Herstelling

Herstelling is een werkbedrijf dat praktische voortrajecten biedt als voorbereiding op een (vervolg-)opleiding, werk of een combinatie daarvan. Herstelling biedt jongens en mannen de kans om werkervaring op te doen bij de forten van de Stelling van Amsterdam, en meisjes om in de horeca te werken (praktijkcentrum ZuidOost).

Ons Tweede Thuis

Jongeren en zijstromers kunnen via de zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg aan de slag bij Ons Tweede Thuis. De leerlingen krijgen een tijdelijk dienstverband voor twee á drie jaar. Zij werken vier dagen in de praktijk en gaan één dag per week naar school. De leerlingen krijgen op de werkvloer zo'n twee uur in de week begeleiding van daarvoor aangestelde medewerkers.

NoXqs Labs

NoXqs Labs is het softwarebedrijf van NoXqs, opgezet als project. Het bedrijf is opgericht in nauwe samenwerking met het UWV en het Leo Kannerhuis. Binnen NoXqs Labs volgen tien medewerkers met ASS een leer- en werktraject in loondienstverband. In drie jaar tijd ontwikkelen medewerkers zich tot software engineer en behalen certificaten in verschillende programmeeertalen Na deze drie jaar kan men voor Labs blijven werken of elders aan de slag...

EVC gemeten: Een onderzoek naar het aantal gerealiseerde EVC in de periode 2005-2009

De projectdirectie Leren en Werken, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft als opdracht leerwerktrajecten te realiseren. Leerwerktrajecten kunnen op twee wijzen worden gerealiseerd, namelijk via een duaal traject (leren en werken tegelijkertijd op de werkvloer) of een EVC-traject (erkennen van verworven competenties). De hoofdvraag van het...

Werken en leren : De omslag

Deze publicatie vormt de opbrengst van het project ‘leren en werken in beeld’. Het doel van dit project is het bundelen van bestaande
ervaringskennis over krachtige leer(werk) omgevingen voor jongeren met een functiebeperking. Deze publicatie bestaat uit vier delen:

Deel A: terreinverkenning leren en werken Het eerste deel geeft in vogelvlucht een overzicht van de beschikbare kennis over leren en werken. Hierin wordt zowel de...

Het Doel bereikt?: Rapportage betreffende de eerste resultaten van het DOELproject

Van de Stichting Reclassering Nederland te Den-Bosch kwam de vraag om een onderzoek te doen naar de resultaten van de pilot van het DOEL-project. DOEL staat voor Door Ondernemen Ervarend Leren. Door te gaan werken bij een ondernemer krijgen jongeren de kans hun leven te veranderen en uit de gevangenis te blijven. Verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoek naar de pilot (periode maart 1998-januari 1999) aanwijzingen kunnen geven op welke...

Pligt, Maureen van der

Opzetten en uitvoeren leer-werktrajecten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van gedragsproblematisch tot verstandelijk beperkt en psychiatrische jongeren.Van vliegtuigschoonmaak tot werken op een kinderboerderij. Veel ervaring met fondsenwerving, subsidieaanvragen en politieke lobby. Opzetten eigen re-integratiebedrijf zonder winstoogmerk

St. Werkwijs - leerwerkbedrijf Langerlust

Het opzetten van een nieuw leerwerkbedrijf op een unieke locatie aan de rand van de Gaasperplas. 

STAM BV : Vroegtijdige signalering en een traject op maat

Het voorkomen van uitval uit praktijkscholen van leerlingen met een licht verstandelijke handicap en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Dit om hun kansen op arbeid te vergroten.De school signaleert de problemen vroegtijdig. In overleg met betrokkenen wordt een traject op maat ingezet. Hiervoor worden extra faciliteiten op het gebied van hulpverlening, praktijkbegeleiding en onderwijsondersteuning ingezet. De leerling blijft...

Kappersopleiding - baan als instructeur wel mogelijk

Bij de kappersopleiding van het Willem I College in Den Bosch zijn er drie instructeurs aan het werk die ooit zijn afgekeurd en niet meer als kapper mochten werken. Ze werken in de praktijkruimtes waar ze aanwijzingen geven. Als instructeur hoeven ze niet meer voortdurend in dezelfde houding te staan, wat ze wel moesten als kapper en waardoor ze last van hun rug kregen. Mensen die voor hun oude beroep zijn afgekeurd kunnen vaak nog heel goed op...

Havenmuseum: leerwerkbedrijf scheepsrestauratie

In de projectfase worden de werkprocessen en instrumenten van het leer-werkbedrijf ontwikkeld: er komt een wervingsplan, een passend competentieprofiel, de werkwijze voor werving, intake en mogelijke uitstroom worden opgesteld en ingevoerd. Ook de ontwikkeling van stageopdrachten, lesmateriaal, aangepaste functiebeschrijvingen, begeleidingsmethodieken en structurele samenwerkingsafspraken worden in de eerste twee jaar uitgewerkt en beproefd.

OdiBaan: Schoolcoaching

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Na inventarisatie van belangstellenden wordt in januari 2006 met 15 deelnemers gestart. De werkwijze wordt getest en verder ontwikkeld. De schoolcoach stelt in overleg met de deelnemer een coachingsplan op. De voortgang van het lesprogramma wordt...

Klussen bij sportverenigingen - leerwerkproject

Het leerwerkproject “Klussen bij sportverenigingen” heeft als doel om jongeren met een verstandelijke beperking na hun schoolperiode te stimuleren en te activeren. 

Kunstenmakerij - Baan op maat, Meubel op maat

Stichting Kunstenmakerij heeft in een achterstandsbuurt in Rotterdam een meubelmakerij plus winkel geopend waar mensen met een arbeidshandicap werkervaring kunnen opdoen. 

Jobcomposing - direct van school naar baan

Het ontwikkelen van de dienst Jobcomposing om jongeren met een handicap of chronische ziekte direct vanuit de school toe te leiden naar een functie op maat. De Jobcomposer is verbonden aan de school en functioneert als brug naar de arbeidsmarkt. Hij versterkt en onderhoudt netwerken op de arbeidsmarkt. 

Stadswerken - leerwerkbanen 

'Al doende leert men' is het motto voor de jongeren die een leerwerktraject van één jaar gaan volgen. Ze verrichten allerlei werkzaamheden in de openbare ruimte, van snoeien, schilderen, tot bestraten en het opknappen van speelplekken. De jongeren worden continu begeleid door een werkmeester, tevens krijgen ze les van een docent op MBO-1 niveau. 

Basisz - praktijkvoorbeeld van toeleiding naar arbeid

Stichting De Basisz heeft als doel hulp bieden bij het uitstippelen van een route in het leven van jongeren uit Flevoland (voornamelijk Zeewolde) die met moeite een plek op school of op de arbeidsmarkt verwerven. Jongeren werken in een besloten traject aan hun toekomst. 

St. Kringloopwinkel Beter voor Best - leerwerkbedrijf

De stichting beschikt over een goed draaiende organisatie met locaties in Best en in Eindhoven en heeft de mogelijkheid om continu banen te creëren. 

Stichting Global Start: Werktoeleiding ZMLK-jongeren : Werken volgens de re-integratiedriehoek

Global Start beschikt over winkels en kringloopwinkels. De jongeren zullen werkervaring opdoen in de winkel voor recycling van computers. In deze omgeving werken ook mensen zonder handicap. De begeleidingsmethodiek bestaat uit 3 pijlers die samen de re-integratiedriehoek vormen. Dit zijn werk, lichaamsbeweging en educatie. De begeleiding wordt verzorgd door meerdere personen waaronder een jobcoach, een sportinstructeur, een werkbegeleider en...

