Feiten en cijfers over de Wajong

In 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. De nadruk in deze wet ligt op de bevordering van
arbeidsparticipatie. De instroom in de Wajong is sinds 2010 afgenomen terwijl deze vanaf de jaren
negentig maar vooral tussen 2002 tot 2010 fors toenam. In deze rapportage vindt u informatie over de volumeontwikkelingen, regelingen, kenmerken, aantal werkende van de Wajong en de Wajongers.

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen

In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12...

Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De centrale vraag in deze rapportage luidt: In hoeverre slagen UWV en gemeenten er in vraag en aanbod voor klanten met een...

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief

De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de wetgeving rond sociale zekerheid. De ontwikkeling van het beroep op de sociale verzekeringswetten wordt in tijdreeksen weergegeven. De tijdreeksen zijn bijgewerkt tot eind 2011. Elke tabel gaat vergezeld van enkele grafieken, zodat in één oogopslag de meest relevante ontwikkelingen...

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

In deze publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2010 en 2011 weergegeven ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende sociale verzekeringswetgeving. Deze publicatie geeft kwantitatieve informatie over de thema's Marktomvang en Uitkeringen. Informatie over het thema Re-integratie is in tegenstelling tot voorgaande jaren buiten...

Januarinota 2013: Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In de Januarinota 2013 wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De prognoses in deze nota voorzien het Ministerie van SZW, het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financi&ën van basismateriaal voor de aankomende rijksbegroting. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en...

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012: Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 beschrijft, voor de periode 2008 tot en met 2011, de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperkingen. Het gaat hier om mensen die bij UWV een uitkering aanvragen en/of een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de WIA in 2006 en de nieuwe Wajong in...

UWV Kennisverslag 2012-3

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere...

Wat werkt bij Wajongers?: Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie; Onderzoeksrapport

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar voorspellers voor arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Voor het onderzoek naar arbeidsparticipatie van Wajongers is een cohort samengesteld van alle Wajongaanvragers die in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 (jaarcohort) een aanvraag deden voor een Wajonguitkering in deze regio en waarvan de uitkering is toegekend. Het onderzoek is verricht in de regio Noord...

Tussen Wajong en werk: Het vinden van de juiste werkplek

De invoering van de nieuwe wet Wajong per 1 januari 2010 beoogt meer Wajongers bij reguliere werkgevers te laten werken. De cijfers laten zien dat dat de laatste paar jaar ook daadwerkelijk is gelukt. In 2011 is er voor het eerst een situatie bereikt dat er meer Wajongers bij werkgevers in dienst zijn dan bij SW-bedrijven. Daarnaast blijkt uit UWV onderzoek uit 2011 dat 9 procent van de werkgevers die geen Wajonger in dienst hebben, het komende...

Beter samenwerken rond social return: Eindrapport "Samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid uitkeringsgerechtigden in MKB Infrabedrijven'

Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector beter samenwerken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, binnen of buiten aanbestedingen met social return. Vijf infra-bedrijven en hun branche-organisatie MKB-Infra zijn van november 2011 t/m maart 2012 onder leiding van TNO aan de slag gegaan met TNO-Kennis om te ondervinden hoe ze zo'n samenwerking tot een win-winsituatie kunnen maken. Bij het project zijn ook gemeenten...

Monitor Arbeidsmarkt: September 2012

Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen, 2) inkomenswaarborg en 3) reintegratie. In navolgende tekst wordt kort aangegeven welke onderwerpen in ieder hoofdstuk terug te vinden zijn en sluit af met de kernboodschap. Hoofdstuk 1 gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de economische groei, de werkgelegenheid en de werkloosheid...

Onderzoek Bonus-Malus binnen Rijksoverheid: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid ter bevordering van het aantal personen met een WIA-, WSW-, of Wajong-indicatie

In deze rapportage wordt gepresenteerd de de resultaten van het onderzoek naar de invoering van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid, met betrekking tot mensen met een WIA, WSW- of Wajong-indicatie. Door middel van een bonus-malus systeem zouden Rijksinstellingen aangemoedigd moeten worden om ten minste 1 procent van hun werknemersbestand te laten bestaan uit mensen met een WSW-, WIA- of Wajong-indicatie. Wanneer ministeries de 1...

Kwantitatieve informatie: Eerste vier maanden 2012 UWV

Kwantitatieve informatie betreffende Ziektewet, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, IOW, loonkostensubsidie, paticipatieplaatsen, toeslagenwet, BIA,

Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financiële gegevens over 2011 in deze nota sluiten aan bij de UWV-jaarrekening 2011. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2012. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal Economisch...

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12-2011 genomen. Voor wat betreft het aantal inwoners is de peildatum 1-1-2012 genomen. Deze publicatie geeft een overzicht van de WAO, WAZ, Wajong...

Monitor pilot wajong advies voucher: eindrapport

De pilot Wajong Advies Voucher Is februari 2010 van start gegaan en werd opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met als doel werkgevers te stimuleren de mogelijkheden te verkennen om jonggehandicapten als medewerker aan te nemen. 

Memorie vam toelichting WWNV

Memorie van toelichting van de Wet werken naar vermogen. In deze memorie wordt beschreven een inleiding, ondersteuning naar werk, de loondispensatie, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet arbeidsongeschiktheidsuitkering jonggehandicapten (Wajong), overige aspecten, ontvangen commentaren en adviezen en de fnanciële aspecten van Wet werken naar vermogen.

Verbinden van werkgevers met werknemers met een Wajong achtergrond

Het KennisPlatform Jobcoaching juicht het toe dat meer werkgevers belangstelling tonen om Wajongers in dienst te nemen. Het blijkt echter niet eenvoudig de vraag van werkgevers te verbinden met het arbeidspotentieel van jongeren met een beperking. Via dit rapport wil het platform bijdragen aan de discussie over: hoe kan worden ingespeeld op die nieuwe werkgeversvraag. Hierbij wil het platform de sterke kanten van de aanbodgerichte bemiddeling...

Programmarapportage Activering jongeren

De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie of het hebben van een arbeidsbeperking. Veelal gaat het om jongeren met meervoudige problemen. Een groot deel van de jongeren heeft wel degelijk voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan het arb eidsproces maar het lukt hen niet zonder de goede prikkels en...

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006

Wat is de arbeids- markt- en uitkeringspositie van werknemers die sinds de invoering van de WIA minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en hoe heeft deze positie zich ontwikkeld.

Van bijstand naar Wajong

De instroom in de Wajong bedraagt thans 16 à 17.000 personen per jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eeuwwisseling en een verviervoudiging ten opzichte van de instroom in de AAW, de voorganger van de Wajong. Dat betekent dat 1 op de 12 jongeren instroomt in de Wajong. De toename van de Wajong-instroom sinds 2004 hangt nauw samen met de decentralisiering van de bijstand naar gemeenten (de Wet Werk en Bijstand – WWB). Gemeenten...

Dutch Career Cup

De Dutch Career Cup is een landelijk voetbal / re-integratieprogramma voor werkzoekenden met een Wajong of Bijstandsuitkering. Binnen dit programma zetten voetbalclubs hun faciliteiten en contact in om de deelnemers aan een baan te helpen. Het programma bestaat uit een sportprogramma bij de club, gekoppeld aan diverse re-integratieactiviteiten. De deelnemers nemen deel in een vast team van minimaal 10 personen. Naast de lokale activiteiten...

