Voorwaardelijke interventie gezinnen

De Voorwaardelijke interventie gezinnen is een aanpak voor gezinnen met meervoudige problemen, een WWB-uitkering en kinderen onder de leeftijd van zestien met pedagogische problemen en/of crimineel gedrag. De interventie richt zich op het tot stand brengen van orde en rust in het gezin. Dit gebeurt door eerst de regie over te nemen en vervolgens de cliënt vaardigheden te leren. Daarnaast beoogt de interventie de weerstand van de cliënt te...

Informatiegids voor ouders

In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar Passend Onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. Er wordt gekeken naar de systematiek van Passend Onderwijs. Voor meer informatie over welke ondersteuning er voor uw kind nodig is, verwijzen we u naar de bronnen in hoofdstuk 9. De nadruk in...

Naar een samenhangend regionaal aanbod voor Steun en hulp bij opvoedingsvragen: De resultaten van fase 1 en 2 van het ondersteuningsproces

Begin 2012 zijn de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland met de andere partners van het Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg (BOJOZ) een proces gestart dat moet uitmonden in een samenhangend en op de regionale vraag afgestemd pakket aan steun en hulp bij opvoedingsvragen. Daarbij hebben zij uiteraard ook aandacht geschonken aan de belangrijke rol van de pedagogische civil society en de algemene jeugdvoorzieningen. Want alleen op een sterk...

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen

Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgvers? En is een cultuuromslag bereikt? Wat moet er nog gebeuren? 

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen

In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende partijen maken deel uit van deze Brede School: regulier basisonderwijs (twee scholen), kinderopvang, peuterspeelzaal en een kinderdagcentrum. Het kinderdagcentrum biedt zorg aan kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. In het proces van de totstandkoming van de Brede School vroegen de...

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt

Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt. Doel van het onderzoek was om na te gaan hoe ouders van invloed zijn op de latere maatschappelijke participatie van hun chronisch zieke kinderen. Door onderzoek te doen onder ouders van Wajongers wordt inzicht gekregen in enerzijds de problemen die...

Zevensprong naar zelfstandigheid

De Zevensprong naar zelfstandigheid geeft ouders inspiratie en een steuntje in de rug om kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Thuis, op school, in de buurt, met vrienden. Alle zeven wegen leiden naar het doel: je kind zo zelfstandig mogelijk laten worden, en leren verantwoordelijkheid te dragen. Een spannende tocht, waarin je soms verdwaalt door de veelheid aan informatie en keuzes. De...

In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school

Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen hun kind misschien nog wel beter. Leraren, die een leerling met extra ondersteuningsbehoefte in de klas hebben, zijn het best op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden en hebben met meer kinderen in de klas rekening te houden. Ze kennen niet altijd de gebruiksaanwijzing van een leerling, waardoor...

Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief

Dit onderzoek heeft gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Hoe gaat het met de betreffende leerlingen en waar lopen docenten tegenaan? Zijn ouders tevreden en zijn scholen voldoende in staat de juiste randvoorwaarden te creëren? 

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot

Dit rapport bevat de evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een pilot met elf gezinnen. BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoeders en leerkrachten. Om in kaart te brengen in hoeverre BrainSTARS bruikbaar en van toegevoegde waarde is voor ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen in Nederland, is van september tot en met december 2011 een kleinschalige pilot uitgevoerd. Gedurende vier maanden...

Needs Assessment: van ouders van kinderen en jongeren

In dit Needs Assessment wordt de behoefte aan informatie en ondersteuning geschetst van ouders van kindeneren of jongeren met beperkingen of chronische aandoeningen (kinderen en jongeren+). Om inzicht in deze behoeften te krijgen zijn gesprekken gevoerd met vijf organisaties van ouders van kinderen en jongeren+. Daarnaast zijn met het NSGK twee bijeenkomsten met ouders van kinderen en jongeren+ gehouden en is er gezocht in (onderzoeks...

Eerst denken en dan doen: over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk

De rede is als volgt opgebouwd: allereerst wordt ingaan op de betekenis van het gezin en de wijze waarop opvoeding is veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Vervolgens wordt ingezoomd op de sociale omgeving van het gezin. Wat wordt hieronder verstaan, is de begripsdefinitie eigenlijk wel duidelijk? En: wat kan de waarde van de sociale omgeving zijn voor het gezin? Daarna wordt aandacht besteed aan de rol van de overheid. Hoe...

Krachten gebundeld: Schoolvoorbeelden van samenwerking tussen ouders en school

Het Project Actieve Ouders en Onderwijs (PAOO) van FORUM ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun ouderbeleid. De basisscholen waarmee de adviseurs van PAOO samenwerken, laten zien dat ze veel winst behalen als het hele team structureel focust op samenwerking met ouders. Het einddoel van de ondersteuning is dat de ouderbetrokkenheid stevig verankerd is in de visie en de aanpak van de school en dat de betrokkenheid van ouders bij de...

