Succesvolle aanpak duurzame inzetbaarheid met de persoonlijke inzetbaarheidsscan

De persoonlijke inzetbaarheidsscan is een beknopte vragenlijst die inzicht geeft in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector Metalektro. TNO evalueerde die projecten op hun effectiviteit. De Persoonlijke Inzetbaarheidsscan bleek daarbij zo succesvol dat het verlengd wordt t/m 2021. Lees hier waarom.

Werkscan-informatie voor professionals

De Werkscan is een gevalideerde methode die u helpt om duurzame inzetbaarheid bij uw klanten handen en voeten te geven. Want duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klant. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen moet hij zorgen voor een optimaal operationeel proces. Uw klant is gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit. Uw klant zoekt hierbij ondersteuning. Soms voor specifieke groepen medewerkers, soms...

ReventaCare Ademhalingstraining

Reventacare is een ademhalingstraining gericht op het op correcte wijze functioneel ademhalen. Hierdoor nemen fysieke en/of psychische klachten die verband houden met angsten, fobieën en (chronische) hyperventilatie, af.

BWR: Beweging als Warming-up voor Re-integratie

BWR is een intensief bewegings- en gezondheidsprogramma dat u kunt inzetten als onderdeel van een re-integratietraject. Het programma duurt 12 weken en is primair gericht op de verbetering van de fitheid en gezondheid van langdurig uitkeringsgerechtigden. Hiermee bewerkstelligt BWR een duurzame gedragsverandering: de deelnemers leren om regelmatig bewegen in hun dagelijks leven te integreren.

Ik wil aan het werk: Cursus

Het doel van deze gerichte oriëntatie en sollicitatietraining is mensen met een licht verstandelike handicap voorbereiden op een toetreding tot de arbeidsmarkt, door hen kennis over de arbeidsmarkt aan te bieden, sollicitatievaardigheden aan te leren en zicht te geven op zichzelf (hun persoonlijke eigenschappen, interesses en vaardigheden). Deelnemers zijn (ex) leerlingen van de VSO-ML scholen, AKA-opleidingen (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd...

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter sprake. Begeleiders van jongeren met een LVB ervaren vrijwel dagelijks het spanningsveld tussen te veel zorg bieden (onvoldoende uitdagingen en te veel verantwoordelijkheid leggen bij de jongere (overvragen). Begeleiders blijken in de praktijk grote behoefte te hebben aan concrete handvatten voor het vinden van de...

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning

Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we weinig van armoede binnen deze specifieke groep en van de gevolgen van die armoede voor hun deelname aan de samenleving. Dat was reden om het verkennende onderzoek 'Armoede bij mensen met beperkingen' uit te voeren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek. Met een...

Begeleiding in beeld: Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ.; Nederland

De rapportage 'Begeleiding in beeld' is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten met aanspraak op de functie Begeleiding in iedere gemeente in Nederland. Met deze informatie kunnen gemeenten zich voorbereiden op hun nieuwe taak. De rapportage bevat informatie die eenvoudig en eenduidig is weergegeven. In deze publicatie worden de cijfers van Nederland getoond. Via onderstaande url kunnen...

Monitor NJi: Leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs 2011

Rapport met resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs en de samenwerking tussen  leerlingenzorg van scholen, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en instellingen uit het (speciaal) onderwijs, het welzijswerk, de jeugdzorg, de (geestelijke) gezondheidszorg en de politie. 

= Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie
decentralisaties en de Wmo =

Zag je het maar: Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Jongeren met een LVB willen gewoon meedoen in de samenleving. Zij hebben veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen, maar daar hebben ze op gezette tijden wel de juiste (informele en professionele ondersteuning bij nodig. De integrale aanpak zoals door het netwerk is uitgewerkt bestaat uit drie pijlers. 1. Vroegtijdige signalering, 2. Duurzame (gezins)ondersteuning, 3. Gespecialiseerde ondersteuning als het moet.