De nieuwe regels van het spel: Internet en publiek debat

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Op allerlei gebieden van ons leven beïnvloedt het ons denken, handelen en de wijze waarop we als samenleving met elkaar het debat aangaan over publieke kwesties. Op verzoek van het kabinet brengt de rmo een advies uit over de rol van nieuwe media in publieke debatten. De invalshoek is die van toegankelijkheid en pluriformiteit van publieke debatten. Het internet biedt een enorme...

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen

Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom van jongeren in de Wajong is de afgelopen jaren gestegen. Met name jongeren met een ontwikkelingsstoornis, waaronder gedragsproblematiek, doen steeds vaker een beroep op de Wajong. Deze jongeren zijn grotendeels te vinden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO; cluster 3 en 4) en het...

SIFE Coffee Career

Coffee Career biedt Wajongers, mensen die op jonge leeftijd langdurig ziek zijn geweest of gehandicapt zijn geraakt, de mogelijkheid om te werken in een coffeecorner op de universiteit van Amsterdam. Hierdoor kunnen ze bekend raken met het werken in de horeca. Bij Coffee Career lopen de Wajongers een werktraject door onder constante begeleiding. De jongeren leren alles over het beheren van een coffeecorner in een stage van drie maanden...

Nederland is niet ziek meer: Van WAO-debakel naar WIA-mirakel; Onderzoek in opdracht van Stichting Instituut GAK

Om het doel van minder verzuim en meer werkhervatting na (langdurig) verzuim te bereiken zijn aangrijpingspunten voor beleid van werkgevers, verzekeraars en UWV nodig. In dit onderzoek wordt een gedetailleerd beeld van de gang naar de poort van de WIA vanaf negen maanden ziekteverzuim gegeven. Gekeken wordt daarbij naar verschillen tussen werknemers en vangnetters. Tevens maken wordt een vergelijking gemaakt tussen 2003 en 2008: zijn er...

Wajongmonitor: tweede rapportage; Een analyse van de nieuwe Wajong in 2010

Stond de eerste monitor vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong, in deze monitor wordt een begin gemaakt met de analyse van participatie en re-integratie in de nieuwe Wajong. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het een begin is en dat het een eerste induk geeft. Gezien de korte periode die ligt tussen het invoeren van de wet en het verschijnen van de monitor is het nog niet mogelijk om al een oordeel te geven...

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen

Wet Werken naar vermogen: antwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie van SZW inzake de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen.

Werk en wijkenaanpak

In de 18 gemeenten waarin de 40 aandachtswijken liggen, wordt het wijkgericht werken op verschillende manieren vormgegeven. Er is niet vanuit een 'blauwdruk' gewerkt. Lokale partijen hebben hun eigen keuzes gemaakt en een eigen aanpak ontwikkeld. Zo ook op het terrein van werk. Verschillende wijken zijn verschillend aan de slag gegaan met het bereiken en binden van wijkbewoners. Het doel van deze handreiking is om de ervaringen en...

Werken aan toegankelijkheid: Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten

Als we kijken naar de toegankelijkheid van gebouwen, de openbare ruimte, producten of diensten, zien we dat daarin verbeteringen mogelijk zijn. Nog niet iedereen kan overal gebruik van maken. Door verschillene oorzaken ondervinden gemeenten belemmeringen bij toegankelijkheidsbeleid. Deze handreiking geeft informatie voor het ontwikkelen en uitvoeren van toegankelijkheidsbeleid. De informatie in deze handreiking is gebaseerd op gesprekken die...

Factsheet Wajong

In deze factsheet komen aan de orde:De nieuwe Wajong vanaf 2010), aan het werk met de Wajong, ervaromgem met de nieuwe Wajong tot nu toe (cluster 3), plannen van het kabinet voor de Wajong, standpunten Platform VG over de plannen van het kabinet, het project Platform VG over Wajong, meer lezen en verwijzingen naar websites.

Voor elke jongere een toekomst: De rol van de Wajong-netwerken bij een duurzame arbeidsparicipatie van jongeren met een beperking

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die werkt met de doelgroep jongeren met een beperking, of daarin is geïnteresseerd. In de brochure wordt nader ingezoomd op de Wajong netwerken en hoe deze de overgang van school naar werk ondersteunen. Zes interviews met deelnemers aan de netwerken laten zien hoe de samenwerking tussen scholen, arbeidsdeskundigen en andere partijen in de praktijk vorm krijgt. Ook worden enkele vernieuwende...

Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten

Het kabinet wil toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt. Volgens het kabinet kunnen gemeenten hierdoor meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verwachte effecten van de overheveling van de Wajong...

Trendanalyse verstandelijk gehandicaptenzorg

Als de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte maximaal worden doorgevoerd zullen mensen met verstandelijke beperkingen en hun familie meer zelf moeten gaan regelen in de toekomst. In het Hands On Scenario voor 2020 berekende TNO aan de hand van de huidige trends in de gehandicaptenzorg wat de gevolgen kunnen zijn van de aangekondigde maartegelen van het kabinet-Rutte. TNO heeft ook berekend wat er gebeurt in de...

Cao Wajong-proof: Een intern onderzoek binnen FNV en CNV; Bevindingen, implementatiestrategie, toolbox

CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het Programma Cultuuromslag Wajong) onderzoek gedaan naar de kwaliteit en haalbaarheid van de gemaakte cao afspraken betreffende Wajong. Het doel van het project is te komen tot een heldere, praktische implementatiestrategie voor effectieve Wajong afspraken in cao’s. Deze strategie levert een bijdrage...

Zorgorganisaties in beeld: Zorgorganisaties in beeld rond jongeren met een beperking; Een beschrijving van actoren en samenhang met de wereld van onderwijs en arbeid

Jongeren met een beperking hebben te maken met een groot aantal organisaties en professionals op het terrein van zorg, onderwijs, werk en wonen. Voor de jongeren en hun ouders of verzorgers is het belangrijk te weten wie welke taak heeft. Wie is die ander? Welke formele taak heeft die ander? Deze informatie is ook essentieel voor organisaties en professionals die zich beroepsmatig bezig houden met deze jongeren. Dit rapport wil: 1. een helder...

De ondersteuning geregeld: Vraag en aanbod in de ondersteuning van jongeren naar werk; Aanbevelingen voor een modelmatige aanpak

Onderzoek over het wajonglandschap van Helmond. Het wajonglandschap bestaat uit organisaties en perosnen binnen de gemeente Helmond die jongeren met een beperking ondersteunen in school en in de overgang van school naar werk. Gekeken is naar de samenwerkingsverbanden en hoe vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. De werkelijkheid blijk complex, er zijn veel partijen actief en ze werken op allerlei wijzen met elkaar samen. Toch blijken er nog...