Stepping Stones Triple P: Opvoedhulp voor ouders van kinderen met een beperking; Evaluatie van een pilot studie

Van maart 2008 tot juli 2010 is een pilot uitgevoerd naar interventie Stepping Stones Triple P. Dit is een interventie van 10 sessies dat individueel is aangeboden aan ouders van kinderen met een beperking. De effectiviteit en implementeerbaarheid van de Stepping Stones interventie is bestudeerd met als doel een onderbouwd advies uit te kunnen brengen betreffende de voortzetting van de interventie in Nederland. We hebben onderzocht of de...

Een eigen weg te gaan: Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders

Jongeren met een visuele beperking kunnen de adolescentie als moeilijke periode beleven. in dit onderzoek is de samenhang tussen de ontwikkeling van adolescenten met een visuele beperking en opvoedingsgedrag. Dit onderzoek is mede gebaseerd op het ecologisch model, dat uitgaat van persoonlijke en omgevingsfactoren, sociale en maatschappelijke factoren.

Inspiratieboek: Samenwerken vanuit de basis; Bouwstenen voor innovatie en het verder ontwikkelen van Integrale Vroeghulp

Om de hulp aan kinderen tussen de 0 en 7 jaar met met meervoudige ontwikkelingsproblemen te verbeteren, is het landelijk project Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) gestart in 2008. In pilots met bijbehorende bouwstenen voor innovatie zijn elf regio's actief aan de slag gegaan. Ook regio Midden-Brabant heeft - onder de vlag van Loket Vroeghulp Kind en Jeugd - met veel enthousiasme meegedaan aan deze pilot. In uitstekende samenwerking met...

Netchild

NetChild is een netwerk van onderzoekers, actief op het terrein van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen (childhood disability) en het gezin waarin zij opgroeien, dat in 2003 werd opgericht door Dr. Jan Willem Gorter en Prof.dr. Marian Jongmans om onderzoekers uit de kinderrevalidatie en pedagogiek te verbinden. 

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's

Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar of het contact verslechtert. Niet alle ouders kunnen de uitdaging aan om een kind met een handicap helemaal alleen op te voeden. Een groep hulpvaardige mensen om hen heen kan in die situatie heel veel betekenen. Opa's en oma's kunnen daarbij een essentiële rol spelen! Maar niet alleen...

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening

Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven, recreatie, sport en andere gemeenschapsactiviteiten, en de zorgverlening die zich op hen richt centraal staat. Dit is een levendig onderzoeksterrein dat niet alleen van groot belang is in wetenschappelijke theorievorming over factoren die de participatie van kind en gezin beïnvloeden, maar ook van...

STOP 4-7 Nederland: Resultaten 2009-2010

STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun opvoeders. De ouders missen de opvoedingscompetenties om met het kind om te gaan en ervaren een hoge opvoedingslast. STOP4-7 is een multimodale interventie, wat wil zeggen dat zowel het kind, zijn of haar ouders en de leerkracht en eventueel pedagogisch medewerker van het kind een training krijgen. Deze benadering is gebaseerd op de sociaal-leertheoretische inzichten...

Deskundige jeugdzorg op scholen in regio Tilburg

Zorginstelling Kompaan en De Bocht in Tilburg begint na de zomervakantie met een experiment op tien middelbare scholen in de regio Tilburg en drie scholen in de regio Waalwijk om met de inzet van opvoedingsdeskundigen de jeugdzorg in het voortgezet onderwijs te intensiveren. Dat moet uiteindelijk leiden tot kortere wachtlijsten. De opvoedingsdeskundige biedt acht uur per week per school onder meer begeleiding, advies en consultatie ter...

Ouderfunctioneren: Een functioneel-contextueel perspectief

Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de ouder concreet doet met, denkt van en voelt voor het kind. Diagnostiek van ouderfunctioneren maakt het mogelijk te differentiëren tussen wel of geen hulp aan de ouder en voorkomt dat de zorg in het automatisme vervalt dat de ouder hulp nodig heeft als het kind problemen vertoont. Doel van dit...

Naar Hollands gebruik? Studie diversiteit in het Jeugdbeleid

In opdracht van ZonMw onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het gebruik van voorzieningen door autochtone en allochtone jeugdigen en hun ouders in Nederland. 

The Care-project: consequences of care; Parents of children with a chronic disease

Het aantal kinderen met een chronische aandoening is de afgelopen decennia sterk gestegen. Volgens het CBS telde Nederland in 2008 bijna een half miljoen chronisch zieke kinderen. Hun ziekte raakt vaak het hele gezin. Maar terwijl de psychosociale gevolgen voor de kinderen al in veel wetenschappelijke studies zijn geanalyseerd, is er volgens promovenda Hatzmann tot nu toe veel minder aandacht geweest voor de gevolgen voor de ouders. De...

De rol van de school bij de opvoeding: Onderzoek ten behoeve van het Opvoeddebat6

De 'Opiniemonitor opvoeddebat' bestaat uit een aantal metingen, waarvan de meting in het kader van opvoeding en de rol van onderwijs wordt gerapporteerd. Mett dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: Welke kennis hebben ouders van een bepaald opvoedthema? Bijvoorbeeld: Weten ouders waar ze moeten zijn voor hulp (instanties e.d.)? Wat vinden ouders van het thema? (houding). Bijvoorbeeld: op welke manier vinden ouders hoe de...

De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking

De ouders zijn in het leven van hun kind de meest belangrijke personen die bijdragen aan de ontwikeling van het kind richting zelfstandigheid. Deze rol van ouder lijkt vooralsnog onderbelicht, zeker in de stadia richting de economische zelfstandigheid van hun kind. NSGK heeft BMC gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een handicap. NSGK wil aan de hand van vooraf...

Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)

De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residentiële setting ondersteunen bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden, zodat de kinderen uiteindelijk meer prosociaal en minder disruptief gedrag gaan vertonen.  

Eindverslag vragenlijstonderzoek rugzakouders

Veel kinderen met een beperking gaan naar scholen voor speciaal onderwijs. Hun ouders worden daar veelal opgevangen en ondersteund. Ook vinden deze ouders elkaar relatief gemakkelijk om hun vreugdes en zorgen te delen, elkaar te steunen op momenten dat het wat minder gaat en om elkaar te informeren over van alles wat er zich gedurende de schoolloopbaan van hun kind voordoet. Heel anders is dat voor ouders van kinderen met een beperking die het...

Handreiking samenwerken met ouders in zorgtrajecten: ten behoeve van beleid van scholen, samenwerkingsverbanden en ZAT´s

Voor scholen is ´Partnerschap met ouders´ nu een bekend begrip. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling is de samenwerking met ouders des te meer van belang. Ouders dragen vrijwel altijd (voor een deel) bij aan de oplossing blijkt uit deze handreiking. Deze verduidelijkt voor scholen en zorgadviesteams (ZAT) in het basisonderwijs waarom samenwerking met ouders van belang is en op welke momenten...

Dilemma’s op de drempel: Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties : Signalering ethiek en gezondheid 2008

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid hoopt met dit signalement bij te dragen aan het debat over de morele rechtvaardiging voor ingrijpen in de privé-sfeer van gezinnen, om zo schade aan kinderen te beperken of te voorkomen. De analyse geeft daarvoor handvatten. Ook wordt een voorzet voor oplossingen gegeven.

Investeren rondom kinderen

In Investeren rondom kinderen werken beide Raden de conclusie van het pre-advies, versterking voor gezinnen, verder uit. Analyse van de huidige beleidsbenadering wijst uit dat de overheid in een fuik terecht is gekomen van óf op afstand blijven óf ingrijpen in gezinnen. Dit beleid, dat bedoeld is voor een beperkte groep van probleemkinderen, is onbedoeld uitgegroeid tot een beleid van preventieve jeugdzorg met risicotaxaties...

NLD Collectief

NLDColletief staat voor samen werken aan de toekomst van úw kind met NLD. Als de opvoeding en ontwikkeling niet vanzelf gaan en er NLD geconstateerd is, of er kenmerken van NLD aanwezig zijn, dan is hulp en ondersteuning in opvoeding en onderwijs vaak nodig om alles weer op een rijtje te zetten. 

Ouders aan zet

Ouders Aanzet is een onafhandelijk landelijk platform voor ouders en door ouders van van kinderen met een achterstand, dan wel beperking in het onderwijs. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

Nederlands Jeugdinstituut - NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is waar we ons op richten. We maken gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van jeugdigen en opvoeders. En zorgen dat deze kennis...

1001 verhalen : De praktijk van de Eigen Kracht conferentie

Eigen kracht is een manier om een besluit te nemen. Eigen kracht bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreken de deelnemers informatie. In het tweede deel maakt de familie zelf een plan dat antwoord geeft op de vraag die centraal staat en in het derde deel zal de familie het plan presenteren en laten toetsen door de gezinsvoogd. Dan volgt de acceptatie en uitvoering. In deze publicatie staan verschillende ervaringen met de methode...

Ouders en rugzak

Speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

Pharos Nederland

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging.Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

Platform Voor Elkaar

Stichting "Voor Elkaar" is het Platform waarbinnen ouders van kinderen met psychiatrische problemen en handicaps in de gezondheidsregio’s Rijnmond en Dordrecht met elkaar samenwerken om: De zorg en het onderwijs voor hun kinderen te verbeteren en elkaar te ondersteunen bij de zware taak die het opvoeden van een kind met een psychiatrisch probleem of handicap is.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. 

Instituut van der Stam

Het Van der Staminstituut biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen.