Verzuim voorkomen

Ziek zijn is niet altijd te voorkomen. Soms krijgt u griep of breekt u een been. In de meeste gevallen bent u ook weer snel aan het werk.

Stichting Studeren & Werken op Maat

De kracht van jonge en ambitieuze hbo- en wo-afgestudeerden met een arbeidsbeperking worden benut op de reguliere arbeidsmarkt. Dat is de missie van deze organisatie. 

Tweede voortgangsrapportage passend onderwijs

Dit is de tweede voortgangsrapportage passend onderwijs. De rapportage beschrijft de voortgang in het afgelopen half jaar, kijkt vooruit naar het komende schooljaar (2013-2014) en gaat in op verschillende toezeggingen. 

Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen: Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend Onderwijs

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een reeks secundaire analyses op bestaande onderzoeksdata met als doel een stand van zaken te geven rond de situatie van zorgleerlingen in het primair onderwijs in Nederland. Achtergrond daarvan is de behoefte bij het beleid om, bij de invoering van Passend onderwijs, een vorm van nulmeting te hebben waartegen de eventuele effecten van Passend onderwijs kunnen worden afgezet In dit rapport ligt het...

Studeren met een functiebeperking 2012: De relatie tussen studievoortgang, studie-uitval en het gebruik van voorzieningen: Eindmeting onderzoek 'Studeren met een functiebeperking'

Het onderzoek naar studeren met een functiebeperking is gestart in 2008 met een eerste meting onder eindexamencohort 2007. In 2010 is een tweede meting verricht bij dit eindexamencohort 2007. Dit eindrapport doet verslag van de laatste meting in 2012. 

Van leerplicht naar leerrecht: Adviesrapport over waarborging van het recht op onderwijs naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters

Dit adviesrapport van de Kinderombudsman is geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar thuiszitters. In hoofdstuk één treft u de aanbeveling aan die de Kinderombudsman aan de minister en de staatssecretaris van OCW doet. 

Kerncijfers 2008-2012: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In Kerncijfers 2008-2012 vindt u de belangrijkste ontwikkelingen van onderwijs, cultuur en wetenschap in cijfers. 

Aanbod van arbeid 2012

Dit rapport schetst de veranderingen die plaatsgehad hebben op terreinen als mobiliteit en scholing van werknemers, en inzetbaarheid van ouderen.

Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kwantitatieve analyse en casusonderzoek

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs, brengt in kaart welke regionale verschillen er zijn in de indicatiestelling voor de clusters 2 en 4 en wat succesfactoren zijn van (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. 

Evaluatiekader Passend onderwijs

De ECPO heeft met vele betrokkenen gesproken over de wijze waarop Passend onderwijs geëvalueerd zou kunnen worden en over een daarbij te gebruiken kader. Dit document is daarvan het resultaat. Het biedt de contouren en uitgangspunten voor het evaluatieplan, dat in 2013 verder zal worden ingevuld. 

Eindrapport van de monitor krachtig meesterschap

De monitor heeft betrekking op de activiteiten van de opleidingen tot leraar basisonderwijs, eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in het hbo en universitaire lerarenopleidingen. Ook de lerarenopleiding voor het groene onderwijs is meegenomen. 

Checklist schoolkeuze voor ouders

Deze checklist is opgesteld voor en door ouders met als doel ouders van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften handvatten te bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor
voortgezet onderwijs. 

Naar nieuw vertrouwen: Ervaringen met indicatiestelling voor lwoo en praktijkonderwijs en nieuwe toewijzing van zorg in 'Experiment Eemland'

De aanleiding tot voorliggende rapportage ligt in de wens van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) om informatie te verzamelen op grond waarvan zij kan adviseren over hoe de toewijzing van lwoo en PrO binnen Passend onderwijs zou kunnen worden ingepast. 

Leraar zijn: Meer oog voor persoonlijke professionaliteit

De leraar is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er worden dan ook regelmatig nieuwe (beleids)initiatieven ondernomen om de professionaliteit van leraren verder te versterken. Deze richten zich vooral op de 'buitenkant' van het beroep, namelijk de status en het respect van de beroepsgroep, en veel minder op de 'binnenkant' van het leraarschap: de houding en het handelen van individuele leraren in hun dagelijkse onderwijspraktijk...

Informatiegids voor ouders

In deze gids vindt u informatie die u als ouder kunt gebruiken in de zoektocht naar Passend Onderwijs voor uw kind. De informatie is bedoeld voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of stoornis. Er wordt gekeken naar de systematiek van Passend Onderwijs. Voor meer informatie over welke ondersteuning er voor uw kind nodig is, verwijzen we u naar de bronnen in hoofdstuk 9. De nadruk in...

Verantwoordelijk voor vervoer: Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer

Dit rapport bevat het verslag van een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer van de gemeenten naar het onderwijs. In het Bestuursakkoord 2011 – 2015 tussen de rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken om hier een onderzoek naar te laten doen. De aanleiding voor het onderzoek zijn de steeds verder oplopende kosten van...

Eerste voortgangsrapportage passend onderwijs

Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage passend onderwijs, die inzicht biedt in de vorderingen van de invoering van passend onderwijs. De voortgangsrapportage passend onderwijs zal vanaf nu halfjaarlijks uitkomen. De voortgangsrapportage is bedoeld om beeld te krijgen van de voortgang van de invoering. De nadruk ligt dan ook op hoofdstuk 2. In de bijlagen wordt op verschillende punten dieper ingegaan, met name op de stand van zaken wet- en...

Handreiking: de JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Het ministerie van VWS heeft GGD Nederland gevraagd om samen met ActiZ en het NCJ  d.m.v. een handreiking landelijk sturing te geven aan de impuls voor een extra contactmoment met adolescenten. De manier waarop dit contact plaats vindt moet jongeren aanspreken. De (digitale) mogelijkheden van deze tijd kunnen daar een rol in hebben. In deze handreiking staat beschreven hoe op eigentijdse wijze invulling en vorm te geven aan dit...

Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2011-2012: Voorlopige cijfers

Elk voorjaar informeert het ministerie van OCW de Tweede Kamer over de voorlopige vsv-cijfers van het voorgaande schooljaar. De inhoud van deze bijlage is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het schooljaar 2011-2012. De vsv-cijfers zijn pas definitief wanneer er op de, door de onderwijsinstellingen aangeleverde in- en uitschrijvingsgegevens een accountantsverklaring is afgegeven. De definitieve cijfers worden negen maanden na de voorlopige...

Focus op onderwijstraject: Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf

Voor jongeren die moeten worden behandeld in een gesloten instelling, is het vertrouwen in de toekomst niet vanzelfsprekend. Daarom is het juist voor hen van groot belang, dat zij niet alleen worden behandeld, maar tegelijk worden geholpen bij het creëren van een toekomstperspectief waarin ze kunnen geloven. Onderwijs speelt daarbij een hoofdrol. Deze handreiking richt zich vooral op twee onderdelen. Ten eerste op het zoveel mogelijk...

LOB in het mbo: Van inspiratie naar realisatie; Handreikingen voor een kwaliteitsimpuls van loopbaanontwikkelingen

In deze publicatie vindt u handreikingen om de ontwikkeling van een visie op LOB en de ontwikkeling van LOB-beleid in een onderwijsinstelling in goede banen te leiden. Daarbij gaat het om methodieken, instrumenten en inzichten. Het is een publicatie gemaakt voor en met medewerking van mbo-instellingen die willen dat hun studenten een goede LOB-ondersteuning krijgen. Verder willen zij er voor zorgen dat hun studenten loopbaancompetenties kunnen...

Kiezen voor kwalitatief sterke leraren

Advies van de Onderwijsraad welke sturingsmogelijkheden er kunnen zijn om op de langere termijn over voldoende goede leraren te beschikken. 

Monitor NJi: Leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs 2011

Rapport met resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs en de samenwerking tussen  leerlingenzorg van scholen, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en instellingen uit het (speciaal) onderwijs, het welzijswerk, de jeugdzorg, de (geestelijke) gezondheidszorg en de politie. 

Passend onderwijs: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten, MEE en de samenwerkingsverbanden in het onderwijs

In deze handreiking maakt MEE zichtbaar op welke wijze wij de samenwerkingsverbanden en gemeenten kunnen helpen om voor kwetsbare leerlingen passend onderwijs te realiseren. Ook laten we zien hoe wij leerlingen, hun ouders en hun netwerk ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte school. Daarbij gaat het vooral om leerlingen en/of ouders met een verstandelijke of llichamelijke beperking, een chronische ziekte, nietaangeboren hersenletsel...

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen

Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgvers? En is een cultuuromslag bereikt? Wat moet er nog gebeuren? 

Jaarrapport jeugdmonitor 2012

Deze publicatie schetst een breed beeld van de situatie van jongeren van 0 tot 25 jaar op een vijftal deelterreinen, namelijk jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Naast het beschrijven van een actueel beeld van de jeugd op deze terreinen is er ook aandacht voor de ontwikkeling van diverse aspecten in de tijd en, waar mogelijk, het beschrijven van samenhang en dwarsverbanden tussen belangrijke facetten van het...

Analyse evc

In vervolg op het convenant uit 2006 is op 12 juni 2012 een nieuw convenant ondertekend door de Stichting van de Arbeid en de overheid (de ministeries van OCW, van SZW en van EZ). Dit convenant heeft als doel het gebruik van evc als arbeidsmarktinstrument te stimuleren door sociale partners en overheid (onder andere door het recht op evc in cao’s op te nemen) en de kwaliteit van evc te waarborgen. In het convenant is daartoe afgesproken...

Uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Herhaalde meting; Onderzoeksrapportage

Ten behoeve van het wetgevingstraject binnen OCW is in 2010 door het kennisinstituut PON een quickscan uitgevoerd naar het landelijk aanbod van de drie verschillende uitstroomprofielen (of een vergelijkbaar onderwijsaanbod). Voor dit onderzoek zijn alle vestigingen van scholen in Nederland die voortgezet speciaal onderwijs aanbieden benaderd. Een belangrijke vraag die met deze quickscan beantwoord diende te worden was in hoeverre er sprake was...

Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo: Tweede meting

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de school-ouderbetrokkenheid in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs. Aan het onderzoek is medewerking verleend door een groot aantal onderwijsinstellingen in de hiervoor genoemde onderwijssectoren, leerlingen en deelnemers, en hun ouders In vergelijking met de situatie in 2009 is er op het vlak van...

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad

Deze handreiking zet op hoofdlijnen uiteen wat de minimale (wettelijke) eisen zijn waar scholen aan moeten voldoen bij het inrichten van de ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschap. Meer praktisch is de vraag hoe de OPR kan worden gevormd en ingevuld en wie op welk moment betrokken moet worden. Als bijlage bij de handreiking treft u daarvoor en praktisch en indicatief tijdpad. Dit tijdpad bevat praktische aanbevelingen voor een...

Zevensprong naar zelfstandigheid

De Zevensprong naar zelfstandigheid geeft ouders inspiratie en een steuntje in de rug om kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Thuis, op school, in de buurt, met vrienden. Alle zeven wegen leiden naar het doel: je kind zo zelfstandig mogelijk laten worden, en leren verantwoordelijkheid te dragen. Een spannende tocht, waarin je soms verdwaalt door de veelheid aan informatie en keuzes. De...

In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school

Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen hun kind misschien nog wel beter. Leraren, die een leerling met extra ondersteuningsbehoefte in de klas hebben, zijn het best op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden en hebben met meer kinderen in de klas rekening te houden. Ze kennen niet altijd de gebruiksaanwijzing van een leerling, waardoor...

Samenvatting Protocol ERWD2

Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie vo afgekort ERWD2 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het Protocol ERWD2 bestaat uit vijf delen: • Visie en organisatie: de visie op rekenen en de gevolgen voor beleid en organisatie; • Rekenen: de didactiek van rekenen; • Afstemmen: de signalering...

Samenvatting Protocol ERWD3

Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie mbo afgekort ERWD3 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie in het middelbaar beroepsonderwijs. Het Protocol ERWD3 bestaat uit vijf delen: • Visie en organisatie: de visie op rekenen en de gevolgen voor beleid en organisatie; • Rekenen: de didactiek van rekenen; • Afstemmen: de signalering en observatie van...

Trends in Beeld 2012: Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In deze publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bieden we u in woord, beeld en cijfers inzicht in de kwaliteit en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels. Trends in Beeld is opgebouwd rondom de belangrijkste doelen en functies van de afzonderlijke stelsels. Zo komen onder meer de kwalificatiefunctie van het onderwijs, het maatschappelijk draagvlak voor cultuur en de hoge kwaliteit...

Referentieraming 2012

De in deze publicatie toegelichte Referentieraming 2012 is de leerlingen en studenten raming die als onderbouwing dient voor de begroting 2013 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In hoofdstuk 1 wordt eerst een samenvatting gegeven van deze raming. Dit betreft de uitkomsten van deze raming, de verschillen ten opzichte van de vorige Referentieraming 2011, en de nieuwe gegevens die bij de nieuwe raming gebruikt zijn. In...

Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief

Dit onderzoek heeft gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Hoe gaat het met de betreffende leerlingen en waar lopen docenten tegenaan? Zijn ouders tevreden en zijn scholen voldoende in staat de juiste randvoorwaarden te creëren? 

Werken of studeren na het voortgezet speciaal onderwijs

De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken. De missie van dit jaar van de Week Chronisch Zieken: Het organiseren van activiteiten over werken met een beperking, van 9-16 november 2012. Het thema van de opening is 'Samen Werken'. De opening staat in het teken van de toekomst van deze...

Voortijdige schoolverlaters

Welke redenen noemen voortijdige schoolverlaters (vsv'ers) voor hun voortijdige uitval? Wat waren vroege signalen? Zijn vsv'ers vaker gepest dan hun studiegenoten die het diploma wel hebben behaald? Wat is de huidige bezigheid van de vsv'ers; zijn ze weer terug in het onderwijs gekeerd, aan het werk of geen van beide? En hebben ze achteraf gezien spijt van hun beslissing om voortijdig te stoppen? Om een antwoord op deze vragen te...