Wajong recruiters Onbegrensd Talent

Het project Wajong Recruiters wil de instroom van mensen met een arbeidshandicap in bedrijven en organisaties stimuleren en een extra impuls geven. Het project wordt ondersteund door MVO Nederland en het Social Venture Network. De uitvoering van het project is in handen van de Stichting Onbegrensd Talent Netwerk. De Wajong Recruiters zijn een groep (ex-)Wajongers die andere mensen met een Wajong uitkering plaatsen bij Nederlandse bedrijven en...

Feiten en cijfers Wajong

De notitie bestaat uit drie delen. Deel 1 van de notitie behandelt de wettelijke regeling en de kabinetsplannen. Wat is de Wajong, voor wie is de Wajong bedoeld, wie voert de Wajong uit en wat zijn de kabinetsplannen rondom de Wajong. Deel 2 van de notitie laat in cijfers zien: de instroom in de Wajong, de populatie, aantallen werkende Wajongers etc. Deel 3 is een opsomming van een aantal relevante rapporten over de Wajong.

Effectieve arbeidsparticipatieprojecten: Sleutels tot succes

NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds hebben ervaren dat het lastig is (voor derden) om succesvolle projecten of activiteiten te organiseren die jongeren met een handicap of chronische ziekte ondersteunen bij het vinden of behouden van een baan. Wajongeren uiten regelmatig de wens om meer op de arbeidsmarkt te participeren, maar een groot deel slaagt daar (nog) niet in. Anderzijds blijkt het voor projecten die zich richten op...

Wajongmonitor: eerste rapportage

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. Om de nieuwe wet te kunnen evalueren en de Tweede Kamer van informatie te kunnen voorzien, heeft UWV in samenwerking met SZW een Wajongmonitor ingericht. Dit rapport is de eerste versie van deze monitor. Deze monitor staat vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong. Dat betekent dat we ons
bezighouden met wat we zien bij de instroom in het eerste halve jaar van de...

Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het beroep op de Wajong

Kenniscentrum UWV onderzocht na het verschijnen van het SCP-rapport "Beperkt aan het werk, mei 2010" wat ten grondslag ligt aan de regionale verschillen. De analyses betreffen de periode 1999-2009 (dus exclusief uitkeringen in het kader van de nieuwe Wet Wajong in 2010).
Allereerst bleek dat de huidige regionale verschillen in Wajong-concentratie al lang bestaan. Zij lijken (deels) een resultante te zijn van (langdurig) bestaande...

The Care-project: consequences of care; Parents of children with a chronic disease

Het aantal kinderen met een chronische aandoening is de afgelopen decennia sterk gestegen. Volgens het CBS telde Nederland in 2008 bijna een half miljoen chronisch zieke kinderen. Hun ziekte raakt vaak het hele gezin. Maar terwijl de psychosociale gevolgen voor de kinderen al in veel wetenschappelijke studies zijn geanalyseerd, is er volgens promovenda Hatzmann tot nu toe veel minder aandacht geweest voor de gevolgen voor de ouders. De...

Werk, doorleren en/of Wajong?: Een verkenning op acht scholen, tien maanden na de nieuwe Wajong

Er bestond behoefte om een verkenning te laten uitvoeren met als doel het verkrijgen van inzicht in de bekendheid, beeldvorming en attitudes rond de nieuwe Wajong en de wijze waarop attitudeverandering (omslagdenken) kan worden bewerkstelligd. Deze verkenning is in oktober 2010 uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau WhatWorks BV. De doelgroepen waar de verkenning zich op heeft gericht zijn leerlingen in de laatste jaren van het speciaal...

= Meedoen leer je door mee te doen: Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen aandacht besteed wordt aan (toekomstige) maatschappelijke
participatie =

Maten voor gemeenten 2010: Een analyse van de prestaties van de lokale overheid

Dit rapport moet worden gezien als een meerjarig pad om het inzicht in de relatie tussen gemeentelijke uitgaven en prestaties te vergroten. Er zijn twee afzonderlijke analyses uitgevoerd om de relatie tussen gemeentelijke prestaties en uitgaven in beeld te brengen. De eerste analyse, die aan bod komt in de hoofdtekst van dit rapport, heeft betrekking op de totale uitgaven van gemeenten (ook wel aangeduid als bruto-uitgaven) en de daarvoor...

= Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de werkplek: De bijdrage van collegiale steun op de
werkplek aan Wajong'ers =

Emwajong onderzoek: Opgroeien naar een Wajong-uitkering

In het EMWAjong onderzoek is gekeken naar psychosociale factoren die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van Wajongeren met een chronisch somatische aandoening of ziekte. Aan het onderzoek werkten ruim 400 jongvolwassenen met een Wajonguitkering vanwege een somatische aandoening mee. Het EMWAjong onderzoek laat zien dat: 1. Wajongeren met een somatische aandoening als groep een vertraagde levensloop laten zien in vergelijking met gezonde...

Oriëntatiecursus Schadeverzekeringen voor Wajongeren

Wajongeren oriënteren zich in verzekeringen en voor “Toppers” is er betaald werk.
Speciaal voor Wajongeren organiseert ROC Midden Nederland REA College een oriëntatiecursus Schadeverzekeringen. Dat doen wij in samenwerking met het bedrijf Insurance Point.

Populaire cultuur als interventie in de beeldvorming over gehandicapten: Een onderzoek naar de effecten van populair televisie entertainment voor de beeldvorming over gehandicapten in de Nederlandse samenleving

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een handicap in gewone programma’s van de Nederlandse televisie nauwelijks voorkomen. Enkele bekende programma’s hebben als doel om de beeldvorming over gehandicapten te verbeteren en maken daarvoor van verschillende strategieën gebruik. Deze beeldvormingstrategieën blijken ambivalente betekenissen op te roepen onder kijkers en niet zonder meer positieve effecten te bewerkstelligen. Het kt dat...

Analyse stijging WIA-instroom

Tussen 2006 en 2009 is het aantal WIA-aanvragen met 16% gestegen en het aantal WIA toekenningen als uitkomst van deze aanvragen met 35%. Deze WIA-toekenningen vormen een groot deel van de WIA-instroom. Daarnaast vindt nog WIA-instroom plaats als gevolg van heropeningen, voorschotten en bezwaar- en beroep gevallen. De oorzaken van de stijging in het aantal aanvragen en toekenningen zijn in deze analyse nader onderzocht.

Notitie: Op zoek naar het werkgeversperspectief bij de arbeidsparticipatie van Wajongers

In deze notitie vindt u een overzicht van de bevindingen van werkgevers die in diverse publicaites over dit thema zijn beschreven. De bevindingen uit de onderzoeksresultaten zijn aangevuld met informatie die CrossOver verzamelde in gesprekken die zij de afgelopen maanden met MKB en werkgevers voerde. Recentelijk presenteerde de RWI de publicatie Wajongers op de werkvloer, inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven. Hiervoor is...

Monitor Arbeidsmarkt nummer 2 - augustus 2010

Hoofdstuk 1, Werkgelegenheid en werkloosheid, gaat in op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 (en voor zover cijfers beschikbaar zijn het tweede kwartaal van 2010) ten opzichte van eerdere periodes, alsmede een vooruitblik naar 2010-2011, met betrekking tot de economische groei/krimp, de arbeidsdeelname, de werkgelegenheid, en de werkloosheid. Daarbij wordt tevens onderscheid gemaakt naar sector en persoonskenmerken. Hoofdstuk 2...

