Effect coronacrisis op medewerkers: onderzoeksresultaten deel 2

Voor wetenschappers en beleidsmakers biedt de coronacrisis veel kansen voor interessant onderzoek. Op 11 juni 2020 hebben we de eerste onderzoeken op een rij gezet.
In dit artikel geven we een update van de meest recente onderzoeksresultaten plus de relevantie voor de dagelijkse praktijk.

Effect coronacrisis op medewerkers: alle onderzoeksresultaten op een rij

Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken? Wat is het effect op geluk? Welke leiderschapsstijl is het meest effectief bij thuiswerken? Hoe verdelen partners de extra zorgtaken? Wat is het effect van COVID-19 op verpleegkundigen en verzorgenden?

Werkbeleving in crisistijd, hoe hou je vinger aan de pols?

In deze tijden van crisis lijkt het belangrijker dan ooit om goed te weten wat er speelt bij medewerkers. Hoe hou je vinger aan de pols? Waar hebben medewerkers nu behoefte aan en wat kan beter? Hoe helpt Pulse onderzoek daarbij? Lees de blog van Maarten Duijnmayer.

De haalbaarheid van een stepped-care interventie ter vermindering van kwetsbaarheid van chronisch zieke werknemers

Om de kwetsbaarheid van werknemers met chronische aandoeningen te verkleinen is een stepped care-interventie ontwikkeld, bestaande uit vier onderdelen: een e-health Werkscan met gepersonaliseerde feedback, met optioneel de keus om gebruik te maken van een informatieve online gids, een helpdesk en een Werkscan-gesprek met een arbeidsdeskundige. Doel van dit onderzoek was om belemmerende factoren voor deelname aan te wijzen en tevredenheid over...

Aanpak werkdruk door teams

In deze whitepaper leer je hoe je een team dat kampt met werkdruk kunt helpen. Je ontvangt een praktisch stappenplan om werkdruk effectief aan te pakken, met concrete do's en don'ts!

7 tips voor stimuleren eigenaarschap en dialoog in teams

Erik de Kimpe is senior advisor bij SKB en geeft in zijn blog 7 tips voor het stimuleren van eigenaarschap en de dialoog binnen teams. Zodat je ook daadwerkelijk komt tot mooie verbeteringen!

Van leefstijl onderzoek naar effectieve interventie, wat werkt?

Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning …. verbetering op deze BRAVO gebieden zorgt voor een betere energiebalans. Reden genoeg om als organisatie de resultaten van een leefstijlonderzoek te vertalen naar een gerichte aanpak. Maar hoe doe je dat? En wat is een geschikte interventie?
Lees de blog van A&O adviseur Joke Koster (SKB) voor ervaringen en tips.

Company Radar - informatie voor werkgevers

Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen.

Personal Radar - informatie voor werkgevers

werk kan doen, nu en in de toekomst.

Werkscan-informatie voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Ook de steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en uw medewerkers. Tegelijk vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

Workabilty Index-informatie voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. De steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en aan uw medewerkers. Tegelijkertijd vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014: Met een doorkijk naar 2018

Dit rapport bevat de arbeidsmarktverwachtingen van UWV. Daarbij is uitgegaan van de economische verwachtingen van het Centraal Planbureau zoals vastgelegd in het Centraal Economiosch Plan 2013. Dit prognoseonderzoek geeft een actueel beeld van vraag naar arbeid door werkgevers en het aanbod door de beroepsbevolking. Discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals dat tot uiting komin het aantal vacatures en het aantal...

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

In deze publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2010 en 2011 weergegeven ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende sociale verzekeringswetgeving. Deze publicatie geeft kwantitatieve informatie over de thema's Marktomvang en Uitkeringen. Informatie over het thema Re-integratie is in tegenstelling tot voorgaande jaren buiten...

Verandering door leiderschap: Derde rapportage monitoring en evaluatie pilots werken naar vermogen, pilot 2 en 3

De centrale vraag van Pilot 2 is: Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als springplank fungeren voor alle mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten ontwikkelen? De centrale vraag van Pilot 3 is: Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan wekzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? De...

Meer werkplekken bij werkgevers: Vierde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken naar vermogen, pilot 1; eindrapport

Het doel van pilot 1. 'Meer werkplekken bij werkgevers', is meer kennis te vergaren over hoe werkgevers gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgever centraal. Uit de pilot blijkt dat het aannemen van mensen met beperkingen die voortvloeien uit een ziekte of handicap in belangrijke opzichten nog een leerproces...

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk: Eindrapport

Het kabinet wil actief initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk naar werk transities (VWNW) op de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet met het Tijdelijk besluit van werk naar werk een experiment gestart waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan (samenwerkende) werkgevers in regio’s en sectoren. Het doel van dit experiment is te onderzoeken of (samenwerkende) werkgevers, in plaats van UWV...

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012: Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 beschrijft, voor de periode 2008 tot en met 2011, de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperkingen. Het gaat hier om mensen die bij UWV een uitkering aanvragen en/of een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de WIA in 2006 en de nieuwe Wajong in...

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen

Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgvers? En is een cultuuromslag bereikt? Wat moet er nog gebeuren? 

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO

Om de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te bevorderen heeft TNO samen met bedrijven en SIRN de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO meet de sociale bijdragen van bedrijven en organisaties en maakt deze zichtbaar. 

Kansen op de arbeidsmarkt

De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te geven in de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de optiek van werkgevrs en SW-organisaties. Aan het onderzoek hebben werkgevers, SW-organisaties deelgenomen. Achtergondkenmerken zoals profit-non-profit zijn van invloed op de resultaten. Ook of werkgevers al dan niet positief beeld hebben van de doelgroep is van invloed op de resultaten. Bij enkele resultaten worden...

Wajongpaspoort voor CAO-afspraken

In dit Wajongpaspoort vindt u praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om te komen tot goed uitvoerbare cao-afspraken. Daarbij wordt gekozen voor vooral de pragmatische weg: liever een afspraak die werkt, dan een (werk)loze belofte. De cao-afspraken vormen een
eerste aanzet in de stap naar duurzame werkgelegenheid voor jongeren met een beperking. Het prikkelt werkgevers om voorwaarden en condities binnen hun bedrijf laten ontstaan...

Stigma en Werk in beeld: Rapportage vooronderzoek

In dit vooronderzoek is onderzocht welke vooroordelen bij de ketenpartijen en mensen met psychische aandoeningen heersen en welke interventies effectief zijn en nog moeten worden ontwikkeld om meer kans op betaald werk te genereren. Het onderzoek bestond uit deskresearch, focusgroepen met alle betrokken partijen en interviews met professionals uit het werkveld. Onbekendheid en vooroordelen vormen de belangrijkste drempel om mensen met een...

Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk 

Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders naar de vraag en aanbod van laaggeschoold werk en waarom die elkaar niet altijd vinden in Nederland. 

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en...

Disability in the Workplace: Company Practices

Many companies realize that people with disabilities are productive, reliable employees who bring
benefits to the workplace. A diverse workforce, inclusive of people with disabilities, is seen by many as important. Some companies also engage in developing products and services for people with disabilities, their families and friends. And, as companies engage with communities in which they work, many pay specific attention to disabled persons...

Disability in the Workplace: Employers’ Organizations and Business Networks

Employers' organizations and business networks can play a major role in providing technical advice and services that help employers to hire, manage and retain employees with disabilities. Through their work and engagement, which differ depending on the environment in which they exist, they are able to change and improve disability practices by demonstrating leadership and providing guidance. These themes are the basis of Disability in the...

Werk geven en nemen: lessons learned

Vanuit BESO worden Brabantse ondernemers geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een nu nog beperkte inzetbaarheid. Daarnaast doet BESO onderzoek onderzoek naar de informatie- en ondersteuningsbehoeften van ondernemers en de verschillen tussen bedrijven die wel of niet socialer ondernemen. Deze publicatie maakt inzichtelijk welke leerpunten BESO in de eerste twee jaar van zijn bestaan is...

Ginkel,van, W.J. Ing

Als secretaris van de inmiddels opgeheven Commissie het Werkend Perspectief hebben wij een advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die tijd hebben we ook het Maatjesproject opgezet om managers samen met jongeren werk te vinden. Verder heb ik meegewerkt aan ontbijtbijeenkomsten met jongeren en directeuren van bedrijven.