Global Start - werktoeleiding ZMLK-jongeren

Een werkgever over het aanbieden van doelgerichte werktoeleiding binnen de sociale firma Global Start aan tien jongeren die afkomstig zijn uit het onderwijs voor zeer moeilijk lerenden. 

OdiBaan: Schoolcoaching : Verantwoording

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. De extra begeleiding heeft het slagingspercentage van leerlingen duidelijk verhoogd. 80% van de jongeren heeft een diploma van het ROC behaald (12 van de 15). Er zijn 9 jongeren extra in het project opgenomen. Zij zijn allemaal doorgestroomd naar hun...

AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON organiseert leertrajecten op dit gebied. In de leertrajecten wordt expertise op het gebied van hersenletsel en didactische expertise gebundeld.

De Windroos

De Windroos biedt jongeren, na een behandeling voor psychische klachten, een voorbereidende fase die gericht leidt naar opleiding en werk. 

Koning Willem I College - Kw1c

Het Koning Willem I College is een Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. 

Kasteel Baexem - concept voor toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar werk of opleiding

Het realiseren van twee kleinschalige trainingsvoorzieningen op een reguliere bedrijfslocatie, voor het toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar werk of opleiding. De twee leerwerkprojecten worden gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande restaurantkeuken een ‘oefenkeuken’ gebouwd. 

Leerarrangementen op boerderijen

Het ontwikkelen en realiseren van leerarrangementen op leerboerderijen voor jongeren met een functiebeperking. Het leerarrangement bereidt jongeren voor op werk in de agrarische of aanverwante sectoren. Dit project richt zich op de regio Twente met haar netwerkstad Almelo, Hengelo, Enschede. Jongeren die vastlopen binnen het onderwijssysteem kunnen een tijdelijk professioneel leerarrangement op een leerboerderij volgen. Dit gebeurt op basis van...

Landelijke Vereniging Cluster 3 - LVC3

De LVC3 behartigt de belangen van alle scholen en REC’s uit cluster 3 m.b.t. onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. De vereniging maakt zich als geheel sterk voor de borging en de kwaliteitsverhoging van de gehandicapspecifieke zorg en de daarbij behorende expertise.

Meester-Gezel - oudere werkzoekenden en risicoleerlingen

Wat kunnen oudere werkzoekenden en risicoleerlingen van het vmbo gemeen hebben? Het Meester-Gezel wil een werkwijze ontwikkelen van een Meester-Gezel concept waarbij oudere vakervaren langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten als meester worden ingezet bij begeleiden van risicoleerlingen uit het vmbo praktijkonderwijs. 

Werkcarrousel - werkervaringsplekken bij bedrijven

Werkcarrousel is een arbeidsmarktproject, bedacht en uitgevoerd door BV Maakbaar en King Coaching, met als doel 25 jonggehandicapten (met een psychische beperking) aan een reguliere baan en opleiding te helpen en tegelijkertijd daarmee te voorzien in het personeelstekort van bedrijven. 

LWP Fietskoerier - een arbeidstrainingsproject

De LWP Fietskoerier was een arbeidstrainingsproject voor mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsachtergrond. 

EEGA Plus

EEGA Plus biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding naar een betaalde baan. Dit met volledige trajecten naar werk. Coaches en arbeidsprofessionals begeleiden in een Traject naar werk in persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij ook stage en praktijkervaring een grote rol spelen.

Praktijkvoorbeeld BBL opleiding bij een autobedrijf

De zeventienjarige Michel is op de praktijkschool geen sterke leerling. Tijdens zijn stages functioneert hij wel redelijk. Wanneer hij aan het eind van zijn schoolperiode de overstap wil maken naar een ROC met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Mobiliteitsbranche, kan hij niet meteen aan werk komen. 