Gom Schoonhouden BV - interview over ervaring met jongeren met een beperking

Aandacht wordt ook besteed aan het probleem om jongeren met een beperking te kunnen bereiken. Men zou de instroom graag goed willen organiseren

AVsolutions - interview

Interview met een werkgever, die nadenkt over het in dienst nemen van een Wajongere.

Slagerij - ervaring met Wajonger en UWV

Interview met de eigenaresse van een slagerij over haar ervaringen met het in dienst hebben met een Wajongere. Tevens vertelt ze in onderstaande publicatie over haar ervaringen met het UWV

SayYeah, Motion Media - stage voor Wajonger

Interview met SayYeah, Motion Media over de ervaring die zij hebben opgedaan met een Wajongere die stage heeft gelopen bij SayYeah en vervolgens een contract kreeg aangeboden.

Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven

Onderzoek naar kenmerkende factoren binnen arbeidsorganisaties die beslissend zijn voor een sucsesvolle inschakeling van Wajongers. Het onderzoek leidt tot praktische adviezen en aanbevelingen voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectoren, bedrijven en medezeggenschapsorganen. In de volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de bevindingen uit de deskresearch en de bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden de bevindingen over...

Wajong kennisbus 2010

Op 16, 18, 23 en 25 maart 2010 is een gemengd gezelschap in Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Gouda met elkaar in gesprek gegaan over de (lokale) knelpunten en oplossingen in het Wajong landschap. Deelnemers van de Wajong Kennisbus zijn geweest Wajongers en partijen uit de zorg, UWV, re-integratie, (lokale) overheid, werkgevers, kenniscentra en onderwijs. Dit verslag biedt een overzicht van besproken knelpunten, oplossingsrichtingen en...

Wajongers in dienst van reguliere werkgever : Een empirisch onderzoek naar de belangrijkste factoren die leiden tot reguliere banen voor mensen met een Wajong-uitkering

De uitkomsten van beide vragenlijsten hebben voornamelijk betrekking op Wajongers met een lichamelijke beperking. Verder blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst voor de Wajongers, dat het merendeel van de Wajongers die een reguliere baan hebben of hadden, een opleiding van minimaal het niveau van middelbaar beroepsonderwijs of hoger voortgezet onderwijs afgerond heeft. De factoren die door deze Wajongers die een reguliere baan hebben of...

Monitor Brugbanen, voorjaar 2009

TNO heeft in opdracht van UWV een onderzoek opgezet naar de regeling brugbanen met een eerste meting in september (Besseling, Oomens en Gouw, 2009) en een tweede meting in maart 2009. Doel van deze inhoudelijke monitor is het signaleren van verbeterpunten en bijdragen aan optimale inzet van het instrument brugbanen aan de arbeidsparticipatie van herbeoordeelden. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de tweede monitorronde door TNO in het...

Contourennotitie WAJONG-risicomodel

Op basis van dit en ander onderzoek heeft TNO een concept-risicomodel voorgelegd aan experts (wetenschap, beleid, uitvoerders), uit verschillende werkvelden. Bij dezelfde deskundigen is nagegaan welke onderzoeksvragen leven over systeemfactoren die latere arbeidsparticipatie beïnvloeden. Hoe zou de keten moeten functioneren om de arbeidsparticipatie maximaal te maken en zo mogelijk arbeidsongeschiktheid voorkomen? Onderzocht is de...

Tussenevaluatie van de pilot participatiebudget

Het participatiebudget is een combinatie van een persoonsgebonden bud-get (pgb) voor AWBZ-zorg en een pgb voor de inkoop van WIA-werkvoorzieningen. De gedachte achter het participatiebudget is dat mensen met een beperking beter kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven, en in het bijzonder aan het arbeidsleven, als zij de zorg en werkvoorzieningen die zij nodig hebben zelf kunnen kopen en de omvang en vorm van deze voorzieningen zelf...

Werken naar Vermogen en de praktijk van alledag : Inventarisatie van knelpunten en oplossingen

Inventarisatie van de WIA, die moet bijdargen tot 1. Een overzicht van concrete problemen en oplossingen. 2. Inzicht in eventueel dieperliggende problematiek die uitstijgt boven de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. 3. Aanbevelingen met betrekking tot 1 en 2. In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt kort de opzet van de inventarisatie beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van de inventarisatie weer en in hoofdstuk 4 wordt...

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong), vangnet of afvoerputje?’: Een literatuuronderzoek naar de bijdrage van de Wajong aan de arbeidsparticipatie van Wajong’ers in het sociaal-maatschappelijke verkeer

Een invoering in de Wajong van een onderscheid zoals bij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) tussen jonggehandicapten met en zonder duurzaam benutbare arbeidsmarktmogelijkheden, kan ook een positief effect hebben op de participatie, omdat dan de beleidsinspanningen volledig gericht kunnen worden op de meer kansrijke gevallen. Stigmatisering wordt zo ook voorkomen en dit kan voor de Wajong’er een extra stimulans zijn om...

Werken naar vermogen

Een nieuwe aanpak die veel meer mensen met een beperking uitzicht biedt op een baan en die hen stimuleert om hun talenten tot bloei te laten komen. Dat is wat de commissie fundamentele herbezinning Wsw voorstelt. De commissie richt zich op mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen en die om te kunnen werken voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. Alles draait om het bieden van maatwerk. Dat kan alleen als niet de...

Werk moet lonen : Onderzoek onder Wajong’ers naar de financiële baten van werk - eindrapport

Regioplan Beleidsonderzoek heeft van de CG-Raad de opdracht gekregen om de problemen rond de Wajong en werk en inkomen in kaart te brengen. Dit is het eerste onderzoek dat een goed inzicht geeft in de inkomenspositie van werkende Wajong’ers. Er komen enkele opmerkelijke verschijnselen aan het licht. Bijvoorbeeld het grillige verloop van de zogenaamde bijverdientrap. Ook kan worden geconcludeerd dat ongeveer de helft van de Wajong&rsquo...

Wajongers en werkgevers: over omvang en omgang In dienst treden van Wajongers en behoud van werk

De directe aanleiding voor dit project ‘Wajong en bedrijfsleven’ betreft de geconstateerde verschillen tussen grootteklassen van bedrijven: de kans op werk is voor Wajongers groter in het midden- en kleinbedrijf (MKB, minder dan 100 werknemers) dan in het grootbedrijf (GB, vanaf 100 werknemers) werknemers) dan in het grootbedrijf (GB, vanaf 100 werknemers). Het doel van dit project is om inzicht te geven in verschillen in...

VN verdrag : over de rechten van mensen met een handicap de betekenis voor de praktijk

Op 13 december 2006 keurt de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap goed. Een gebeurtenis van historisch belang voor 650 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte over de hele wereld. Dat was eind 2006. Hoe staat het begin 2009 ervoor? Op 30 maart 2007 ondertekent Nederland het Verdrag. Opnieuw een mijlpaal. Maar daarna wordt het opvallend stil. De VN-lidstaten moeten het VN-Verdrag...

