Werk na Detentie

Werk na Detentie is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties binnen de gemeente Groningen. Het doel van de interventie is om de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt van ex-gedetineerden en niet-gedetineerde justitiabelen te vergroten. Het achterliggend idee is dat zo de zelfredzaamheid van de doelgroep toeneemt en recidive wordt voorkomen. Deelnemers krijgen een stageplek. Bij goed functioneren kan een detachering volgen. De...

Samen hebben we de kracht

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden, in het bijzonder arbeid. ====
In totaal beslaat de interventie, inclusief introductiebijeenkomst, 11 weken waarin de deelnemers 21 bijeenkomsten...

Re-integratiebegeleiding voor Doven en Slechthorenden

De problematiek van dove en slechthorende klanten omvat veel meer dan alleen niet (goed)  kunnen horen. Daardoor functioneren zij anders, vooral in sociaal en communicatief opzicht. Deze interventie biedt, met loopbaanonderzoek, -begeleiding en coaching, maatwerk om te komen tot een passende baan voor een dove of slechthorende klant. Doel is de klant binnen 18 maanden uit te laten stromen naar betaalde arbeid.

Branchepaspoort

De interventie Branchepaspoort is een toeleidingstraject dat binnen de branches zorg, welzijn en kinderopvang (ouderzorg, psychiatrische zorg, kinderopvang, verstandelijk gehandicaptenzorg) deelnemers op innovatieve en efficiënte wijze naar werk leidt. Gezien de grote mate van overlap in gevraagde competenties tussen de verschillende domeinen hanteert dit traject een sectorbrede toeleiding om voldoende instroom in de sector te genereren...

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief

De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de wetgeving rond sociale zekerheid. De ontwikkeling van het beroep op de sociale verzekeringswetten wordt in tijdreeksen weergegeven. De tijdreeksen zijn bijgewerkt tot eind 2011. Elke tabel gaat vergezeld van enkele grafieken, zodat in één oogopslag de meest relevante ontwikkelingen...

Samen voor re-integratie: Een praktisch instrument voor gemeente en zorgverzekeraar om samen te werken aan re-integratie en sociale activering

Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland onderkennen de samenloop tussen zorg en werk. Om gezamenlijkheid tussen gemeente en zorgverzekeraar bij re-integratie (en sociale activering) te stimuleren en ervaringslessen te delen, hebben VNG en ZN een quick scan laten uitvoeren. Belangrijke informatie is opgehaald in gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten die een relatie met elkaar hebben. De gesprekken zijn gecombineerd...

Monitor Arbeidsmarkt: September 2012

Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen, 2) inkomenswaarborg en 3) reintegratie. In navolgende tekst wordt kort aangegeven welke onderwerpen in ieder hoofdstuk terug te vinden zijn en sluit af met de kernboodschap. Hoofdstuk 1 gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de economische groei, de werkgelegenheid en de werkloosheid...

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en...

Werkpad

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve, communicatieve of visuele beperking bij het zoeken naar een baan en begeleidt hen op de werkplek in Nederland.

Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financiële gegevens over 2011 in deze nota sluiten aan bij de UWV-jaarrekening 2011. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2012. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal Economisch...

AKC Onderzoekscahier 4: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen ; Praktijkgids objectiviering van re-integratiemethodieken door arbeidsdeskundigen, Voorbeelden van praktische toepassing

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) deed in 2009 onderzoek naar de wijze waarop arbeidsdeskundigen een re-integratiemethodiek kiezen voor een arbeidsgehandicapte cliënt. De beroepsgroep wilde graag beter weten welke factoren bepalend zijn bij het kiezen van een re-integratiedoel en re-integratiemethodiek om dat doel te realiseren. Het beeld van het keuzeproces dat uit het onderzoek naar voren komt, wordt aangeboden als les- en...

Een vak apart: Werkagenda professionalisering van re-integratie

Alvorens de vraag beantwoord wordt hoe professionalisering kan worden bevorderd, zal dus eerst duidelijk moeten worden wat onder'professionalisering' moet worden verstaan en of (en hoe) het re-integratiewerk zich daartoe kan ontwikkelen. Dit advies is opgesteld na intensieve gesprekken met gemeenten, UWV, reintegratiebedrijven en andere. Aan de hand van literatuur is onderzocht wat professionalisering wel en wat het niet is. Ook is...