Ik geloof in de directe ontmoeting tussen mensen om negatieve beeldvorming te doorbreken...

Excelleren.nu: Opbrengsten van het versterken van de leercultuur in het mkb

Excelleren.nu beoogt, door versterking van leren op de werkplek en het verbeteren van loopbaanmogelijkheden bij mkb-organisaties, het ondernemerschap, de productiviteit en innovatiekracht te versterken en de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. De hoofddoelstelling van het project is dat minimaal 500 mkb-bedrijven, verdeeld over veertien branches en 6 MKB-regio's, persoonlijk advies 'op maat van het bedrijf' krijgen...

Werkgeven naar vermogen

Met de initiatiefnota ‘Werk geven naar vermogen’ doet GroenLinks voorstellen om werkgevers te stimuleren om mensen uit de SW, Wajong en WWB in te schakelen in hun arbeidsorganisaties en mee te investeren in werkzekerheid voor deze mensen. Voor werkenden is werkzekerheid de kern waar het om gaat. Dat geldt voor alle werkenden. En in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie, want voor hen is het uitsluitend op eigen kracht...

Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV: Ontwikkelvarianten en afwegingen

Deze notitie bevat een handreiking voor regiomanagers UWV en vertegenwoordigers van gemeenten bij het maken van afspraken over de samenwerking van de werkgeversdienstverlening op regionaal niveau. Het staat partijen in de regio's vrij een passende vorm te kiezen voor complementaire samenwerking tussen gemeenten en UWV: van tenminste afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio tot (bijna) integrale samenwerking op regionaal niveau...

Monitor pilot wajong advies voucher: eindrapport

De pilot Wajong Advies Voucher Is februari 2010 van start gegaan en werd opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met als doel werkgevers te stimuleren de mogelijkheden te verkennen om jonggehandicapten als medewerker aan te nemen. 

Najaarsrapportage CAO-afspraken 2011

De Najaarsrapportage cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonontwikkeling, flexibele beloning, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor levensloop. Daarnaast wordt op basis van de financiële jaarverslagen van 56 algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen over 2010 ingegaan...

Vraag naar arbeid 2011

Het merendeel van de werkenden in Nederland, 86%, is in loondienst bij een werkgever. Voor een goed beeld van de situatie op de arbeidsmarkt is daarom informatie nodig over het door werkgevers gevoerde personeelsbeleid. Dit rapport geeft een overzicht van veranderingen in het personele beleid van werkgevers in het afgelopen decennium. Ingegaan wordt op de personeelsstromen in en uit de organisatie, en het werkgeversbeleid op de terreinen...

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Bedrijfsleven blijft investeren in samenleving, ondanks crisis!; Resultaten van de Nationale MBO Monitor 2011

Resultaten van het Nationaal onderzoek Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in 2011. Panelonderzoek onder 1.849 Nederlandse MKB-bedrijven (1-100 medewerkers) en een online invultool (respons van 113 bedrijven en 89 maatschappelijke organisaties). Het huidige economische klimaat is bijzonder grimmig. Alles staat onder druk en de perspectieven lijken met de dag slechter te worden. Bedrijven, groot en klein, ondervinden hier de effecten van...

Verbinden van werkgevers met werknemers met een Wajong achtergrond

Het KennisPlatform Jobcoaching juicht het toe dat meer werkgevers belangstelling tonen om Wajongers in dienst te nemen. Het blijkt echter niet eenvoudig de vraag van werkgevers te verbinden met het arbeidspotentieel van jongeren met een beperking. Via dit rapport wil het platform bijdragen aan de discussie over: hoe kan worden ingespeeld op die nieuwe werkgeversvraag. Hierbij wil het platform de sterke kanten van de aanbodgerichte bemiddeling...

Programmarapportage Activering jongeren

De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie of het hebben van een arbeidsbeperking. Veelal gaat het om jongeren met meervoudige problemen. Een groot deel van de jongeren heeft wel degelijk voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan het arb eidsproces maar het lukt hen niet zonder de goede prikkels en...

Werkgevers enquête arbeid 2010: Methodologie en beschrijvende resultaten

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland. Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen? Wat doen bedrijven aan sociale innovatie en sociaal beleid? Hoe gaan werkgevers om met arbeidspotentieel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? De WEA geeft antwoord op deze vragen. De WEA is een tweejaarlijks representatief...

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen

Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden van samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners, en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfsseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente...

WEA 2010: Arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen

De Werkgeversenquête Arbeid (WEA) is een periodiek onderzoek naar het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. Deze brochure geeft een overzicht van kerngegevens en belicht themá's uit het onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op het ondeerzoek zelf en op de responsverdeling naar bedrijfstak. De antwoorden op de vragen uit de enquête worden gepresenteerd in tabelvorm, uitgesplitst naar grootteklasse, profit/non...

Meer werkplekken bij werkgevers: Derde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken Naar Vermogen, pilot 1

Het doel van pilot 1 'Meer werkplekken bij de werkgevers' is meer kennis te vergaren over hoe de werkgeversgestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgeven centraal. Meedoen naar vermogen binnen het reguliere arbeidsproces is voor de Nedrlandse arbeidsmarkt nog steeds relatief nieuw. De meeste werkgevers en...

C 1000 - Wajongers aan de slag 

Anne-Jan Greidanus werkt in de C1000 in Stiens. Hij is 18 jaar en is autistisch. En hij heeft net zijn diploma van de praktijkschool Comenius in Leeuwarden behaald. 

UWV biedt werk aan arts met blindegeleide hond

De 27-jarige Nicole Lo-A-Njoe-Kort uit Groningen is sinds gisteren de eerste en enige Nederlandse arts met een blindengeleidehond. Ze lijdt aan het Syndroom van Usher, een zeldzame erfelijke ziekte waardoor ze langzaam maar zeker doof en blind wordt. 

Werkgeversonderzoek: Wensen en behoeften Wet Werken naar Vermogen

Leden van Cedris bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, passende werkplekken aan bij gewone werknemers. Om informatie aan te dragen voor een betere besluitvorming over de Wet Werken naar Vermogen heeft Cedris een onderzoek laten uitvoeren naar de wensen en behoeften van werkgevers. Dit onderzoek is kwalitatief uitgevoerd. Aan het online onderzoek hebben respondenten meegewerkt die werkzaam zijn in een organisatie met ten minimaal 10...

Voorjaarsrapportage CAO-afspraken_2011

In de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 wordt voor 2010 een beeld gegeven van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, arbeidsparticipatie gedeeltelijk arbeidsgeschikten, en normale arbeidsduur. Daarnaast is bij een aantal onderwerpen ook de ontwikkeling over de periode vanaf 2005 opgenomen.

Two Ticks, Positief over beperkingen: Een voorbeeld voor Nederland

De doelstelling van Two Ticks is tweeledig: 1. Ondersteuning van de werkgever bij het inrichten en onderhouden van gehandicaptenbeleid binnen zijn bedrijf (in Engeland verzorgd door Job Centre Plus, vergelijkbaar met het Nederlandse UWV WERKbedrijf); 2. Transparantie van de arbeidsmarkt met met betrekking tot welke werkgevers openstaan voor personen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heeft Berenschot gevraagd om met...

Prostaatkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van prostaatkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Dikkedarmkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van dikkedarmkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeftt dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Melanoom en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van een melanoom voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Lymfklierkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van lymfklierkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Longkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van longkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Borstkanker en werk: Informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van borstkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Arbeidsmarktanalyse 2011

De nu voor u liggende Arbeidsmarktanalyse 2011 laat zien dat er langzaam een weersverbetering optreedt. De werkgelegenheid krimpt niet meer en de werkloosheid neemt voorzichtig af, vooral onder vrouwen en jongeren. Wat de Arbeidsmarktanalyse 2011 echter ook laat zien, is dat de arbeidsmarkt steeds minder gevoelig is voor schommelingen in het weer, maar tegelijkertijd steeds meer gekenmert wordt door de ontwikkelingen in het klimaat. De...

MOgroep Jeugddzorg wordt Jeugdzorg Nederland jaarverslag 2010

'De jeugdzorg' had, kortom, een duidelijk gezicht nodig. Een zichtbare en herkenbare organisatie die met één stem kon spreken. Om helder te communiceren wat jeugdzorg is e doet, wat ze wil bereiken. Een brancheorganisatie met een stevig netwerk, goed verankerd in politiek Den Haag en gewaardeerd als gesprekspartner van ketenpartners, gemeenten en provincies. Een organisatie die haar leden inhoudelijk en praktisch ondersteunt...