Vergroting participatie van jongeren met een beperking

Jongeren die na de aanpassing (2010) voor de Wajong in aanmerking komen en de mogelijkheden hebben om te werken, zal zoveel mogelijk werk worden aangeboden in het kader waarvan zij hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. De inkomensondersteuning die ook mogelijk is en nodig kan zijn, is aanvullend daarop. Ook zal bij eerste aanmelding niet getracht worden om al definitief vast te stellen in welke mate er mogelijkheden tot werk bestaan. Dat zal...

Solliciteren en gezondheid : beter zwijgen of verstandig spreken

Door middel van deze brochure probeert het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W), nu Welder, een steun in de rug te bieden aan iedereen die werk zoekt en die een handicap of (chronische) ziekte heeft, die in het verleden een aandoening heeft gehad of die wegens genetische eigenschappen een verhoogde kans op ziekte heeft

Relatie tussen nieuwe Wajong en Wsw

Met deze brief wordt de toezegging in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) nagekomen dat de Tweede Kamer voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel een brief zal ontvangen over de relatie tussen de nieuwe Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In deze brief wordt uiteen gezet hoe de vrije toegang tot de Wsw de...

Tussen nieuw denken en nieuw doen : Verkenning attitudes rond de Wajong ; Definitieve versie

De centrale vraag van dit onderzoek is welke attitudes bevorderend werken om jongeren met een beperking maximaal te laten participeren. Om op het spoor van stimulerende attitudes te komen, zijn gewenste praktijken onder-zocht. Werkgevers, die naar tevredenheid Wajongers in dienst hebben, zijn geïnterviewd. Zo ook professionals en ouders die hier met elkaar toe bijdragen. Deze verkenning is een gevolg van spoorzoeken. Achterwaarts kijken...

Verbetering re-integratie tweede spoor: rol : UWV belicht

Uit onderzoek is bekend dat het voor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moeilijker is om te re-integreren bij een nieuwe werkgever – de zogeheten re-integratie tweede spoor – dan bij de eigen werkgever. IWI onderzocht welke rol UWV heeft bij het stimuleren en toepassen van re-integratie tweede spoor, zowel voor reguliere werknemers als voor werknemers zonder werkgever – zoals uitzendkrachten, werklozen of mensen met een...

Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking

Waarom neemt de groep kinderen/jongeren met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking, die gebruik maakt van extra ondersteuning op het terrein van zorg, arbeid, inkomen en onderwijs, toe en wat zijn de gevolgen daarvan? Om deze vraag te beantwoorden heeft de werkgroep een onderzoek laten uitvoerenn door TNO met medewerking van Vilans en SEO. Het onderzoek is ingericht om, op basis van literatuuronderzoek en bestaande gegevens...

Wajong en werk : Onderzoek naar de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Wajongers worden ondersteund bij de toeleiding naar betaald werk Bij de ondersteuning van jonggehandicapten zijn regionale netwerken van organisaties betrokken in de sfeer van scholing, zorg, hulpverlening en uitkering. De belangrijkste voor dit onderzoek zijn de scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), waar veel jonggehandicapten op zitten, werkgevers...

Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking

Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse fase ; Verbetering van de overgang van school naar werk en Versterking van de activering van Wajonggerechtigden. Jongeren met een beperking horen erbij en moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Deze ambitie wil het kabinet realiseren met een integrale...

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2006 : Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Dit rapport bevat een groot aantal kerngegevens over de maatschappelijke situatie van mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap in Nederland. Het rapport biedt een actueel overzicht van de huidige maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, gebaseerd op gegevens verzameld bij ruim 3.500 chronisch zieken en gehandicapten die in 2005 en 2006 deelnamen aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten...

Kenniscahier 07-01 : De groei van de Wajonginstroom : Een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek Wajong 2007

Voordat ingegaan kan worden op de vragen over de participatiemogelijkheden en over de wijze waarop de (arbeids-)participatie van de steeds groter wordende Wajongpopulatie bevorderd kan worden is het eerst nodig dat een verklaring gevonden wordt voor de redenen van het stijgende bestand en meer in het bijzonder voor de stijgende instroom. Waarom stijgt de instroom en wie zijn die nieuwe jonggehandicapten? Om inzicht te krijgen in de redenen voor...

Met invloed meer werk : Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden

Onderzoek naar de effecten van klantinvloed op het vinden van werk dan wel het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in klantinvloed loont. Klanten die invloed uit te oefenen op hun re-integratietraject, ervaren vaker meer maatwerk. Dat deze klanten meer maatwerk ervaren, vergroot vervolgens hun kans op het vinden van werk.

Oog voor participatie : Aanknopingspunten voor beleid

In dit boekje komen mensen aan het woord over de manier waarop zij hun dagelijkse leven inrichten. Bijzondere mensen omdat ze allemaal op hun eigen manier knokken voor een goede plek in de maatschappij. Hoewel meedoen voor hen vanzelfsprekend is, is dat niet altijd makkelijk te realiseren. Door hun vechtlust en de ondersteuning van hun naasten lukt het vaak wel. In dit boekje laten ze zien op welke manier beleid en regelgeving nog beter...

Naar een toekomst die werkt

De Commissie Arbeidsparticipatie kreeg  eind 2007 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht om voorstellen te formuleren, die ertoe leiden dat in Nederland meer mensen meer aan het werk gaan en de werking van de arbeidsmarkt verbetert. 

Ontwerpadvies participatie jonggehandicapten

Met dit advies beoogt de SER een integrale zienswijze op het participatievraagstuk van Wajongers en jonggehandicapten te geven en te vertalen in aanbevelingen voor diverse partijen die bij hun participatie betrokken zijn. Deze zienswijze houdt in de kern in dat een sluitende aanpak nodig is voor het bevorderen van de participatie van jongeren met een beperking en Wajongers. In bijlage 4 statische informatie betreffende Wajong gehandicapten

Re-integratie en herplaatsing van werknemers in het primaire en voortgezet onderwijs die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard

Ook binnen het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) heeft men te maken met een groeiend aantal 35-minners (Mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn). De sociale partners zijn zich hier terdege van bewust en hebben de behoefte geuit om te onderzoeken in welke mate en op welke manier werkgevers en werknemers binnen het PO en VO erin slagen om bij een 35-minbeoordeling herplaatsing of re-integratie tot stand te brengen. Dit onderzoek...

Meedoen gaat niet vanzelf

Mensen met een beperking lopen dagelijks tegen hobbels en barrières aan. Het oplossen van deze barrières moet een uitdaging voor het kabinet zijn. De knelpunten waar mensen met een beperking tegenaan lopen zijn onderzocht door het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken (GOG-cz). Het onderzoek, onder een brede groep mensen met een beperking, heeft een notitie opgeleverd die de knelpunten in de vorm van...

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007

Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en of hierin ontwikkelingen in de tijd (sinds de jaren negentig van de vorige eeuw) te zien zijn. De aandacht gaat specifiek uit naar de knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ondervinden.

Moeilijk lerend : Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

Moeilijk lerende kinderen worden ook wel kinderen met een lichte verstandelijke beperking genoemd. Voor veel ouders is niet duidelijk wat de licht verstandelijke beperking nu precies voor gevolgen heeft. Uiterlijk is er aan hun kind niets te zien. Hun kind valt lang niet altijd op en komt zelfs af en toe behoorlijk slim uit de hoek. Familie en omgeving zeggen vaak dat er niets aan de hand is. Dit zorgt voor veel onzekerheid en twijfels. Vaak...

En nu de Wa-jongere zelf aan het woord

Dit onderzoek geeft inzicht in de verwachtingen van Drentse jongeren met een functiebeperking of Wajonguitkering over hun kansen op betaald werk. Het geeft aan welke interventies de jongeren zelf belangrijk vinden om deze kansen te vergroten. Tevens geeft het inzicht in de wijze waarop deze jongeren met een functiebeperking aangesproken willen worden en hoe ze denken andere Wa-jongeren te bereiken voor projecten op dit gebied.Vijftien jongeren...

Evaluatie van het Maatjesproject van de commissie Het Werkend Perspectief : Onderzoek naar effecten en leerervaringen van een project waarbij jonggehandicapten samen met een manager op pad gaan naar werk

Om jongeren met een arbeidshandicap een werkend perspectief te bieden heeft de Commissie het Werkend Perspectief (CWP) een "Maatjesproject" gestart. Dit project, uitgevoerd door Leads on Demand, heeft als doel de verbetering van de wederzijdse beeldvorming van jonggehandicapten en werkgevers/managers. Gedurende twee jaar dienden 100 jonggehandicapten te worden gekoppeld aan een werkgever (als maatje) en samen met hen ‘op pad te...

Een rijk programma voor ieder kind

Advies van de Onderwijsraad over meer stroomlijnen van het aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen 0-12 jaar.

In en uit de Wajong : Analyse van stromen en de samenloop met betaald werk

In dit onderzoek wordt gekeken naar de in- en uitstroom van de Wajong: waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen als ze uitstromen. Verder wordt gekeken naar de samenloop van Wajong-uitkering en regulier werk dan wel een WSW-baan. Via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is toegang verkeregen tot de integrale uitkeringsadministraties. De verschillende uitkeringsadministraties zijn aan elkaar gekoppeld...

Ervaringkennis werkt!: Inzet van ervaringskennis van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening

Welke mogelijkheden biedt ervaringskennis op het terrein van de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap. Daartoe is specifiek onderzocht waaruit de ervaringskennis bestaat en in welke mate het van belang zij van belang is voor het verwerven of behouden van betaald werk. In het onderzoek zijn 16 mensen met verschillende functiebeperkingen geïnterviewd. Geconcludeerd wordt dat ervaringskennis, indien verder...

Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking : Onderzoek naar leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008

Deze rapportage doet verslag van het project “Evaluatie van experimenten en de projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)”. Het heeft als hoofddoel de lezer een overzicht te geven van de projecten die in het kader van deze subsidieregeling zijn uitgevoerd of nog gaande zijn, alsmede van de leerervaringen en lessen die bij de uitvoering daarvan zijn opgedaan. In de bijlage is een compleet overzicht opgenomen van de 79...

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten

Dit artikel heeft tot doel de inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten te beschrijven. Daarbij is ook de invloed van een arbeidshandicap op de hoogte van het inkomen onderzocht. De inkomenspositie van arbeidsgehandicapten wordt vanuit drie invalshoeken bekeken. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het gemiddeld persoonlijk inkomen van arbeidsgehandicapten verschilt met dat van niet-arbeidsgehandicapten. Ten tweede wordt de...

Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking

Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening zijn betrokken. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen: het oordeel van professionals over de houding van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening met betrekking tot het melden van...

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking

Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten in plaats van Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het uitgangspunt van de wet is wat jongeren wél kunnen. Hoewel deze nieuwe wet zich specifiek op werk en arbeidsondersteuning richt, is de inzet van verschillende departementen, sociale partners, het onderwijsveld en...

De AWBZ in Nederland : Zorgthermometer Winter 2009

Doel van deze Zorgthermometer is het belang van de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten onderstrepen. Dit wordt gedaan door inzicht te geven in het aantal mensen dat gebruik maakt van AWBZ-zorg en het type zorg dat deze mensen krijgen. Daarnaast bevat de publicatie een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de AWBZ. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die het AWBZ-informatiesysteem (AIS) biedt om te...

Koopal, Koos ( J.A.) Drs

Expertise en kennis ligt op het brede terrein van de (re)integratie op de arbeidsmarkt van individuen uit kwetsbare groepen. Kwetsbare jongeren in het bijzonder Wajongers. En daarnaast mensen met een functionele beperking. Centraal blijft daarbij staan de (veranderende) positie van een individu.

Mallee, Luuk Drs

15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re-integratie- en participatiebeleid, effectiviteit van re-integratie, werking van de re-integratiemarkt, arbeidstoeleiding van Wajongers, werkgeversbenadering en WSW.

Verslag Wajong kennisbus: Een impressie van de Wajong Kennisbus in Rotterdam, Dordrecht, Zwolle, Gouda en Den Haag en omstreken

Het verslag voor u biedt diverse overzichtslijsten waar u gebruik van kunt maken in het werk met en voor de Wajong. Een belangrijke meerwaarde van de bus is naar ons idee geweest dat alle deelnemers dezelfde problemen hebben benoemd, hierover samen hebben gesproken en oplossingsrichtingen mee hebben kunnen nemen. Ieder heeft hiermee in zijn eigen professie verschil kunnen maken en de oplossingsrichtingen kunnen toepassen.

Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen: volumeontwikkeling en effectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een raming gegeven van het aantal Wajongers dat de komende jaren bij de REA-scholingsinstituten een traject zal volgen op grond van de Subsidieregeling. In hoofdstuk 3 wordt de scholings- en...

Participatiemogelijkheden van Wajongers

Het ministerie van SZW heeft TNO opdracht gegeven om in onderzoek een tweeledige vraagstelling te beantwoorden: 1. Welke mogelijkheden tot participatie zijn er voor instromers in de Wajong (eventueel in te delen in groepen met meer of minder mogelijkheden)? 2. Wat is er nodig (bijvoorbeeld voorzieningen/re-integratiemiddelen) om de participatie mogelijkheden maximaal te benutten? Om de vragen te beantwoorden heeft TNO statistische analyses...

Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap

Het advies start met drie hoofdstukken die een beeld schetsen van de groep jongeren met een arbeidshandicap en van de huidige praktijk en van betrokkenen die een rol (kunnen) spelen bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidshandicap. De kern van het advies wordt gevormd door de inventarisatie van knelpunten in hoofdstuk 5 en aanbevelingen van de commissie in hoofdstuk 6.

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten

Het doel van dit overzichtsrapport is het in kaart brengen van de omvang van de problematiek van arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. De Commissie Maatschappelijke Participatie en Zorg van de sectie Gezondheidsfondsen VFI (brancheorganisatie landelijk wervende goede doelen) stelt zich ten doel om problemen aan te pakken op het terrein van Maatschappelijke Participatie en Zorg voor chronisch zieken en...