Excelleren.nu: Opbrengsten van het versterken van de leercultuur in het mkb

Excelleren.nu beoogt, door versterking van leren op de werkplek en het verbeteren van loopbaanmogelijkheden bij mkb-organisaties, het ondernemerschap, de productiviteit en innovatiekracht te versterken en de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. De hoofddoelstelling van het project is dat minimaal 500 mkb-bedrijven, verdeeld over veertien branches en 6 MKB-regio's, persoonlijk advies 'op maat van het bedrijf' krijgen...

Gewikt en gewogen: Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Vilans is daarom in 2008 gestart met een project gericht op de verbetering van begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. Doel van dit project is de ontwikkeling van een NAH-specifiek ondersteuningsaanbod voor deze gezinnen. In het project zijn diverse activiteiten ondernomen. Zo zijn er in de jaren 2008 tot en met 2011 jaarlijks vier á vijf leerwerkbijeenkomsten georganiseerd voor gedragsdeskundigen en ambulant...

Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt namelijk uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wmo. De Handreiking geeft informatie, ideeën en voorbeelden over de thema's die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap en de relatie met het ondernemerschap. De Handreiking is niet bedoeld als 'blauwdruk', maar als inspiratiebron...

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning

Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. De inzichten zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzes. Maar de inzichten in deze publicatie zijn ook relevant voor andere stappen van het stappenplan decentralisatie van extramurale begeleiding. In dit...

Programma 'Aandacht voor iedereen': Toerusting van Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers en Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief In het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verb

Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg men dat uit de AWBZ gefinancierd en op basis van een CIZ-indicatie via de zorgkantoren geleverd. Met ingang van 2013 wordt deze zogeheten extramurale AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf de beleidsverantwoordelijkheid van gemeenten. Het transitiebureau van VWS/VNG heeft de landelijke clië...

Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012

Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij aan de huidige organisatie van het vervoer, het aantal en type zorgaanbieders en de aard en omvang van de voor vervoer geïndiceerde cliënten. Het geeft nog niet alle informatie waar behoefte aan is. Zo verschijnt informatie over het vervoerbudget en bijhorend objectief verdeelmodel in mei...

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's

Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar of het contact verslechtert. Niet alle ouders kunnen de uitdaging aan om een kind met een handicap helemaal alleen op te voeden. Een groep hulpvaardige mensen om hen heen kan in die situatie heel veel betekenen. Opa's en oma's kunnen daarbij een essentiële rol spelen! Maar niet alleen...

Samenhang en coõrdinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen

In dit rapport wordt, op verzoek van het Ministerie van VWS, een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken, afgezet tegen de reeds bestaande kennis en inzichten over voorwaarden voor samenhangende ondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van eerdere publicaties en eerder onderzoek, van interviews en focusgroepbijeenkomsten met een panel van vertegenwoordigers van...

SZeebra

SZeebra is het pakket voor diagnose, begeleiding en bemiddeling inclusief loonwaardemeting en  is toegesneden op mensen die een beroep doen op de sociale zekerheid (met name de regelingen WSW, WIJ, WWB, WAJONG en WMO). 

KopOpOuders Online

KopOpOuders is een online cursus voor ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar. 

Passende preventieve steun voor (dreigend) overbelaste jongeren

In dit artikel wordt de problematiek verkent en wordt ingegaan op de doelen van preventieve steun op een effectieve aanpak. Verder wordt besproken welke steun (dreigend) overbelaste jongeren wensen en wat er komt kijken bij het bieden van steun. Daarna worden verschillende interventies beschreven en tot slot worden enkele opmerkingen gegeven over de organisatie van peventieve steun.

Stichting Labyrint - In Perspectief

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychosociale problemen.

ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten

In dit project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. In de uitstroom is de deelnemer zover getraind dat hij/zij individueel verder kan gaan en de stap naar arbeid kan maken. Deelnemers stromenT vanuit detentie door naar het Arbeids Training Centrum (ATC). De deelnemers worden in groepsverband getraind en begeleid naar arbeid. In het trainingsproject wordt gebruik gemaakt van de...

