenanalyse met betrekking tot thuiszorgbegeleiding baseert zich op gedegen effectanalyses vanvergelijkbare interventies in de VS en enkele Europese landen. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de praktijk van thuisbegeleiding door een reeks waargebeurde cases, ingebracht door de thuisbegeleiders zelf. Thuisbegeleiding is goedkoper dan het alternatief: de problemen van het gezin op hun beloop laten. Dit komt omdat het op hun...

Toekomstbeeld AWBZ 2013: Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? ; Versie: januari 2012

Dit Toekomstbeeld AWBZ 2013 beschrijft hoe de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 januari 2013 uit gaat zien, vooropgesteld dat de Tweede en Eerste Kamer er hun goedkeuring aan geven. Het document vormt de verdere detailinvulling van voorwerk op hoofdlijnen dat in goede samenspraak met het ministerie van VWS is verricht. Hiermee ontstaan eenduidige kaders voor de zorgverzekeraars en het zorgveld. Dit document moet worden...

Samen leven: meedoen met een verstandelijke beperking

Deze brochure gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen van mensen met een verstandelijke beperking. Meedoen door werk, hobby's, of het ontmoeten van vrienden. Maar ook door wonen in een wijk. Mensen met een verstandelijke beperking hebben over meedoen verteld. Hoe doen zij mee in de samenleving? Wat zijn hun wensen? Wat hebben zij nodig?

Monitor diversiteit in jeugdbeleid - vervolgmeting

Deze monitor van het CBS geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt.

Stelselherzieningen bekeken vanuit het perspectief van jongeren met een beperking

Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de komende jaren wijzigingen aan te brengen in het onderwijs, de sociale zekerheid, welzijn en zorg. Veel van deze voornemens hebben gevolgen voor de mogelijkheden van jongeren met een beperking om te participeren naar vermogen. Bijvoorbeeld de stelselwijzigingen met betrekking tot de AWBZ, de wet Zorg voor de jeugd, de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Werken naar Vermogen. De staatssecretaris...

Witboek Leven met Zorg: Verhalen van cliënten met een licht verstandelijke beperking; wat er goed gaat en door de IQ maatregel dreigt te worden afgebroken

In dit witboek worden verhalen gepresenteerd van en over de cliënten die door de AWBZ-zorg kunnen wonen wonen en werken. Professionals en cliënten vertellen hun verhaal. De cliënten zullen laten zien hoe ze hun leven inhoud kunnen geven met begeleiding. Hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij met uiteindelijk beperkte begeleiding. De professionals zullen schetsen hoe kwetsbaar deze mensen zijn, hoe...

Marktanalyse in het kader van de transitie jeugdzorg

De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten zal verandering brengen in de marktverhoudingen. De uitkomsten van de nieuwe marktverhoudingen zijn nog onduidelijk. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten kan leiden tot ongewenste situaties. Situaties waarbij – onbedoeld door de betrokken partijen – het belang van de cliënt in het nauw komt. De vraag die het ministerie zich stelt is: 'Moet de landelijke of gemeentelijke...

Cliëntgroepen extramurale AWBZ-begeleiding

In het Regeerakkoord is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding inclusief kortdurend verblijf en vervoer, uit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo.Gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor personen die voor het eerst een beroep doen op extramurale begeleiding, voor personen van wie de indicatie afloopt in 2013 en voor personen waarbij de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. Vanaf 2014 zijn...

Een eigen weg te gaan: Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders

Jongeren met een visuele beperking kunnen de adolescentie als moeilijke periode beleven. in dit onderzoek is de samenhang tussen de ontwikkeling van adolescenten met een visuele beperking en opvoedingsgedrag. Dit onderzoek is mede gebaseerd op het ecologisch model, dat uitgaat van persoonlijke en omgevingsfactoren, sociale en maatschappelijke factoren.

De sociale staat van Nederland 2011

Dit is de zesde aflevering van 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daaruit aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van...

Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'

Tijdens het AO van 6 oktober jl. hebben wij Uw Kamer toegezegd met een beleidsbrief te komen over de stelselwijziging jeugd. Met deze brief komen wordt tegemoet gekomen aan deze toezegging. Met de bestuurlijke afspraken 2011-2015 ligt er een helder overkoepelend kader voor een aantal decentralisaties. Eén daarvan is de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Het nieuwe stelsel is ontworpen conform de aanbevelingen van de parlementaire...

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd

De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg om alle zorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten vallen. De kernvraag is wat voor de aansturing van de jeugdgezondheidszorg het meest geschikte wettelijke kader is.

enthousiaste NAH-cliënten runnen bibliotheek

Voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is het niet altijd even makkelijk een geschikt vorm van dagbesteding te vinden. In het Gelderse dorp Steenderen wordt een bibliotheek gerund door enthousiaste NAH-cliënten. 

Zorgplicht in het buitenland

Met het verschijnen van de beleidsplannen met betrekking tot Passend onderwijs is ook het thema 'zorgplicht' geïntroduceerd in het onderwijs. Zorgplicht is beschreven als een resultaatsverplichting voor schoolbesturen. In de praktijk zullen de grootste uitdagingen voor zorgplicht, passend onderwijs en inclusief onderwijs vooral aan de orde komen bij beslissingen over het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte...

Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen

Met dit rapport beoogt de inspectie een bijdrage te leveren aan het functioneren van het stelse werk en inkomen door de belangrijkste leerpunten uit innovatieve samenwerkingsinitiatieven tussen de twee sectoren te beschrijven. Een belangrijke voorwaarde blijkt dat de betrokken professionals een gevoel van urgentie delen en een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Het gemeenschappelijke doel in de bestudeerde initiatieven is het vergroten...

Overzichtstudie Zorg voor chronisch zieken: organisatie van zorg, zelfmanagement , zelfredzaamheid en participatie

De overheid staat voor de uitdaging de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken te verbeteren en deze óók betaalbaar te houden. Ze zet daarvoor in op een programmatische aanpak: organisatie van de zorg in zorggroepen en samenwerking tussen zorgverleners, het bevorderen van zelfmanagement en maatschappelijke participatie. Chronisch zieken moeten meer zelf kunnen blijven doen en ook gewoon kunnen werken. Deze NIVEL-studie biedt een...

Hoe regelt u uw zorg met pgb: Resultaten van een enquête onder budgethouders

In de Programmabrief Langdurige Zorg van 1 juni 2011 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maatregelen aangekondigd om de toegang tot het persoonsgebonden budget (pgb) te beperken tot budgethouders met een verblijfsindicatie. Dit betekent dat negentig procent van de huidige budgethouders het pgb zal kwijtraken, waardoor het zo’n 117.000 budgethouders treft die momenteel zelf hun zorg...

Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg: Inventarisatie van initiatieven voor minder administratieve lasten in de jeugdzorg

Meer ruimte en minder papier. Dat hebt u als professional nodig om jongeren en ouders goed te helpen. Voor cliënten is het van belang dat ze op een eenvoudige manier toegang tot hulpverlening krijgen. Om u meer inzicht te geven in de bestaande initiatieven op dit gebied is een inventarisatie gedaan bij verschillende Bureaus Jeugdzorg. Deze bundel is het resultaat van die inventarisatie. U vindt hierin een overzicht van initiatieven van...

Jeugdzorg in groeifase: Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg

De gemeenten zijn bezig de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg in beeld te krijgen. Deze publicatie geeft een globaal inzicht in de ontwikkelingen die zich recent in de jeugdzorg hebben voorgedaan, alsmede in de profielen van de gebruikers van de verschillende typen van jeugdzorg. De jeugdzorg is een van de voorzieningen die op basis van het huidige regeerakkoord en de verdergaande decentralisatie van taken worden overgeheveld naar de...

Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ

Kaart van De Argumentenfabriek bereffende de geldstromen van de AWBZ.

Gedeelde zorg: Zorg in en om het onderwijs in de gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om samen met de relevante partners een sluitende zorgstructuur in en om het onderwijs te realiseren. Zijn Utrechtse scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen met hun maatschappelijke partners in staat om alle Utrechtse leerlingen goed te begeleiden en adequate zorg te bieden? Dat is de hoofdvraag voor dit onderzoek. Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn verschillende onderzoeksvragen...