Jongeren met een beperking: van onderwijs naar arbeidsmarkt in Rijnmond/Drechtsteden: praktijkvoorbeelden hoe het (niet) lukt en wat ieders rol daarin kan zijn

In opdracht van UWV heeft in het najaar van 2011 een onderzoek plaats gevonden naar de aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Dit zijn onderwijstypen waar de meeste jongeren met een beperking hun onderwijs volgen. Werk maken van een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt betekent onder meer dat...

Participatie van overbelaste jongeren: rapportage monitor Decentralisatie-Uitkering Jeugd

De doelstelling van dit monitoronderzoek is het geven van een breed en objectief beeld van de manier waarop de Decentralisatie-uitkering Jeugd bijdraagt aan de doelstellingen zoals die in de aanleiding van dit onderzoek genoemd zijn; landelijk 5.500 overbelaste jongeren per jaar op school houden zodat zij (op termijn) een startkwalificatie behalen. Een tweede doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen van kwalitatieve informatie die...

Inclusie: een kwestie van attitudes?: onderzoek naar de acceptatie van leerlingen met leerlinggebonden financiering in het reguliere basisonderwijs

Het doel van deze brochure is informatie te verstrekken aan professionals die betrokken zijn bij het onderwijs aan basisschoolleerlingen over de uitkomsten van onderzoek naar: De acceptatie van leerlingen met een cluster 4 indicatie in het reguliere basisonderwijs; De attitude van leerkrachten, ouders en klasgenoten ten opzichte van leerlingen een cluster 4 indicatie; De invloed van attitude (en andere factoren) op de acceptatie van leerlingen...

Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs: herhaalde meting

In het voorjaar van 2012 voerde KPC Groep een quickscan uit onder alle scholen voor voortgezet onderwijs om in beeld te krijgen van het effect van de veranderingen in de exameneisen op leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring. 

Doorstroomatlas vmbo: De onderwijsloopbanen van vmbo'ers in kaart gebracht

Deze Doorstroomatlas geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van vmbo'ers. In deze Doorstroomatlas kunt u aan de hand van feiten en cijfers zien dat het vmbo jongeren volop mogelijkheden biedt om door te stromen naar verschillende vervolgopleidingen, om zo het beste uit zichzelf te halen. Groepen vmbo'ers zijn meerdere jaren gevolgd, om zo informatie te krijgen over de opleidingen die zij volgen op het vmbo en het mbo en over hun...

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, onderzoek te verrichten naar de relatie tussen het volgen van regulier of speciaal onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. De vraag in dit rapport is welke onderwijsvorm voor jongeren met een beperking de beste start op de arbeidsmarkt biedt. 

Steendam, Freerk Drs

Onderwijskundige met orthopedagogische en arbeidsdeskundige kwaliteiten, adviseur en beleidsmaker voor de terreinen beroepsonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Focus op arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding van jongeren met diverse beperkingen, overgang van school naar beroep, kansen en mogelijkheden benutten, onorthodox denken en doen, mogelijkheden benutten. Breed netwerk in MBO, SO/VSO, scholen overheden...

Kerncijfers 2007-2011: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteert in deze publicatie de meest recente cijfers over de resultaten en de stand van zaken op de beleidsterreinen. De ontwikkelingen in onderwijs, cultuur en wetenschap worden hiermee kwantitatief in beeld gebracht en voorzien van een korte beschrijvende analyse. Kerncijfers 2007-2011 bevat een aantal vaste hoofdstukken met informatie over onderwijs, studiefinanciering, cultuur en media...

Excelleren.nu: Opbrengsten van het versterken van de leercultuur in het mkb

Excelleren.nu beoogt, door versterking van leren op de werkplek en het verbeteren van loopbaanmogelijkheden bij mkb-organisaties, het ondernemerschap, de productiviteit en innovatiekracht te versterken en de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. De hoofddoelstelling van het project is dat minimaal 500 mkb-bedrijven, verdeeld over veertien branches en 6 MKB-regio's, persoonlijk advies 'op maat van het bedrijf' krijgen...

De Staat van het Onderwijs: Onderwijsverslag 2010-2011

In deze editie van het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs wordt verslag gedaan van de staat van het onderwijs in Nederland. Aandacht wordt in dit rapport besteed aan een aantal specifieke aspecten van het onderwijs: de kwaliteit van scholen; het stijgende gemiddelde opleidingsniveau; de leraar; de kwetsbare leerling; bestuur en kleine scholen en opleidingen. Verder wordt de staat van het onderwijs beschouwd op basis...

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot

Dit rapport bevat de evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een pilot met elf gezinnen. BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoeders en leerkrachten. Om in kaart te brengen in hoeverre BrainSTARS bruikbaar en van toegevoegde waarde is voor ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen in Nederland, is van september tot en met december 2011 een kleinschalige pilot uitgevoerd. Gedurende vier maanden...

Stichting 'De Oude Apotheek' - leer/werkomgeving 

'De Oude Apotheek' wil zich onderscheiden van andere centra door dagbesteding en praktijkopleiding uitdrukkelijk te combineren met leermogelijkheden gericht op de persoonlijk algemene ontwikkeling. 

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Sinds 2008 werken de besturen van cluster 2 samen in de Stichting Siméa. Zij werken aan de herinrichting van het onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. De herinrichting van cluster 2 is nog niet afgerond. Tussen nu en augustus 2013 moeten er nog veel zaken verder worden uitgewerkt. Deze brochure geeft een schets van de kadernotitie op hoofdlijnen weer. Op deze manier wil Siméa medewerkers binnen het regulier...

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs: Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Dit rapport schetst een beeld hoe de AWBZ-begeleiding in het onderwijs er in de praktijk uit ziet. De praktijk laat verschillen per regio, en per organisatie zien. De wijze waarop onderwijsinstellingen georganiseerd zijn binnen samenwerkingsverbanden en hoe onderwijsinstellingen en aanbieders samenwerken, verschilt per regio. Het onderzoeksrapport beschrijft de situatie en achtergronden in de vooraf geselecteerde regio’s. De...

Met de coach naar de job: Een evaluatie van de pilot stagejobcoach

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Research voor Beleid de pilot stagejobcoach geëvalueerd. Deze pilot liep in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die deelnamen aan de pilot, kregen subsidie om een jobcoach in te zetten tijdens de eindstage van (een deel van) hun leerlingen. Deze evaluatie heeft het effect van de inzet van jobcoaching...

Vraag naar arbeid 2011

Het merendeel van de werkenden in Nederland, 86%, is in loondienst bij een werkgever. Voor een goed beeld van de situatie op de arbeidsmarkt is daarom informatie nodig over het door werkgevers gevoerde personeelsbeleid. Dit rapport geeft een overzicht van veranderingen in het personele beleid van werkgevers in het afgelopen decennium. Ingegaan wordt op de personeelsstromen in en uit de organisatie, en het werkgeversbeleid op de terreinen...

Krachten gebundeld: Schoolvoorbeelden van samenwerking tussen ouders en school

Het Project Actieve Ouders en Onderwijs (PAOO) van FORUM ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun ouderbeleid. De basisscholen waarmee de adviseurs van PAOO samenwerken, laten zien dat ze veel winst behalen als het hele team structureel focust op samenwerking met ouders. Het einddoel van de ondersteuning is dat de ouderbetrokkenheid stevig verankerd is in de visie en de aanpak van de school en dat de betrokkenheid van ouders bij de...

FIS, Flexicurity integrated services: Desk Anallysis iin the Netherllands

In 2011 heeft UWV Kenniscentrum voor een vergelijkend Europees onderzoek naar 'flexicurity' de Nederlandse situatie in kaart gebracht. 'Flexicurity' is in dit onderzoek gedefinieerd als de zekerheid dat men snel vanuit werkloosheid of een baan nieuw werk kan vinden (werkzekerheid). Scholing speelt hierbij een belangrijke rol. Uit het onderzoek blijkt dat sector-overstijgende scholing (nog steeds) lastig te organiseren is...

Geregelde ruimte

Een goede balans tussen normstelling ten behoeve van kwaliteitsverhoging en de noodzakelijke variëteit in het stelsel acht de raad van groot belang voor het Nederlandse onderwijs. De overheid heeft een grondwettelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau. Scholen hebben echter de ruimte nodig om zich aan lokale omstandigheden aan te passen. Alleen zo kunnen zij ook toekomstige ontwikkelingen het hoofd...

Petitie Passend Onderwijs: De mening van ouders en hun ouderorganisaties over het wetsvoorstel en het referentiekader passend onderwijs; Aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 7 februari 2012

De ouderorganisaties in het bijzonder onderwijs: Ouders en Coo (protestants christelijk en oecumenisch), LOBO (algemeen bijzonder) en NKO (katholiek) hebben samen een onderzoek uitgevoerd onder hun achterban over het wetsvoorstel passend onderwijs. De drie organisaties heben in de afgelopen jaren vaker met de achterban gesproken over passend onderwijs. Zowel met ouders die hier via hun kind direct bij betrokken zijn als met ouders die geï...

Jaarrapport integratie 2011

Dit jaarrapport van het CBS is gericht op structurele integratie en beschrijft met name de positie van niet-westerse migranten, de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in inkomen en op de woningmarkt. 

Nota naar aanleiding van het verslag Passend Onderwijs

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO

Deze M-these beschrijft het onderzoek naar de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking die altijd regulier onderwijs enerzijds en altijd speciaal onderwijs anderzijds hebben gevolgd. Ook beschrijft het de sociale participatie van adolescenten die op dit moment of kortgeleden het voortgezet speciaal onderwijs volgden. Er is al eerder onderzoek gedaan naar de psychosociale ontwikkeling van adolescenten met een visuele...

Monitor diversiteit in jeugdbeleid - vervolgmeting

Deze monitor van het CBS geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt.

BPV-monitor 2011: Landelijke eindrapportage

Opleiden in het middelbaar beroepsonderwijs kent meer dan elke andere onderwijssector een belangrijke praktijkcomponent: bol-studenten brengen minimaal 20 tot maximaal 60 procent van de studieduur door in een leerbedrijf, bbl-studenten minimaal 60 procent. De kwaliteit van het onderwijs in het mbo wordt dan ook in sterke mate bepaald door de kwaliteit van deze beroepspraktijkvorming beroepspraktijkvorming (bpv). In reactie op onderzoeken waarin...

Stelselherzieningen bekeken vanuit het perspectief van jongeren met een beperking

Het kabinet heeft ambitieuze plannen om de komende jaren wijzigingen aan te brengen in het onderwijs, de sociale zekerheid, welzijn en zorg. Veel van deze voornemens hebben gevolgen voor de mogelijkheden van jongeren met een beperking om te participeren naar vermogen. Bijvoorbeeld de stelselwijzigingen met betrekking tot de AWBZ, de wet Zorg voor de jeugd, de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Werken naar Vermogen. De staatssecretaris...

Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Het ondersteunen van kinderen en jongeren met gevolgen van NAH in het onderwijs is belangrijk, omdat zowel uit de literatuur als uit de Nederlandse praktijk naar voren komt dat de onderwijsbehoefte van deze kinderen na het oplopen van hersenletsel drastisch verandert en de onderwijspraktijk tekort schiet. Thans worden kinderen van wie bekend is dat zij gevolgen ondervinden van NAH (meestal zijn dit de kinderen met de ernstigere letsels...

Opleiden in de school: Grip op het kwalitatief en kwantitatief op leiden van leraren in het mbo

Hoewel 'Opleiden in de School' in het primair en voortgezet onderwijs succesvol is,blijft het mbo om onduidelijke redenen achter. Op verzoek van het ministerie van OCW deed CINOP van maart 2011 tot en met augustus 2011 onderzoek naar de vraag hoe 'Opleiden in de School' een breed gedragen en succesvol(ler) concept wordt voor het mbo. Deze publicatie bevat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek, dat overigens uitgaat van...

Op weg naar passend onderwijs: 3, ervaringen en lessen voor de toekomst

Dit advies vervult drie functies.1. Het schetst een beeld van de ervaringen die de ECPO de afgelopen vier jaar met de evaluatie van de ontwikkeling van Passend onderwijs heeft opgedaan; dit vanuit de veronderstelling dat deze ervaringen van belang kunnen zijn voor de opzet en uitvoering van toekomstige activiteiten op het terrein van de evaluatie van Passend onderwijs 2. Dit advies wordt benut om verantwoording af te leggen over het werk dat...

Verkennend onderzoek dyslexie en dyscalculie

Door de aanscherping van de slaag- en zakregeling in het voortgezet onderwijs is de zorg bij de Kamer ontstaan of leerlingen met duscalculie en/of dyslexie voldoende ondersteuning krijgen tijdens het centraal examen om zo een eerlijke kans te hebben op slagen. Daarom is dit themaonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van hulpmiddelen tijdens het centraal examen voor leerlingen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie en/of dysacaculie...

Jaarboek onderwijs in cijfers 2011

Het jaarboek bestaat uit een aantal thematische hoofdstukken. Ze belichten onder meer stromen in het onderwijs, studievoortgang in de verscheidene onderwijssoorten, voortijdig schoolverlaten en de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt ingegaan op regionale verschillen.

Overheid en onderwijsbestel: Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010

Bij het onderwijsbestel gaat het niet alleen om het onderwijsstelsel, maar ook om het geïnstitutionaliseerde krachtenveld waardoor dat wordt beïnvloed: het geheel van overheden, instanties en organisaties binnen en buiten het onderwijsveld dat zich richt op het functioneren, voortbestaan en ontwikkelen van het onderwijsstelsel. Deze studie behandelt ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en de stelselproblemen die zich daarbij...

Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

In deze verkenning identificeert de raad verschillende achterstandsrisico's. Van individuele risico's is sprake wanneer jongeren door lichamelijke, mentale, psychische of psychosociale factoren belemmerd worden in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er groepsgebonden risico's op maatschappelijke achterstand. Het ouderlijk opleidingsniveau is nog steeds de belangrijkste voospeller van de schoolloopbaan en het maatschappelijk succes van...

