Werkvermogen, burn-outklachten en werkbevlogenheid van werknemers met chronische aandoeningen: werkhulpbronnen als doelen voor interventie?

Het doel van deze studie is om het welzijn op het werk van werknemers met chronische ziekten en het beschermende effect van vier energiebronnen te onderzoeken, die mogelijk doelen bieden om het welzijn op het werk te verbeteren.

Effect coronacrisis op medewerkers: alle onderzoeksresultaten op een rij

Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken? Wat is het effect op geluk? Welke leiderschapsstijl is het meest effectief bij thuiswerken? Hoe verdelen partners de extra zorgtaken? Wat is het effect van COVID-19 op verpleegkundigen en verzorgenden?

Rol van de Workability Index bij employability

Dit proefschrift onderzoekt de rol van verminderde gezondheid en verminderd werkvermogen op de arbeidsparticipatie en werkprestaties van oudere werknemers. De volgende doelstellingen staan centraal in dit proefschrift:
Wat is de relatie tussen verminderde gezondheid en uitval uit betaalde arbeid onder oudere werknemers?
Welke individuele kenmerken, leefstijlfactoren en werkgerelateerde risicofactoren zijn geassocieerd met werkvermogen?
En wat...

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014: Met een doorkijk naar 2018

Dit rapport bevat de arbeidsmarktverwachtingen van UWV. Daarbij is uitgegaan van de economische verwachtingen van het Centraal Planbureau zoals vastgelegd in het Centraal Economiosch Plan 2013. Dit prognoseonderzoek geeft een actueel beeld van vraag naar arbeid door werkgevers en het aanbod door de beroepsbevolking. Discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals dat tot uiting komin het aantal vacatures en het aantal...

Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen: Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een reeks secundaire analyses op bestaande onderzoeksdata met als doel een stand van zaken te geven rond de situatie van zorgleerlingen in het primair onderwijs in Nederland. Achtergrond daarvan is de behoefte bij het beleid om, bij de invoering van Passend onderwijs, een vorm van nulmeting te hebben waartegen de eventuele effecten van Passend onderwijs kunnen worden afgezet In dit rapport ligt het...

Inzicht in geldstromen zorgverzekeraars

In het licht van de beschreven ontwikkelingen is Annalise gevraagd een analyse van de geldstromen van de zorgverzekeraars te maken. Voor deze analyse zijn de volgende onderzoeksvragen onderzocht: Hoe ontwikkelt het verdienmodel van de zorgverzekeraars zich in 2012 ten opzichte van de jaren 2011, 2010 en 2009?; Aan welke posten besteden zorgverzekeraars de inkomsten? En hoe ontwikkelen deze posten zich? Hoe transparant zijn deze bestedingen...

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio's voldoende

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die niet in een zorginstelling verblijven, vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Zij kampen veelal met problemen op verschillende leefgebieden; wonen, werken, gezondheid, inkomen of relaties. Sommigen mijden de hulpverlening. Uit dit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) blijkt dat centrumgemeenten, instellingen voor...

Studeren met een functiebeperking 2012: De relatie tussen studievoortgang, studie-uitval en het gebruik van voorzieningen: Eindmeting onderzoek 'Studeren met een functiebeperking'

Het onderzoek naar studeren met een functiebeperking is gestart in 2008 met een eerste meting onder eindexamencohort 2007. In 2010 is een tweede meting verricht bij dit eindexamencohort 2007. Dit eindrapport doet verslag van de laatste meting in 2012. 

Van leerplicht naar leerrecht: Adviesrapport over waarborging van het recht op onderwijs naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters

Dit adviesrapport van de Kinderombudsman is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters. In hoofdstuk één treft u de aanbeveling aan die de Kinderombudsman aan de minister en de staatssecretaris van OCW doet. 

Kerncijfers 2008-2012: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In Kerncijfers 2008-2012 vindt u de belangrijkste ontwikkelingen van onderwijs, cultuur en wetenschap in cijfers. 

Marktscan en beleidsbrief: Geestelijke gezondheidszorg; Weergave van de markt 2008-2012

Marktscans geven op een systematische wijze een beeld van de marktstructuur, het marktgedrag
en de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De marktscan GGZ 2012 bevat feitelijke ontwikkelingen binnen de GGZ. In deze marktscan wordt een onderscheid gemaakt tussen de curatieve GGZ en de langdurende GGZ. De strafrechtelijke forensische GGZ die wordt bekostigd door justitie wordt buiten beschouwing gelaten in...

Jaarverslag UWV 2012

Het UWV heeft in 2012 meer dan eens een tandje bij moeten schakelen. De werkloosheid steeg snel en dat betekende voor UWV fors meer werk. Desondanks hebben zijn in 2012 vrijwel alle doelen gehaald die met het ministerie van SZW hadden afgesproken. Ook de komende jaren hangen grote bezuinigingen boven het hoofd. Het zal een grote opgave worden om dit jaar de scores van 2012 te evenaren, maar die ambitie heeft UWV wel. In 2012 is het UWV binnen...

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn. Je moet verstand hebben van...

Gemeentelijk Wmo-beleid 2010: Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten

Het eerste deelrapport van deze tweede evaluatie ligt voor u en betreft het gemeentelijke
Wmo-beleid van het jaar 2010. Beschreven wordt hoe dit beleid er toen uitzag volgens de betrokken gemeenteambtenaren. Ook wordt nagegaan welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan sinds de invoeringsjaren van de Wmo (2007/2008). De bevindingen zijn afgezet tegen de bedoelingen van de wetgever en tegen de gedachten achter de 'doorontwikkeling' van...

Financiële vraagstukken 'feiten en cijfers' transitie nieuw stelsel jeugd: Opdracht 1: Dataverzameling; Eindrapportage

Het Rijk is voornemens om alle vormen van jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te brengen. Deze stelselwijziging jeugd is geen overheveling van wettelijke taken van de ene overheid/financier naar de andere. Het gaat om het intrekken van de Wet op de jeugdzorg en het schrappen van aanspraken uit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Daarvoor in de plaats komt een geheel nieuwe wet die gemeenten de verantwoordelijkheid geeft om...

Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg

Op verzoek van sociale partners heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een arbeidsmarkteffectrapportage (AER) laten uitvoeren naar de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Doel van de AER is om inzicht te krijgen in de (mogelijke) arbeidsmarkteffecten als gevolg van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De inzichten uit het onderzoek willen het ministerie van VWS en de sociale partners...

Feiten en cijfers over de Wajong

In 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. De nadruk in deze wet ligt op de bevordering van
arbeidsparticipatie. De instroom in de Wajong is sinds 2010 afgenomen terwijl deze vanaf de jaren
negentig maar vooral tussen 2002 tot 2010 fors toenam. In deze rapportage vindt u informatie over de volumeontwikkelingen, regelingen, kenmerken, aantal werkende van de Wajong en de Wajongers.

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning

Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we weinig van armoede binnen deze specifieke groep en van de gevolgen van die armoede voor hun deelname aan de samenleving. Dat was reden om het verkennende onderzoek 'Armoede bij mensen met beperkingen' uit te voeren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek. Met een...

Aanbod van arbeid 2012

Dit rapport schetst de veranderingen die plaatsgehad hebben op terreinen als mobiliteit en scholing van werknemers, en inzetbaarheid van ouderen.

Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kwantitatieve analyse en casusonderzoek

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs, brengt in kaart welke regionale verschillen er zijn in de indicatiestelling voor de clusters 2 en 4 en wat succesfactoren zijn van (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. 

Aanspraak op AWBZ-zorg: CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP's en zorgomvang: Nederland

 'Aanspraak op AWBZ-zorg' biedt het CIZ biedt een overzicht van de aanspraak op AWBZ-zorg op een bepaald moment. Het gaat hierbij om hoe vaak individuele functies en zorgzwaartepakketten zijn geïndiceerd. 

CIZ Basisrapportage AWBZ: Nederland

Met de CIZ Basisrapportage AWBZ biedt het CIZ een overzicht van het aantal inwoners in Nederlandse gemeenten en andere geografische gebieden, zoals zorgkantoorregio’s of provincies, met een indicatie voor AWBZ-zorg op een bepaald moment. Met de basisrapportage voorziet het CIZ gemeenten van informatie die eenvoudig en eenduidig is, en die tevens uitputtend genoeg is om aan de verscheidenheid in vragen tegemoet te komen. De Basisrapportage...

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen

In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12...

Handleiding maatwerk voor risicojongeren

In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en Antilliaanse risicogroepen. De gemeenten ontvingen hiervoor geld van het Rijk, tot eind 2012. Wat valt uit de ervaringen te leren? In deze handreiking leest u erover. U vindt handvatten voor 'diversiteitsproof' generiek beleid. Deze zijn ontleend aan de ervaringen in de gemeenten en aan...

Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De centrale vraag in deze rapportage luidt: In hoeverre slagen UWV en gemeenten er in vraag en aanbod voor klanten met een...

Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg

Dit advies sluit aan bij ontwikkelingen in de JGZ, de stelselherziening jeugd, veranderende opvattingen van ouders, veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte en veranderingen in de context van kinderen binnen gezinnen en in hun leefomgeving. 

Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011

Het toezicht houden op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is één van de wettelijke taken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het openbare Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ rapporteert de NZA over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ. De NZa heeft in dit Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2011 de uitkomsten van haar onderzoek samengevat. De NZa...

Statistische Tijdreeksen UWV 2011: Wetgeving en volume-ontwikkeling van werknemersverzekeringen, zelfstandigenverzekering en sociale voorzieningen in historisch perspectief

De Statistische tijdreeksen is een naslagwerk dat de lezer inzicht geeft in de ontwikkelingen van het volume van de sociale verzekeringen en in de wetgeving rond sociale zekerheid. De ontwikkeling van het beroep op de sociale verzekeringswetten wordt in tijdreeksen weergegeven. De tijdreeksen zijn bijgewerkt tot eind 2011. Elke tabel gaat vergezeld van enkele grafieken, zodat in één oogopslag de meest relevante ontwikkelingen...

Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2011-2012: Voorlopige cijfers

Elk voorjaar informeert het ministerie van OCW de Tweede Kamer over de voorlopige vsv-cijfers van het voorgaande schooljaar. De inhoud van deze bijlage is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het schooljaar 2011-2012. De vsv-cijfers zijn pas definitief wanneer er op de, door de onderwijsinstellingen aangeleverde in- en uitschrijvingsgegevens een accountantsverklaring is afgegeven. De definitieve cijfers worden negen maanden na de voorlopige...

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

In deze publicatie Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 worden de ontwikkelingen binnen de sectoren over 2010 en 2011 weergegeven ten aanzien van het beroep op de sociale verzekeringen en de uitvoering van de bijbehorende sociale verzekeringswetgeving. Deze publicatie geeft kwantitatieve informatie over de thema's Marktomvang en Uitkeringen. Informatie over het thema Re-integratie is in tegenstelling tot voorgaande jaren buiten...

Meedoen & Meetellen, wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking?: Praktische aanbevelingen bij de ontwikkeling van beleid

Vermaatschappelijking van de zorg heeft de afgelopen decennia veel opgeleverd. De meeste mensen met een verstandelijke beperking zijn verhuisd vanuit grote instellingen in de bossen naar een gewone woonwijk. Toch blijken mensen met een verstandelijke beperking vooral gebruik te maken van speciale voorzieningen en nog weinig contacten te hebben met 'gewone' burgers. Sluit het beleid van de overheid wel genoeg aan op de ervaringen en...

Gezinnen onderweg: Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben het vaak druk, vooral wanneer beide ouders een baan hebben. Elke dag moeten de kinderen naar en van school en meestal ook naar en van de kinderopvang worden gebracht en gehaald, terwijl de ouders ook naar hun werk moeten reizen. De vraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt gezocht is: hoe doen die ouders dat? Welke mogelijkheden zijn er en waar lopen zij tegen aan? Hoe organiseren zij deze...

Samen aan het werk voor werkzoekenden

In de regio's moet samenwerking tussen UWV en gemeenten gestalte krijgen. Dat brengt veel nieuwe kansen met zich mee. Het creëert ruimte voor de professional om zich met passie voor de werkgever en werkzoekende in te zetten. Uitgangspunt: De werkgever is de klant. Om deze door ICT gefaciliteerde dienstverlening, zowel naar werkzoekenden als voor werkgevers, op een juiste manier vorm te geven, is het nodig om af te stemmen, in de...

Active inclusion of young people with disabilities or health problems

This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom) and at EU level, with an emphasis on assessing the implementation of active inclusion policy at national level. Active inclusion policy seeks to integrate measures measures in relation to three pillars – adequate...

Verandering door leiderschap: Derde rapportage monitoring en evaluatie pilots werken naar vermogen, pilot 2 en 3

De centrale vraag van Pilot 2 is: Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als springplank fungeren voor alle mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten ontwikkelen? De centrale vraag van Pilot 3 is: Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan wekzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? De...

Januarinota 2013: Ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In de Januarinota 2013 wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De prognoses in deze nota voorzien het Ministerie van SZW, het Centraal Planbureau (CPB) en het Ministerie van Financi&ën van basismateriaal voor de aankomende rijksbegroting. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en...

Meer werkplekken bij werkgevers: Vierde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken naar vermogen, pilot 1; eindrapport

Het doel van pilot 1. 'Meer werkplekken bij werkgevers', is meer kennis te vergaren over hoe werkgevers gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgever centraal. Uit de pilot blijkt dat het aannemen van mensen met beperkingen die voortvloeien uit een ziekte of handicap in belangrijke opzichten nog een leerproces...

Terecht in de jeugdzorg: Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

Jeugdigen of hun opvoeders die in de problemen komen, kunnen gebruikmaken van jeugdzorg. Het gebruik van deze voorzieningen in Nederland is groot en stijgt al jaren. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat jeugdigen in Nederland tot de gelukkigste in de wereld behoren. Blijkbaar zijn er in Nederland veel jeugdigen met wie het goed gaat, maar is er ook een substantieel aantal met ernstige problemen. In dit rapport staat het gebruik van...

Aan de slag met loondispensatie: Van deelnemer naar werknemer IV: Evaluatie van de pilot Werken naar Vermogen Loondispensatie; Vierde Voortgangsrapportage

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van de pilots Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrument loondispensatie centraal. Research voor Beleid voert in de jaren 2010 tot en met 2012 de monitoring en evaluatie uit van deze pilot. Dit rapport beschrijft de resultaten van de derde onderzoekscyclus van de pilot...

Kiezen voor kwalitatief sterke leraren

Advies van de Onderwijsraad welke sturingsmogelijkheden er kunnen zijn om op de langere termijn over voldoende goede leraren te beschikken. 

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang: Rapportage 2011: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Voor u ligt het jaarbericht van de Monitor Plan van Aanpak MaatschappelijkeOpvang. In voorgaande jaarberichten rapporteerden de vier steden over de effecten van en geleverde prestaties voor hun beleid aan de hand van zeven indicatoren en diverse procesbeschrijvingen. In dit jaarbericht is dat uitgebreid naar twintig indicatoren en procesbeschrijvingen. Een aantal van de nieuwe indicatoren betreffen geen geregistreerde kwantitatieve data, maar...

Monitor Stedelijk Kompas 2011: Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten

Het Stedelijk Kompas is de overkoepelende naam van het plan van aanpak van centrumgemeenten om de aantallen dakloze mensen te verminderen, hen te laten doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, hun kwaliteit van leven te verbeteren en de met dakloosheid gepaard gaande overlast te verminderen. In dit jaarbericht van de Monitor Stedelijk Kompas vindt u een overzicht van de voortgang die negenendertig centrumgemeenten hebben geboekt...

Monitor NJi: Leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs 2011

Rapport met resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs en de samenwerking tussen  leerlingenzorg van scholen, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en instellingen uit het (speciaal) onderwijs, het welzijswerk, de jeugdzorg, de (geestelijke) gezondheidszorg en de politie. 