Stationrestauratie Oldenzaal - onder begeleiding werken aan je doelen

De stationsrestauratie Oldenzaal is een afdeling van stichting de Werkwijzer. De Werkwijzer heeft verschillende vestigingen in Twente waar zij arbeidstraining, arbeidstoeleiding en dagbesteding aanbiedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Noorderpoortcollege - scholing en betaald werk combineren

Het aanbieden van betaalde doorstroombanen in onderwijsondersteunende functies op de eigen school en in doorstroombanen bij organisaties in de regio. 

ATC

ATC Arbeidstoeleiding & Coaching is een bedrijf met expertise en faciliteiten waarin jongeren die dreigen vast te lopen, nieuwe kansen worden geboden voor een plek op de arbeidsmarkt of een aanvullende opleiding.

MBO de Schalm

De Schalm verzorgt Mbo-opleidingen op maat voor doven en slechthorenden. 

Dierenspeciaalzaak - ervaringen van VSO/ZMOK leerling met een BBL

Rohald is een VSO/ZMOK leerling van zestien met een problematische thuissituatie. Mede daardoor is hij op school altijd veel gepest. Rohald wil graag de opleiding dierverzorging aan het AOC te volgen. De school ondersteunt zijn plan. Het gaat om een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 

Mulock Houwer: ATC Amersfoort

Het opzetten van een Arbeidstraining & Coaching Centrum (ATC) in Amersfoort. Dit met het doel om jongeren uit het VSO, het praktijkonderwijs en het (V)MBO en ouderen met een meer dan gemiddelde afstand tot de reguliere arbeidsmarkt nieuwe kansen te bieden op werk Mulock Houwer zoekt voor de realisatie van het ATC samenwerking met het bedrijfsleven, de lokale overheid en verschillende onderwijsinstellingen. Iedere ontwikkelpartner...

Zorginstelling met eigen keuken - dienstverband is financieel interessant

Shira, een 19-jarige leerlinge uit het praktijkonderwijs met een Wajong-uitkering, volgt de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Horeca Assistent niveau 1. In het tweede jaar wil zij graag de overstap maken naar de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Maar dan moet zij eerst aan werk zien te komen bij een erkend leerbedrijf. 

Havenmuseum als leerbedrijf

Het havenmuseum werkt in dit project samen met onderwijs, MKB, een re-integratiebureau en een jongerenorganisatie. De eerste twee jaar is er jaarlijks ruimte voor tien jongeren in het leer-werkbedrijf. De jongeren werken in twee teams van ieder vijf jongeren. Er is een vaste leerstructuur waarbij een leermeester uit het MKB en een gezel van mbo niveau 4 de teams aansturen. 

Sweet Store - doorstromen naar betaald werk

De Sweet Store is een lunchroom, waar allerlei exotische delicatessen worden gemaakt en verkocht. De Sweet Store helpt elk jaar twintig jongeren met een arbeidshandicap door te stromen naar betaalde arbeid. 

Werkervaringsproject MOTA van de Kapstok

MOTA is een werkervaringsproject voor jongeren met psychiatrische stoornissen.

PrO-werk: arbeidsintegratie leerlingen Horizon College

Experimenteren met de inzet van de kennis en kunde van het ROC om de periode van schoolverlaten optimaal te benutten voor arbeidsintegratie. Inzicht verkrijgen in de effecten van de inzet en in de voorwaarden waaronder het ROC deze inzet kan optimaliseren.

Grand Hotel Philadelphia - praktijkverhaal

In dit hotel met lunchkaart en dinerfaciliteiten op afspraak worden mensen met een verstandelijke handicap in zowel de witte als zwarte brigade opgeleid met als einddoel een officieel certificaat. 

Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren

Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL) ontwikkeld, waarbij de leerlingen van begin tot eind worden begeleid in het vinden van een passende arbeidsplek. Deze AGL bestaat uit de volgende fasen: assessment, interne activiteiten, externe activiteiten, arbeidsinpassing en nazorg. Parallel aan deze vier fasen lopen de '...