Organisatienetwerken rond jongeren met een arbeidshandicap of beperking

Organisaties zijn betrokken op diverse levensterreinen, zoals werk, zorg, onderwijs en wonen. Dit rapport beschrijft welke organisaties zich bezighouden met het verwerven en behouden van (betaald) werk door jongeren met een arbeidshandicap of beperking1. Hieronder valt ook de overgang van school naar werk. Naast een overzicht van de organisaties wordt beschreven welke organisaties samenwerken en waar deze samenwerking zich op richt. In feite...

De wajonger als werknemer: Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongers

Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden van uitval en het behoud van werk van Wajongers. Anderzijds moet het onderzoek leiden tot een praktische handreiking voor de werkvloer om uitval van Wajongers te kunnen voorkomen. Het onderzoek heeft dus naast dit onderzoeksrapport ook een handreiking voor de werkvloer opgelevert.

Kansrijker werken met Wajongers: Advies om de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te verbeteren

In dit advies concrete aanbevelingen die de RWI  formuleert, die vooral gericht zijn op de wetgever, het UWV en intermediairs met als doel het bereiken van een betere uitvoeringspraktijk.

Hinkstap....De sprong zelf maken: Op weg naar een studie of baan

Informatie en tips om het overstappen van je huidige school naar je nieuwe situatie te vergemakkelijken. Als je overstapt naar vervolgonderwijs of werk zul je situaties tegenkomen waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Daarbij speelt de overgang van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie een rol. Onder het kopje wie kan jou assisteren vindt je specifieke personen waar je naar toe kan gaan met je vragen op het gebied van werk...

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt

Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat maken zij eigenlijk mee als ze de arbeidsmarkt betreden of als ze werkzaam zijn? Om daar een beter zicht op te krijgen heeft Welder het afgelopen jaar ervaringen van jonggehandicapten verzameld. In dit rapport leest u de resultaten van deze inventarisatie. In veel verhalen zien we dat de weg naar werk...

Ervaringen van werkgevers met Wajongers: Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering vande arbeidsparticipatie van Wajongers

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die er vanuit het perspectief van werkgevers bestaan om jonggehandicapten bij arbeid in te schakelen. De opzet van het onderzoek is vooral kwalitatief. De kern van het onderzoek bestond uit interviews met 34 werkgevers die een of meerdere Wajongers in dienst hebben. Verder is gebruik gemaakt van 35 face-to-face-interviews met Wajongers. Op grond van de...

Klosse, S. Prof. Mr

Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de re-integratieregelingen voor mensen met een arbeidshandicap.

Huvenaars, Neeltje Drs

Brede kennis van de wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk, inkomen en zorg t.a.v. mensen met een beperking. In staat dit te vertalen naar praktische informatie voor jongeren, ouders en professionals. Geef regelmatig voorlichting en trainingen

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs

Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal 'Wajongers' roept de vraag op of ook in andere landen dergelijke ontwikkelingen te zien zijn en welke maatregelen ondernomen worden om deze groei te stuiten. Drs. Irmgard Borghouts is projectleider geweest van een internationaal onderzoek naar de arbeidstoeleiding en behoud van werk voor...

Pligt, Maureen van der

Opzetten en uitvoeren leer-werktrajecten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van gedragsproblematisch tot verstandelijk beperkt en psychiatrische jongeren.Van vliegtuigschoonmaak tot werken op een kinderboerderij. Veel ervaring met fondsenwerving, subsidieaanvragen en politieke lobby. Opzetten eigen re-integratiebedrijf zonder winstoogmerk

Verlaan, Wil

Mijn deskundigheid betreft wetten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidstoeleiding. Het gaat mij om de toepasbaarheid ervan. Of het nu gaat om zorg op de werkplek, begeleiding en ondersteuning bij wonen en werken of financiële vangnetten voor werkgevers. Mogelijkheden en kansen zijn meer mijn woorden dan knelpunten en problemen. Ik denk graag mee met overheid en uitvoerders over een positief en vruchtbaar...

Paul, Jeannette Dr

Arbeid & Gezondheid is de spil van twintig jaar werken voor bedrijven, sectoren en overheid met onderzoek, advies, beleid en bestuur. Twee jaar geleden ontmoette ik CrossOver en sindsdien staan jongeren met een beperking onuitwisbaar op mijn netvlies. Anno 2009 moeten bedrijven werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers; hierbij wordt vaak gedacht aan ouderen die langer moeten doorwerken. Wat mij betreft gaat het juist ook over...

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

Dit rapport is een tweede in een reeks rapportages over de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden.

Beleggen in ontwikkeling en groei

MW talentenbeurs is een netwerkbureau gericht op arbeid. De organisatie werkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit project wordt directe betrokkenheid van werkgevers in het toeleidingstraject geïntegreerd. De jongere maakt hiervoor in samenwerking met zijn coach een portfolio, waarin zijn talenten, wensen en prestaties staan beschreven. Samen met de coach werft hij vervolgens maximaal 10 bedrijven of privé...

Vangrail

Centraal in dit project staat de arbeidstoeleiding van mensen met een licht verstandelijke handicap en een ernstige gedragsafwijking. Project Vangrail is een project van het NIZW en de drie begeleidingsorganisaties Jobstap, Sterk in Werk en Rozij-werk.

CHQ: Child Health Questionnaire

Doelstelling: Dit generieke gezondheidsinstrument werd ontwikkeld om het fysieke en psychosociale welzijn van kinderen te bevatten onafhankelijk van de onderliggende aandoening. 

VKL: Vijftig Klachtenlijst

De VKL is een verkorte versie van de TKL, waarbij dertig vragen die met de laagste frequentie positief werden beantwoord, zijn verwijderd. De VKL kan worden ingezet wanneer een eerste screening van de ervaring (pijn)klachten is gewenst. 

Sfeer Badkamercomfort & Tegelstijlen - werkplezier belangrijk

Sfeer Badkamercomfort & Tegelstijlen in Geldrop verkoopt en installeert complete badkamers, badkameronderdelen en tegels. Naast de twee eigenaren werken er twaalf medewerkers. Vier medewerkers van Sfeer Badkamercomfort &Tegelstijlen zijn deels arbeidsgeschikt. 

SCICA: Semistructural Clinical Interview for Children & Adolescents Ages 6-18

Dit semi-gestructureerd klinisch interview voor kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar omvat vragen over verschillende topics, onder andere activiteiten, school, vrienden, gezinsrelaties, fantasie, gevoelens en zelf perceptie.

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst

Bij de diagnostiek van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen is doeltreffend testmateriaal onmisbaar. De bestaande psychologische testen zijn echter te globaal of beperken zich tot slechts één problematiek, terwijl problemen vaak niet geïsoleerd voorkomen, maar in combinatie met elkaar. Met de SEV kan op eenvoudige wijze aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald inhoeverre kinderen in de leeftijd...

Analyse Wajong en werk

Deze analyse over Wajong en werk is gebaseerd op analyses van het cliëntstromenbestand en op aanvullende beleidsinformatie uit de recente literatuur. In het eerste gedeelte wordt een analyse gegeven van de in- en uitstroom uit de Wajong-uitkering op basis van de gekoppelde bestanden 1999-2005. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de in -en uitstroom en de achtergrondkenmerken zoals leeftijd, diagnose, opleidingsniveau, situatie...

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

De SER (Sociaal Economische Raad) formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren. De SER deelt de opvatting van het kabinet, dat de huidige mogelijkheden daartoe niet optimaal zijn. De raad maakt daarbij onderscheid naar twee posities:
iemand participeert helemaal niet, terwijl hij of zij wel zou kunnen participeren in één van de onderscheiden vormen van arbeid en 
...

TKL: Tachtig Klachtenvragenlijst

De TKL geeft een indicatie van de aanwezigheid van somatische, psychosomatische en/of functionele pijnklachten. De test kan inzicht geven in de aard en frequentie van klachten en problemen. 

Taxi Centrale Schoorl - geef die kans!

‘Iemand van 52 met een WAO-achtergrond die naar ons belt van: “Enne, nou, zijn er vacatures eventueel misschien”, begint al heel snel met: “Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een WAO achtergrond heb’. 

Verdubbeling van de instroom in de Wajong: oorzaken en beleidsopties

De instroom in de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is sterk gestegen. Dit document zet de recente ontwikkelingen bij de Wajong op een rij, gaat in op de mogelijke oorzaken en schetst een aantal beleidsopties om de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten te verhogen. De belangrijkste conclusie is dat er volop mogelijkheden zijn om via nieuw beleid de instroom in de Wajong te beperken en de arbeidsparticipatie te...

Drukkerij Wedding - praktijkervaring van werknemers met burn-out verleden

Bij het aannemen van werknemers die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, omdat ze gehandicapt zijn of langdurig in de WAO hebben gezeten vanwege burn-out of psychische problemen, is in eerste instantie ook intern, een behoorlijk strijd gestreden. Inmiddels heeft drukkerij Wedding vier medewerkers in dienst met zo’n achtergrond. 

Weg naar de WIA : Tabellenboek van de eerste meting onder werkgevers van langdurige zieke werknemers

In 2004 werd de periode van loondoorbetaling bij ziekte verlengd van één naar twee jaar en werd de wachttijd voor de WIA eveneens gesteld op twee jaar. Ook werden de criteria voor toekenning van een WIA-uitkering verscherpt. Wat hebben deze ingrijpende veranderingen teweeggebracht?
Om inzicht te krijgen in het beloop van langdurige verzuimgevallen en de veranderingen daarin sinds invoering van de WIA doen de onderzoeksbureaus...

Regiopolitie Utrecht werkt  naar tevredenheid met arbeidsgehandicapten

Van het uitdelen van bekeuringen tot het oplossen van moordzaken; de 3600 werknemers van de regiopolitie Utrecht hebben het druk met preventie en veiligheid. De regiopolitie Utrecht deed aan een actieve werving van WAO’ers. 

Albron - werknemers met functionele beperkingen

Vanuit gezichtspunt van de werkgever (Albron BV) beschrijving van ervaringen met werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden. 

Arbeidsgehandicapten 2006 : Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

In 2006 waren er bijna 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar die vonden dat zij door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werden in het verkrijgen of uitvoeren van werk; de arbeidsgehandicapten. Bijna 40% van de arbeidsgehandicapten behoorde in 2006 tot de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel ouderen onder de arbeidsgehandicapten stijgt. Van alle arbeidsgehandicapten was in 2006 bijna de helft laagopgeleid. In de totale...

Verpleegtehuis De Riethorst

De Verenigde Arbeidskundige Compagnie (VAC) biedt ondersteuning aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten en organisaties op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het arbeidskundig bureau werkt in heel Nederland.

St. Servicepunt Grafimedia - grafici weer aan het Werk

Werkgevers, werknemers en vakbonden in de grafimedia sloten de handen ineen en startten in 2002 het project Grafici Weer aan het Werk (GWW). Dit project maakt nu ook deel uit van het WAO-convenant. In de grafimedia-branche hebben ruim 5.000 werknemers te maken met een WAO/WIA situatie. De branche maakt werk van het geven van aandacht en ondersteuning aan deze ‘oud-werknemers’. Met het project GWW worden WAO’ers aan passend werk geholpen...

Swink: Een internet community voor Wajongers

Swink mobiliseert de kracht en kennis van de groep én het individu met online mogelijkheden voor co-creatie, contact en zelfontplooiing. OOiP internet technology realiseerde de technische omgeving. In deze fase vonden ook gesprekken plaats met eindgebruikers (de jongeren) en de leveranciers van diensten en informatie. Swink.nl is vanaf eind september 2008 in de lucht. Doorontwikkeling vindt plaats in 2009 (versie 2). De community zal...

Toon me uw gekken : Depressie Geestelijk lijden aan veranderde tijden

Vroeger was jij niet gestoord, maar de samenleving. Tegewoordig zijn we zelf gek, individueel. Maar we zijn dat met zo velen tegelijk en onze psychische problemen zijn zo divers, net als de manieren om ze te bestrijden, dat dat vanzelf iets zegt over onze maatschappij. Enkele facetten van depressie worden onderworpen aan een analyse

1001 verhalen : De praktijk van de Eigen Kracht conferentie

Eigen kracht is een manier om een besluit te nemen. Eigen kracht bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreken de deelnemers informatie. In het tweede deel maakt de familie zelf een plan dat antwoord geeft op de vraag die centraal staat en in het derde deel zal de familie het plan presenteren en laten toetsen door de gezinsvoogd. Dan volgt de acceptatie en uitvoering. In deze publicatie staan verschillende ervaringen met de methode...

Stichting Global Start: Werktoeleiding ZMLK-jongeren : Werken volgens de re-integratiedriehoek

Global Start beschikt over winkels en kringloopwinkels. De jongeren zullen werkervaring opdoen in de winkel voor recycling van computers. In deze omgeving werken ook mensen zonder handicap. De begeleidingsmethodiek bestaat uit 3 pijlers die samen de re-integratiedriehoek vormen. Dit zijn werk, lichaamsbeweging en educatie. De begeleiding wordt verzorgd door meerdere personen waaronder een jobcoach, een sportinstructeur, een werkbegeleider en...

Klinktprima

Een website voor en over dove en slechthorende mensen op de arbeidsmarkt. 

Sabern - krachtensticker voor re-integratie Wajong

‘Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds vandaag op de gevel van Sabern in Leiderdorp prijkt. 

Maatjesproject

In dit project gaan jongeren met een handicap (17-30 jaar) samen met een werkgever of leidinggevende op zoek naar een baan. Maatjesproject is afgerond.

SCL-90: 90-item Symptom Checklist

Multidimensionele klachtenlijst. SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet ten behoeve van de screening van psychopathologie. 

Bouwbedrijf B. Methorst & Zn - praktijkbeschrijving vanuit de werkgever werken met G-krachten

'Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die sinds vandaag op de gevel van bouwbedrijf B. Methorst & Zn. in Weesp prijkt. 

Het Eigen Initiatief Model (EIM

Het Eigen Initiatief Model (EIM) stimuleert verstandelijk gehandicapten om zelf na te denken over de dagelijkse praktijk. Het is een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders, onderwijzers en familie. Op de site staan meer interessante publicaties over arbeidstoeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.