Cao Wajong-proof: Een intern onderzoek binnen FNV en CNV; Bevindingen, implementatiestrategie, toolbox

CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het Programma Cultuuromslag Wajong) onderzoek gedaan naar de kwaliteit en haalbaarheid van de gemaakte cao afspraken betreffende Wajong. Het doel van het project is te komen tot een heldere, praktische implementatiestrategie voor effectieve Wajong afspraken in cao’s. Deze strategie levert een bijdrage...

Novon - werk voor jongeren met een beperking

Novon neemt jongeren met een beperking in dienst, niet vanuit een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemern, maar vanuit de gedachte dat ook deze werknemers gemotiveerd zijn en goed kunnen functioneren.

Een nulmeting van de positie van Marokkaanse Nederlanders in 22 gemeenten.

In deze monitor uit 2010 wordt informatie gepresenteerd over migratie en demografische kenmerken, onderwijspositie en voortijdig schoolverlaten, arbeid en uitkeringen en criminaliteit. 

Fietswerkplaats De Versnelling - werk voor jongeren met licht verstandelijke beperking

De Versnelling is een succesvolle fietsenwerkplaats midden in de stad Enschede waar jongeren met een licht verstandelijke beperking werken aan een beter toekomst-perspectief. Ze repareren fietsen, knappen en poetsen oude fietsen op en verhuren ze.

Notitie: Op zoek naar het werkgeversperspectief bij de arbeidsparticipatie van Wajongers

In deze notitie vindt u een overzicht van de bevindingen van werkgevers die in diverse publicaites over dit thema zijn beschreven. De bevindingen uit de onderzoeksresultaten zijn aangevuld met informatie die CrossOver verzamelde in gesprekken die zij de afgelopen maanden met MKB en werkgevers voerde. Recentelijk presenteerde de RWI de publicatie Wajongers op de werkvloer, inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven. Hiervoor is...

Gom Schoonhouden BV - interview over ervaring met jongeren met een beperking

Aandacht wordt ook besteed aan het probleem om jongeren met een beperking te kunnen bereiken. Men zou de instroom graag goed willen organiseren

AVsolutions - interview

Interview met een werkgever, die nadenkt over het in dienst nemen van een Wajongere.

Slagerij - ervaring met Wajonger en UWV

Interview met de eigenaresse van een slagerij over haar ervaringen met het in dienst hebben met een Wajongere. Tevens vertelt ze in onderstaande publicatie over haar ervaringen met het UWV

SayYeah, Motion Media - stage voor Wajonger

Interview met SayYeah, Motion Media over de ervaring die zij hebben opgedaan met een Wajongere die stage heeft gelopen bij SayYeah en vervolgens een contract kreeg aangeboden.

Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven

Onderzoek naar kenmerkende factoren binnen arbeidsorganisaties die beslissend zijn voor een sucsesvolle inschakeling van Wajongers. Het onderzoek leidt tot praktische adviezen en aanbevelingen voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectoren, bedrijven en medezeggenschapsorganen. In de volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de bevindingen uit de deskresearch en de bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden de bevindingen over...

Arbeidsmarktanalyse 2010

Ook dit jaar presenteert de RWI zijn jaarlijkse visie op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze Arbeidsmarktanalyse heeft steeds een vaste opzet en probeert antwoord te geven op de vragen: wat is er de afgelopen tijd gebeurd, waar staan we nu, wat staat ons de komende jaren te wachten en wat staat ons daarom hier en nu te doen? Het formuleren van een amtwoord op deze vragen wordt steeds moeilijker. Waar het tot voor kort pas echt...

Van alliantievorming tot arrangementen. Samenwerking arbeidsmarkt – mbo: handreiking voor het mbo

Naast het geven van goed beroepsonderwijs wordt van mbo-instellingen steeds meer verwacht: ondersteunen van vernieuwingen in het bedrijfsleven, zorgen dat jongeren meer worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt en mbo's dragen bij aan het opleiden van werkenden en werkzoekenden. Ondernemers en gemeenten kloppen hiervoor steeds vaker aan bij onderwijsinstellingen zoals het mbo. Voor het rapport zijn daarom speciaal voor...

Wajongers in dienst van reguliere werkgever : Een empirisch onderzoek naar de belangrijkste factoren die leiden tot reguliere banen voor mensen met een Wajong-uitkering

De uitkomsten van beide vragenlijsten hebben voornamelijk betrekking op Wajongers met een lichamelijke beperking. Verder blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst voor de Wajongers, dat het merendeel van de Wajongers die een reguliere baan hebben of hadden, een opleiding van minimaal het niveau van middelbaar beroepsonderwijs of hoger voortgezet onderwijs afgerond heeft. De factoren die door deze Wajongers die een reguliere baan hebben of...

Handvatten voor werkgevers die Wajongeren in dienst nemen en houden: Eindrapportage studie eerste jaar

In 2009 verrichtte TNO onderzoek naar Handvatten voor werkgevers om jongeren met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het betreft een onderzoek naar intenties, attituden en gedrag van werkgevers die een jongere op een reguliere arbeidsplaats in dienst hebben genomen.

Wajong is een Chinees: Facts, figures & faces op de Brabantse arbeidsmarkt ; Provincie Noord-Brabant

Als u de portretten van 8 jonggehandicapten en hun werkgever leest in deze publicatie, dan snapt u wat ik daarmee bedoel. De publicatie 'Wajong is een Chinees’ probeert de mens achter de afkorting Wajong terug te vinden. Het geeft een realistisch beeld van acht doorzetters,
die ondanks hun beperking hun draai hebben gevonden bij bedrijven en organisaties. Zij doen naar vermogen mee op de Brabantse arbeidsmarkt.

Weerbarstige denkbeelden: De beeldvorming van leidinggevenden en werknemers over mensen met een arbeidsbeperking ; eindrapport

In opdracht van de Commissie het Werkend Perspectief heeft Research voor Beleid bij diverse groepen werknemers en niet-werkenden onderzoek gedaan naar de beeldvorming jegens arbeidsgehandicapten. Dit onderzoek is een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd. In dit rapport worden de resultaten van de vervolgmeting besproken, waarbij de vergelijking met de resultaten uit deze eerdere meting centraal staat. Omdat de meting...

Time for equality at work: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

The report retraces the growth of the awareness of discrimination in employment and occupation as intolerable and reviews some of the major international milestones since the Second World War. The face of discrimination is changing and the report looks at some of the stereotypes and prejudices that exist on the basis of race, religion, age and those living with HIV/AIDS and disabilities. Women, however, continue to be the largest discriminated...

Re-integratie van zieke werknemers:feiten, verklaringen en mogelijkheden

Dit onderzoek geeft zicht op de mogelijkheden van partijen om re-integratie vorm te geven, op de aansluiting van vraag en aanbod in de re-integratiemarkt en op de knelpunten waar werkgevers en werknemers tegen aan lopen. Het onderzoek kend een gefaseerde opbouw, bestaande uit een vooronderzoek (literatuurscan en scan van de adviespraktijk (fase 1) en een vervolgonderzoek met een kwantitatief en een kwalitatief deel (fase 2)). Het onderzoek...

Wajongers en werkgevers: over omvang en omgang In dienst treden van Wajongers en behoud van werk

De directe aanleiding voor dit project ‘Wajong en bedrijfsleven’ betreft de geconstateerde verschillen tussen grootteklassen van bedrijven: de kans op werk is voor Wajongers groter in het midden- en kleinbedrijf (MKB, minder dan 100 werknemers) dan in het grootbedrijf (GB, vanaf 100 werknemers) werknemers) dan in het grootbedrijf (GB, vanaf 100 werknemers). Het doel van dit project is om inzicht te geven in verschillen in...