Rapportage inventarisatie werkgelegenheidseffecten bezuinigingen passend onderwijs

rapportage van een kort onderzoek met het doel meer te weten te komen over de concrete werkgelegenheidseffecten van de bezuinigingen op passend onderwijs. Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 is een samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het kwantitatieve deel van de vragenlijst gepresenteerd, in de paragrafen: 2.1. Algemenene gegevens; 2.2. Gegevens over het personeels(reductie)beleid; 2.3. Gegevens...

Duurzame inzetbaarheid: Inventarisatie van doelgroepen en de noodzaak tot scholing

De Raad voor Werk en Inkomen heeft TNO gevraagd om een actueel inzicht te verschaffen in groepen werknemers met een relatief kwetsbare arbeidsmarktpositie en hun scholingsnoodzaak en -behoeften. Dit inzicht ontbreekt nog, maar het kan wel helpen bij het verder vormgeven aan landelijk, regionaal en sectoraal scholingsbeleid. 

Does adult education make a difference?: The results of a survey in eight European countries

In this report, is presented the results of a survey conducted in eight European countries, measuring to what extent adult education programs realized an increase in social inclusion. Moreover, it is studied which elements in the learning and life environment of the participants contribute to the increase of social inclusion. The current study aims to take a first step in measuring to what extent vulnerable adults show an increase in social...

Werkschrift van school naar werk

Het werkschrift van school naar werk gaat over werken. En wat daarbij komt kijken. Er moet een keuze gemaakt worden in waar men na school gaat werken. Dat kkan pas als men weet wat men leuk vindt en waarin men goed is. Men moet dus eerst meerweten over jezelf. Je leert jezelf het beste kennen door een ander te vragen wat ze van je vinden. Anderen zien dingen die men misschien nog niet wist. Of ze bevestigen wat men wel al wist. Ook door het...

De sociale staat van Nederland 2011

Dit is de zesde aflevering van 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daaruit aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van...

Maken ze meer mogelijk?: Studeren met een functiebeperking 2010; Vervolgmeting

Dit rapport gaat in op de oorzaken van vertraging en uitval van studenten met een functiebeperking. Ook wordt belicht wat de hogescholen en universiteiten doen om het deze studenten makkelijker te maken en of studenten daar tevreden over zijn. Deze onderzoeken komen voort uit het plan van aanpak van 2005 om de belemmeringen terug te dringen die studenten met een functiebeperking ondervinden in het hoger onderwijs. Dat plan van aanpak was hard...

Ik Leer Ook

Het project IkLeerOok ambieert samen te werken met ouders en hun netwerk met het doel dat hun zoon of dochter zo veel mogelijk onderdeel kan zijn van het gewone leven en een gewone school. In 'IkLeerOok' wordt van september 2010 tot maart 2013 met maximaal tien gezinnen gewerkt aan het creëren van een goede leeromgeving, samen met de school en de buurt.

StuPed: Leren werken in een fietsfabriek

In het project StuPed werken jongeren met een Wajongstatus in een fietsfabriek om te leren en werken. De afgelopen maanden hebben vijf Wajongers in deze fabriek 100 fietsen in elkaar gezet. Initiatiefnemer Henk Maas vertelt over StuPed. 'In de fabriek maken de jongeren fietsen die uitsluitend worden verkocht aan studenten voor een mooie prijs. Ze leren hier omgaan met de tijddruk en commerciële doelen. De fietsen zien er mooi uit en dat...

Zorgplicht in het buitenland

Met het verschijnen van de beleidsplannen met betrekking tot Passend onderwijs is ook het thema 'zorgplicht' geïntroduceerd in het onderwijs. Zorgplicht is beschreven als een resultaatsverplichting voor schoolbesturen. In de praktijk zullen de grootste uitdagingen voor zorgplicht, passend onderwijs en inclusief onderwijs vooral aan de orde komen bij beslissingen over het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte...

Opstaan tegen het thuiszitten

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat leerplichtige leerlingen (langdurig) thuiszitten. Het accent lag op preventie in het primair onderwijs, maar er is ook aandacht besteed aan problemen rond de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Bij dit onderzoek ging het nadrukkelijk niet om het verzamelen van representatieve gegevens. Het was de bedoeling van het onderzoek goede...

Referentiekader passend onderwijs: Concept 30 september 2011 ten behoeve van externe raadpleging

Uitgangspunt voor het wetsvoorstel passend onderwijs is bestuurlijke ruimte voor het onderwijsveld. Om scholen en schoolbesturen een hand te reiken in het uitvoeren van de wet, is dit referentiekader opgesteld. Voor de totstandkoming van het document hebben is intensief en conctructief overleg gevoerd met ouderorganisaties, onderwijsvakorganisaties en ketenpartners. Het referentiekader bestaat uit een algemeen deel dat nu voor u ligt en een...

Overbelaste jongeren in de regio Arnhem: Naar een gezamenlijke aanpak

Voortijdig schoolverlaten is meer dan een economisch vraagstuk. Het gaat om de toekomst van individuele, jonge mensen. Met de meeste van hen gaat het goed, maar een klein deel groeit op in zeer moeilijke omstandigheden. Zij hebben te maken met tal van problemen. Het is juist die opeenstameling van problemen die hen zwaar treft. Niet voor niets worden zij in het huidige beleid de ''overbelaste'' genoemd. In de regio Arnhem slaan...

Gedeelde zorg: Zorg in en om het onderwijs in de gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft de ambitie om samen met de relevante partners een sluitende zorgstructuur in en om het onderwijs te realiseren. Zijn Utrechtse scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen met hun maatschappelijke partners in staat om alle Utrechtse leerlingen goed te begeleiden en adequate zorg te bieden? Dat is de hoofdvraag voor dit onderzoek. Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn verschillende onderzoeksvragen...

Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen

Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in de huidige Wet Werken naar vermogen hebben juist tot doel meer uitstroom te realiseren en jonggehandicapten duurzaam een betaalde baan te laten vinden bij een reguliere werkgever. Het creëren van arbeidsmarkttoeleiding vanuit de school is niet altijd eenvoudig, evenals het vinden van voldoende...

Experiment budgetfinanciering in regionaal netwerk Eemland

Als de Wet Passend onderwijs naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treedt, krijgen alle nieuwe samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs langzaam maar zeker te maken met budgetfinanciering bij de bekostiging van speciale onderwijszorg. Naast directe kindplaatsbekostiging in het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 krijgt elk samenwerkingsverband de beschikking over een vrij besteedbaar normatief...

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011

Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen (ouder dan 65 jaar). 

Key Figures 2006-2010: Education, Culture and Science

Information of Education, Culture and Science in the Netherlands during 2006-2010.

Referentieraming 2011

De in deze publicatie toegelichte Referentieraming 2011 is de leerlingen- en studentenraming die als onderbouwing dient voor de begroting 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In hoofdstuk 1 wordt eerst een samenvatting gegeven van deze raming. Dit betredr de uitkomsten van deze raming, de verschillen ten opzichte van de vorige Referentieraming 2010 en de nieuwe gegevens die bij de nieuwe raming gebruikt zijn. In...

Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

De onderwijsraad geeft in dit advies overwegingen bij het concept-wetsvoorstel passend onderwijs, waarbij een herziening van het stelsel van speciale onderwijszorg beoogd wordt. 

Over de grenzen van de leerkracht: Passend onderwijs in de praktijk

In aanvulling op de gebruikelijke wetenschappelijke evaluaties van de ECPO is bij deze publicatie gekozen voor een journalistieke verkenning om een groter lezerspubliek te bereiken. De berekening neemt de lezer mee langs basis- en middelbare scholen, waar gesproken wordt met leerkrachten, interne begeleiders, zorgcoördinatoren en directeuren. Zij vertellen over hun ervaringen met zorgleerlingen en doen uit doeken in hoeverre beleid en praktijk...

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen: Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord

In dit rapport zijn docenten aan het woord docenten die veel kennis hebben over en ervaring hebben met Passend onderwijs. Zij vertellen hoe zij in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs vorm geven aan Passend onderwijs en wat zij daarbij nodig hebben. Met behulp van de informatie die diepte-interviews met zeventien docenten opleverden, aangevuld met een literatuurstudie, informatie uit gesprekken met leerlingen en lesobservaties...

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein

Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk en inkomen, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn. Duidelijk is dat zij bezuinigingen in eerste instantie willen realiseren door efficiencymaatregelen met betrekking tot sociaal maatschappelijk vastgoed en susidieverlening. Wanneer dit niet voldoende is lijkt het thema welzijn het meest geraakt te...

Rapportage regiogesprekken passend onderwijs

In het algemeen overleg met de Tweede Kamer op 16 februari 2011 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangekondigd de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs te betrekken bij de invoering van het nieuwe stelsel passend onderwijs. Om alle schoolbesturen de gelegenheid te geven hun opvattingen te delen over de invoering van het nieuwe stelsel, de effecten van de bezuinigingen en de te vormen samenwerkingsverbanden...

Passend onderwijs - passend beleid: Drie visies op beleidsvorming rondom passend onderwijs

Deze bundel bevat drie essays over de beleidsvorming rondom Passend onderwijs. Hoewel de beleidsvormiong rondom Passend onderwijs strikt genomen nog geen lange geschiedenis kent, is het - ongeveer vijf jaar na de start - toch interessant eens na te gaan onder welk gesternte dit proces is begonnen en hoe het daarna is verlopen. Het gaat daarbij vooral om de reconstructie van uitgangspunten en de sturing van het proces. Deze wens tot...

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen

Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom van jongeren in de Wajong is de afgelopen jaren gestegen. Met name jongeren met een ontwikkelingsstoornis, waaronder gedragsproblematiek, doen steeds vaker een beroep op de Wajong. Deze jongeren zijn grotendeels te vinden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO; cluster 3 en 4) en het...

Ambulante Begeleiding verhelderd: Onderzoek naar de geïndiceerde ambulante begeleiding bij REC Vierland-Zuid

Verslag gedaan van een onderzoek naar de inhoud en uitkomsten van de geïndiceerde ambulante begeleiding (AB) van REC Vierland-Zuid. REC Vierland bestaat uit een aantal scholen dat basis- en voortgezet onderwijs biedt aan kinderen met ernstige leer- en gedragsproblemen en psychopathologie (cluster4). Samen vormen deze scholen één Regionaal Expertisecentrum (REC).

Deskundige jeugdzorg op scholen in regio Tilburg

Zorginstelling Kompaan en De Bocht in Tilburg begint na de zomervakantie met een experiment op tien middelbare scholen in de regio Tilburg en drie scholen in de regio Waalwijk om met de inzet van opvoedingsdeskundigen de jeugdzorg in het voortgezet onderwijs te intensiveren. Dat moet uiteindelijk leiden tot kortere wachtlijsten. De opvoedingsdeskundige biedt acht uur per week per school onder meer begeleiding, advies en consultatie ter...

Brain Integration Programma

Het Brain Integration Programma (BIP) is bedoeld voor mensen met een NAH die in een latere fase maatschappelijk vastlopen danwel dreigen vast te lopen. Meestal is er bij deze doelgroep sprake van het zogenaamde 'uitgerevalideerd' zijn wat betreft de primaire revalidatieperiode. 

Landelijke Stichting Werkschool

De formule van De Werkschool is stevig en herkenbaar en biedt alle ruimte voor maatwerk op regionaal niveau. Daartoe is er in elke arbeidsmarktregio een regionale Werkschool. 

Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking: Advies in opdracht van het Ministerie van OCW

De commissie Maatstaf adviseert de vorming van een landelijk kennis- en expertisecentrum om de belemmeringen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs verder terug te dringen.

Kwalitiet basiszorg in beeld: Rapport van een onderzoek naar de kwaliteit van basiszorg en de tevredenheid van ouders over de zorg in de scholen in het kader van een pilot Passend onderwijs

In het kader van de uitwerking van het werkdocument 'Passend onderwijs en het referentiekader voor de zorgplicht' is in 2010 een pilot gestart om standaarden en indicatoren basiszorg in de praktijk te toetsen. De Stichting Catent is bereid geweest een bijdrage te leveren aan deze pilot. Catent heeft in het kader van de pilot in 2010-2011 in alle scholen (34 scholen/locaties) een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de basiszorg en...

Stichting D'RAN helpt kwetsbare jongeren aan werk

Meer duurzame arbeid voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt en/of sociaal-emotionele problematiek. Dat wil Stichting D'RAN in de Achterhoek bereiken door te gaan samenwerken met gemeenten, midden- en kleinbedrijf (mkb), zorginstellingen, (speciaal) onderwijs etc. In de Stichting D’RAN zitten alle scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de Achterhoek. Het regionale mbo is...

World report on disablity

The first ever World report on disability, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to them and the many obstacles they face in...

Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid: Stand van zaken en ontwikkelingen in de periode 1994-2007

Het onderzoek dat in deze brochure centraal staat kent twee hoofdvragen: 1. Hoe hebben schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen uit achterstandsgroepen (doelgroepleerlingen)zi zich ontwikkeld in de periode 1994-2007, ten opzichte van leerlingen die niet tot een achterstandsgroep behoren? 2. Is er sprake van cognitief talent bij leerlingen uit achterstandsgroepen dat nog onvoldoende benut wordt? De achtergrond voor de eerste vraag is...

Actieplan leraren 2020

Dit kabinet zet in op versterking van de kwaliteit van het onderwijs. De leraar en de schoolleider zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs, en onmisbaar voor de verbetering ervan1. Dit plan beschrijft daarom hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders verbeterd kan worden, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Dit plan bevat de concrete doelen die dit kabinet zich stelt voor de...

Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs: Advies

Advies en kritische analyse over de knelpunten in het Wetsvoorstel Passend Onderwijs aan de minister van OCW van het ECPO. Een blik op de toekomst en de onbedoelde effecten die invoering met zich mee kunnen brengen. 

Kerncijfers 2006-2010: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In deze publicatie presenteert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de meest recente cijfers over resultaten en ontwikkelingen in onderwijs,cultuur en wetenschap. Kerncijfers 2006-2010 bevat een aantal vaste hoofdstukken over onderwijs, studiefinanciering, cultuur en media,
emancipatie en wetenschap. Per onderwijssector kunt u gegevens vinden over deelnemers, instellingen, personeel, resultaten en uitgaven. Daarnaast zijn er...

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Sociale stijging en daling in perspectief

Jarenlang is in Nederland gestreefd naar sociale stijging. Een hoger opleidingsniveau, meer welvaart en meer inkomen waren wens en praktijk van beleid en samenleving. Bovendien streefden we naar een open samenleving in plaats van de traditionele klassenmaatschappij. De invloed van het ouderlijk milieu op de maatschappelijke positie van kinderen werd vervangen door een samenleving waar eenieder zijn eigen talent via het breed toegankelijke...

Handvatten voor voorlichtingen binnen het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs

In november en december 2010 heeft er op initiatief van NSGK een vervolgonderzoek plaatsgevonden onder organisaties die voorlichtingen geven aan opleidingen binnen het Beroepsonderwijs (MBO en HBO). Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop Beroepsopleidingen het beste benaderd kunnen worden door patiënten- en belangenorganisaties. Hoe kom je er binnen? Aanleiding voor dit onderzoek was de uitkomst van een eerder...

Aandacht voor beeldvorming in het onderwijsprogramma van scholen

Vanaf eind september tot en met eind november 2010 heeft onderzoek plaatsgevonden onder scholen in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Op welke wijze wordt er in het onderwijsprogramma van scholen aandacht besteed aan „leven met een beperking” en de beeldvorming van mensen met een handicap? 

De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken : Een onderzoek onder beroepsonderwijsinstellingen

De toegankelijkheid in het beroepsonderwijs is voor studenten met een handicap of chronische ziekte nog steeds verre van ideaal. Dat blijkt uit onderzoek dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft laten uitvoeren in praktijkonderwijs, MBO, HBO en WO. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om adequate begeleiding. De meeste instellingen in het beroepsonderwijs voeren beleid gericht op het wegnemen...

Monitor krachtig meesterschap: een eerste verkenning

Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van OCW monitort de inspectie de implementatie van acht activiteiten uit de nota Krachtig Meesterschap. Deze activiteiten hebben betrekking op het volgende: ontwikkeling en implementatie kennisbasis en -toetsen (inclusief de externe legitimering);
de invoering van intake-en studiekeuzegesprekken; de ontwikkeling en implementatie van "summercourses"; de implementatie van afspraken over...

Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs: Reactie op het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015

Met het Actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 uit februari 2011 wil het kabinet de kwaliteit van het beroepsonderwijs verbeteren. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Onderwijsraad gevraagd advies uit te brengen over de hoofdlijn van de voorstellen uit het Actieplan en de implementatie ervan. De raad onderschrijft de inzet van het Actieplan op verbetering van de kwaliteit, de bestuurbaarheid en de aantrekkelijkheid...

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief bij mbo-instellingen: Resultaten van een verkennend onderzoek naar de relatie tussen het opleidingen- en informatieaanbod aan deelnemers en de arbeidsmarkt

De Inspectie van het Onderwijs verrichtte in 2009 een verkennend onderzoek naar hoe bekostigde mbo-instellingen de zorgplicht rondom het arbeidsmarktperspectief vormgeven. Aanleiding is dat het vanaf augustus 2008 wettelijk verplicht is om zorg te dragen voor duidelijkheid over het arbeidsmarktperspectief. Aan de nieuwe zorgplicht arbeidsmarktperspectief wordt, wat betreft het aanbod aan opleidingen en de informatieverstrekking aan deelnemers...

Transitiepraktijken vso: Een overzicht van de transitie-activiteiten van scholen voor VSO

Het grootste deel van de jongeren met een beperking op weg naar hun volwassenheid neemt deel
aan het speciaal onderwijs. Het is dan ook op die plek waar we kunnen kijken in hoeverre de
scholen aandacht besteden aan die aspecten die nodig zijn om de jongeren met een beperking zo
goed mogelijk voor te bereiden op een volwassen en zoveel mogelijk zelfstandig leven in werken,
wonen en vrije tijd. Om dat kijkje te kunnen nemen moeten we eerst...

Onderwijs vormt

Hoe kan het onderwijs worden gestimuleerd om een eigentijdse invulling te geven aan vorming? De Onderwijsraad geeft in dit advies antwoord op deze vraag van de Eerste Kamer. Dit advies stelt de rol van de leraar centraal. Om zich te kunnen vormen hebben kinderen en jongeren anderen nodig, waaronder leraren, die kennis aanreiken en deskundigheid tonen en die bepaalde waarden of idealen in hun handelen laten zien. Leraren en docenten vervullen...

Hoe vormt het onderwijs jongeren?: Goede voorbeelden uit de praktijk; Jaarboekje 2010

De taak van het onderwijs is veelomvattend. Het gaat niet alleen om het bijbrengen van lees- en rekenvaardigheden, maar ook van bredere kennis, sociale vaardigheden en kritisch denkvermogen, allemaal allemaal zaken die nauw met elkaar samenhangen. Scholen hebben, kort gezegd, de (wettelijke) opdracht om kinderen en jongeren te vormen. Het is goed om regelmatig stil te staan bij de vraag hoe scholen de vormingsopdracht invullen. Hoe ze...

Advies naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

Een advies van de Onderwijsraad als reactie op de aankondiging van de minister van Onderwijs op een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet onderwijs. De raad stelt dat er ruimte is voor het verhogen van het kennisniveau van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om deze ruimte te benutten is inzet op kwaliteit gekoppeld aan hoge eisen nodig. 

Zicht op werk: De werkschool als werkend perspectief

Het vorige kabinet heeft in zijn demissionaire periode met interesse kennisgenomen van de gedachte om tot het oprichten van een zogenoemde Werkschool te komen. Jongeren zonder startkwalificatie leren op de Werkschool in de praktijk een vak en krijgen voldoende bagage mee om zich geheel of gedeeltelijk zelfstandig te redden op de arbeidsmarkt. De Werkschool is een instrument om voor en namens de genoemde scholen de brug naar de arbeidsmarkt te...

The Colour Kitchen

In restaurant The Colour Kitchen in Amsterdam volgen Wajongers die weinig kans hebben op een baan, een praktijkopleiding tot kok of gastheer of gastvrouw. Dit project, genaamd Colour your Dreams, duurt een jaar. De leerlingen krijgen hierbij dagelijks begeleiding van professionals. Niet alleen in de keuken, maar ook bij het maken van huiswerk en bijvoorbeeld het beheren van hun financiën of zaken rondom wonen. Zeven afgestudeerde Wajongers...

Zorgorganisaties in beeld: Zorgorganisaties in beeld rond jongeren met een beperking; Een beschrijving van actoren en samenhang met de wereld van onderwijs en arbeid

Jongeren met een beperking hebben te maken met een groot aantal organisaties en professionals op het terrein van zorg, onderwijs, werk en wonen. Voor de jongeren en hun ouders of verzorgers is het belangrijk te weten wie welke taak heeft. Wie is die ander? Welke formele taak heeft die ander? Deze informatie is ook essentieel voor organisaties en professionals die zich beroepsmatig bezig houden met deze jongeren. Dit rapport wil: 1. een helder...

Hoera! Ik ga weer naar school: Leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten

Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is van belang voor de samenleving en voor het individu. De samenleving heeft baat bij volwaardige deelnemers en elk mens heeft er baat bij dat hij mee kan doen. In Nederland bestaat een leerplicht opgenomen in de Leerplichtwet. In de Nederlandse wetgeving is geen recht op toegang tot een school opgenomen. Kinderen met gedragsproblemen en/of psychische problemen ondervinden nogal eens moeilijkheden...

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren

Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.000 leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso tot een gecoördineerde en een meer duurzame arbeidsparticipatie leidt. Het antwoord op de vragen 'Wat dient te gebeuren' en 'Wat zijn de te verwachten opbrengsten' zijn hierin opgenomen. Gekozen is voor een breedtestrategie...

Wettelijk kader passend onderwijs

Kernelementen van het nieuwe wettelijke kader voor passend onderwijs zijn de zorgplicht, de versterking van de samenwerkingsverbanden en de budgetfinanciering. In deze publicatie worden de verschillende onderdelen van het nieuwe wettelijke kader toegelicht. In hoofdstuk 2 vindt u allereerst een toelichting op de zorgplicht. Deze wordt gevolgd door de nieuwe inrichting van de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs en de...

Passend onderwijs voor iedereen: De huidige regelingen van de bekostiging zorg in PO, VO, (V)SO en MBO

Met de aangekondigde komst van passend onderwijs in 2012 wordt de bekostiging van de zorg ingrijpend gewijzigd. Daarom is het zinvol de huidige regelingen op een rij te hebben. Dan is immers beter na te gaan wat de veranderingen zijn en wat de gevolgen inhouden. Bovendien wordt de bekostiging van de zorg voor een belangrijk deel gebaseerd op de principes die gelden voor de huidige zorgbekostiging WSNS. Goede kennis van zaken is dus nodig voor...

Onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel: een inventarisatie van bestaande praktijken: eindrapportage

Het voorliggende rapport is een inventarisatie van de bestaande praktijk in het onderwijs aan
leerlingen met NAH. Aan het onderzoek is vorm gegeven door middel van een literatuurstudie en een uitgebreide enquête. De enquête is gehouden onder de scholen van Cluster 3. Hieronder vallen de mytyl- en tyltylscholen, de scholen voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen (ZML), de scholen voor langdurig zieke kinderen (LZK...

= Natuurlijk welkom op school!: Goede voorbeelden van leerlingen met een beperking in het regulier
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland onderwijs =

De kwaliteit van het onderwijs in cluster 1

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs aan de cluster 1-instellingen en het onderwijs aan leerlingen die met een cluster 1-indicatie regulier onderwijs volgen met inzet van ambulante onderwijskundige begeleiding. Cluster 1-leerlingen hebben een visuele beperking. Ze gaan naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (het (v)so) of gaan naar het regulier onderwijs met extra...

Invulling taakstelling passend onderwijs

Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling opgenomen op dit budget van € 50 miljoen in 2012 en € 300 miljoen structureel met ingang van 2013. In deze publicaite wordt uitgelegd hoe het kabinet deze taakstelling wil invullen. Tot de invoering van het nieuwe stelsel blijft de huidige openeinde regeling van kracht. Mocht er in de...

Inclusion and education in European countries: Final report: 2. Comparative conclusions

The present study has been carried out by a consortium of thirteen researchers and their institutes, who are all level I experts in one or more fields as relevant. These fields are team leading, on the one hand, and topical fields, namely social inclusion related issues, organisation of teacher and school education in the different countries concerned, as well as the social sciences of education. Measures and strategies to foster inclusion in...

Goed bezig!: GGz jongeren over opleiding en werk

In dit boek vertellen jongeren namelijk waar ze echt mee geholpen zijn in de GGz-hulpverlening. De verhalen laten zien dat GGz-hulpverleners jonge mensen met psychische problemen wel degelijk kunnen helpen om te blijven studeren en werken. Kijken naar de mogelijkheden van jongeren, niet naar hun beperkingen. Goed luisteren naar hun wensen en ambities en samen zoeken naar wegen om het voor elkaar te krijgen. Deelname aan de samenleving, een...

Eindrapportage: Onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel: een inventarisatie van bestaande praktijken

Het rapport is een verslag van een onderzoek naar de situatie in het speciaal onderwijs met betrekking tot leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Aan het onderzoek is vorm gegeven door middel van een literatuurstudie en een uitgebreide enquete. De enqete is gehouden onder de scholen van Cluster 3. Hieronder vallen de mytyl -en tyltylscholen, de scholen voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen (ZML), de scholen...

Onderzoek naar gedragsproblemen van kinderen op basisscholen

In het onderzoek wordt gekeken naar de gecombineerde werking van twee programma's voor preventie van gedragsproblemen: Taakspel en het programma alternatieve denkstrategieën (PAD). Beide programma's afzonderlijk zijn zowel binnen als buiten Nederland onderzocht op hun effectiviteit. 

EuregioProject Hand in Hand: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland; Regels, wetten en voorbeelden

Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie van wetten, regels ten aanzien van mensen met verstandelijke beperkingen, hun grondrechten, onderwijsdeelname en mogelijkheden voor werk. Praktijkvoorbeelden illustreren de Nederlandse situatie anno 2010. De informatie is afkomstig uit diverse bronnen.

Samen Leren; VN verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen

Het nieuwe VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kiest voor een inclusief onderwijssysteem. Artikel 24 in het verdrag verplicht staten een inclusief onderwijssysteem te waarborgen waarbij binnen het algemene onderwijssysteem personen met een beperking de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs mogelijk te maken. Het onderwijs moet zonder discriminatie op grond van handicap zijn en...

Naar Hollands gebruik? Studie diversiteit in het Jeugdbeleid

In opdracht van ZonMw onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het gebruik van voorzieningen door autochtone en allochtone jeugdigen en hun ouders in Nederland. 

Jaarboek onderwijs in cijfers 2010

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs. Het boek is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of op een andere manier geïnteresseerd is in het onderwijs in Nederland. De nieuwe editie is iets anders van opzet dan de vorige. In plaats van een indeling in onderwijssoorten zijn de hoofdstukken nu thematisch ingericht. Er
zijn bijvoorbeeld hoofdstukken over stromen in het...

Factsheet Passend Onderwijs: November 2010

Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari 2010. De informatie is vooral bedoeld voor de Tweede Kamer en voor het onderwijsveld. In deze factsheet vindt u gegevens over de ontwikkeling van het aantal zorgleerlingen in Nederland. Naast het aantal zorgleerlingen in de afgelopen vijf schooljaren, komen ook het aantal leerlingen per...