Factsheet re-integratie 2011-2012

Informatie over omvang, bereik en succes van re-integratieondersteuning, voor mensen die hulp nodig hebben om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, is versnipperd. Dit Factsheet biedt een overzicht overzicht van wat er wel en niet bekend is op dit terrein. Het Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens.

Lessen uit de procesanalyse re-integratie: Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

De RWI nodigt managers en bestuurders van gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven uit om samen met hun professionals kritisch te kijken naar het eigen uitvoeringsproces. Deze notitie beschrijft hiertoe de inzichten die zijn opgedaan, en bevat per onderdeel een aantal concrete vragen om de bedoelde analyse en discussie op gang te brengen.

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen

Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden van samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners, en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfsseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente...

Re-integratiemarktanalyse 2011

In deze Re-integratiemarktanalyse wordt gekeken welke trends te onderkennen zijn bij de
re-integratiedienstverlening en welke lessen op basis van de geschetste ontwikkelingen zijn te trekken. De ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt, waarbij fundamentele keuzes gemakkt worden. Het gaat om een brede herbezinning op de uitgangspunten van
re-integratiebeleid en de verdeling van publieke en private verantwoordelijkheden daarbij...

Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand

Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek richt zich op een aantal door betrokken actoren als 'succesvol' gekenschetste initiatieven ter bevordering van maatschappelijke participatie van moeilijk bemiddelbare bijstandsafhankelijken. Via een quickscan van lokale projecten waarin beide wetten worden gecombineerd...

Professionaliteit, professionalisering en de re-integratiesector: Een systematische review van inzichten

Dit rapport is geschreven met als doel inzichten naar voren te brengen uit de internationale wetenschappelijke literatuur over professionaliteit en professionalisering die van toepassing kunnen zijn op re-integratie medewerkers in het domein Werk en Inkomen. Zij maken deel uit van de groep uitvoerende contactambtenaren, ook wel street-level bureaucrats of "frontlijnwerkers" genoemd, die werkzaam is in de voorhoede van de publieke sector...

HONDERD!N

In twee jaar tijd honderd jongeren met een beperking aan het werk helpen, van wie 25 in hogere functies. Dat is het doel van het project 'HONDERD!N, Wajong-talenten aan de slag in de provincie Utrecht'. Alleato voert het uit in samenwerking met CliëntenBelang Utrecht. Het project heeft nadrukkelijk niet tot doel om een nieuwe infrastructuur in het leven te roepen. Reïntegratie en matching gebeurt door de daartoe gekwalificeerde...

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken: Een literatuurstudie

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten en gemeentelijke rekenkamer(commissie)s de uitvoering van de WWB en het gemeentelijk re-integratiebeleid onderzocht. In de hierover verschenen rapporten worden veel bevindingen gerapporteerd over goede praktijken en ook mogelijkheden voor
verbetering van de re-integratiepraktijk. Door de gemeentelijke rapporten systematisch te analyseren zijn in dit onderzoek leerpunten geformuleerd die van belang...

Risicobeheersing en re-integratiebudgetten UWV

Dit rapport is gebaseerd op het door de inspectie uitgevoerde onderzoek naar de opzet en werking van risicobeheersing. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de overschrijding van het re-integratiebudget voor werklozen door UWV in 2009 en 2010. De inspecite had een onderzoek naar re-integratiebudgetten zich al eerder voorgenomen. Het rappport levert een bijdrage aan het advies dat de op 6 september 2010 ingestelde Comissie...

Het heft in eigen hand: Sturen op zelfsturing; Handreiking voor re-integratieprofessional

In deze handreiking worden de belangrijkste en nieuwste inzichten van de sociaalpsychologie in relatie tot motivatie en zelfsturing bij re-integratie op een toegankelijke manier gepresenteerd, zodat re-integratieprofessionals daarvan gebruik kunnen maken in hun dagelijks werk. Door het zelfsturend vermogen van werkzoekenden op die manier te versterken kan re-integratie worden verbeterd.

Sturen op zelfsturing: Advies over zelfsturing in de re-integratiepraktijk

In dit advies beschrijft de RWI waarom zelfsturing zo belangrijk is in de re-integratiepraktijk en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zelfsturing in re-integratietrajecten goed vorm te geven.

Factsheet Re-integratie 2009

Dit Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens; landelijke gegevens maar gedeeltelijk ook gegevens vanuit het lokale niveau. Hierbij past de kanttekening dat het macrobeeld niet altijd recht doet aan de veelal grote verschillen die er op het lokale niveau bestaan.