Meer dan de helft van jongeren wil eigen bedrijf

Zelfstandig ondernemen leeft onder jongeren. Ondernemerschap wordt geassocieerd met lef en veel geld verdienen. Een eigen bedrijf is voor meer dan de helft van de jongeren een serieuze optie. Voorkeur gaat uit naar een nieuw Nederlands bedrijf samen met een vriend of vriendin. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nationale Jeugdraad over hoe jongeren denken over ondernemerschap

Match!Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Juist nu door de kredietcrisis de werkloosheid hard oploopt, is het van het grootste belang dat vacatures en kandidaten effectief gematcht worden en dat waar nodig snel en flexibel vakscholing wordt ingezet. Door intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen worden vacatures bij werkgevers beter vervuld en worden meer werklozen aan een baan geholpen. Bij de organisatie en financiering hiervan lopen partijen echter wel tegen...

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking

Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten in plaats van Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het uitgangspunt van de wet is wat jongeren wél kunnen. Hoewel deze nieuwe wet zich specifiek op werk en arbeidsondersteuning richt, is de inzet van verschillende departementen, sociale partners, het onderwijsveld en...

Diversifying Your Workforce

A Four-Step Reference Guide to Recruiting, Hiring, and Retaining Employees with Disabilities

Met begeleiding meer werk

Ruim 100 duizend werknemers met een beperking zijn aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een deel van deze mensen is werkzaam in een Wsw-bedrijf, een ander deel werkt, via detachering of met behulp van begeleid werken, bij een gewone werkgever. De inspectie heeft onderzocht welke kansen en belemmeringen er zijn voor mensen met een handicap om aan het werk te gaan, in het bijzonder bij reguliere werkgevers. In de eerste plaats...

De arbeidsmarkt op!: Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van PRO en REC-leerlingen

In de provincies Groningen en Drenthe worden vanaf 1989 de projecten Symbiose en Opslag uitgevoerd. Dit zijn projecten die als doel hebben jongeren met een licht verstandelijke handicap met behulp van een aangepaste erkende beroepsopleiding een goede kans te bieden op een plek op de arbeidsmarkt. De projecten worden aangeboden door een samenwerking tussen Pro-Rec scholen (scholen voor moeilijklerende jongeren c.q. jongeren met een licht...

Verstandig ondernemen: over begeleid ondernemen met een verstandelijke beperking

De mogelijkheden van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn groter dan de meeste mensen vaak denken. Het is dan ook van het grootste belang serieus op deze mogelijkheden in te zoomenen er letterlijk werk van te maken. Het boekje Verstandig Ondernemen laat u kennis maken met de mogelijkheden van het (begeleid) zelfstandig ondernemen door mensen met een verstandelijke beperking. Een nieuw perspectief als het om de...

Zonder vallen en opstaan: Bevindingen van de Commissie Gelijke Behandeling over de werking van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte in de praktijk

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) is op 1 december 2003 in werking getreden. De CGB is op grond van artikel 12 WGBH/CZ in samenhang met artikel 20, tweede lid, AWGB verplicht om na verloop van vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet een rapport op te stellen over haar bevindingen van de werking van de wet in de praktijk. Dit is aanleiding voor de CGB om haar ervaringen met (het toepassen van) de...

De wajonger als werknemer: Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongers

Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden van uitval en het behoud van werk van Wajongers. Anderzijds moet het onderzoek leiden tot een praktische handreiking voor de werkvloer om uitval van Wajongers te kunnen voorkomen. Het onderzoek heeft dus naast dit onderzoeksrapport ook een handreiking voor de werkvloer opgelevert.

Kansrijker werken met Wajongers: Advies om de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te verbeteren

In dit advies concrete aanbevelingen die de RWI  formuleert, die vooral gericht zijn op de wetgever, het UWV en intermediairs met als doel het bereiken van een betere uitvoeringspraktijk.

Ervaringen van werkgevers met Wajongers: Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering vande arbeidsparticipatie van Wajongers

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die er vanuit het perspectief van werkgevers bestaan om jonggehandicapten bij arbeid in te schakelen. De opzet van het onderzoek is vooral kwalitatief. De kern van het onderzoek bestond uit interviews met 34 werkgevers die een of meerdere Wajongers in dienst hebben. Verder is gebruik gemaakt van 35 face-to-face-interviews met Wajongers. Op grond van de...

De meerwaarde van Emma at Work

TNO maakte een kwantitatieve inschatting van de maatschappelijke meerwaarde van Emma at Work. Daaruit blijkt dat elke extra jongere, die via Emma at Work werkt en anders geen werk zou hebben, een maatschappelijke opbrengst van ruim 17 duizend euro per jaar betekent.

Nieuwe wegen, andere banen

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap op het platteland. Jongeren krijgen gericht via peer-colleges informatie aangereikt over het starten als ondernemer. De peer colleges worden gegeven door andere jongeren die al ondernemer zijn.
In het project Nieuwe Wegen krijgt je de kans om met innovatieve ondernemers uit de agrarische sector en daarbuiten van gedachten te wisselen over nieuwe wegen van ondernemerschap. Zo kun je nieuwe ideeën op...

ABN Amro Amsterdam Zuidoost - de praktijk

Beschrijving vanuit de werkgever van praktijkervaring met gehandicapte werknemer.

Meester-Gezel - oudere werkzoekenden en risicoleerlingen

Wat kunnen oudere werkzoekenden en risicoleerlingen van het vmbo gemeen hebben? Het Meester-Gezel wil een werkwijze ontwikkelen van een Meester-Gezel concept waarbij oudere vakervaren langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten als meester worden ingezet bij begeleiden van risicoleerlingen uit het vmbo praktijkonderwijs. 

VU medisch centrum - ervaning van een dove laborant

 "Na in Schagen basisonderwijs, MAVO en HAVO gedaan te hebben ben ik gestart met de HLO in Amsterdam, dat ging prima naar wens. 

St. De Passerel - werken met een uitkering

Stichting De Passerel heeft tegenwoordig weinig moeite werkgevers bereid te vinden mensen met een verstandelijke handicap in dienst te nemen. Het betreft momenteel al vijftig mannen en vrouwen.

AVL: ADHD vragenlijst

De ADHD vragenlijst (afgekort Avl) werd ontwikkeld om bij kinderen de (gedrags-)symptomen van ADHD te kunnen bepalen. 

Boat Care - ervaring met werknemer met een licht verstandelijke beperking

Sinds 2006 werkt Michael (20) bij Professional Boat Care in Loosdrecht. Het bedrijf onderhoudt, repareert en beheert boten. Michael kwam in dienst via het traject Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Directeur Sanchez: "Een re-integratiebedrijf vroeg of wij een werkplek voor hem hadden. Eigenlijk wilde ik dat liever niet. 

Valid Express biedt werk aan mensen met lastig lichaam  

Nicolette Mak, oprichtster en directeur van koeriersbedrijf Valid Express, startte in 1999 haar bedrijf met vijf auto’s, acht mensen en één klant. Tegenwoordig bezorgen 56 medewerkers vanuit de vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht dagelijks spoedverzendingen, documenten en kleine pakketten. Binnen én buiten Nederland. Van de 56 personeelsleden hebben er 50 een lastig lichaam. 

Weg naar de WIA : Tabellenboek van de eerste meting onder werkgevers van langdurige zieke werknemers

In 2004 werd de periode van loondoorbetaling bij ziekte verlengd van één naar twee jaar en werd de wachttijd voor de WIA eveneens gesteld op twee jaar. Ook werden de criteria voor toekenning van een WIA-uitkering verscherpt. Wat hebben deze ingrijpende veranderingen teweeggebracht?
Om inzicht te krijgen in het beloop van langdurige verzuimgevallen en de veranderingen daarin sinds invoering van de WIA doen de onderzoeksbureaus...

Bromelia-kwekerij - ervaringsverhaal slechthorende werknemer

De 41-jarige man heeft altijd in de tuinbouwsector gewerkt. De man zegt weinig slechte ervaringen te hebben meegemaakt, maar in dit verhaal geeft hij twee negatieve ervaringen weer en hoe hij hiermee is omgegaan. Betrokkene geeft het advies bij problemen hulp te zoeken en de confrontatie aan te gaan met de werkgever. In de bron staat zijn complete verhaal vermeld.

Klussen bij sportverenigingen - leerwerkproject

Het leerwerkproject “Klussen bij sportverenigingen” heeft als doel om jongeren met een verstandelijke beperking na hun schoolperiode te stimuleren en te activeren. 

Cinop

CINOP ontwikkelt praktijkkennis voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Regiopolitie Amsterdam Amstelland - ervaringsverhaal

Deze dove werknemer heeft een administratieve baan bij de Amsterdamse Politie. Werknemer vertelt over zijn ervaringen met het krijgen van aanpassingen en het contact met collega's.