Familie en de ggz: Uitkomsten van de enquête familiebeleid Meld je zorg

In de periode van 16 juni 2011 tot en met 20 september 2011 heeft het Meldpunt Meld je Zorg van het Landelijk Platform GGz, een enquête gehouden naar de zichtbaarheid van familie in de ggz. In die periode hebben 291 mensen de enquête ingevuld. Doel van deze enquête was om te kijken in hoeverre familie merkt dat ze in beeld is bij ggz-professionals. Wordt de behoefte van familie aan ontvangen van informatie over de ziekte en het...

De Wijkzuster terug in West-Brabant: worden we er beter van?; Een onderzoek naar de naatschappelijke kosten en baten Kruisvereniging West-Brabant

Zowel in West-Brabant als landelijk loopt momenteel een discussie omtrent permanente bekostiging van de wijkzuster/wijkverpleegkundige. De kruisvereniging vermoedt dat de wijkzuster leidt tot besparingen en heeft in dit kader BMC gevraagd onderzoek te verrichten naar maatschappelijke kosten en baten. Het onderzoek maakt gebruik van een model waarin interventies van de wijkzuster leiden tot effecten in het cliëntsysteem en bij verschillende...

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz

Het doel van dit essay is om het debat over de invulling van de jgz te verdiepen en er inzichten aan toe te voegen over de verschillende mogelijkheden van het inrichten van het stelsel. Daarbi komt ook de nu voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de jgz aan de orde en wordt aangegeven welke dynamiek daarvan te verwachten valt. Dit wordt gedaan door vanuit een bestuurkundig perspectief te reflecteren op de potentiële gevolgen van deze...

Branche rapportage jeugdzorg 2010

Dit rapport is verzorgd door Jeugdzorg Nederland (voorheen MOgroep Jeugdzorg) en bevat gegevens over haar leden. Het doel van deze brancherapportage is tweeledig. Eén: het zichtbaar maken van de trends en ontwikkelingen in de sector. Twee: inzicht geven in de prestaties van de Bureaus Jeugdzorg en de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp. Het grootste deel van de gegevens die in deze rapportage zijn opgenomen, zijn gebaseerd op enqu...

Cumulatieve effecten van bezuinigingen voor jeugdigen in de gemeente Amsterdam: Een quickscan uitgevoerd in mei 2011

Het Rijk bezuinigt in de periode 2010-2014 op verschillende voorzieningen voor jeugdigen. De gemeente Amsterdam vreest dat de cumulatie van bezuinigingen vooral consequenties heeft voor specifieke doelgroepen. De gegevens zijn van belang voor het uitwerken van jeugdbeleid, beleid voor jeugdzorg en Passend Onderwijs en voor lobbyactiviteiten van de gemeente bij het Rijk. De gemeente Amsterdam heeft daarom opdracht gegeven in kaart te brengen...

Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten: Aard en omvang van LVG-zorg

In opdracht van het Ministerie van VWS deed Research voor Beleid onderzoek naar de omvang en aard van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen zorg voor jeugdigen (t/m 23 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar), en tevens tussen mensen met een IQ tussen de 50 en de 70, en met een IQ tussen de 70 en de 85. Het onderzoek heeft in kaart gebracht voor welke AWBZ-functies mensen met een...

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport

Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is gaan heten. Het gaat hierbij om de projecten: 1) De Juiste Hulp, uitgevoerd door De Hoenderloo Groep, 2) Paljas Plus uitgevoerd door Tender (locatie Oosterhout) en BJ Brabant (locatie Deurne), 3) De Koppeling, samenwerkingsproject van Spirit en de Bascule, en 4) Hand in Hand, uitgevoerd door Avenier...

Ambulante Begeleiding verhelderd: Onderzoek naar de geïndiceerde ambulante begeleiding bij REC Vierland-Zuid

Verslag gedaan van een onderzoek naar de inhoud en uitkomsten van de geïndiceerde ambulante begeleiding (AB) van REC Vierland-Zuid. REC Vierland bestaat uit een aantal scholen dat basis- en voortgezet onderwijs biedt aan kinderen met ernstige leer- en gedragsproblemen en psychopathologie (cluster4). Samen vormen deze scholen één Regionaal Expertisecentrum (REC).

Van zorg naar participatie: de overgang van de begeleiding naar de Wmo

In het kader van de aangekondigde decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten hebben de VNG en de G32 het initiatief genomen om na te denken over de inhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde die gemeenten met hun nieuwe mogelijkheden kunnen realiseren. Deze notitie beoogt om deze mogelijke meerwaarde te schetsen. De centrale vraag hierbij luidt: wat wat willen gemeenten met hun nieuwe verantwoordelijkheden gaan 'doen...

World report on disablity

The first ever World report on disability, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to them and the many obstacles they face in...

Gezondheid dichtbij: Landelijke nota gezondheidsbeleid

In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze landelijke nota is ook een nadere reactie op de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 (VTV) van het RIVM en op de rapportage Staat van de Gezondheidszorg 2010 (SGZ) van de IGZ2. In deze nota gaat het kabinet in hoofdstuk één kort in op wat het ziet als de grootste uitdagingen op het gebied van...

MOgroep Jeugddzorg wordt Jeugdzorg Nederland jaarverslag 2010

'De jeugdzorg' had, kortom, een duidelijk gezicht nodig. Een zichtbare en herkenbare organisatie die met één stem kon spreken. Om helder te communiceren wat jeugdzorg is e doet, wat ze wil bereiken. Een brancheorganisatie met een stevig netwerk, goed verankerd in politiek Den Haag en gewaardeerd als gesprekspartner van ketenpartners, gemeenten en provincies. Een organisatie die haar leden inhoudelijk en praktisch ondersteunt...

Gemeenten en Zorgvangnetten: Verslagen casestudy; Concept deelrapporten

Gemeenten hebben een belangrijke (regie)taak toebedeeld gekregen in het creëren en onderhouden van netwerken of vangnetvoorzieningen om individuele burgers passende zorg te kunnen bieden. De gemeentelijke zorgtaken liggen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie en integratie. In de Wmo zijn deze taken primair verankerd, maar ook vanuit andere wetten wordt (een deel van) deze verantwoordelijkheid bij gemeenten...

Chaos dreigt in jeugdzorg: Heel veel onduidelijkheden over model, proces en financiën bij stelselherziening jeugdzorg

Het kabinet-Rutte is voornemens het totale stelsel van zorg voor de jeugd te hervormen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, verschaffen de toegang en nemen de regierol voor samenwerking binnen de jeugdzorgketen op zich. De decentralisatie wordt ingezet vanuit de wens om te komen tot de integrale ondersteuning van en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders dicht bij huis. De voorgenomen stelselherziening gaat gepaard met een...

Uitvoeringstoets IQ-maatregel

In het Regeerakkoord is als een van de ombuigingen binnen de zorg een bezuiniging op de AWBZ ingeboekt van structureel 250 miljoen Euro door een beperking van de AWBZ-doelgroep. Door de bovengrens van het IQ per 1 januari 2012 te verlagen van 85 naar 70 hebben mensen met een IQ tussen 70 en 85 geen grondslag verstandelijke handicap (VG) meer en daarmee geen recht op AWBZ gefinancierde zorg. Over deze zogenaamde IQ-maatregel heeft de...

Alle handen thuis: Hoe werkt dat in de praktijk

De peiling "Alle Handen Thuis" werd, als onderdeel van de AWBZ-monitor, in oktober en november 2010 door de CG-Raad uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de effecten van veranderingen in de AWBZ voor een specifieke doelgroep; mensen tussen 18 en 70 jaar met een chronische ziekte of lichamelijk beperking die thuis hebben geregeld dat zij, langer dan een jaar en 24 uur per dag, op hulp van anderen kunnen terugvallen. In dit rapport...

Briefadvies: Bevrijdend kader voor de jeugdzorg

Rijk, provincies en gemeenten zullen de komende jaren verwikkeld zijn in de overheveling van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) spreekt zich in dit briefadvies uit over de inhoudelijke koersverandering van deze stelselherziening van de jeugdzorg. Daarin moet niet het streven naar een effectiever stelsel voor jeugdzorg centraal staan, maar ingezet worden op een zorgvisie die uitgaat...

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010

Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Dit rapport gaat over veranderingen in de toegang tot de AWBZ. Wat merken cliënten ervan, welke moeilijkheden ervaren ze, welke oplossingen zoeken ze binnen of buiten de AWBZ, bijvoorbeeld in de Wmo? Volgens plan hebben we zowel in 2009 als in het voorjaar van 2010...

Transitiepraktijken vso: Een overzicht van de transitie-activiteiten van scholen voor VSO

Het grootste deel van de jongeren met een beperking op weg naar hun volwassenheid neemt deel
aan het speciaal onderwijs. Het is dan ook op die plek waar we kunnen kijken in hoeverre de
scholen aandacht besteden aan die aspecten die nodig zijn om de jongeren met een beperking zo
goed mogelijk voor te bereiden op een volwassen en zoveel mogelijk zelfstandig leven in werken,
wonen en vrije tijd. Om dat kijkje te kunnen nemen moeten we eerst...

Tevredenheid WSW-uitvoerders met dienstverlening indicatiestelling UWV Werkbedrijf 2010

UWV WERKbedrijf voert de indicatiestelling Wsw uit en is geïnteresseerd in de mening van de SW-uitvoeringsorganisaties over deze dienstverlening. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat is het oordeel van de SW-uitvoeringsorganisaties over de dienstverlening
van UWV WERKbedrijf met betrekking tot de indicatiestelling Wsw? De dienstverlening is op vier onderdelen beoordeeld: kwaliteit van het dossier en de rapportage...

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken: In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Dit stappenplan helpt om zelfmanagementondersteuning in te bedden in de zorg voor de patiënt. In grote lijnen komt het erop neer dat samen met een team: • de voorwaarden voor zelfmanagement benoemt; • een plan van aanpak opstelt; • het plan van aanpak uitvoert; • de werking van zelfmanagement in de praktijk evalueert. Samen met uw team bepaalt u hoe u dit stappenplan gebruikt. Niet ieder team is even ver in...

Ouderfunctioneren: Een functioneel-contextueel perspectief

Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de ouder concreet doet met, denkt van en voelt voor het kind. Diagnostiek van ouderfunctioneren maakt het mogelijk te differentiëren tussen wel of geen hulp aan de ouder en voorkomt dat de zorg in het automatisme vervalt dat de ouder hulp nodig heeft als het kind problemen vertoont. Doel van dit...

VGN Visiedocument Jeugd: Voortdurend in ontwikkeling

Kinderen en jongeren nemen zijn veel meer in ontwikkeling dan volwassenen. Om hen goed te kunnen ondersteunen is een uitwerking en een vertaling van de algemene visie nodig. De uitwerking en visie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vindt u in dit document. U leest achtereenvolgens waarom het bieden van zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren een specialisme is. Vervolgens ziet u de relevante trends. Daarnaast leest u de...

Functiebeschrijving van de netwerkregisseur: Op weg naar een landelijke standaard

In het veld van de Jeugdzorg, Maatschappelijke Opvang, OGGZ, Veiligheidsregio's, huiselijk geweld en onderwijs is het werken in ketens en netwerken niet meer weg te denken. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, groepen verschillende professionals komen bij elkaar om complexe situaties in wijken, gezinnen en personen te bespreken. En uitvoering te geven aan plannen waarmee oplossingen worden gezocht bij veelal gestapelde problematiek in...

Factsheet Jeugdzorg

Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche jeugdzorg op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken van Prismant en FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken en in dit rapport bij elkaar gezet. De branche jeugdzorg bestaat uit 15 bureaus jeugdzorg en ruim 100 zorgaanbieders met in 2009 in totaal ruim 30.000 werknemers. Jeugdzorgorganisaties zijn o.a...

Jaarboek 2011 Innovatie

Wie denkt aan innovatie in de zorg, zal niet in eerste instantie denken aan de gehandicaptensector, maar ook daar wordt hard en veel aan vernieuwing gewerkt. Deze innovaties dragen bij aan de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid en het welbevinden van de cliënten. In dit jaarboek leest u over allerlei vormen van innovatie. Bijvoorbeeld over buurten waar mensen met een beperking écht samenleven met hun buren. Of over loopbaanprojecten...

Knalpsychotisch aan het werk

De resultaten die de Amsterdamse VIP-teams bereiken bij jongeren met een eerste psychose zijn opzienbarend. Bijna alle jongeren die onder de vleugels komen van de Vroege Interventie Psychose-teams zijn aan het werk of doen een opleiding. Ze hebben allemaal een dak boven het hoofd en het aantal suïcides is teruggebracht tot nul. Ze worden de 'fietsende psychiaters' genoemd, de hulpverleners van de VIP-teams. 'We gaan zelf naar...

Over verandering gesproken: Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk

In het voor u liggende eindverslag bieden we de wetenschappelijke rapportage over de dataverzameling, databewerking en de uiteindelijke opbouw van het TAZ-bestand. (de ' Thans Aangeboden zorg' Vervolgens wordt ingegaan op de drie doelstellingen van het project: nulmeting, matching en vervolgonderzoek. Tenslotte wordt geëindigd met een conclusie conclusie over de kwaliteit en bruikbaarheid van het TAZ-bestand. Met het project is...

Opvoeden versterken

Zowel de visies van het huidig kabinet als van het vorig demissonaire kabinet als de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenningen Jeugdzorg kennen een aantal belangrijke overeenkomsten en sluiten weer aan op het door het VNG uitgebrachte advies rond de jeugdzorg. Centraal in de beide uitgebrachte visies staat de wens een meer samenhangend en eenvoudiger jeugdstelsel te vormen. De visies delen een aantal gemeenschappelijke ambities: • Een...

Naar Hollands gebruik? Studie diversiteit in het Jeugdbeleid

In opdracht van ZonMw onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het gebruik van voorzieningen door autochtone en allochtone jeugdigen en hun ouders in Nederland. 

Handleiding: Geïntegreerde Buitenschoolse Opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes: Een uitdaging met perspectief

Voor u ligt een handleiding die u behulpzaam kan zijn bij visievorming, voorbereiding, opzet en uitvoering van geïntegreerde thuisnabije buitenschoolse opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes. Voorliggende handleiding is gebaseerd op het doorgemaakte proces tijdens het Tilburgse project "geïntegreerde buitenschoolse opvang". Het project heeft zich vanuit de praktijk ontwikkeld. De handleiding geeft richtlijnen voor...

Drentse pilot jeugd en nieuwe opstekers

Dit projectplan geeft de kaders aan waarbinnen de Drentse jeugdzorg zich de komende periode verder kan ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn deels afhankelijk van keuzes die landelijk worden gemaakt. Het project richt zich op de jaren 2011 en 2012 met eventueel een uitloop in 2013 en 2014. Het plan zal in deze projectperiode waar nodig worden aangevuld en bijgesteld na goedkeuring van de bestuurlijke stuurgroep, bestaande uit de...

De ontwikkeling tot professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Over de taken,competenties en de leerstrategiën van CJG-professionals

In het voorjaar van 2010 publiceerde het Ministerie voor Jeugd en Gezin de brochure "Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin". Daarin vat het ministerie de uitkomsten samen van het door Nederlands Jeugdinstituut en Movisie verrichte onderzoek "Vragen, taken, competenties en beroepen in het CJG". In dit artikel reflecteren wij op de uitkomsten van het onderzoek naar de competenties van die professional. Het doel van onze...

Revalidatie en arbeid, investeren voor de toekomst; Samenvatting van een verkenning naar het rendement van best-practices en toekomstscenario's voor arbeidsgerichte revalidatie

Conclusie van dit onderzoek is dat 'de effectiviteit van arbeidsgerelateerde interventies op het gebied van klachten van het bewegingsapparaat is bewezen én dat de balans tussen kosten en baten positief uitslaat'. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral voor de grote groep mensen met klachten aan het bewegingsapparaat het positieve rendement van arbeidsgerelateerde revalidatie overtuigend in experimenten is aangetoond. Het...

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel vermogen als wel door hun beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk normaal mee moeten kunnen doen in de samenleving. Hoewel de inspectie in het veld grote inzet en betrokkenheid ziet bij zowel de directe ambulante begeleiders als management en bestuurders is zij...

Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010

In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoek Afstemming in de zorg (Algemene Rekenkamer, 2006). Dit onderzoek werd gepubliceerd richtte zich op de vraag wat er in de praktijk terecht
komt van het maken van afstemmingsafspraken tussen zorgverleners die binnen de curatieve gezondheidszorg werkzaam zijn. Het onderzoek wastoegespitst op de zorgverlening rond twee chronische ziekten die een relatief grote instroom in...

Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling 2009

De Trendrapportage schetst een beeld van landelijke trends in de AWBZ-zorg. Over de periode 2005-2009 brengt deze rapportage twee hoofdbewegingen in beeld. Allereerst de veranderingen in zorgbehoefte en zorgvragen, deels gestuurd door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ten tweede worden de effecten van beleidsmaatregelen duidelijk zichtbaar, zoals legitimaties van oude indicaties, Pakketmaatregelen, aanscherping in grondslagen en...

Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg

Dit artikel beschrijft het empowermentparadigma en stelt het voor als bruikbaar kader om de
concepten van sociale insluiting en moderne zorg in te vullen.1 De kernideeën van empowerment worden beschreven aan de hand van drie begrippenparen: sociale inclusie en actief burgerschap, vermaatschappelijking en kwartiermaken en eigen kracht en gedeelde verantwoordelijkheid. Empowerment benadrukt het versterken en verbinden van personen...

Empowerment of employees with a chronic disease

Dit proefschrift gaat over de knelpunten die werknemers met een chronische aandoening op hun werk ondervinden en over een training die deze werknemers ondersteunt bij het oplossen van deze knelpunten. Deze training is gebaseerd op het "empowerment" principe: het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustzijn van eigen waarden en behoeften, om de deelnemers in staat te stellen doelen te definiëren, oplossingen te bespreken en te...

Actieplan professionalisering jeugdzorg: Eindrapportage

De beroepen jeugdzorgwerker en gedragswetenschapper in de jeugdzorg worden wettelijk erkend via een register. Dat schrijft minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin op 25 november in een brief aan de Tweede Kamer, waarmee hij instemt met het voorstel van de Stuurgroep actieplan professionalisering jeugdzorg. Binnen het actieplan zijn minimale vereisten vastgesteld waaraan afgestudeerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers moeten voldoen...

= Perspectief op gezondheid 20/20
Advies =

Pakketmaatregelen AWBZ: gevolgen en maatregelen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte

Op 1 januari 2009 zijn de pakketmaatregelen AWBZ ingevoerd. Het Ministerie van VWS heeft hiertoe besloten om de zorg voor mensen met ernstige beperkingen betaalbaar te houden. De pakketmaatregelen hebben vergaande gevolgen, vooral voor mensen die een indicatie voor ondersteunende of activerende begeleiding hebben. Voor circa 27% van de cliënten vervalt hun begeleiding. Daarnaast krijgt een groot deel te maken met het inkrimpen van hun...

Eigen bijdrage AWBZ nekt ggz-cliënt vier op de tien in de knoei

Op 9 december 2009 werd in het Bijdragebesluit zorg officieel bekend gemaakt dat ggz-cliënten in 2010 een eigen bijdrage voor de AWBZ begeleiding verschuldigd zijn. Budgethouders (PGB) betaalden vanaf 1 januari 2010 de eigen bijdrage en cliënten met zorg in natura vanaf 21 juni 2010. Het LPGGz maakt zich grote zorgen over de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de invoering van de eigen bijdrage. De maatregel stimuleert...

Jeugdmonitor AWBZ 2010: Rapport LPGGz jeugdmonitor van 1 april tot en met 17 mei 2010

Dit rapport bevat de resultaten van de LPGGz jeugdmonitor AWBZ, een online-enquête gericht op ouders/verzorgers van thuiswonende kinderen met ggz-problematiek tot 21 jaar. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor deze deze kinderen en hun gezinnen, en om inzicht te krijgen in het zoekproces naar hulp buiten de AWBZ. De enquête was van 1 april tot en met 17 mei 2010 online op...

Samen werken aan een goed leven: Eindrapport Project Zeggenschap

In dit rapport staan de bevindingen van de pilot Zeggenschap, een project dat Perspectief heeft uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de VGN. De VGN wilde meer inzicht in hoe de zeggenschap die mensen die ondersteuning krijgen ervaren, getoetst en bevorderd kan worden. In totaal hebben twaalf evaluaties plaatsgevonden bij vijf zorgorganisaties. Deze evaluaties vonden op verschillende plekken en bij verschillende cliëntgroepen...

AWBZ-zorg op school of opleiding: Brochure voor (ouders van) leerlingen of studenten met een beperking

Deze brochure gaat in op de veranderingen in de begeleiding op school of opleiding en maakt ook duidelijk welke andere mogelijkheden er nog zijn voor AWBZ-zorg op school of opleiding. 

Indicatiestelling: Omstreden toegang tot zorg

Advies om te bezien of onafhankelijke indicatiestelling een belangrijke hindernis vormt om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. De vraag watde omgeving van een hulpvrager kan betekenen komt via de indicatiestelling niet altijd voldoende in beeld. En inderdaad: de indicatiestelling levert veel bureaucratisch papierwerk op en is vanwege de extra instantie tussen hulpverlener en cliënt tamelijk star en inflexibel. De indicatie gaat...

= Sociale professionals en de toekomst van het jeugdbeleid: Onderzoek van het netwerk werken met
risicojongeren =

Jeugdzorg dichterbij

De werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg heeft onderzoek verricht naar de problemen in de jeugdzorg. Hiertoe is een literatuuranalyse gemaakt en zijn openbare rondetafelgesprekken gehouden met diverse betrokkenen over de problemen en toekomst van de jeugdzorg in Nederland. Na een samenvatting van de bevindingen begint dit rapport met een korte analyse van de oorzaken van de toename van de vraag naar jeugdzorg (paragraaf 3). Daarna worden...

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin: Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders

Met ingang van 1 januari 2012 bestaat er in Nederland een landelijk dekkend netwerk van Centra voor Jeugd en Gezin. Welke professionals zijn aan deze centra verbonden? Welke verandering wordt met de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) beoogd? Is het werken in een Centrum voor Jeugd en Gezin nu zo anders? En hoe kunnen professionals die daar werkzaam zijn worden ondersteund? In deze brochure wordt hier dieper op ingegaan. Allereerst...

Verslag van een ronde tafelgespriek : Vastgesteld 17 maart 2010

Stenografisch verslag van een rondetafelgesprek betreffende de toelomstverkenning van de jeugdzorg.

Perspectief voor jeugd en gezin

Het kabinet geeft in de visie oplossingen voor de hardnekkige knelpunten die naar voren kwamen in de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg. Het volgende kabinet en de nieuwe Tweede Kamer kunnen deze gebruiken om besluiten te nemen. In de kabinetsvisie komt de bestuurlijke verantwoordelijkheid op termijn bij gemeenten te liggen. Zij kunnen hulp en zorg aan ouders en jongeren in de buurt organiseren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt de spil...

Zicht op kennis: Een inventarisatie van theoretisch onderbouwde - en bewezen effectieve psychotherapeutische interventies in de sector van de jeugd-ggz; Deel II, Interventies in tabellen

Eind 2008 verleende ZonMw aan het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de opdracht om een inventarisatie te maken van alle interventies en behandelprogramma's in de jeugd-ggz, die in Nederland beschikbaar zijn en die 'in theorie', dan wel door wetenschappelijk onderzoek 'bewezen' effectief zijn. ZonMw had daarbij niet alleen de psychotherapeutische behandelingen voor ogen. Ook de screeningsinstrumenten en...

Zicht op kennis: Een inventarisatie van beschikbare diagnostische instrumenten, theoretisch onderbouwde en bewezen effectieve psychotherapeutische interventies en behandelingen met psychofarmaca in de sector van de jeugd-ggz ; Deel 1, beschrijving

Eind 2008 verleende ZonMw aan het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de opdracht om een inventarisatie te maken van alle interventies en behandelprogramma's in de jeugd-ggz, die in Nederland beschikbaar zijn en die ‘in theorie’, dan wel door wetenschappelijk onderzoek ‘bewezen’ effectief zijn. ZonMw had daarbij niet alleen de psychotherapeutische behandelingen voor ogen. Ook de screeningsinstrumenten...

Integraal motiveren in het jongerenwerk van de Twern

Het project ‘Integraal motiveren in het jongerenwerk’ heeft als doel te onderzoeken hoe de Twern als instelling en hoe de jongerenwerkers als uitvoerende professionals risicojongeren effectiever kunnen motiveren, zodat meer jongeren deelnemen aan een programma en voor langere tijd, zodat het uiteindelijk ook mogelijk wordt de maatschappelijke activering op verschillende vlakken vorm te geven. Aspecten die motiverend of demotiverend...

State of the Art: Bekendheid met en gebruik van evidence based interventies in de jeugd-ggz

Het voor u liggende onderzoeksrapport doet verslag van het tweede deelproject naar de 'State of the Art' met betrekking tot het gebruik van evidence based interventies door professionals (zowel uitvoerders als managers) in de jeugd-ggz en wat daarbij belemmerende en bevorderende factoren zijn. Het onderzoek 'State of the Art'van evidence-based interventies in de jeugd-ggz' is een inventarisatie van de succesfactoren en...

Jeugdzorg in Europa: Lessen over strategieën en zorgsystemen uit Engeland, Duitsland, Noorwegen en Zweden

Het Programmaministerie van Jeugd en Gezin in Nederland bereidt een kabinetsstandpunt voor over de toekomst van de jeugdzorg. Eén van haar grootste zorgen is dat steeds meer jongeren gespecialiseerde zorg en hulp nodig hebben. Om inhoudelijk bij te dragen aan de beleidsdiscussie wordt er gekeken naar ervaringen van andere landen met betrekking tot systematische en structurele veranderingen in de jeugdzorg. Ook is het relevant om te...

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten

Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt het FNV met onderstaande aanbevelingen. Gemeenten zullen waarschijnlijk fors moeten bezuinigen als gevolg van de crisis. Het zou wrang en onrechtvaardig zijn om deze bezuinigen af te wentelen op de zwakste groepen. Juist nu is het belangrijk om een...

Tussenevaluatie van de pilot participatiebudget

Het participatiebudget is een combinatie van een persoonsgebonden bud-get (pgb) voor AWBZ-zorg en een pgb voor de inkoop van WIA-werkvoorzieningen. De gedachte achter het participatiebudget is dat mensen met een beperking beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, en in het bijzonder aan het arbeidsleven, als zij de zorg en werkvoorzieningen die zij nodig hebben zelf kunnen kopen en de omvang en vorm van deze voorzieningen zelf...

Jeugdzorg: Samen sterk; een inventariserend onderzoek naar varianten en knelpunten in de intersectorale jeugdzorg

Een deel van de jeugdigen uit de jeugdzorg heeft behoefte aan een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van hun problemen. Daarvoor is passend intersectoraal aanbod nodig. De Minister voor Jeugd en Gezin heeft aangegeven dat er meer intersectorale programma's ontwikkeld moeten worden maar dat er ook al veel samenwerking is. In aansluiting hierop heeft het onderzoeksbureau Van Ojen Beleidsonderzoek de opdracht gekregen om bestaande...

Indicatiestelling voor jeugd: Vijf modellen vergeleken vanuit het perspectief van financiering, professionals en cliënten

Het onderhavige rapport doet verslag van een project waarin uiteenlopende indicatieprocedures onder de loep zijn genomen. Doel ervan is professionals en beleidsmakers in het veld een korte schets te bieden van de feitelijke procedures. Hoe werkt bijvoorbeeld de indicatiestelling voor de jeugdzorg, hoe die voor het speciaal onderwijs? Met de beschrijvingen kunnen de professionals en beleidsmakers zich op de hoogte stellen van de systemen waar de...

Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid

Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten, tot werkplaats benoemd. Oberon heeft onderzoek gedaan naar deze werkplaatsen. Belangrijkste doel van dit onderzoek was het zichtbaar maken van de effectiviteit van de werkplaatsen. Aan de hand van gegevens die de gemeenten verstrekt hebben, is gekeken naar welke werkplaatsen succesvol waren en wat...

Ambulante zorg: Concept 1 december 2008

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin een analyse te maken van de huidige ambulante geïndiceerde zorg die provincies en grootstedelijke regio's binnen het kader van de Wet op de jeugdzorg bieden. De analyse richt zich op de vraag welke elementen onderscheidend en kenmerkend zijn, in hoeverre de effectiviteit van de varianten methodisch is onderbouwd en welke doelgroepen in relatie...

Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009

In juli 2008 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Prismant gevraagd in een driejarig traject een brancherapport voor de gehandicaptenzorg te ontwikkelen. In maart 2009 verscheen het eerste brancherapport uit deze reeks dat vooral het karakter had van een tabellenboek. Het voorliggende rapport borduurt verder op de eerste versie, maar er zijn enkele actuele, inhoudelijke thema's aan toegevoegd, zoals de ontwikkelingen in de zorg...

Centra voor jeugd en gezin en regierol gemeente

In deze brief wordt de visie van het kabinet uiteengezet over de regierol van gemeenten in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de Centra voor Jeugd en Gezin. Tevens gaat de onderhavige brief in op de motie Sterk/Bouchibti, waarin de regering wordt verzocht om bij de verdere uitwerking van de Centra voor Jeugd en Gezin de gemeenten te verplichten om de zorgcoördinatie binnen de totale jeugdketen te organiseren en hierbij...

Zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel ; Een raamprogramma voor Research en Development

Het verbeterprogramma heeft de vorm gekregen van een raamprogramma, dat als volgt is opgebouwd. Na de inleiding volgt hoofdstuk 2 dat zicht geeft op de achtergrond van et programma in het licht van relevante nationale en internationale ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de doelgroep, de doelstelling en beoogde opbrengst van het programma. Hoofdstuk 4 bevat een gedetailleerde uitwerking van het programma, beschrijft welke...

VN verdrag : over de rechten van mensen met een handicap de betekenis voor de praktijk

Op 13 december 2006 keurt de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap goed. Een gebeurtenis van historisch belang voor 650 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte over de hele wereld. Dat was eind 2006. Hoe staat het begin 2009 ervoor? Op 30 maart 2007 ondertekent Nederland het Verdrag. Opnieuw een mijlpaal. Maar daarna wordt het opvallend stil. De VN-lidstaten moeten het VN-Verdrag...

Speciale aandacht gevraagd : voor een stagiaire met NLD in de werkruimte

Brochure voor praktijkbegeleiders waarin de kenmerken van een stagiaire met NLD (Non verbal Learning Disability) staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als praktijkbegeleider kunt gebruiken bij het omgaan met de stagiaire in de werksituatie.

Met zorg ondernemen bouwstenen voor succesvolle samenwerking tussen ondernemers en langdurige zorg

In dit rapport worden verschillende vormen van bedrijfsmatige samenwerking besproken. De voor- en nadelen worden tegen elkaar afgezet en aan de hand van cases worden praktische handreikingen gedaan om samenwerking handen en voeten te geven. Het rapport hoopt zo bij te dragen aan een grotere maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

Een rijk programma voor ieder kind

Advies van de Onderwijsraad over meer stroomlijnen van het aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen 0-12 jaar.

De AWBZ in Nederland : Zorgthermometer Winter 2009

Doel van deze Zorgthermometer is het belang van de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten onderstrepen. Dit wordt gedaan door inzicht te geven in het aantal mensen dat gebruik maakt van AWBZ-zorg en het type zorg dat deze mensen krijgen. Daarnaast bevat de publicatie een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de AWBZ. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die het AWBZ-informatiesysteem (AIS) biedt om te...

Samen uit, samen thuis: Cliëntenmonitor Langdurige Zorg; Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten

In oktober 2009 zijn veertien zorgorganisaties en een aantal sleutelpersonen van niet Nederlandse afkomst gevraagd naar hun ervaringen met de strengere toegang tot de AWBZ. Daarbij is het accent gelegd op het gebruik van dagvoorzieningen voor oudere migranten. In totaal is informatie verzamelt over 44 projecten, verspreid over Nederland. In deze publicatie staan de bevindingen uit de verkenning kort samengevat.

Passende preventieve steun voor (dreigend) overbelaste jongeren

In dit artikel wordt de problematiek verkent en wordt ingegaan op de doelen van preventieve steun op een effectieve aanpak. Verder wordt besproken welke steun (dreigend) overbelaste jongeren wensen en wat er komt kijken bij het bieden van steun. Daarna worden verschillende interventies beschreven en tot slot worden enkele opmerkingen gegeven over de organisatie van peventieve steun.

Opvang zwerfjongeren 2009

In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek dat in 2009 hebben is uitgevoerd gepresenterd. De stand van zaken rond de opvang van zwerfjongeren in 2009 wordt gepresenteerd, waarbij zo mogelijk teruggeblikkt wordt op de stand van zaken in 2007 en 2008. Hoopgevend is dat nu, in 2009, 23 van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang gemeld hebben, dat zij specifieke opvangvoorzieningen voor zwerfjongeren hebben. Het gaat om...

Sociale kaart (Dreigend) overbelaste jongeren

Sociale kaart voor attenderen op en verwijzen van thuiswonende schoolgaande jeugd (ongeveer 10-18 jaar) die opgroeit met een langdurig of ernstig lichamelijk ziek, gehandicapt, psychisch ziek en/of verslaafde ouder, broer of zus. De in deze sociale kaart opgenomen interventies en beroepsoefenaren /organisaties bieden passende informele steun en professionele hulp bij het vookomen van en tijdig ingrijpen bij (dreigende) overbelasting.

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ ervaringen van zorgvragers en cliënten in 2009

Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Dit rapport gaat over veranderingen in de toegang tot de AWBZ. Wat merken cliënten ervan, welke moeilijkheden ervaren ze, welke oplossingen zoeken ze binnen of buiten de AWBZ, bijvoorbeeld in de Wmo?

Nieuwe cliënten voor Bureau Jeugdzorg? : Jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de jeugdzorg (1 januari 2004) wordt het Bureau Jeugdzorg het enige loket voor jeugdigen en hun ouders waarlangs ze toegang kunnen krijgen tot de jeugdzorg: jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ en justitiële jeugdzorg. Een nieuwe taak voor de Bureaus Jeugdzorg is de indicatiestelling voor jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking en opvoed- en opgroeiproblemen. Voor jeugdigen met...

Kopzorgen : zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en/of psychi(atri)sche problemen

Verslag van een onderzoek naar jeugdzorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en/of met psychi(atri)sche problemen. Het is door afbakeningsproblemen onduidelijk hoe groot de groepen zijn en wat de zorgvragen zijn. Geconcludeerd wordt dat veel jeugdigen die speciale zorg nodig hebben, deze niet op tijd in de juiste vorm krijgen. Dit komt doordat het zorgaanbod, ngekosch door zorgkantoren en provincies, onvoldoende aansluit op de...

Communities that Care (CtC)-Bronnenboek

In dit boek staan landelijke, feitelijke gegevens over (het voorkomen van) probleemgedrag en de risicofactoren die hieraan ten grondslag liggen. Dit bronnenboek is gemaakt ten behoeve van de uitvoering van Communities that Care (CtC) op het lokale niveau van wijk, stadsdeel of gemeente. Het is opgebouwd volgens het theoretisch model dat binnen CtC wordt gehanteerd voor het ontstaan van probleemgedrag: negentien risicofactoren...

Handreiking samenwerken met ouders in zorgtrajecten: ten behoeve van beleid van scholen, samenwerkingsverbanden en ZAT´s

Voor scholen is ´Partnerschap met ouders´ nu een bekend begrip. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling is de samenwerking met ouders des te meer van belang. Ouders dragen vrijwel altijd (voor een deel) bij aan de oplossing blijkt uit deze handreiking. Deze verduidelijkt voor scholen en zorgadviesteams (ZAT) in het basisonderwijs waarom samenwerking met ouders van belang is en op welke momenten...

Veelgestelde vragen over effectiviteit in de jeugdzorg

In deze notitie wordt aangeven welke ontwikkelingen en discussies er de laatste tijd in de jeugdzorg hebben plaatsgevonden, voor zover het gaat om de effectiviteit. In het tweede gedeelte van de notitie gedeelte geven we antwoord op tien veelgestelde vragen.

Kernrapport haalbaarheid (ketenbrede) informatieuitwisseling binnen de jeugdsector

In dit rapport wordt op hoofdlijnen onze bevindingen en conclusies ten aanzien van de haalbaarheid van informatie-uitwisseling in de jeugdsector gepresenteerd. Dit rapport is primair gebaseerd op ruim 80 diepte-interviews, twee regionale workshops met telkens ruim twintig deelnemers, een landelijke workshop met ruim 40 deelnemers en deskstudie op relevante documentatie die door de organisaties in het veld is aangereikt.

Wegwijzer voor de intern begeleider: Spil in de zorg van school en hulpverlening

Deze wegwijzer is voor de samenwerking van scholen met instellingen die zorg bieden aan ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen. De leerkracht in de klas signaleert die problemen en zoekt samen met de intern begeleider naar extra zorg binnen de school of van schoolondersteuners. Als er ook hulpverlening nodig is voor het kind of het gezin kan de school het niet meer alleen af en heeft de steun van zorginstellingen nodig. Die werken...

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg: Eindverslag van het project "Zicht op Effectiviteit"

Het uitgangspunt van dit project was dat effectiviteit zichtbaar moet worden op de plaats van ontstaan, namelijk op de werkvloer van de zorg, in de interactie tussen hulpverleners en cliënten. En tevens dat dit zicht op de effectiviteit vanaf die plaats zijn weg vindt "hogerop" , naar het management en de bestuurders van organisaties, naar regionale en provinciale beleidsorganen, naar het landelijk beleid en naar de...

Beleidsagenda 2009

Deze beleidsagenda 2009 kenmerkt zich door 3 hoofdlijnen. Het gezin staat centraal: een goede en veilige plek waar kinderen kunnen opgroeien is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren zelf, maar ook voor een stabiele en vitale samenleving. Veel gezinnen met kinderen gaan er in 2009 financieel aanzienlijk op vooruit; Preventie van (opvoed)problemen: voorkomen dat het fout gaat. Als mensen dat willen, kunnen zij ondersteuning krijgen bij de...

Dilemma’s op de drempel: Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties : Signalering ethiek en gezondheid 2008

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid hoopt met dit signalement bij te dragen aan het debat over de morele rechtvaardiging voor ingrijpen in de privé-sfeer van gezinnen, om zo schade aan kinderen te beperken of te voorkomen. De analyse geeft daarvoor handvatten. Ook wordt een voorzet voor oplossingen gegeven.

Landelijk beleidskader jeugdzorg 2009-2012

De inzet van de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie is duidelijk. Het gezin staat centraal (één gezin, één plan), de opgroei en opvoedproblemen van jongeren moet zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van jeugdigen worden aangepakt (preventief beleid) en een vrijblijvende aanpak is voorbij. 

Verkeerd verbonden: Naar houdbare voorzieningen voor jeugdigen

De taskforce richt zich in deze publicatie op drie specifieke maatregelingen te weten: 1. Invoering van een LVG-protocol voor cliënten met meervoudige problematiek, opdat helder wordt welke problematiek domineert. Hieruit moet kunnen worden opgemaakt of de cliënt een aanbod uit de Awbz dan wel uit de jeugdzorg dient te krijgen. 2. Uniformering van de indicatiestelling voor de Awbz bij CIZ en BJZ. 3. Aanscherping van het begrip...

Naadloos aangesloten : veelbelovende aansluiting van maatschappelijk werk en jeugdzorg in de praktijk

Maatschappelijk werk en jeugdzorg werken steeds beter samen en sluiten beter op elkaar aan blijkt uit onderzoek. De actuele stand van zaken en twaalf goede voorbeelden van de aansluiting maatschappelijk werk en jeugdzorg zijn bijeengebracht in een brochure. De bijbehorende praktijkdocumenten staan op een cd-rom. Goede samenwerking en afstemming is een actuele noodzaak. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vereist onderlinge afstemming en...

Handboek doorbraak in de jeugdzorg : beter presteren door blijven verbeteren

Het handboek geeft beknopt, overzichtelijk en geordend aan hoe je met succes een zogenoemd Doorbraak-project in de jeugdzorg kunt opzetten en uitvoeren. Voor dit handboek is gebruik gemaakt van materiaal, resultaten en ervaringen uit de Doorbraak-projecten in de jeugdzorg. die tot nu toe zijn uitgevoerd of nog lopen. De meeste van deze projecten zijn de Verkorten Wacht- en Doorlooptijden bij de Bureaus Jeugdzorg; veel van de in dit handboek...

Inventarisatie jeugdzorgstructuren en -systemen in vijf Europese landen

In deze inventarisatie wordt het systeem van jeugdzorg in vijf Europese landen beschreven. Het gaat hierbij om de organisatie van hulpverlening en voorzieningen aan kinderen en jongeren die worden bedreigd in hun sociaal-emotionale ontwikkeling en waarbij interventie noodzakelijk is. De landen die worden beschreven zijn Duitsland, Oostenrijk, Portugal, het Verenigde Koninkrijk en Zweden. Deze landen zijn gekozen omdat ze voorbeelden zijn van...

Tevreden meedoen: Werk en geluk onder personen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen

In dit onderzoek onder mensen met een chronische ziekte en een langdurige lichamelijke beperking is niet alleen gekeken of zij betaald werk of vrijwilligerswerk verrichten maar ook of ze tevreden (of gelukkig) zijn met hun huidige leven. De achterliggende gedachte is dat werk een belangrijk onderdeel van iemands leven is dat bijdraagt aan iemands levensgeluk en tevredenheid met het bestaan. Aan de hand van deze twee criteria (1) het verrichten...

Specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap: Eindrapportage

Het onderzoek had tot doel organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen op te leveren voor een basispakket specifieke zorg voor mensen met het autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. Hiertoe zijn de vormgeving, de werkwijze en de inhoud van de zorg van vijf organisaties beschreven en geëvalueerd.

Kinderen in Nederland

Jonge kinderen staan volop in de belangstelling, zowel in de publieke discussie als in het beleid. Spelen zij nog wel genoeg buiten? Bewegen ze wel voldoende? En kijken ze niet te veel naar detelevisie? Worden kinderen niet de dupe van de huidige tweeverdienersmaatschappij? Hoeveel jonge kinderen kampen tegenwoordig met emotionele en gedragsproblemen? En hoe ervaren ouders de opvoeding? Dit rapport gaat in op deze en tal van andere vragen over...

Gezond en wel met een beperking: Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen

De overheid faciliteert en stimuleert mensen met beperkingen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Dit draagt bij aan de samenleving, bijvoorbeeld door arbeidsproductiviteit, en aan de kwaliteit van leven van de mensen zelf. In deze studie is onderzocht wat de doelgroep daar zelf van vindt. Hoe ervaren zij hun dagelijkse kwaliteit van leven? In welke mate vinden zij dat ze zelfstandig functioneren? Deze gegevens worden vergeleken...

De jeugd een zorg: Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de geïndiceerde jeugdzorg. Dat heeft in 2008 geleid tot de oplevering van de ramingen van het gebruik van de provinciale jeugdzorg en het amk voor de periode 2007-2011 en de verdeling van de jeugdigen met risicokenmerken over de jeugdzorgregio's. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn in deze publicatie...

Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGZ

In het onderzoek waarvan hierna de resultaten beschreven worden, staan de volgende twee vragen centraal: 1. Wat is de waarde van ervaringskennis en deskundigheid voor de Geestelijke Gezondheidszorg? 2. Hoe kan ervaringskennis beter tot recht komen in de hulpverlening? Dit onderzoek brengt in beeld hoe mensen hun eigen ervaringen en die van anderen (kunnen) leren omvormen tot ervaringsdeskundigheid, en deze ten behoeve van hulpverlening kunnen...

Werkende Ketens? : Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking

Integraal Toezicht Jeugdzaken heeft tussen 2006 en 2008 in zes gemeenten onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ketensamenwerking van de voorzieningen en organisaties die bij een maatschappelijk probleem van en door jongeren betrokken zijn. In geen van de onderzochte gemeenten gemeenten is effectieve ketensamenwerking aangetroffen. In deze metarapportage geeft Integraal Toezicht Jeugdzaken een aantal aanbevelingen en adviezen voor de...

Investeren rondom kinderen

In Investeren rondom kinderen werken beide Raden de conclusie van het pre-advies, versterking voor gezinnen, verder uit. Analyse van de huidige beleidsbenadering wijst uit dat de overheid in een fuik terecht is gekomen van óf op afstand blijven óf ingrijpen in gezinnen. Dit beleid, dat bedoeld is voor een beperkte groep van probleemkinderen, is onbedoeld uitgegroeid tot een beleid van preventieve jeugdzorg met risicotaxaties...

Naar integrale jeugdzorg

Kinderen en opvoeders met problemen moeten bij één loket een compleet hulpaanbod krijgen. Ook de indicatiestelling door bureau jeugdzorg moet eenvoudiger. Dat bepleit MOgroep Jeugdzorg, de werkgeversvereniging voor bureaus jeugdzorg en jeugdzorginstellingen in dit document. De Mogroep vindt ook dat de overheid alle zorg uit één budget moet betalen en dat kinderen met relatief eenvoudige problemen direct hulp moeten krijgen.

Risicojongeren: Een bundeling van inzichten uit onderzoek, beleid en praktijk over een effectieve aanpak

De problematiek rond risicojongeren staat momenteel volop in de belangstelling, zowel in de media als in de politiek. Op verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid en justitie, heeft de aanpak van deze problematiek dan ook een hoge prioriteit. Maar waaruit bestaat zo’n aanpak? Weten we wel voldoende over de oorzaken van maatschappelijke uitval om een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen? Welk...

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar

Een interdepartementaal onderzoek naar hulpverlening aan jongeren van (net) 18 jaar uit de jeugdzorg. Dit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut werd in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin uitgevoerd op grond van signalen dat de zorg aan deze groep hapert. Onderzocht is in hoeverre er inderdaad knelpunten optreden, van welke aard die zijn en welke groepen jongeren daar vooral mee te maken krijgen. Een...

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in de Nederlandse jeugd. Net als in de vorige editie zijn er uitkomsten over jongeren en het gezin, de gezondheid, het onderwijs, de maatschappelijke participatie, de arbeidsmarkt en de veiligheid. Bij de beschrijving van deze thema’s...

Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden: Nazorg verzorgd

Deze handreiking helpt gemeenten hun rol in te vullen samen met de ketenpartners van Justitie. Veel gemeenten zijn daar al mee bezig, al dan niet geïntegreerd met de nazorg voor volwassen ex-gedetineerden. Zo een integrale aanpak is natuurlijk mooi, maar de verantwoordelijkheden voor gemeenten liggen bij 18-minners toch weer anders dan bij 18-plussers. Bij jongeren onder de 18 jaar hebben we immers ook nog te maken met de samenwerking met...

Combinaties van zorg bij jeugdigen : rapport

Het onderzoek kent drie onderzoeksdoelen: (1) het analyseren van de samenhang tussen de verschillende regelingen voor jeugdigen met een zorgvraag, (2) het verkrijgen van inzicht in de trends in het gelijktijdig dan wel volgtijdig gebruik van verschillende voorzieningen voor jeugdigen met een zorgvraag, met een duiding van de gegevens naar achtergrond kenmerken van de gebruikers en (3) het verkrijgen van inzicht in het preventief vermogen en de...

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg: Eindrapport

In de Wet op de jeugdzorg is de bepaling opgenomen dat deze binnen vijf jaar na inwerkingtreding dient te worden geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd in de periode tussen februari en oktober 2009. De gegevens voor het onderzoek zijn op basis van een documentenanalyse, een feitenonderzoek, een verdiepend onderzoek en een casusonderzoek verkregen. Aan de hand van bovenstaande zijn verschillende conclusies getrokken.

Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid

In deze verkenning is een aantal bijdragen opgenomen die zich alle richten op zaken die met jeugd te maken hebben. Sommige richten zich op een specifiek thema, zoals het onderwijs of de buitenschoolse opvang, andere zijn breed en gaan over de vraag wat de doelen van opvoeding eigenlijk zouden moeten zijn of moeten zijn of de vraag welke jeugdigen eigenlijk als probleemgroep gezien kunnen worden.

Brancherapportage jeugdzorg 2008

Doel van deze brancherapportage is het zichtbaar maken van de trends en de ontwikkelingen in de sector en inzicht geven in de prestaties van de Bureaus Jeugdzorg en Jeugd en Opvoeding in 2008. Het rapport bevat gegevens over het aantal jeugdigen en ouders dat in 2008 hebben geholpen en de waardering van deze dienstverlening. Daarnaast zijn financiële en personele gegevens over de sector opgenomen.

Voorde, M.J.M. ten Mr

Specialisatie op het gebied van het civiele jeugdrecht (pleegplaatsingen, ondertoezichtstelling, indicatiebesluiten) huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte).

Stichting RMPI - De Grote Rivieren

De Stichting RMPI is specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en voor gezinnen waarin deze problemen voorkomen. 

Jeugdzorg & reclassering - Leger des Heils

Het Leger des Heils houdt zich ook met Jeugdzorg & Reclassering binnen de wettelijke bepalingen.

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

Dit rapport is een tweede in een reeks rapportages over de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden.

Ooglijn 

De Ooglijn geeft informatie en advies aan mensen die problemen hebben met zien en aan de betrokkenen in hun omgeving. De Ooglijn biedt u informatie en praktische tips bij het oriënteren, kiezen en aanvragen van hulpmiddelen, revalidatie en ondersteuning.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. 

Ambulante begeleiding cluster 4 : onderzoek naar de kwaliteit van de ambulante begeleiding van leerlingen met een indicatie cluster 4

Rapportage met daarin de resultaten van de kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en ambulante begeleiders van de diensten voor ambulante begeleiding behorend tot cluster 4. In deze rapportage worden als eerste het onderzoek en haar belangrijkste conclusies samengevat. In het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uitgebreid beschreven. In het hoofdstuk "analyse" worden de resultaten van het onderzoek...

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen. 

Nier Stichting

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten.

NIGZ

Gezondheidsinstituut NIGZ ondersteunt professionals en organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering. 

Regioplan

Regioplan Beleidsonderzoek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies. 

Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten: SWZ

SWZ staat voor Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten. Zij verlenen professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Belastbaarheidsonderzoek

Het instrument meet het construct arbeidsvermogen. Meer specifiek worden in deze test de volgende items gemeten: het begrips- en redeneervermogen (WAIS of Analogieën en Figuurreeksen van de DAT); het persoonlijk functioneren in het werk via OPQ; de klachtenbeleving via 4DKL, UBOS; de structuur van de persoonlijkheid via NVM; de werkbeleving via WES; de eventuele aandachtsconcentratie via Boudon, Stroop en Trailmaking. 

Stichting Koraal Groep

Stichting Koraal Groep werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale beperking of belemmering en biedt ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding. 

Sociaal Cultureel Planbureau - SCP

Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. 

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu.

Vereniging Spierziekten Nederland - VSN

De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat de VSN om een betere kwaliteit van de zorg. Effectief wetenschappelijk onderzoek. 

Zo gek nog niet

Jongerensite voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg - LKNG

Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg, onderdeel van Vilans, bundelt bestaande kennis en verspreidt deze om zo de zorg- en dienstverlening en het beleid op het gebied van gehandicaptenzorg te verbeteren. 

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie - ZonMw

ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. 

Zebra-Zorg - zorgboerderij voor kinderen en jongeren met een beperking

Het opzetten van een zorgboerderij waar dagbesteding wordt aangeboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Twee van de drie initiatiefnemers, Natasja en Michaëla, hebben een spierziekte, waardoor zij zijn aangewezen op een rolstoel en krukken. Middels deze zorgboerderij vestigen zij zich als zelfstandig ondernemer. Zebra-Zorg biedt passende dagbesteding op een boerderij aan kinderen (4-18 jaar) en jongeren (18-30 jaar) met een beperking...

Weba: Welzijn bij de Arbeid

Doelstelling: Welzijnsrisico's signaleren, vooral met betrekking tot de stressrisico's op psychische overbelasting op de leermogelijkheden van mensen en hun werk.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland - SEIN

SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) is gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en (voortgezette) behandeling van epilepsie en slaapstoornissen.

VSPS: Vragenlijst sociale en pedagogische situatie

Deze vragenlijst VSPS is ontwikkeld om de basisdiagnostiek in de jeugdzorg te ondersteunen. In de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming is het stellen van een juiste diagnose doorgaans geen eenvoudige zaak. 

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ministerie VWS

Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Heliomare

Heliomare ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.

Pharos Nederland

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging.Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

Het eerste Advies van de Commissie Financiering Jeugdzorg

 In het eerste advies, 16 maart 2009, van De Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ) ingesteld door het ministerie voor Jeugd en Gezin en het Interprovinciaal Overleg staat dat de ramingen van het Sociaal Cultureel Planbureau moeten verbeteren om de vraag naar jeugdzorg beter te kunnen voorspellen.

Horizon

Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. 

Koninklijke Effatha Guyot Groep

De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.

Viataal

Viataal is de specialist in communicatie: de organisatie voor beter horen, zien en communiceren. 

Jopla

Jongerenplatform voor en door jongeren met een handicap (12-30 jaar).

Wajong experiment Verburg : Assessment meervoudige handicap ; Preventie en Prevalentie

Bijna de helft (47%) van de leerlingen uit het Praktijkonderwijs of de Regionale Expertisecentra (PrO REC) heeft naast een verstandelijke beperking één of meerdere chronische aandoening(en). Een assessment na het afronden van de school kan inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en zicht geven op de werksituaties die geschikt zijn. In het kader van dit project is getracht om dit assessment te...

Stichting Labyrint - In Perspectief

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychosociale problemen.

AGENS

AGENS biedt maatwerkoplossingen op het gebied van re-integratie, preventie, outplacement en coaching. 

Kroon op het werk

Werkgevers delen initiatieven, tips en ervaringen over ziekteverzuim en (re-)integratie.

Wesselinggroep

Wesseling groep is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor bedrijfsmatige werkgelegenheid-projecten. de organisatie richt zich op activering van minder plaatsbare werkzoekenden en het creëren van werkgelegenheid en nieuwe economische dragers. praktisch ingesteld, doelgericht en met oog voor een positief resultaat.

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise - Stichting CCE

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. 

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt mensen met – mogelijk - een complexe vorm van epilepsie en/of ernstige slaap- en waakstoornissen.

Spinalnet

SpinalNet informatie en lotgenotencontact voor mensen met een dwarslaesie.De website www.SpinalNet.nl is niet langer actief.

Autisme klup

Startpagina met vele links op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen.

Astma altijd anders

Informatieve site over astma in combinatie met behandeling, bewegen en sport, kinderen, medicijnen, uitgaan, vakantie, voeding, werk en studie en wonen. 

Witboek jeugdzorg : jeugdzorg bij provincies in goede handen

Ruim een jaar zijn de provincies en de grootstedelijke regio's verantwoordelijk voor deze verbeteringen. De wet heeft een nieuwe impuls gegeven aan verbeteringen van de kwaliteit in de jeugdzorg. Met dit overzicht van 'good practices' willen wij onze betrokkenheid tonen en laten zien wat onder onze verantwoordelijkheid - en niet zelden op ons initiatief - aan goede dingen tot stand is gebracht in het afgelopen jaar. De verhalen die...

LOC Zeggenschap

LOC is een landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen - en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in zorg en welzijn - in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en welzijn.

CHQ-PF28 : Child Health Questionnaire

Doelstelling: Dit generieke gezondheidsinstrument werd ontwikkeld om het fysieke en psychosociale welzijn van kinderen te bevatten onafhankelijk van de onderliggende aandoening. Deze maat voorziet in twee schalen van fysieke en psychische gezondheid. Daarnaast zijn nog verdere indelingen en subschalen mogelijk. De vragen zijn bedoeld voor de ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar.

Movisie

Moviesie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

De zorgboederij

Site met informatie over zorgboerderijen. Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagtaak vinden.

Revalidatie Nederland

De vereniging van revalidatiecentra Nederland coördineert Revalidatie Nederland verschillende landelijke projecten, die ertoe bijdragen dat de revalidatiezorg in Nederland zich continu ontwikkelt. 

Visio 

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken. 

De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

Wegwijs

Wegwijs maakt onderdeel uit van De Tussenvoorziening en biedt onderdak, thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek.

Platform Voor Elkaar

Stichting "Voor Elkaar" is het Platform waarbinnen ouders van kinderen met psychiatrische problemen en handicaps in de gezondheidsregio’s Rijnmond en Dordrecht met elkaar samenwerken om: De zorg en het onderwijs voor hun kinderen te verbeteren en elkaar te ondersteunen bij de zware taak die het opvoeden van een kind met een psychiatrisch probleem of handicap is.