De WIA-beoordeling, informatie en adviezen over de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

Wie bijna 2 jaar ziek is gemeld, kan een WIA-uitkering aanvragen. Deze brochure neemt veel vragen en onzekerheden weg over de WIA-beoordeling en bereidt de keuringskandidaat goed voor op deze arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

Participatiewet en quotum na sociaal akkoord

Het kabinet heeft in het regeerakkoord zijn ambitie uitgesproken dat het de grote onderwerpen op de arbeidsmarkt samen met werknemers en werkgevers wil aanpakken. Juist in economisch moeilijke tijden is eensgezindheid tussen kabinet en sociale partners van groot belang. De Participatiewet en het quotum stonden dan ook op de agenda van het sociaal overleg. Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over de volle...

18 jaar! En dan?: Checklist voor jongvolwassenen met een beperking

In deze checklist kun je zien wat er allemaal geregeld moet worden als je 18 jaar wordt en een beperking hebt of wat je opeens allemaal mag als je 18 jaar bent. De checklist is opgedeeld in zogenaamde 'weetjes' en het 'informatiepakket'. Bij de weetjes kun je onderwerpen vinden die gewoon handig zijn om te weten, maar waar je niet direct iets mee moet doen. Bij het informatiepakket vind je dingen waar je direct mee aan de slag moet als je 18...

Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars

In het licht van de beschreven ontwikkelingen is Annalise gevraagd een analyse van de geldstromen van de zorgverzekeraars te maken. Voor deze analyse zijn de volgende onderzoeksvragen onderzocht: Hoe ontwikkelt het verdienmodel van de zorgverzekeraars zich in 2012 ten opzichte van de jaren 2011, 2010 en 2009?; Aan welke posten besteden zorgverzekeraars de inkomsten? En hoe ontwikkelen deze posten zich? Hoe transparant zijn deze bestedingen...

Hoe meer soms minder kan zijn: Quick scan van ongewenste effecten van zorg op arbeidsparticipatie

Dit rapport doet verslag van een inventariserend onderzoek naar de onbedoelde en ongewenste
effecten van zorg en hulp op deelname aan arbeid en gebruik van sociale zekerheid. Voor het onderzoek zijn de volgende twee hoofdvragen geformuleerd: 1. Wat is er in de literatuur bekend over de onbedoelde en ongewenste effecten van zorg en hulp op arbeidsparticipatie en gebruik van sociale zekerheid? 2. Wat zijn oplossingsrichtingen? Hoe zijn de...

Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg

Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak tot hervorming en de visie die het kabinet hierbij hanteert. In paragraaf 3 wordt beschreven op welke wijze het kabinet met de Wmo de ambitie van het verhogen van de participatie en het langer zelfstandig wonen wil realiseren. Paragraaf 4 richt zich op het versterken van samenhangende zorg binnen de Zvw. In...

Gemeentelijk Wmo-beleid 2010: Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten

Het eerste deelrapport van deze tweede evaluatie ligt voor u en betreft het gemeentelijke
Wmo-beleid van het jaar 2010. Beschreven wordt hoe dit beleid er toen uitzag volgens de betrokken gemeenteambtenaren. Ook wordt nagegaan welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan sinds de invoeringsjaren van de Wmo (2007/2008). De bevindingen zijn afgezet tegen de bedoelingen van de wetgever en tegen de gedachten achter de 'doorontwikkeling' van...

Feiten en cijfers over de Wajong

In 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. De nadruk in deze wet ligt op de bevordering van
arbeidsparticipatie. De instroom in de Wajong is sinds 2010 afgenomen terwijl deze vanaf de jaren
negentig maar vooral tussen 2002 tot 2010 fors toenam. In deze rapportage vindt u informatie over de volumeontwikkelingen, regelingen, kenmerken, aantal werkende van de Wajong en de Wajongers.

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland

 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ biedt een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij om hoe vaak individuele functies en zorgzwaartepakketten zijn geïndiceerd. 

Begeleiding in beeld: Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ.; Nederland

De rapportage 'Begeleiding in beeld' is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten met aanspraak op de functie Begeleiding in iedere gemeente in Nederland. Met deze informatie kunnen gemeenten zich voorbereiden op hun nieuwe taak. De rapportage bevat informatie die eenvoudig en eenduidig is weergegeven. In deze publicatie worden de cijfers van Nederland getoond. Via onderstaande url kunnen...

CIZ Basisrapportage AWBZ: Nederland

Met de CIZ Basisrapportage AWBZ biedt het CIZ een overzicht van het aantal inwoners in Nederlandse gemeenten en andere geografische gebieden, zoals zorgkantoorregio’s of provincies, met een indicatie voor AWBZ-zorg op een bepaald moment. Met de basisrapportage voorziet het CIZ gemeenten van informatie die eenvoudig en eenduidig is, en die tevens uitputtend genoeg is om aan de verscheidenheid in vragen tegemoet te komen. De Basisrapportage...

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen

In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12...

Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De centrale vraag in deze rapportage luidt: In hoeverre slagen UWV en gemeenten er in vraag en aanbod voor klanten met een...

Aan de Slag : Interactieve game

De interactieve game Aan de Slag is ontwikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht te geven wat voor werk bij ze past. Het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening SBCM heeft Aan de Slag ontworpen voor WSW'ers. Maar ook voor andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan het spel interessant zijn. Ook sociale diensten mogen het spel inzetten voor hun klanten. Het spel is vooral bedoeld voor...

Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011

Het toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is één van de wettelijke taken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het openbare Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ rapporteert de NZA over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ. De NZa heeft in dit Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 de uitkomsten van haar onderzoek samengevat. De NZa...

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief

De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de wetgeving rond sociale zekerheid. De ontwikkeling van het beroep op de sociale verzekeringswetten wordt in tijdreeksen weergegeven. De tijdreeksen zijn bijgewerkt tot eind 2011. Elke tabel gaat vergezeld van enkele grafieken, zodat in één oogopslag de meest relevante ontwikkelingen...

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

In deze publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2010 en 2011 weergegeven ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende sociale verzekeringswetgeving. Deze publicatie geeft kwantitatieve informatie over de thema's Marktomvang en Uitkeringen. Informatie over het thema Re-integratie is in tegenstelling tot voorgaande jaren buiten...

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding : voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar versterken? Daar gaat dit informatieblad over. Verder in dit blad: goede voorbeelden van toekomstbestendige arbeidsmatige dagbesteding; belangrijke lokale opgaven voor een effectieve transitie en de mogelijke win...

Verandering door leiderschap: Derde rapportage monitoring en evaluatie pilots werken naar vermogen, pilot 2 en 3

De centrale vraag van Pilot 2 is: Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als springplank fungeren voor alle mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten ontwikkelen? De centrale vraag van Pilot 3 is: Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan wekzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? De...

Januarinota 2013: Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In de Januarinota 2013 wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De prognoses in deze nota voorzien het Ministerie van SZW, het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financi&ën van basismateriaal voor de aankomende rijksbegroting. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en...

Brief contouren participatiewet

In deze brief informeert het kabinet u over de contouren van de Participatiewet en geeft tevens de informatie die de staatssecretaris van SZW tijdens het algemeen overleg Wsw/Wajong op 22 november 2012 heeft toegezegd. De bijlage bij deze brief geeft cijfermatig inzicht in de hoofdpunten van de Participatiewet en bevat tevens de tijdens het algemeen overleg toegezegde informatie.