Arbeidsmarktanalyse 2009

Het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de werkloosheid maar vraagt om een bredere visie. Dit concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2009. In de Arbeidsmarktanalyse 2009 schetst de RWI een complexe arbeidsmarkt. Enerzijds een plotseling sterk oplopende werkloosheid; anderzijds veel openstaande vacatures in sectoren zoals Zorg en Onderwijs. Daarnaast vragen...

Leerarrangementen op boerderijen

Het ontwikkelen en realiseren van leerarrangementen op leerboerderijen voor jongeren met een functiebeperking. Het leerarrangement bereidt jongeren voor op werk in de agrarische of aanverwante sectoren. Dit project richt zich op de regio Twente met haar netwerkstad Almelo, Hengelo, Enschede. Jongeren die vastlopen binnen het onderwijssysteem kunnen een tijdelijk professioneel leerarrangement op een leerboerderij volgen. Dit gebeurt op basis van...

Kappersopleiding - baan als instructeur wel mogelijk

Bij de kappersopleiding van het Willem I College in Den Bosch zijn er drie instructeurs aan het werk die ooit zijn afgekeurd en niet meer als kapper mochten werken. Ze werken in de praktijkruimtes waar ze aanwijzingen geven. Als instructeur hoeven ze niet meer voortdurend in dezelfde houding te staan, wat ze wel moesten als kapper en waardoor ze last van hun rug kregen. Mensen die voor hun oude beroep zijn afgekeurd kunnen vaak nog heel goed op...

Laborante - ervaringen bij de Keuringsdienst van Waren en milieulaboratorium

 

Sluitende aanpak Wajong 2007

Het organiseren van een sluitende aanpak voor jongeren met een niet-verstandelijke handicap, waaronder de groep (potentiële) Wajongeren met psychische klachten, lichamelijke klachten, auditieve beperkingen en visuele beperkingen. Via deze weg bijdragen aan vergroting van de arbeidsparticipatie en verkleining van de instroom in de Wajong. Dit project is in 2005 gestart. In 2007 is het met een jaar verlengd. De projectinhoud is na de...

Stadswerken - leerwerkbanen 

'Al doende leert men' is het motto voor de jongeren die een leerwerktraject van één jaar gaan volgen. Ze verrichten allerlei werkzaamheden in de openbare ruimte, van snoeien, schilderen, tot bestraten en het opknappen van speelplekken. De jongeren worden continu begeleid door een werkmeester, tevens krijgen ze les van een docent op MBO-1 niveau. 

Teleteam Nederland - 35% instroom is gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Teleteam Nederland is een facilitair callcenter met 250 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Roosendaal. De klanten van Teleteam zijn toonaangevende bedrijven zoals Neckerman en Sanoma Uitgevers (uitgeverij van week- en maandbladen zoals de Magriet, Libelle en Donald Duck). 

Ubbink bv - werknemers voelen zich volwaardig 

Een verstandelijk gehandicapten in het bedrijf. De bestaande medewerkers moesten wennen aan de nieuwe situatie. Zou de komst van deze collega’s gevolgen hebben voor het ‘eigen’ werkaanbod? 

Robbedoes - werkgever kijkt wat mensen kunnen

Wij geven voorkeur aan de juiste mensen, niet aan de handicap”, zegt manager Miriam Houthuijzen. “Wij hebben drie medewerkers in dienst met een beperking, waaronder ik zelf. En toch merk ik dat zo’n handicap wel een meerwaarde heeft voor het bedrijf.”

Print Service Ede - geeft kans aan dove collega

" Bij de Office Centre hebben ze mij kans gegeven een half jaar op proef, ik heb daar laten zien wat ik kan met mijn werk. Na een half jaar heb ik vaste baan. Leuke collega's en ze hielden met de communicatie rekening met mij. Ik heb daar 4 mooie jaren gewerkt. Het laatste jaar ging het wat minder, maar niet door mij maar door de afdeling waar ik toen werkte. Toen wilde ik er graag weg en ik wilde graag een andere baan zoeken. Ik heb bijna half...

Sweet Store - doorstromen naar betaald werk

De Sweet Store is een lunchroom, waar allerlei exotische delicatessen worden gemaakt en verkocht. De Sweet Store helpt elk jaar twintig jongeren met een arbeidshandicap door te stromen naar betaalde arbeid. 

Startfoundation - steunt meer dan 100 projecten

Stichting Start Foundation wil mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen, helpen.

Broodje Apart - combineert sociale en economische doelstelling

Broodje Apart is een lunchroom in Schijndel waar jongeren met een psychische of lichamelijke handicap de gasten bedienen. Bijzonder aan dit initiatief is het feit dat de eigenaresse, vanuit een moeilijke situatie, dit bedrijf zelf heeft opgestart. Door middel van de bijdrage van Start Foundation kan Broodje Apart op nieuwe manieren experimenteren met het combineren van de sociale en economische doelstelling van de lunchroom.

C-ISW: Complete Inventory on Stress and Well-being

Met deze inventarisatie kan men psychosociale en organisatorische risicofactoren in de arbeidssituatie opsporen en hun gevolgen voor het welzijn in kaart brengen. Dit instrument voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake meten van welzijn en pesten. 

Meldkamer Limburg-Zuid - voor iedereen met de juiste competenties

De regionale meldkamer en het servicecenter van de politieregio Limburg-Zuid verwerken jaarlijks duizenden telefoontjes. Voor meldingen 'zonder zwaailicht' en niet spoedeisende problemen of vragen, staat een poule van vijftig medewerkers dag en nacht telefonisch klaar. 

J.H. Oenema - een taxibedrijf, waar 20% van de werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt is

"J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer B.V. in Heerenveen brengt dagelijks tientallen kinderen en volwassenen met een beperking van huis naar school of dagverblijf. Ongeveer 135 mensen werken bij dit speciale taxibedrijf. Ongeveer 20% daarvan heeft een arbeidshandicap.

Restaurantcafé Ridderikhoff - iedereen gelijk

Restaurantcafé Ridderikhoff in hartje Hoorn bestaat sinds 2003. Naast eten en drinken, kunnen hier ook feesten georganiseerd worden. Het horecabedrijf put daarvoor uit een poel van zo’n zestig medewerkers. 

Kaarsenmakerij Twente - werving via sociale werkplaats en arbeidstrainingcentrum

De Ambachtelijke Kaarsenmakerij van Bart Nuis staat op het punt te veranderen in de gildenwerkplaats Het Dinkelwerk. Hierdoor heeft Nuis behalve vier vaste medewerkers ook tijdelijke krachten in dienst. In Het Dinkelwerk komen naast de kaarsenmakerij een edelsmid, leerbewerker, beeldend kunstenares, Tiffany-artiest en een schilderes. 

DMQ: Dutch Musculoskeletal Questionnaire

De DMQ is ontwikkeld voor de snelle en gestandaardiseerde analyse van fysieke belasting en geassocieerde potentiële schadelijke arbeidsomstandigheden evenals fysieke belasting in arbeidspopulaties. De standaardversie van de vragenlijst bestaat uit 9 pagina's met ongeveer 25 vragen per pagina, die door werknemers zelf worden ingevuld. 

Cor Unum - werkgeverservaring met SWV-ers

Cor Unum is een keramiekbedrijf gevestigd in Den Bosch. Met de ingrediënten klei, water en vuur maken 16 medewerkers prachtige aardewerk producten, die tot in het New Yorkse Museum Of Modern Arts te bewonderen zijn. 

Kunstenmakerij - Baan op maat, Meubel op maat

Stichting Kunstenmakerij heeft in een achterstandsbuurt in Rotterdam een meubelmakerij plus winkel geopend waar mensen met een arbeidshandicap werkervaring kunnen opdoen. 

Autwork

Het project heeft als doel het produceren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om jongeren met autisme en een normale begaafdheid via een franchiseformule naar betaald werk te begeleiden.De stichting (Aut)Work legt contacten met franchise-organisaties en bestaande instellingen die werken met autisten in de regio Almere. De haalbaarheidsstudie behandelt vijf onderwerpen. Ten eerste onderzoekt men de mogelijkheden en voorwaarden om...

Afco - ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Grafisch afwerkingsbedrijf Afco is niet alleen een boekbinderij. Hier versturen ruim dertig medewerkers dagelijks pakketten of verpakken uitgaven voor verzending. Het werk wat wij bieden, inpakken en simpele machinehandelingen, is uitermate geschikt voor mensen met een beperking”, zegt directeur Willem-Jan Coenmans. “We hebben nu drie gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst. Twee met een verstandelijke handicap en één die re-integreert...

Weba: Welzijn bij de Arbeid

Doelstelling: Welzijnsrisico's signaleren, vooral met betrekking tot de stressrisico's op psychische overbelasting op de leermogelijkheden van mensen en hun werk.

Super de Boer - krachtensticker voor werken met Wajongers

KAMPEN - ‘Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die CDA Kamerlid Eddy van Hijum zaterdag op de gevel van een supermarkt aan het Penningkruid plakte. 

Zebra-Zorg - zorgboerderij voor kinderen en jongeren met een beperking

Het opzetten van een zorgboerderij waar dagbesteding wordt aangeboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Twee van de drie initiatiefnemers, Natasja en Michaëla, hebben een spierziekte, waardoor zij zijn aangewezen op een rolstoel en krukken. Middels deze zorgboerderij vestigen zij zich als zelfstandig ondernemer. Zebra-Zorg biedt passende dagbesteding op een boerderij aan kinderen (4-18 jaar) en jongeren (18-30 jaar) met een beperking...

Drukkerij Wedding - praktijkervaring van werknemers met burn-out verleden

Bij het aannemen van werknemers die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, omdat ze gehandicapt zijn of langdurig in de WAO hebben gezeten vanwege burn-out of psychische problemen, is in eerste instantie ook intern, een behoorlijk strijd gestreden. Inmiddels heeft drukkerij Wedding vier medewerkers in dienst met zo’n achtergrond. 

Rechtbank Amsterdam - blind als Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia is het symbool van de rechtspraak. Haar blinddoek geeft aan dat rechtspraak zonder aanziens des persoons moet worden uitgeoefend. Romke de Vries (56) is vice-president van de Rechtbank Amsterdam en is sinds hij 19 is even blind als Vrouwe Justitia.

GroenGroep - praktijkverhaal van werken met een auditieve beperking

Ik ben Ruud Edelman, 28 jaar en woon al sinds mijn geboorte in Bodegraven. Op mijn twintigste heb ik mijn Kaderfunctionaris openbaar groen diploma gehaald (4jr MBO opleiding, Groen College te Gouda). Direct daarna werkte ik als werkvoorbereider voor Sterrenborgh te Gouda (waar ik daarvoor eerst stage had gelopen) Ik zag echter geen toekomst voor mezelf binnen Sterrenborgh (laag salaris, weinig uitdagend werk). Toen heb ik een paar maanden voor...

MOS SF-20 (Nederlandse versie van de SF-20)

Met behulp van de SF-20 is het mogelijk om in enkele minuten een globaal algemeen profiel van de gezondheid te verkrijgen.

AH to go: ervaring van mensen met beperking

Ervaring van werknemer met een beperking (slechthorendheid) bij AH to go.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. 

Bouwbedrijf B. Methorst & Zn - praktijkbeschrijving vanuit de werkgever werken met G-krachten

'Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds vandaag op de gevel van bouwbedrijf B. Methorst & Zn. in Weesp prijkt. 

CISS: Coping Inventory for Stressful Situations

De CISS is een test waarmee in kaart kan worden gebracht welke copingstijlen mensen hanteren. 

Werkervaringsproject MOTA van de Kapstok

MOTA is een werkervaringsproject voor jongeren met psychiatrische stoornissen.

Ministerie van Landbouw - werkervaring van werknemer

Beschrijving van werkervaring van werknemer met longemfyseem, die solliciteert bij de Auditdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij de afdeling accountantscontrole. Twintig jaar later werkt hij er nog steeds.  

Brand New Day

In het project Brand New Day deden 8 jonggehandicapten gedurende 6 maanden werkervaring op in een zelfgekozen organisatie. Dit was het doel van het project en nevendoel was bedrijven positieve ervaringen laten opdoen met jonggehandicapten en hen stimuleren om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Er werd een comité van aanbeveling opgericht bestaande uit 6 tot 8 kopstukken uit het bedrijfsleven. Zij zetten zich in voor bekendheid...

Taxi Centrale Schoorl - geef die kans!

‘Iemand van 52 met een WAO-achtergrond die naar ons belt van: “Enne, nou, zijn er vacatures eventueel misschien”, begint al heel snel met: “Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een WAO achtergrond heb’. 

Universiteit Utrecht - ervaring dove onderzoeker

De loopbaan en ervaringen van een dove onderzoeker werkzaam aan de Universiteit van Utrecht.

Het Game2work

Doel van dit project is het ontwikkelen en inzetten van een interactieve Game als middel waarmee jongeren in contact komen met potentiële werkgevers. Het Game richt zich op jongeren met afgeronde VMBO-opleiding die als gevolg van psychische klachten gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. In de Game worden verschillende mogelijkheden van communicatietechnologie samengebracht. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke virtuele ontmoetingsplek voor...

Zorginstelling met eigen keuken - dienstverband is financieel interessant

Shira, een 19-jarige leerlinge uit het praktijkonderwijs met een Wajong-uitkering, volgt de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Horeca Assistent niveau 1. In het tweede jaar wil zij graag de overstap maken naar de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Maar dan moet zij eerst aan werk zien te komen bij een erkend leerbedrijf. 

Leads on Demand - biedt actieve ondersteuning aan mensen voor re-integratie

Leads on Demand is sinds enkele jaren actief op het gebied van leadgeneratie en marketingconcepten. Daarnaast biedt het bedrijf actieve ondersteuning aan mensen uit de re-integratiemarkt, met of zonder (functionele) beperkingen en adviseert bedrijven hoe hiermee om te gaan.  

Albron - werknemers met functionele beperkingen

Vanuit gezichtspunt van de werkgever (Albron BV) beschrijving van ervaringen met werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden. 

Belastbaarheidsonderzoek

Het instrument meet het construct arbeidsvermogen. Meer specifiek worden in deze test de volgende items gemeten: het begrips- en redeneervermogen (WAIS of Analogieën en Figuurreeksen van de DAT); het persoonlijk functioneren in het werk via OPQ; de klachtenbeleving via 4DKL, UBOS; de structuur van de persoonlijkheid via NVM; de werkbeleving via WES; de eventuele aandachtsconcentratie via Boudon, Stroop en Trailmaking. 

Trefnet - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij Trefnet

Tandartsassistente - ervaring van slechthorende

Ervaring van een slechthorende die werkzaam is als tandartsassistente bij een tandarts. De tandarts heeft een heldere stem en is door de slechthorende goed te verstaan. Problemen zijn er met de telefoon en de deurbel. Het probleem met de deurbel wordt binnenkort opgelost.

Get down on it - video over werken met Down

Get down on it. Onder deze titel is een videofilm gemaakt over mensen met het Downsyndroom die op reguliere arbeidsplaatsen werken. De film was bedoeld om de vooroordelen weg te nemen dat deze mensen niet geschikt zouden zijn voor de reguliere arbeidsmarkt

Connecting Media - werken met een auditieve beperking 

Individueel ervaringsverhaal van een vrouw met een auditieve beperking. 

Van der Meulen - kansen bieden aan mensen met lichamelijke beperking

Kor van der Meulen is de directeur van Van der Meulen hout en bouwmaterialen in Nij Beets (Fr). Het werk in zijn bouwmarkt kan fysiek best inspannend zijn. Toch nam hij onlangs iemand met een beperking in dienst. 

Wajong Innovatie Project

Het ontwikkelen van de methodiek “voorwaardenscheppende context” om jongeren met psychosociale en psychiatrische problemen te begeleiden op weg naar de arbeidsmarkt. De methodiek toetsen in de praktijk en bijstellen. Jongeren worden opgeleid in het eigen houtbewerkingsbedrijf. Dit gebeurt aan de hand van de methodiek van de “voorwaardenscheppende context”. De methodiek wordt tijdens het project verder ontwikkeld. De...

Servicebureau OSN - ervaringsverhaal van dove medewerker

Servicebureau OSN besteed in dit verhaal aandacht aan opleiding, initiatieven en ervaringen betreffende de uitvoerende werkzaamheden.