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische klachten. Ongeveer 3000 zijn 'leerplichtig', zij moeten naar school. Maar de cliëntenraad heeft gemerkt dat er veel jeugdigen die in behandeling zijn, toch niet naar school gaan. De cliëntenraad heeft daarom een onderzoek laten doen om hier meer over te weten te komen. In het...

Gebruikerstoets "Studeren met een handicap 2010": De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun opleiding en instelling

In dit rapport worden de resultaten samengevat van de 'handicapmodule', dus
van de specifieke vragen over (knelpunten in) de service van opleidingen aan studenten met een
handicap. Dankzij de grootschaliger opzet van de enquête (met dit jaar meer dan 15.000 oordelen van studenten met een handicap) zijn deze resultaten nu robuuster en fijnmaziger dan ooit. Antwoorden van studenten met een handicap over de 'gewone'...

Passend onderwijs in de koploperregio's: Voortgang in het schooljaar 2009/2010

In 2010 heeft de ECPO aan een combinatie van het Kohnstamm Instituut en het ITS gevraagd vervolgonderzoek te doen bij deze negen koplopers van de eerste tranche en tevens de stand van zaken in kaart te brengen bij de koplopers van de tweede tranche (17 regio's), die in 2009 van start zijn gegaan. Een complicerend aspect bij de ontwikkeling van Passend onderwijs is dat de staatssecretaris in november 2009 heeft besloten tot een heroverweging...

Advies: Op weg naar passend onderwijs 2; voortgang 2009-2010

Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs betreffende de verdere voortgang van de beleidsoperatie die onder de noemer Passend onderwijs in gang is gezet. 

Past het onderwijs?: Inventarisatie van ervaringen van jongeren met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs

De invoering van Passend Onderwijs is een proces dat 'van onderop' wordt ingevoerd. Er zijn diverse veldinitiatieven en experimenten gestart om vanuit praktijkervaring nieuwe wetgeving te ontwikkelen. De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) is ingesteld om deze experimenten en veldinitiatieven te evalueren en de staatssecretaris van OCW over de vormgeving van passend onderwijs te adviseren. In het kader van deze taak...

Transition to Adult Living: An Information and Resource Guide

This guide is designed to help students and their families, local education agencies, teachers, communities, and state agencies facilitate the movement from school to post-school activities. This guide supports compliance with federal and state law by showcasing research on best practices in secondary transition that helps youth move into adult roles.

Een nulmeting van de positie van Marokkaanse Nederlanders in 22 gemeenten.

In deze monitor uit 2010 wordt informatie gepresenteerd over migratie en demografische kenmerken, onderwijspositie en voortijdig schoolverlaten, arbeid en uitkeringen en criminaliteit. 

Oriëntatiecursus Schadeverzekeringen voor Wajongeren

Wajongeren oriënteren zich in verzekeringen en voor “Toppers” is er betaald werk.
Speciaal voor Wajongeren organiseert ROC Midden Nederland REA College een oriëntatiecursus Schadeverzekeringen. Dat doen wij in samenwerking met het bedrijf Insurance Point.

Comparisons across time of the outcomes of youth with disabilities up to 4 years after high school: A report of findings from the National Longitudinal Transition Study (NLTS) and the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2

NLTS2 is a 10-year-long study of the characteristics, experiences, and outcomes of a nationally representative sample of youth with disabilities who were 13 to 16 years old and receiving special education services in grade 7 or above on December 1, 2000. NLTS was a 6-year-long study of youth with disabilities who were in grade 7 or above and ages 13 through 21 in the 1983–84 school year. This report focuses on the subset of youth...

Multiculturele diversiteit en onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften: Samenvattend verslag

Dit verslag is een samenvatting van de resultaten van de analyse die is uitgevoerd door het European Agency for Development in Special Needs Education (het Agency) over het Onderwijs voor leerlingen
met specifieke behoeften en een allochtone achtergrond.

Onderwijs aan leerlingen met beperkingen in Europa (Deel 2): Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool. Thematische Uitgave

Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool geeft een overzicht van de relevante informatie die het European Agency for Development in Special Needs Education samenbracht. Het behandelt drie prioritaire thema’s in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen: inclusief onderwijs en klaspraktijk in het secundair (voortgezet) onderwijs; toegang tot hoger onderwijs voor studenten met specifieke
onderwijsbehoeften; de overstap van school...

De rol van de school bij de opvoeding: Onderzoek ten behoeve van het Opvoeddebat6

De 'Opiniemonitor opvoeddebat' bestaat uit een aantal metingen, waarvan de meting in het kader van opvoeding en de rol van onderwijs wordt gerapporteerd. Mett dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: Welke kennis hebben ouders van een bepaald opvoedthema? Bijvoorbeeld: Weten ouders waar ze moeten zijn voor hulp (instanties e.d.)? Wat vinden ouders van het thema? (houding). Bijvoorbeeld: op welke manier vinden ouders hoe de...

Voortijdige schoolverlaters: Aanleiding en gevolgen

Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder voortijdige schoolverlaters van het schooljaar 2007/2008. In dit schooljaar verlieten in totaal 46.800 jongeren (=100%) het onderwijs voortijdig (d.w. z. zonder diploma op minimaal MBO niveau 2 dan wel een HAVO of VWO diploma). Van hen verliet 85% (39.600 jongeren) de laatst gevolgde opleiding vroegtijdig, terwijl 15% (7.200 jongeren het onderwijs rechtstreeks verliet na het behalen van een VMBO dan...

Een oriëntatie op de situatie van jongeren met een beperking in school en werk in Europa

Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons "best practices" zien? Dat was de vraag die Crossoverkreeg van parlementariërs. CrossOver pakte de vraag op en ging op zoek naar het antwoord. In het eerste deel wordt een kort overzicht gegeven betreffende de stand van zaken in Europa. Daarna in een aantal landen binnen Europa waarover gegevens zijn gevonden. Soms wordt een eerste blik...

Kiezen moet je (stimu)leren: Onderzoek naar de behoeften van Vmbo'ers en Mbo'ers in de doorstroom van het Vmbo naar het Mbo

In opdracht van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en het Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), is een onderzoek gehouden naar de ervaringen van leerlingen met betrekking tot de doorstroom van het Vmbo naar het Mbo. Met dit onderzoek worden de ervaringen en behoeften van leerlingen met betrekking tot informatie en de begeleiding bij het maken van hun studiekeuze in kaart gebracht. In het eerste hoofdstuk zal een inleiding op...

Agenda (V)SO Passend Onderwijs

Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en de instellingen en scholen voor (v)so blijkt dat er in deze sector nog veel te doen staat. De scholen en REC's zijn zich bewust van deze noodzaak, zijn bereid daar in te investeren en zijn daarmee reeds op verschillende plaatsen bezig. 

AWBZ-zorg op school of opleiding: Brochure voor (ouders van) leerlingen of studenten met een beperking

Deze brochure gaat in op de veranderingen in de begeleiding op school of opleiding en maakt ook duidelijk welke andere mogelijkheden er nog zijn voor AWBZ-zorg op school of opleiding. 

Walkant project: autistische jongeren met zorg naar school

Er zijn autistische jongeren (12-18 jaar) voor wie het huidige aanbod binnen het cluster 4 VSO ondeerwijs nog niet passend genoeg is. Zij kunnen niet voldoen aan het gewenste niveau van zelfstandigheid, sociale competentie, en schools perspectief. Een aantal van deze jongeren zit nu thuis en dat mag niet zo blijven. Stichting de Walkant is kort geleden opgericht met als eerste doel het aanbieden van zorg in combinatie met onderwijs. In...

Natuurlijk willen risicojongeren leren: Methodiekbeschrijving

In deze publicatie wordt een methodiek beschreven die ontwikkeld is om risicojongeren op één of andere manier in beweging te krijgen richting school en werk. De titel "natuurlijk willen risicojongeren leren" verwijst naar het uitgangspunt dat iedereen wil leren, en ook naar 'natuurlijk leren' als pedagogische benadering: leren in en van het 'echte' leven. De kern van de methodiek is 'gewoon doen' en...

Advies Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg

Advies over verevening als uitgangspunt voor de verdeling van het voor speciale onderwijszorg beschikbare budgetmodel. Dit advies heeft betrekking over de verdeling van de middelen niet op de toereikendheid van het budget. Verevening biedt van de beschikbare verdeelmodellen de meeste voordelen: objectief, transparant en ongevoelig voor strategisch gedrag. Het advies gaat uitgebreid in op, ondermeer, het al dan niet werken met uitzonderingen...

Klaar voor het werk?: Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs

In dit onderzoek is nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen voor VSO en Praktijkonderwijs (PrO) hun leerlingen bieden, hoeveel leerlingen daarin participeren en welke certificeringscriteria er specifiek worden gehanteerd voor de branchegerichte cursussen in dez onderwijstypen. Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de responderende PrO scholen (73%)AKA / MBO-niveau-1 voor hun leerlingen mogelijk maakt binnen het PrO dan...

EVC gemeten: Een onderzoek naar het aantal gerealiseerde EVC in de periode 2005-2009

De projectdirectie Leren en Werken, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft als opdracht leerwerktrajecten te realiseren. Leerwerktrajecten kunnen op twee wijzen worden gerealiseerd, namelijk via een duaal traject (leren en werken tegelijkertijd op de werkvloer) of een EVC-traject (erkennen van verworven competenties). De hoofdvraag van het...

Eindverslag vragenlijstonderzoek rugzakouders

Veel kinderen met een beperking gaan naar scholen voor speciaal onderwijs. Hun ouders worden daar veelal opgevangen en ondersteund. Ook vinden deze ouders elkaar relatief gemakkelijk om hun vreugdes en zorgen te delen, elkaar te steunen op momenten dat het wat minder gaat en om elkaar te informeren over van alles wat er zich gedurende de schoolloopbaan van hun kind voordoet. Heel anders is dat voor ouders van kinderen met een beperking die het...

Van alliantievorming tot arrangementen. Samenwerking arbeidsmarkt – mbo: handreiking voor het mbo

Naast het geven van goed beroepsonderwijs wordt van mbo-instellingen steeds meer verwacht: ondersteunen van vernieuwingen in het bedrijfsleven, zorgen dat jongeren meer worden opgeleid voor beroepen waar de arbeidsmarkt om vraagt en mbo's dragen bij aan het opleiden van werkenden en werkzoekenden. Ondernemers en gemeenten kloppen hiervoor steeds vaker aan bij onderwijsinstellingen zoals het mbo. Voor het rapport zijn daarom speciaal voor...

MBO-diploma in tijden van crisis: Doorleren of werk zoeken

Omdat Nederland in een economische malaise verkeert, zijn scholieren van het mbo die in de zomer van 2009 hun eindexamen hebben gedaan middels het School Ex Programma aangespoord om door te leren. Dit om een oplopen van de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het Ministerie van Onderwijss, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het Researchcentrum...

Het Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo richt zich op het screenen en verder diagnosticeren van dyslexie in het mbo. Ook biedt het richtlijnen en voorbeelden voor docenten en studieloopbaanbegeleiders om studenten met dyslexie te begeleiden. Daarnaast staan er handvatten in om dyslexiebeleid te ontwikkelen en te implementeren binnen de eigen mbo-instelling. Een belangrijk deel van het protocol richt zich op de begeleidingsmogelijkheden die de student op...

Meer mogelijk maken: Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

In het voorliggende rapport geeft de commissie adviezen die gericht zijn op het slechten van barrières die het hoger onderwijs nog kent voor studenten met een functiebeperking. En dat zijn er nog te veel. De onderwijsinstellingen dienen het beleid ten aanzien van studeren met een functiebeperking beter vorm te geven en de ingezette richting van de afgelopen jaren uit te bouwen en te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Literatuurstudie Onderwijsraad "Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen"

In deze studie is voor de vraag van de Onderwijsraad 'Hoe kan het onderwijs aan zorgleerlingen met gedragsproblemen worden verbeterd? ' een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarin nationale en internationale bronnen zijn geraadpleegd. De literatuur laat zien dat vooral externaliserende gedragsproblemen handelingsverlegenheid oproepen. Echter, ook andere leerlingkenmerken spelen een rol, zoals een moeilijk temperament, lage leerprestaties...

Onbelemmerd studeren: Beleid en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs

De toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs is een groot goed: iedereen die over capaciteiten beschikt om een opleiding te volgen, moet daartoe in staat worden gesteld. In dit kader ondrzoekt de inspectie regelmatig hoe toegankelijk het hoger onderwijs in de praktijk is. Studenten met een functiebeperking vormen een groep waar speciale aandacht naar uitgaat. Geen van de onderzochte instellingen voldoet over de gehele breedte van de...

Jaarboek onderwijs in cijfers 2009

Voor u ligt de elfde editie van het Jaarboek onderwijs in cijfers. Ieder jaar presenteert het CBS op deze manier de meest actuele informatie over het Nederlandse onderwijs. Het apport is bedoeld als maslagwerk voor iedereen die beroepshalve of op een andere manier geïnteresseerd is in het oderwijs in Nederland.Het Jaarboek onderwijs bestaat uit vaste hoofdstukken met informatie over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven...

Blikvanger 3 en 5-13

Methodiek voor het in kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel van kinderen zoals door hun ouders/verzorgers wordt gezien.De ouder(s) of verzorger(s) van het kind geven van een reeks uitspraken aan in hoeverre ze het kind hierin erkennen. 

Gebruikerstoets: studeren met een handicap 2008; Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Om de knelpunten en mogelijke aanpassingen van de studenten met functiebeperkingen in kaart te brengen, is in samenwerking met het expertisecentrum handicap en studie de mening van de studenten onderzocht. Daarbij is gebruik gemaakt van de Nationale Studenten Enquête (NSE) waar de vragen over studeren met een handicap aan de vragenlijst zijn toegevoegd. De enquête, waarvan de resultaten in dit rapport gepresenteerd worden, keert...

Een duwtje in de rug: Evaluatie van de provinciale leerbonnen

Met de leerbon wordt beoogd Brabanders te verleiden een opleiding of cursus te gaan volgen met als doel bevordering en/of versterken van de arbeidsmarkt- en maatschappelijke participatie. De leerbon is met name bedoeld voor laagopgeleiden. Het onderzoek maakt duidelijk dat met het inzetten van de leerbon de Provincie in haar opzet geslaagd is. Dit wordt zowel bevestigd door de cijfers als ook door de uitkomsten van de interviews

Ambulante zorg: Concept 1 december 2008

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin een analyse te maken van de huidige ambulante geïndiceerde zorg die provincies en grootstedelijke regio's binnen het kader van de Wet op de jeugdzorg bieden. De analyse richt zich op de vraag welke elementen onderscheidend en kenmerkend zijn, in hoeverre de effectiviteit van de varianten methodisch is onderbouwd en welke doelgroepen in relatie...

Zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel ; Een raamprogramma voor Research en Development

Het verbeterprogramma heeft de vorm gekregen van een raamprogramma, dat als volgt is opgebouwd. Na de inleiding volgt hoofdstuk 2 dat zicht geeft op de achtergrond van et programma in het licht van relevante nationale en internationale ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de doelgroep, de doelstelling en beoogde opbrengst van het programma. Hoofdstuk 4 bevat een gedetailleerde uitwerking van het programma, beschrijft welke...

Werken en leren : De omslag

Deze publicatie vormt de opbrengst van het project ‘leren en werken in beeld’. Het doel van dit project is het bundelen van bestaande
ervaringskennis over krachtige leer(werk) omgevingen voor jongeren met een functiebeperking. Deze publicatie bestaat uit vier delen:

Deel A: terreinverkenning leren en werken Het eerste deel geeft in vogelvlucht een overzicht van de beschikbare kennis over leren en werken. Hierin wordt zowel de...

VN verdrag : over de rechten van mensen met een handicap de betekenis voor de praktijk

Op 13 december 2006 keurt de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap goed. Een gebeurtenis van historisch belang voor 650 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte over de hele wereld. Dat was eind 2006. Hoe staat het begin 2009 ervoor? Op 30 maart 2007 ondertekent Nederland het Verdrag. Opnieuw een mijlpaal. Maar daarna wordt het opvallend stil. De VN-lidstaten moeten het VN-Verdrag...

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met autisme in het middelbaar beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met autisme staan beschreven . Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs.

Stand van educatief Nederland 2009

Een grotere betrokkenheid van de samenleving bij onderwijs. Dat is de wens die de raad in dit advies uitspreekt. Daarbij gaat het de raad met name om actieve betrokkenheid, dus niet alleen praten over, maar daadwerkelijk iets doen voor het onderwijs.De raad komt tot deze wens na een analyse van nationale en internationale gegevens en rapporten over onderwijs en onderwijsbeleid in de afgelopen vier jaar. Vier jaar geleden maakte de raad in zijn...

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met ADHD in het middelbaar beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met ADHD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in onderwijs.

Speciale aandacht gevraagd : voor een stagiaire met NLD in de werkruimte

Brochure voor praktijkbegeleiders waarin de kenmerken van een stagiaire met NLD (Non verbal Learning Disability) staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als praktijkbegeleider kunt gebruiken bij het omgaan met de stagiaire in de werksituatie.

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met NLD in het middelbaar beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student NLD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs.

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van15 januari 2008, nr. JOZ/94546, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap ; artikelen en toelichting

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met Antisociale gedragscode of ODD

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met antisociaal gedrag staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs.

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met Bordeline Persoonlijkheidsstoornis in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met Bordeline persoonlijkheidsstoornis staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs

Uitwerking passend onderwijs

Uitwerking passend onderwijs ; De brief is opgebouwd uit vier delen: Eerst wordt ingegaan op de voorgeschiedenis die aanleiding is voor de herziening van de zorgstructuren in het funderend onderwijs., In deel twee worden vervolgens de hoofdlijnen van het nieuwe beleid geschetst. Het invoerings- en wetgevingstraject worden beschreven in deel drie. In dat deel wordt ook ingegaan op de evaluatie. In het laatste deel wordt het financiële...

Niemand houdt van ze

Onderzoek naar de oorzaken van voortijdig schoolverlaten. Het onderzoek moet leiden tot een advies aan de regering over deze problematiek. De leerlingen die uitvallen zijn: De ‘opstappers’ ; ze verlaten de school wanneer leren minder aantrekkelijk voor ze is dan werken. De “niet-kunners” ; voor hen is de traditionele leerweg te moeilijk. Misschien dat de ‘niet-kunners’ via alternatieve leerroutes...

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007

Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en of hierin ontwikkelingen in de tijd (sinds de jaren negentig van de vorige eeuw) te zien zijn. De aandacht gaat specifiek uit naar de knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ondervinden.

Jonggehandicapten aan de slag : knelpunten en good practices bij de overgang school-werk van Wajonggerechtigden

Na de inleiding volgt kwantitatieve gegevens van de doelgroep. Daarna wordt een overzicht gegeven van de actoren, de belangrijkste knelpunten en mogelijke succesfactoren. Vervolgens wordt het probleem van de sluitende aanpak en van de mogelijke regievoerder nader in beeld gebracht en wordt een voorstel gedaan de sluitende aanpak van Wajonggerechtigden beter te stroomlijnen. Als laatste worden de belangrijkste conclusies nog op een rij gezet en...

Noorderpoortcollege: Samen sterk voor werk : Betaalde doorstroombanen in onderwijsondersteunende functies

Het aanbieden van betaalde doorstroombanen in onderwijsondersteunende functies op de eigen school en in doorstroombanen bij organisaties in de regio. Het uitplaatsen van deze leerlingen op betaalde functies. Het betreft leerlingen met een beperking in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

De school en leerlingen met gedragsproblemen

Het advies over gedragsproblemen in het onderwijs heeft betrekking op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat over leerlingen met gedragsstoornissen, maar ook over leerlingen die vanuit de inschatting van scholen of ouders gedragsproblemen hebben, die niet verder onderzocht of geregistreerd zijn. 

Focus op een zelfstandige toekomst: Verbetering van arbeidstoeleiding van jongeren in jeugdzorginstellingen

Het rapport ‘Focus op een zelfstandige toekomst’ van MKB-Nederland en MOgroep Jeugdzorg geeft inzicht in de huidige stand van zaken omtrent arbeidstoeleiding in jeugdzorginstellingen in Nederland. Ook gaat het rapport in op de kenmerken van de doelgroep, ervaringen van jeugdzorginstellingen met arbeidstoeleiding, succes- en faalfactoren en oplossingsrichtingen om arbeidstoeleiding te verbeteren
MOgroep Jeugdzorg en MKB-Nederland...

Een rijk programma voor ieder kind

Advies van de Onderwijsraad over meer stroomlijnen van het aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen 0-12 jaar.

Handboek : Equal 2 Project Jobcomposing ; Jobcomposing werkt voor iedereen

Het handboek Jobcomposer beschrijft de werkzaamheden van de jobcomposer, zijn positie en de benodigde opleidingseisen. De jobcomposer is een nieuwe functie die in het onderwijsveld voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte jongeren ontwikkeld zal worden. Op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt is deze functie bij 3 scholen in het Noorden van het land in een gezamenlijk project ontwikkeld en ingevoerd. De jobcomposer overbrugt die...

Doorbijten: het moet en kan!: Eindverslag Taskforce Jeugdwerkloosheid

De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft aandacht gevraagd voor de oorzaken en gevolgen van voortijdige schooluitval en de problematiek rondom jeugdwerkloosheid. Samen met de partners zijn initiatieven ontwikkeld en acties ondernomen om kansen te creëren voor werkloze jongeren. Het eindverslag biedt een overzicht van deze initiatieven en acties. In het eindverslag is ook opgenomen de boodschap om vooral voor de meer problematische groep...

Eindrapport project Eijsink 'De leerling begeleid' : Nazorg in relatie tot ketenzorg

Het kamerlid A. Eijsink heeft bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2006 een amendement ingediend waarin wordt verzocht een pilot te starten om de nazorg in het praktijkonderwijs beter in beeld te brengen. De pilot heeft tot doel informatie op te leveren over het kader en de voorwaarden waaronder netwerken van gemeenten, scholen en arbeidsmarktinstanties kunnen functioneren. Het amendement is aangenomen. De kaders zijn aangegeven door de...

De droom van Down : een praktische informatiegids voor het basisonderwijs

Informatie over de onderwijsvraag van een leerling met Downsyndroom. Aan de hand van een aantal interviews met zeer enthousiaste en gedreven leerkrachten wordt een overzichtelijk beeld gegeven van de dagelijkse praktijk. Deze verhalen laten zien dat kinderen met het Downsyndroom heel goed in staat zijn om regulier onderwijs te volgen. Daarnaast is de gids een bron van informatie met veel nuttige adressen en een stappenplan.

De Staat van het Onderwijs : Onderwijsverslag 2007-2008

Net als voorgaande jaren bieden de meeste scholen in 2007/2008 onderwijs van voldoende kwaliteit. Dat wil zeggen dat leerlingen voldoende presteren en dat er geen ernstige tekortkomingen in het onderwijsleerproces zijn. Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs en voortgezet onderwijs presteren ruim boven het internationale gemiddelde, hoewel ze niet meer tot de top 5 behoren. Dat ligt enerzijds aan betere prestaties van andere landen...

Handreiking samenwerken met ouders in zorgtrajecten: ten behoeve van beleid van scholen, samenwerkingsverbanden en ZAT´s

Voor scholen is ´Partnerschap met ouders´ nu een bekend begrip. Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling is de samenwerking met ouders des te meer van belang. Ouders dragen vrijwel altijd (voor een deel) bij aan de oplossing blijkt uit deze handreiking. Deze verduidelijkt voor scholen en zorgadviesteams (ZAT) in het basisonderwijs waarom samenwerking met ouders van belang is en op welke momenten...

Wegwijzer voor de intern begeleider: Spil in de zorg van school en hulpverlening

Deze wegwijzer is voor de samenwerking van scholen met instellingen die zorg bieden aan ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen. De leerkracht in de klas signaleert die problemen en zoekt samen met de intern begeleider naar extra zorg binnen de school of van schoolondersteuners. Als er ook hulpverlening nodig is voor het kind of het gezin kan de school het niet meer alleen af en heeft de steun van zorginstellingen nodig. Die werken...

Thuiszitters in beeld: Een onderzoek naar leerplichtige kinderen met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen die (tijdelijk) geen onderwijs volgen

Via verschillende bronnen is nagegaan hoeveel kinderen met een verstandelijke handicap en gedragsproblemen er in de periode juli 2001 tot 16 januari 2002 geen onderwijs volgen en wat daar de oorzaken van zijn. Vervolgens is samen met betrokkenen in twee regio’s gezocht naar structurele en haalbare oplossingen voor de gesignaleerde problemen.

Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen: volumeontwikkeling en effectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een raming gegeven van het aantal Wajongers dat de komende jaren bij de REA-scholingsinstituten een traject zal volgen op grond van de Subsidieregeling. In hoofdstuk 3 wordt de scholings- en...

Adaptief beroepsonderwijs: Leren en opleiden in transitie

Deze oratie bestaat uit vijf onderdelen. Eerst wordt ingegaan op de aard van opleiden en leren, het aanbod, de deelnemers en hun loopbanen. Deze schets van mijn onderzoeksveld kenmerkt zich door heterogeniteit en variatie. Het antwoord daarop is maatwerk: maatwerk in opleiden en leren. Oftewel: adaptief beroepsonderwijs als antwoord op de dynamiek die eigen is aan het opleiden voor een beroep en voor maatschappelijke participatie, juist omdat...

Herstelwerk: Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt

Dit rapport biedt zo een inventarisatie van de inspanningen die plaatsvinden op het voorkomen en verhelpen van voortijdig schoolverlaten waarbij de aanpak gericht is op de jongere zelf. 70 projecten zijn in kaart gebracht. Succesvolle samenwerking is afhankelijk van het gedrag van de betrokken partijen. Er zijn een aantal aanbevelingswaardige gedragspatronen (de do's) en enkele niet aanbevelingswaardige gedragspatronen (de don'ts...

Zonder diploma: Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Het rapport presenteert de resultaten van het onderzoek dat eind 2007/begin 2008 heeft plaatsgevonden onder jongeren die een opleiding zonder diploma hebben verlaten. In totaal zijn 5700 ongediplomeerde jongeren van het schooljaar 2005/2006 benaderd. De totale respons bedroeg 28%. De resultaten hebben daarbij betrekking op jongeren die een opleiding in het VMBO, het MBO, het HAVO of het VWO volgden en deze zonder diploma hebben verlaten...

Jeugd met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2006

Deze rapportage gaat over de participatie en integratie van kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Centraal in dit rapport staat de leefsituatie van jongeren met lichamelijke beperkingen. Aandacht wordt besteed aan sociale relaties, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2008

Het ROA verricht jaarlijks onderzoek onder schoolverlaters naar de overgang van school naar vervolgopleiding of naar de arbeidsmarkt. Het voorliggende rapport presenteert de resultaten van de meting die eind 2008 is gehouden onder de schoolverlaters en afgestudeerden van het jaar 2006/2007, dat wil zeggen ongeveer anderhalf jaar na het voltooien van de opleiding. De resultaten hebben betrekking op de volle breedte van het onderwijs: VMBO...

Vertrouwen in de school: over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren

Dit rapport is een zoektocht naar de vraag hoe scholen kunnen voorkomen dat zogenaamde ‘overbelaste’ jongeren voortijdig het onderwijs verlaten. Dat zijn leerlingen die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, criminaliteit in de directe omgeving, etc. Deze jongeren zouden wellicht graag een...

De arbeidsmarkt op!: Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van PRO en REC-leerlingen

In de provincies Groningen en Drenthe worden vanaf 1989 de projecten Symbiose en Opslag uitgevoerd. Dit zijn projecten die als doel hebben jongeren met een licht verstandelijke handicap met behulp van een aangepaste erkende beroepsopleiding een goede kans te bieden op een plek op de arbeidsmarkt. De projecten worden aangeboden door een samenwerking tussen Pro-Rec scholen (scholen voor moeilijklerende jongeren c.q. jongeren met een licht...

Lager opgeleiden in beweging: Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden

Over employabilitybeleid zijn reeds vele boeken geschreven. Wat er nodig is om ook lager opgeleiden erbij te betrekken blijft echter vaak onderbelicht. In dit rapport gaan we hier wel op in. Tien praktijkvoorbeelden van projecten en organisatiebeleid worden beschreven, waarbij met succes is geïnvesteerd in de employability van lager opgeleiden en/of in een aanpak om weerstanden tegen scholing en leren te doorbreken. Ook wordt aandacht...

Studeren met een functiebeperking: Resultaten van een onderzoek onder eerstejaarsstudenten

Hoewel bekend is dat studenten met een functiebeperking belemmeringen ondervinden in het hoger onderwijs, is nog onbekend wat de oorzaken hiervoor zijn en hoeveel studenten met een functiebeperking daadwerkelijk hulp nodig hebben. In het huidige rapport doen we verslag van een onderzoek dat hier op in gaat. Het rapport presenteert de resultaten van de eerste meting in het onderzoek naar Studeren met een functiebeperking dat wordt uitgevoerd...

Stand van zaken koplopers Passend Onderwijs 2008-2009: Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs

De centrale vraag die aan het onderzoek ten grondslag heeft gelegen, is hoe de koplopers werken aan versterking van de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen die extra zorg behoeven. Deze vraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen, die onder vier categorieën zijn geschaard. De viercategorieën vragen hebben betrekking op: het proces van de ontwikkeling van de regionale netwerken (bestuurlijke samenwerking tussen onderwijspartners...

Naar doelmatiger onderwijs: Zes manieren om het doelmatigheidsbesef in het onderwijs te versterken

Op basis van de literatuur en de praktijkvoorbeelden ziet de raad een aantal aangrijpingspunten om vooral het doelmatigheidsbesef binnen het onderwijs te versterken en te komen tot doelmatiger onderwijs: onderwijsvormen met meer mogelijkheden tot variatie zoals grotere groepen leerlingen, verzorgd door meer leraren met verschillende functies; professioneel personeels- en hrm-beleid met aandacht voor doelmatig werken; vormen van leren van...

Ervaringsdeskundigheid in onderwijs

Het onderwerp in dit onderzoek is ervaringsdeskundigheid in relatie tot onderwijs. Hierbij wordt gkeken naar: 1. Settingen waar ervaringsdeskundigen worden opgeleid om een professionele rol te vervullen. Hieronder worden de MBO-opleidingen (BGE-SPW) geschaard, maar ook de trainingen en cursussen die zijn ontwikkeld voor ex-cliënten die zich willen (gaan) inzetten als ervaringswerkers; 2. Settingen waar beroepsbeoefenaren bij- of...

Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO

Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Noord-Brabant. Hoewel er nauwelijks gegevens over worden verzameld, zijn er aanwijzingen dat deze groep meer dan gemiddeld risico loopt vroeger of later in de problemen te raken. Zo is een vervolgopleiding vaak niet voldoende afgestemd op hun specifieke kenmerken. Of ze kunnen geen werk vinden of...

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in de Nederlandse jeugd. Net als in de vorige editie zijn er uitkomsten over jongeren en het gezin, de gezondheid, het onderwijs, de maatschappelijke participatie, de arbeidsmarkt en de veiligheid. Bij de beschrijving van deze thema’s...

Hinkstap....De sprong zelf maken: Op weg naar een studie of baan

Informatie en tips om het overstappen van je huidige school naar je nieuwe situatie te vergemakkelijken. Als je overstapt naar vervolgonderwijs of werk zul je situaties tegenkomen waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Daarbij speelt de overgang van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie een rol. Onder het kopje wie kan jou assisteren vindt je specifieke personen waar je naar toe kan gaan met je vragen op het gebied van werk...

Advies op weg naar passend onderwijs

Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs betreffende de voortgang van de beleidsoperatie die onder de noemer Passend onderwijs in gang is gezet. 

Arbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs: Resultaten van een inventarisatie onder scholen

Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend onderzoek op het terrein van arbeidstoeleiding van schoolverlaters. Het is ondoenlijk en ook niet de opzet van het onderzoek om een uitputtende inventarisatie te geven. Het onderzoek dient op hoofdlijnen een beeld te geven van uitvoeringspraktijk: wat zijn de belangrijkste uitvoeringsmodellen (of uitvoeringsvarianten)? 

Actieplan jeugdwerkloosheid

Dit actieplan geeft diverse lijnen aan waarlangs het kabinet jongeren perspectief wil bieden op de arbeidsmarkt en doet een appel op alle daarbij betrokken partijen. Het kabinet trekt hiervoor extra geld voor uit; 250 miljoen Euro, uitgesmeerd over de jaren 2009, 2010 en 2011. Dit actieplan doet een appel aan werkgevers: het slaagt niet zonder hun inzet. Zij hebben met elkaar in maart 2009 al de afspraak gemaakt om jongeren die langer dan drie...

Reichrath, Enid Drs

Hoe kun je organisaties en instellingen ondersteunen om ervoor te zorgen dat jongeren met beperkingen met succes onderwijs kunnen volgen, afmaken en een passende baan kunnen vinden? Via (onderzoeks)projecten, advies en begeleiding hoop ik bij te dragen aan het benutten van kansen, keuzes en talenten die leiden tot dit succes. Centraal staan de situaties en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de jongeren zelf.
Voorbeelden:

Tijsseling, Corrie Drs

In de eerste plaats als ervaringsdeskundig: opgegroeid in een doof gezin en zelf doof, werkzaam sinds het 18e levensjaar in diverse beroepen. Begonnen als vlakdrukmonteur, omgeschoold naar hovenier, op latere leeftijd gaan studeren en in het onderzoekswerk gerold. Als docent pedagogiek aan de Universiteit Utrecht is speciale aandacht voor studenten met beperkingen. Het doel hierbij is dat 'ability diversity' ontstaat, naast de...

Waveren, Cor van

Deskundigheid en ervaring m.b.t. jongeren met een beperking, chronische ziekte of leerstoornis in Mbo: aanmelding, intake, onderwijs, aanpassingen, stages, toetsing en examinering, regelgeving, regionale netwerken, zorg advies teams, enz

Verlaan, Ankie Drs

Een lange ervaring in verschillende functies in het beroepsonderwijs heeft mij op verschillende manieren in contact gebracht met jongeren die door hun achtergrond of door een handicap niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt te brengen zijn. Door het (laten)ontwikkelen van lesprogramma's, het doen inrichten van specifieke service centra, het leggen van contacten met werkgevers en andere relevante partijen, is er door de jaren heen een palet aan...

Huvenaars, Neeltje Drs

Brede kennis van de wet- en regelgeving en het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk, inkomen en zorg t.a.v. mensen met een beperking. In staat dit te vertalen naar praktische informatie voor jongeren, ouders en professionals. Geef regelmatig voorlichting en trainingen

Saalbrink, Rosa

Deskundigheid en ervaring m.b.t.
- Mensen/jongeren met een functiebeperking, handicap, chronische ziekte en/of leerbeperking in relatie tot MBO opleiding, stage en werk
- Wet- en regelgeving m.b.t. doelgroep, BPV en werk
- Aanpassingen, voorzieningen en hoe deze aan te vragen
- LGF: bv. implementatie LGF in ROC middels stroomschema; advies CvI; onderwijskundige rapporten
- Ontwikkelingen Passend Onderwijs en MBO
- Verspreiding...

CBCL/6-18: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar

Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden en volwassenen die een kind goed kennen vragen kunnen antwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind. Ouders kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale activiteiten, sociale contacten en schoolwerk. 

De Stijgbeugel - een bedrijf waar mensen met psychische stoornissen werken met paarden

Werken met paarden is uitermate geschikt voor deze jongeren en zal daarnaast een positieve invloed hebben op de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen. Een locatie met paarden is echter een dure aangelegenheid, de Kapstok kan dit niet zelf financieren. Daarom is er een samenwerking ontstaan met een particulier bedrijf, de familie Zwienenberg te Markelo. 

Praktijkonderwijs en Duale Trajecten

Project Duale Trajecten > Handboek Leren & Werken In het handboek zal komen te staan wat de 6 scholen ontwikkeld hebben. Sommige pilotscholen hebben al praktijk ervaring met leerwerktrajecten van leerlingen. Een aantal scholen nog niet. In het handboek worden verschillende aspecten uitgewerkt: Het model voor Leren & Werken en het onderwijskundige concept

CTRS: Conners Beoordelingsschaal voor Leerkrachten

Het instrument meet hyperactiviteit en kan gebruikt worden voor screening van probleemgedrag.

ASL: Attitudeschaal Sociale Limieten

Doelstelling van de methodiek is het meten van de houding van jongeren ten opzichte van wetten en regels en hoe ze hiermee omgaan. 

Jobcomposing - direct van school naar baan

Het ontwikkelen van de dienst Jobcomposing om jongeren met een handicap of chronische ziekte direct vanuit de school toe te leiden naar een functie op maat. De Jobcomposer is verbonden aan de school en functioneert als brug naar de arbeidsmarkt. Hij versterkt en onderhoudt netwerken op de arbeidsmarkt. 

Leerlingen met stoornis krijgen eigen leerroute

Doetinchem krijgt een geheel nieuwe leerroute op havo/vwo-niveau voor leerlingen met een handicap of stoornis in het autistische spectrum. Daarnaast komt voor leerlingen met een dergelijke beperking die wel op het gewone voortgezet onderwijs hun havo/vwo-opleiding volgen, extra begeleiding. Woensdag 27 mei hebben de deelnemende scholen hiertoe een convenant ondertekend. Vanaf 1 augustus gaat deze nieuwe onderwijsvoorziening, die uniek is in...

Scholengroep Twente Speciaal (SSTS)

De drie voormalige stichtingen Het Maatman, EduKint en Scholengroep Twente Speciaal zijn per 1 augustus 2010 samengegaan in Attendiz.

De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. 

MBO de Schalm

De Schalm verzorgt Mbo-opleidingen op maat voor doven en slechthorenden. 

OdiBaan: Schoolcoaching : Verantwoording

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. De extra begeleiding heeft het slagingspercentage van leerlingen duidelijk verhoogd. 80% van de jongeren heeft een diploma van het ROC behaald (12 van de 15). Er zijn 9 jongeren extra in het project opgenomen. Zij zijn allemaal doorgestroomd naar hun...

CBSK en CBSK-M: Competentiebelevingsschaal voor Kinderen en Supplement Motorische Competentie-Zelfbeoordeling

De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De CBSK is een bewerking van het Self-Perception Profile for Children van S. Harter (1985). 

Praktijkonderwijs kennisnet

Bij Kennisnet maken we diensten en voorzieningen die je kunt gebruiken om je onderwijs te optimaliseren, zoals infrastructurele oplossingen voor digitale leermiddelen en toolkits voor onderwijsvernieuwing.

Aan de slag : Activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding

De beschreven activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal thema’s die binnen de begeleiding aan bod dienen te komen. Dit zijn: 1. Wat wil ik?, 2. Wat kan ik? 3. Hoe vind ik een baan of stage? 4. Solliciteren: hoe doe je dat?. In de eerste twee hoofdstukken staat de oriëntatie van de jongere op dromen, wensen en mogelijkheden centraal. Deze hoofdstukken worden afgerond door een samenvatting in de vorm van een statement.. In het bestand ‘Aan...

Koning Willem I College - Kw1c

Het Koning Willem I College is een Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. 

Landelijke Vereniging Cluster 3 - LVC3

De LVC3 behartigt de belangen van alle scholen en REC’s uit cluster 3 m.b.t. onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. De vereniging maakt zich als geheel sterk voor de borging en de kwaliteitsverhoging van de gehandicapspecifieke zorg en de daarbij behorende expertise.

Meerwerk

Dit project begeleidt jongeren/schoolverlaters met een MLK-indicatie tussen de 16 en 23 jaar naar werk. De jongeren worden intensief begeleid. Veel jongeren slagen bij het vinden en behouden van een baan. Meerwerk is een project van re-integratiebedrijf Mind at Work.

Kasteel Baexem - concept voor toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar werk of opleiding

Het realiseren van twee kleinschalige trainingsvoorzieningen op een reguliere bedrijfslocatie, voor het toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar werk of opleiding. De twee leerwerkprojecten worden gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande restaurantkeuken een ‘oefenkeuken’ gebouwd. 

Visio 

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken. 

CBCL/1.5-5: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar

Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassenen die een kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en positieve attituden van een kind. 

St. Werkwijs - leerwerkbedrijf Langerlust

Het opzetten van een nieuw leerwerkbedrijf op een unieke locatie aan de rand van de Gaasperplas. 

De Berkenschutse

De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school maakt samen met het Epilepsie Centrum Kempenhaeghe onderdeel uit van de Stichting Kempenhaeghe. 

Casemanagement voor gedragsmoeilijke jongeren: Stap voor stap op weg naar een passende arbeidsplek

Een groot deel van de doelgroep van cluster 4 verlaat de school zonder startkwalificatie. Vooral voor díe leerlingen is het Landelijk Werkverband zmok-scholen (later opgegaan in de Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4)) in 2001 het project "Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren" gestart om daarmee een bijdrage te leveren aan een adequate arbeidsintegratie van deze jongeren. Deze publicatie is een van de producten die het...

De Kapstok Leerwerkprojecten: MOTA : Arbeidstoeleiding voor leerlingen van Het Mozaïek

De Kapstok verzorgt de arbeidsmarktgerichte leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 16 jaar en ouder. Binnen dit onderdeel wordt een arbeidstoeleidingstraject ontwikkeld voor jongeren met een psychiatrische stoornis, in het bijzonder een stoornis in het autistisch spectrum. Dit zogenaamde MOTA-traject kent als onderdelen: bewustwording, gewenste toekomst, plan maken, actie en evaluatie. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van de...