Factsheet reintegratie 2010

Eind 2009 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor de eerste keer een Factsheet reintegratie gepubliceerd. Dit Factsheet beoogde een handzaam en samenhangend overzicht te
bieden van wat er wel en niet bekend was over uitgaven, doelstellingen, bereik en effectiviteit
met betrekking tot re-integratie in Nederland. Voor u ligt de tweede editie van het Factsheet. Deze editie biedt een actueel overzicht, ongeveer volgens eenzelfde opbouw als...

Monitor Arbeidsmarkt nummer 1 - maart 2010

De Monitor bericht over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot 1 maart 2010. In hoofdstuk 1 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2009 met betrekking tot de conjunctuur,werkgelegenheid, en werkloosheid. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van recente ontwikkelingen met...

Kosten en resultaten van re-integratie: Eindrapportage

Het rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst zijn de re-integratie inspanningen van gemeenten en UWV in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken welke uitgaven daarmee gepaard zijn gegaan en zijn deze uitgavengegevens aan de inspanningen gerelateerd zodat een indicatie is verkregen van de kosten per traject. Daarna zijn het bereik en de resultaten van re-integratieondersteuning in kaart gebracht. Bij de resultaten is gekeken naar bruto...

In eigen hand: Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie

Persoonsgebonden budgetten (pgb's) voor reïntegratie werken. Hoewel de kosten wat hoger zijn en de trajecten vaak wat langer duren, leiden trajecten waar klanten zelf de regie over hebben tot een hogere uitstroom naar betaald werk. Naar schatting is de uitstroom 30 tot 50 procent hoger dan bij reguliere trajecten. Ook de klanttevredenheid en de betrokkenheid van klantmanagers is groter. Niets werkt kennelijk zo motiverend als je lot in...

Het verhaal van de klant: Mogelijkheden voor zelfsturing bij re-integratie

Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de wijze waarop in de praktijk zelfsturing wordt ingevuld. Het rapport moet worden gezien als een eerste aanzet van de RWI om dit onderwerp nog meer onder de aandacht van de re-integratieprofessionals te brengen. De kwaliteit van re-integratie wordt vanuit dat perspectief vooral afgemeten aan de bereikte uitstroom. Het perspectief van de cliënt, dat centraal staat in dit onderzoek, heeft betrekking...

Verbetering re-integratie tweede spoor: rol : UWV belicht

Uit onderzoek is bekend dat het voor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moeilijker is om te re-integreren bij een nieuwe werkgever – de zogeheten re-integratie tweede spoor – dan bij de eigen werkgever. IWI onderzocht welke rol UWV heeft bij het stimuleren en toepassen van re-integratie tweede spoor, zowel voor reguliere werknemers als voor werknemers zonder werkgever – zoals uitzendkrachten, werklozen of mensen met een...

Vangnet of springplank? : De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vervult de arborol ten aanzien van werknemers zonder werkgever (vangnetters). De arborol betekent dat UWV de ‘werkgeversrol’ vervult voor zieke uitzendkrachten, zieke werklozen en werknemers die na afloop van een tijdelijk dienstverband ziek blijven. Bij ziekte verstrekt UWV een ziekengelduitkering, daar waar een reguliere werkgever het loon dient door te betalen. Net als een...

Re-integratie van zieke werknemers:feiten, verklaringen en mogelijkheden

Dit onderzoek geeft zicht op de mogelijkheden van partijen om re-integratie vorm te geven, op de aansluiting van vraag en aanbod in de re-integratiemarkt en op de knelpunten waar werkgevers en werknemers tegen aan lopen. Het onderzoek kend een gefaseerde opbouw, bestaande uit een vooronderzoek (literatuurscan en scan van de adviespraktijk (fase 1) en een vervolgonderzoek met een kwantitatief en een kwalitatief deel (fase 2)). Het onderzoek...

Met invloed meer werk : Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden

Onderzoek naar de effecten van klantinvloed op het vinden van werk dan wel het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in klantinvloed loont. Klanten die invloed uit te oefenen op hun re-integratietraject, ervaren vaker meer maatwerk. Dat deze klanten meer maatwerk ervaren, vergroot vervolgens hun kans op het vinden van werk.

