Focus op talent in plaats van beperking: Tips voor vrijwilligersorganisaties

Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze bron van vrijwilligers niet als zodanig op het netvlies van iedere vrijwilligersorganisatie te staan. Vrijwilligers met een beperking worden vaak geassocieerd met ëkost teveel tijdë of ëvragen veel begeleidingë. Een gemiste kans. Hierdoor loopt u niet alleen een grote bron van...

Factsheets samenhang decentralisaties

Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid. Deze uiteenlopende beloften worden verbonden aan de drie grote stelselwijzigingen die deze jaren gerealiseerd worden. Het leggen van de dwarsverbanden tussen de transities is daarvoor van groot belang. Een integrale aanpak kan niet alleen bij een belofte blijven, uitvoering ervan is noodzakelijk. Niet...

Patiëntenorganisaties en werk(behoud): Inventarisatie van activiteiten, instrumenten en ambities van patiëntenorganisaties

Voorliggend rapport behelst een inventariserend onderzoek naar de activiteiten, instrumenten en ambities bij patiëntenorganisaties rond de ondersteuning van hun achterban bij werk (behoud) en andere werkgerelateerde vragen en problemen. Het verkregen overzicht is aangevuld met behoeften van patiëntenorganisaties, mogelijkheden voor samenwerking rond instrumenten en de visie op financiële borging van instrumenten. Er is duidelijk...

ITON - Instituut voor toegepaste neuro-wetenschappen

Het Instituut voor toegepaste neuro-wetenschappen (ITON) is actief op diverse gebieden met betrekking tot zenuwstelsel en hersenen. 

Solliciteren en gezondheid : beter zwijgen of verstandig spreken

Door middel van deze brochure probeert het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W), nu Welder, een steun in de rug te bieden aan iedereen die werk zoekt en die een handicap of (chronische) ziekte heeft, die in het verleden een aandoening heeft gehad of die wegens genetische eigenschappen een verhoogde kans op ziekte heeft

De droom van Down : een praktische informatiegids voor het basisonderwijs

Informatie over de onderwijsvraag van een leerling met Downsyndroom. Aan de hand van een aantal interviews met zeer enthousiaste en gedreven leerkrachten wordt een overzichtelijk beeld gegeven van de dagelijkse praktijk. Deze verhalen laten zien dat kinderen met het Downsyndroom heel goed in staat zijn om regulier onderwijs te volgen. Daarnaast is de gids een bron van informatie met veel nuttige adressen en een stappenplan.

Hinkstap....De sprong zelf maken: Op weg naar een studie of baan

Informatie en tips om het overstappen van je huidige school naar je nieuwe situatie te vergemakkelijken. Als je overstapt naar vervolgonderwijs of werk zul je situaties tegenkomen waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Daarbij speelt de overgang van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie een rol. Onder het kopje wie kan jou assisteren vindt je specifieke personen waar je naar toe kan gaan met je vragen op het gebied van werk...

Onderwijs en handicap

Het expertise-centrum Handicap en studie geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en het naar school gaan met een zichtbaren en onzichtbare handicap. Zowel voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs.

Cedris

Brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven in Nederland.

Helen Keller Stichting

Het doel van de Helen Keller Stichting is het bevorderen en behartigen van de belangen van het welzijn voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland. 

NIGZ

Gezondheidsinstituut NIGZ ondersteunt professionals en organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering. 

LIESA

LIESA leverde een bijdrage aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid. Ook zette LIESA zich in voor schoolverlaters de overgang van onderwijs naar arbeid verbeteren. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk - LFB

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk komt op voor mensen met een verstandelijke beperking.

Oorakel

Het doel van Oorakel.nl is u te adviseren bij en informeren over doofheid, slechthorendheid en aanverwante stoornissen en ernstige spraak- taalmoeilijkheden . Oorakel geeft informatie over slechthorendheid en doofheid, hulpmiddelen en vergoeding van de hulpmiddelen en gebarentaal.

Stichting Labyrint - In Perspectief

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychosociale problemen.

Stichting Ook jij

Deze site maakt internet toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet of nauwelijks kunnen lezen.  

Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn - LVG

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg. 

Diabetesvereniging Nederland - DVN

De DVN (Diabetesvereniging Nederland) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen in hun streven een normaal en actief leven te leiden. 

Steunpunt Autisme Noord

Het Steunpunt Autisme Noord-Holland Noord  biedt ondersteuning in het regulier onderwijs bij vragen over leerlingen met een (vermoeden van een) autisme spectrum stoornis (ASS). 

NICIS Institute

Nicis Institute richt zich op het versterken van de sociale en economische kracht van steden door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en opleiding. 

Doofblind.nl

Doofblind.nl is een website en geeft objectieve en onafhankelijke informatie over alle aspecten uit het dagelijks leven van mensen die doofblind zijn. 

Dwarslaesie Organisatie Nederland

De Dwarslaesie Organisatie Nederland beschikt over een landelijk netwerk van mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen. 

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft een site waar informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Praktijkonderwijs (Nieuws)kan vinden en men kan er van gedachten wisselen over het Praktijkonderwijs. (Forum). 

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen

De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer arbeidsgehandicapten in een reguliere werkomgeving werken. In de publicatie worden concrete randvoorwaarden benoemd, die binnen het bestaande wettelijke kader de kans op een succesvolle werkgeversbenadering vergroten.Daarnaast worden mogelijkheden aangereikt om het werkvolume voor Wsw geïndiceerden te...

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie - LWOE

Als een leerling op school leer- en gedragsproblemen heeft, wordt eerst getracht, op basis van een handelingsplan, intern een oplossing te vinden. 

Werk en Waarde

Werk in Waarde draagt bij aan de bloei van hoogintelligent talent. 

Stichting Landelijk Kenniscentrum LVG

De vereniging is opgericht door de gezamenlijke directies van de 21 Orthopedagogische Behandelcentra in Nederland. 

Speciaal onderwijs Kennisnet

De site Speciaal onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws, maar wil ook leerkrachten ondersteunen bij hun dagelijks werk.

Stichting Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ICT in het onderwijs. 

LICH -Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid

 LICH, het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid is actief op het gebied van informatieverstrekking over en belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen. 

Aan de slag : Activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding

De beschreven activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal thema’s die binnen de begeleiding aan bod dienen te komen. Dit zijn: 1. Wat wil ik?, 2. Wat kan ik? 3. Hoe vind ik een baan of stage? 4. Solliciteren: hoe doe je dat?. In de eerste twee hoofdstukken staat de oriëntatie van de jongere op dromen, wensen en mogelijkheden centraal. Deze hoofdstukken worden afgerond door een samenvatting in de vorm van een statement.. In het bestand ‘Aan...

Zetnet

Stichting ZetNet is per 17 december 2013 door de rechtbank in Nijmegen failliet verklaard.

Pharos Nederland

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging.Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

Reuma patiëntenbond

De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepelorganisatie van meer dan 100 lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen een aantal van deze verenigingen hebben speciale jongerengroepen. Alle informatie en het overzicht van patiëntenverenigingen is ondergebracht op de site van het reumafonds.

HIQ

HIQ is het expertisecentrum voor hoogbegaafdheid.

Clientenbond (nu Landelijk Platform GGZ)

De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg (of kortweg de Cliëntenbond) was een Nederlandse patiëntenvereniging van patiënten, cliënten en ex-patiënten van GGz-instellingen. De bond was een belangenorganisatie die de positie en acceptatie van psychiatrische patiënten in de samenleving en in de zorginstellingen probeerde te verbeteren. Daarnaast gaf de bond gelegenheid tot...

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

Stichting Intermobiel

Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren die minder mobiel zijn of aan huisgebonden. Daarnaast zijn we er ook voor de omgeving van deze jongeren.

Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen. 

Psychisch & werk

Psychisch & Werk helpt professionals in het herkennen, voorkomen en behandelen van psychische problemen klachten in het werk. Samenwerking tussen verschillende organisaties, zoals het Trimbos Instituut en TNO. 

Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg - LKNG

Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg, onderdeel van Vilans, bundelt bestaande kennis en verspreidt deze om zo de zorg- en dienstverlening en het beleid op het gebied van gehandicaptenzorg te verbeteren. 

Depressiecentrum

Het Depressie Centrum is het kenniscentrum voor depressie van het Fonds Psychische Gezondheid. 

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Zo gek nog niet

Jongerensite voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

Stichting Informatie Persoonlijkheidsstoornissen

U treft informatie aan over definitie, ontstaan, diagnostiek, theorieën en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen. 

Ouders en rugzak

Speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

AdhdXtra-Impuls

AdhdXtra-Impuls is een gratis onafhankelijk en interactief lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante stoornissen, zoals Borderline, PDD-NOS, ODD etc. 

Anoiksis

Anoiksis is een vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners. 

Kansplus

KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

PSW

PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt met een duidelijke doelstelling: we willen mensen in een kwetsbare positie aan het werk krijgen én houden. 

SLO - nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling

SLO is betrokken bij het opstellen van landelijke leerplankaders, licht ze toe met voorbeelden en beproeft ze in de praktijk met behulp van pilots. SLO ondersteunt scholen bij het maken van inhoudelijke keuzes en het uitwerken van leerplankaders in aansprekend, innovatief en succesvol onderwijs.  

Ooglijn 

De Ooglijn geeft informatie en advies aan mensen die problemen hebben met zien en aan de betrokkenen in hun omgeving. De Ooglijn biedt u informatie en praktische tips bij het oriënteren, kiezen en aanvragen van hulpmiddelen, revalidatie en ondersteuning.

Ziezon

Landelijk netwerk ziek en onderwijs. Consulenten in den lande hebben als taak scholen te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij het onderwijs aan hun zieke leerlingen.

WAOcafé

WAO café was een virtueel café voor en door WAO’ers en WIA’ers, met achtergrondinformatie, ruimte voor uitwisseling van ervaringen en actualiteiten. Het WAOcafé bestaat niet meer.

IRO info

De iro-info.nl site heeft als doel:

Vilans

Vilans biedt praktische kennis over langdurende zorg, welzijn en wonen. 

Rugzak in MBO

Op deze twee websites, Ouder en rugzak en passend onderwijs  vindt u informatie over Leerlinggebonden Financiering in het mbo. 

Dyspraxie

Website van een vader met een dochter met dyspraxie Informatie over dyspraxie, diagnose, behandeling, links, actuele informatie en een forum over dyspraxie.

Bosk

BOSK is een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

Jongpositief

Dit is een site voor en door jongeren met hiv van 18 tot 30 jaar, en betrokkenen, in Nederland en Belgie en een gezamenlijk initiatief van de jongerengroep Jongpositief van Hiv Vereniging Nederland en van de Belgische organisatie Sensoa.

Adhd klup

Startpagina ADHD: site en forum over ADHD en aanverwant in samenwerking met Impuls. Ervaringsverhalen, e-mailgroep, forum, homepages, informatie, internetsites informatie, nieuws, testen.

Vereniging Spierziekten Nederland - VSN

De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat de VSN om een betere kwaliteit van de zorg. Effectief wetenschappelijk onderzoek. 

Movisie

Moviesie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Astma Fonds

Het Astma Fonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Astma Fonds behartigt de belangen, geeft informatie, susidieerd wetenschappelijk onder zoek van mensen en voor mensen met astma en COPD en hun betrokkenen.

Vereniging Cerebraal

Vereniging Cerebraal is de patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen die na hun geboorte getroffen zijn door hersenletsel.

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise - Stichting CCE

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. 

Rehabilitatie92

Een landelijk opererend bij- en nascholingsinstituut dat zich bezig houdt met het verzorgen van trainingen en consultatie op het gebied van Rehabilitatie. 

Begeleid leren

Het Expertisecentrum Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening.

Kwf kanker bestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

Autisme klup

Startpagina met vele links op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen.

Oudersvo

Deze site is speciaal bestemd voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, hulp bij schoolkeuze, onderwijsnieuws en tips voor opvoeding en goede zorg voor uw kind.

Doof.nl

Doof.nl is een website voor doven en slechthorenden. 

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden - NVBS

De NVBS is de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, De NVBS is een landelijke vereniging van en voor mensen die slecht of niet meer kunnen zien. 

Landelijk netwerk autisme - LNA

Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.

Sugar kids

Informatieve en interactieve site voor jongeren over leven met een suikerziekte. Sugar is een onderdeel van de Diabetes Vereniging Nederland.

Vilans, Werk en handicap

Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken, betaald of op andere basis.