REC Groot Gelre

In het kader van de wet Passend Onderwijs wordt het REC per 1 augustus 2014 opgeheven. Bij vragen over (her)indicaties in 2013 en 2014 kunt u contact opnemen met het REC Groot Gelre.

Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn - LVG

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg. 

Jeugdzorg & reclassering - Leger des Heils

Het Leger des Heils houdt zich ook met Jeugdzorg & Reclassering binnen de wettelijke bepalingen.

AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON organiseert leertrajecten op dit gebied. In de leertrajecten wordt expertise op het gebied van hersenletsel en didactische expertise gebundeld.

Werk en Waarde

Werk in Waarde draagt bij aan de bloei van hoogintelligent talent. 

Stichting Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ICT in het onderwijs. 

Nederlands Jeugdinstituut - NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is waar we ons op richten. We maken gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van jeugdigen en opvoeders. En zorgen dat deze kennis...

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise - Stichting CCE

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. 

NLD Collectief

NLDColletief staat voor samen werken aan de toekomst van úw kind met NLD. Als de opvoeding en ontwikkeling niet vanzelf gaan en er NLD geconstateerd is, of er kenmerken van NLD aanwezig zijn, dan is hulp en ondersteuning in opvoeding en onderwijs vaak nodig om alles weer op een rijtje te zetten. 

Ooglijn 

De Ooglijn geeft informatie en advies aan mensen die problemen hebben met zien en aan de betrokkenen in hun omgeving. De Ooglijn biedt u informatie en praktische tips bij het oriënteren, kiezen en aanvragen van hulpmiddelen, revalidatie en ondersteuning.

Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen. 

Stichting RMPI - De Grote Rivieren

De Stichting RMPI is specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en voor gezinnen waarin deze problemen voorkomen. 

Diabetesvereniging Nederland - DVN

De DVN (Diabetesvereniging Nederland) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen in hun streven een normaal en actief leven te leiden. 

Suus & Co

Bedrijfscoaching is altijd gericht op je functioneren op werkgebied. 

Voorzet

Instituut voor begeleiding (jong) gehandicapten met een autisme spectrum stoornis (ASS) op het gebied van werken wonen onderwijs en vrijetijdsbesteding - tevens erkende jobcoach organisatie

Ziezon

Landelijk netwerk ziek en onderwijs. Consulenten in den lande hebben als taak scholen te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij het onderwijs aan hun zieke leerlingen.

Rehabilitatie92

Een landelijk opererend bij- en nascholingsinstituut dat zich bezig houdt met het verzorgen van trainingen en consultatie op het gebied van Rehabilitatie. 

Nierpatiënten Vereniging Nederland - NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. 

Bart foundation

De Bart Foundation helpt jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap hun ambitie te realiseren. Dat begint bij bewustwording van hun eigen kansen en kracht. 

PSW

PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt met een duidelijke doelstelling: we willen mensen in een kwetsbare positie aan het werk krijgen én houden. 

Instituut van der Stam

Het Van der Staminstituut biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen.

BogersHensen&Autisme

BogersHensen&Autisme is een particulier initiatief. Zij vertaalt de informatie in een praktisch aanbod. De activiteiten zijn zo opgebouwd dat de informatie direct toegepast kan worden in de eigen situatie. 

CED-groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs en rondom thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

Platform Voor Elkaar

Stichting "Voor Elkaar" is het Platform waarbinnen ouders van kinderen met psychiatrische problemen en handicaps in de gezondheidsregio’s Rijnmond en Dordrecht met elkaar samenwerken om: De zorg en het onderwijs voor hun kinderen te verbeteren en elkaar te ondersteunen bij de zware taak die het opvoeden van een kind met een psychiatrisch probleem of handicap is.