Kosten en baten van reïntegratie

Vanuit verschillende hoeken is behoefte aan een kosten-batenanalyse van reïntegratie.. SEO Economisch Onderzoek heeft in 2003 in opdracht van de Stichting Instituut Gak een methodiek ontworpen voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van reïntegratiediensten. Boaborea heeft aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd deze methodiek te gebruiken voor het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. De Stichting Instituut Gak...

Een schandalige miskleun uit de categorie ‘Betuwelijn’ : Rapportage Meldpunt Klachten Reïntegratie

Rapportage over klachten over reïntegratiebedrijven. Hoewel het hier niet gaat om een representatief onderzoek, verwijzen de klachten naar structurele problemen bij de reïntegratiebedrijven. De kern van het probleem lijkt dat de reïntegratiebedrijven minstens zo ver van de arbeidsmarkt afstaan, als de mensen die gereïntegreerd moeten worden. De bedrijven beschikken niet over contacten met ondernemingen die personeel zoeken...

Een markt in beweging: Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de re-integratiemarkt

RWI wenst meer zicht te krijgen met name op de aanbodzijde van de re-integratiemarkt. Aan AStri werd de opdracht gegeven om daartoe een onderzoek uit te voeren. Daarin zou, naast een algemene beschrijving van ontwikkelingen en trends aan de aanbodzijde, specifieke aandacht worden gewijd aan enkele (deel)thema's: de samenloop van inburgering en re-integratie, de inspanningen voor arbeidsgehandicapten en het inspelen op de vraagzijde van de...

Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking

Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening zijn betrokken. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen: het oordeel van professionals over de houding van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening met betrekking tot het melden van...

Mallee, Luuk Drs

15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re-integratie- en participatiebeleid, effectiviteit van re-integratie, werking van de re-integratiemarkt, arbeidstoeleiding van Wajongers, werkgeversbenadering en WSW.

MaatWerk First: Vervolgbenchmark work first

Deze vervolgbenchmark analyseert het instrument work first op de terreinen van beleid en uitvoering en biedt het beleidsmakers inzichten over de aanpak en effectiviteit van dit reïntegratieinstrument. Naast de resultaten van de benchmark presenteren we in dit rapport een indicatief beeld van de stand van zaken rond de uitvoering van work first in Nederland anno 2008. Voor het eerst is nu op grote schaal een klantonderzoek toegevoegd aan...

Work first werkt: Op weg naar evidence based work first

Met deze publicatie wordt tegemoetgekomen aan de wens inzicht te krijgen in de verschillende aanpakken van work first. Ook met dat leren van elkaar komt het goed: met deze benchmark, die sinds eind 2006 via www.workfirstbenchmark.nl in de lucht is, hebben medewerkers van Sociale Zaken van gemeenten een instrument in handen, waarmee zij systematisch de eigen work first strategie en projecten kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. Ook...

Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen: volumeontwikkeling en effectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een raming gegeven van het aantal Wajongers dat de komende jaren bij de REA-scholingsinstituten een traject zal volgen op grond van de Subsidieregeling. In hoofdstuk 3 wordt de scholings- en...

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten

Het doel van dit overzichtsrapport is het in kaart brengen van de omvang van de problematiek van arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. De Commissie Maatschappelijke Participatie en Zorg van de sectie Gezondheidsfondsen VFI (brancheorganisatie landelijk wervende goede doelen) stelt zich ten doel om problemen aan te pakken op het terrein van Maatschappelijke Participatie en Zorg voor chronisch zieken en...

Diagnose bij re-integratie: Analyse en aanbevelingen

De Raad voor Werk en Inkomen formuleert in dit advies, gericht aan gemeenten en UWV, een aantal aanbevelingen om de selectie van clienten en de inzet van diagnose binnen het re-integratieproces te verbeteren. De focus betreft het traject van entree van de clienten in de keten van werk en inkomen tot het opstellen van een werkplan (UWV) of trajectplan (gemeenten). Het plan beschrijft het doel van de re-integratie en de te nemen stappen (de in...

Prins, Rienk Dr

Reijenga, F.A. (Femke

Dr. Femke Reijenga, senior onderzoeker, is van origine cultureel antropologe en heeft ruime expertise op het gebied van bedrijfsbeleid inzake inzetbaarheid van mensen met een (arbeids)handicap, instrumentontwikkeling en implementatie van verzuim- en re-integratiebeleid. Ze verricht onderzoek op het gebied van arbeidsongeschiktheid, inzetbaarheid, employability en effectiviteit van beleid daaromtrent. Zij is met name thuis in kwalitatief en...

Klosse, S. Prof. Mr

Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de re-integratieregelingen voor mensen met een arbeidshandicap.

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs

Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal 'Wajongers' roept de vraag op of ook in andere landen dergelijke ontwikkelingen te zien zijn en welke maatregelen ondernomen worden om deze groei te stuiten. Drs. Irmgard Borghouts is projectleider geweest van een internationaal onderzoek naar de arbeidstoeleiding en behoud van werk voor...

Edelaar, Michel Drs

Landelijk coördinator voor arbeidsrevalidatie netwerk, genaamd Vroege Interventie. Als coördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen van arbeid gerelateerde revalidatie. Tevens een uitgebreid netwerk van collegae op gebied van arbeid en revalidatie om jongeren met deze problematiek te kunnen doorverwijzen.

Kerkhofs, Jack

Arbeidsdeskundige expertise, Projectmanagement expertise, Organisatie & Management expertise, Verandermanagement expertise, Sociale Wetgeving expertise allemaal op het gebied en/of werkveld jongeren, handicap en werk.

IRO info

De iro-info.nl site heeft als doel:

Boaborea

De brancheorganisatie van dienstverleners voor werk, loopbaan & vitaliteit. Verzorgen symposia, beurzen en congressen Verbindt ondersteunt en stimuleert dienstverleners in hun streven naar rendabele en professionele dienstverlening op een duurzame arbeidsmarkt waarin werk, loopbaan en gezondheid op een goede manier verbonden worden. 

Nierpatiënten Vereniging Nederland - NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. 

Refrisk

Refrisk B.V. is een landelijke jobcoachorganisatie voor mensen met een structurele functiebeperking. Functiebeperkingen kunnen zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk zijn. 

AGENS

AGENS biedt maatwerkoplossingen op het gebied van re-integratie, preventie, outplacement en coaching. 

Buro Obol

Buro Obol is sinds 1997 actief in het begeleiden van mensen met een visuele handicap naar werk. Obol werkt met groepen visueel gehandicapten, maar geeft ook individuele begeleiding. 

Jackiese

De jongerensite van de Nederlandse vereniging van spierziekten. Er wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. 

Koninklijke Auris Groep

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal in een breed perspectief: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

Blik op werk

Bij stichting Blik op Werk vindt u informatie over de kwaliteit van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. 

Werken in Opdracht

Het ontwikkelen en uitvoeren van een businessmodel waarin jongeren met een functionele beperking gedetacheerd worden voor het verrichten van werkzaamheden. Bestaande belemmeringen om te werken worden weggenomen. Er is ruimte om te experimenteren met inkomsten uit werk naast de uitkering of het uitkeringsrecht. In de aanloop van de pilot wordt informatie voor de doelgroep ontwikkeld. Jongeren kunnen hiermee een weloverwogen keuze maken om werk...

EEGA Plus

EEGA Plus biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding naar een betaalde baan. Dit met volledige trajecten naar werk. Coaches en arbeidsprofessionals begeleiden in een Traject naar werk in persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij ook stage en praktijkervaring een grote rol spelen.

Wesselinggroep

Wesseling groep is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor bedrijfsmatige werkgelegenheid-projecten. de organisatie richt zich op activering van minder plaatsbare werkzoekenden en het creëren van werkgelegenheid en nieuwe economische dragers. praktisch ingesteld, doelgericht en met oog voor een positief resultaat.

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen

De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer arbeidsgehandicapten in een reguliere werkomgeving werken. In de publicatie worden concrete randvoorwaarden benoemd, die binnen het bestaande wettelijke kader de kans op een succesvolle werkgeversbenadering vergroten.Daarnaast worden mogelijkheden aangereikt om het werkvolume voor Wsw geïndiceerden te...

ReQuest/Vrijbaan

 Request/VrijBaan is ontwikkeld uit een samenwerking tussen REQUEST, Re-integration Quality & Empowerment Stimulation met een gmeenschappelijke visie op een empowerende omgeving voor cliënten. 

ATC

ATC Arbeidstoeleiding & Coaching is een bedrijf met expertise en faciliteiten waarin jongeren die dreigen vast te lopen, nieuwe kansen worden geboden voor een plek op de arbeidsmarkt of een aanvullende opleiding.