Incidentie van psychische aandoeningen: Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2

Psychische stoornissen geven een grote ziektelast, voor de betreffende patiënt maar ook voor de maatschappij als geheel. Dit komt doordat deze stoornissen veel voorkomen, vaak al starten op jonge leeftijd en vaak een chronisch beloop hebben. Daarnaast is de negatieve impact van psychische stoornissen op het welbevinden en functioneren van de betrokkene vaak heel groot. De nationale bevolkingsonderzoeken NEMESIS-1 en NEMESIS-2 geven al...

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012: Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 beschrijft, voor de periode 2008 tot en met 2011, de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperkingen. Het gaat hier om mensen die bij UWV een uitkering aanvragen en/of een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de WIA in 2006 en de nieuwe Wajong in...

Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken: Rapportage 2012

Dit rapport beschrijft ontwikkelingen in het zorggebruik van mensen met een chronische ziekte in Nederland over de laatste dertien jaar alsmede hun ervaringen met de zorg. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoeksprogramma 'Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking' dat uitgevoerd wordt door het NIVEL. Dit programma omvat drie deelmonitors waarin de ontwikkelingen op verschillende terreinen van...

Jaarrapport jeugdmonitor 2012

Deze publicatie schetst een breed beeld van de situatie van jongeren van 0 tot 25 jaar op een vijftal deelterreinen, namelijk jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Naast het beschrijven van een actueel beeld van de jeugd op deze terreinen is er ook aandacht voor de ontwikkeling van diverse aspecten in de tijd en, waar mogelijk, het beschrijven van samenhang en dwarsverbanden tussen belangrijke facetten van het...

Analyse evc

In vervolg op het convenant uit 2006 is op 12 juni 2012 een nieuw convenant ondertekend door de Stichting van de Arbeid en de overheid (de ministeries van OCW, van SZW en van EZ). Dit convenant heeft als doel het gebruik van evc als arbeidsmarktinstrument te stimuleren door sociale partners en overheid (onder andere door het recht op evc in cao’s op te nemen) en de kwaliteit van evc te waarborgen. In het convenant is daartoe afgesproken...

UWV Kennisverslag 2012-3

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere...

Uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herhaalde meting; Onderzoeksrapportage

Ten behoeve van het wetgevingstraject binnen OCW is in 2010 door het kennisinstituut PON een quickscan uitgevoerd naar het landelijk aanbod van de drie verschillende uitstroomprofielen (of een vergelijkbaar onderwijsaanbod). Voor dit onderzoek zijn alle vestigingen van scholen in Nederland die voortgezet speciaal onderwijs aanbieden benaderd. Een belangrijke vraag die met deze quickscan beantwoord diende te worden was in hoeverre er sprake was...

Steeds meer verstandelijk gehandicapten?: Ontwikkelingen in vraag en gebruik van zorg voor verstandelijk verstandelijk gehandicapten 1998-2008

De afgelopen jaren is het aantal verstandelijk gehandicapten in de zorg sterk gegroeid. De vraagt rijst nu waarom dit komt: het is immers niet aannemelijk dat het aantal verstandelijk gehandicapten zélf sterk is De vaak genoemde toestroom van jongeren blijkt een belangrijke maar geen volledige verklaring voor de groei in de vraag naar en het gebruik van vg‑zorg. Er zijn geluiden dat het hier deels om zwakbegaafde en licht...

Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011

De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin bestaan tussen SW-bedrijven. Goed nieuws is dat er steeds meer SW-medewerkers aan de slag gaan bij gewone werkgevers.Dit percentage is gestegen naar 32%. Meer mensen aan de slag bij gewone werkgevers is een belangrijk streven van de branche. Wat is het financiële beeld? In de cijfers zijn de...

De BrancheMonitor OVAL 2012: Samenvatting

De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan. Het gaat om arbodiensten, jobcoachorganisaties, loopbaan- en outplacementbedrijven en reintegratiedienstverleners die lid zijn van OVAL in 2011. Vanwege de fusie tussen Boaborea en Nobol, ingegaan op 1 juli 2012, zijn zowel de voormalige leden van Boaborea als de voormalige Nobol leden uitgenodigd deel te nemen aan...

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt

Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt. Doel van het onderzoek was om na te gaan hoe ouders van invloed zijn op de latere maatschappelijke participatie van hun chronisch zieke kinderen. Door onderzoek te doen onder ouders van Wajongers wordt inzicht gekregen in enerzijds de problemen die...

Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: Verkennend onderzoek naar instrumenten voor intake en de kans op participatiesucces

Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met daaraan gekoppeld een traject gericht op participatie, hetgeen zich zou moeten vertalen in een stijging op de participatieladder. De intakeprocedure is ontwikkeld in samenwerking met Van Hooff Arbeidskundig Advies en wordt geëvalueerd op doelmatigheid en effecten. Om de resultaten in...

Wsw-statistiek 2011: Jaarrapport

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt op de hoogte gehouden van de omvang van de Wsw-populatie en de realisatiecijfers door de jaarlijkse volume opgaven van de gemeenten zelf. Voor meer uitgebreide beleidsinformatie heeft het ministerie de (half)jaarlijkse WSW-statistiek op persoonsniveau ingevoerd. De benodigde gegevens voor de Wsw-statistiek worden halfjaarlijks aangeleverd door: alle sw-bedrijven in Nederland namens...

Tussen Wajong en werk: Het vinden van de juiste werkplek

De invoering van de nieuwe wet Wajong per 1 januari 2010 beoogt meer Wajongers bij reguliere werkgevers te laten werken. De cijfers laten zien dat dat de laatste paar jaar ook daadwerkelijk is gelukt. In 2011 is er voor het eerst een situatie bereikt dat er meer Wajongers bij werkgevers in dienst zijn dan bij SW-bedrijven. Daarnaast blijkt uit UWV onderzoek uit 2011 dat 9 procent van de werkgevers die geen Wajonger in dienst hebben, het komende...

Monitor Arbeidsmarkt: September 2012

Deze editie van de Monitor Arbeidsmarkt is ingedeeld in drie thematische hoofdstukken: 1) werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen, 2) inkomenswaarborg en 3) reintegratie. In navolgende tekst wordt kort aangegeven welke onderwerpen in ieder hoofdstuk terug te vinden zijn en sluit af met de kernboodschap. Hoofdstuk 1 gaat in op de ontwikkelingen met betrekking tot de economische groei, de werkgelegenheid en de werkloosheid...

Meedoen door toegankelijke omgeving: Een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren

Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om deelname aan het verkeer en vervoer of aan activiteiten buitenshuis. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS om inzichtelijk te maken welke...

Monitor effecten eigen bijdrage ggz: Eerste tussenrapportage; september 2012

Sinds 1 januari 2012 is in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) een eigen bijdrage geïntroduceerd voor tweedelijns behandeling (Zvw zorg). De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de effecten van de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz te monitoren, alsmede voor het jaar 2013 te verkennen of het uitsluiten van kwetsbare groepen van de eigen bijdrage tot de mogelijkheden behoort. Het doel van de monitor is tweeledig...

Ontwerpadvies: Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Een tussen-advies op hoofdlijnen van de SER aan het ministerie van VWS over de kwaliteit en inhoud van de zorg, de groei van de zorguitgaven en dreigende tekorten op de arbeidsmarkt.

Gezondheid en zorg in cijfers: 2012

In deze publicatie doet het CBS verslag van ontwikkelingen op het terrein van de statistieken over gezondheids en zorg. Naast nieuwe statistische uitkomsten is er ook ruimschoots aandacht voor de gehanteerde methodes. Na een overzicht van de kerncijfers volgen zes hoofdstukken die ieder op zich staan en specifieke onderwerpen behandelen, die gemeen hebben dat het CBS daarover nieuwe statistische informatie heeft samengesteld.

Trends in Beeld 2012: Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In deze publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bieden we u in woord, beeld en cijfers inzicht in de kwaliteit en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels. Trends in Beeld is opgebouwd rondom de belangrijkste doelen en functies van de afzonderlijke stelsels. Zo komen onder meer de kwalificatiefunctie van het onderwijs, het maatschappelijk draagvlak voor cultuur en de hoge kwaliteit...

Referentieraming 2012

De in deze publicatie toegelichte Referentieraming 2012 is de leerlingen en studenten raming die als onderbouwing dient voor de begroting 2013 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In hoofdstuk 1 wordt eerst een samenvatting gegeven van deze raming. Dit betreft de uitkomsten van deze raming, de verschillen ten opzichte van de vorige Referentieraming 2011, en de nieuwe gegevens die bij de nieuwe raming gebruikt zijn. In...

Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk 

Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders naar de vraag en aanbod van laaggeschoold werk en waarom die elkaar niet altijd vinden in Nederland. 

Handreiking over klantvriendelijkheid: Week van de Toegankelijkheid 1 – 6 oktober 2012

Een klantvriendelijke ondernemer of organisatie houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van alle klanten, dus ook met die van mensen met een beperking. Hoe klantvriendelijker een ondernemer of organisatie wordt, hoe meer mensen gebruik kunnen maken van zijn producten of diensten, Dat betekent voordeel voor zowel de ondernemer als voor zijn klanten. Iedereen moet zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van winkels...

Jeugd: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

In deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze MEE gemeenten kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van het jeugdbeleid voor jongeren met een beperking. Daarbij geven we eerst aan hoe MEE (ouders van) deze jongeren ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor de vragen die zij tegenkomen. Met als doel: zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving.
Belangrijke pijlers van de integrale ondersteuning door MEE zijn vroegtijdige...

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en...

Mentale Participatie Coaching, MPC

Werk verkrijgen en aan de slag blijven met mentale of gedragsproblemen. Dat is de opdracht bij de inzet van Mentale Participatie Coaching, kortweg MPC. Leren werken met de problemen die er zijn, ze niet uit de weg gaan en collega's en leidinggevenden als buddy betrekken. De gehanteerde methodiek is gebaseerd op empowerment door casemanagement. 

Werkboek Gezamenlijke Beoordeling: Aan de slag voor cliënten met multiproblematiek; Met voorbeelden uit de praktijk

Nederland kent verschillende groepen burgers met multiproblematiek. Zij hebben op meerdere gebieden problemen die belemmeren dat zij goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Er is bijvoorbeeld sprake van psychische problemen of verslaving, maar ook problemen met huisvesting, inkomen, werk, onderwijs en schulden. Voorbeelden van deze groepen zijn ex-gedetineerden, multiprobleemgezinnen, daklozen of mensen die uit hun huis dreigen te worden...

Disability in the Workplace: Company Practices

Many companies realize that people with disabilities are productive, reliable employees who bring
benefits to the workplace. A diverse workforce, inclusive of people with disabilities, is seen by many as important. Some companies also engage in developing products and services for people with disabilities, their families and friends. And, as companies engage with communities in which they work, many pay specific attention to disabled persons...

Voortijdige schoolverlaters

Welke redenen noemen voortijdige schoolverlaters (vsv'ers) voor hun voortijdige uitval? Wat waren vroege signalen? Zijn vsv'ers vaker gepest dan hun studiegenoten die het diploma wel hebben behaald? Wat is de huidige bezigheid van de vsv'ers; zijn ze weer terug in het onderwijs gekeerd, aan het werk of geen van beide? En hebben ze achteraf gezien spijt van hun beslissing om voortijdig te stoppen? Om een antwoord op deze vragen te...

Kwantitatieve informatie: Eerste vier maanden 2012 UWV

Kwantitatieve informatie betreffende Ziektewet, WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, IOW, loonkostensubsidie, paticipatieplaatsen, toeslagenwet, BIA,

Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financiële gegevens over 2011 in deze nota sluiten aan bij de UWV-jaarrekening 2011. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2012. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal Economisch...

Een stap in de goede richting?: evaluatie Wet Participatieplaatsen; Eindrapport

Vanaf januari 2009 hebben gemeenten en UWV de mogelijkheid om het re-integratieinstrument participatieplaatsen in te zetten. Dit is geregeld in de Wet Participatieplaatsen en de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP). Participatieplaatsen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces tengevolge van persoonlijke werkbelemmeringen en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar zijn op de...

Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs: herhaalde meting

In het voorjaar van 2012 voerde KPC Groep een quickscan uit onder alle scholen voor voortgezet onderwijs om in beeld te krijgen van het effect van de veranderingen in de exameneisen op leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring. 

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, onderzoek te verrichten naar de relatie tussen het volgen van regulier of speciaal onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. De vraag in dit rapport is welke onderwijsvorm voor jongeren met een beperking de beste start op de arbeidsmarkt biedt. 

Michon, Harry Dr

Expertise op het gebied van:

Kerncijfers 2007-2011: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteert in deze publicatie de meest recente cijfers over de resultaten en de stand van zaken op de beleidsterreinen. De ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap worden hiermee kwantitatief in beeld gebracht en voorzien van een korte beschrijvende analyse. Kerncijfers 2007-2011 bevat een aantal vaste hoofdstukken met informatie over onderwijs, studiefinanciering, cultuur en media...

Jaarverslag UWV 2011

In 2011 vonden 271.000 klanten mede dankzij UWV een baan. Onder hen waren 35.000 langdurig werklozen, en 8.200 mensen met een arbeidsbeperking: de meest kwetsbare groepen. Niet elke klant is verheugd over de in 2011 ingezette overgang naar digitale dienstverlening. Toch is de tevredenheid van uitkeringsgerechtigden slechts licht gedaald. Werkzoekenden die gebruik maken van de gezamenlijke dienstverlening van UWV en gemeenten op de Werkpleinen...

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12-2011 genomen. Voor wat betreft het aantal inwoners is de peildatum 1-1-2012 genomen. Deze publicatie geeft een overzicht van de WAO, WAZ, Wajong...

Bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, 1999-2008

De potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van Nederland in de leeftijd van 15-64 jaar) is in de periode 1999-2008 met 3,5 procent gegroeid. De Nederlandse bevolking vergrijst. Als de vergrijzing doorzet, dan zal de potentiëe beroepsbevolking in de toekomst krimpen. Een steeds groter deel van de potentiële beroepsbevolking heeft als belangrijkste inkomstenbron een baan of werk als zelfstandige. Op basis van de belangrijkste...

GGZ in tabellen 2010

Voor u ligt de uitgave GGZ in tabellen 2010. In dit handzame en informatieve boekje zijn de belangrijkste en meest recente cijfers over de GGZ (inclusief verslavingszorg en maatschappelijke opvang gebundeld. De cijfers zijn verzameld in 2011. In tabellen en grafieken worden waar mogelijk geactualiseerde cijfers over de volgende aspecten van de GGZ gepresenteerd: het vóórkomen van psychische stoornissen, toegang en zorggebruik...

Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV: Ontwikkelvarianten en afwegingen

Deze notitie bevat een handreiking voor regiomanagers UWV en vertegenwoordigers van gemeenten bij het maken van afspraken over de samenwerking van de werkgeversdienstverlening op regionaal niveau. Het staat partijen in de regio's vrij een passende vorm te kiezen voor complementaire samenwerking tussen gemeenten en UWV: van tenminste afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio tot (bijna) integrale samenwerking op regionaal niveau...

De Staat van het Onderwijs: Onderwijsverslag 2010-2011

In deze editie van het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs wordt verslag gedaan van de staat van het onderwijs in Nederland. Aandacht wordt in dit rapport besteed aan een aantal specifieke aspecten van het onderwijs: de kwaliteit van scholen; het stijgende gemiddelde opleidingsniveau; de leraar; de kwetsbare leerling; bestuur en kleine scholen en opleidingen. Verder wordt de staat van het onderwijs beschouwd op basis...

Arbeidsmarktscan 2012

Met de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse maakt de RWI sinds 2002 een inventarisatie van de meest in het oog springende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op basis daarvan worden vervolgens de belangrijkste aanknopingspunten voor het beleid geformuleerd. Nadat in de afgelopen jaren de nadruk in het arbeidsmarktbeleid steeds heeft gelegen op het verhogen van de arbeidsparticipatie, vooral van ouderen, is het nu tijd serieus werk te maken van een...

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot

Dit rapport bevat de evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een pilot met elf gezinnen. BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoeders en leerkrachten. Om in kaart te brengen in hoeverre BrainSTARS bruikbaar en van toegevoegde waarde is voor ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen in Nederland, is van september tot en met december 2011 een kleinschalige pilot uitgevoerd. Gedurende vier maanden...

Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ

In Nederland ontvangen jaarlijks ruim 700.000 personen curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de tweedelijn. Deze zorg wordt verstrekt in verschillende zorgcircuits, zoals de volwassenenzorg, de Jeugd-GGZ, verslavingszorg en door vrijgevestigde psychiaters en psychologen Vanaf Vanaf 1 januari 2012 is voor volwassenen die zorg in de tweedelijns GGZ ontvangen in het kader van de Zorgverzekeringswet een eigen bijdrage ingevoerd. Deze...

MEE Signaal: trend- en signaleringsrapportage 2012

Het doel van de trend- en signaleringsrapportage is het weergeven van trends en het bundelen van de regiooverstijgende signalen die de 22 MEE-organisaties in 2011 hebben gemeld. Hierdoor ontstaat een actueel beeld van knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ervaren, maar ook van kansen en mogelijkheden voor verbetering. De MEE-organisaties willen met deze rapportage overheden, cliëntenorganisaties en andere partners wijzen...

Patiëntenorganisaties en werk(behoud): Inventarisatie van activiteiten, instrumenten en ambities van patiëntenorganisaties

Voorliggend rapport behelst een inventariserend onderzoek naar de activiteiten, instrumenten en ambities bij patiëntenorganisaties rond de ondersteuning van hun achterban bij werk (behoud) en andere werkgerelateerde vragen en problemen. Het verkregen overzicht is aangevuld met behoeften van patiëntenorganisaties, mogelijkheden voor samenwerking rond instrumenten en de visie op financiële borging van instrumenten. Er is duidelijk...

Toolkit Werken aan toegankelijkheid: Praktische instrumenten voor zorgorganisaties en woningcorporaties om te werken aan een toegankelijke leefomgeving

Deze toolkit bevat praktische instrumenten (tools) die u ondersteunen bij het werken aan toegankelijkheid. Het is een bundeling van instrumenten die Vilans de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en ingezet om organisaties en bedrijven te stimuleren en te helpen bijdragen aan een toegankelijke samenleving. De tools richten zich op verschillende aspecten die bij het werken van toegankelijkheid een rol spelen: bewustwording, een visie vormen, de...

Van deelnemer naar werknemer: Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk; Derde voortgangsrapportage

Dit rapport bestaat uit twee delen, met elk een eigen toelichtend voorwoord en inleiding. Het eerste deel beschrijft de voortgang en resultaten van de Pilot Loondispensatie.In deze derde voortgangsrapportage wordt aandacht besteedin aan de kosten, opbrengsten en besparingen die de deelnemende gemeenten met de inzet van het instrument loondispensatie realiseren. In het tweede deel wordt verslag gedaan van de resultaten van het experiment...

Toolkit 4you(th): samenwerking GGZ – UWV; Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

In het project De veilige weg, samenwerking UWV – GGZ voor jongeren met GGZ problematiek en Wajong is de samenwerking tussen GGZ en UWV. ondererzocht. De resultaten van dit project zijn verwerkt in deze toolkit, aanbevelingen hoe vanuit de cliënt samenwerking eruit kan zien, een seminar en een aanzet tot het opstellen van een convenant tussen GGZ en UWV. Een
beschrijving van het project is beschreven en achterin in deze tookit is een...

Gevolgen werken naar vermogen voor burgers

De CG-Raad heeft aan Regioplan gevraagd om de mogelijke gedragseffecten van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in kaart te brengen op basis van het wetsvoorstel dat 27 januari 2012 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze notitie geven wij een beeld van de mogelijke gedragseffecten van de belangrijkste groepen die met de nieuwe wet te maken krijgen. Omdat de nieuwe wet grotendeels onder de verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten komt...

Zwerfjongeren: Aanpak en achtergrond voor beleid; een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek

Met deze brochure biedt vws gemeenten een handreiking om inzicht te krijgen in het zwerfjongerenvraagstuk en mogelijke oplossingen. Tevens is deze notitie informatief voor beleidsonwikkelaars binnen opvang- en zorginstellingen en beleidsmedewerkers bij provincies. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen van een landelijke werkgroep zwerfjongeren, van recente onderzoeken en publicaties en positieve ervaringen die in den lande zijn opgedaan. De...

IQ met beperkingen: De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht

In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg). Deze zorg is geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). De toename van het aantal mensen met zo'n indicatie is veel sterker dan de groei van de bevolking. Met name de groei van het aantal jongeren met een vraag naar zorg was opvallend. Met de komst van nieuwe en aanvullende cijfers is het mogelijk om na...

Branchemonitor ondersteuning informele zorg 2010/2011

Deze monitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg 2010/2011. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen tachtig procent van de zorg aan mensen thuis. Helaas, zo laat deze branchemonitor zien, komt het nog vaak voor dat hulpvragers die een specifieke vrijwilliger nodig hebben op lange wachtlijsten komen. Volgens de cijfers van het SCP zijn er steeds meer mantelzorgers overbelast geraakt de afgelopen jaren: in 2001 waren...

Monitor arbeidsbeperkten en werk: 2007-2010

Het doel van deze monitor is meerledig: ontwikkelingen in werken en re-integratieondersteuning bij arbeidsbeperkten volgen, een beeld krijgen van de duurzaamheid van de arbeidsrelaties en het signaleren van groepen waarbij de participatie achterblijft. Aan de hand van deze doelen, worden de bevindingen in deze monitor beschouwd over de peiljaren 2007 tot en met 2010. De daling in arbeidsdeelname, die zich manifesteerde gedurende de crisis die...

Najaarsrapportage CAO-afspraken 2011

De Najaarsrapportage cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonontwikkeling, flexibele beloning, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor levensloop. Daarnaast wordt op basis van de financiële jaarverslagen van 56 algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen over 2010 ingegaan...

Met de coach naar de job: Een evaluatie van de pilot stagejobcoach

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Research voor Beleid de pilot stagejobcoach geëvalueerd. Deze pilot liep in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die deelnamen aan de pilot, kregen subsidie om een jobcoach in te zetten tijdens de eindstage van (een deel van) hun leerlingen. Deze evaluatie heeft het effect van de inzet van jobcoaching...

Iedereen aan de slag: Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen

Het kabinet zet fors in op vergroting van de arbeidsparticipatie. Dat betekent dat het arbeidsvermogen van mensen zoveel mogelijk moet worden benut. Voor de uitvoeringsorganisaties in het stelsel van werk en inkomen bestaat hun uitdaging uit het stimuleren van uitkeringsgerechtigden om gebruik te maken van de kansen die de arbeidsmarkt biedt en gelijktijdig tegemoet te komen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Deze rapportage geeft een beeld van...

Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer: tussenstand februari 2012

Doel van de factsheet is om u een eerste overzicht geven van een aantal belangrijke feiten en cijfers op het gebied van AWBZ-vervoer. Denkt daarbij aan de huidige organisatie van het vervoer, het aantal en type zorgaanbieders en de aard en omvang van de voor vervoer geïndiceerde cliënten. Het geeft nog niet alle informatie waar behoefte aan is. Zo verschijnt informatie over het vervoerbudget en bijhorend objectief verdeelmodel in mei...

FIS Flexicurity integrated services

Bij 'flexicurity' staat de balans tussen flexibiliteit en zekerheid (security) op de arbeidsmarkt centraal. Een belangrijk middel om werkzekerheid te realiseren is scholing. In 2011 heeft een Europees project-team, onderzoek gedaan naar 'flexicurity' op de arbeidsmarkt in 5 verschillende Europese landen. Daarbij is onderzocht hoe scholing bijdraagt aan werkkzekerheid en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. De nadruk ligt...

Analyse effect kinderopvangtoeslag op arbeidsparticipatie

In deze notitie geeft het Centraal Planbureau een empirische analyse van het effect van de beleidswijzigingen in de periode 2005-2009 op de arbeidsparticipatie van personen in uren van zowel vrouwen als mannen.

Jaarrapport integratie 2011

Dit jaarrapport van het CBS is gericht op structurele integratie en beschrijft met name de positie van niet-westerse migranten, de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in inkomen en op de woningmarkt. 

Samen beoordelen werkt! Project Gezamenlijke Beoordeling voor werk, inkomen, zorg en welzijn

In dit boekje wordt een beeld gegeven van de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling, hun aanpak, resultaten en aanbevelingen. In lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling is gedurende een jaar gewerkt aan verbetering van dienstverlening aan cliënten met een meervoudige hulpvraag. De dienstverlening in de lokale initiatieven was gericht op zeer diverse cliëntgroepen, zoals jongeren met een eerste psychose, ex-gedetineerden en...

Samen leven: meedoen met een verstandelijke beperking

Deze brochure gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen van mensen met een verstandelijke beperking. Meedoen door werk, hobby's, of het ontmoeten van vrienden. Maar ook door wonen in een wijk. Mensen met een verstandelijke beperking hebben over meedoen verteld. Hoe doen zij mee in de samenleving? Wat zijn hun wensen? Wat hebben zij nodig?

Monitor diversiteit in jeugdbeleid - vervolgmeting

Deze monitor van het CBS geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt.

BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage

Opleiden in het middelbaar beroepsonderwijs kent meer dan elke andere onderwijssector een belangrijke praktijkcomponent: bol-studenten brengen minimaal 20 tot maximaal 60 procent van de studieduur door in een leerbedrijf, bbl-studenten minimaal 60 procent. De kwaliteit van het onderwijs in het mbo wordt dan ook in sterke mate bepaald door de kwaliteit van deze beroepspraktijkvorming beroepspraktijkvorming (bpv). In reactie op onderzoeken waarin...

Bijzondere mantelzorg: Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

Over de mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is niet heel veel bekend en datzelfde geldt voor de (ondersteunings)vragen en behoeften van deze mantelzorgers. Met deze publicatie wil het SCP bijdragen aan een betere bekendheid van zowe de 'bijzondere mantelzorg' die beide groepen mantelzorgers geven als de ondersteuningsbehoeften die deze met zich meebrengt. De mantelzorgers die zorgen...

Witboek Leven met Zorg: Verhalen van cliënten met een licht verstandelijke beperking; wat er goed gaat en door de IQ maatregel dreigt te worden afgebroken

In dit witboek worden verhalen gepresenteerd van en over de cliënten die door de AWBZ-zorg kunnen wonen wonen en werken. Professionals en cliënten vertellen hun verhaal. De cliënten zullen laten zien hoe ze hun leven inhoud kunnen geven met begeleiding. Hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij met uiteindelijk beperkte begeleiding. De professionals zullen schetsen hoe kwetsbaar deze mensen zijn, hoe...

Sectorale arbeidsmarktinformatie: Overschotten en tekorten, kansen en mogelijkheden; Hoofdlijnenrapport

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang te weten waar de tekorten en overschotten te verwachten zijn. De Raad voor Werken Inkomen (RWI) heeft voor twintig sectoren inzichtelijk gemaakt, waar overschotten en tekorten – naar beroep en opleiding – zullen optreden. Voor een afzondelrlijke beschrijving per sector wordt verwezen naar onderstaande website. Uit het hoofdlijnenrapport blijkt dat er ondanks de...

Verkennend onderzoek dyslexie en dyscalculie

Door de aanscherping van de slaag- en zakregeling in het voortgezet onderwijs is de zorg bij de Kamer ontstaan of leerlingen met duscalculie en/of dyslexie voldoende ondersteuning krijgen tijdens het centraal examen om zo een eerlijke kans te hebben op slagen. Daarom is dit themaonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van hulpmiddelen tijdens het centraal examen voor leerlingen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie en/of dysacaculie...

Psychische problemen en stoornissen bij Marokkaans Nederlandse kinderen en jongeren: Eindrapportage van een onderzoek naar de aard en omvang van emotionele, gedrags- en andere psychische problemen en stoornissen en risico- en beschermende factoren bij Mar

Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek naar psychische problemen en stoornissen bij Marokkaanse Nederlandse kinderen en jongeren tussen 9 en 16 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen; een screeningsfase waarin via scholen bij een grote groep kinderen en jongeren (N=1563) van allerlei etniciteiten (maar vanwege de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever met een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jeugd) vragenlijsten...

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Bedrijfsleven blijft investeren in samenleving, ondanks crisis!; Resultaten van de Nationale MBO Monitor 2011

Resultaten van het Nationaal onderzoek Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in 2011. Panelonderzoek onder 1.849 Nederlandse MKB-bedrijven (1-100 medewerkers) en een online invultool (respons van 113 bedrijven en 89 maatschappelijke organisaties). Het huidige economische klimaat is bijzonder grimmig. Alles staat onder druk en de perspectieven lijken met de dag slechter te worden. Bedrijven, groot en klein, ondervinden hier de effecten van...

Jaarboek onderwijs in cijfers 2011

Het jaarboek bestaat uit een aantal thematische hoofdstukken. Ze belichten onder meer stromen in het onderwijs, studievoortgang in de verscheidene onderwijssoorten, voortijdig schoolverlaten en de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt ingegaan op regionale verschillen.

OverzIchtstudIes: De eerste lijn

Nederland wordt naast Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gezien als een land met een sterke eerstelijnsgezondheidszorg. De sterke positie van huisartsen met inschrijving op naam en de getrapte toegankelijkheid van de tweede lijn zijn hierin belangrijke elementen. De gedachte daarachter is dat een goed functionerende eerste lijn voorkomt dat mensen een beroep doen op complexe en duurdere zorg. De cijfers laten dat ook zien: meer dan 90% van...

Overheid en onderwijsbestel: Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010

Bij het onderwijsbestel gaat het niet alleen om het onderwijsstelsel, maar ook om het geïnstitutionaliseerde krachtenveld waardoor dat wordt beïnvloed: het geheel van overheden, instanties en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld dat zich richt op het functioneren, voortbestaan en ontwikkelen van het onderwijsstelsel. Deze studie behandelt ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en de stelselproblemen die zich daarbij...

Duurzame inzetbaarheid: Inventarisatie van doelgroepen en de noodzaak tot scholing

De Raad voor Werk en Inkomen heeft TNO gevraagd om een actueel inzicht te verschaffen in groepen werknemers met een relatief kwetsbare arbeidsmarktpositie en hun scholingsnoodzaak en -behoeften. Dit inzicht ontbreekt nog, maar het kan wel helpen bij het verder vormgeven aan landelijk, regionaal en sectoraal scholingsbeleid. 

Does adult education make a difference?: The results of a survey in eight European countries

In this report, is presented the results of a survey conducted in eight European countries, measuring to what extent adult education programs realized an increase in social inclusion. Moreover, it is studied which elements in the learning and life environment of the participants contribute to the increase of social inclusion. The current study aims to take a first step in measuring to what extent vulnerable adults show an increase in social...

Samen in actie: Lessen en leerpunten uit de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Research voor Beleid opdracht gegeven het Actieplan te evalueren. Uit de evaluatie volgen een aantal lessen en leerpunten die ook bruikbaar kunnen zijn voor beleidsmakers die werkzaam zijn op andere terreinen. In de hiernavolgende samenvatting wordt hierop ingegaan en wordt een onderscheid gemaakt tussen lessen en leerpunten rondom deze drie vragen: 1. Hoe stimuleer je samenwerking...

Factsheet re-integratie 2011-2012

Informatie over omvang, bereik en succes van re-integratieondersteuning, voor mensen die hulp nodig hebben om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, is versnipperd. Dit Factsheet biedt een overzicht overzicht van wat er wel en niet bekend is op dit terrein. Het Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens.

The active inclusion of young people: Cities supporting youth employment 1986-2011

Cities are committed to promoting the active inclusion of young people in line with the European Active Inclusion Strategy1 and the objectives of the Europe 2020 Strategy. They do this by implementing targeted measures to support young people in entering the labour market and providing accessible, high quality social services. This repo provides an overview of the trends, challenges and good practices on the active inclusion of young people...

De sociale staat van Nederland 2011

Dit is de zesde aflevering van 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daaruit aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van...

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen: Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk

In dit document laat Cedris zien dat een maatschappelijk verantwoorde bezuiniging mogelijk is, terwijl het beoogde resultaat van de Wet werken naar vermogen gerealiseerd wordt. Met een beperkte investering kunnen 125.000 mensen extra aan de slag geholpen worden. Een investering waarop drie vlakken winst tegenover staat. Het betekent dat op 125.000 uitkeringen wordt bespaart. Het betekent dat 125.000 werkgevers blij worden gemaakt met een...

Maken ze meer mogelijk?: Studeren met een functiebeperking 2010; Vervolgmeting

Dit rapport gaat in op de oorzaken van vertraging en uitval van studenten met een functiebeperking. Ook wordt belicht wat de hogescholen en universiteiten doen om het deze studenten makkelijker te maken en of studenten daar tevreden over zijn. Deze onderzoeken komen voort uit het plan van aanpak van 2005 om de belemmeringen terug te dringen die studenten met een functiebeperking ondervinden in het hoger onderwijs. Dat plan van aanpak was hard...

The active inclusion of young people: Rotterdam

Rotterdam has seen a significant increase in youth unemployment in the last few years. Between July 2009 and July 2010, youth unemployment went up by 11%; and between March 2010 and March 2011 it went up by 18% while the overall unemployment rate only increased by 3.1%. Lowerr-skilled young people were particularly hard hit, as were those on flexible contracts, as these are the first jobs to go when companies cut back. Initiatives to...

Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein: Achtergrondrapport met cijfers en achtergrondinformatie

De voorliggende achtergrondrapportage behoort bij de rapportage, 'Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociale domein'. De voorliggende rapportage bevat achtergrondinformatie, cijfers en een overzicht van de geraadpleegde literatuur. In het hoofdrapport wordt waar van toepassing specifiek verwezen naar achterliggende gegevens en cijfers. in de verschillende hoofdstukken in deze achtergrondrapportage. De achtergrondrapportage...

Cities and Active Inclusion: quality of social services and the social economy; Key lessons from cities

This report provides an analytical overview of trends, challenges and innovative practices on active inclusion at local level in ten cities throughout the European Union. It is based on ten research reports produced by ten cities. Five cities looked at the issue of providing quality social services (Barcelona, Birmingham, Brno, Copenhagen, and Sofia), and five cities focused on the role of the social economy in supporting active inclusion...

Wsw-statistiek 2010 : Jaarrapport

In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2010. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half)jaren aan de orde. Hoofdstuk 2 geeft bij wijze van samenvatting een overzicht van de aantallen personen in de Wsw. In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd van de indicaties door het UWV WERKbedrijf. De ontwikkelingen van de wachtlijst en het werknemersbestand komen respectievelijkaan de orde...

Opstaan tegen het thuiszitten

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat leerplichtige leerlingen (langdurig) thuiszitten. Het accent lag op preventie in het primair onderwijs, maar er is ook aandacht besteed aan problemen rond de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Bij dit onderzoek ging het nadrukkelijk niet om het verzamelen van representatieve gegevens. Het was de bedoeling van het onderzoek goede...

Procesanalyse re-integratie: Reconstructie van re-integratiedienstverlening

Gemeenten en UWV staan de komende jaren voor een ongekende bezuinigingsopdracht en een omvangrijke herziening van dienstverleningsprocessen (re-design UWV, Wet Werken naar Vermogen). Dit vraagt om fundamentele beleidsmatige keuzes ten aanzien van de inzet van dienstverlening (welke groepen, welke instrumenten, welke vormen van dienstverlening). Maar er is ook nog winst te halen in de inrichting van het proces van re-integratie. Dit rapport...

Lessen uit de procesanalyse re-integratie: Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

De RWI nodigt managers en bestuurders van gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven uit om samen met hun professionals kritisch te kijken naar het eigen uitvoeringsproces. Deze notitie beschrijft hiertoe de inzichten die zijn opgedaan, en bevat per onderdeel een aantal concrete vragen om de bedoelde analyse en discussie op gang te brengen.

Programmarapportage Activering jongeren

De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie of het hebben van een arbeidsbeperking. Veelal gaat het om jongeren met meervoudige problemen. Een groot deel van de jongeren heeft wel degelijk voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan het arb eidsproces maar het lukt hen niet zonder de goede prikkels en...

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006

Wat is de arbeids- markt- en uitkeringspositie van werknemers die sinds de invoering van de WIA minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en hoe heeft deze positie zich ontwikkeld.

Hoe regelt u uw zorg met pgb: Resultaten van een enquête onder budgethouders

In de Programmabrief Langdurige Zorg van 1 juni 2011 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maatregelen aangekondigd om de toegang tot het persoonsgebonden budget (pgb) te beperken tot budgethouders met een verblijfsindicatie. Dit betekent dat negentig procent van de huidige budgethouders het pgb zal kwijtraken, waardoor het zo’n 117.000 budgethouders treft die momenteel zelf hun zorg...

Werkgevers enquête arbeid 2010: Methodologie en beschrijvende resultaten

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland. Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen? Wat doen bedrijven aan sociale innovatie en sociaal beleid? Hoe gaan werkgevers om met arbeidspotentieel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? De WEA geeft antwoord op deze vragen. De WEA is een tweejaarlijks representatief...

Samensturing in de maatschappelijke opvang: De tegenstelling voorbij

De afgelopen twee jaar zijn ervaringen opgedaan bij diverse projecten waar cliënten en professionals vorm probeerden te geven aan hulp- en dienstverlening, door samensturing, onder andere in het kader van de Wmo-werkplaats Amsterdam. Onder samensturing wordt verstaan, hoe cliënten, vanuit hun zelf- en levenskennis, in dialoog met andere cliënten, professionals, managers en onderzoekers, komen tot effectieve en duurzame...

Overbelaste jongeren in de regio Arnhem: Naar een gezamenlijke aanpak

Voortijdig schoolverlaten is meer dan een economisch vraagstuk. Het gaat om de toekomst van individuele, jonge mensen. Met de meeste van hen gaat het goed, maar een klein deel groeit op in zeer moeilijke omstandigheden. Zij hebben te maken met tal van problemen. Het is juist die opeenstameling van problemen die hen zwaar treft. Niet voor niets worden zij in het huidige beleid de ''overbelaste'' genoemd. In de regio Arnhem slaan...

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen

Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden van samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners, en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfsseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente...

Experiment budgetfinanciering in regionaal netwerk Eemland

Als de Wet Passend onderwijs naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treedt, krijgen alle nieuwe samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs langzaam maar zeker te maken met budgetfinanciering bij de bekostiging van speciale onderwijszorg. Naast directe kindplaatsbekostiging in het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 krijgt elk samenwerkingsverband de beschikking over een vrij besteedbaar normatief...

WEA 2010: Arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen

De Werkgeversenquête Arbeid (WEA) is een periodiek onderzoek naar het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. Deze brochure geeft een overzicht van kerngegevens en belicht themá's uit het onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op het ondeerzoek zelf en op de responsverdeling naar bedrijfstak. De antwoorden op de vragen uit de enquête worden gepresenteerd in tabelvorm, uitgesplitst naar grootteklasse, profit/non...

Samen in actie: Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid

In de afgelopen jaren is een groot aantal mensen en instellingen betrokken geweest bij de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zij deden dat in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarin de ambitie is uitgesproken om te voorkomen dat jongeren zonder werk of opleiding thuis komen te zitten.Nu de impuls van het Actieplan bijna ten einde is, is het tijd om terug te blikken. Dit rapport doet verslag van de evaluatie die is uitgevoerd. Deze...

Van deelnemer naar werknemer: Tweede voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie; eindrapport

Sommige mensen zijn niet zonder meer in staat de arbeidsprestatie te leveren die op een reguliere werkplek van hen wordt verwacht. Hierdoor lopen ze tegen obstakels aan bij het vinden en behouden van regulier werk. Het kabinet heeft in 2008 gevraagd voorstellen te doen om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten bij gelijkblijvende budgettaire middelen. De voorstellen van de commissie betekenen de facto een fundamentele...

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011

Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen (ouder dan 65 jaar). 

Key Figures 2006-2010: Education, Culture and Science

Information of Education, Culture and Science in the Netherlands during 2006-2010.

Evaluatie Wet investeren in jongeren: Eindrapport

De rapportage is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 bevat een verkorte weergave van het door het IWI uitgevoerde onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van gemeentes. Hoofdstuk 3 bevat resultaten op basis van de kwantitatieve data over jongeren in de WIJ, die door gemeentes zijn geleverd. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de enquête onder jongeren in de WIJ besproken, alsmede de resultaten van de interviews met nietmelders. Hoofdstuk 5...

Branche rapportage jeugdzorg 2010

Dit rapport is verzorgd door Jeugdzorg Nederland (voorheen MOgroep Jeugdzorg) en bevat gegevens over haar leden. Het doel van deze brancherapportage is tweeledig. Eén: het zichtbaar maken van de trends en ontwikkelingen in de sector. Twee: inzicht geven in de prestaties van de Bureaus Jeugdzorg en de organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp. Het grootste deel van de gegevens die in deze rapportage zijn opgenomen, zijn gebaseerd op enqu...

Referentieraming 2011

De in deze publicatie toegelichte Referentieraming 2011 is de leerlingen- en studentenraming die als onderbouwing dient voor de begroting 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In hoofdstuk 1 wordt eerst een samenvatting gegeven van deze raming. Dit betredr de uitkomsten van deze raming, de verschillen ten opzichte van de vorige Referentieraming 2010 en de nieuwe gegevens die bij de nieuwe raming gebruikt zijn. In...

Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

De onderwijsraad geeft in dit advies overwegingen bij het concept-wetsvoorstel passend onderwijs, waarbij een herziening van het stelsel van speciale onderwijszorg beoogd wordt. 

Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb: Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, D66, SP, SGP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren

In deze notitie gaat het CPB primair in op de financiële gevolgen van het kabinetsplan. Eerst wordt de berekening die VWS maakte geschetst, dan de berekening van Per Saldo. Dan volgt de berekeing die het CPB zelf mede op basis van hun berekeningen heeft gemaakt. Voor de vergelijkbaarheid worden voor alle drie hetzelfde rekenschema gehanteerd. Niet altijd zijn goede cijfers beschikbaar. Met dat voorbehoud in gedachten is de conclusie van...

Cumulatieve effecten van bezuinigingen voor jeugdigen in de gemeente Amsterdam: Een quickscan uitgevoerd in mei 2011

Het Rijk bezuinigt in de periode 2010-2014 op verschillende voorzieningen voor jeugdigen. De gemeente Amsterdam vreest dat de cumulatie van bezuinigingen vooral consequenties heeft voor specifieke doelgroepen. De gegevens zijn van belang voor het uitwerken van jeugdbeleid, beleid voor jeugdzorg en Passend Onderwijs en voor lobbyactiviteiten van de gemeente bij het Rijk. De gemeente Amsterdam heeft daarom opdracht gegeven in kaart te brengen...

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein

Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk en inkomen, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn. Duidelijk is dat zij bezuinigingen in eerste instantie willen realiseren door efficiencymaatregelen met betrekking tot sociaal maatschappelijk vastgoed en susidieverlening. Wanneer dit niet voldoende is lijkt het thema welzijn het meest geraakt te...

Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten: Aard en omvang van LVG-zorg

In opdracht van het Ministerie van VWS deed Research voor Beleid onderzoek naar de omvang en aard van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen zorg voor jeugdigen (t/m 23 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar), en tevens tussen mensen met een IQ tussen de 50 en de 70, en met een IQ tussen de 70 en de 85. Het onderzoek heeft in kaart gebracht voor welke AWBZ-functies mensen met een...

STOP 4-7 Nederland: Resultaten 2009-2010

STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun opvoeders. De ouders missen de opvoedingscompetenties om met het kind om te gaan en ervaren een hoge opvoedingslast. STOP4-7 is een multimodale interventie, wat wil zeggen dat zowel het kind, zijn of haar ouders en de leerkracht en eventueel pedagogisch medewerker van het kind een training krijgen. Deze benadering is gebaseerd op de sociaal-leertheoretische inzichten...

Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course

Centraal in deze thesis staat de evaluatie van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf.' Het centrale doel is de evaluatie van de uitvoerbaarheid van de cursus, en van de effecten van de cursus op het herstel van de deelnemers; mensen met ernstige psychische beperkingen. Om het herstel van de deelnemers aan de cursus te kunnen vergelijken met het herstel van mensen die op de wachtlijst stonden, is een gerandomiseerd...

Rapportage regiogesprekken passend onderwijs

In het algemeen overleg met de Tweede Kamer op 16 februari 2011 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs te betrekken bij de invoering van het nieuwe stelsel passend onderwijs. Om alle schoolbesturen de gelegenheid te geven hun opvattingen te delen over de invoering van het nieuwe stelsel, de effecten van de bezuinigingen en de te vormen samenwerkingsverbanden...

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport

Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is gaan heten. Het gaat hierbij om de projecten: 1) De Juiste Hulp, uitgevoerd door De Hoenderloo Groep, 2) Paljas Plus uitgevoerd door Tender (locatie Oosterhout) en BJ Brabant (locatie Deurne), 3) De Koppeling, samenwerkingsproject van Spirit en de Bascule, en 4) Hand in Hand, uitgevoerd door Avenier...

Ambulante Begeleiding verhelderd: Onderzoek naar de geïndiceerde ambulante begeleiding bij REC Vierland-Zuid

Verslag gedaan van een onderzoek naar de inhoud en uitkomsten van de geïndiceerde ambulante begeleiding (AB) van REC Vierland-Zuid. REC Vierland bestaat uit een aantal scholen dat basis- en voortgezet onderwijs biedt aan kinderen met ernstige leer- en gedragsproblemen en psychopathologie (cluster4). Samen vormen deze scholen één Regionaal Expertisecentrum (REC).

Nederland is niet ziek meer: Van WAO-debakel naar WIA-mirakel; Onderzoek in opdracht van Stichting Instituut GAK

Om het doel van minder verzuim en meer werkhervatting na (langdurig) verzuim te bereiken zijn aangrijpingspunten voor beleid van werkgevers, verzekeraars en UWV nodig. In dit onderzoek wordt een gedetailleerd beeld van de gang naar de poort van de WIA vanaf negen maanden ziekteverzuim gegeven. Gekeken wordt daarbij naar verschillen tussen werknemers en vangnetters. Tevens maken wordt een vergelijking gemaakt tussen 2003 en 2008: zijn er...

PGO Monitor 2010: Brancherapport Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

Deze brancherapportage is uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke koepels en platforms voor patiënten, gehandicapten en ouderen. Patiëntenorganisaties zijn als een organisatie van mensen met een ernstige en/of chronische ziekte of beperking veelal gehecht aan de patiëmtenidentiteit. Kern van de patiëntenidentiteit is ervaringskennis, die naar voren komt in informatie en voorlichting en uitgedragen wordt in...

Wajongmonitor: tweede rapportage; Een analyse van de nieuwe Wajong in 2010

Stond de eerste monitor vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong, in deze monitor wordt een begin gemaakt met de analyse van participatie en re-integratie in de nieuwe Wajong. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het een begin is en dat het een eerste induk geeft. Gezien de korte periode die ligt tussen het invoeren van de wet en het verschijnen van de monitor is het nog niet mogelijk om al een oordeel te geven...

Voorjaarsrapportage CAO-afspraken_2011

In de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2011 wordt voor 2010 een beeld gegeven van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonmutatie, de onderkant van het loongebouw, doorgroei in loonschalen, arbeidsparticipatie gedeeltelijk arbeidsgeschikten, en normale arbeidsduur. Daarnaast is bij een aantal onderwerpen ook de ontwikkeling over de periode vanaf 2005 opgenomen.

Arbeidsbemiddeling: Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek

Een onderdeel van het Project Arbeidsbemiddeling is een documentenonderzoek. Het doel van het documentenonderzoek is een kwalitatieve beschrijving te geven van het aanbod van bemiddeling in Nederland en de behoeften en ervaringen van werkgevers en werkzoekenden. Een afgeleid doel is na te gaan in hoeverre informatie ontbreekt ('witte vlekken' in de informatievoorziening). In het kader van het documentenonderzoek staan de volgende drie...

Arbeidsparticipatie door jongeren met een verstandelijke handicap

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor bedrijven, instanties en gemeentes over hoe we, voor jongeren met een verstandelijke beperking, het proces naar arbeidsparticipatie kunnen verbeteren. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. In hoofdstuk 2 komt een schets naar voren over de feitelijke knelpunten betreffende de arbeidsparticipatie...

Arbeidsmarktanalyse 2011

De nu voor u liggende Arbeidsmarktanalyse 2011 laat zien dat er langzaam een weersverbetering optreedt. De werkgelegenheid krimpt niet meer en de werkloosheid neemt voorzichtig af, vooral onder vrouwen en jongeren. Wat de Arbeidsmarktanalyse 2011 echter ook laat zien, is dat de arbeidsmarkt steeds minder gevoelig is voor schommelingen in het weer, maar tegelijkertijd steeds meer gekenmert wordt door de ontwikkelingen in het klimaat. De...

World report on disablity

The first ever World report on disability, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to them and the many obstacles they face in...

Re-integratiemarktanalyse 2011

In deze Re-integratiemarktanalyse wordt gekeken welke trends te onderkennen zijn bij de
re-integratiedienstverlening en welke lessen op basis van de geschetste ontwikkelingen zijn te trekken. De ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt, waarbij fundamentele keuzes gemakkt worden. Het gaat om een brede herbezinning op de uitgangspunten van
re-integratiebeleid en de verdeling van publieke en private verantwoordelijkheden daarbij...

Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid: Stand van zaken en ontwikkelingen in de periode 1994-2007

Het onderzoek dat in deze brochure centraal staat kent twee hoofdvragen: 1. Hoe hebben schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen uit achterstandsgroepen (doelgroepleerlingen)zi zich ontwikkeld in de periode 1994-2007, ten opzichte van leerlingen die niet tot een achterstandsgroep behoren? 2. Is er sprake van cognitief talent bij leerlingen uit achterstandsgroepen dat nog onvoldoende benut wordt? De achtergrond voor de eerste vraag is...

Evaluatie Regeling Kleine Banen

De Regeling Kleine Banen houdt in dat werkgevers premievrijstelling kunnen krijgen voor jongeren die minder dan 50 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Doel van de regeling is om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en zo de jeugdwerkloosheid, die sinds 2008 is gestegen, te verminderen. De enige bron van gegevens over het feitelijke gebruik is de door SEOR voor dit onderzoek uitgevoerde enquête onder werkgevers. Deze...

Divosa-monitor 2011 - deel 1: Grenzen verleggen; Sociale diensten en participatiebevordering

Divosa geeft met het eerste deel van de Divosa-monitor 2011 inzicht in de inzet van sociale diensten op het terrein van re-integratie en participatie. Verder brengt de Monitor het bijstandsbestand zelf en de ontwikkeling ervan in kaart. Maar de Monitor kijkt ook vooruit. De bezuinnigingen komen eraan: waar vallen de klappen bij sociale diensten? De uitkomsten in deze monitor zijn gebaseerd op de resultaten van een enquête onder managers...

Arbobalans 2010: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

De Arbobalans 2010 beschrijft net als voorgaande jaren de verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat bedrijven hierop voeren. 

Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2016 UWV

UWV heeft te maken met ingrijpende bezuinigingen als gevolg van het Regeerakkoord. De minister heeft de uitwerking daarvan medio maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Op een aantal onderdelen bestaat er op dit moment nog geen helderheid over de invulling. Die zal de komende tijd wel ontstaan. Het nu voorliggende stuk biedt een financieel-technische doorkijk op basis van de op dit moment beschikbare informatie.

Jaarverslag 2010 UWV

Bij de start van het jaar 2010 waren de vooruitzichten somber. De economische crisis, die in 2009 al snel leidde tot een diepe recessie, zou naar verwachting ook in 2010 zorgen voor een hoge werkloosheid. Het UWV heeft daar tijdig op kunnen anticiperen en stond klaar om de snel;groeiende klantenstroom op te vangen en het aanvullende crisisbeleid van de overheid uit te voeren. In begin 2010 bleek dat het UWV meer toezeggingen voor re...

Alle handen thuis: Hoe werkt dat in de praktijk

De peiling "Alle Handen Thuis" werd, als onderdeel van de AWBZ-monitor, in oktober en november 2010 door de CG-Raad uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de effecten van veranderingen in de AWBZ voor een specifieke doelgroep; mensen tussen 18 en 70 jaar met een chronische ziekte of lichamelijk beperking die thuis hebben geregeld dat zij, langer dan een jaar en 24 uur per dag, op hulp van anderen kunnen terugvallen. In dit rapport...

Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs: Advies

Advies en kritische analyse over de knelpunten in het Wetsvoorstel Passend Onderwijs aan de minister van OCW van het ECPO. Een blik op de toekomst en de onbedoelde effecten die invoering met zich mee kunnen brengen. 

Kerncijfers 2006-2010: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In deze publicatie presenteert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs,cultuur en wetenschap. Kerncijfers 2006-2010 bevat een aantal vaste hoofdstukken over onderwijs, studiefinanciering, cultuur en media,
emancipatie en wetenschap. Per onderwijssector kunt u gegevens vinden over deelnemers, instellingen, personeel, resultaten en uitgaven. Daarnaast zijn er...

Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland

Hoe is het vandaag de dag gesteld met het gezinsleven in Nederland? En bij welke gezinnen doen zich knelpunten voor die de aandacht van de overheid vragen? Deze vragen beantwoorden we in dit rapport. Gezinnen zijn er tegenwoordig in vele soorten en maten, maar ze vormen altijd een 'leefverband waarin een of meer volwassenen de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van
een of meer kinderen'. De nadruk in dit...

Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht: een beschrijving van de MHI-5 in de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie

Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Sinds 2001 zijn in deze enquête vragen opgenomen waarmee de Mental Health Inventory 5 (MHI-5) kan worden berekend. Op basis van iemands MHI-5 score kan worden bepaald hoe het is gesteld met zijn/haar geestelijke gezondheid. Met de resultaten uit de...

Psychische gezondheid van jongeren in Noord-Holland Noord

Dit rapport geeft een beeld van de psychische gezondheid van schoolgaande jongeren van 12-18 jaar in Noord-Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in 2009 heeft uitgevoerd onder 10.486 leerlingen van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord.

De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken : Een onderzoek onder beroepsonderwijsinstellingen

De toegankelijkheid in het beroepsonderwijs is voor studenten met een handicap of chronische ziekte nog steeds verre van ideaal. Dat blijkt uit onderzoek dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft laten uitvoeren in praktijkonderwijs, MBO, HBO en WO. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om adequate begeleiding. De meeste instellingen in het beroepsonderwijs voeren beleid gericht op het wegnemen...

Werken aan toegankelijkheid: Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten

Als we kijken naar de toegankelijkheid van gebouwen, de openbare ruimte, producten of diensten, zien we dat daarin verbeteringen mogelijk zijn. Nog niet iedereen kan overal gebruik van maken. Door verschillene oorzaken ondervinden gemeenten belemmeringen bij toegankelijkheidsbeleid. Deze handreiking geeft informatie voor het ontwikkelen en uitvoeren van toegankelijkheidsbeleid. De informatie in deze handreiking is gebaseerd op gesprekken die...

Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010

Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Dit rapport gaat over veranderingen in de toegang tot de AWBZ. Wat merken cliënten ervan, welke moeilijkheden ervaren ze, welke oplossingen zoeken ze binnen of buiten de AWBZ, bijvoorbeeld in de Wmo? Volgens plan hebben we zowel in 2009 als in het voorjaar van 2010...

Tevredenheid WSW-uitvoerders met dienstverlening indicatiestelling UWV Werkbedrijf 2010

UWV WERKbedrijf voert de indicatiestelling Wsw uit en is geïnteresseerd in de mening van de SW-uitvoeringsorganisaties over deze dienstverlening. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat is het oordeel van de SW-uitvoeringsorganisaties over de dienstverlening
van UWV WERKbedrijf met betrekking tot de indicatiestelling Wsw? De dienstverlening is op vier onderdelen beoordeeld: kwaliteit van het dossier en de rapportage...

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Analyse door Forum, instituut voor multi-culturele vraagstukken, van de kwartaalcijfers van het CBS over de werkloosheid van allochtonen. 

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik

In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV Werkbedrijf en een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt. De conclusie van het onderzoek was dat jongeren met een dergelijke meervoudige problematiek vanuit de gemeente en het UWV Werkbedrijf nog te weinig de begeleiding kregen die nodig is om aan het werk of terug naar school te kunnen gaan. Wij...

Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Vanwege de grote heterogeniteit van het werk in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening en een gebrek aan effectmetingen is het niet mogelijk om de kosten en baten van de sector in één getal uit te drukken. Er is daarom voor gekozen om van zeven projecten een kosten-batenanalyse te maken. Er is een kostenbatenanlyse gemaakt van projecten binnen het jongerenwerk, het ouderenwerk en de schuldhulpverlening. Voor...

Factsheet Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening (Welzijn/MD) op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken van Prismant en FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraag en in dit rapport bij elkaar gezet. De branche Welzijn/MD bestaat uit ongeveer 2.500 organisaties met in 2009 in totaal ruim 70.000 werknemers. Welzijn- en...

Factsheet Jeugdzorg

Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche jeugdzorg op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken van Prismant en FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken en in dit rapport bij elkaar gezet. De branche jeugdzorg bestaat uit 15 bureaus jeugdzorg en ruim 100 zorgaanbieders met in 2009 in totaal ruim 30.000 werknemers. Jeugdzorgorganisaties zijn o.a...

Jaarrapport Integratie 2010

Deze publicatie van het CPS geeft een beeld van de positie van met name niet-westerse allochtonen in onze samenleving. 

Feiten en cijfers Wajong

De notitie bestaat uit drie delen. Deel 1 van de notitie behandelt de wettelijke regeling en de kabinetsplannen. Wat is de Wajong, voor wie is de Wajong bedoeld, wie voert de Wajong uit en wat zijn de kabinetsplannen rondom de Wajong. Deel 2 van de notitie laat in cijfers zien: de instroom in de Wajong, de populatie, aantallen werkende Wajongers etc. Deel 3 is een opsomming van een aantal relevante rapporten over de Wajong.

Kansen bekeken: Vervolganalyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in de krachtwijken

De bevindingen in Geen baan, geen school, geen uitkering maakten duidelijk dat vervolgonderzoek naar de niet-uitkeringsgerechtigden in de krachtwijken nuttig en wenselijk was. Tot dit vervolgonderzoek werd eind 2009 besloten. Ook in dit nieuwe onderzoek is het opdrachtgeverschap een een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RWI en de gemeenten, te weten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht. Tezamen zijn deze steden...

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

In het eerste jaar van het Actieplan Jeugdwerkloosheid hebben 100.000 jongeren een baan, een stage of een leerwerkplek gevonden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de dertig arbeidsmarktregio's die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens De Krom heeft het Actieplan Jeugdwerkloosheid een bijdrage geleverd aan de daling van de jeugdwerkloosheid in het afgelopen jaar.

De kracht van de regio: Versterken van de aanpak voor kwetsbare jongeren

Economische tegenwind? Dan staan jongeren als eerste werkloos aan de kant. Zeker kwetsbare jongeren hebben het extra moeilijk. Juist voor deze groep is intensieve samenwerking nodig tussen professionals in de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en zorg. Zodat er een goede, effectieve aanpak ontstaat rondom kwetsbare jongeren. Met als einddoel een startkwalificatie of regulier werk. Maar hoe doe je dat? En wat is hiervoor nodig? Dat was...

Over verandering gesproken: Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk

In het voor u liggende eindverslag bieden we de wetenschappelijke rapportage over de dataverzameling, databewerking en de uiteindelijke opbouw van het TAZ-bestand. (de ' Thans Aangeboden zorg' Vervolgens wordt ingegaan op de drie doelstellingen van het project: nulmeting, matching en vervolgonderzoek. Tenslotte wordt geëindigd met een conclusie conclusie over de kwaliteit en bruikbaarheid van het TAZ-bestand. Met het project is...

Effectieve arbeidsparticipatieprojecten: Sleutels tot succes

NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds hebben ervaren dat het lastig is (voor derden) om succesvolle projecten of activiteiten te organiseren die jongeren met een handicap of chronische ziekte ondersteunen bij het vinden of behouden van een baan. Wajongeren uiten regelmatig de wens om meer op de arbeidsmarkt te participeren, maar een groot deel slaagt daar (nog) niet in. Anderzijds blijkt het voor projecten die zich richten op...

Naar Hollands gebruik? Studie diversiteit in het Jeugdbeleid

In opdracht van ZonMw onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het gebruik van voorzieningen door autochtone en allochtone jeugdigen en hun ouders in Nederland. 

Jaarboek onderwijs in cijfers 2010

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs. Het boek is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of op een andere manier geïnteresseerd is in het onderwijs in Nederland. De nieuwe editie is iets anders van opzet dan de vorige. In plaats van een indeling in onderwijssoorten zijn de hoofdstukken nu thematisch ingericht. Er
zijn bijvoorbeeld hoofdstukken over stromen in het...

Revalidatie en arbeid, investeren voor de toekomst; Samenvatting van een verkenning naar het rendement van best-practices en toekomstscenario's voor arbeidsgerichte revalidatie

Conclusie van dit onderzoek is dat 'de effectiviteit van arbeidsgerelateerde interventies op het gebied van klachten van het bewegingsapparaat is bewezen én dat de balans tussen kosten en baten positief uitslaat'. Uit het onderzoek komt naar voren dat vooral voor de grote groep mensen met klachten aan het bewegingsapparaat het positieve rendement van arbeidsgerelateerde revalidatie overtuigend in experimenten is aangetoond. Het...

Factsheet Passend Onderwijs: November 2010

Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari 2010. De informatie is vooral bedoeld voor de Tweede Kamer en voor het onderwijsveld. In deze factsheet vindt u gegevens over de ontwikkeling van het aantal zorgleerlingen in Nederland. Naast het aantal zorgleerlingen in de afgelopen vijf schooljaren, komen ook het aantal leerlingen per...

Wajongmonitor: eerste rapportage

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. Om de nieuwe wet te kunnen evalueren en de Tweede Kamer van informatie te kunnen voorzien, heeft UWV in samenwerking met SZW een Wajongmonitor ingericht. Dit rapport is de eerste versie van deze monitor. Deze monitor staat vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong. Dat betekent dat we ons
bezighouden met wat we zien bij de instroom in het eerste halve jaar van de...

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische klachten. Ongeveer 3000 zijn 'leerplichtig', zij moeten naar school. Maar de cliëntenraad heeft gemerkt dat er veel jeugdigen die in behandeling zijn, toch niet naar school gaan. De cliëntenraad heeft daarom een onderzoek laten doen om hier meer over te weten te komen. In het...

BrancheMonitor 2010: Samenvatting

De branchemonitor 2010 geeft inzicht in de activiteiten van arbodiensten, jobcoachorganisaties, interventiebedrijven en re-integratiedienstverleners in 2009. Waar pas eind 2008 de eerste signalen van de aankomende economische en arbeidsmarktcrisis zichtbaar werden, was 2009 het jaar van een groeiende werkloosheid en banenverlies. Veel dienstverleners die zijn aangesloten bij Boaborea hebben daarop dan ook direct moeten anticiperen. Werkgevers...

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2010

Statische informatie betreffende de sociale verzekeringen, ziektewet, Wet Arbeid en Zorg, Poortwachter, WAO, WIA, WAZ, Wajong, n-Wajong, Poortwachtertoets WW, WW, IOW, Passend Werkaanbod, arbeidsmarkt, re-integratie AG, re-integratie WW, Loonkostensubsidie, Participatieplaatsen, Toeslagenwet, BIA, Bezwaar en Beroep, Wet Dwangsom en Crisismonitor over de eerste acht maanden van 2010.

Trendrapport Aanbod van arbeid 2009

Vanaf 1985 tot 2009 heeft osa een panel over het arbeidsaanbod in Nederland verzorgd. Dit ondezoekspanel heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek naar de dynamiek op de arbeidsmarkt; het behoort tevens tot de langst lopende panels in de wereld. Het panel biedt goede mogelijkheden voor onderzoek naar achtergronden en consequenties van de arbeidsmarkt arbeidsmarktdynamiek en is uniek in Nederland. Er is geen andere gegevensbron met...

Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het beroep op de Wajong

Kenniscentrum UWV onderzocht na het verschijnen van het SCP-rapport "Beperkt aan het werk, mei 2010" wat ten grondslag ligt aan de regionale verschillen. De analyses betreffen de periode 1999-2009 (dus exclusief uitkeringen in het kader van de nieuwe Wet Wajong in 2010).
Allereerst bleek dat de huidige regionale verschillen in Wajong-concentratie al lang bestaan. Zij lijken (deels) een resultante te zijn van (langdurig) bestaande...

Factsheet Re-integratie 2009

Dit Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens; landelijke gegevens maar gedeeltelijk ook gegevens vanuit het lokale niveau. Hierbij past de kanttekening dat het macrobeeld niet altijd recht doet aan de veelal grote verschillen die er op het lokale niveau bestaan.

Factsheet reintegratie 2010

Eind 2009 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor de eerste keer een Factsheet reintegratie gepubliceerd. Dit Factsheet beoogde een handzaam en samenhangend overzicht te
bieden van wat er wel en niet bekend was over uitgaven, doelstellingen, bereik en effectiviteit
met betrekking tot re-integratie in Nederland. Voor u ligt de tweede editie van het Factsheet. Deze editie biedt een actueel overzicht, ongeveer volgens eenzelfde opbouw als...

Atlas SV 2009: Regionale informatie sociale verzekeringen

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2009. Deze publicatie is gemaakt door UWV. Als uitvoeringsinstelling van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA, heeft het UWV als taak zorg te dragen voor de informatievoorziening over de uitvoering van deze wetten. In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie...

Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010

In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoek Afstemming in de zorg (Algemene Rekenkamer, 2006). Dit onderzoek werd gepubliceerd richtte zich op de vraag wat er in de praktijk terecht
komt van het maken van afstemmingsafspraken tussen zorgverleners die binnen de curatieve gezondheidszorg werkzaam zijn. Het onderzoek wastoegespitst op de zorgverlening rond twee chronische ziekten die een relatief grote instroom in...

Gebruikerstoets "Studeren met een handicap 2010": De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun opleiding en instelling

In dit rapport worden de resultaten samengevat van de 'handicapmodule', dus
van de specifieke vragen over (knelpunten in) de service van opleidingen aan studenten met een
handicap. Dankzij de grootschaliger opzet van de enquête (met dit jaar meer dan 15.000 oordelen van studenten met een handicap) zijn deze resultaten nu robuuster en fijnmaziger dan ooit. Antwoorden van studenten met een handicap over de 'gewone'...

Arbeidsmarktenquête 2010: Verwachtingen en meningen over de arbeidsmarkt van morgen

Deze publciatie geeft de mening van de Nederlandse bevolking en van arbeidsmarktprofessionals gevraagd over actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Aan het arbeidsmarktonderzoek hebben dit jaar 1.804 Nederlandse huishoudens deelgenomen. Ook hebben 379 arbeidsmarktprofessionals de vragenlijst ingevuld. Bij arbeidsmarktprofessionals gaat het dan om medewerkers van werkgevers- en
werknemersorganisaties, beleidsmakers bij de overheid, deskundigen die...

Alle hens aan dek: Niet-werkenden in beeld gebracht

Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel toe behoren? Hoe groot zijn die groepen precies? Welke ontwikkelingen laten deze groepen zien? Deze vragen worden beantwoord met behulp van gegevens van CBS en TNO, afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking,de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, het Sociaal Statistisch Bestand en de...

Hoe klanten en burgers de Wmo ervaren: Resultaten tevredenheidsonderzoeken Wmo over 2009

In deze publicatie wordt allereerst meer verteld over de opzet van de onderzoeken en de deelnemers.
Vervolgens worden de resultaten van de onderzoeken in drie groepen van verwante prestatievelden uiteengezet: 1. Prestatievelden 1 t/m 4; Leefbaarheid en sociale samenhang, ondersteuning jeugd, loket, mantelzorg en vrijwilligers. 2 2. Prestatievelden 5 & 6; Bevorderen deelname en individuele voorzieningen. 3. Prestatievelden 7, 8 & 9...

Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling 2009

De Trendrapportage schetst een beeld van landelijke trends in de AWBZ-zorg. Over de periode 2005-2009 brengt deze rapportage twee hoofdbewegingen in beeld. Allereerst de veranderingen in zorgbehoefte en zorgvragen, deels gestuurd door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ten tweede worden de effecten van beleidsmaatregelen duidelijk zichtbaar, zoals legitimaties van oude indicaties, Pakketmaatregelen, aanscherping in grondslagen en...

Passend onderwijs in de koploperregio's: Voortgang in het schooljaar 2009/2010

In 2010 heeft de ECPO aan een combinatie van het Kohnstamm Instituut en het ITS gevraagd vervolgonderzoek te doen bij deze negen koplopers van de eerste tranche en tevens de stand van zaken in kaart te brengen bij de koplopers van de tweede tranche (17 regio's), die in 2009 van start zijn gegaan. Een complicerend aspect bij de ontwikkeling van Passend onderwijs is dat de staatssecretaris in november 2009 heeft besloten tot een heroverweging...

Maten voor gemeenten 2010: Een analyse van de prestaties van de lokale overheid

Dit rapport moet worden gezien als een meerjarig pad om het inzicht in de relatie tussen gemeentelijke uitgaven en prestaties te vergroten. Er zijn twee afzonderlijke analyses uitgevoerd om de relatie tussen gemeentelijke prestaties en uitgaven in beeld te brengen. De eerste analyse, die aan bod komt in de hoofdtekst van dit rapport, heeft betrekking op de totale uitgaven van gemeenten (ook wel aangeduid als bruto-uitgaven) en de daarvoor...

= Arbeidsparticipatie van Wajong'ers op de werkplek: De bijdrage van collegiale steun op de
werkplek aan Wajong'ers =

Varekamp, Inge Dr

Verricht onderzoek op gebied van gezondheid en werk. Specificati: werknemers met een chronische aandoening, knelpunten die zij in hun werk ondervinden en mogelijkheden om knelpunten op te lossen. Met anderen een groepstraining ontwikkeld die werknemers ondersteunt bij het oplossen van knelpunten. Momenteel wordt een studie afgerond naar de effectiviteit van deze training af.

Specifieke aandachtsgebieden zijn verder: diabetes en werk...

Een nulmeting van de positie van Marokkaanse Nederlanders in 22 gemeenten.

In deze monitor uit 2010 wordt informatie gepresenteerd over migratie en demografische kenmerken, onderwijspositie en voortijdig schoolverlaten, arbeid en uitkeringen en criminaliteit. 

Comparisons across time of the outcomes of youth with disabilities up to 4 years after high school: A report of findings from the National Longitudinal Transition Study (NLTS) and the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2

NLTS2 is a 10-year-long study of the characteristics, experiences, and outcomes of a nationally representative sample of youth with disabilities who were 13 to 16 years old and receiving special education services in grade 7 or above on December 1, 2000. NLTS was a 6-year-long study of youth with disabilities who were in grade 7 or above and ages 13 through 21 in the 1983–84 school year. This report focuses on the subset of youth...

Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt twee keer per jaar advies uit aan het bestuurlijk overleg tussen het rijk en gemeenten over de hoogte van het macrobudget voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voortijdige schoolverlaters: Aanleiding en gevolgen

Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder voortijdige schoolverlaters van het schooljaar 2007/2008. In dit schooljaar verlieten in totaal 46.800 jongeren (=100%) het onderwijs voortijdig (d.w. z. zonder diploma op minimaal MBO niveau 2 dan wel een HAVO of VWO diploma). Van hen verliet 85% (39.600 jongeren) de laatst gevolgde opleiding vroegtijdig, terwijl 15% (7.200 jongeren het onderwijs rechtstreeks verliet na het behalen van een VMBO dan...

Een oriëntatie op de situatie van jongeren met een beperking in school en werk in Europa

Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons "best practices" zien? Dat was de vraag die Crossoverkreeg van parlementariërs. CrossOver pakte de vraag op en ging op zoek naar het antwoord. In het eerste deel wordt een kort overzicht gegeven betreffende de stand van zaken in Europa. Daarna in een aantal landen binnen Europa waarover gegevens zijn gevonden. Soms wordt een eerste blik...

= Perspectief op gezondheid 20/20
Advies =

Het werken waard: Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief

Steeds meer vrouwen in Nederland verrichten betaald werk, al is dat overwegend in deeltijd. Opvallend is echter dat laagopgeleide vrouwen de weg naar de arbeidsmarkt beduidend minder vaak vinden dan hogeropgeleide vrouwen. En als laagopgeleide vrouwen werken, doen zij dat vaak in een kleine deeltijdbaan. Velen zijn van mening dat laagopgeleide vrouwen weinig werken omdat het hun financieel te weinig oplevert. Anderen wijzen erop dat...

Monitor Arbeidsmarkt nummer 2 - augustus 2010

Hoofdstuk 1, Werkgelegenheid en werkloosheid, gaat in op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 (en voor zover cijfers beschikbaar zijn het tweede kwartaal van 2010) ten opzichte van eerdere periodes, alsmede een vooruitblik naar 2010-2011, met betrekking tot de economische groei/krimp, de arbeidsdeelname, de werkgelegenheid, en de werkloosheid. Daarbij wordt tevens onderscheid gemaakt naar sector en persoonskenmerken. Hoofdstuk 2...

Monitor Arbeidsmarkt nummer 1 - maart 2010

De Monitor bericht over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot 1 maart 2010. In hoofdstuk 1 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2009 met betrekking tot de conjunctuur,werkgelegenheid, en werkloosheid. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van recente ontwikkelingen met...

Wsw-statistiek 2009: Jaarrapport

De Wsw-statistiek omvat statistische informatie over indicatiebesluiten, de wachtlijst, WSWdienstbetrekkingen en arbeidsovereenkomsten voor begeleid werken. In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2009. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half)jaren aan de orde. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de aantallen personen in de Wsw. In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd over...

Jeugdmonitor AWBZ 2010: Rapport LPGGz jeugdmonitor van 1 april tot en met 17 mei 2010

Dit rapport bevat de resultaten van de LPGGz jeugdmonitor AWBZ, een online-enquête gericht op ouders/verzorgers van thuiswonende kinderen met ggz-problematiek tot 21 jaar. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor deze deze kinderen en hun gezinnen, en om inzicht te krijgen in het zoekproces naar hulp buiten de AWBZ. De enquête was van 1 april tot en met 17 mei 2010 online op...

Arbeidsmarktanalyse 2010

Ook dit jaar presenteert de RWI zijn jaarlijkse visie op de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze Arbeidsmarktanalyse heeft steeds een vaste opzet en probeert antwoord te geven op de vragen: wat is er de afgelopen tijd gebeurd, waar staan we nu, wat staat ons de komende jaren te wachten en wat staat ons daarom hier en nu te doen? Het formuleren van een amtwoord op deze vragen wordt steeds moeilijker. Waar het tot voor kort pas echt...

Advies Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg

Advies over verevening als uitgangspunt voor de verdeling van het voor speciale onderwijszorg beschikbare budgetmodel. Dit advies heeft betrekking over de verdeling van de middelen niet op de toereikendheid van het budget. Verevening biedt van de beschikbare verdeelmodellen de meeste voordelen: objectief, transparant en ongevoelig voor strategisch gedrag. Het advies gaat uitgebreid in op, ondermeer, het al dan niet werken met uitzonderingen...

Klaar voor het werk?: Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs

In dit onderzoek is nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen voor VSO en Praktijkonderwijs (PrO) hun leerlingen bieden, hoeveel leerlingen daarin participeren en welke certificeringscriteria er specifiek worden gehanteerd voor de branchegerichte cursussen in dez onderwijstypen. Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de responderende PrO scholen (73%)AKA / MBO-niveau-1 voor hun leerlingen mogelijk maakt binnen het PrO dan...

EVC gemeten: Een onderzoek naar het aantal gerealiseerde EVC in de periode 2005-2009

De projectdirectie Leren en Werken, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft als opdracht leerwerktrajecten te realiseren. Leerwerktrajecten kunnen op twee wijzen worden gerealiseerd, namelijk via een duaal traject (leren en werken tegelijkertijd op de werkvloer) of een EVC-traject (erkennen van verworven competenties). De hoofdvraag van het...

= Sociale professionals en de toekomst van het jeugdbeleid: Onderzoek van het netwerk werken met
risicojongeren =

Beperkt aan het werk: Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsonteschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. Inmiddels doemt er een nieuwe 'Hollandse ziekte' op: de sterke groei van de Wajong. Bovendien vormt de lage...

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken

Welke voozieningen, best practices zijn er in andere landen betreffende arbeid en jonggehandicapten? Voor u ligt een zeer leesbaar onderzoeksrapport dat een schat aan informatie oplevert oplevert over deze overloepelde vraag en andere onderlingende vragen. De informatie is verzameld via uitgebreid bronnenonderzoek en de inschakeling van correspondenten, buitenlandse onderzoekers die hun sporen in dit type van onderzoek hebben verdiend. Het...

Op weg met de Wmo: Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009

Op weg met de Wmo gaat zowel over gemeenten, die het maatschappelijk ondersteuningsbeleid verder vorm geven, als over mensen met een beperking, die, indien nodig, met de ondersteuning van de gemeente zich kunnen verplaatsen en kunnen participeren. Deel A gaat erover hoe gemeenten het beleid vorm hebben gegeven en welke samenwerkingspartners zij daarbij hebben betrokken en deel B over de ervaringen van mensen met een beperking, onder wie de...

Onbelemmerd studeren: Beleid en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs

De toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs is een groot goed: iedereen die over capaciteiten beschikt om een opleiding te volgen, moet daartoe in staat worden gesteld. In dit kader ondrzoekt de inspectie regelmatig hoe toegankelijk het hoger onderwijs in de praktijk is. Studenten met een functiebeperking vormen een groep waar speciale aandacht naar uitgaat. Geen van de onderzochte instellingen voldoet over de gehele breedte van de...

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten

Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt het FNV met onderstaande aanbevelingen. Gemeenten zullen waarschijnlijk fors moeten bezuinigen als gevolg van de crisis. Het zou wrang en onrechtvaardig zijn om deze bezuinigen af te wentelen op de zwakste groepen. Juist nu is het belangrijk om een...

Jaarboek onderwijs in cijfers 2009

Voor u ligt de elfde editie van het Jaarboek onderwijs in cijfers. Ieder jaar presenteert het CBS op deze manier de meest actuele informatie over het Nederlandse onderwijs. Het apport is bedoeld als maslagwerk voor iedereen die beroepshalve of op een andere manier geïnteresseerd is in het oderwijs in Nederland.Het Jaarboek onderwijs bestaat uit vaste hoofdstukken met informatie over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven...

Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid

Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten, tot werkplaats benoemd. Oberon heeft onderzoek gedaan naar deze werkplaatsen. Belangrijkste doel van dit onderzoek was het zichtbaar maken van de effectiviteit van de werkplaatsen. Aan de hand van gegevens die de gemeenten verstrekt hebben, is gekeken naar welke werkplaatsen succesvol waren en wat...

Gebruikerstoets: studeren met een handicap 2008; Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Om de knelpunten en mogelijke aanpassingen van de studenten met functiebeperkingen in kaart te brengen, is in samenwerking met het expertisecentrum handicap en studie de mening van de studenten onderzocht. Daarbij is gebruik gemaakt van de Nationale Studenten Enquête (NSE) waar de vragen over studeren met een handicap aan de vragenlijst zijn toegevoegd. De enquête, waarvan de resultaten in dit rapport gepresenteerd worden, keert...

Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009

In juli 2008 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Prismant gevraagd in een driejarig traject een brancherapport voor de gehandicaptenzorg te ontwikkelen. In maart 2009 verscheen het eerste brancherapport uit deze reeks dat vooral het karakter had van een tabellenboek. Het voorliggende rapport borduurt verder op de eerste versie, maar er zijn enkele actuele, inhoudelijke thema's aan toegevoegd, zoals de ontwikkelingen in de zorg...

Handvatten voor werkgevers die Wajongeren in dienst nemen en houden: Eindrapportage studie eerste jaar

In 2009 verrichtte TNO onderzoek naar Handvatten voor werkgevers om jongeren met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het betreft een onderzoek naar intenties, attituden en gedrag van werkgevers die een jongere op een reguliere arbeidsplaats in dienst hebben genomen.

UWV Kwartaal verkenningen

Het kwartaalblad bevat statistiek over o.a.: arbeidsmarktontwikkelingen: WW, WAO, WIA, Wajong,Waz, ziektewet, reïntegratie ; klachten en klachtintensiteit WIA naar diagnose ; vangnet ; verzekeringsprotocollem en diagnose bij de WIA-claimbeoodeling , Wajong, aSB., Onderzoeksresultaten voor verschillende doelgroepen WW. Hoe werkt de arbeiddsreïntegratie.

VN verdrag : over de rechten van mensen met een handicap de betekenis voor de praktijk

Op 13 december 2006 keurt de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap goed. Een gebeurtenis van historisch belang voor 650 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte over de hele wereld. Dat was eind 2006. Hoe staat het begin 2009 ervoor? Op 30 maart 2007 ondertekent Nederland het Verdrag. Opnieuw een mijlpaal. Maar daarna wordt het opvallend stil. De VN-lidstaten moeten het VN-Verdrag...

Vangnet of springplank? : De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vervult de arborol ten aanzien van werknemers zonder werkgever (vangnetters). De arborol betekent dat UWV de ‘werkgeversrol’ vervult voor zieke uitzendkrachten, zieke werklozen en werknemers die na afloop van een tijdelijk dienstverband ziek blijven. Bij ziekte verstrekt UWV een ziekengelduitkering, daar waar een reguliere werkgever het loon dient door te betalen. Net als een...

Werk moet lonen : Onderzoek onder Wajong’ers naar de financiële baten van werk - eindrapport

Regioplan Beleidsonderzoek heeft van de CG-Raad de opdracht gekregen om de problemen rond de Wajong en werk en inkomen in kaart te brengen. Dit is het eerste onderzoek dat een goed inzicht geeft in de inkomenspositie van werkende Wajong’ers. Er komen enkele opmerkelijke verschijnselen aan het licht. Bijvoorbeeld het grillige verloop van de zogenaamde bijverdientrap. Ook kan worden geconcludeerd dat ongeveer de helft van de Wajong&rsquo...

Jonggehandicapten aan de slag : knelpunten en good practices bij de overgang school-werk van Wajonggerechtigden

Na de inleiding volgt kwantitatieve gegevens van de doelgroep. Daarna wordt een overzicht gegeven van de actoren, de belangrijkste knelpunten en mogelijke succesfactoren. Vervolgens wordt het probleem van de sluitende aanpak en van de mogelijke regievoerder nader in beeld gebracht en wordt een voorstel gedaan de sluitende aanpak van Wajonggerechtigden beter te stroomlijnen. Als laatste worden de belangrijkste conclusies nog op een rij gezet en...

Ontwerpadvies participatie jonggehandicapten

Met dit advies beoogt de SER een integrale zienswijze op het participatievraagstuk van Wajongers en jonggehandicapten te geven en te vertalen in aanbevelingen voor diverse partijen die bij hun participatie betrokken zijn. Deze zienswijze houdt in de kern in dat een sluitende aanpak nodig is voor het bevorderen van de participatie van jongeren met een beperking en Wajongers. In bijlage 4 statische informatie betreffende Wajong gehandicapten

Kenniscahier 07-01 : De groei van de Wajonginstroom : Een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek Wajong 2007

Voordat ingegaan kan worden op de vragen over de participatiemogelijkheden en over de wijze waarop de (arbeids-)participatie van de steeds groter wordende Wajongpopulatie bevorderd kan worden is het eerst nodig dat een verklaring gevonden wordt voor de redenen van het stijgende bestand en meer in het bijzonder voor de stijgende instroom. Waarom stijgt de instroom en wie zijn die nieuwe jonggehandicapten? Om inzicht te krijgen in de redenen voor...

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2006 : Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Dit rapport bevat een groot aantal kerngegevens over de maatschappelijke situatie van mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap in Nederland. Het rapport biedt een actueel overzicht van de huidige maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, gebaseerd op gegevens verzameld bij ruim 3.500 chronisch zieken en gehandicapten die in 2005 en 2006 deelnamen aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten...

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007

Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en of hierin ontwikkelingen in de tijd (sinds de jaren negentig van de vorige eeuw) te zien zijn. De aandacht gaat specifiek uit naar de knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ondervinden.

Naar een toekomst die werkt

De Commissie Arbeidsparticipatie kreeg  eind 2007 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht om voorstellen te formuleren, die ertoe leiden dat in Nederland meer mensen meer aan het werk gaan en de werking van de arbeidsmarkt verbetert. 

Jobs First : Een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.; Verslag van een experiment

In dit rapport wordt verslag gedaan van effectonderzoek van een innovatieve interventie Jobs First die specifiek is gecombineerd om de groep moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbaren (naar werk) te activeren. Het betreft in het bijzonder mensen die langdurig werkloos zijn en belemmeringen ondervinden vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. In het algemeen zijn deze door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecategoriseerd als...

Evaluatie van het Maatjesproject van de commissie Het Werkend Perspectief : Onderzoek naar effecten en leerervaringen van een project waarbij jonggehandicapten samen met een manager op pad gaan naar werk

Om jongeren met een arbeidshandicap een werkend perspectief te bieden heeft de Commissie het Werkend Perspectief (CWP) een "Maatjesproject" gestart. Dit project, uitgevoerd door Leads on Demand, heeft als doel de verbetering van de wederzijdse beeldvorming van jonggehandicapten en werkgevers/managers. Gedurende twee jaar dienden 100 jonggehandicapten te worden gekoppeld aan een werkgever (als maatje) en samen met hen ‘op pad te...

Evaluatie jobcoaching

Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in: 1. doelgroep, gebruik, waardering, indicatiestelling, achtergronden en groei van jobcoaching en begeleid werken; 2. de bijdrage en toegevoegde waarde van jobcoaching en begeleid werken bij het aan het werk helpen en houden van mensen met structurele functionele beperkingen; 3. de verschillen tussen WIA jobcoaching en Wsw-Begeleid werken. De algemene conclusie is dat jobcoaching en begeleid...

Een schandalige miskleun uit de categorie ‘Betuwelijn’ : Rapportage Meldpunt Klachten Reïntegratie

Rapportage over klachten over reïntegratiebedrijven. Hoewel het hier niet gaat om een representatief onderzoek, verwijzen de klachten naar structurele problemen bij de reïntegratiebedrijven. De kern van het probleem lijkt dat de reïntegratiebedrijven minstens zo ver van de arbeidsmarkt afstaan, als de mensen die gereïntegreerd moeten worden. De bedrijven beschikken niet over contacten met ondernemingen die personeel zoeken...

In en uit de Wajong : Analyse van stromen en de samenloop met betaald werk

In dit onderzoek wordt gekeken naar de in- en uitstroom van de Wajong: waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen als ze uitstromen. Verder wordt gekeken naar de samenloop van Wajong-uitkering en regulier werk dan wel een WSW-baan. Via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is toegang verkeregen tot de integrale uitkeringsadministraties. De verschillende uitkeringsadministraties zijn aan elkaar gekoppeld...

Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking

Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening zijn betrokken. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen: het oordeel van professionals over de houding van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening met betrekking tot het melden van...

Beter aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting

Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het verzuim inderdaad afgenomen en worden minder werknemers arbeidsongeschikt verklaard? Komen meer mensen met een gezondheidsbeperking aan het werk en welke groepen...

De AWBZ in Nederland : Zorgthermometer Winter 2009

Doel van deze Zorgthermometer is het belang van de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten onderstrepen. Dit wordt gedaan door inzicht te geven in het aantal mensen dat gebruik maakt van AWBZ-zorg en het type zorg dat deze mensen krijgen. Daarnaast bevat de publicatie een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de AWBZ. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die het AWBZ-informatiesysteem (AIS) biedt om te...

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten

Dit artikel heeft tot doel de inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten te beschrijven. Daarbij is ook de invloed van een arbeidshandicap op de hoogte van het inkomen onderzocht. De inkomenspositie van arbeidsgehandicapten wordt vanuit drie invalshoeken bekeken. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het gemiddeld persoonlijk inkomen van arbeidsgehandicapten verschilt met dat van niet-arbeidsgehandicapten. Ten tweede wordt de...

Opvang zwerfjongeren 2009

In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek dat in 2009 hebben is uitgevoerd gepresenterd. De stand van zaken rond de opvang van zwerfjongeren in 2009 wordt gepresenteerd, waarbij zo mogelijk teruggeblikkt wordt op de stand van zaken in 2007 en 2008. Hoopgevend is dat nu, in 2009, 23 van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang gemeld hebben, dat zij specifieke opvangvoorzieningen voor zwerfjongeren hebben. Het gaat om...

Participatie in uitvoering: Stand van zaken uitvoering participatie zomer 2009

In deze rapportage wordt over de periode zomer 2008 - zomer 2009 verslag gedaan van de verrichtingen van uitvoeringsinstanties binnen het stelsel van werk en inkomen. In de rapportage ligt de nadruk op participatie van mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onder deze groep verstaat de inspectie mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten, langer dan twee jaar een WW...

NVvA Ledenonderzoek 2009

Statistisch overzicht van verschillende kenmerken van NVVA leden in 2009

Niet de afkomst maar de toekomst.

De SER geeft in deze publicatie aanbevelingen om de positie van jongeren van allochtone afkomst in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Veelgestelde vragen over effectiviteit in de jeugdzorg

In deze notitie wordt aangeven welke ontwikkelingen en discussies er de laatste tijd in de jeugdzorg hebben plaatsgevonden, voor zover het gaat om de effectiviteit. In het tweede gedeelte van de notitie gedeelte geven we antwoord op tien veelgestelde vragen.

Handboek doorbraak in de jeugdzorg : beter presteren door blijven verbeteren

Het handboek geeft beknopt, overzichtelijk en geordend aan hoe je met succes een zogenoemd Doorbraak-project in de jeugdzorg kunt opzetten en uitvoeren. Voor dit handboek is gebruik gemaakt van materiaal, resultaten en ervaringen uit de Doorbraak-projecten in de jeugdzorg. die tot nu toe zijn uitgevoerd of nog lopen. De meeste van deze projecten zijn de Verkorten Wacht- en Doorlooptijden bij de Bureaus Jeugdzorg; veel van de in dit handboek...

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg: Eindverslag van het project "Zicht op Effectiviteit"

Het uitgangspunt van dit project was dat effectiviteit zichtbaar moet worden op de plaats van ontstaan, namelijk op de werkvloer van de zorg, in de interactie tussen hulpverleners en cliënten. En tevens dat dit zicht op de effectiviteit vanaf die plaats zijn weg vindt "hogerop" , naar het management en de bestuurders van organisaties, naar regionale en provinciale beleidsorganen, naar het landelijk beleid en naar de...

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen

In dit document wordt een overzicht gegeven van hetgeen er bekend is over werkzame interventies voor voor jeugdigen met gedragsstoornissen al dan niet in combinatie met deliquent gedrag. Aan de basis van dit document ligt een literatuurverkenning naar interventies voor jongeren met gedragsstoornissen die eerder onder de vlag van de voorganger van het NJi (NIZW Jeugd) werd gepubliceerd in Konijn (2003). Voor dit document is het eerdere...

Kinderen in Nederland

Jonge kinderen staan volop in de belangstelling, zowel in de publieke discussie als in het beleid. Spelen zij nog wel genoeg buiten? Bewegen ze wel voldoende? En kijken ze niet te veel naar detelevisie? Worden kinderen niet de dupe van de huidige tweeverdienersmaatschappij? Hoeveel jonge kinderen kampen tegenwoordig met emotionele en gedragsproblemen? En hoe ervaren ouders de opvoeding? Dit rapport gaat in op deze en tal van andere vragen over...

De jeugd een zorg: Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de geïndiceerde jeugdzorg. Dat heeft in 2008 geleid tot de oplevering van de ramingen van het gebruik van de provinciale jeugdzorg en het amk voor de periode 2007-2011 en de verdeling van de jeugdigen met risicokenmerken over de jeugdzorgregio's. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn in deze publicatie...

Gehandicapt en geëmancipeerd : Emancipatie van mensen met een lichamelijk handicap; Stand van zaken

Om meer zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot de emancipatie van mensen met een lichamelijke handicap, zowel als groep en als individu, is literatuuronderzoek verricht en zijn interviews gehouden met 39 personen met een lichamelijke handicap. Uit het literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat emancipatie van mensen met een handicap hand in hand moet gaan met het afstand nemen van validisme. Hoewel een handicap door...

Jeugd met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2006

Deze rapportage gaat over de participatie en integratie van kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Centraal in dit rapport staat de leefsituatie van jongeren met lichamelijke beperkingen. Aandacht wordt besteed aan sociale relaties, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten

Het doel van dit overzichtsrapport is het in kaart brengen van de omvang van de problematiek van arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. De Commissie Maatschappelijke Participatie en Zorg van de sectie Gezondheidsfondsen VFI (brancheorganisatie landelijk wervende goede doelen) stelt zich ten doel om problemen aan te pakken op het terrein van Maatschappelijke Participatie en Zorg voor chronisch zieken en...

Participatie van mensen met beperkingen 2005: Basismeting participatiemonitor

De monitor is bedoeld om de participatie van mensen met beperkingen binnen verschil-lende domeinen nauwgezet te volgen alsmede de daarbij ervaren knelpunten en behoeften. Door jaarlijks de feitelijke participatie, de ervaringen en ondersteuningsbehoeften van verschillende groepen mensen met beperkingen te peilen, wordt zichtbaar op welke terreinen vooruitgang wordt geboekt, op welke gebieden zich knelpunten voordoen en waar bijsturing nodig is...

Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: een ontwerpstudie

Omdat zicht op de onderzoeksinfrastructuur in de verstandelijk gehandicaptensector en op specifieke ontwikkelingen in deze sector ontbreekt, heeft VWS het NIVEL verzocht een ontwerpstudie te verrichten. De doelstelling van de ontwerpstudie was om te onderzoeken welke stappen gezet moeten worden om een (deel)monitor van de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland te kunnen opzetten. VWS wenst in de te ontwikkelen...

Op zoek naar werkzame bestanddelen: een zoektocht naar de heilige graal

Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, jongeren zonder startkwalificatie, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Aan de hand van een aantal evaluatiestudies op het terrein van de re-integratie wordt onderzocht hoe wordt geëvalueerd en welke resultaten deze studies...

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2008

Het ROA verricht jaarlijks onderzoek onder schoolverlaters naar de overgang van school naar vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt. Het voorliggende rapport presenteert de resultaten van de meting die eind 2008 is gehouden onder de schoolverlaters en afgestudeerden van het jaar 2006/2007, dat wil zeggen ongeveer anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding. De resultaten hebben betrekking op de volle breedte van het onderwijs: VMBO...

De wajonger als werknemer: Een onderzoek naar duurzame arbeidsparticipatie van Wajongers

Het doel van het onderzoek is om enerzijds inzicht te verkrijgen in de achtergronden van uitval en het behoud van werk van Wajongers. Anderzijds moet het onderzoek leiden tot een praktische handreiking voor de werkvloer om uitval van Wajongers te kunnen voorkomen. Het onderzoek heeft dus naast dit onderzoeksrapport ook een handreiking voor de werkvloer opgelevert.

Werkende Ketens? : Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking

Integraal Toezicht Jeugdzaken heeft tussen 2006 en 2008 in zes gemeenten onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ketensamenwerking van de voorzieningen en organisaties die bij een maatschappelijk probleem van en door jongeren betrokken zijn. In geen van de onderzochte gemeenten gemeenten is effectieve ketensamenwerking aangetroffen. In deze metarapportage geeft Integraal Toezicht Jeugdzaken een aantal aanbevelingen en adviezen voor de...

Geen baan, geen school, geen uitkering: Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken

RWI en Nicis hebben met de uitvoering van deze pilot een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een onderzoeksopzet, waarmee gemeenten de nuggers in hun stad (of desgewenst regio) beter in beeld kunnen krijgen. Nadat in het kader van deze pilot de onderzoeksvragen zijn geformuleerd en de benodigde bestandskoppelingen zijn uitgevoerd door CBS, is het voor andere gemeenten eenvoudig om CBS opdracht te geven een vergelijkbare analyse uit te...

Studeren met een functiebeperking: Resultaten van een onderzoek onder eerstejaarsstudenten

Hoewel bekend is dat studenten met een functiebeperking belemmeringen ondervinden in het hoger onderwijs, is nog onbekend wat de oorzaken hiervoor zijn en hoeveel studenten met een functiebeperking daadwerkelijk hulp nodig hebben. In het huidige rapport doen we verslag van een onderzoek dat hier op in gaat. Het rapport presenteert de resultaten van de eerste meting in het onderzoek naar Studeren met een functiebeperking dat wordt uitgevoerd...

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in de Nederlandse jeugd. Net als in de vorige editie zijn er uitkomsten over jongeren en het gezin, de gezondheid, het onderwijs, de maatschappelijke participatie, de arbeidsmarkt en de veiligheid. Bij de beschrijving van deze thema’s...

Naar doelmatiger onderwijs: Zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te versterken

Op basis van de literatuur en de praktijkvoorbeelden ziet de raad een aantal aangrijpingspunten om vooral het doelmatigheidsbesef binnen het onderwijs te versterken en te komen tot doelmatiger onderwijs: onderwijsvormen met meer mogelijkheden tot variatie zoals grotere groepen leerlingen, verzorgd door meer leraren met verschillende functies; professioneel personeels- en hrm-beleid met aandacht voor doelmatig werken; vormen van leren van...

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Dit rapport biedt een actueel overzicht van de maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, met kerngegevens over de arbeidssituatie en financiële positie van mensen met een chronische ziekte of beperking in Nederland.

Kansrijker werken met Wajongers: Advies om de matchingsvoorwaarden tussen werkgevers en Wajongers te verbeteren

In dit advies concrete aanbevelingen die de RWI  formuleert, die vooral gericht zijn op de wetgever, het UWV en intermediairs met als doel het bereiken van een betere uitvoeringspraktijk.

Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg: Eindrapport

In de Wet op de jeugdzorg is de bepaling opgenomen dat deze binnen vijf jaar na inwerkingtreding dient te worden geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd in de periode tussen februari en oktober 2009. De gegevens voor het onderzoek zijn op basis van een documentenanalyse, een feitenonderzoek, een verdiepend onderzoek en een casusonderzoek verkregen. Aan de hand van bovenstaande zijn verschillende conclusies getrokken.

Ervaringen van werkgevers met Wajongers: Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering vande arbeidsparticipatie van Wajongers

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die er vanuit het perspectief van werkgevers bestaan om jonggehandicapten bij arbeid in te schakelen. De opzet van het onderzoek is vooral kwalitatief. De kern van het onderzoek bestond uit interviews met 34 werkgevers die een of meerdere Wajongers in dienst hebben. Verder is gebruik gemaakt van 35 face-to-face-interviews met Wajongers. Op grond van de...

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt

Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat maken zij eigenlijk mee als ze de arbeidsmarkt betreden of als ze werkzaam zijn? Om daar een beter zicht op te krijgen heeft Welder het afgelopen jaar ervaringen van jonggehandicapten verzameld. In dit rapport leest u de resultaten van deze inventarisatie. In veel verhalen zien we dat de weg naar werk...

Hulpmix geëvalueerd: Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Sinds december 2007 is de site www.hulpmix.nl geopend. Op deze site wordt informatie en advies geboden aan jongeren van 12 tot 20 jaar met kleine en grote problemen. De site richt zich in het bijzonder op jongeren met een multiculturele achtergrond, omdat deze doelgroep nog slecht bereikt bereikt wordt door de reguliere hulpverlening. PI Research is gevraagd te evalueren hoe de ontwikkeling en implementatie van hulpmix is verlopen. De...

Gehandicapte kinderen in tel

In het eerste deel van deze rapportage wordt ingegaan op de definiëring van gehandicapte kinderen. In dit deel wordtinzicht gegeven in de verschillende opvattingen die hierover hebben bestaan, welke belangrijke veranderingen hebben plaatsgehad en waar we nu staan. Op basis van dit uitgangspunt is een keuze gemaakt voor bepaalde gegevens over gehandicapte kinderen waarbij devolgende leeftijdsgrenzen zijn gehanteerd: kinderen van 0 tot en...

Brancherapportage jeugdzorg 2008

Doel van deze brancherapportage is het zichtbaar maken van de trends en de ontwikkelingen in de sector en inzicht geven in de prestaties van de Bureaus Jeugdzorg en Jeugd en Opvoeding in 2008. Het rapport bevat gegevens over het aantal jeugdigen en ouders dat in 2008 hebben geholpen en de waardering van deze dienstverlening. Daarnaast zijn financiële en personele gegevens over de sector opgenomen.

Reijenga, F.A. (Femke

Dr. Femke Reijenga, senior onderzoeker, is van origine cultureel antropologe en heeft ruime expertise op het gebied van bedrijfsbeleid inzake inzetbaarheid van mensen met een (arbeids)handicap, instrumentontwikkeling en implementatie van verzuim- en re-integratiebeleid. Ze verricht onderzoek op het gebied van arbeidsongeschiktheid, inzetbaarheid, employability en effectiviteit van beleid daaromtrent. Zij is met name thuis in kwalitatief en...

Heerkens, Yvonne Dr

Het lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bestaat uit een groep onderzoekers die zich bezighoudt met praktijkgericht onderzoek binnen het domein Arbeid & Gezondheid. Uitgangspunt is dat arbeid goed is voor mensen. Arbeid geeft een zinvolle dagbesteding, een sociaal netwerk, inkomen en ontwikkelingsmogelijkheden. Arbeid heeft ook een positieve invloed op gezondheid en op kwaliteit van leven; mensen die...

Klosse, S. Prof. Mr

Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de re-integratieregelingen voor mensen met een arbeidshandicap.

Ziezon

Landelijk netwerk ziek en onderwijs. Consulenten in den lande hebben als taak scholen te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij het onderwijs aan hun zieke leerlingen.

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie - ZonMw

ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. 

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

De SER (Sociaal Economische Raad) formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren. De SER deelt de opvatting van het kabinet, dat de huidige mogelijkheden daartoe niet optimaal zijn. De raad maakt daarbij onderscheid naar twee posities:
iemand participeert helemaal niet, terwijl hij of zij wel zou kunnen participeren in één van de onderscheiden vormen van arbeid en 
...

Voorzet

Instituut voor begeleiding (jong) gehandicapten met een autisme spectrum stoornis (ASS) op het gebied van werken wonen onderwijs en vrijetijdsbesteding - tevens erkende jobcoach organisatie

Vilans, Werk en handicap

Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken, betaald of op andere basis. 

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu.

KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau. De kern van het werk is het realiseren van duurzame verbeteringen op het gebied van leren en opleiden. 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen:V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Startfoundation

Stichting Start Foundation wil mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen, helpen. Het gaat hierbij om onder meer vroegtijdig schoolverlaters, gehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en (ex-) psychiatrische patiënten.

Astma altijd anders

Informatieve site over astma in combinatie met behandeling, bewegen en sport, kinderen, medicijnen, uitgaan, vakantie, voeding, werk en studie en wonen. 

NICIS Institute

Nicis Institute richt zich op het versterken van de sociale en economische kracht van steden door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en opleiding. 

IGPB - Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid

Het IGPB richt zich op empowerment van mensen die een beroep doen op zorg of op maatschappelijke diensten. 

Aan het werk met de WSW

Project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, Cedris en cliëntenorganisaties betreffende actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening.

Analyse Wajong en werk

Deze analyse over Wajong en werk is gebaseerd op analyses van het cliëntstromenbestand en op aanvullende beleidsinformatie uit de recente literatuur. In het eerste gedeelte wordt een analyse gegeven van de in- en uitstroom uit de Wajong-uitkering op basis van de gekoppelde bestanden 1999-2005. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de in -en uitstroom en de achtergrondkenmerken zoals leeftijd, diagnose, opleidingsniveau, situatie...

Ambulante begeleiding cluster 4 : onderzoek naar de kwaliteit van de ambulante begeleiding van leerlingen met een indicatie cluster 4

Rapportage met daarin de resultaten van de kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en ambulante begeleiders van de diensten voor ambulante begeleiding behorend tot cluster 4. In deze rapportage worden als eerste het onderzoek en haar belangrijkste conclusies samengevat. In het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uitgebreid beschreven. In het hoofdstuk "analyse" worden de resultaten van het onderzoek...

De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. 

Oudersvo

Deze site is speciaal bestemd voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, hulp bij schoolkeuze, onderwijsnieuws en tips voor opvoeding en goede zorg voor uw kind.

Oorakel

Het doel van Oorakel.nl is u te adviseren bij en informeren over doofheid, slechthorendheid en aanverwante stoornissen en ernstige spraak- taalmoeilijkheden . Oorakel geeft informatie over slechthorendheid en doofheid, hulpmiddelen en vergoeding van de hulpmiddelen en gebarentaal.

Weg naar werk

Weg naar Werk biedt loopbaanbegeleiding en arbeidsdiagnostiek (onderzoek) met als doel het in kaart brengen van arbeidsmogelijkheden en het inzichtelijk krijgen van een passende baan of opleiding. 

VAG: Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (NIPG vragenlijst Arbeid en Gezondheid

De VAG is voor het in kaart brengen en beoordelen van de arbeidssituatie en de gezondheid van werkenden.

Regioplan

Regioplan Beleidsonderzoek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies. 

Clientenbond (nu Landelijk Platform GGZ)

De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg (of kortweg de Cliëntenbond) was een Nederlandse patiëntenvereniging van patiënten, cliënten en ex-patiënten van GGz-instellingen. De bond was een belangenorganisatie die de positie en acceptatie van psychiatrische patiënten in de samenleving en in de zorginstellingen probeerde te verbeteren. Daarnaast gaf de bond gelegenheid tot...

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

Dit rapport is een tweede in een reeks rapportages over de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden.

Begeleid leren

Het Expertisecentrum Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening.

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise - Stichting CCE

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. 

Arbeidsgehandicapten 2006 : Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

In 2006 waren er bijna 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar die vonden dat zij door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werden in het verkrijgen of uitvoeren van werk; de arbeidsgehandicapten. Bijna 40% van de arbeidsgehandicapten behoorde in 2006 tot de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel ouderen onder de arbeidsgehandicapten stijgt. Van alle arbeidsgehandicapten was in 2006 bijna de helft laagopgeleid. In de totale...

Nierpatiënten Vereniging Nederland - NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. 

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

CNV jongeren

CNV Jongeren is een vakbond speciaal voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. CNV Jongeren komt op voor jouw belangen op de arbeidsmarkt en zet zich in om jou te helpen op de arbeidsmarkt.

Stichting Labyrint - In Perspectief

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychosociale problemen.

Instituut van der Stam

Het Van der Staminstituut biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen.

HIQ

HIQ is het expertisecentrum voor hoogbegaafdheid.

Koninklijke Effatha Guyot Groep

De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.

Weg naar de WIA : Tabellenboek van de eerste meting onder werkgevers van langdurige zieke werknemers

In 2004 werd de periode van loondoorbetaling bij ziekte verlengd van één naar twee jaar en werd de wachttijd voor de WIA eveneens gesteld op twee jaar. Ook werden de criteria voor toekenning van een WIA-uitkering verscherpt. Wat hebben deze ingrijpende veranderingen teweeggebracht?
Om inzicht te krijgen in het beloop van langdurige verzuimgevallen en de veranderingen daarin sinds invoering van de WIA doen de onderzoeksbureaus...

Viataal

Viataal is de specialist in communicatie: de organisatie voor beter horen, zien en communiceren. 

Reuma patiëntenbond

De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepelorganisatie van meer dan 100 lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen een aantal van deze verenigingen hebben speciale jongerengroepen. Alle informatie en het overzicht van patiëntenverenigingen is ondergebracht op de site van het reumafonds.

Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen. 

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk - LFB

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk komt op voor mensen met een verstandelijke beperking.

LICH -Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid

 LICH, het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid is actief op het gebied van informatieverstrekking over en belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen. 

Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten: SWZ

SWZ staat voor Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten. Zij verlenen professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport

Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de groep jongeren met gedrags- en leerproblemen en psychische stoornissen.

Modulair Vragenlijstinstrumentarium voor werk en gezondheid (VBBA e.a)

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, werkgeluk, wendbaarheid en psychosociale arbeidsbelasting. Als werkstress bijvoorbeeld een belangrijk thema is geeft de VBBA inzicht in de psychologische arbeidsbelasting en de effecten daarvan op de medewerkers.
De VBBA wordt aanbevolen door de inspectie SZW en heeft een bewezen voorspellende...

Angst Dwang en Fobie Stichting

Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten.

PSW

PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt met een duidelijke doelstelling: we willen mensen in een kwetsbare positie aan het werk krijgen én houden. 

Boaborea

De brancheorganisatie van dienstverleners voor werk, loopbaan & vitaliteit. Verzorgen symposia, beurzen en congressen Verbindt ondersteunt en stimuleert dienstverleners in hun streven naar rendabele en professionele dienstverlening op een duurzame arbeidsmarkt waarin werk, loopbaan en gezondheid op een goede manier verbonden worden. 

Raad voor Werk en Inkomen - RWI

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maakte maandag van 14 maart 2011 in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat stekker uit de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wordt getrokken en dat de subsidie aan het RWI stopt.

Dwarslaesie Organisatie Nederland

De Dwarslaesie Organisatie Nederland beschikt over een landelijk netwerk van mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen. 

Astma Fonds

Het Astma Fonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Astma Fonds behartigt de belangen, geeft informatie, susidieerd wetenschappelijk onder zoek van mensen en voor mensen met astma en COPD en hun betrokkenen.

Leefwijzer

De leefwijzer is een ‘special community’ waar mensen met een handicap met elkaar kunnen chatten, daten en discussiëren. 

Nederlands Jeugdinstituut - NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is waar we ons op richten. We maken gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van jeugdigen en opvoeders. En zorgen dat deze kennis...

Work-wise

Work-Wise helpt jongens en meiden die geplaatst zijn in een jeugdinrichting op weg naar een passende baan of beroepsopleiding. 

Heliomare

Heliomare ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.

CED-groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs en rondom thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

Cinop

CINOP ontwikkelt praktijkkennis voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Kwf kanker bestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

Bartimeus

Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. 

Dienst Justitiele inrichtingen - DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

NSGK - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 

Stichting Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ICT in het onderwijs. 

Ouders en rugzak

Speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

Vereniging Spierziekten Nederland - VSN

De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat de VSN om een betere kwaliteit van de zorg. Effectief wetenschappelijk onderzoek. 

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

VBA: Vragenlijst Bewegings Apparaat

Met de VBA kunnen klachten van het bewegingsapparaat bij werknemers en daarmee samenhangende werk- en persoonsgebonden factoren geïnventariseerd worden. 

Stichting Koraal Groep

Stichting Koraal Groep werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale beperking of belemmering en biedt ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding.