Eigenwerkwijzer

De EigenWerkWijzer is voor mensen met een arbeidsbeperking die hun mogelijkheden zo volledig mogelijk willen benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen. De methode is inzetbaar voor mensen die reeds werken of bezig zijn aan een terugkeer naar hun werk na ziekte. Ook als zij bezig zijn aan re-integratie in het tweede of derde spoor.

Trainen voor een baan (Jobtraining)

Trainen voor een baan is een re-integratiemethode voor Wajonggerechtigden of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. De methode is ingericht volgens de principes van Supported Employment (SE). Het belangrijkste kenmerk van de SE methode is dat de deelnemer eerst een plaats krijgt in een betaalde baan en dat daarna pas training en coaching in het werk volgt. Het doel van Trainen voor een baan is...

Samen hebben we de kracht

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden, in het bijzonder arbeid. ====
In totaal beslaat de interventie, inclusief introductiebijeenkomst, 11 weken waarin de deelnemers 21 bijeenkomsten...

Understanding employment participation of older workers

...

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014: Met een doorkijk naar 2018

Dit rapport bevat de arbeidsmarktverwachtingen van UWV. Daarbij is uitgegaan van de economische verwachtingen van het Centraal Planbureau zoals vastgelegd in het Centraal Economiosch Plan 2013. Dit prognoseonderzoek geeft een actueel beeld van vraag naar arbeid door werkgevers en het aanbod door de beroepsbevolking. Discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals dat tot uiting komin het aantal vacatures en het aantal...

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn. Je moet verstand hebben van...

Hoe meer soms minder kan zijn: Quick scan van ongewenste effecten van zorg op arbeidsparticipatie

Dit rapport doet verslag van een inventariserend onderzoek naar de onbedoelde en ongewenste
effecten van zorg en hulp op deelname aan arbeid en gebruik van sociale zekerheid. Voor het onderzoek zijn de volgende twee hoofdvragen geformuleerd: 1. Wat is er in de literatuur bekend over de onbedoelde en ongewenste effecten van zorg en hulp op arbeidsparticipatie en gebruik van sociale zekerheid? 2. Wat zijn oplossingsrichtingen? Hoe zijn de...

Aanbod van arbeid 2012

Dit rapport schetst de veranderingen die plaatsgehad hebben op terreinen als mobiliteit en scholing van werknemers, en inzetbaarheid van ouderen.

Perspectief voor een sociaal en ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020: Verantwoordelijkheid nemen en dragen, kansen creëren en benutten

Werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, hebben met het kabinet een akkoord voor de toekomst gesloten. Met een lange reeks afspraken voor zowel de korte als lange termijn presenteren de sociale partners samen met het kabinet een gemeenschappelijke visie. Het akkoord is gebouwd op een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Vakbonden, werkgevers en de overheid...

Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving

Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De
omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving
en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit die samenleving mogelijk de behoefte
aan ondersteuning vanuit de overheid. Het particuliere initiatief is leidend en daarbij moet worden
geëxpliciteerd welke rol de overheid moet of wenst te...

Werken met hersenletsel.nl

Hersenstichting Nederland heeft onlangs de website www.werkenmethersenletsel.nl gelanceerd. 

Toolkit: CAP Werk(t

Bedrijven hebben verschillende redenen waarom ze werknemers met een lichamelijke handicap in dienst nemen. Zij doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid, of vanuit het besef dat werknemers met een handicap hardwerkende werknemers zijn. Daarnaast willen werkgevers graag diversiteit binnen hun bedrijf en zullen organisaties rekening moeten gaan houden met de 'War for Talent'. Door de dreigende krapte op de arbeidsmarkt zien...

Verantwoordelijk voor vervoer: Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer van de gemeenten naar het onderwijs. In het Bestuursakkoord 2011 – 2015 tussen de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken om hier een onderzoek naar te laten doen. De aanleiding voor het onderzoek zijn de steeds verder oplopende kosten van...

Meedoen & Meetellen, wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking?: Praktische aanbevelingen bij de ontwikkeling van beleid

Vermaatschappelijking van de zorg heeft de afgelopen decennia veel opgeleverd. De meeste mensen met een verstandelijke beperking zijn verhuisd vanuit grote instellingen in de bossen naar een gewone woonwijk. Toch blijken mensen met een verstandelijke beperking vooral gebruik te maken van speciale voorzieningen en nog weinig contacten te hebben met 'gewone' burgers. Sluit het beleid van de overheid wel genoeg aan op de ervaringen en...

Gezinnen onderweg: Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben het vaak druk, vooral wanneer beide ouders een baan hebben. Elke dag moeten de kinderen naar en van school en meestal ook naar en van de kinderopvang worden gebracht en gehaald, terwijl de ouders ook naar hun werk moeten reizen. De vraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt gezocht is: hoe doen die ouders dat? Welke mogelijkheden zijn er en waar lopen zij tegen aan? Hoe organiseren zij deze...

Active inclusion of young people with disabilities or health problems

This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom) and at EU level, with an emphasis on assessing the implementation of active inclusion policy at national level. Active inclusion policy seeks to integrate measures measures in relation to three pillars – adequate...

Verandering door leiderschap: Derde rapportage monitoring en evaluatie pilots werken naar vermogen, pilot 2 en 3

De centrale vraag van Pilot 2 is: Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als springplank fungeren voor alle mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten ontwikkelen? De centrale vraag van Pilot 3 is: Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan wekzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? De...

Overzicht van ervaringen met job carving en functiecreatie in de VVT-sector

In de komende tijd zullen de tekorten in de zorgsector oplopen; de behoefte aan geschoold personeel neemt toe en aan de kant van het aanbod is een duidelijke afname te zien. In de sector wordt op verschillende wijzen gewerkt om dit probleem op een adequate wijze aan te pakken. Een van de projecten die hier op gericht is, is het project Functiecreatie in de V&V waarin op een innovatieve wijze wordt gewerkt om de komende tekorten binnen de...

Antwoorden schriftelijke vragen brief contouren Participatiewet

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op schriftelijke vragen naar aanleiding van de brief over de contouren van de participatiewet

Effectieve en efficiënte sw-sector: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten

De betrokkenheid van sociale diensten bij de sw-sector is sterk toegenomen in de aanloop naar de Wet werken naar vermogen. Vanuit beleidsmatig perspectief is dit te verklaren doordat het onderscheid tussen Wsw- en WWB-doelgroep met die wet zou vervagen. Nu is de wet van de baan, maar ook in de door het kabinet Rutte II aangekondigde Participatiewet geldt één regime voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook financiële...

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012: Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 beschrijft, voor de periode 2008 tot en met 2011, de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperkingen. Het gaat hier om mensen die bij UWV een uitkering aanvragen en/of een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de WIA in 2006 en de nieuwe Wajong in...

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen

Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgvers? En is een cultuuromslag bereikt? Wat moet er nog gebeuren? 

Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken: Rapportage 2012

Dit rapport beschrijft ontwikkelingen in het zorggebruik van mensen met een chronische ziekte in Nederland over de laatste dertien jaar alsmede hun ervaringen met de zorg. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoeksprogramma 'Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking' dat uitgevoerd wordt door het NIVEL. Dit programma omvat drie deelmonitors waarin de ontwikkelingen op verschillende terreinen van...

Jaarrapport jeugdmonitor 2012

Deze publicatie schetst een breed beeld van de situatie van jongeren van 0 tot 25 jaar op een vijftal deelterreinen, namelijk jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Naast het beschrijven van een actueel beeld van de jeugd op deze terreinen is er ook aandacht voor de ontwikkeling van diverse aspecten in de tijd en, waar mogelijk, het beschrijven van samenhang en dwarsverbanden tussen belangrijke facetten van het...

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en Jeugdzorg aan hen overdragen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten dichterbij de burger staan en meer maatwerk kunnen leveren door taken in samenhang te organiseren. Gemeenten hoeven voor de ontwikkeling van het nieuwe sociale...

UWV Kennisverslag 2012-3

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere...

Wat werkt bij Wajongers?: Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie; Onderzoeksrapport

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar voorspellers voor arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Voor het onderzoek naar arbeidsparticipatie van Wajongers is een cohort samengesteld van alle Wajongaanvragers die in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 (jaarcohort) een aanvraag deden voor een Wajonguitkering in deze regio en waarvan de uitkering is toegekend. Het onderzoek is verricht in de regio Noord...

Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011

De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin bestaan tussen SW-bedrijven. Goed nieuws is dat er steeds meer SW-medewerkers aan de slag gaan bij gewone werkgevers.Dit percentage is gestegen naar 32%. Meer mensen aan de slag bij gewone werkgevers is een belangrijk streven van de branche. Wat is het financiële beeld? In de cijfers zijn de...

Gemeenten aan zet: Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

De voorziene overheveling van de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz) naar gemeenten maakt onderdeel uit van de stelselherziening jeugd zoals opgenomen in het regeerakkoord. In het debat over de stelselherziening wordt ervan uitgegaan dat ook andere problemen rond de jeugd-ggz door de overheveling naar gemeenten beter zouden kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld de decentralisering of de snelle groei van de jeugd-ggz de afgelopen jaren...

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt

Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt. Doel van het onderzoek was om na te gaan hoe ouders van invloed zijn op de latere maatschappelijke participatie van hun chronisch zieke kinderen. Door onderzoek te doen onder ouders van Wajongers wordt inzicht gekregen in enerzijds de problemen die...

Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: Verkennend onderzoek naar instrumenten voor intake en de kans op participatiesucces

Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met daaraan gekoppeld een traject gericht op participatie, hetgeen zich zou moeten vertalen in een stijging op de participatieladder. De intakeprocedure is ontwikkeld in samenwerking met Van Hooff Arbeidskundig Advies en wordt geëvalueerd op doelmatigheid en effecten. Om de resultaten in...

Tussen Wajong en werk: Het vinden van de juiste werkplek

De invoering van de nieuwe wet Wajong per 1 januari 2010 beoogt meer Wajongers bij reguliere werkgevers te laten werken. De cijfers laten zien dat dat de laatste paar jaar ook daadwerkelijk is gelukt. In 2011 is er voor het eerst een situatie bereikt dat er meer Wajongers bij werkgevers in dienst zijn dan bij SW-bedrijven. Daarnaast blijkt uit UWV onderzoek uit 2011 dat 9 procent van de werkgevers die geen Wajonger in dienst hebben, het komende...

Monitor Arbeidsmarkt: September 2012

Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen, 2) inkomenswaarborg en 3) reintegratie. In navolgende tekst wordt kort aangegeven welke onderwerpen in ieder hoofdstuk terug te vinden zijn en sluit af met de kernboodschap. Hoofdstuk 1 gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de economische groei, de werkgelegenheid en de werkloosheid...

Ontwerpadvies: Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Een tussen-advies op hoofdlijnen van de SER aan het ministerie van VWS over de kwaliteit en inhoud van de zorg, de groei van de zorguitgaven en dreigende tekorten op de arbeidsmarkt.

Supportgericht werken in de Wmo

Dit boel bevat materiaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld hoe 'de Kanteling' vorm en inhoud kan worden gegeven, en hoe maatschappelijke steunsystemen opgezet kunnen worden. Het gaat om praktische methoden en benaderingen die zich goed lenen om interdisciplinair te gebruiken. Dit boek bestaat grofweg uit twee delen. De eerste vier hoofdstukken bevatten basisinformatie over...

Meer kansen, meer banen: SW-bedrijven als banenmakelaar

SW-bedrijven zijn gespecialiseerd in het aan de slag helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SW-bedrijven zijn er aan de ene kant om werk in een beschutte omgeving te bieden aan mensen die daar echt op aangewezen zijn. Maar de tendens van de afgelopen jaren is dat mensen steeds meer bij 'gewone' werkgevers aan de slag gaan. SW-bedrijven opereren daarbij als 'matchmaker' en zorgen voor begeleiding van deze...

Kansen op de arbeidsmarkt

De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te geven in de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de optiek van werkgevrs en SW-organisaties. Aan het onderzoek hebben werkgevers, SW-organisaties deelgenomen. Achtergondkenmerken zoals profit-non-profit zijn van invloed op de resultaten. Ook of werkgevers al dan niet positief beeld hebben van de doelgroep is van invloed op de resultaten. Bij enkele resultaten worden...

Wajongpaspoort voor CAO-afspraken

In dit Wajongpaspoort vindt u praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om te komen tot goed uitvoerbare cao-afspraken. Daarbij wordt gekozen voor vooral de pragmatische weg: liever een afspraak die werkt, dan een (werk)loze belofte. De cao-afspraken vormen een
eerste aanzet in de stap naar duurzame werkgelegenheid voor jongeren met een beperking. Het prikkelt werkgevers om voorwaarden en condities binnen hun bedrijf laten ontstaan...

Stigma en Werk in beeld: Rapportage vooronderzoek

In dit vooronderzoek is onderzocht welke vooroordelen bij de ketenpartijen en mensen met psychische aandoeningen heersen en welke interventies effectief zijn en nog moeten worden ontwikkeld om meer kans op betaald werk te genereren. Het onderzoek bestond uit deskresearch, focusgroepen met alle betrokken partijen en interviews met professionals uit het werkveld. Onbekendheid en vooroordelen vormen de belangrijkste drempel om mensen met een...

Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk 

Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders naar de vraag en aanbod van laaggeschoold werk en waarom die elkaar niet altijd vinden in Nederland. 

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en...

Werkpad

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve, communicatieve of visuele beperking bij het zoeken naar een baan en begeleidt hen op de werkplek in Nederland.

Werken of studeren na het voortgezet speciaal onderwijs

De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken. De missie van dit jaar van de Week Chronisch Zieken: Het organiseren van activiteiten over werken met een beperking, van 9-16 november 2012. Het thema van de opening is 'Samen Werken'. De opening staat in het teken van de toekomst van deze...

De human resources van werknemers met een chronische aandoening:' maak er gebruik van'

Ruim een derde van de Nederlandse werkenden lijdt aan een chronische aandoening. Veel voorkomende aandoeningen zijn astma, diabetes, depressie en problemen met het gehoor of het bewegingsapparaat. Werknemers met chronische aandoeningen verlaten de arbeidsmarkt eerder dan andere werknemers. Dit heeft negatieve gevolgen, zowel voor deze werknemers zelf als voor hun werkgevers en de economie.De uitgangsvraag van dit project was wat HRM en...

Het verschil maken: sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt werpt een nieuw licht op het benutten van het arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de schoonmaakbranche. Om deze mensen productief te kunnen inzetten is sociale innovatie van belang: een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten (NCSI). In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke...

Business Strategies that Work: a framework for disability inclusion

Business Strategies that Work identifies promising employment policies and practices for recruiting, hiring, retaining, and advancing qualified individuals with disabilities. It is a guide for employers who want to ensure that their workplaces are truly diverse and inclusive. And it is a tool, with proactive and dynamic human resource strategies, for employers who want to be successfull in today's diverse and global markets. The strategies...

Disability in the Workplace: Employers’ Organizations and Business Networks

Employers' organizations and business networks can play a major role in providing technical advice and services that help employers to hire, manage and retain employees with disabilities. Through their work and engagement, which differ depending on the environment in which they exist, they are able to change and improve disability practices by demonstrating leadership and providing guidance. These themes are the basis of Disability in the...

Thuis in de gemeente: Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen

Om te weten te komen wat mensen met een beperking nodig hebben om mee te kunnen doen, en wat gemeenteambtenaren en professioneel begeleiders nodig hebben om hen daarbij te ondersteunen is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Deze handreikingen zijn gebaseerd op de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek. In het kwalitatieve onderzoek is gesproken met begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking in verschillende...

Jongeren met een beperking: van onderwijs naar arbeidsmarkt in Rijnmond/Drechtsteden: praktijkvoorbeelden hoe het (niet) lukt en wat ieders rol daarin kan zijn

In opdracht van UWV heeft in het najaar van 2011 een onderzoek plaats gevonden naar de aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Dit zijn onderwijstypen waar de meeste jongeren met een beperking hun onderwijs volgen. Werk maken van een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt betekent onder meer dat...

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte

Dit verslag geeft de resultaten weer van groepsgesprekken met werknemers geraakt door kanker, een spierziekte of reuma over hun ervaringen met communiceren over hun ziekte op het werk.

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk

Autisme en Werk bestaat uit 7 projecten en de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA). Met de NVA wordt gewerkt aan een model om de kennis die binnen het programma wordt opgedaan te delen en te verspreiden met als uiteindelijk doel om meer impact te realiseren uit het totale programma. Met de NVA worden nog gesprekken gevoerd over de exacte invulling van het project. Omdat de invulling van de bedoelde 'brugfunctie'...

ANED -Academic Network of European Disability experts 

The Academic Network of European Disability experts (ANED) was created by the European Commission in December 2007. 

Diabetes werkt

Mensen kunnen niet genezen van diabetes, maar het is wel goed te behandelen. Gaandeweg vindt u uit hoe diabetes een plaats krijgt in uw dagelijks leven. Daarbij komt ook uw werk kijken. De gevolgen van diabetes voor het werk zijn meestal goed te overzien. Van alle werkende mensen in Nederland heeft 1 op de 50 diabetes. De meesten kunnen met hun diabetes prima werken. Er zijn zelfs topsporters met diabetes. Voor anderen is werken met diabetes...

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties van beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen, onderwijs, jeugd(zorg) en welzijn naar gemeenten. In deze handreiking wordt gepoogd een schets te geven van de hoofdlijnen en de richting waarbinnen gemeenten de dienstverlening voor groepen burgers die ondersteuning nodig hebben, zo...

Minis, Marie-Antoinette H. Drs

Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'chronisch zieken en werk', naast de onderzoekslijnen 'stagnatie van werknemers' en 'leefstijl op de werkplek'. In de negenhoofdige kenniskring van het lectoraat zijn momenteel twee promovendi bezig met onderzoek op het terrein chronisch zieken en werk. Ik ben een van de promovendi. bestaat uit de dagelijkse begeleiding van de promovendi...

Ginkel,van, W.J. Ing

Als secretaris van de inmiddels opgeheven Commissie het Werkend Perspectief hebben wij een advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die tijd hebben we ook het Maatjesproject opgezet om managers samen met jongeren werk te vinden. Verder heb ik meegewerkt aan ontbijtbijeenkomsten met jongeren en directeuren van bedrijven.

Ik geloof in de directe ontmoeting tussen mensen om negatieve beeldvorming te doorbreken...

Verhagen, Stijn Dr

Wat kun je doen om de participatie van jongeren in de samenleving te bevorderen? En welke rol spelen sociale professionals daarbij? In het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling doe ik onderzoek naar deze vragen.
Om de participatie van burgers te bevorderen kun je je richten op individuen, specifieke doelgroepen of op de maatschappij als geheel. De onderzoeken binnen het lectoraat spitsen zich toe op het laatste. Daarbij gaat...

Michon, Harry Dr

Expertise op het gebied van:

Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1999-2008

De potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van Nederland in de leeftijd van 15-64 jaar) is in de periode 1999-2008 met 3,5 procent gegroeid. De Nederlandse bevolking vergrijst. Als de vergrijzing doorzet, dan zal de potentiëe beroepsbevolking in de toekomst krimpen. Een steeds groter deel van de potentiële beroepsbevolking heeft als belangrijkste inkomstenbron een baan of werk als zelfstandige. Op basis van de belangrijkste...

De Verbinding - unieke fabriek met dove werknemers

In deze unieke fabriek maken dove werknemers de mooiste dakkapellen, schuifpuien en kozijnen van kunststof en aluminium. 

Trendrapportage GGZ 2011: Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen; Een vergelijking van nationaal beleid en zorgstelsels in Nederland, Engeland en Denemarken

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de stimulansen en belemmeringen die uitgaan van nationaal beleid en nationale zorgstelsels op de ontwikkeling en implementatie van ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Beleid en stelsels worden besproken en vergeleken vanuit het perspectief van drie GGZ-regio's in respectievelijk...

Werkgeven naar vermogen

Met de initiatiefnota ‘Werk geven naar vermogen’ doet GroenLinks voorstellen om werkgevers te stimuleren om mensen uit de SW, Wajong en WWB in te schakelen in hun arbeidsorganisaties en mee te investeren in werkzekerheid voor deze mensen. Voor werkenden is werkzekerheid de kern waar het om gaat. Dat geldt voor alle werkenden. En in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie, want voor hen is het uitsluitend op eigen kracht...

Arbeidsmarktscan 2012

Met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse maakt de RWI sinds 2002 een inventarisatie van de meest in het oog springende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op basis daarvan worden vervolgens de belangrijkste aanknopingspunten voor het beleid geformuleerd. Nadat in de afgelopen jaren de nadruk in het arbeidsmarktbeleid steeds heeft gelegen op het verhogen van de arbeidsparticipatie, vooral van ouderen, is het nu tijd serieus werk te maken van een...

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012: Het sociaal beleid van gemeenten

De diverse bezuinigingen gericht op de sociale zekerheid drukken een zware stempel op deze editie van de Lokale Monitor. Er is landelijk sterk gekort op de re-integratiebudgetten en de sociale werkvoorziening. Daarnaast is per 1 januari 2012 sprake van een aangescherpte Wet werk en bijstand (WWB) met onder meer de huishoudinkomenstoets. Deze bezuinigingen die eenzijdig gevolgen hebben voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, gaan...

Patiëntenorganisaties en werk(behoud): Inventarisatie van activiteiten, instrumenten en ambities van patiëntenorganisaties

Voorliggend rapport behelst een inventariserend onderzoek naar de activiteiten, instrumenten en ambities bij patiëntenorganisaties rond de ondersteuning van hun achterban bij werk (behoud) en andere werkgerelateerde vragen en problemen. Het verkregen overzicht is aangevuld met behoeften van patiëntenorganisaties, mogelijkheden voor samenwerking rond instrumenten en de visie op financiële borging van instrumenten. Er is duidelijk...

Transitieagenda Jeugdzorg: Gezamenlijke agenda Rijk/VNG/IPO

In het Regeerakkoord 2010 is een ingrijpende wijziging van het jeugdstelsel afgesproken. Het kabinet brengt uiterlijk in 2016 alle vormen van jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. In de beleidsbrief die op 8 november 2011 naar de Tweede Kamer is verzonden hebben de betrokken staatsecretarissen van VWS en Veiligheid en Justitie hun visie op de stelselwijziging nader beschreven. Doel van de stelselwijziging van de jeugdzorg is...

Eindrapport doorontwikkeling Wtcg

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft De Praktijk voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling en verbetering van de afbakening van de Wtcg. Deze voorstellen hebben met name betrekking op de afbakeningscriteria hulpmiddelengebruik, fysiotherapiegebruik en het gebruik van revalidatiezorg. Doel van de aanpak was het verminderen van fout negatieve en fout positieve inclusies. Hierbij werden de volgende uitgangspunten gehanteerd: het gebruik...

Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt namelijk uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wmo. De Handreiking geeft informatie, ideeën en voorbeelden over de thema's die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap en de relatie met het ondernemerschap. De Handreiking is niet bedoeld als 'blauwdruk', maar als inspiratiebron...

Gevolgen werken naar vermogen voor burgers

De CG-Raad heeft aan Regioplan gevraagd om de mogelijke gedragseffecten van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in kaart te brengen op basis van het wetsvoorstel dat 27 januari 2012 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze notitie geven wij een beeld van de mogelijke gedragseffecten van de belangrijkste groepen die met de nieuwe wet te maken krijgen. Omdat de nieuwe wet grotendeels onder de verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten komt...

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning

Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. De inzichten zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzes. Maar de inzichten in deze publicatie zijn ook relevant voor andere stappen van het stappenplan decentralisatie van extramurale begeleiding. In dit...

Zwerfjongeren: Aanpak en achtergrond voor beleid; een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek

Met deze brochure biedt vws gemeenten een handreiking om inzicht te krijgen in het zwerfjongerenvraagstuk en mogelijke oplossingen. Tevens is deze notitie informatief voor beleidsonwikkelaars binnen opvang- en zorginstellingen en beleidsmedewerkers bij provincies. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen van een landelijke werkgroep zwerfjongeren, van recente onderzoeken en publicaties en positieve ervaringen die in den lande zijn opgedaan. De...

Handreiking: Modellen voor samenwerking en besturing van de sociale werkvoorziening

Voor u ligt een handreiking over sturing op de sociale werkvoorziening. In veel gemeenten speelt de discussie welke rol het bedrijf dat de sociale werkvoorziening uitvoert in de toekomst zal gaan spelen. Daartoe werken gemeenten verschillende toekomstscenario's uit. In deze handreiking worden die toekomstscenario's verbonden aan de verschillende mogelijke besturingsmodellen. Voor het uitbrengen van deze handreiking zijn twee directe...

Vraag naar arbeid 2011

Het merendeel van de werkenden in Nederland, 86%, is in loondienst bij een werkgever. Voor een goed beeld van de situatie op de arbeidsmarkt is daarom informatie nodig over het door werkgevers gevoerde personeelsbeleid. Dit rapport geeft een overzicht van veranderingen in het personele beleid van werkgevers in het afgelopen decennium. Ingegaan wordt op de personeelsstromen in en uit de organisatie, en het werkgeversbeleid op de terreinen...

FIS Flexicurity integrated services

Bij 'flexicurity' staat de balans tussen flexibiliteit en zekerheid (security) op de arbeidsmarkt centraal. Een belangrijk middel om werkzekerheid te realiseren is scholing. In 2011 heeft een Europees project-team, onderzoek gedaan naar 'flexicurity' op de arbeidsmarkt in 5 verschillende Europese landen. Daarbij is onderzocht hoe scholing bijdraagt aan werkkzekerheid en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. De nadruk ligt...

FIS, Flexicurity integrated services: Desk Anallysis iin the Netherllands

In 2011 heeft UWV Kenniscentrum voor een vergelijkend Europees onderzoek naar 'flexicurity' de Nederlandse situatie in kaart gebracht. 'Flexicurity' is in dit onderzoek gedefinieerd als de zekerheid dat men snel vanuit werkloosheid of een baan nieuw werk kan vinden (werkzekerheid). Scholing speelt hierbij een belangrijke rol. Uit het onderzoek blijkt dat sector-overstijgende scholing (nog steeds) lastig te organiseren is...

Analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie

In deze notitie geeft het Centraal Planbureau een empirische analyse van het effect van de beleidswijzigingen in de periode 2005-2009 op de arbeidsparticipatie van personen in uren van zowel vrouwen als mannen.

Petitie Passend Onderwijs: De mening van ouders en hun ouderorganisaties over het wetsvoorstel en het referentiekader passend onderwijs; Aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 7 februari 2012

De ouderorganisaties in het bijzonder onderwijs: Ouders en Coo (protestants christelijk en oecumenisch), LOBO (algemeen bijzonder) en NKO (katholiek) hebben samen een onderzoek uitgevoerd onder hun achterban over het wetsvoorstel passend onderwijs. De drie organisaties heben in de afgelopen jaren vaker met de achterban gesproken over passend onderwijs. Zowel met ouders die hier via hun kind direct bij betrokken zijn als met ouders die geï...

Jaarrapport integratie 2011

Dit jaarrapport van het CBS is gericht op structurele integratie en beschrijft met name de positie van niet-westerse migranten, de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in inkomen en op de woningmarkt. 

Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO

Deze M-these beschrijft het onderzoek naar de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking die altijd regulier onderwijs enerzijds en altijd speciaal onderwijs anderzijds hebben gevolgd. Ook beschrijft het de sociale participatie van adolescenten die op dit moment of kortgeleden het voortgezet speciaal onderwijs volgden. Er is al eerder onderzoek gedaan naar de psychosociale ontwikkeling van adolescenten met een visuele...

Toekomstbeeld AWBZ 2013: Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? ; Versie: januari 2012

Dit Toekomstbeeld AWBZ 2013 beschrijft hoe de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars er per 1 januari 2013 uit gaat zien, vooropgesteld dat de Tweede en Eerste Kamer er hun goedkeuring aan geven. Het document vormt de verdere detailinvulling van voorwerk op hoofdlijnen dat in goede samenspraak met het ministerie van VWS is verricht. Hiermee ontstaan eenduidige kaders voor de zorgverzekeraars en het zorgveld. Dit document moet worden...

Samen leven: meedoen met een verstandelijke beperking

Deze brochure gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen van mensen met een verstandelijke beperking. Meedoen door werk, hobby's, of het ontmoeten van vrienden. Maar ook door wonen in een wijk. Mensen met een verstandelijke beperking hebben over meedoen verteld. Hoe doen zij mee in de samenleving? Wat zijn hun wensen? Wat hebben zij nodig?

Monitor diversiteit in jeugdbeleid - vervolgmeting

Deze monitor van het CBS geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt.

IBN: Maatschappelijk rendement

Het maatschappelijk rendement op investeringen ofwel het Social Return on Investment: wat levert IBN op voor de maatschappij? Deze vraag staat centraal in het SROI-onderzoek dat IBN in 2011 heeft laten uitvoeren. SROI staat voor Social Return on Investment en is een methodiek die de impact van IBN op de maatschappij (lees: de gemeenten) uitdrukt in geld. Immers, het feit dat IBN bestaat en dat via IBN bijna 4.000 mensen aan het werk zijn, leidt...

Diabetes op de werkvloer: Een onderzoek onder werkgevers en werknemers

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek apostropheDiabetes op de werkvloer' . Dit onderzoek biedt inzicht in wat het hebben van diabetes betekent voor het werk zowel vanuit het perspectief van werknemers als dat van hun werkgevers. Tegen welke problemen lopen werknemers met diabetes aan bij de uitvoering van hun werk en in hoeverre voelen zij zich gesteund? Maar ook: wat voor beleid voeren werkgevers en waar lopen zij tegen...

Stelselherzieningen bekeken vanuit het perspectief van jongeren met een beperking

Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de komende jaren wijzigingen aan te brengen in het onderwijs, de sociale zekerheid, welzijn en zorg. Veel van deze voornemens hebben gevolgen voor de mogelijkheden van jongeren met een beperking om te participeren naar vermogen. Bijvoorbeeld de stelselwijzigingen met betrekking tot de AWBZ, de wet Zorg voor de jeugd, de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Werken naar Vermogen. De staatssecretaris...

Witboek Leven met Zorg: Verhalen van cliënten met een licht verstandelijke beperking; wat er goed gaat en door de IQ maatregel dreigt te worden afgebroken

In dit witboek worden verhalen gepresenteerd van en over de cliënten die door de AWBZ-zorg kunnen wonen wonen en werken. Professionals en cliënten vertellen hun verhaal. De cliënten zullen laten zien hoe ze hun leven inhoud kunnen geven met begeleiding. Hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij met uiteindelijk beperkte begeleiding. De professionals zullen schetsen hoe kwetsbaar deze mensen zijn, hoe...

Op weg naar passend onderwijs: 3, ervaringen en lessen voor de toekomst

Dit advies vervult drie functies.1. Het schetst een beeld van de ervaringen die de ECPO de afgelopen vier jaar met de evaluatie van de ontwikkeling van Passend onderwijs heeft opgedaan; dit vanuit de veronderstelling dat deze ervaringen van belang kunnen zijn voor de opzet en uitvoering van toekomstige activiteiten op het terrein van de evaluatie van Passend onderwijs 2. Dit advies wordt benut om verantwoording af te leggen over het werk dat...

Marktanalyse in het kader van de transitie jeugdzorg

De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten zal verandering brengen in de marktverhoudingen. De uitkomsten van de nieuwe marktverhoudingen zijn nog onduidelijk. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten kan leiden tot ongewenste situaties. Situaties waarbij – onbedoeld door de betrokken partijen – het belang van de cliënt in het nauw komt. De vraag die het ministerie zich stelt is: 'Moet de landelijke of gemeentelijke...

Welke kansen hebben jongvolwassenen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt

This thesis sets out the chances which young adults with visual impairments encouter in the fields of employment. The basic investigation on which this basis is based is the result of a study of 51 young adult aged between 23 and 33 years of age. Of this group only 5 were unemployed making the possibility of comparing the results between the employed and the unemployed unachievable. Comparisons were legitimately possible between various sub...

Cliëntgroepen extramurale AWBZ-begeleiding

In het Regeerakkoord is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding inclusief kortdurend verblijf en vervoer, uit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo.Gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor personen die voor het eerst een beroep doen op extramurale begeleiding, voor personen van wie de indicatie afloopt in 2013 en voor personen waarbij de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. Vanaf 2014 zijn...

Sociale werkvoorziening in Amsterdam: De uitdaging van een kostenbewuste en mensgerichte aanpak; Onderzoeksrapport

Landelijk komen sociale werkplaatsen steeds vaker in het nieuws door financiële problemen, onvoldoende aansturing door gemeenten en toenemende wachtlijsten. De economische crisis en oplopende werkloosheid hebben ertoe geleid dat de instroom in de bijstand en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) fors is toegenomen. Tegelijkertijd stellen het Rijk, de gemeente en het UWV door bezuinigingen minder middelen beschikbaar voor de uitvoering van...

Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

In deze verkenning identificeert de raad verschillende achterstandsrisico's. Van individuele risico's is sprake wanneer jongeren door lichamelijke, mentale, psychische of psychosociale factoren belemmerd worden in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er groepsgebonden risico's op maatschappelijke achterstand. Het ouderlijk opleidingsniveau is nog steeds de belangrijkste voospeller van de schoolloopbaan en het maatschappelijk succes van...

Rapportage inventarisatie werkgelegenheidseffecten bezuinigingen passend onderwijs

rapportage van een kort onderzoek met het doel meer te weten te komen over de concrete werkgelegenheidseffecten van de bezuinigingen op passend onderwijs. Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 is een samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst gepresenteerd, in de paragrafen: 2.1. Algemenene gegevens; 2.2. Gegevens over het personeels(reductie)beleid; 2.3. Gegevens...

The active inclusion of young people: Cities supporting youth employment 1986-2011

Cities are committed to promoting the active inclusion of young people in line with the European Active Inclusion Strategy1 and the objectives of the Europe 2020 Strategy. They do this by implementing targeted measures to support young people in entering the labour market and providing accessible, high quality social services. This repo provides an overview of the trends, challenges and good practices on the active inclusion of young people...

Werkschrift van school naar werk

Het werkschrift van school naar werk gaat over werken. En wat daarbij komt kijken. Er moet een keuze gemaakt worden in waar men na school gaat werken. Dat kkan pas als men weet wat men leuk vindt en waarin men goed is. Men moet dus eerst meerweten over jezelf. Je leert jezelf het beste kennen door een ander te vragen wat ze van je vinden. Anderen zien dingen die men misschien nog niet wist. Of ze bevestigen wat men wel al wist. Ook door het...

De sociale staat van Nederland 2011

Dit is de zesde aflevering van 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daaruit aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van...

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen: Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk

In dit document laat Cedris zien dat een maatschappelijk verantwoorde bezuiniging mogelijk is, terwijl het beoogde resultaat van de Wet werken naar vermogen gerealiseerd wordt. Met een beperkte investering kunnen 125.000 mensen extra aan de slag geholpen worden. Een investering waarop drie vlakken winst tegenover staat. Het betekent dat op 125.000 uitkeringen wordt bespaart. Het betekent dat 125.000 werkgevers blij worden gemaakt met een...

Beleidsbrief stelselwijziging jeugd 'Geen kind buiten spel'

Tijdens het AO van 6 oktober jl. hebben wij Uw Kamer toegezegd met een beleidsbrief te komen over de stelselwijziging jeugd. Met deze brief komen wordt tegemoet gekomen aan deze toezegging. Met de bestuurlijke afspraken 2011-2015 ligt er een helder overkoepelend kader voor een aantal decentralisaties. Eén daarvan is de decentralisatie van de zorg voor jeugd. Het nieuwe stelsel is ontworpen conform de aanbevelingen van de parlementaire...

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd

De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg om alle zorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten vallen. De kernvraag is wat voor de aansturing van de jeugdgezondheidszorg het meest geschikte wettelijke kader is.

Cities and Active Inclusion: quality of social services and the social economy; Key lessons from cities

This report provides an analytical overview of trends, challenges and innovative practices on active inclusion at local level in ten cities throughout the European Union. It is based on ten research reports produced by ten cities. Five cities looked at the issue of providing quality social services (Barcelona, Birmingham, Brno, Copenhagen, and Sofia), and five cities focused on the role of the social economy in supporting active inclusion...

Overzichtstudie Zorg voor chronisch zieken: organisatie van zorg, zelfmanagement , zelfredzaamheid en participatie

De overheid staat voor de uitdaging de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken te verbeteren en deze óók betaalbaar te houden. Ze zet daarvoor in op een programmatische aanpak: organisatie van de zorg in zorggroepen en samenwerking tussen zorgverleners, het bevorderen van zelfmanagement en maatschappelijke participatie. Chronisch zieken moeten meer zelf kunnen blijven doen en ook gewoon kunnen werken. Deze NIVEL-studie biedt een...

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006

Wat is de arbeids- markt- en uitkeringspositie van werknemers die sinds de invoering van de WIA minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en hoe heeft deze positie zich ontwikkeld.

Wie de jas past trekt hem aan: Denkoefening over beleid voor jongeren met een beperking op een toekomstige arbeidsmarkt in relatie tot de sociale zekerheid

Hoe de toekomst zich ontwikkeld is onzeker. Sluitende antwoorden kunnen niet worden gegeven, meerdere scenario's zijn mogelijk. In vier sceanrio's staat de mogelijke arbeidsmarkt in Nederland in 2026 (en de kansen van jongeren met beperking op deze arbeidsmarkt) centraal. De scenario's laten zien welke impact de belangrijkste onzekerheden kunnen hebben op de toekomst en op verschillende actoren. Scenario's zetten aan om tot...

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen

Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden van samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners, en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfsseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente...

Jeugdzorg in groeifase: Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg

De gemeenten zijn bezig de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg in beeld te krijgen. Deze publicatie geeft een globaal inzicht in de ontwikkelingen die zich recent in de jeugdzorg hebben voorgedaan, alsmede in de profielen van de gebruikers van de verschillende typen van jeugdzorg. De jeugdzorg is een van de voorzieningen die op basis van het huidige regeerakkoord en de verdergaande decentralisatie van taken worden overgeheveld naar de...

Samen in actie: Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid

In de afgelopen jaren is een groot aantal mensen en instellingen betrokken geweest bij de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zij deden dat in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarin de ambitie is uitgesproken om te voorkomen dat jongeren zonder werk of opleiding thuis komen te zitten.Nu de impuls van het Actieplan bijna ten einde is, is het tijd om terug te blikken. Dit rapport doet verslag van de evaluatie die is uitgevoerd. Deze...

Meer werkplekken bij werkgevers: Derde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken Naar Vermogen, pilot 1

Het doel van pilot 1 'Meer werkplekken bij de werkgevers' is meer kennis te vergaren over hoe de werkgeversgestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgeven centraal. Meedoen naar vermogen binnen het reguliere arbeidsproces is voor de Nedrlandse arbeidsmarkt nog steeds relatief nieuw. De meeste werkgevers en...

Van deelnemer naar werknemer: Tweede voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie; eindrapport

Sommige mensen zijn niet zonder meer in staat de arbeidsprestatie te leveren die op een reguliere werkplek van hen wordt verwacht. Hierdoor lopen ze tegen obstakels aan bij het vinden en behouden van regulier werk. Het kabinet heeft in 2008 gevraagd voorstellen te doen om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten bij gelijkblijvende budgettaire middelen. De voorstellen van de commissie betekenen de facto een fundamentele...

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011

Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen (ouder dan 65 jaar). 

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de jgz

Het doel van dit essay is om het debat over de invulling van de jgz te verdiepen en er inzichten aan toe te voegen over de verschillende mogelijkheden van het inrichten van het stelsel. Daarbi komt ook de nu voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de jgz aan de orde en wordt aangegeven welke dynamiek daarvan te verwachten valt. Dit wordt gedaan door vanuit een bestuurkundig perspectief te reflecteren op de potentiële gevolgen van deze...

Dutch Career Cup

De Dutch Career Cup is een landelijk voetbal / re-integratieprogramma voor werkzoekenden met een Wajong of Bijstandsuitkering. Binnen dit programma zetten voetbalclubs hun faciliteiten en contact in om de deelnemers aan een baan te helpen. Het programma bestaat uit een sportprogramma bij de club, gekoppeld aan diverse re-integratieactiviteiten. De deelnemers nemen deel in een vast team van minimaal 10 personen. Naast de lokale activiteiten...

Goed benut, goed bestuurd

VNG en Cedris hebben eind juni de commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening ingesteld met de opdracht om voorstellen te doen voor de toekomstige inrichting van de sociale werkvoorziening en de transitie van de huidige situatie naar de toekomstige situatie. Aanleiding hiervoor zijn de kabinetsplannen voor de sociale werkvoorziening en de verschillen in inzicht die daarover bestaan tussen kabinet enerzijds en VNG en Cedris...

Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb: Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, D66, SP, SGP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren

In deze notitie gaat het CPB primair in op de financiële gevolgen van het kabinetsplan. Eerst wordt de berekening die VWS maakte geschetst, dan de berekening van Per Saldo. Dan volgt de berekeing die het CPB zelf mede op basis van hun berekeningen heeft gemaakt. Voor de vergelijkbaarheid worden voor alle drie hetzelfde rekenschema gehanteerd. Niet altijd zijn goede cijfers beschikbaar. Met dat voorbehoud in gedachten is de conclusie van...

Eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt

Centrale onderzoeksvraag: In hoeverre is er op dit moment sprake van 'eerlijke concurrentie' tussen re-integratiebedrijven en SW-bedrijven? Voor zover dit niet het geval is en er geen sprake van een gelijk speelveld: hoe is dat gekomen en wat levert het op? De methode die in deze studie is gevolgd bestaat uit drie stappen: Eerst is een uitgebreide desk research gedaan met het doel om de ontwikkelingen op het beleidsterrein van de...

Cumulatieve effecten van bezuinigingen voor jeugdigen in de gemeente Amsterdam: Een quickscan uitgevoerd in mei 2011

Het Rijk bezuinigt in de periode 2010-2014 op verschillende voorzieningen voor jeugdigen. De gemeente Amsterdam vreest dat de cumulatie van bezuinigingen vooral consequenties heeft voor specifieke doelgroepen. De gegevens zijn van belang voor het uitwerken van jeugdbeleid, beleid voor jeugdzorg en Passend Onderwijs en voor lobbyactiviteiten van de gemeente bij het Rijk. De gemeente Amsterdam heeft daarom opdracht gegeven in kaart te brengen...

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein

Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk en inkomen, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn. Duidelijk is dat zij bezuinigingen in eerste instantie willen realiseren door efficiencymaatregelen met betrekking tot sociaal maatschappelijk vastgoed en susidieverlening. Wanneer dit niet voldoende is lijkt het thema welzijn het meest geraakt te...

Passend onderwijs - passend beleid: Drie visies op beleidsvorming rondom passend onderwijs

Deze bundel bevat drie essays over de beleidsvorming rondom Passend onderwijs. Hoewel de beleidsvormiong rondom Passend onderwijs strikt genomen nog geen lange geschiedenis kent, is het - ongeveer vijf jaar na de start - toch interessant eens na te gaan onder welk gesternte dit proces is begonnen en hoe het daarna is verlopen. Het gaat daarbij vooral om de reconstructie van uitgangspunten en de sturing van het proces. Deze wens tot...

C 1000 - Wajongers aan de slag 

Anne-Jan Greidanus werkt in de C1000 in Stiens. Hij is 18 jaar en is autistisch. En hij heeft net zijn diploma van de praktijkschool Comenius in Leeuwarden behaald. 

UWV biedt werk aan arts met blindegeleide hond

De 27-jarige Nicole Lo-A-Njoe-Kort uit Groningen is sinds gisteren de eerste en enige Nederlandse arts met een blindengeleidehond. Ze lijdt aan het Syndroom van Usher, een zeldzame erfelijke ziekte waardoor ze langzaam maar zeker doof en blind wordt. 

Van zorg naar participatie: de overgang van de begeleiding naar de Wmo

In het kader van de aangekondigde decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten hebben de VNG en de G32 het initiatief genomen om na te denken over de inhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde die gemeenten met hun nieuwe mogelijkheden kunnen realiseren. Deze notitie beoogt om deze mogelijke meerwaarde te schetsen. De centrale vraag hierbij luidt: wat wat willen gemeenten met hun nieuwe verantwoordelijkheden gaan 'doen...

Two Ticks, Positief over beperkingen: Een voorbeeld voor Nederland

De doelstelling van Two Ticks is tweeledig: 1. Ondersteuning van de werkgever bij het inrichten en onderhouden van gehandicaptenbeleid binnen zijn bedrijf (in Engeland verzorgd door Job Centre Plus, vergelijkbaar met het Nederlandse UWV WERKbedrijf); 2. Transparantie van de arbeidsmarkt met met betrekking tot welke werkgevers openstaan voor personen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heeft Berenschot gevraagd om met...

Prostaatkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van prostaatkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Arbeidsbemiddeling: Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek

Een onderdeel van het Project Arbeidsbemiddeling is een documentenonderzoek. Het doel van het documentenonderzoek is een kwalitatieve beschrijving te geven van het aanbod van bemiddeling in Nederland en de behoeften en ervaringen van werkgevers en werkzoekenden. Een afgeleid doel is na te gaan in hoeverre informatie ontbreekt ('witte vlekken' in de informatievoorziening). In het kader van het documentenonderzoek staan de volgende drie...

Dikkedarmkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van dikkedarmkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeftt dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Melanoom en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van een melanoom voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Lymfklierkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van lymfklierkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Longkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van longkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Borstkanker en werk: Informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van borstkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Arbeidsmarktanalyse 2011

De nu voor u liggende Arbeidsmarktanalyse 2011 laat zien dat er langzaam een weersverbetering optreedt. De werkgelegenheid krimpt niet meer en de werkloosheid neemt voorzichtig af, vooral onder vrouwen en jongeren. Wat de Arbeidsmarktanalyse 2011 echter ook laat zien, is dat de arbeidsmarkt steeds minder gevoelig is voor schommelingen in het weer, maar tegelijkertijd steeds meer gekenmert wordt door de ontwikkelingen in het klimaat. De...

World report on disablity

The first ever World report on disability, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to them and the many obstacles they face in...

Re-integratiemarktanalyse 2011

In deze Re-integratiemarktanalyse wordt gekeken welke trends te onderkennen zijn bij de
re-integratiedienstverlening en welke lessen op basis van de geschetste ontwikkelingen zijn te trekken. De ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt, waarbij fundamentele keuzes gemakkt worden. Het gaat om een brede herbezinning op de uitgangspunten van
re-integratiebeleid en de verdeling van publieke en private verantwoordelijkheden daarbij...

Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid: Stand van zaken en ontwikkelingen in de periode 1994-2007

Het onderzoek dat in deze brochure centraal staat kent twee hoofdvragen: 1. Hoe hebben schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen uit achterstandsgroepen (doelgroepleerlingen)zi zich ontwikkeld in de periode 1994-2007, ten opzichte van leerlingen die niet tot een achterstandsgroep behoren? 2. Is er sprake van cognitief talent bij leerlingen uit achterstandsgroepen dat nog onvoldoende benut wordt? De achtergrond voor de eerste vraag is...

Gezondheid dichtbij: Landelijke nota gezondheidsbeleid

In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten die aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze landelijke nota is ook een nadere reactie op de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 (VTV) van het RIVM en op de rapportage Staat van de Gezondheidszorg 2010 (SGZ) van de IGZ2. In deze nota gaat het kabinet in hoofdstuk één kort in op wat het ziet als de grootste uitdagingen op het gebied van...

Het wassende weten: Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt vanuit verschillende disciplines en verschillende perspectieven

Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Nog los van de mate waarin ze passend zijn opgeleid lijkt de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel onvoldoende ingericht op hun mogelijkheden, terwijl tegelijkertijd zowel die arbeidsmarkt als het stelsel van sociale zekerheid momenteel aan heftige veranderingen onderhevig zijn. Tegen deze achtergrond is Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver het project WAS (Wajong...

Evaluatie Regeling Kleine Banen

De Regeling Kleine Banen houdt in dat werkgevers premievrijstelling kunnen krijgen voor jongeren die minder dan 50 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Doel van de regeling is om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en zo de jeugdwerkloosheid, die sinds 2008 is gestegen, te verminderen. De enige bron van gegevens over het feitelijke gebruik is de door SEOR voor dit onderzoek uitgevoerde enquête onder werkgevers. Deze...

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen

Wet Werken naar vermogen: antwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie van SZW inzake de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen.

Chaos dreigt in jeugdzorg: Heel veel onduidelijkheden over model, proces en financiën bij stelselherziening jeugdzorg

Het kabinet-Rutte is voornemens het totale stelsel van zorg voor de jeugd te hervormen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, verschaffen de toegang en nemen de regierol voor samenwerking binnen de jeugdzorgketen op zich. De decentralisatie wordt ingezet vanuit de wens om te komen tot de integrale ondersteuning van en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders dicht bij huis. De voorgenomen stelselherziening gaat gepaard met een...

Werken naar vermogen: vermogen om te werken

Het onvermogen om te komen tot een benutting van de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, speelt zich, niet alleen af op microniveau tussen werkgever en werknemer. Ook op macroniveau, op het niveau van de samenleving, is er een misfit tussen de arbeidsvermogens van mensen en de mogelijkheden om deze vermogens te benutten. De kernvraag is dan ook: Wat kan de bijdrage vanuit de wetenschap, vanuit de Arbeids- en...

Handvatten voor voorlichtingen binnen het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs

In november en december 2010 heeft er op initiatief van NSGK een vervolgonderzoek plaatsgevonden onder organisaties die voorlichtingen geven aan opleidingen binnen het Beroepsonderwijs (MBO en HBO). Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop Beroepsopleidingen het beste benaderd kunnen worden door patiënten- en belangenorganisaties. Hoe kom je er binnen? Aanleiding voor dit onderzoek was de uitkomst van een eerder...

Aandacht voor beeldvorming in het onderwijsprogramma van scholen

Vanaf eind september tot en met eind november 2010 heeft onderzoek plaatsgevonden onder scholen in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Op welke wijze wordt er in het onderwijsprogramma van scholen aandacht besteed aan „leven met een beperking” en de beeldvorming van mensen met een handicap? 

Werken aan toegankelijkheid: Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten

Als we kijken naar de toegankelijkheid van gebouwen, de openbare ruimte, producten of diensten, zien we dat daarin verbeteringen mogelijk zijn. Nog niet iedereen kan overal gebruik van maken. Door verschillene oorzaken ondervinden gemeenten belemmeringen bij toegankelijkheidsbeleid. Deze handreiking geeft informatie voor het ontwikkelen en uitvoeren van toegankelijkheidsbeleid. De informatie in deze handreiking is gebaseerd op gesprekken die...

Perceptie van en wensen voor één regeling onderkant arbeidsmarkt: Onderzoek onder wethouders, gemeentelijke directeuren en directeuren van SW-bedrijven

RadarAdvies heeft op eigen initiatief een representatieve enquête gehouden onder degenen die één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt lokaal tot een succes moeten maken. Er zijn ruim honderd lokale beslissers bevraagd; 32 wethouders, 45 gemeentelijke directeuren en 28 directeuren van sociale werkvoorzieningen (SW-organisaties). Het kabinet wil de diverse wetten voor kansarme werkzoekenden (WWB/WIJ, Wajong en Wsw) bundelen...

= Bestuursakkoord 2011-2015 : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg,
Unie van Waterschappen en Rijk =

Briefadvies: Bevrijdend kader voor de jeugdzorg

Rijk, provincies en gemeenten zullen de komende jaren verwikkeld zijn in de overheveling van alle taken van de jeugdzorg naar de gemeente. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) spreekt zich in dit briefadvies uit over de inhoudelijke koersverandering van deze stelselherziening van de jeugdzorg. Daarin moet niet het streven naar een effectiever stelsel voor jeugdzorg centraal staan, maar ingezet worden op een zorgvisie die uitgaat...

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting

Deze rapportage betreft het vervolg op het UWV-subsidie onderzoek 'Routekaart naar
werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden'. Het oorspronkelijke onderzoek startte met 232 jongeren uit de doelgroep. Voor de vierde meting schreven we de begeleiders aan van alle 232 jongeren die bij de eerste panelmeting betrokken waren. Omdat op groepsniveau het aantal werkenden redelijk gelijk is gebleven, is des te interessanter wat de...

Boogaart - hoveniersbedrijf als sociaal ondernemer

Ook voorzitter hoveniersbranche zet zich in om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen. Binnen zijn bedrijf werken 57 werknemers waarvan 12 met een arbeidshandicap. 

Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten

Het kabinet wil toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt. Volgens het kabinet kunnen gemeenten hierdoor meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verwachte effecten van de overheveling van de Wajong...

Verkenning nieuwe wegen: Op weg naar één participatiebudget

De vereniging van budgethouders – Per Saldo – streeft naar één participatiebudget voor mensen met een beperking en meerdere hulpvragen, die levensbreed eigen regie willen voeren. De doelstelling van één participatiebudget is het realiseren van een breed persoonsgebonden budget waarmee de budgethouder zorg, begeleiding en hulpmiddelen, inzetbaar op alle levensdomeinen, kan inkopen. Met als uitgangspunten één...

Tevredenheid WSW-uitvoerders met dienstverlening indicatiestelling UWV Werkbedrijf 2010

UWV WERKbedrijf voert de indicatiestelling Wsw uit en is geïnteresseerd in de mening van de SW-uitvoeringsorganisaties over deze dienstverlening. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat is het oordeel van de SW-uitvoeringsorganisaties over de dienstverlening
van UWV WERKbedrijf met betrekking tot de indicatiestelling Wsw? De dienstverlening is op vier onderdelen beoordeeld: kwaliteit van het dossier en de rapportage...

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Analyse door Forum, instituut voor multi-culturele vraagstukken, van de kwartaalcijfers van het CBS over de werkloosheid van allochtonen. 

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik

In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV Werkbedrijf en een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt. De conclusie van het onderzoek was dat jongeren met een dergelijke meervoudige problematiek vanuit de gemeente en het UWV Werkbedrijf nog te weinig de begeleiding kregen die nodig is om aan het werk of terug naar school te kunnen gaan. Wij...

Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis

Het doel van dit onderzoek is de succesfactoren in kaart brengen voor arbeidsparticipatie op de reguliere arbeidsmarkt van ASS-jongeren. Het gaat hier zowel om het verwerven als het behouden van werk. Voor dit onderzoek is een kwalitatief, exploratief onderzoek gedaan naar succesfactoren bij de integratie van ASS-jongeren in regulier werk. Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van: Veldconsultatie: interviews met experts...

Advies naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

Een advies van de Onderwijsraad als reactie op de aankondiging van de minister van Onderwijs op een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet onderwijs. De raad stelt dat er ruimte is voor het verhogen van het kennisniveau van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om deze ruimte te benutten is inzet op kwaliteit gekoppeld aan hoge eisen nodig. 

Arbocatalogus: Sector Sociale Werkvoorziening; Deel Fysieke Belasting

In 2007 ontstond binnen de sector Sociale Werkvoorziening draagvlak voor het ontwikkelen van een algemene Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Deze deelcatalogus behandelt het onderwerp fysieke belasting. De Arbocatalogus SW is opgezet voor SW medewerkers en leidinggevenden uit de sector. In de catalogus wordt vooral ingegaan op de het wettelijk kader, de doelvoorschriften, de procesnormen, de aanpak van risico’s (in algemene zin) en...

Zorgorganisaties in beeld: Zorgorganisaties in beeld rond jongeren met een beperking; Een beschrijving van actoren en samenhang met de wereld van onderwijs en arbeid

Jongeren met een beperking hebben te maken met een groot aantal organisaties en professionals op het terrein van zorg, onderwijs, werk en wonen. Voor de jongeren en hun ouders of verzorgers is het belangrijk te weten wie welke taak heeft. Wie is die ander? Welke formele taak heeft die ander? Deze informatie is ook essentieel voor organisaties en professionals die zich beroepsmatig bezig houden met deze jongeren. Dit rapport wil: 1. een helder...

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren

Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.000 leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso tot een gecoördineerde en een meer duurzame arbeidsparticipatie leidt. Het antwoord op de vragen 'Wat dient te gebeuren' en 'Wat zijn de te verwachten opbrengsten' zijn hierin opgenomen. Gekozen is voor een breedtestrategie...

Slechtziende staatssecretaris Joop Atsma liet zich niet afkeuren

Zelfs mensen met wie hij dagelijks werkt, weten niet altijd dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu - erg slecht ziet. 

Wettelijk kader passend onderwijs

Kernelementen van het nieuwe wettelijke kader voor passend onderwijs zijn de zorgplicht, de versterking van de samenwerkingsverbanden en de budgetfinanciering. In deze publicatie worden de verschillende onderdelen van het nieuwe wettelijke kader toegelicht. In hoofdstuk 2 vindt u allereerst een toelichting op de zorgplicht. Deze wordt gevolgd door de nieuwe inrichting van de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs en de...

VGN Visiedocument Jeugd: Voortdurend in ontwikkeling

Kinderen en jongeren nemen zijn veel meer in ontwikkeling dan volwassenen. Om hen goed te kunnen ondersteunen is een uitwerking en een vertaling van de algemene visie nodig. De uitwerking en visie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vindt u in dit document. U leest achtereenvolgens waarom het bieden van zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren een specialisme is. Vervolgens ziet u de relevante trends. Daarnaast leest u de...

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt: Bijdragen van de sprekers op het symposium 15 oktober 2010, Den Haag

Het Sociaal en Cultureel Planbureau verricht in samenwerking met het cbs en tno periodiek onderzoek naar de ontwikkelingen op dit terrein. Dat leidde in mei 2010 tot de scp-publicatie Beperkt aan het werk. De resultaten laten zien dat er zeker successen zijn geboekt: het ziekteverzuim is flink afgenomen en werknemers komen veel minder vaak in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht. Andere ontwikkelingen zijn minder gunstig: het aanta...

Goed bezig!: GGz jongeren over opleiding en werk

In dit boek vertellen jongeren namelijk waar ze echt mee geholpen zijn in de GGz-hulpverlening. De verhalen laten zien dat GGz-hulpverleners jonge mensen met psychische problemen wel degelijk kunnen helpen om te blijven studeren en werken. Kijken naar de mogelijkheden van jongeren, niet naar hun beperkingen. Goed luisteren naar hun wensen en ambities en samen zoeken naar wegen om het voor elkaar te krijgen. Deelname aan de samenleving, een...

Novon - werk voor jongeren met een beperking

Novon neemt jongeren met een beperking in dienst, niet vanuit een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemern, maar vanuit de gedachte dat ook deze werknemers gemotiveerd zijn en goed kunnen functioneren.

Jaarrapport Integratie 2010

Deze publicatie van het CPS geeft een beeld van de positie van met name niet-westerse allochtonen in onze samenleving. 

Feiten en cijfers Wajong

De notitie bestaat uit drie delen. Deel 1 van de notitie behandelt de wettelijke regeling en de kabinetsplannen. Wat is de Wajong, voor wie is de Wajong bedoeld, wie voert de Wajong uit en wat zijn de kabinetsplannen rondom de Wajong. Deel 2 van de notitie laat in cijfers zien: de instroom in de Wajong, de populatie, aantallen werkende Wajongers etc. Deel 3 is een opsomming van een aantal relevante rapporten over de Wajong.

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa

Algemeen doel van deze strategie is de emancipatie van mensen met een handicap zodat zij, met name via de eengemaakte markt, hun volle rechten kunnen genieten en ten volle kunnen profiteren van participatie aan de samenleving en aan de Europese economie. Om dit te bereiken en te te zorgen voor effectieve uitvoering van het VN-Verdrag in geheel de EU is consistentie vereist. Deze strategie voorziet in acties op EU-niveau ter aanvulling van de...

Effectieve arbeidsparticipatieprojecten: Sleutels tot succes

NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds hebben ervaren dat het lastig is (voor derden) om succesvolle projecten of activiteiten te organiseren die jongeren met een handicap of chronische ziekte ondersteunen bij het vinden of behouden van een baan. Wajongeren uiten regelmatig de wens om meer op de arbeidsmarkt te participeren, maar een groot deel slaagt daar (nog) niet in. Anderzijds blijkt het voor projecten die zich richten op...

EuregioProject Hand in Hand: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland; Regels, wetten en voorbeelden

Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie van wetten, regels ten aanzien van mensen met verstandelijke beperkingen, hun grondrechten, onderwijsdeelname en mogelijkheden voor werk. Praktijkvoorbeelden illustreren de Nederlandse situatie anno 2010. De informatie is afkomstig uit diverse bronnen.

Maatwerk bij meervoudigheid: domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

De dienstverlening vanuit het stelsel voor werk en inkomen moet bijdragen aan de mate waarin mensen zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Veel mensen binnen dat stelsel hebben te maken met combinaties van problemen die deze participatie in de weg zitten. Om deze mensen effectief te kunnen ondersteunen is samenwerking nodig. Samenwerking zoals die binnen het stelsel vorm krijgt in integrale dienstverlening, maar ook samenwerking met...

Trendrapport Aanbod van arbeid 2009

Vanaf 1985 tot 2009 heeft osa een panel over het arbeidsaanbod in Nederland verzorgd. Dit ondezoekspanel heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek naar de dynamiek op de arbeidsmarkt; het behoort tevens tot de langst lopende panels in de wereld. Het panel biedt goede mogelijkheden voor onderzoek naar achtergronden en consequenties van de arbeidsmarkt arbeidsmarktdynamiek en is uniek in Nederland. Er is geen andere gegevensbron met...

Gemeenten en niet-melders WIJ: Acht inspirerende voorbeelden

In het voor u liggende boekje worden acht inspirerende voorbeelden gepresenteerd. Voorbeelden van initiatieven en projecten die gericht zijn op de opsporing en activering van jongeren die niet participeren. Om jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in het leven geroepen. De maatregelen in die wet zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren...

Arbeidsmarktenquête 2010: Verwachtingen en meningen over de arbeidsmarkt van morgen

Deze publciatie geeft de mening van de Nederlandse bevolking en van arbeidsmarktprofessionals gevraagd over actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Aan het arbeidsmarktonderzoek hebben dit jaar 1.804 Nederlandse huishoudens deelgenomen. Ook hebben 379 arbeidsmarktprofessionals de vragenlijst ingevuld. Bij arbeidsmarktprofessionals gaat het dan om medewerkers van werkgevers- en
werknemersorganisaties, beleidsmakers bij de overheid, deskundigen die...

Alle hens aan dek: Niet-werkenden in beeld gebracht

Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel toe behoren? Hoe groot zijn die groepen precies? Welke ontwikkelingen laten deze groepen zien? Deze vragen worden beantwoord met behulp van gegevens van CBS en TNO, afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking,de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, het Sociaal Statistisch Bestand en de...

Meten is Weten: Een oriëntatie gericht op het meten van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking in Nederland

Er is momenteel nog weinig kennis in Nederland over de arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking, noch in kwantitatieve noch in kwalitatieve zin. Ook is weinig inzicht in welke factoren van invloed op succesvolle duurzame arbeidsparticipatie. Als eerste is het van belang om te weten ""hoe het nu staat" met de jongeren die behoren tot de doelgroep van CrossOver en hoe het op termijn gesteld is met deze jongeren. Is er...

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; Handleiding voor trainers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

= Meedoen leer je door mee te doen: Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen aandacht besteed wordt aan (toekomstige) maatschappelijke
participatie =

Varekamp, Inge Dr

Verricht onderzoek op gebied van gezondheid en werk. Specificati: werknemers met een chronische aandoening, knelpunten die zij in hun werk ondervinden en mogelijkheden om knelpunten op te lossen. Met anderen een groepstraining ontwikkeld die werknemers ondersteunt bij het oplossen van knelpunten. Momenteel wordt een studie afgerond naar de effectiviteit van deze training af.

Specifieke aandachtsgebieden zijn verder: diabetes en werk...

Empowerment of employees with a chronic disease

Dit proefschrift gaat over de knelpunten die werknemers met een chronische aandoening op hun werk ondervinden en over een training die deze werknemers ondersteunt bij het oplossen van deze knelpunten. Deze training is gebaseerd op het "empowerment" principe: het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustzijn van eigen waarden en behoeften, om de deelnemers in staat te stellen doelen te definiëren, oplossingen te bespreken en te...

Een nulmeting van de positie van Marokkaanse Nederlanders in 22 gemeenten.

In deze monitor uit 2010 wordt informatie gepresenteerd over migratie en demografische kenmerken, onderwijspositie en voortijdig schoolverlaten, arbeid en uitkeringen en criminaliteit. 

Van zwerfjongere tot medeonderzoeker

Het doel van deze publicatie is om de ervaringen in het samenwerken met negen zwerfjongeren over te dragen. De ervaringen en belevenissen van de betrokkenen geven een kijkje in de keuken. Is de functie medeonderzoeker inderdaad haalbaar of is het te idealistisch? Hoe verliep de werving, selectie en training? Antwoorden op wat volgens ons de meerwaarde van participatief onderzoek en handvatten, tips en adviezen hoe participatief onderzoek zelf...

Populaire cultuur als interventie in de beeldvorming over gehandicapten: Een onderzoek naar de effecten van populair televisie entertainment voor de beeldvorming over gehandicapten in de Nederlandse samenleving

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een handicap in gewone programma’s van de Nederlandse televisie nauwelijks voorkomen. Enkele bekende programma’s hebben als doel om de beeldvorming over gehandicapten te verbeteren en maken daarvoor van verschillende strategieën gebruik. Deze beeldvormingstrategieën blijken ambivalente betekenissen op te roepen onder kijkers en niet zonder meer positieve effecten te bewerkstelligen. Het kt dat...

Probleemanalyse niet-participatie jongeren: Een overzicht uit de literatuur

De doelstelling van het onderzoek is het maken van een (gedeelde) probleemanalyse van de participatie en niet-participatie van jongeren op de arbeidsmarkt, die tevens inzicht geeft in de oorzaken van niet-participatie. In het onderzoek worden daartoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoe groot is de groep niet-duurzaam participerende jongeren?; Welke karakteristieken bezitten zij?; Welke belemmeringen ondervinden ze bij het betreden van...

Pantar

Pantar Amsterdam biedt werk en begeleidt mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt (of zo dicht mogelijk daarbij). 

Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt twee keer per jaar advies uit aan het bestuurlijk overleg tussen het rijk en gemeenten over de hoogte van het macrobudget voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Een oriëntatie op de situatie van jongeren met een beperking in school en werk in Europa

Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons "best practices" zien? Dat was de vraag die Crossoverkreeg van parlementariërs. CrossOver pakte de vraag op en ging op zoek naar het antwoord. In het eerste deel wordt een kort overzicht gegeven betreffende de stand van zaken in Europa. Daarna in een aantal landen binnen Europa waarover gegevens zijn gevonden. Soms wordt een eerste blik...

= Perspectief op gezondheid 20/20
Advies =

Notitie: Op zoek naar het werkgeversperspectief bij de arbeidsparticipatie van Wajongers

In deze notitie vindt u een overzicht van de bevindingen van werkgevers die in diverse publicaites over dit thema zijn beschreven. De bevindingen uit de onderzoeksresultaten zijn aangevuld met informatie die CrossOver verzamelde in gesprekken die zij de afgelopen maanden met MKB en werkgevers voerde. Recentelijk presenteerde de RWI de publicatie Wajongers op de werkvloer, inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven. Hiervoor is...

Het werken waard: Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief

Steeds meer vrouwen in Nederland verrichten betaald werk, al is dat overwegend in deeltijd. Opvallend is echter dat laagopgeleide vrouwen de weg naar de arbeidsmarkt beduidend minder vaak vinden dan hogeropgeleide vrouwen. En als laagopgeleide vrouwen werken, doen zij dat vaak in een kleine deeltijdbaan. Velen zijn van mening dat laagopgeleide vrouwen weinig werken omdat het hun financieel te weinig oplevert. Anderen wijzen erop dat...

Monitor Arbeidsmarkt nummer 2 - augustus 2010

Hoofdstuk 1, Werkgelegenheid en werkloosheid, gaat in op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 (en voor zover cijfers beschikbaar zijn het tweede kwartaal van 2010) ten opzichte van eerdere periodes, alsmede een vooruitblik naar 2010-2011, met betrekking tot de economische groei/krimp, de arbeidsdeelname, de werkgelegenheid, en de werkloosheid. Daarbij wordt tevens onderscheid gemaakt naar sector en persoonskenmerken. Hoofdstuk 2...

Monitor Arbeidsmarkt nummer 1 - maart 2010

De Monitor bericht over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot 1 maart 2010. In hoofdstuk 1 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2009 met betrekking tot de conjunctuur,werkgelegenheid, en werkloosheid. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van recente ontwikkelingen met...

Gom Schoonhouden BV - interview over ervaring met jongeren met een beperking

Aandacht wordt ook besteed aan het probleem om jongeren met een beperking te kunnen bereiken. Men zou de instroom graag goed willen organiseren

SayYeah, Motion Media - stage voor Wajonger

Interview met SayYeah, Motion Media over de ervaring die zij hebben opgedaan met een Wajongere die stage heeft gelopen bij SayYeah en vervolgens een contract kreeg aangeboden.

Project GGz-jongeren aan het werk

Met het project 'GGz-jongeren aan het werk' willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende rehbilitatiepraktijken in beeld brengen. In deze praktijken wordt binnen een keten van zorg, onderwijs en re-integratie intensief samen gewerkt om aan te sluiten bij de vraag van de jongeren. Met deze ervaringen in woord en beeld willen we de succes- en...

Achmea - diversiteitsbeleid

Na arbeidsrevalidatie bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan Hanneke Meboer uit Apeldoorn succesvol aan de slag bij verzekeraar Achmea. 

Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven

Onderzoek naar kenmerkende factoren binnen arbeidsorganisaties die beslissend zijn voor een sucsesvolle inschakeling van Wajongers. Het onderzoek leidt tot praktische adviezen en aanbevelingen voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectoren, bedrijven en medezeggenschapsorganen. In de volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de bevindingen uit de deskresearch en de bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden de bevindingen over...

Agenda (V)SO Passend Onderwijs

Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en de instellingen en scholen voor (v)so blijkt dat er in deze sector nog veel te doen staat. De scholen en REC's zijn zich bewust van deze noodzaak, zijn bereid daar in te investeren en zijn daarmee reeds op verschillende plaatsen bezig. 

Verkenning van ontwikkelingen in Arbeidsmatige dagbesteding: Eindverslag van een oriënterend traject

De arbeidsmatige dagbesteding maakt een periode van veranderingen en ontwikkelingen door, o.a. door de veranderingen binnen de AWBZ en WMO. Hoe gaan zorginstellingen, die tot nu toe de arbeidsmatige dagbesteding verzorgden voor mensen met een beperking, en de gemeenten die nu meer met het organiseren van de dagbesteding als vorm van participatie van zijn burgers hiermee om? Wat gebeurt er met nieuwe initiatieven van particuliere ondernemers...

Arbeidsmarktanalyse 2010

Ook dit jaar presenteert de RWI zijn jaarlijkse visie op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze Arbeidsmarktanalyse heeft steeds een vaste opzet en probeert antwoord te geven op de vragen: wat is er de afgelopen tijd gebeurd, waar staan we nu, wat staat ons de komende jaren te wachten en wat staat ons daarom hier en nu te doen? Het formuleren van een amtwoord op deze vragen wordt steeds moeilijker. Waar het tot voor kort pas echt...

Kringloopcentrum Stilema - zoekt werk dat bij mensen past

Directeur Jan Westdijk van kringloopcentrum Stilema laat vol trots het nieuwe pand zien met z'n uitgebreide collectie. Het kringloopcentrum is meer dan een plek waar gebruikte goederen - eventueel na een opknapbeurt - worden verkocht. 

Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden onder aangepaste omstandigheden. Een van de speerpunten van de Wsw is arbeidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat iedere individuele Wsw'er intensief wordt ondersteund om vaardigheden te ontwikkelen om op zijn of haar maximaal haalbare niveau werkzaam te zijn. De inspectie heeft onderzocht hoe sw...

Van alliantievorming tot arrangementen. Samenwerking arbeidsmarkt – mbo: handreiking voor het mbo

Naast het geven van goed beroepsonderwijs wordt van mbo-instellingen steeds meer verwacht: ondersteunen van vernieuwingen in het bedrijfsleven, zorgen dat jongeren meer worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt en mbo's dragen bij aan het opleiden van werkenden en werkzoekenden. Ondernemers en gemeenten kloppen hiervoor steeds vaker aan bij onderwijsinstellingen zoals het mbo. Voor het rapport zijn daarom speciaal voor...

Jeugdzorg dichterbij

De werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg heeft onderzoek verricht naar de problemen in de jeugdzorg. Hiertoe is een literatuuranalyse gemaakt en zijn openbare rondetafelgesprekken gehouden met diverse betrokkenen over de problemen en toekomst van de jeugdzorg in Nederland. Na een samenvatting van de bevindingen begint dit rapport met een korte analyse van de oorzaken van de toename van de vraag naar jeugdzorg (paragraaf 3). Daarna worden...

Beperkt aan het werk: Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsonteschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. Inmiddels doemt er een nieuwe 'Hollandse ziekte' op: de sterke groei van de Wajong. Bovendien vormt de lage...

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken

Welke voozieningen, best practices zijn er in andere landen betreffende arbeid en jonggehandicapten? Voor u ligt een zeer leesbaar onderzoeksrapport dat een schat aan informatie oplevert oplevert over deze overloepelde vraag en andere onderlingende vragen. De informatie is verzameld via uitgebreid bronnenonderzoek en de inschakeling van correspondenten, buitenlandse onderzoekers die hun sporen in dit type van onderzoek hebben verdiend. Het...

Wajongers in dienst van reguliere werkgever : Een empirisch onderzoek naar de belangrijkste factoren die leiden tot reguliere banen voor mensen met een Wajong-uitkering

De uitkomsten van beide vragenlijsten hebben voornamelijk betrekking op Wajongers met een lichamelijke beperking. Verder blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst voor de Wajongers, dat het merendeel van de Wajongers die een reguliere baan hebben of hadden, een opleiding van minimaal het niveau van middelbaar beroepsonderwijs of hoger voortgezet onderwijs afgerond heeft. De factoren die door deze Wajongers die een reguliere baan hebben of...

Verslag van een ronde tafelgespriek : Vastgesteld 17 maart 2010

Stenografisch verslag van een rondetafelgesprek betreffende de toelomstverkenning van de jeugdzorg.

Perspectief voor jeugd en gezin

Het kabinet geeft in de visie oplossingen voor de hardnekkige knelpunten die naar voren kwamen in de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg. Het volgende kabinet en de nieuwe Tweede Kamer kunnen deze gebruiken om besluiten te nemen. In de kabinetsvisie komt de bestuurlijke verantwoordelijkheid op termijn bij gemeenten te liggen. Zij kunnen hulp en zorg aan ouders en jongeren in de buurt organiseren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt de spil...

Meer mogelijk maken: Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

In het voorliggende rapport geeft de commissie adviezen die gericht zijn op het slechten van barrières die het hoger onderwijs nog kent voor studenten met een functiebeperking. En dat zijn er nog te veel. De onderwijsinstellingen dienen het beleid ten aanzien van studeren met een functiebeperking beter vorm te geven en de ingezette richting van de afgelopen jaren uit te bouwen en te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten

Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt het FNV met onderstaande aanbevelingen. Gemeenten zullen waarschijnlijk fors moeten bezuinigen als gevolg van de crisis. Het zou wrang en onrechtvaardig zijn om deze bezuinigen af te wentelen op de zwakste groepen. Juist nu is het belangrijk om een...

Tussenevaluatie van de pilot participatiebudget

Het participatiebudget is een combinatie van een persoonsgebonden bud-get (pgb) voor AWBZ-zorg en een pgb voor de inkoop van WIA-werkvoorzieningen. De gedachte achter het participatiebudget is dat mensen met een beperking beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, en in het bijzonder aan het arbeidsleven, als zij de zorg en werkvoorzieningen die zij nodig hebben zelf kunnen kopen en de omvang en vorm van deze voorzieningen zelf...

Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Meedoen naar vermogen, belonen van inzet

In deze notitie schetst Divosa de contouren en argumenten voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat heeft twee redenen: Meer mensen laten participeren. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt geeft betere kansen op werk voor mensen die niet in staat zijn op eigen kracht hun salaris voor een werkgever terug te verdienen of op een andere manier te participeren. Het maakt bovendien een einde aan...

Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid

Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten, tot werkplaats benoemd. Oberon heeft onderzoek gedaan naar deze werkplaatsen. Belangrijkste doel van dit onderzoek was het zichtbaar maken van de effectiviteit van de werkplaatsen. Aan de hand van gegevens die de gemeenten verstrekt hebben, is gekeken naar welke werkplaatsen succesvol waren en wat...

Centra voor jeugd en gezin en regierol gemeente

In deze brief wordt de visie van het kabinet uiteengezet over de regierol van gemeenten in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de Centra voor Jeugd en Gezin. Tevens gaat de onderhavige brief in op de motie Sterk/Bouchibti, waarin de regering wordt verzocht om bij de verdere uitwerking van de Centra voor Jeugd en Gezin de gemeenten te verplichten om de zorgcoördinatie binnen de totale jeugdketen te organiseren en hierbij...

Handvatten voor werkgevers die Wajongeren in dienst nemen en houden: Eindrapportage studie eerste jaar

In 2009 verrichtte TNO onderzoek naar Handvatten voor werkgevers om jongeren met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het betreft een onderzoek naar intenties, attituden en gedrag van werkgevers die een jongere op een reguliere arbeidsplaats in dienst hebben genomen.

Een duwtje in de rug: Evaluatie van de provinciale leerbonnen

Met de leerbon wordt beoogd Brabanders te verleiden een opleiding of cursus te gaan volgen met als doel bevordering en/of versterken van de arbeidsmarkt- en maatschappelijke participatie. De leerbon is met name bedoeld voor laagopgeleiden. Het onderzoek maakt duidelijk dat met het inzetten van de leerbon de Provincie in haar opzet geslaagd is. Dit wordt zowel bevestigd door de cijfers als ook door de uitkomsten van de interviews

Werken naar vermogen

Een nieuwe aanpak die veel meer mensen met een beperking uitzicht biedt op een baan en die hen stimuleert om hun talenten tot bloei te laten komen. Dat is wat de commissie fundamentele herbezinning Wsw voorstelt. De commissie richt zich op mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen en die om te kunnen werken voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. Alles draait om het bieden van maatwerk. Dat kan alleen als niet de...

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong), vangnet of afvoerputje?’: Een literatuuronderzoek naar de bijdrage van de Wajong aan de arbeidsparticipatie van Wajong’ers in het sociaal-maatschappelijke verkeer

Een invoering in de Wajong van een onderscheid zoals bij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) tussen jonggehandicapten met en zonder duurzaam benutbare arbeidsmarktmogelijkheden, kan ook een positief effect hebben op de participatie, omdat dan de beleidsinspanningen volledig gericht kunnen worden op de meer kansrijke gevallen. Stigmatisering wordt zo ook voorkomen en dit kan voor de Wajong’er een extra stimulans zijn om...

VN verdrag : over de rechten van mensen met een handicap de betekenis voor de praktijk

Op 13 december 2006 keurt de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap goed. Een gebeurtenis van historisch belang voor 650 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte over de hele wereld. Dat was eind 2006. Hoe staat het begin 2009 ervoor? Op 30 maart 2007 ondertekent Nederland het Verdrag. Opnieuw een mijlpaal. Maar daarna wordt het opvallend stil. De VN-lidstaten moeten het VN-Verdrag...

Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking

Waarom neemt de groep kinderen/jongeren met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking, die gebruik maakt van extra ondersteuning op het terrein van zorg, arbeid, inkomen en onderwijs, toe en wat zijn de gevolgen daarvan? Om deze vraag te beantwoorden heeft de werkgroep een onderzoek laten uitvoerenn door TNO met medewerking van Vilans en SEO. Het onderzoek is ingericht om, op basis van literatuuronderzoek en bestaande gegevens...

Wajong en werk : Onderzoek naar de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Wajongers worden ondersteund bij de toeleiding naar betaald werk Bij de ondersteuning van jonggehandicapten zijn regionale netwerken van organisaties betrokken in de sfeer van scholing, zorg, hulpverlening en uitkering. De belangrijkste voor dit onderzoek zijn de scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), waar veel jonggehandicapten op zitten, werkgevers...

Weerbarstige denkbeelden: De beeldvorming van leidinggevenden en werknemers over mensen met een arbeidsbeperking ; eindrapport

In opdracht van de Commissie het Werkend Perspectief heeft Research voor Beleid bij diverse groepen werknemers en niet-werkenden onderzoek gedaan naar de beeldvorming jegens arbeidsgehandicapten. Dit onderzoek is een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd. In dit rapport worden de resultaten van de vervolgmeting besproken, waarbij de vergelijking met de resultaten uit deze eerdere meting centraal staat. Omdat de meting...

Tussen nieuw denken en nieuw doen : Verkenning attitudes rond de Wajong ; Definitieve versie

De centrale vraag van dit onderzoek is welke attitudes bevorderend werken om jongeren met een beperking maximaal te laten participeren. Om op het spoor van stimulerende attitudes te komen, zijn gewenste praktijken onder-zocht. Werkgevers, die naar tevredenheid Wajongers in dienst hebben, zijn geïnterviewd. Zo ook professionals en ouders die hier met elkaar toe bijdragen. Deze verkenning is een gevolg van spoorzoeken. Achterwaarts kijken...

Werk moet lonen : Onderzoek onder Wajong’ers naar de financiële baten van werk - eindrapport

Regioplan Beleidsonderzoek heeft van de CG-Raad de opdracht gekregen om de problemen rond de Wajong en werk en inkomen in kaart te brengen. Dit is het eerste onderzoek dat een goed inzicht geeft in de inkomenspositie van werkende Wajong’ers. Er komen enkele opmerkelijke verschijnselen aan het licht. Bijvoorbeeld het grillige verloop van de zogenaamde bijverdientrap. Ook kan worden geconcludeerd dat ongeveer de helft van de Wajong&rsquo...

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw

Met deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) nagekomen dat de Tweede Kamer voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel een brief zal ontvangen over de relatie tussen de nieuwe Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In deze brief wordt uiteen gezet hoe de vrije toegang tot de Wsw de...

Time for equality at work: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work

The report retraces the growth of the awareness of discrimination in employment and occupation as intolerable and reviews some of the major international milestones since the Second World War. The face of discrimination is changing and the report looks at some of the stereotypes and prejudices that exist on the basis of race, religion, age and those living with HIV/AIDS and disabilities. Women, however, continue to be the largest discriminated...

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007

Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en of hierin ontwikkelingen in de tijd (sinds de jaren negentig van de vorige eeuw) te zien zijn. De aandacht gaat specifiek uit naar de knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ondervinden.

Naar een toekomst die werkt

De Commissie Arbeidsparticipatie kreeg  eind 2007 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht om voorstellen te formuleren, die ertoe leiden dat in Nederland meer mensen meer aan het werk gaan en de werking van de arbeidsmarkt verbetert. 

Ontwerpadvies participatie jonggehandicapten

Met dit advies beoogt de SER een integrale zienswijze op het participatievraagstuk van Wajongers en jonggehandicapten te geven en te vertalen in aanbevelingen voor diverse partijen die bij hun participatie betrokken zijn. Deze zienswijze houdt in de kern in dat een sluitende aanpak nodig is voor het bevorderen van de participatie van jongeren met een beperking en Wajongers. In bijlage 4 statische informatie betreffende Wajong gehandicapten

Kabinetsreactie op hoofdlijnen op het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie

Het kabinet had de commissie eind 2007 ingesteld en gevraagd om te adviseren hoe de arbeidsparticipatie structureel verhoogd kan worden. De commissie heeft vastgesteld dat dat met een brede en integrale aanpak inderdaad mogelijk is. Het kabinet deelt die analyse van de commissie. Daarvoor zijn maatregelen nodig om zowel snel meer mensen aan de slag te helpen die nu langs de kant staan, als maatregelen voor structureel meer werkzekerheid met...

Kenniscahier 07-01 : De groei van de Wajonginstroom : Een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek Wajong 2007

Voordat ingegaan kan worden op de vragen over de participatiemogelijkheden en over de wijze waarop de (arbeids-)participatie van de steeds groter wordende Wajongpopulatie bevorderd kan worden is het eerst nodig dat een verklaring gevonden wordt voor de redenen van het stijgende bestand en meer in het bijzonder voor de stijgende instroom. Waarom stijgt de instroom en wie zijn die nieuwe jonggehandicapten? Om inzicht te krijgen in de redenen voor...

Kansen geven, kansen grijpen : voor iedereen een baan die past

Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen we een tweede doel toe: participatie op de arbeidsmarkt. Om dit tweede doel binnen bereik te brengen stelt de PvdA een geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen voor, die net als andere voorzieningen wordt uitgevoerd door de gemeente.

Match!Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Juist nu door de kredietcrisis de werkloosheid hard oploopt, is het van het grootste belang dat vacatures en kandidaten effectief gematcht worden en dat waar nodig snel en flexibel vakscholing wordt ingezet. Door intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen worden vacatures bij werkgevers beter vervuld en worden meer werklozen aan een baan geholpen. Bij de organisatie en financiering hiervan lopen partijen echter wel tegen...

Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking

Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse fase ; Verbetering van de overgang van school naar werk en Versterking van de activering van Wajonggerechtigden. Jongeren met een beperking horen erbij en moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Deze ambitie wil het kabinet realiseren met een integrale...

Ervaringkennis werkt!: Inzet van ervaringskennis van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening

Welke mogelijkheden biedt ervaringskennis op het terrein van de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap. Daartoe is specifiek onderzocht waaruit de ervaringskennis bestaat en in welke mate het van belang zij van belang is voor het verwerven of behouden van betaald werk. In het onderzoek zijn 16 mensen met verschillende functiebeperkingen geïnterviewd. Geconcludeerd wordt dat ervaringskennis, indien verder...

Handboek : Equal 2 Project Jobcomposing ; Jobcomposing werkt voor iedereen

Het handboek Jobcomposer beschrijft de werkzaamheden van de jobcomposer, zijn positie en de benodigde opleidingseisen. De jobcomposer is een nieuwe functie die in het onderwijsveld voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte jongeren ontwikkeld zal worden. Op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt is deze functie bij 3 scholen in het Noorden van het land in een gezamenlijk project ontwikkeld en ingevoerd. De jobcomposer overbrugt die...

Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking

Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening zijn betrokken. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen: het oordeel van professionals over de houding van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening met betrekking tot het melden van...

Werk in behandeling: Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Deze voorstudie maakt inzichtelijk in welke mate in de behandeling van jongeren met een psychiatrische stoornis aandacht wordt besteed aan het thema arbeidsparticipatie en welk beleid daaraan ten grondslag ligt. Het zorgt tevens voor inzicht en bewustwording van de noodzaak onderwijs en arbeid in de behandeling aandacht te geven en hiervoor beleid te ontwikkelen.

De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. 

In het SER-advies, ’De winst van maatwerk’, over de participatie van jongeren met ontwikkelings-of gedragsstoornissen onderstreept de SER dat deze jongeren hulp op maat nodig hebben van één coördinerend professional bij diens ’tocht door de instituties’ om beter te kunnen participeren in de samenleving. 

Mallee, Luuk Drs

15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re-integratie- en participatiebeleid, effectiviteit van re-integratie, werking van de re-integratiemarkt, arbeidstoeleiding van Wajongers, werkgeversbenadering en WSW.

Opvang zwerfjongeren 2009

In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek dat in 2009 hebben is uitgevoerd gepresenterd. De stand van zaken rond de opvang van zwerfjongeren in 2009 wordt gepresenteerd, waarbij zo mogelijk teruggeblikkt wordt op de stand van zaken in 2007 en 2008. Hoopgevend is dat nu, in 2009, 23 van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang gemeld hebben, dat zij specifieke opvangvoorzieningen voor zwerfjongeren hebben. Het gaat om...

Participatie in uitvoering: Stand van zaken uitvoering participatie zomer 2009

In deze rapportage wordt over de periode zomer 2008 - zomer 2009 verslag gedaan van de verrichtingen van uitvoeringsinstanties binnen het stelsel van werk en inkomen. In de rapportage ligt de nadruk op participatie van mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onder deze groep verstaat de inspectie mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten, langer dan twee jaar een WW...

Niet de afkomst maar de toekomst.

De SER geeft in deze publicatie aanbevelingen om de positie van jongeren van allochtone afkomst in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Diversifying Your Workforce

A Four-Step Reference Guide to Recruiting, Hiring, and Retaining Employees with Disabilities

Beleidsagenda 2009

Deze beleidsagenda 2009 kenmerkt zich door 3 hoofdlijnen. Het gezin staat centraal: een goede en veilige plek waar kinderen kunnen opgroeien is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren zelf, maar ook voor een stabiele en vitale samenleving. Veel gezinnen met kinderen gaan er in 2009 financieel aanzienlijk op vooruit; Preventie van (opvoed)problemen: voorkomen dat het fout gaat. Als mensen dat willen, kunnen zij ondersteuning krijgen bij de...

= Methode Maakwerk: Een handleiding voor het creëren van banen voor mensen met een
verstandelijke beperking =

Tegen de stroom in : Advies aan het Kabinet voor een Actieplan tegen de Jeugdwerkloosheid

Het kabinet moet het voortouw nemen in een gecoördineerde actie tegen de jeugdwerkloosheid, stelt Hans de Boer in een advies aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Landelijk beleidskader jeugdzorg 2009-2012

De inzet van de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie is duidelijk. Het gezin staat centraal (één gezin, één plan), de opgroei en opvoedproblemen van jongeren moet zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van jeugdigen worden aangepakt (preventief beleid) en een vrijblijvende aanpak is voorbij. 

Participatiemogelijkheden van Wajongers

Het ministerie van SZW heeft TNO opdracht gegeven om in onderzoek een tweeledige vraagstelling te beantwoorden: 1. Welke mogelijkheden tot participatie zijn er voor instromers in de Wajong (eventueel in te delen in groepen met meer of minder mogelijkheden)? 2. Wat is er nodig (bijvoorbeeld voorzieningen/re-integratiemiddelen) om de participatie mogelijkheden maximaal te benutten? Om de vragen te beantwoorden heeft TNO statistische analyses...

Tevreden meedoen: Werk en geluk onder personen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen

In dit onderzoek onder mensen met een chronische ziekte en een langdurige lichamelijke beperking is niet alleen gekeken of zij betaald werk of vrijwilligerswerk verrichten maar ook of ze tevreden (of gelukkig) zijn met hun huidige leven. De achterliggende gedachte is dat werk een belangrijk onderdeel van iemands leven is dat bijdraagt aan iemands levensgeluk en tevredenheid met het bestaan. Aan de hand van deze twee criteria (1) het verrichten...

Jeugd met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2006

Deze rapportage gaat over de participatie en integratie van kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Centraal in dit rapport staat de leefsituatie van jongeren met lichamelijke beperkingen. Aandacht wordt besteed aan sociale relaties, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding

Zonder diploma: Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Het rapport presenteert de resultaten van het onderzoek dat eind 2007/begin 2008 heeft plaatsgevonden onder jongeren die een opleiding zonder diploma hebben verlaten. In totaal zijn 5700 ongediplomeerde jongeren van het schooljaar 2005/2006 benaderd. De totale respons bedroeg 28%. De resultaten hebben daarbij betrekking op jongeren die een opleiding in het VMBO, het MBO, het HAVO of het VWO volgden en deze zonder diploma hebben verlaten...

De jeugd een zorg: Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de geïndiceerde jeugdzorg. Dat heeft in 2008 geleid tot de oplevering van de ramingen van het gebruik van de provinciale jeugdzorg en het amk voor de periode 2007-2011 en de verdeling van de jeugdigen met risicokenmerken over de jeugdzorgregio's. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn in deze publicatie...

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten

Het doel van dit overzichtsrapport is het in kaart brengen van de omvang van de problematiek van arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. De Commissie Maatschappelijke Participatie en Zorg van de sectie Gezondheidsfondsen VFI (brancheorganisatie landelijk wervende goede doelen) stelt zich ten doel om problemen aan te pakken op het terrein van Maatschappelijke Participatie en Zorg voor chronisch zieken en...

De wajonger als werknemer: Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongers

Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden van uitval en het behoud van werk van Wajongers. Anderzijds moet het onderzoek leiden tot een praktische handreiking voor de werkvloer om uitval van Wajongers te kunnen voorkomen. Het onderzoek heeft dus naast dit onderzoeksrapport ook een handreiking voor de werkvloer opgelevert.

Verstandig ondernemen: over begeleid ondernemen met een verstandelijke beperking

De mogelijkheden van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn groter dan de meeste mensen vaak denken. Het is dan ook van het grootste belang serieus op deze mogelijkheden in te zoomenen er letterlijk werk van te maken. Het boekje Verstandig Ondernemen laat u kennis maken met de mogelijkheden van het (begeleid) zelfstandig ondernemen door mensen met een verstandelijke beperking. Een nieuw perspectief als het om de...

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Dit rapport biedt een actueel overzicht van de maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, met kerngegevens over de arbeidssituatie en financiële positie van mensen met een chronische ziekte of beperking in Nederland.

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in de Nederlandse jeugd. Net als in de vorige editie zijn er uitkomsten over jongeren en het gezin, de gezondheid, het onderwijs, de maatschappelijke participatie, de arbeidsmarkt en de veiligheid. Bij de beschrijving van deze thema’s...

Naar doelmatiger onderwijs: Zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te versterken

Op basis van de literatuur en de praktijkvoorbeelden ziet de raad een aantal aangrijpingspunten om vooral het doelmatigheidsbesef binnen het onderwijs te versterken en te komen tot doelmatiger onderwijs: onderwijsvormen met meer mogelijkheden tot variatie zoals grotere groepen leerlingen, verzorgd door meer leraren met verschillende functies; professioneel personeels- en hrm-beleid met aandacht voor doelmatig werken; vormen van leren van...

Investeren rondom kinderen

In Investeren rondom kinderen werken beide Raden de conclusie van het pre-advies, versterking voor gezinnen, verder uit. Analyse van de huidige beleidsbenadering wijst uit dat de overheid in een fuik terecht is gekomen van óf op afstand blijven óf ingrijpen in gezinnen. Dit beleid, dat bedoeld is voor een beperkte groep van probleemkinderen, is onbedoeld uitgegroeid tot een beleid van preventieve jeugdzorg met risicotaxaties...

Naar integrale jeugdzorg

Kinderen en opvoeders met problemen moeten bij één loket een compleet hulpaanbod krijgen. Ook de indicatiestelling door bureau jeugdzorg moet eenvoudiger. Dat bepleit MOgroep Jeugdzorg, de werkgeversvereniging voor bureaus jeugdzorg en jeugdzorginstellingen in dit document. De Mogroep vindt ook dat de overheid alle zorg uit één budget moet betalen en dat kinderen met relatief eenvoudige problemen direct hulp moeten krijgen.

Kansrijker werken met Wajongers: Advies om de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te verbeteren

In dit advies concrete aanbevelingen die de RWI  formuleert, die vooral gericht zijn op de wetgever, het UWV en intermediairs met als doel het bereiken van een betere uitvoeringspraktijk.

Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO

Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Noord-Brabant. Hoewel er nauwelijks gegevens over worden verzameld, zijn er aanwijzingen dat deze groep meer dan gemiddeld risico loopt vroeger of later in de problemen te raken. Zo is een vervolgopleiding vaak niet voldoende afgestemd op hun specifieke kenmerken. Of ze kunnen geen werk vinden of...

Ervaringen van werkgevers met Wajongers: Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering vande arbeidsparticipatie van Wajongers

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die er vanuit het perspectief van werkgevers bestaan om jonggehandicapten bij arbeid in te schakelen. De opzet van het onderzoek is vooral kwalitatief. De kern van het onderzoek bestond uit interviews met 34 werkgevers die een of meerdere Wajongers in dienst hebben. Verder is gebruik gemaakt van 35 face-to-face-interviews met Wajongers. Op grond van de...

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt

Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat maken zij eigenlijk mee als ze de arbeidsmarkt betreden of als ze werkzaam zijn? Om daar een beter zicht op te krijgen heeft Welder het afgelopen jaar ervaringen van jonggehandicapten verzameld. In dit rapport leest u de resultaten van deze inventarisatie. In veel verhalen zien we dat de weg naar werk...

Hinkstap....De sprong zelf maken: Op weg naar een studie of baan

Informatie en tips om het overstappen van je huidige school naar je nieuwe situatie te vergemakkelijken. Als je overstapt naar vervolgonderwijs of werk zul je situaties tegenkomen waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Daarbij speelt de overgang van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie een rol. Onder het kopje wie kan jou assisteren vindt je specifieke personen waar je naar toe kan gaan met je vragen op het gebied van werk...

De meerwaarde van Emma at Work

TNO maakte een kwantitatieve inschatting van de maatschappelijke meerwaarde van Emma at Work. Daaruit blijkt dat elke extra jongere, die via Emma at Work werkt en anders geen werk zou hebben, een maatschappelijke opbrengst van ruim 17 duizend euro per jaar betekent.

Actieplan jeugdwerkloosheid

Dit actieplan geeft diverse lijnen aan waarlangs het kabinet jongeren perspectief wil bieden op de arbeidsmarkt en doet een appel op alle daarbij betrokken partijen. Het kabinet trekt hiervoor extra geld voor uit; 250 miljoen Euro, uitgesmeerd over de jaren 2009, 2010 en 2011. Dit actieplan doet een appel aan werkgevers: het slaagt niet zonder hun inzet. Zij hebben met elkaar in maart 2009 al de afspraak gemaakt om jongeren die langer dan drie...

Klosse, S. Prof. Mr

Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de re-integratieregelingen voor mensen met een arbeidshandicap.

Prins, Rienk Dr

Vermaat, Mathijs Mr. Dr

In mijn advocatenpraktijk richt ik mij met name op zaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ, indicatiestelling door het CIZ, doventolken, blindenvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en aanpassingen op de werkplek. Tevens behandel ik arbeidsongeschiktheidszaken (Wajong, WIA).

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs

Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal 'Wajongers' roept de vraag op of ook in andere landen dergelijke ontwikkelingen te zien zijn en welke maatregelen ondernomen worden om deze groei te stuiten. Drs. Irmgard Borghouts is projectleider geweest van een internationaal onderzoek naar de arbeidstoeleiding en behoud van werk voor...

Mogendorff, Karen Drs

Ik ben zelf een jongere met een beperking geweest. Daarnaast heb ik me ruim vier jaar lang professioneel op verschillende manieren met het thema werk en handicap beziggehouden. Op basis daarvan (ervarings)kennis opgedaan over wat jongeren belangrijk vinden en tegenaan lopen in werk en hoe ze daarmee omgaan.

Paul, Jeannette Dr

Arbeid & Gezondheid is de spil van twintig jaar werken voor bedrijven, sectoren en overheid met onderzoek, advies, beleid en bestuur. Twee jaar geleden ontmoette ik CrossOver en sindsdien staan jongeren met een beperking onuitwisbaar op mijn netvlies. Anno 2009 moeten bedrijven werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers; hierbij wordt vaak gedacht aan ouderen die langer moeten doorwerken. Wat mij betreft gaat het juist ook over...

Heerkens, Yvonne Dr

Het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat uit een groep onderzoekers die zich bezighoudt met praktijkgericht onderzoek binnen het domein Arbeid & Gezondheid. Uitgangspunt is dat arbeid goed is voor mensen. Arbeid geeft een zinvolle dagbesteding, een sociaal netwerk, inkomen en ontwikkelingsmogelijkheden. Arbeid heeft ook een positieve invloed op gezondheid en op kwaliteit van leven; mensen die...

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie - ZonMw

ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. 

Tandtechnische Laboratorium - werkervaring van een slechthorende

Ervaringen van een slechthorende bij een Algemene Tandtechnische Laboratorium te Nijmegen

Scholengemeenschap Lek en Linge - werken met een spierziekte

Hann van Schendel (29) is eerste-graads docent Nederlands aan Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Van Schendel is opgeleid tot vertaler en studeerde Cultuurwetenschappen en Nederlands. 

ABN Amro Amsterdam Zuidoost - de praktijk

Beschrijving vanuit de werkgever van praktijkervaring met gehandicapte werknemer.

Lavans - samenwerken aan duurzame oplossingen

Lavans is een facilitaire dienstverlener op het gebied van bedrijfskleding en bedrijfshygiëne. Zo'n 200 medewerkers helpen landelijk bedrijven bij het optimaliseren van hun veiligheid, hygiëne en representativiteit. 

Sabern - krachtensticker voor re-integratie Wajong

‘Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds vandaag op de gevel van Sabern in Leiderdorp prijkt. 

Broodje Apart - combineert sociale en economische doelstelling

Broodje Apart is een lunchroom in Schijndel waar jongeren met een psychische of lichamelijke handicap de gasten bedienen. Bijzonder aan dit initiatief is het feit dat de eigenaresse, vanuit een moeilijke situatie, dit bedrijf zelf heeft opgestart. Door middel van de bijdrage van Start Foundation kan Broodje Apart op nieuwe manieren experimenteren met het combineren van de sociale en economische doelstelling van de lunchroom.

Astma altijd anders

Informatieve site over astma in combinatie met behandeling, bewegen en sport, kinderen, medicijnen, uitgaan, vakantie, voeding, werk en studie en wonen. 

Kappersopleiding - baan als instructeur wel mogelijk

Bij de kappersopleiding van het Willem I College in Den Bosch zijn er drie instructeurs aan het werk die ooit zijn afgekeurd en niet meer als kapper mochten werken. Ze werken in de praktijkruimtes waar ze aanwijzingen geven. Als instructeur hoeven ze niet meer voortdurend in dezelfde houding te staan, wat ze wel moesten als kapper en waardoor ze last van hun rug kregen. Mensen die voor hun oude beroep zijn afgekeurd kunnen vaak nog heel goed op...

NICIS Institute

Nicis Institute richt zich op het versterken van de sociale en economische kracht van steden door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en opleiding. 

Regiopolitie Amsterdam Amstelland - ervaringsverhaal

Deze dove werknemer heeft een administratieve baan bij de Amsterdamse Politie. Werknemer vertelt over zijn ervaringen met het krijgen van aanpassingen en het contact met collega's.

Klinktprima

Een website voor en over dove en slechthorende mensen op de arbeidsmarkt. 

Koninklijke Effatha Guyot Groep

De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.

TNT en Crystal - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij twee verschillende werkgevers.

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ministerie VWS

Zorg voor mensen in een gezonde samenleving. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

VU medisch centrum - ervaning van een dove laborant

 "Na in Schagen basisonderwijs, MAVO en HAVO gedaan te hebben ben ik gestart met de HLO in Amsterdam, dat ging prima naar wens. 

Nierpatiënten Vereniging Nederland - NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. 

Regioplan

Regioplan Beleidsonderzoek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies. 

Stichting Autest - autistisch personeel test software 

Stichting Autest neemt mensen met autisme in dienst om software te testen en archieven te digitaliseren voor verschillende opdrachtgevers. 

Ubbink bv - werknemers voelen zich volwaardig 

Een verstandelijk gehandicapten in het bedrijf. De bestaande medewerkers moesten wennen aan de nieuwe situatie. Zou de komst van deze collega’s gevolgen hebben voor het ‘eigen’ werkaanbod? 

LIESA

LIESA leverde een bijdrage aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid. Ook zette LIESA zich in voor schoolverlaters de overgang van onderwijs naar arbeid verbeteren. 

Vilans, Werk en handicap

Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken, betaald of op andere basis. 

Boon Edam - over in dienst nemen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers

Boon Edam BV is wereldmarktleider op het gebied van draaideuren en beveiligingsdeuren. Naast vestigingen in onder andere China en de Verenigde Staten, telt het Nederlandse hoofdkantoor ongeveer 260 personeelsleden. Samen staan zij garant voor een omzet van 90 miljoen euro. 

Stichting Koraal Groep

Stichting Koraal Groep werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale beperking of belemmering en biedt ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding. 

Get down on it - video over werken met Down

Get down on it. Onder deze titel is een videofilm gemaakt over mensen met het Downsyndroom die op reguliere arbeidsplaatsen werken. De film was bedoeld om de vooroordelen weg te nemen dat deze mensen niet geschikt zouden zijn voor de reguliere arbeidsmarkt

Siméa

Siméa is de branchevereniging voor onderwijs aan en zorg voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven. 

Voorzet

Instituut voor begeleiding (jong) gehandicapten met een autisme spectrum stoornis (ASS) op het gebied van werken wonen onderwijs en vrijetijdsbesteding - tevens erkende jobcoach organisatie

Provincie Limburg - werkervaring in de postkamer

Ervaringsverhaal van een medewerker van de postkamer bij de Provincie Limburg. "Omgaan met mijn collega's bevalt het goed, alleen met tweëen kan ik makkelijker communicieren dan met een groep, dat is wel logisch omdat ik niet mee kan volgen wat ze gezegd worden... voel ik me dan wel buitengesloten. Alleen met een werkoverleg heb ik altijd met mijn doventolk erbij."

Rechtbank Amsterdam - blind als Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia is het symbool van de rechtspraak. Haar blinddoek geeft aan dat rechtspraak zonder aanziens des persoons moet worden uitgeoefend. Romke de Vries (56) is vice-president van de Rechtbank Amsterdam en is sinds hij 19 is even blind als Vrouwe Justitia.

Grafisch goed - ervaring van grafisch bedrijf met een jongere met een arm-hand-beperking

Grafisch Goed is een full-service communicatiebureau in Volendam. Het bedrijf bedenkt reclamecampagnes, huisstijlen, reclameacties, advertenties en ontwikkelt verschillende soorten communicatie-uitingen. 

Blixem, lunchcafé - een gewoon bedrijf met re-integratie als extra dienstverlening

Vanuit de gedachte dat arbeidsintegratie-projecten beter moeten aansluiten bij de reguliere beroepspraktijk is een commercieel en concurrerend bedrijf het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het Nijmeegse winkel/lunchcafé 'Blixem'.

Tandartsassistente - ervaring van slechthorende

Ervaring van een slechthorende die werkzaam is als tandartsassistente bij een tandarts. De tandarts heeft een heldere stem en is door de slechthorende goed te verstaan. Problemen zijn er met de telefoon en de deurbel. Het probleem met de deurbel wordt binnenkort opgelost.

SteenGoed - werk voor mensen uit de GGZ

SteenGoed is een Amsterdams keramiekbedrijf dat met steun van Start Foundation is opgezet om werkgelegenheid te creëren voor mensen vanuit de GGZ. 

Tinga - werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Het Friese Tinga in Winsum levert houten buitendeuren en ramen. Dagelijks worden in de fabriekhal 250 deuren opgeleverd door ruim 100 medewerkers. Hoewel werken bij Tinga lijkt op een fysiek heftige klus, in de praktijk valt dit mee. 

Gemeente Haarlem - ervaringsverhaal van dove medewerker

Deze medewerker vertelt zijn ervaringen en wensen voor de toekomst.

St. De Passerel - werken met een uitkering

Stichting De Passerel heeft tegenwoordig weinig moeite werkgevers bereid te vinden mensen met een verstandelijke handicap in dienst te nemen. Het betreft momenteel al vijftig mannen en vrouwen.

Swink: Een internet community voor Wajongers

Swink mobiliseert de kracht en kennis van de groep én het individu met online mogelijkheden voor co-creatie, contact en zelfontplooiing. OOiP internet technology realiseerde de technische omgeving. In deze fase vonden ook gesprekken plaats met eindgebruikers (de jongeren) en de leveranciers van diensten en informatie. Swink.nl is vanaf eind september 2008 in de lucht. Doorontwikkeling vindt plaats in 2009 (versie 2). De community zal...

’t Goede Spoor - helpt mensen met een functiebeperking

Stichting ’t Goede Spoor was een organisatie, die de inwoners van Wijchen met een functiebeperking wilde helpen naar de arbeidsmarkt. 

Holland Jachtbouw - praktijkverhaal van een jongere met een auditieve beperking

 "Ik ben Keith Buys en bijna 20 jaar oud. Ik koos voor het Praktijkonderwijs In Purmerend. Een gouden greep, ondanks dat men daar helemaal geen ervaring had met dove leerlingen! Na vier jaar wilde ik persé geen Wajong uitkering, wat me wel aangeboden werd... Ik wilde werken en een goed vak leren! 

Onder De Wieën - ervaringsverhaal van dove medewerker

Restaurantcafé Ridderikhoff - iedereen gelijk

Restaurantcafé Ridderikhoff in hartje Hoorn bestaat sinds 2003. Naast eten en drinken, kunnen hier ook feesten georganiseerd worden. Het horecabedrijf put daarvoor uit een poel van zo’n zestig medewerkers. 

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

Dit rapport is een tweede in een reeks rapportages over de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden.

Emma at work

Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.

Teleteam Nederland - 35% instroom is gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Teleteam Nederland is een facilitair callcenter met 250 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Roosendaal. De klanten van Teleteam zijn toonaangevende bedrijven zoals Neckerman en Sanoma Uitgevers (uitgeverij van week- en maandbladen zoals de Magriet, Libelle en Donald Duck). 

Servicebureau OSN - ervaringsverhaal van dove medewerker

Servicebureau OSN besteed in dit verhaal aandacht aan opleiding, initiatieven en ervaringen betreffende de uitvoerende werkzaamheden.

Analyse Wajong en werk

Deze analyse over Wajong en werk is gebaseerd op analyses van het cliëntstromenbestand en op aanvullende beleidsinformatie uit de recente literatuur. In het eerste gedeelte wordt een analyse gegeven van de in- en uitstroom uit de Wajong-uitkering op basis van de gekoppelde bestanden 1999-2005. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de in -en uitstroom en de achtergrondkenmerken zoals leeftijd, diagnose, opleidingsniveau, situatie...

Cedris

Brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven in Nederland.

Psychisch & werk

Psychisch & Werk helpt professionals in het herkennen, voorkomen en behandelen van psychische problemen klachten in het werk. Samenwerking tussen verschillende organisaties, zoals het Trimbos Instituut en TNO. 

CNV jongeren

CNV Jongeren is een vakbond speciaal voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. CNV Jongeren komt op voor jouw belangen op de arbeidsmarkt en zet zich in om jou te helpen op de arbeidsmarkt.

Provincie Limburg  - werkervaring laborante

"Toen in 1996 kon ik bij mijn huidige werkgever beginnen, met veel moeite kon ik bij de groep aanklampen. Maar hoewel ik andere collega's die na mij begonnen te werken bij mij op het lab, links en rechts mij passeerden met een vaste baan, bleef ik maar in tijdelijke contracten hangen. Wat ik ooit deed ik kreeg maar geen vaste aanstelling. 

Trefnet - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij Trefnet

St. Servicepunt Grafimedia - grafici weer aan het Werk

Werkgevers, werknemers en vakbonden in de grafimedia sloten de handen ineen en startten in 2002 het project Grafici Weer aan het Werk (GWW). Dit project maakt nu ook deel uit van het WAO-convenant. In de grafimedia-branche hebben ruim 5.000 werknemers te maken met een WAO/WIA situatie. De branche maakt werk van het geven van aandacht en ondersteuning aan deze ‘oud-werknemers’. Met het project GWW worden WAO’ers aan passend werk geholpen...

Wasservice Washand in Enschede - beschermde setting

Het openen van een nieuwe vestiging van de Washand in Enschede. Deze locatie biedt betaald werk, in een relatief beschermde setting en doorstroommogelijkheden naar ander regulier werk. 

Handicapenwerk.nl

Handicap en werk biedt informatie over de verschillende technische oplossingen die ingezet kunnen worden bij de arbeidre-integratie van mensen met handicaps.

Bromelia-kwekerij - ervaringsverhaal slechthorende werknemer

De 41-jarige man heeft altijd in de tuinbouwsector gewerkt. De man zegt weinig slechte ervaringen te hebben meegemaakt, maar in dit verhaal geeft hij twee negatieve ervaringen weer en hoe hij hiermee is omgegaan. Betrokkene geeft het advies bij problemen hulp te zoeken en de confrontatie aan te gaan met de werkgever. In de bron staat zijn complete verhaal vermeld.

Super de Boer - krachtensticker voor werken met Wajongers

KAMPEN - ‘Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die CDA Kamerlid Eddy van Hijum zaterdag op de gevel van een supermarkt aan het Penningkruid plakte. 

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen

De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer arbeidsgehandicapten in een reguliere werkomgeving werken. In de publicatie worden concrete randvoorwaarden benoemd, die binnen het bestaande wettelijke kader de kans op een succesvolle werkgeversbenadering vergroten.Daarnaast worden mogelijkheden aangereikt om het werkvolume voor Wsw geïndiceerden te...

IGO-POST - praktijkervaring van werkgever met mensen met een beperking

 IGO-Post zocht contact met de sociale werkplaats, de Atlant Groep in Helmond. Reijnen: ‘Als proef zijn we begonnen met 9 man. Inmiddels werken we met 88 man. Dat zijn mensen met allerlei soorten handicaps, lichamelijk, motorisch of verstandelijk. Die worden begeleid door een werkleider en drie assistenten. 

Kaarsenmakerij Twente - werving via sociale werkplaats en arbeidstrainingcentrum

De Ambachtelijke Kaarsenmakerij van Bart Nuis staat op het punt te veranderen in de gildenwerkplaats Het Dinkelwerk. Hierdoor heeft Nuis behalve vier vaste medewerkers ook tijdelijke krachten in dienst. In Het Dinkelwerk komen naast de kaarsenmakerij een edelsmid, leerbewerker, beeldend kunstenares, Tiffany-artiest en een schilderes. 

Ambitie

Ambitie is een organisatie die mensen met een beperking begeleidt bij het vinden en behouden van (on)betaald werk . Ambitie werkt voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Bart foundation

De Bart Foundation helpt jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap hun ambitie te realiseren. Dat begint bij bewustwording van hun eigen kansen en kracht. 

Intersurf - werkervaringsverhaal van een man met één been

 "Intersurf Sneek is in de jaren 80 gestart als winkel in hoofdzakelijk windsurfmaterialen. Ondertussen is Intersurf uitgegroeid tot een paradijs voor de funsporters. Zo komen windsurfers, kitesurfers, sportieve zeilers en wintersporters volledig aan hun trekken. 

Afco - ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Grafisch afwerkingsbedrijf Afco is niet alleen een boekbinderij. Hier versturen ruim dertig medewerkers dagelijks pakketten of verpakken uitgaven voor verzending. Het werk wat wij bieden, inpakken en simpele machinehandelingen, is uitermate geschikt voor mensen met een beperking”, zegt directeur Willem-Jan Coenmans. “We hebben nu drie gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst. Twee met een verstandelijke handicap en één die re-integreert...

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. 

Buro Obol

Buro Obol is sinds 1997 actief in het begeleiden van mensen met een visuele handicap naar werk. Obol werkt met groepen visueel gehandicapten, maar geeft ook individuele begeleiding. 

Bartimeus

Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. 

Valid Express biedt werk aan mensen met lastig lichaam  

Nicolette Mak, oprichtster en directeur van koeriersbedrijf Valid Express, startte in 1999 haar bedrijf met vijf auto’s, acht mensen en één klant. Tegenwoordig bezorgen 56 medewerkers vanuit de vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht dagelijks spoedverzendingen, documenten en kleine pakketten. Binnen én buiten Nederland. Van de 56 personeelsleden hebben er 50 een lastig lichaam. 

GroenGroep - praktijkverhaal van werken met een auditieve beperking

Ik ben Ruud Edelman, 28 jaar en woon al sinds mijn geboorte in Bodegraven. Op mijn twintigste heb ik mijn Kaderfunctionaris openbaar groen diploma gehaald (4jr MBO opleiding, Groen College te Gouda). Direct daarna werkte ik als werkvoorbereider voor Sterrenborgh te Gouda (waar ik daarvoor eerst stage had gelopen) Ik zag echter geen toekomst voor mezelf binnen Sterrenborgh (laag salaris, weinig uitdagend werk). Toen heb ik een paar maanden voor...

Albron - werknemers met functionele beperkingen

Vanuit gezichtspunt van de werkgever (Albron BV) beschrijving van ervaringen met werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden. 

Signis - ervaring van dove pedagogisch medewerker

Ervaringen van een dove pedagogisch medewerker bij Signis (voorheen Ammanschool).

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

De SER (Sociaal Economische Raad) formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren. De SER deelt de opvatting van het kabinet, dat de huidige mogelijkheden daartoe niet optimaal zijn. De raad maakt daarbij onderscheid naar twee posities:
iemand participeert helemaal niet, terwijl hij of zij wel zou kunnen participeren in één van de onderscheiden vormen van arbeid en 
...

Hartman bv - glastuinbouwbedrijf werkt met mensen met  beperkingen

Het bedrijf Hartman uit Sexbierum (Fr) verbouwt snackkomkommers, paprika’s en trostomaten. Meer dan honderd vaste medewerkers plukken deze groenten en in het seizoen komen daar nog zo’n 150 mensen bij.

LCR - Landelijke Clientenraad

De Landelijke Cliëntenraad is, na de invoering van de nieuwe Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) op 1 januari 2002, een overlegorgaan voor cliënten. 

Laborante - ervaringen bij de Keuringsdienst van Waren en milieulaboratorium

 

Weba: Welzijn bij de Arbeid

Doelstelling: Welzijnsrisico's signaleren, vooral met betrekking tot de stressrisico's op psychische overbelasting op de leermogelijkheden van mensen en hun werk.

Actieprogramma Iedereen doet mee

Dit actieprogramma beschrijft hoe het kabinet - samen met de partners wil bevorderen dat iedereen wordt ingeschakeld in het arbeidsproces. Leidraad bij de uitwerking is de menselijke maat. Geen blauwdrukken vanuit Den Haag, maar ruimte voor professionals in de uitvoering. Een gerichte aanpak, toegesneden op de specifieke individuele omstandigheden, maakt het participatiebeleid effectiever

Cor Unum - werkgeverservaring met SWV-ers

Cor Unum is een keramiekbedrijf gevestigd in Den Bosch. Met de ingrediënten klei, water en vuur maken 16 medewerkers prachtige aardewerk producten, die tot in het New Yorkse Museum Of Modern Arts te bewonderen zijn. 

Hema Almere - praktijkverhaal van boekhouder met een spasme

De tompoes van de HEMA is net zoals tulpen, molens en nederwiet niet weg te denken uit Nederland. Jan Post (51) is sinds vijf jaar boekhouder bij de centrale bakkerij van de HEMA te Almere. 

Raad voor Werk en Inkomen - RWI

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakte maandag van 14 maart 2011 in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat stekker uit de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wordt getrokken en dat de subsidie aan het RWI stopt.

GGZ de Riethorst - praktijkervaring van een 17- jarige met een auditieve beperking

Na mijn opleiding MDGO-VZ kon ik aan de slag op de Gelderhorst als gediplomeerd verzorgende. Ik heb me op de Gelderhorst goed kunnen ontwikkelen. Na 2,5 jaar kreeg ik weer de kriebels om verder te gaan studeren, maar de Gelderhorst kon mij de opleiding verpleegkundige niv.4 niet aanbieden, omdat diploma verzorgende niv.3 voor hen al voldoende was. 

Van der Meulen - kansen bieden aan mensen met lichamelijke beperking

Kor van der Meulen is de directeur van Van der Meulen hout en bouwmaterialen in Nij Beets (Fr). Het werk in zijn bouwmarkt kan fysiek best inspannend zijn. Toch nam hij onlangs iemand met een beperking in dienst. 

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

Arbeidsmarktanalyse 2009

Het arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de werkloosheid maar vraagt om een bredere visie. Dit concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in de Arbeidsmarktanalyse 2009. In de Arbeidsmarktanalyse 2009 schetst de RWI een complexe arbeidsmarkt. Enerzijds een plotseling sterk oplopende werkloosheid; anderzijds veel openstaande vacatures in sectoren zoals Zorg en Onderwijs. Daarnaast vragen...

Boaborea

De brancheorganisatie van dienstverleners voor werk, loopbaan & vitaliteit. Verzorgen symposia, beurzen en congressen Verbindt ondersteunt en stimuleert dienstverleners in hun streven naar rendabele en professionele dienstverlening op een duurzame arbeidsmarkt waarin werk, loopbaan en gezondheid op een goede manier verbonden worden. 

Limburgs Dagblad - ervaringen van werken met dove werknemers

"Ik vind dat werken met doven uitstekend gaat. Ik ben nu gepensioneerd, maar ik heb bijna dertig jaar gewerkt met twee volledig doven, die naast mij stonden. We werkten in een moeilijk bedrijf, een krantenonderneming: het Limburgs Dagblad. De ene dove is ook gepensioneerd, de andere werkt nog. We hadden nergens last van.

Heliomare

Heliomare ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.

Verpleegtehuis De Riethorst

De Verenigde Arbeidskundige Compagnie (VAC) biedt ondersteuning aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten en organisaties op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het arbeidskundig bureau werkt in heel Nederland.

Universiteit Utrecht - ervaring dove onderzoeker

De loopbaan en ervaringen van een dove onderzoeker werkzaam aan de Universiteit van Utrecht.

Boat Care - ervaring met werknemer met een licht verstandelijke beperking

Sinds 2006 werkt Michael (20) bij Professional Boat Care in Loosdrecht. Het bedrijf onderhoudt, repareert en beheert boten. Michael kwam in dienst via het traject Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Directeur Sanchez: "Een re-integratiebedrijf vroeg of wij een werkplek voor hem hadden. Eigenlijk wilde ik dat liever niet. 

EEGA Plus

EEGA Plus biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding naar een betaalde baan. Dit met volledige trajecten naar werk. Coaches en arbeidsprofessionals begeleiden in een Traject naar werk in persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij ook stage en praktijkervaring een grote rol spelen.

Verzorgingshuis De Vijverhof - succesvol werken met arbeidsgehandicapten

De Vijverhof is een verzorgingshuis in Capelle aan den IJssel. De zorginstelling levert huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf (zowel langdurige als kortdurende opname). 

Jumbo Supermarkt - geeft mensen gelijke kansen

Veel keuze, goede service, scherpe prijzen en een uitgekiende marketingstrategie. Daarmee is het familiebedrijf Jumbo Supermarkten bekend geworden. Een goed personeelsbeleid voor de ca. 10.000 medewerkers kan daaraan toegevoegd worden. Ook de deels arbeidsgeschikte medewerkers van Jumbo plukken daar de vruchten van. 

Robbedoes - werkgever kijkt wat mensen kunnen

Wij geven voorkeur aan de juiste mensen, niet aan de handicap”, zegt manager Miriam Houthuijzen. “Wij hebben drie medewerkers in dienst met een beperking, waaronder ik zelf. En toch merk ik dat zo’n handicap wel een meerwaarde heeft voor het bedrijf.”

Postbank Callcenter - arbeidsgehandicapten inzetbaar

Jeroen van Ingen (22) werkt als uitzendkracht op een callcenter van de Postbank en functioneert daar heel goed. Henriëtte Langeweg is teamleider bij de Postbank: ‘Tijdens de sollicitatieprocedure met Jeroen hebben we stilgestaan bij de vraag wat zijn handicap voor ons betekent. 

Drukkerij Wedding - praktijkervaring van werknemers met burn-out verleden

Bij het aannemen van werknemers die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, omdat ze gehandicapt zijn of langdurig in de WAO hebben gezeten vanwege burn-out of psychische problemen, is in eerste instantie ook intern, een behoorlijk strijd gestreden. Inmiddels heeft drukkerij Wedding vier medewerkers in dienst met zo’n achtergrond. 

Taxi Centrale Schoorl - geef die kans!

‘Iemand van 52 met een WAO-achtergrond die naar ons belt van: “Enne, nou, zijn er vacatures eventueel misschien”, begint al heel snel met: “Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een WAO achtergrond heb’. 

Mell - met een lastig lichaam

Het bedrijf MELL uit Aarle Rixtel bestaat uit twee onderdelen. MELL Scootmobiel Service verkoopt en onderhoudt scootmobiels, rolstoelen, rollators en andere mobiliteitsproducten. MELL Services B.V. biedt een koerierdienst voor nationaal en internationaal transport. 

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu.

Jopla

Jongerenplatform voor en door jongeren met een handicap (12-30 jaar).

AH to go: ervaring van mensen met beperking

Ervaring van werknemer met een beperking (slechthorendheid) bij AH to go.

OC&W -Ministerie Onderwijs, Wetenschappen & Cultuur  

De website van het ministerie van OCW is thematisch opgezet. Dat betekent dat verschillende soorten informatie over één onderwerp zoveel mogelijk op één plek worden aangeboden.

Regiopolitie Utrecht werkt  naar tevredenheid met arbeidsgehandicapten

Van het uitdelen van bekeuringen tot het oplossen van moordzaken; de 3600 werknemers van de regiopolitie Utrecht hebben het druk met preventie en veiligheid. De regiopolitie Utrecht deed aan een actieve werving van WAO’ers. 

Gelderhorst en Belastingdienst - ervaringsverhaal van iemand met auditieve beperking (doofheid)

Ik heb Mavo gedaan op instituut voor Doven (nu Viataal) te Sint Michielsgestel en na de Mavo wilde ik de opleiding toerisme volgen. Er werd gezegd, dat het niet mogelijk is voor de doven. Toen heb ik voor de KMBO administratie gekozen. KMBO heb ik op de horende school gevolgd. Daarna heb ik 3 jaar Praktijk Diploma Boekhouden gevolgd en niet afgemaakt. Tegenwoordig volg ik een SPW-4 opleiding. Ik werk momenteel al 15 jaar bij de belastingdienst...

Kunstenmakerij - Baan op maat, Meubel op maat

Stichting Kunstenmakerij heeft in een achterstandsbuurt in Rotterdam een meubelmakerij plus winkel geopend waar mensen met een arbeidshandicap werkervaring kunnen opdoen. 

Ministerie van Landbouw - werkervaring van werknemer

Beschrijving van werkervaring van werknemer met longemfyseem, die solliciteert bij de Auditdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij de afdeling accountantscontrole. Twintig jaar later werkt hij er nog steeds.  

Sfeer Badkamercomfort & Tegelstijlen - werkplezier belangrijk

Sfeer Badkamercomfort & Tegelstijlen in Geldrop verkoopt en installeert complete badkamers, badkameronderdelen en tegels. Naast de twee eigenaren werken er twaalf medewerkers. Vier medewerkers van Sfeer Badkamercomfort &Tegelstijlen zijn deels arbeidsgeschikt. 

ATC

ATC Arbeidstoeleiding & Coaching is een bedrijf met expertise en faciliteiten waarin jongeren die dreigen vast te lopen, nieuwe kansen worden geboden voor een plek op de arbeidsmarkt of een aanvullende opleiding.

Meldkamer Limburg-Zuid - voor iedereen met de juiste competenties

De regionale meldkamer en het servicecenter van de politieregio Limburg-Zuid verwerken jaarlijks duizenden telefoontjes. Voor meldingen 'zonder zwaailicht' en niet spoedeisende problemen of vragen, staat een poule van vijftig medewerkers dag en nacht telefonisch klaar. 

Belastbaarheidsonderzoek

Het instrument meet het construct arbeidsvermogen. Meer specifiek worden in deze test de volgende items gemeten: het begrips- en redeneervermogen (WAIS of Analogieën en Figuurreeksen van de DAT); het persoonlijk functioneren in het werk via OPQ; de klachtenbeleving via 4DKL, UBOS; de structuur van de persoonlijkheid via NVM; de werkbeleving via WES; de eventuele aandachtsconcentratie via Boudon, Stroop en Trailmaking. 

Leads on Demand - biedt actieve ondersteuning aan mensen voor re-integratie

Leads on Demand is sinds enkele jaren actief op het gebied van leadgeneratie en marketingconcepten. Daarnaast biedt het bedrijf actieve ondersteuning aan mensen uit de re-integratiemarkt, met of zonder (functionele) beperkingen en adviseert bedrijven hoe hiermee om te gaan.  

J.H. Oenema - een taxibedrijf, waar 20% van de werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt is

"J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer B.V. in Heerenveen brengt dagelijks tientallen kinderen en volwassenen met een beperking van huis naar school of dagverblijf. Ongeveer 135 mensen werken bij dit speciale taxibedrijf. Ongeveer 20% daarvan heeft een arbeidshandicap.

St. Maatjesplatform - werken met functionele beperking

Ervaringen van een slechthorende bij Stichting Maatjesplarform. Deze stichting is een vervolg op het Maatjesproject. 

Leefwijzer

De leefwijzer is een ‘special community’ waar mensen met een handicap met elkaar kunnen chatten, daten en discussiëren. 

Tandartsenpraktijk "de Drietand" - bijzonder personeelsbeleid

Drie jaar geleden richtten studievrienden Pim Ruipers, Elza Tindemans en Dennis Pasmans tandartsenpraktijk “de Drietand” op. ‘In je eentje met één vaste assistente dertig jaar lang gaatjes vullen wilden we niet’. Ze kozen vanaf het begin voor een bijzonder personeelsbeleid. ‘Bij ons rouleren de assistenten en iedereen krijgt zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. En, oh ja: we hebben ook meerdere mensen met een arbeidshandicap...

PSW

PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt met een duidelijke doelstelling: we willen mensen in een kwetsbare positie aan het werk krijgen én houden. 

Print Service Ede - geeft kans aan dove collega

" Bij de Office Centre hebben ze mij kans gegeven een half jaar op proef, ik heb daar laten zien wat ik kan met mijn werk. Na een half jaar heb ik vaste baan. Leuke collega's en ze hielden met de communicatie rekening met mij. Ik heb daar 4 mooie jaren gewerkt. Het laatste jaar ging het wat minder, maar niet door mij maar door de afdeling waar ik toen werkte. Toen wilde ik er graag weg en ik wilde graag een andere baan zoeken. Ik heb bijna half...

Regularplus

Regular Plus streefte ernaar om deelnemers met een (verborgen) beperking in het reguliere beroepsonderwijs te houden en goed te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

Connecting Media - werken met een auditieve beperking 

Individueel ervaringsverhaal van een vrouw met een auditieve beperking. 

Villapark Eureka - minder vlot werken is geen probleem

In het Twentse Oldenzaal staan midden in de prachtige natuur 53 villa's. Samen vormen zij Villapark Eureka, een klein familiepark, waar de stilte van de natuur nog te horen is en de natuurlijke parkbewoners vrij spel hebben.