Antwoorden schriftelijke vragen brief contouren Participatiewet

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op schriftelijke vragen naar aanleiding van de brief over de contouren van de participatiewet

Aan de slag met loondispensatie: Van deelnemer naar werknemer IV: Evaluatie van de pilot Werken naar Vermogen Loondispensatie; Vierde Voortgangsrapportage

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van de pilots Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrument loondispensatie centraal. Research voor Beleid voert in de jaren 2010 tot en met 2012 de monitoring en evaluatie uit van deze pilot. Dit rapport beschrijft de resultaten van de derde onderzoekscyclus van de pilot...

UWV Kennisverslag 2012-3

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere...

= Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie
decentralisaties en de Wmo =

Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011

De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin bestaan tussen SW-bedrijven. Goed nieuws is dat er steeds meer SW-medewerkers aan de slag gaan bij gewone werkgevers.Dit percentage is gestegen naar 32%. Meer mensen aan de slag bij gewone werkgevers is een belangrijk streven van de branche. Wat is het financiële beeld? In de cijfers zijn de...

Wsw-statistiek 2011: Jaarrapport

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt op de hoogte gehouden van de omvang van de Wsw-populatie en de realisatiecijfers door de jaarlijkse volume opgaven van de gemeenten zelf. Voor meer uitgebreide beleidsinformatie heeft het ministerie de (half)jaarlijkse WSW-statistiek op persoonsniveau ingevoerd. De benodigde gegevens voor de Wsw-statistiek worden halfjaarlijks aangeleverd door: alle sw-bedrijven in Nederland namens...

Monitor Arbeidsmarkt: September 2012

Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen, 2) inkomenswaarborg en 3) reintegratie. In navolgende tekst wordt kort aangegeven welke onderwerpen in ieder hoofdstuk terug te vinden zijn en sluit af met de kernboodschap. Hoofdstuk 1 gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de economische groei, de werkgelegenheid en de werkloosheid...

Van samen zoeken naar samen werken: Wmo Trendrapport 2012

Aan dit 'trendonderzoek Wmo' hebben 365 organisaties meegedaan. Zij vulden een webenquête in met vragen over hun uitvoeringspraktijk. Speciale aandacht ging uit naar praktijkervaringen met de doelstellingen en bakens van het programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) en naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het platteland. Professionele organisaties zijn op weg om hun aanbod en werkwijze aan te passen aan...

Supportgericht werken in de Wmo

Dit boel bevat materiaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld hoe 'de Kanteling' vorm en inhoud kan worden gegeven, en hoe maatschappelijke steunsystemen opgezet kunnen worden. Het gaat om praktische methoden en benaderingen die zich goed lenen om interdisciplinair te gebruiken. Dit boek bestaat grofweg uit twee delen. De eerste vier hoofdstukken bevatten basisinformatie over...

Onderzoek Bonus-Malus binnen Rijksoverheid: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid ter bevordering van het aantal personen met een WIA-, WSW-, of Wajong-indicatie

In deze rapportage wordt gepresenteerd de de resultaten van het onderzoek naar de invoering van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid, met betrekking tot mensen met een WIA, WSW- of Wajong-indicatie. Door middel van een bonus-malus systeem zouden Rijksinstellingen aangemoedigd moeten worden om ten minste 1 procent van hun werknemersbestand te laten bestaan uit mensen met een WSW-, WIA- of Wajong-indicatie. Wanneer ministeries de 1...

Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie

De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad. De gemeente zal de Wmo-raad dan ook betrekken bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo. Met de transitie krijgt de gemeente echter ook een nieuwe groep cliënten onder haar verantwoordelijkheid en zal ze op zoek moeten gaan naar deze nieuwe cliënten om ook hen te betrekken bij de transitie...

Handicap of chronische ziekte?: Gelijke behandeling wettelijk geregeld

Deze brochure vertelt wat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte concreet inhoudt.

Kwantitatieve informatie: Eerste vier maanden 2012 UWV

Kwantitatieve informatie betreffende Ziektewet, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, IOW, loonkostensubsidie, paticipatieplaatsen, toeslagenwet, BIA,

Participatie van overbelaste jongeren: rapportage monitor Decentralisatie-Uitkering Jeugd

De doelstelling van dit monitoronderzoek is het geven van een breed en objectief beeld van de manier waarop de Decentralisatie-uitkering Jeugd bijdraagt aan de doelstellingen zoals die in de aanleiding van dit onderzoek genoemd zijn; landelijk 5.500 overbelaste jongeren per jaar op school houden zodat zij (op termijn) een startkwalificatie behalen. Een tweede doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen van kwalitatieve informatie die...

Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Het akkoord behelst een aanvullend pakket van hervormingen, ombuigingen en lastenmaatregelingen. Ingrijpende maatregelen, die iedereen in Nederland zullen treffen. De koopkrachteffecten van het pakket zijn evenwichtig over huishoudens verdeeld. De omvang van het pakket bedraagt afgerond 12,1 miljard aan saldoverbeterende maatregelen in 2013, bestaande uit 3,5 mld. netto ombuigingen op de uitgaven en 8,5 mld. netto lastenverzwaringen. Enkele...

Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financiële gegevens over 2011 in deze nota sluiten aan bij de UWV-jaarrekening 2011. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2012. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal Economisch...

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12-2011 genomen. Voor wat betreft het aantal inwoners is de peildatum 1-1-2012 genomen. Deze publicatie geeft een overzicht van de WAO, WAZ, Wajong...

Handreiking toegang tot de Wmo: Praktische handvatten voor gemeenten

Als gevolg van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo zullen gemeenten vanaf 1 januari 2013 niet alleen verantwoordelijk worden voor een nieuw terrein, maar ook voor een nieuwe doelgroep. In elke gemeente in Nederland wordt de toegang tot de Wmo al uitgeveoerd. Met 'toegang' wordt bedoeld het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het...

Invoeringswet Wet werken naar vermogen: nota n.a.v. het verslag

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen). In dit verslag vindt u onderstaande hoofdtukken: 1 Inleiding, 2 Ondersteuning naar werk, 3 Loondispensatie, 4 Wet sociale werkvoorziening...

De Wet Werken naar Vermogen: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

Naar verwachting treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 1 januari 2013 in werking. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordelijk. Door de maatregelen die voortvloeien uit de WWnV, veranderen de verantwoordelijkheden voor de toeleiding naar werk, ook voor mensen met een beperking. Bovendien hebben zij ook te maken met allerlei andere kabinetsmaatregelen. Zoals de decentralisatie van de begeleiding en dagbesteding, de invoering van...

Verantwoord sturen

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente heeft niet alleen een loket waar men terecht kan voor inkomensondersteuning. Dit loket biedt ook ondersteuning op het gebied van participatie. Daarvoor moet participatie beleid worden ontwikkeld. De gemeente kan dit op verschillende manieren onvullen. Voor de gemeenteraad is dit een belangrijke uitdaging om dat beleid effectief te regiseren. In deze brochure schetsen wordt aangegeven waar u als raadslid...

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ

Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt. In het overzicht 'Hoe werkt de AWBZ' is deze wet schematisch in kaart gebracht. Het overzicht 'Hoe werkt de AWBZ' bestaat uit een klikbaar PDF-bestand dat vier stromen in...

Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt namelijk uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wmo. De Handreiking geeft informatie, ideeën en voorbeelden over de thema's die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap en de relatie met het ondernemerschap. De Handreiking is niet bedoeld als 'blauwdruk', maar als inspiratiebron...

Van deelnemer naar werknemer: Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk; Derde voortgangsrapportage

Dit rapport bestaat uit twee delen, met elk een eigen toelichtend voorwoord en inleiding. Het eerste deel beschrijft de voortgang en resultaten van de Pilot Loondispensatie.In deze derde voortgangsrapportage wordt aandacht besteedin aan de kosten, opbrengsten en besparingen die de deelnemende gemeenten met de inzet van het instrument loondispensatie realiseren. In het tweede deel wordt verslag gedaan van de resultaten van het experiment...

Gevolgen werken naar vermogen voor burgers

De CG-Raad heeft aan Regioplan gevraagd om de mogelijke gedragseffecten van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in kaart te brengen op basis van het wetsvoorstel dat 27 januari 2012 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze notitie geven wij een beeld van de mogelijke gedragseffecten van de belangrijkste groepen die met de nieuwe wet te maken krijgen. Omdat de nieuwe wet grotendeels onder de verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten komt...

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning

Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. De inzichten zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzes. Maar de inzichten in deze publicatie zijn ook relevant voor andere stappen van het stappenplan decentralisatie van extramurale begeleiding. In dit...

Programma 'Aandacht voor iedereen': Toerusting van Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers en Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief In het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verb

Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg men dat uit de AWBZ gefinancierd en op basis van een CIZ-indicatie via de zorgkantoren geleverd. Met ingang van 2013 wordt deze zogeheten extramurale AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf de beleidsverantwoordelijkheid van gemeenten. Het transitiebureau van VWS/VNG heeft de landelijke clië...

Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012

Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij aan de huidige organisatie van het vervoer, het aantal en type zorgaanbieders en de aard en omvang van de voor vervoer geïndiceerde cliënten. Het geeft nog niet alle informatie waar behoefte aan is. Zo verschijnt informatie over het vervoerbudget en bijhorend objectief verdeelmodel in mei...

Ratificatie,,, En dan

In het proces ter voorbereiding op de ratificatie van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap door Nederland is een vraag ontstaan over de financiële gevolgen van de ratificatie. In onderhavig onderzoek worden de aard en reikwijdte van de materiële verplichtingen van het verdrag uiteengezet. Uit dit onderzoek blijkt dat het verdrag geen nieuwe rechten en in beginsel ook geen nieuwe verplichtingen...

Memorie vam toelichting WWNV

Memorie van toelichting van de Wet werken naar vermogen. In deze memorie wordt beschreven een inleiding, ondersteuning naar werk, de loondispensatie, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet arbeidsongeschiktheidsuitkering jonggehandicapten (Wajong), overige aspecten, ontvangen commentaren en adviezen en de fnanciële aspecten van Wet werken naar vermogen.

Wet werken naar vermogen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen).

Toekomstbeeld AWBZ 2013: Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? ; Versie: januari 2012

Dit Toekomstbeeld AWBZ 2013 beschrijft hoe de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 januari 2013 uit gaat zien, vooropgesteld dat de Tweede en Eerste Kamer er hun goedkeuring aan geven. Het document vormt de verdere detailinvulling van voorwerk op hoofdlijnen dat in goede samenspraak met het ministerie van VWS is verricht. Hiermee ontstaan eenduidige kaders voor de zorgverzekeraars en het zorgveld. Dit document moet worden...

Stelselherzieningen bekeken vanuit het perspectief van jongeren met een beperking

Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de komende jaren wijzigingen aan te brengen in het onderwijs, de sociale zekerheid, welzijn en zorg. Veel van deze voornemens hebben gevolgen voor de mogelijkheden van jongeren met een beperking om te participeren naar vermogen. Bijvoorbeeld de stelselwijzigingen met betrekking tot de AWBZ, de wet Zorg voor de jeugd, de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Werken naar Vermogen. De staatssecretaris...

Cliëntgroepen extramurale AWBZ-begeleiding

In het Regeerakkoord is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding inclusief kortdurend verblijf en vervoer, uit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo.Gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor personen die voor het eerst een beroep doen op extramurale begeleiding, voor personen van wie de indicatie afloopt in 2013 en voor personen waarbij de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. Vanaf 2014 zijn...

Burgergestuurde persoonlijke assistentie : eindrapport

Momenteel wordt ADL-assistentie en ADL-clusterwonen bekostigd met een susidie van het ministerie van VWS. De staatssecretaris beëindigd deze subsidie. Tijdens een algemeen overleg op 14 september heeft staatssecretaris van VWS toegezegd een onderzoek uit te laten voeren naar het Deense model van Burgergestuurde Persoonlijke Assistentie (BPA). Wat houdt dit in en wat kan dit model betekenen voor de Nederlandse situatie. Dit onderzoek is er...

Spoorboekje Handhavingsaanpak Wet werk en bijstand 2012

Op 11 oktober 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wwb en samenvoeging met de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer neemt naar verwachting medio december een besluit. Feitelijk is dan pas bekend of de veranderingen doorgaaan. Het streven van de regering is om de gewijzigde Wwb per 1 januari 2012 in te voeren. De gewijzigde Wwb heeft zowel ingrijpende gevolgen voor de klant als voor de missie...

Sociale werkvoorziening in Amsterdam: De uitdaging van een kostenbewuste en mensgerichte aanpak; Onderzoeksrapport

Landelijk komen sociale werkplaatsen steeds vaker in het nieuws door financiële problemen, onvoldoende aansturing door gemeenten en toenemende wachtlijsten. De economische crisis en oplopende werkloosheid hebben ertoe geleid dat de instroom in de bijstand en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) fors is toegenomen. Tegelijkertijd stellen het Rijk, de gemeente en het UWV door bezuinigingen minder middelen beschikbaar voor de uitvoering van...

Meer eigen verantwoordelijkheid?: Zo eenvoudig is dat niet; Opzet en implicaties van een discoursanalyse voor het thema eigen verantwoordelijkheid en empowerment bij arbeid, zorg en participatie

'Eigen verantwoordelijkheid' van de burger is dé leidraad van het huidige regeringsbeleid, het lokale beleid en de uitvoering hiervan. Een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid biedt de overheid de mogelijkheid om zelf terug te treden. Tegen eigen verantwoordelijkheid van burgers kan niemand bezwaar hebben, maar dan gaat het er wel om hoe je het in praktijk concreet maakt. Er is een discrepantie tussen wat in wetgeving is...

Zero project report 2012: Interational study on the implementation of the UN conventrion on the rights of persons with disabilities

In this report we see the State of the implementation of the UN Convention in 36 countries and in nine Austrian federal provinces, based on 21 social indicators, 27 Good Practice Examples from 15 countries , nominated, selected and reviewed by an international network of disability experts and 8 Good Policy Examples from seven countries, nominated by disability policy experts from all around the world, researched by the World Future Council...

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen: Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk

In dit document laat Cedris zien dat een maatschappelijk verantwoorde bezuiniging mogelijk is, terwijl het beoogde resultaat van de Wet werken naar vermogen gerealiseerd wordt. Met een beperkte investering kunnen 125.000 mensen extra aan de slag geholpen worden. Een investering waarop drie vlakken winst tegenover staat. Het betekent dat op 125.000 uitkeringen wordt bespaart. Het betekent dat 125.000 werkgevers blij worden gemaakt met een...

Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein: Achtergrondrapport met cijfers en achtergrondinformatie

De voorliggende achtergrondrapportage behoort bij de rapportage, 'Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein'. De voorliggende rapportage bevat achtergrondinformatie, cijfers en een overzicht van de geraadpleegde literatuur. In het hoofdrapport wordt waar van toepassing specifiek verwezen naar achterliggende gegevens en cijfers. in de verschillende hoofdstukken in deze achtergrondrapportage. De achtergrondrapportage...

Wsw-statistiek 2010 : Jaarrapport

In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2010. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half)jaren aan de orde. Hoofdstuk 2 geeft bij wijze van samenvatting een overzicht van de aantallen personen in de Wsw. In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd van de indicaties door het UWV WERKbedrijf. De ontwikkelingen van de wachtlijst en het werknemersbestand komen respectievelijkaan de orde...

Hoe regelt u uw zorg met pgb: Resultaten van een enquête onder budgethouders

In de Programmabrief Langdurige Zorg van 1 juni 2011 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maatregelen aangekondigd om de toegang tot het persoonsgebonden budget (pgb) te beperken tot budgethouders met een verblijfsindicatie. Dit betekent dat negentig procent van de huidige budgethouders het pgb zal kwijtraken, waardoor het zo’n 117.000 budgethouders treft die momenteel zelf hun zorg...

Van bijstand naar Wajong

De instroom in de Wajong bedraagt thans 16 à 17.000 personen per jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eeuwwisseling en een verviervoudiging ten opzichte van de instroom in de AAW, de voorganger van de Wajong. Dat betekent dat 1 op de 12 jongeren instroomt in de Wajong. De toename van de Wajong-instroom sinds 2004 hangt nauw samen met de decentralisiering van de bijstand naar gemeenten (de Wet Werk en Bijstand – WWB). Gemeenten...

Hoe lopen de geldstromen in de AWBZ

Kaart van De Argumentenfabriek bereffende de geldstromen van de AWBZ.

Toepassing van de wet Verbetering Poortwachter

Dit onderzoek richt zich daarom op een tweeledige vraag: 1. In hoeverre kan de toepassing van de WvP door werkgevers en werk-nemers verbeterd worden?; 2. Welke effecten heeft een betere toepassing op het langdurige ziekte-verzuim, op de werkhervattingskans en op de WIA-instroom? De toepassing van de WvP is op drie aspecten onderzocht: volledigheid (worden de verschillende poorttwachterstappen uitgevoerd); tijdigheid (worden de stappen binnen de...

Evaluatie Wet investeren in jongeren: Eindrapport

De rapportage is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 bevat een verkorte weergave van het door het IWI uitgevoerde onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van gemeentes. Hoofdstuk 3 bevat resultaten op basis van de kwantitatieve data over jongeren in de WIJ, die door gemeentes zijn geleverd. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de enquête onder jongeren in de WIJ besproken, alsmede de resultaten van de interviews met nietmelders. Hoofdstuk 5...

Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb: Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, D66, SP, SGP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren

In deze notitie gaat het CPB primair in op de financiële gevolgen van het kabinetsplan. Eerst wordt de berekening die VWS maakte geschetst, dan de berekening van Per Saldo. Dan volgt de berekeing die het CPB zelf mede op basis van hun berekeningen heeft gemaakt. Voor de vergelijkbaarheid worden voor alle drie hetzelfde rekenschema gehanteerd. Niet altijd zijn goede cijfers beschikbaar. Met dat voorbehoud in gedachten is de conclusie van...

WWNV-voorstel: een wolf in schaapskleren

In april 2011 verscheen de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen. Daarin worden de contouren geschetst van een nieuwe Wet Werken naar vermogen; een uniforme regeling voor 'de onderkant van de arbeidsmarkt' die meer eenheid en duidelijkheid en meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt moet gaan brengen. De stelling die de auteurs in dit artikel betrekken, is dat dit niet gaat lukken op de voorgestelde manier. Zij onderbouwen dit door een...

Samenhang en coõrdinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen

In dit rapport wordt, op verzoek van het Ministerie van VWS, een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken, afgezet tegen de reeds bestaande kennis en inzichten over voorwaarden voor samenhangende ondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van eerdere publicaties en eerder onderzoek, van interviews en focusgroepbijeenkomsten met een panel van vertegenwoordigers van...

Nederland is niet ziek meer: Van WAO-debakel naar WIA-mirakel; Onderzoek in opdracht van Stichting Instituut GAK

Om het doel van minder verzuim en meer werkhervatting na (langdurig) verzuim te bereiken zijn aangrijpingspunten voor beleid van werkgevers, verzekeraars en UWV nodig. In dit onderzoek wordt een gedetailleerd beeld van de gang naar de poort van de WIA vanaf negen maanden ziekteverzuim gegeven. Gekeken wordt daarbij naar verschillen tussen werknemers en vangnetters. Tevens maken wordt een vergelijking gemaakt tussen 2003 en 2008: zijn er...

Van zorg naar participatie: de overgang van de begeleiding naar de Wmo

In het kader van de aangekondigde decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten hebben de VNG en de G32 het initiatief genomen om na te denken over de inhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde die gemeenten met hun nieuwe mogelijkheden kunnen realiseren. Deze notitie beoogt om deze mogelijke meerwaarde te schetsen. De centrale vraag hierbij luidt: wat wat willen gemeenten met hun nieuwe verantwoordelijkheden gaan 'doen...

Werkgeversonderzoek: Wensen en behoeften Wet Werken naar Vermogen

Leden van Cedris bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, passende werkplekken aan bij gewone werknemers. Om informatie aan te dragen voor een betere besluitvorming over de Wet Werken naar Vermogen heeft Cedris een onderzoek laten uitvoeren naar de wensen en behoeften van werkgevers. Dit onderzoek is kwalitatief uitgevoerd. Aan het online onderzoek hebben respondenten meegewerkt die werkzaam zijn in een organisatie met ten minimaal 10...

Wajongmonitor: tweede rapportage; Een analyse van de nieuwe Wajong in 2010

Stond de eerste monitor vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong, in deze monitor wordt een begin gemaakt met de analyse van participatie en re-integratie in de nieuwe Wajong. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het een begin is en dat het een eerste induk geeft. Gezien de korte periode die ligt tussen het invoeren van de wet en het verschijnen van de monitor is het nog niet mogelijk om al een oordeel te geven...

Gezondheid dichtbij: Landelijke nota gezondheidsbeleid

In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze landelijke nota is ook een nadere reactie op de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 (VTV) van het RIVM en op de rapportage Staat van de Gezondheidszorg 2010 (SGZ) van de IGZ2. In deze nota gaat het kabinet in hoofdstuk één kort in op wat het ziet als de grootste uitdagingen op het gebied van...

Eindrapport Inspelen op de Wet werken naar vermogen

In opdracht van brancheorganisatie Cedris heeft KplusV organisatieadvies de afgelopen maanden bij een aantal SW-bedrijven onderzocht op welke wijze de bedrijfsvoering in elkaar steekt, wat de huidige financiële situatie is en welke strategische vragen nu voorliggen om goed in te kunnen spelen op de toekomst. In dit rapport worden de de vragen besproken en wordt voor de SW-bedrijven een aantal bouwstenen aangegeven om deze vragen in...

Het wassende weten: Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt vanuit verschillende disciplines en verschillende perspectieven

Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Nog los van de mate waarin ze passend zijn opgeleid lijkt de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel onvoldoende ingericht op hun mogelijkheden, terwijl tegelijkertijd zowel die arbeidsmarkt als het stelsel van sociale zekerheid momenteel aan heftige veranderingen onderhevig zijn. Tegen deze achtergrond is Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver het project WAS (Wajong...

Gemeenten en Zorgvangnetten: Verslagen casestudy; Concept deelrapporten

Gemeenten hebben een belangrijke (regie)taak toebedeeld gekregen in het creëren en onderhouden van netwerken of vangnetvoorzieningen om individuele burgers passende zorg te kunnen bieden. De gemeentelijke zorgtaken liggen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie en integratie. In de Wmo zijn deze taken primair verankerd, maar ook vanuit andere wetten wordt (een deel van) deze verantwoordelijkheid bij gemeenten...

Evaluatie Regeling Kleine Banen

De Regeling Kleine Banen houdt in dat werkgevers premievrijstelling kunnen krijgen voor jongeren die minder dan 50 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Doel van de regeling is om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en zo de jeugdwerkloosheid, die sinds 2008 is gestegen, te verminderen. De enige bron van gegevens over het feitelijke gebruik is de door SEOR voor dit onderzoek uitgevoerde enquête onder werkgevers. Deze...

Divosa-monitor 2011 - deel 1: Grenzen verleggen; Sociale diensten en participatiebevordering

Divosa geeft met het eerste deel van de Divosa-monitor 2011 inzicht in de inzet van sociale diensten op het terrein van re-integratie en participatie. Verder brengt de Monitor het bijstandsbestand zelf en de ontwikkeling ervan in kaart. Maar de Monitor kijkt ook vooruit. De bezuinnigingen komen eraan: waar vallen de klappen bij sociale diensten? De uitkomsten in deze monitor zijn gebaseerd op de resultaten van een enquête onder managers...

Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand

Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek richt zich op een aantal door betrokken actoren als 'succesvol' gekenschetste initiatieven ter bevordering van maatschappelijke participatie van moeilijk bemiddelbare bijstandsafhankelijken. Via een quickscan van lokale projecten waarin beide wetten worden gecombineerd...

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen

Wet Werken naar vermogen: antwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie van SZW inzake de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen.

Alle handen thuis: Hoe werkt dat in de praktijk

De peiling "Alle Handen Thuis" werd, als onderdeel van de AWBZ-monitor, in oktober en november 2010 door de CG-Raad uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de effecten van veranderingen in de AWBZ voor een specifieke doelgroep; mensen tussen 18 en 70 jaar met een chronische ziekte of lichamelijk beperking die thuis hebben geregeld dat zij, langer dan een jaar en 24 uur per dag, op hulp van anderen kunnen terugvallen. In dit rapport...

De opmars van het pgb: De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat kan worden gebruikt om professionele of niet-professionele zorg mee in te kopen. Het pgb is een substituut voor zorg in natura. Zowel het gebruik van het pgb als van zorg in natura is de afgelopen jaren flink gestegen. Het aantal pgb-cliënten groeide echter veel harder (28% per jaar) dan het aantal gebruikers van zorg in natura (1,3% per jaar). In dit rapport wordt de sterke groei van...

Verdienen naar Vermogen: Eerste voortgangsrapportage Werken naar Vermogen Pilot IV: Loondispensatie; Eindrapport

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Kamerstukken II 32165) is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrumentloondispensatie centraal. Research voor Beleid monitort en evalueert de vorderingen en resultaten van deze pilot tussen de jaren 2010 en 2013. Voor u ligt de eerste rapportage die is geschreven in het...

Perceptie van en wensen voor één regeling onderkant arbeidsmarkt: Onderzoek onder wethouders, gemeentelijke directeuren en directeuren van SW-bedrijven

RadarAdvies heeft op eigen initiatief een representatieve enquête gehouden onder degenen die één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt lokaal tot een succes moeten maken. Er zijn ruim honderd lokale beslissers bevraagd; 32 wethouders, 45 gemeentelijke directeuren en 28 directeuren van sociale werkvoorzieningen (SW-organisaties). Het kabinet wil de diverse wetten voor kansarme werkzoekenden (WWB/WIJ, Wajong en Wsw) bundelen...

= Bestuursakkoord 2011-2015 : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg,
Unie van Waterschappen en Rijk =

Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten

Het kabinet wil toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt. Volgens het kabinet kunnen gemeenten hierdoor meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verwachte effecten van de overheveling van de Wajong...

Verkenning nieuwe wegen: Op weg naar één participatiebudget

De vereniging van budgethouders – Per Saldo – streeft naar één participatiebudget voor mensen met een beperking en meerdere hulpvragen, die levensbreed eigen regie willen voeren. De doelstelling van één participatiebudget is het realiseren van een breed persoonsgebonden budget waarmee de budgethouder zorg, begeleiding en hulpmiddelen, inzetbaar op alle levensdomeinen, kan inkopen. Met als uitgangspunten één...

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010

Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Dit rapport gaat over veranderingen in de toegang tot de AWBZ. Wat merken cliënten ervan, welke moeilijkheden ervaren ze, welke oplossingen zoeken ze binnen of buiten de AWBZ, bijvoorbeeld in de Wmo? Volgens plan hebben we zowel in 2009 als in het voorjaar van 2010...

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011

De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in: - artikelen 34a en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, - artikel 2:22 en 2:23 van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten, - artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies, - artikelen 5,6,7, 13, 14, 15 en 15a van het Reïntegratiebesluit - artikelen 5, 6 en 8 van het Besluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap worden vastgesteld op de bedragen...

Stand van zaken van de sociale zekerheid: Overzicht 1 januari 2011

In deze brochure wordt een algemeen overzicht met bedragen gegeven van de verschillende
sociale verzekeringen en voorzieningen. Iedereen die in Nederland woont, valt verplicht onder de volksverzekeringen. Ook wie hier werkt en daardoor loonbelasting betaalt, is verzekerd. Werknemers in loondienst zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Naast sociale verzekeringen zijn er sociale voorzieningen, die een ontoereikend (gezins...

Van eerste contact tot arrangement: Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de compensatieplicht en het vormgeven van de Wmo. Enerzijds door middel van het ontwikkelen van een 'gekantelde' modelverordening, anderzijds door middel van het publ;iceren van handreikingen en instrumenten om gemeenten aanknopingspunten te bieden om de kanteling in de eigen gemeente vorm te geven. Een centraal concept in de...

Samen Leren; VN verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen

Het nieuwe VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kiest voor een inclusief onderwijssysteem. Artikel 24 in het verdrag verplicht staten een inclusief onderwijssysteem te waarborgen waarbij binnen het algemene onderwijssysteem personen met een beperking de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs mogelijk te maken. Het onderwijs moet zonder discriminatie op grond van handicap zijn en...

Wajongmonitor: eerste rapportage

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. Om de nieuwe wet te kunnen evalueren en de Tweede Kamer van informatie te kunnen voorzien, heeft UWV in samenwerking met SZW een Wajongmonitor ingericht. Dit rapport is de eerste versie van deze monitor. Deze monitor staat vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong. Dat betekent dat we ons
bezighouden met wat we zien bij de instroom in het eerste halve jaar van de...

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2010

Statische informatie betreffende de sociale verzekeringen, ziektewet, Wet Arbeid en Zorg, Poortwachter, WAO, WIA, WAZ, Wajong, n-Wajong, Poortwachtertoets WW, WW, IOW, Passend Werkaanbod, arbeidsmarkt, re-integratie AG, re-integratie WW, Loonkostensubsidie, Participatieplaatsen, Toeslagenwet, BIA, Bezwaar en Beroep, Wet Dwangsom en Crisismonitor over de eerste acht maanden van 2010.

Atlas SV 2009: Regionale informatie sociale verzekeringen

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2009. Deze publicatie is gemaakt door UWV. Als uitvoeringsinstelling van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA, heeft het UWV als taak zorg te dragen voor de informatievoorziening over de uitvoering van deze wetten. In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie...

Gemeenten en niet-melders WIJ: Acht inspirerende voorbeelden

In het voor u liggende boekje worden acht inspirerende voorbeelden gepresenteerd. Voorbeelden van initiatieven en projecten die gericht zijn op de opsporing en activering van jongeren die niet participeren. Om jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in het leven geroepen. De maatregelen in die wet zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren...

Hoe klanten en burgers de Wmo ervaren: Resultaten tevredenheidsonderzoeken Wmo over 2009

In deze publicatie wordt allereerst meer verteld over de opzet van de onderzoeken en de deelnemers.
Vervolgens worden de resultaten van de onderzoeken in drie groepen van verwante prestatievelden uiteengezet: 1. Prestatievelden 1 t/m 4; Leefbaarheid en sociale samenhang, ondersteuning jeugd, loket, mantelzorg en vrijwilligers. 2 2. Prestatievelden 5 & 6; Bevorderen deelname en individuele voorzieningen. 3. Prestatievelden 7, 8 & 9...

Werk, doorleren en/of Wajong?: Een verkenning op acht scholen, tien maanden na de nieuwe Wajong

Er bestond behoefte om een verkenning te laten uitvoeren met als doel het verkrijgen van inzicht in de bekendheid, beeldvorming en attitudes rond de nieuwe Wajong en de wijze waarop attitudeverandering (omslagdenken) kan worden bewerkstelligd. Deze verkenning is in oktober 2010 uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau WhatWorks BV. De doelgroepen waar de verkenning zich op heeft gericht zijn leerlingen in de laatste jaren van het speciaal...

Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling 2009

De Trendrapportage schetst een beeld van landelijke trends in de AWBZ-zorg. Over de periode 2005-2009 brengt deze rapportage twee hoofdbewegingen in beeld. Allereerst de veranderingen in zorgbehoefte en zorgvragen, deels gestuurd door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ten tweede worden de effecten van beleidsmaatregelen duidelijk zichtbaar, zoals legitimaties van oude indicaties, Pakketmaatregelen, aanscherping in grondslagen en...

Het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap in Nederland: Presentatie op het Nationaal Dovencongres, op 23 september 2010 te Den Bosch

Op 13 december 2006 heeft de Verenigde Naties dit verdrag aangenomen (VN, 2006). Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland het Verdrag. Veel VN-lidstaten hebben het Verdrag sindsdien geratificeerd. Op 3 mei 2008, toen voldoende landen hadden geratificeerd, werd het Verdrag formeel van kracht. Nederland heeft wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Dit artikel geeft de stand van zalen in Nederland weer.

Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt twee keer per jaar advies uit aan het bestuurlijk overleg tussen het rijk en gemeenten over de hoogte van het macrobudget voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Analyse stijging WIA-instroom

Tussen 2006 en 2009 is het aantal WIA-aanvragen met 16% gestegen en het aantal WIA toekenningen als uitkomst van deze aanvragen met 35%. Deze WIA-toekenningen vormen een groot deel van de WIA-instroom. Daarnaast vindt nog WIA-instroom plaats als gevolg van heropeningen, voorschotten en bezwaar- en beroep gevallen. De oorzaken van de stijging in het aantal aanvragen en toekenningen zijn in deze analyse nader onderzocht.

= Perspectief op gezondheid 20/20
Advies =

Pakketmaatregelen AWBZ: gevolgen en maatregelen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte

Op 1 januari 2009 zijn de pakketmaatregelen AWBZ ingevoerd. Het Ministerie van VWS heeft hiertoe besloten om de zorg voor mensen met ernstige beperkingen betaalbaar te houden. De pakketmaatregelen hebben vergaande gevolgen, vooral voor mensen die een indicatie voor ondersteunende of activerende begeleiding hebben. Voor circa 27% van de cliënten vervalt hun begeleiding. Daarnaast krijgt een groot deel te maken met het inkrimpen van hun...

Eigen bijdrage AWBZ nekt ggz-cliënt vier op de tien in de knoei

Op 9 december 2009 werd in het Bijdragebesluit zorg officieel bekend gemaakt dat ggz-cliënten in 2010 een eigen bijdrage voor de AWBZ begeleiding verschuldigd zijn. Budgethouders (PGB) betaalden vanaf 1 januari 2010 de eigen bijdrage en cliënten met zorg in natura vanaf 21 juni 2010. Het LPGGz maakt zich grote zorgen over de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de invoering van de eigen bijdrage. De maatregel stimuleert...

Wsw-statistiek 2009: Jaarrapport

De Wsw-statistiek omvat statistische informatie over indicatiebesluiten, de wachtlijst, WSWdienstbetrekkingen en arbeidsovereenkomsten voor begeleid werken. In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2009. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half)jaren aan de orde. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de aantallen personen in de Wsw. In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd over...

Goldschmidt, Jenny E Prof. Mr

Brede ervaring op verschillende juridische universiteiten, in onafhankelijke advies- en geschillen behandelende organisaties in binnen en buitenland, mede in het kader van participatie van gehandicapten.

Onderweg naar morgen: Arbeidsmarktbeleid van gemeenten en sociale partners samen

Het doel van het onderzoek is na te gaan (a) wat de stand van zaken is van de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners per begin 2010 en (b) wat daarbij de betekenis is van de verklaring Gezamenlijk Aanpak. Het onderzoek is in feite een nulmeting. Het accent ligt op inventariseren van de afspraken. Gezien de korte aanlooptijd zijn er nog geen resultaten te verwachten in termen van concrete plaatsingen in banen. Het onderzoek heeft tot...

Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden onder aangepaste omstandigheden. Een van de speerpunten van de Wsw is arbeidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat iedere individuele Wsw'er intensief wordt ondersteund om vaardigheden te ontwikkelen om op zijn of haar maximaal haalbare niveau werkzaam te zijn. De inspectie heeft onderzocht hoe sw...

Kanteling WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet die zegt: Iedereen moet kunnen meedoen. In de Wmo is de compensatieplicht opgenomen, die de verantwoordellijkheid van gemeenten regelt om mensen met een beperking en ouderen te ondersteunen. Het proces van gemeenten en burgers om tot een invulling van de compensatieplicht te komen volgens de bedoeling van deze wet, heet de Kanteling. Om dit proces te bevorderen zijn de...

Nieuw beleid, nieuwe professionals: Implicaties van de Wmo voor hulpverleners

De auteurs beschrijven de voorgeschiedenis van de wet. Ze laten zien op welke maatschappelijke ontwikkelingen de wet een antwoord is en in welke bestuurlijke context de voorbereiding plaats vond. Ze maken duidelijk wat er nieuw is aan de wet en hoe het op dit moment gesteld is met de uitvoering. Een studie waarin alles eens netjes op een rij staat.

Op weg met de Wmo: Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009

Op weg met de Wmo gaat zowel over gemeenten, die het maatschappelijk ondersteuningsbeleid verder vorm geven, als over mensen met een beperking, die, indien nodig, met de ondersteuning van de gemeente zich kunnen verplaatsen en kunnen participeren. Deel A gaat erover hoe gemeenten het beleid vorm hebben gegeven en welke samenwerkingspartners zij daarbij hebben betrokken en deel B over de ervaringen van mensen met een beperking, onder wie de...

Tekenen en dan?: Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechtenvan personen met een handicap

Door het VN-Verdrag van de Rechten van mensen met een beperking te ratificeren verplicht Nederland zich tot het nemen van tal van niet vrijblijvende maatregelen die gericht zijn op het realiseren van een volwaardige positie van mensen met een beperking. En zoals is geconstateerd moet er nog heel wat gebeuren. De studie die voor u ligt wil daaraan een bijdrage leveren. Er wordt een schets gegeven van de stand van zaken van mensen met een...

Ik heb wat, krijg ik ook wat?: Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Deze brochure biedt een overzicht van alle bestaande regelingen voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. U leest welke regelingen er zijn, hoe ze 'werken' en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten

Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt het FNV met onderstaande aanbevelingen. Gemeenten zullen waarschijnlijk fors moeten bezuinigen als gevolg van de crisis. Het zou wrang en onrechtvaardig zijn om deze bezuinigen af te wentelen op de zwakste groepen. Juist nu is het belangrijk om een...

Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Meedoen naar vermogen, belonen van inzet

In deze notitie schetst Divosa de contouren en argumenten voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat heeft twee redenen: Meer mensen laten participeren. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt geeft betere kansen op werk voor mensen die niet in staat zijn op eigen kracht hun salaris voor een werkgever terug te verdienen of op een andere manier te participeren. Het maakt bovendien een einde aan...

Een duwtje in de rug: Evaluatie van de provinciale leerbonnen

Met de leerbon wordt beoogd Brabanders te verleiden een opleiding of cursus te gaan volgen met als doel bevordering en/of versterken van de arbeidsmarkt- en maatschappelijke participatie. De leerbon is met name bedoeld voor laagopgeleiden. Het onderzoek maakt duidelijk dat met het inzetten van de leerbon de Provincie in haar opzet geslaagd is. Dit wordt zowel bevestigd door de cijfers als ook door de uitkomsten van de interviews

Wetsvoorstel Wet Investering Jongeren

Wet om de arbeidsinschakeling voor jongeren tot 27 jaar te vergroten door hen te stimuleren tot deelname aan het arbeidsproces en maatschappelijke activiteiten en te investeren in hun kennis en vaardigheden en daartoe een nieuwe wet vast te stellen; de Wet Investering Jongeren In dit wetvoorstel zijn de artikelen, de comsequenties op andere wetten en de Memorie van Toelichting opgenomen

Werken naar Vermogen en de praktijk van alledag : Inventarisatie van knelpunten en oplossingen

Inventarisatie van de WIA, die moet bijdargen tot 1. Een overzicht van concrete problemen en oplossingen. 2. Inzicht in eventueel dieperliggende problematiek die uitstijgt boven de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. 3. Aanbevelingen met betrekking tot 1 en 2. In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt kort de opzet van de inventarisatie beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van de inventarisatie weer en in hoofdstuk 4 wordt...

Werken naar vermogen

Een nieuwe aanpak die veel meer mensen met een beperking uitzicht biedt op een baan en die hen stimuleert om hun talenten tot bloei te laten komen. Dat is wat de commissie fundamentele herbezinning Wsw voorstelt. De commissie richt zich op mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen en die om te kunnen werken voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. Alles draait om het bieden van maatwerk. Dat kan alleen als niet de...

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van15 januari 2008, nr. JOZ/94546, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap ; artikelen en toelichting

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw

Met deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) nagekomen dat de Tweede Kamer voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel een brief zal ontvangen over de relatie tussen de nieuwe Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In deze brief wordt uiteen gezet hoe de vrije toegang tot de Wsw de...

Vergroting participatie van jongeren met een beperking

Jongeren die na de aanpassing (2010) voor de Wajong in aanmerking komen en de mogelijkheden hebben om te werken, zal zoveel mogelijk werk worden aangeboden in het kader waarvan zij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. De inkomensondersteuning die ook mogelijk is en nodig kan zijn, is aanvullend daarop. Ook zal bij eerste aanmelding niet getracht worden om al definitief vast te stellen in welke mate er mogelijkheden tot werk bestaan. Dat zal...

UWV Kwartaal verkenningen

Het kwartaalblad bevat statistiek over o.a.: arbeidsmarktontwikkelingen: WW, WAO, WIA, Wajong,Waz, ziektewet, reïntegratie ; klachten en klachtintensiteit WIA naar diagnose ; vangnet ; verzekeringsprotocollem en diagnose bij de WIA-claimbeoodeling , Wajong, aSB., Onderzoeksresultaten voor verschillende doelgroepen WW. Hoe werkt de arbeiddsreïntegratie.

Vangnet of springplank? : De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vervult de arborol ten aanzien van werknemers zonder werkgever (vangnetters). De arborol betekent dat UWV de ‘werkgeversrol’ vervult voor zieke uitzendkrachten, zieke werklozen en werknemers die na afloop van een tijdelijk dienstverband ziek blijven. Bij ziekte verstrekt UWV een ziekengelduitkering, daar waar een reguliere werkgever het loon dient door te betalen. Net als een...

Met zorg ondernemen bouwstenen voor succesvolle samenwerking tussen ondernemers en langdurige zorg

In dit rapport worden verschillende vormen van bedrijfsmatige samenwerking besproken. De voor- en nadelen worden tegen elkaar afgezet en aan de hand van cases worden praktische handreikingen gedaan om samenwerking handen en voeten te geven. Het rapport hoopt zo bij te dragen aan een grotere maatschappelijke participatie van mensen met een beperking.

Overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg

Het Kabinet heeft in de brief het volste vertrouwen uitgesproken dat met de nog te nemen maatregelen in het kader van de BU/Wtcg de koopkrachtontwikkeling meer in balans zal komen. Met deze brief doen zij deze toezegging gestand. Daarin wordt tevens het door de Kamer gevraagde (Motie Wiegman c.s.; 29 689, nr 209) overzicht verschaft van de koopkrachteffecten voor de door het Nibud gehanteerde representatieve groepen chronisch zieken en...

Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking

Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse fase ; Verbetering van de overgang van school naar werk en Versterking van de activering van Wajonggerechtigden. Jongeren met een beperking horen erbij en moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Deze ambitie wil het kabinet realiseren met een integrale...

Kenniscahier 07-01 : De groei van de Wajonginstroom : Een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek Wajong 2007

Voordat ingegaan kan worden op de vragen over de participatiemogelijkheden en over de wijze waarop de (arbeids-)participatie van de steeds groter wordende Wajongpopulatie bevorderd kan worden is het eerst nodig dat een verklaring gevonden wordt voor de redenen van het stijgende bestand en meer in het bijzonder voor de stijgende instroom. Waarom stijgt de instroom en wie zijn die nieuwe jonggehandicapten? Om inzicht te krijgen in de redenen voor...

Kansen geven, kansen grijpen : voor iedereen een baan die past

Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen we een tweede doel toe: participatie op de arbeidsmarkt. Om dit tweede doel binnen bereik te brengen stelt de PvdA een geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen voor, die net als andere voorzieningen wordt uitgevoerd door de gemeente.

Kabinetsreactie op hoofdlijnen op het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie

Het kabinet had de commissie eind 2007 ingesteld en gevraagd om te adviseren hoe de arbeidsparticipatie structureel verhoogd kan worden. De commissie heeft vastgesteld dat dat met een brede en integrale aanpak inderdaad mogelijk is. Het kabinet deelt die analyse van de commissie. Daarvoor zijn maatregelen nodig om zowel snel meer mensen aan de slag te helpen die nu langs de kant staan, als maatregelen voor structureel meer werkzekerheid met...

Meer doen met mensen: Voorstellen voor maatschappelijke participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt

De opbouw van de notitie is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de wenselijkheid van participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hoofdstuk 2 gaat in op enkele ontwikkelingen die de participatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt beïnvloeden. Het hoofdstuk sluit af met het signaleren dat het een gunstig moment is om participatie te bevorderen. Na deze inleidende hoofdstukken wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe...

In en uit de Wajong : Analyse van stromen en de samenloop met betaald werk

In dit onderzoek wordt gekeken naar de in- en uitstroom van de Wajong: waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen als ze uitstromen. Verder wordt gekeken naar de samenloop van Wajong-uitkering en regulier werk dan wel een WSW-baan. Via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is toegang verkeregen tot de integrale uitkeringsadministraties. De verschillende uitkeringsadministraties zijn aan elkaar gekoppeld...

Informatie over de veranderingen in de Wsw : Voor intermediairs, belangenbehartigers en ouderverenigingen

In 2008 zijn 22 provinciale voorlichtingsbijeenkomsten over de wijzigingen in de Wsw georganiseerd voor intermediairs, belangenbehartigers en ouderverenigingen. Naar aanleiding daarvan is deze publikatie gemaakt. Dit document kan gebruikt worden als naslagwerk in het kader van voorlichting. Informatie is opgenomen over de drie belangrijkste wijzigingen: de wachtlijst; begeleid werken (het Persoonsgebonden budget begeleid werken) en de regeling...

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten

Dit artikel heeft tot doel de inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten te beschrijven. Daarbij is ook de invloed van een arbeidshandicap op de hoogte van het inkomen onderzocht. De inkomenspositie van arbeidsgehandicapten wordt vanuit drie invalshoeken bekeken. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het gemiddeld persoonlijk inkomen van arbeidsgehandicapten verschilt met dat van niet-arbeidsgehandicapten. Ten tweede wordt de...

Beter aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting

Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het verzuim inderdaad afgenomen en worden minder werknemers arbeidsongeschikt verklaard? Komen meer mensen met een gezondheidsbeperking aan het werk en welke groepen...

Begeleid Werken: een wereld van mogelijkheden: Een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken

Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland vormt de belangrijkste aanleiding voor deze rapportage. Deze internationale studie beoogt handvatten te bieden voor het verder stimuleren van het begeleid werken in Nederland. Enerzijds door te laten zien wat begeleid werken is en waar de onderliggende methode vandaan komt. Anderzijds door uitvoerig te beschrijven hoe begeleid werken of ‘supported employment’ zich in...

Mallee, Luuk Drs

15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re-integratie- en participatiebeleid, effectiviteit van re-integratie, werking van de re-integratiemarkt, arbeidstoeleiding van Wajongers, werkgeversbenadering en WSW.

Samen uit, samen thuis: Cliëntenmonitor Langdurige Zorg; Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten

In oktober 2009 zijn veertien zorgorganisaties en een aantal sleutelpersonen van niet Nederlandse afkomst gevraagd naar hun ervaringen met de strengere toegang tot de AWBZ. Daarbij is het accent gelegd op het gebruik van dagvoorzieningen voor oudere migranten. In totaal is informatie verzamelt over 44 projecten, verspreid over Nederland. In deze publicatie staan de bevindingen uit de verkenning kort samengevat.

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ ervaringen van zorgvragers en cliënten in 2009

Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Dit rapport gaat over veranderingen in de toegang tot de AWBZ. Wat merken cliënten ervan, welke moeilijkheden ervaren ze, welke oplossingen zoeken ze binnen of buiten de AWBZ, bijvoorbeeld in de Wmo?

Tegen de stroom in : Advies aan het Kabinet voor een Actieplan tegen de Jeugdwerkloosheid

Het kabinet moet het voortouw nemen in een gecoördineerde actie tegen de jeugdwerkloosheid, stelt Hans de Boer in een advies aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Verkeerd verbonden: Naar houdbare voorzieningen voor jeugdigen

De taskforce richt zich in deze publicatie op drie specifieke maatregelingen te weten: 1. Invoering van een LVG-protocol voor cliënten met meervoudige problematiek, opdat helder wordt welke problematiek domineert. Hieruit moet kunnen worden opgemaakt of de cliënt een aanbod uit de Awbz dan wel uit de jeugdzorg dient te krijgen. 2. Uniformering van de indicatiestelling voor de Awbz bij CIZ en BJZ. 3. Aanscherping van het begrip...

Wel of niet aan het werk : Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

In dit rapport richten we ons op drie specifieke groepen met elk een eigen relatie tot de arbeidsmarkt: werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten. We hebben onderzocht wat de werkbereidheid is onder deze groepen, wat hen motiveert om aan het werk te gaan of de arbeidsduur uit te breiden, welke belemmeringen zij ervaren bij deelname aan de arbeidsmarkt en of men bereid is onder bepaalde voorwaarden de arbeidsduur uit te breiden. Daarnaast...

Met begeleiding meer werk

Ruim 100 duizend werknemers met een beperking zijn aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een deel van deze mensen is werkzaam in een Wsw-bedrijf, een ander deel werkt, via detachering of met behulp van begeleid werken, bij een gewone werkgever. De inspectie heeft onderzocht welke kansen en belemmeringen er zijn voor mensen met een handicap om aan het werk te gaan, in het bijzonder bij reguliere werkgevers. In de eerste plaats...

Beperkingen, recht en gelijkheid: Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008

Eind 2003 trad de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) in werking voor de terreinen arbeid en beroepsonderwijs. De Wet beoogt door individuele rechtbescherming van chronisch zieken en gehandicapten gelijke behandeling van deze groepen te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Verwey-Jonker Instituut het functioneren van de Wgbh/cz de afgelopen vijf jaar...

Vermaat, Mathijs Mr. Dr

In mijn advocatenpraktijk richt ik mij met name op zaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ, indicatiestelling door het CIZ, doventolken, blindenvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en aanpassingen op de werkplek. Tevens behandel ik arbeidsongeschiktheidszaken (Wajong, WIA).

Verlaan, Wil

Mijn deskundigheid betreft wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidstoeleiding. Het gaat mij om de toepasbaarheid ervan. Of het nu gaat om zorg op de werkplek, begeleiding en ondersteuning bij wonen en werken of financiële vangnetten voor werkgevers. Mogelijkheden en kansen zijn meer mijn woorden dan knelpunten en problemen. Ik denk graag mee met overheid en uitvoerders over een positief en vruchtbaar...

Voorde, M.J.M. ten Mr

Specialisatie op het gebied van het civiele jeugdrecht (pleegplaatsingen, ondertoezichtstelling, indicatiebesluiten) huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte).

Klosse, S. Prof. Mr

Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de re-integratieregelingen voor mensen met een arbeidshandicap.

Huvenaars, Neeltje Drs

Brede kennis van de wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk, inkomen en zorg t.a.v. mensen met een beperking. In staat dit te vertalen naar praktische informatie voor jongeren, ouders en professionals. Geef regelmatig voorlichting en trainingen

Analyse Wajong en werk

Deze analyse over Wajong en werk is gebaseerd op analyses van het cliëntstromenbestand en op aanvullende beleidsinformatie uit de recente literatuur. In het eerste gedeelte wordt een analyse gegeven van de in- en uitstroom uit de Wajong-uitkering op basis van de gekoppelde bestanden 1999-2005. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de in -en uitstroom en de achtergrondkenmerken zoals leeftijd, diagnose, opleidingsniveau, situatie...

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu.

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ministerie VWS

Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen

De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer arbeidsgehandicapten in een reguliere werkomgeving werken. In de publicatie worden concrete randvoorwaarden benoemd, die binnen het bestaande wettelijke kader de kans op een succesvolle werkgeversbenadering vergroten.Daarnaast worden mogelijkheden aangereikt om het werkvolume voor Wsw geïndiceerden te...

Verdubbeling van de instroom in de Wajong: oorzaken en beleidsopties

De instroom in de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is sterk gestegen. Dit document zet de recente ontwikkelingen bij de Wajong op een rij, gaat in op de mogelijke oorzaken en schetst een aantal beleidsopties om de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten te verhogen. De belangrijkste conclusie is dat er volop mogelijkheden zijn om via nieuw beleid de instroom in de Wajong te beperken en de arbeidsparticipatie te...

Aan het werk met de WSW

Project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, Cedris en cliëntenorganisaties betreffende actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening.

Commissie Gelijke Behandeling - CGB

Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van gelijke behandelingswetgeving, naleving van haar eigen oordelen, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. De CGB geeft oordelen, adviezen, verricht onderzoek, geeft voorlichting, en heeft een klachtenregeling.

Voorstel van wet tot bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de duurzame arbeidsparticipatie van jongeren tot 27 jaar te bevorderen en te komen tot een substantiële verhoging van hun arbeidsparticipatie. Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting.

Robbedoes - werkgever kijkt wat mensen kunnen

Wij geven voorkeur aan de juiste mensen, niet aan de handicap”, zegt manager Miriam Houthuijzen. “Wij hebben drie medewerkers in dienst met een beperking, waaronder ik zelf. En toch merk ik dat zo’n handicap wel een meerwaarde heeft voor het bedrijf.”