Sabern - krachtensticker voor re-integratie Wajong

‘Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds vandaag op de gevel van Sabern in Leiderdorp prijkt. 

Praktijkvoorbeeld BBL opleiding bij een autobedrijf

De zeventienjarige Michel is op de praktijkschool geen sterke leerling. Tijdens zijn stages functioneert hij wel redelijk. Wanneer hij aan het eind van zijn schoolperiode de overstap wil maken naar een ROC met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Mobiliteitsbranche, kan hij niet meteen aan werk komen. 

Gelderhorst en Belastingdienst - ervaringsverhaal van iemand met auditieve beperking (doofheid)

Ik heb Mavo gedaan op instituut voor Doven (nu Viataal) te Sint Michielsgestel en na de Mavo wilde ik de opleiding toerisme volgen. Er werd gezegd, dat het niet mogelijk is voor de doven. Toen heb ik voor de KMBO administratie gekozen. KMBO heb ik op de horende school gevolgd. Daarna heb ik 3 jaar Praktijk Diploma Boekhouden gevolgd en niet afgemaakt. Tegenwoordig volg ik een SPW-4 opleiding. Ik werk momenteel al 15 jaar bij de belastingdienst...

Tinga - werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Het Friese Tinga in Winsum levert houten buitendeuren en ramen. Dagelijks worden in de fabriekhal 250 deuren opgeleverd door ruim 100 medewerkers. Hoewel werken bij Tinga lijkt op een fysiek heftige klus, in de praktijk valt dit mee. 

NS - samenwerking met Emma at Work

Voor langdurig zieken kan de drempel tot werk hoog zijn. Emma at Work helpt door bemiddeling die drempel te verlagen. NS heeft op die manier enkele jongeren met een ernstige ziekte werkervaring op laten doen. De motivatie en wilskracht van deze jonge mensen heeft op de werkplek bij collega's een enorme uitstraling. NS ondersteunt het initiatief van Emma at Work volledig en kan het krachtig aanbevelen.

Onder De Wieën - ervaringsverhaal van dove medewerker

Boon Edam - over in dienst nemen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers

Boon Edam BV is wereldmarktleider op het gebied van draaideuren en beveiligingsdeuren. Naast vestigingen in onder andere China en de Verenigde Staten, telt het Nederlandse hoofdkantoor ongeveer 260 personeelsleden. Samen staan zij garant voor een omzet van 90 miljoen euro. 

Postbank Callcenter - arbeidsgehandicapten inzetbaar

Jeroen van Ingen (22) werkt als uitzendkracht op een callcenter van de Postbank en functioneert daar heel goed. Henriëtte Langeweg is teamleider bij de Postbank: ‘Tijdens de sollicitatieprocedure met Jeroen hebben we stilgestaan bij de vraag wat zijn handicap voor ons betekent. 

Hartman bv - glastuinbouwbedrijf werkt met mensen met  beperkingen

Het bedrijf Hartman uit Sexbierum (Fr) verbouwt snackkomkommers, paprika’s en trostomaten. Meer dan honderd vaste medewerkers plukken deze groenten en in het seizoen komen daar nog zo’n 150 mensen bij.

Tandtechnische Laboratorium - werkervaring van een slechthorende

Ervaringen van een slechthorende bij een Algemene Tandtechnische Laboratorium te Nijmegen

’t Goede Spoor - helpt mensen met een functiebeperking

Stichting ’t Goede Spoor was een organisatie, die de inwoners van Wijchen met een functiebeperking wilde helpen naar de arbeidsmarkt. 

Hema Almere - praktijkverhaal van boekhouder met een spasme

De tompoes van de HEMA is net zoals tulpen, molens en nederwiet niet weg te denken uit Nederland. Jan Post (51) is sinds vijf jaar boekhouder bij de centrale bakkerij van de HEMA te Almere. 

Stichting Autest - autistisch personeel test software 

Stichting Autest neemt mensen met autisme in dienst om software te testen en archieven te digitaliseren voor verschillende opdrachtgevers. 

Regiopolitie Utrecht werkt  naar tevredenheid met arbeidsgehandicapten

Van het uitdelen van bekeuringen tot het oplossen van moordzaken; de 3600 werknemers van de regiopolitie Utrecht hebben het druk met preventie en veiligheid. De regiopolitie Utrecht deed aan een actieve werving van WAO’ers. 

GGZ de Riethorst - praktijkervaring van een 17- jarige met een auditieve beperking

Na mijn opleiding MDGO-VZ kon ik aan de slag op de Gelderhorst als gediplomeerd verzorgende. Ik heb me op de Gelderhorst goed kunnen ontwikkelen. Na 2,5 jaar kreeg ik weer de kriebels om verder te gaan studeren, maar de Gelderhorst kon mij de opleiding verpleegkundige niv.4 niet aanbieden, omdat diploma verzorgende niv.3 voor hen al voldoende was. 

Gemeente Haarlem - ervaringsverhaal van dove medewerker

Deze medewerker vertelt zijn ervaringen en wensen voor de toekomst.

TNT en Crystal - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij twee verschillende werkgevers.

Tandartsenpraktijk "de Drietand" - bijzonder personeelsbeleid

Drie jaar geleden richtten studievrienden Pim Ruipers, Elza Tindemans en Dennis Pasmans tandartsenpraktijk “de Drietand” op. ‘In je eentje met één vaste assistente dertig jaar lang gaatjes vullen wilden we niet’. Ze kozen vanaf het begin voor een bijzonder personeelsbeleid. ‘Bij ons rouleren de assistenten en iedereen krijgt zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. En, oh ja: we hebben ook meerdere mensen met een arbeidshandicap...

Grafisch goed - ervaring van grafisch bedrijf met een jongere met een arm-hand-beperking

Grafisch Goed is een full-service communicatiebureau in Volendam. Het bedrijf bedenkt reclamecampagnes, huisstijlen, reclameacties, advertenties en ontwikkelt verschillende soorten communicatie-uitingen. 

Wasservice Washand in Enschede - beschermde setting

Het openen van een nieuwe vestiging van de Washand in Enschede. Deze locatie biedt betaald werk, in een relatief beschermde setting en doorstroommogelijkheden naar ander regulier werk. 

Holland Jachtbouw - praktijkverhaal van een jongere met een auditieve beperking

 "Ik ben Keith Buys en bijna 20 jaar oud. Ik koos voor het Praktijkonderwijs In Purmerend. Een gouden greep, ondanks dat men daar helemaal geen ervaring had met dove leerlingen! Na vier jaar wilde ik persé geen Wajong uitkering, wat me wel aangeboden werd... Ik wilde werken en een goed vak leren! 

Kroon op het werk

Werkgevers delen initiatieven, tips en ervaringen over ziekteverzuim en (re-)integratie.

St. Kringloopwinkel Beter voor Best - leerwerkbedrijf

De stichting beschikt over een goed draaiende organisatie met locaties in Best en in Eindhoven en heeft de mogelijkheid om continu banen te creëren. 

Meer Samen - chronisch zieken starten bedrijf 

Mensen met multiple sclerose hebben zich in dit project in Eindhoven verenigd en proberen een ICT bedrijfje op te zetten. 

Dierenspeciaalzaak - ervaringen van VSO/ZMOK leerling met een BBL

Rohald is een VSO/ZMOK leerling van zestien met een problematische thuissituatie. Mede daardoor is hij op school altijd veel gepest. Rohald wil graag de opleiding dierverzorging aan het AOC te volgen. De school ondersteunt zijn plan. Het gaat om een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 

MOS SF-12

MOS biedt een internationale standaard van een generieke gezondheidsmaat. De SF-12 voorziet in een samengestelde maat voor fysieke gezondheid en voor mentale gezondheid. Het instrument werd ontwikkeld om een korter, maar toch valid alternatief te bieden voor de SF-36 voor het gebruik in grote surveys en van algemene en specifieke populaties evenals in grote longitudinale studies van gezondheidsuitkomsten. 

Onderzoeker/publicist over emancipatie gehandicapten

De 48-jarige schrijfster vindt het haar taak om zich druk te maken over de emancipatie van gehandicapten. „Als ik er niet over schrijf doet niemand het. Ik ben een van de weinige gehandicapten die zijn mond opendoet.” 

Blixem, lunchcafé - een gewoon bedrijf met re-integratie als extra dienstverlening

Vanuit de gedachte dat arbeidsintegratie-projecten beter moeten aansluiten bij de reguliere beroepspraktijk is een commercieel en concurrerend bedrijf het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het Nijmeegse winkel/lunchcafé 'Blixem'.

Scholengemeenschap Lek en Linge - werken met een spierziekte

Hann van Schendel (29) is eerste-graads docent Nederlands aan Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Van Schendel is opgeleid tot vertaler en studeerde Cultuurwetenschappen en Nederlands. 

IGO-POST - praktijkervaring van werkgever met mensen met een beperking

 IGO-Post zocht contact met de sociale werkplaats, de Atlant Groep in Helmond. Reijnen: ‘Als proef zijn we begonnen met 9 man. Inmiddels werken we met 88 man. Dat zijn mensen met allerlei soorten handicaps, lichamelijk, motorisch of verstandelijk. Die worden begeleid door een werkleider en drie assistenten. 

Signis - ervaring van dove pedagogisch medewerker

Ervaringen van een dove pedagogisch medewerker bij Signis (voorheen Ammanschool).

Sfeer Badkamercomfort & Tegelstijlen - werkplezier belangrijk

Sfeer Badkamercomfort & Tegelstijlen in Geldrop verkoopt en installeert complete badkamers, badkameronderdelen en tegels. Naast de twee eigenaren werken er twaalf medewerkers. Vier medewerkers van Sfeer Badkamercomfort &Tegelstijlen zijn deels arbeidsgeschikt. 

Intersurf - werkervaringsverhaal van een man met één been

 "Intersurf Sneek is in de jaren 80 gestart als winkel in hoofdzakelijk windsurfmaterialen. Ondertussen is Intersurf uitgegroeid tot een paradijs voor de funsporters. Zo komen windsurfers, kitesurfers, sportieve zeilers en wintersporters volledig aan hun trekken. 

St. Servicepunt Grafimedia - grafici weer aan het Werk

Werkgevers, werknemers en vakbonden in de grafimedia sloten de handen ineen en startten in 2002 het project Grafici Weer aan het Werk (GWW). Dit project maakt nu ook deel uit van het WAO-convenant. In de grafimedia-branche hebben ruim 5.000 werknemers te maken met een WAO/WIA situatie. De branche maakt werk van het geven van aandacht en ondersteuning aan deze ‘oud-werknemers’. Met het project GWW worden WAO’ers aan passend werk geholpen...

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen

De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer arbeidsgehandicapten in een reguliere werkomgeving werken. In de publicatie worden concrete randvoorwaarden benoemd, die binnen het bestaande wettelijke kader de kans op een succesvolle werkgeversbenadering vergroten.Daarnaast worden mogelijkheden aangereikt om het werkvolume voor Wsw geïndiceerden te...

Limburgs Dagblad - ervaringen van werken met dove werknemers

"Ik vind dat werken met doven uitstekend gaat. Ik ben nu gepensioneerd, maar ik heb bijna dertig jaar gewerkt met twee volledig doven, die naast mij stonden. We werkten in een moeilijk bedrijf, een krantenonderneming: het Limburgs Dagblad. De ene dove is ook gepensioneerd, de andere werkt nog. We hadden nergens last van.

Mell - met een lastig lichaam

Het bedrijf MELL uit Aarle Rixtel bestaat uit twee onderdelen. MELL Scootmobiel Service verkoopt en onderhoudt scootmobiels, rolstoelen, rollators en andere mobiliteitsproducten. MELL Services B.V. biedt een koerierdienst voor nationaal en internationaal transport. 

E-Scan Ondernemerstest

De online E-scan brengt het ondernemersprofiel objectief in beeld. Het eindrapport brengt de ondernemerscompetentie in kaart en relateert die aan die van succesvolle branchegenoten.

Werken in Opdracht

Het ontwikkelen en uitvoeren van een businessmodel waarin jongeren met een functionele beperking gedetacheerd worden voor het verrichten van werkzaamheden. Bestaande belemmeringen om te werken worden weggenomen. Er is ruimte om te experimenteren met inkomsten uit werk naast de uitkering of het uitkeringsrecht. In de aanloop van de pilot wordt informatie voor de doelgroep ontwikkeld. Jongeren kunnen hiermee een weloverwogen keuze maken om werk...

St. Maatjesplatform - werken met functionele beperking

Ervaringen van een slechthorende bij Stichting Maatjesplarform. Deze stichting is een vervolg op het Maatjesproject. 

Provincie Limburg - werkervaring in de postkamer

Ervaringsverhaal van een medewerker van de postkamer bij de Provincie Limburg. "Omgaan met mijn collega's bevalt het goed, alleen met tweëen kan ik makkelijker communicieren dan met een groep, dat is wel logisch omdat ik niet mee kan volgen wat ze gezegd worden... voel ik me dan wel buitengesloten. Alleen met een werkoverleg heb ik altijd met mijn doventolk erbij."

Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk - ervaring van een dove laborant

"Sinds 1990 werk ik op het klinisch chemisch laboratorium in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ik vind het erg leuk werk. Ik heb tijdens het prikken contact met patiënten, want niet altijd klakkeloos gaat. In de kliniek gaat het wat beter dan op de soms wel hectisch polikliniek. De contacten met collega's gaat over het algemeen goed. Ik merk wel dat ik meer moeite moet doen om bepaalde info in te winnen (vragen!!). Zij gaan niet snel een...

Lavans - samenwerken aan duurzame oplossingen

Lavans is een facilitaire dienstverlener op het gebied van bedrijfskleding en bedrijfshygiëne. Zo'n 200 medewerkers helpen landelijk bedrijven bij het optimaliseren van hun veiligheid, hygiëne en representativiteit. 

Naarderheem - nieuwe functies zijn eye-opener

Het Naarderheem is een protestants-christelijk verpleegcentrum. Het Naarderheem startte haar eigen re-integratiecampagne vanwege het hoge ziekteverzuim van ongeveer 14%. Vooral langdurend verzuim was koploper en dat wordt nu aangepakt. 

Mater - praktijkevaring van een slechthorende

Praktijkervaring van een slechthorende die al veertig jaar werkt. Zonder een smak humor kom je er niet. Je moet vaker wat uitleggen en soms gewoon incasseren, maar wie moet dat niet.

Provincie Limburg  - werkervaring laborante

"Toen in 1996 kon ik bij mijn huidige werkgever beginnen, met veel moeite kon ik bij de groep aanklampen. Maar hoewel ik andere collega's die na mij begonnen te werken bij mij op het lab, links en rechts mij passeerden met een vaste baan, bleef ik maar in tijdelijke contracten hangen. Wat ik ooit deed ik kreeg maar geen vaste aanstelling. 

Praxis - werk voor stagiairs met leerproblemen

Rob Vrooman is manager van de grootste Praxis-vestiging: ‘Bij ons werken een jaar lang twaalf stagiairs met leermoeilijkheden. We hebben er weinig omkijken naar, want er is de hele week een docent van de Kingmaschool om hen te begeleiden. 

Verzorgingshuis De Vijverhof - succesvol werken met arbeidsgehandicapten

De Vijverhof is een verzorgingshuis in Capelle aan den IJssel. De zorginstelling levert huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf (zowel langdurige als kortdurende opname). 

Jumbo Supermarkt - geeft mensen gelijke kansen

Veel keuze, goede service, scherpe prijzen en een uitgekiende marketingstrategie. Daarmee is het familiebedrijf Jumbo Supermarkten bekend geworden. Een goed personeelsbeleid voor de ca. 10.000 medewerkers kan daaraan toegevoegd worden. Ook de deels arbeidsgeschikte medewerkers van Jumbo plukken daar de vruchten van. 

Verpleegtehuis De Riethorst

De Verenigde Arbeidskundige Compagnie (VAC) biedt ondersteuning aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten en organisaties op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het arbeidskundig bureau werkt in heel Nederland.

ASI: Arbeids-Satisfactie-Index

De Arbeids-Satisfactie-Index (ASI) is het eerste genormeerde instrument waarmee het mogelijk is om de arbeidstevredenheid van werknemers vast te stellen. De ASI is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten (ASI-L) en hulpverleners in de jeugdzorg (ASI-J). De ASI kan worden gebruikt om vast te stellen in welke mate men (nog) plezier heeft in het werk.