Regioplan

Regioplan Beleidsonderzoek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies. 

Havenmuseum: leerwerkbedrijf scheepsrestauratie

In de projectfase worden de werkprocessen en instrumenten van het leer-werkbedrijf ontwikkeld: er komt een wervingsplan, een passend competentieprofiel, de werkwijze voor werving, intake en mogelijke uitstroom worden opgesteld en ingevoerd. Ook de ontwikkeling van stageopdrachten, lesmateriaal, aangepaste functiebeschrijvingen, begeleidingsmethodieken en structurele samenwerkingsafspraken worden in de eerste twee jaar uitgewerkt en beproefd.

Aan het werk

Sollicitatietraining met als doel het verbeteren van het arbeidsperspectief van (afgestudeerde) studenten met een beperking. Na de training hebben deelnemers handvatten en tips om succesvol te solliciteren naar een passende baan. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten en behandelt de thema’s: zelfreflectie & oriëntatie, een baan vinden, bespreken van de beperking tijdens het sollicitatieproces en wet- en regelgeving. De links...

CED-groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs en rondom thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

Grand Hotel Philadelphia - praktijkverhaal

In dit hotel met lunchkaart en dinerfaciliteiten op afspraak worden mensen met een verstandelijke handicap in zowel de witte als zwarte brigade opgeleid met als einddoel een officieel certificaat. 

VSPS: Vragenlijst sociale en pedagogische situatie

Deze vragenlijst VSPS is ontwikkeld om de basisdiagnostiek in de jeugdzorg te ondersteunen. In de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming is het stellen van een juiste diagnose doorgaans geen eenvoudige zaak. 

Internetwijzer basisonderwijs

Eindrapportage project: Bevordering arbeidsintegratie van jong(arbeids)gehandicapte leerlingen van het Horizon College

Bij de uitvoering van dit project is geëxperimenteerd met de uitvoering van arbeidstoeleidingsactiviteiten door medewerkers van een ROC. Gebleken is dat door de inzet van een direct bij de leerling betrokken professional leerlingen succesvol naar werk toe kunnen worden geleid waardoor de laatste fase van initieel onderwijs (ingeval van BOL) optimaal benut kan worden om met werk de opleiding te verlaten. Ook voor BBL-ers zonder werk bleek...

Havenmuseum als leerbedrijf

Het havenmuseum werkt in dit project samen met onderwijs, MKB, een re-integratiebureau en een jongerenorganisatie. De eerste twee jaar is er jaarlijks ruimte voor tien jongeren in het leer-werkbedrijf. De jongeren werken in twee teams van ieder vijf jongeren. Er is een vaste leerstructuur waarbij een leermeester uit het MKB en een gezel van mbo niveau 4 de teams aansturen. 

Leerarrangementen op boerderijen

Het ontwikkelen en realiseren van leerarrangementen op leerboerderijen voor jongeren met een functiebeperking. Het leerarrangement bereidt jongeren voor op werk in de agrarische of aanverwante sectoren. Dit project richt zich op de regio Twente met haar netwerkstad Almelo, Hengelo, Enschede. Jongeren die vastlopen binnen het onderwijssysteem kunnen een tijdelijk professioneel leerarrangement op een leerboerderij volgen. Dit gebeurt op basis van...

CHQ-PF28 : Child Health Questionnaire

Doelstelling: Dit generieke gezondheidsinstrument werd ontwikkeld om het fysieke en psychosociale welzijn van kinderen te bevatten onafhankelijk van de onderliggende aandoening. Deze maat voorziet in twee schalen van fysieke en psychische gezondheid. Daarnaast zijn nog verdere indelingen en subschalen mogelijk. De vragen zijn bedoeld voor de ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar.

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland - SEIN

SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) is gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en (voortgezette) behandeling van epilepsie en slaapstoornissen.

Mulock Houwer: ATC Amersfoort

Het opzetten van een Arbeidstraining & Coaching Centrum (ATC) in Amersfoort. Dit met het doel om jongeren uit het VSO, het praktijkonderwijs en het (V)MBO en ouderen met een meer dan gemiddelde afstand tot de reguliere arbeidsmarkt nieuwe kansen te bieden op werk Mulock Houwer zoekt voor de realisatie van het ATC samenwerking met het bedrijfsleven, de lokale overheid en verschillende onderwijsinstellingen. Iedere ontwikkelpartner...

Stichting Roc

Centraal toegangsloket over onderwijs voor werkend en studerend Nederland.

Jackiese

De jongerensite van de Nederlandse vereniging van spierziekten. Er wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. 

Rehabilitatie92

Een landelijk opererend bij- en nascholingsinstituut dat zich bezig houdt met het verzorgen van trainingen en consultatie op het gebied van Rehabilitatie. 

ZetNet MediaWerk: Cross-Learning : Leren van en met elkaar

Studenten, zonder beperking, van de opleidingen Media Design MBO niveau 3 en Secretarieel niveau 3 van ROC Nijmegen, zijn buddy’s voor leerlingen met een beperking. De jongeren leren van elkaar tijdens de uitvoering van de opdrachten. De opdrachten worden extern bij bedrijven uitgevoerd. De deelnemers hebben een individuele leerroute op maat. In totaal kunnen 9 deelnemers en 9 buddy’s gelijktijdig deelnemen. Er is een flexibele in- en...

Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn - LVG

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg. 

CBSA: Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten

De competentiebelevingsschaal voor adolescenten beoogt de competentiebeleving te meten. De CBSA berust op hetzelfde motivatiemodel als de CBSK.  

Eminus

Eminus is een vorm van afstandsonderwijs (telewerken) ontwikkeld door het REA College Nederland. Het onderwijs wordt vanuit huis op de computer gevolgd. Doel is een baan vinden die vanuit huis uitgevoerd kan worden

Ziezon

Landelijk netwerk ziek en onderwijs. Consulenten in den lande hebben als taak scholen te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij het onderwijs aan hun zieke leerlingen.

Opdidakt

Opdidakt helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek naar leer- en gedragsproblemen en bieden begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Doordat wij alle zorg onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen.

LWP Fietskoerier - een arbeidstrainingsproject

De LWP Fietskoerier was een arbeidstrainingsproject voor mensen met bijvoorbeeld een psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsachtergrond. 

VISEON: Volginstrument voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

VISEON is een digitaal instrument om in kaart te brengen welke kinderen zich op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling in een aandachts- of risicogebied bevinden.

STAM BV : Vroegtijdige signalering en een traject op maat

Het voorkomen van uitval uit praktijkscholen van leerlingen met een licht verstandelijke handicap en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Dit om hun kansen op arbeid te vergroten.De school signaleert de problemen vroegtijdig. In overleg met betrokkenen wordt een traject op maat ingezet. Hiervoor worden extra faciliteiten op het gebied van hulpverlening, praktijkbegeleiding en onderwijsondersteuning ingezet. De leerling blijft...

Praktijkvoorbeeld BBL opleiding bij een autobedrijf

De zeventienjarige Michel is op de praktijkschool geen sterke leerling. Tijdens zijn stages functioneert hij wel redelijk. Wanneer hij aan het eind van zijn schoolperiode de overstap wil maken naar een ROC met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Mobiliteitsbranche, kan hij niet meteen aan werk komen. 

Basisz - praktijkvoorbeeld van toeleiding naar arbeid

Stichting De Basisz heeft als doel hulp bieden bij het uitstippelen van een route in het leven van jongeren uit Flevoland (voornamelijk Zeewolde) die met moeite een plek op school of op de arbeidsmarkt verwerven. Jongeren werken in een besloten traject aan hun toekomst. 

Ouders aan zet

Ouders Aanzet is een onafhandelijk landelijk platform voor ouders en door ouders van van kinderen met een achterstand, dan wel beperking in het onderwijs. 

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De onderwijs inspectie houdt toezicht op scholen, het financieel toezicht op onderwijsinstellingen, rapporteert over de staat van het onderwijs en bepaalt prioriteiten.

EEGA Plus

EEGA Plus biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding naar een betaalde baan. Dit met volledige trajecten naar werk. Coaches en arbeidsprofessionals begeleiden in een Traject naar werk in persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij ook stage en praktijkervaring een grote rol spelen.

Work-wise

Work-Wise helpt jongens en meiden die geplaatst zijn in een jeugdinrichting op weg naar een passende baan of beroepsopleiding. 

Landelijk netwerk autisme - LNA

Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

STOOL - oprichting transfer- en expertisecentrum

Dit centrum biedt jongeren vanaf 15 jaar (die moeilijk plaatsbaar zijn) een vloeiende overgang van school naar duurzaam werk. Het transfer- en expertisecentrum kiest voor een integrale aanpak die gericht is op de balans tussen mens, scholing, zorg, vrije tijd, werk en inkomen. Het aanbod is afgestemd op de hulpvraag. Dit gebeurt vanuit de visie dat jongeren nieuwe uitdagingen aangaan als er kansen worden gecreëerd en de belemmeringen worden...

Stationrestauratie Oldenzaal - onder begeleiding werken aan je doelen

De stationsrestauratie Oldenzaal is een afdeling van stichting de Werkwijzer. De Werkwijzer heeft verschillende vestigingen in Twente waar zij arbeidstraining, arbeidstoeleiding en dagbesteding aanbiedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau. De kern van het werk is het realiseren van duurzame verbeteringen op het gebied van leren en opleiden. 

Jopla

Jongerenplatform voor en door jongeren met een handicap (12-30 jaar).

Kingmaschool

De Kingmaschool, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (VSO-ZMLK) maakt onder de naam Orion college deel uit van de Stichting Orion.

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport

Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de groep jongeren met gedrags- en leerproblemen en psychische stoornissen.

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie - LWOE

Als een leerling op school leer- en gedragsproblemen heeft, wordt eerst getracht, op basis van een handelingsplan, intern een oplossing te vinden. 

Global Start - werktoeleiding ZMLK-jongeren

Een werkgever over het aanbieden van doelgerichte werktoeleiding binnen de sociale firma Global Start aan tien jongeren die afkomstig zijn uit het onderwijs voor zeer moeilijk lerenden. 

REC Groot Gelre

In het kader van de wet Passend Onderwijs wordt het REC per 1 augustus 2014 opgeheven. Bij vragen over (her)indicaties in 2013 en 2014 kunt u contact opnemen met het REC Groot Gelre.

Instituut van der Stam

Het Van der Staminstituut biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen.

Work@work

Ontwikkeling handboekje Arbeidsintegratie “Praktijk Werkt” ; Een individueel ontwikkelingsplan voor arbeidsintegratie ; Monitor arbeidsmarkt ; Regiocoordinatoren en regiomanagement

RBO Groningen: Assessment meervoudige handicap : Een nieuwe methodiek voor leerlingen van REC en PrO

Het bestaande assessment wordt onderzocht op mogelijke verbeteringen. Rekening houdend met de aanbevelingen en wensen van betrokken partijen wordt een nieuwe assessmentmethodiek ontwikkeld. Deze kan worden toegepast op zowel motorische, visuele als auditieve handicaps. Het assessment kent meerdere onderdelen: (revalidatie)geneeskundig onderzoek, beroepskeuze-onderzoek en onderzoek naar vaardigheden en belastbaarheid. Diverse expertises op het...

Wesselinggroep

Wesseling groep is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor bedrijfsmatige werkgelegenheid-projecten. de organisatie richt zich op activering van minder plaatsbare werkzoekenden en het creëren van werkgelegenheid en nieuwe economische dragers. praktisch ingesteld, doelgericht en met oog voor een positief resultaat.

Baanwijs: Leerwerkbedrijf Kasteel Baexem : Werken en leren op een landgoed

Beschrijving van twee leerwerkprojecten die zijn gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande restaurantkeuken een ‘oefenkeuken’ gebouwd. Eén project is gericht op groenrecycling en landschapsbeheer. Het andere richt zich op de horeca. De projecten bieden ieder plaats aan zeven leerlingen. Via de methodiek arbeidsmarktgerichte leerweg kunnen zij zich kwalificeren voor beroepen in...

REA College Nederland

REA College Nederland geeft op verschillende locaties in Nederland beroepsopleidingen aan mensen die door hun arbeidshandicap niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. 

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft een site waar informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Praktijkonderwijs (Nieuws)kan vinden en men kan er van gedachten wisselen over het Praktijkonderwijs. (Forum). 

Netwerkkringen

De stichting Worden Wie We Zijn (WWWZ) stimuleert samenwerking en communicatie tussen werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen. Het doel is om mensen met een psychische beperking betere mogelijkheden te bieden om zich via (leerwerk)trajecten te ontwikkelen, hun vaardigheden te vergroten, een diploma te behalen en passend werk te vinden. WWWZ is een open netwerkverband dat eind 2006 is opgericht. De organisatie bestaat uit drie kringen en een...

Stichting Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ICT in het onderwijs. 

Branchegerichte certificering

Dit project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leer-werktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit cluster 3 en 4 van de Regionale Expertise Centra (REC) in de regio Den Bosch. Dit ter verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. De organisaties starten in samenwerking kleine integrale leer-werkeenheden. Deze leer-werkeenheden leiden op tot branchegerichte certificaten en sluiten aan bij...

CNV jongeren

CNV Jongeren is een vakbond speciaal voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. CNV Jongeren komt op voor jouw belangen op de arbeidsmarkt en zet zich in om jou te helpen op de arbeidsmarkt.

SCHOBL-R: Beoordeling van schoolgedrag

SCHOBL-R is een observatie-instrument voor het meten van sociaal-emotionele ontwikkeling`bij kinderen van 4 tot 11 jaar. Het betreft enkelvoudig en concreet waarneembaar gedrag met alle mogelijke schakeringen van normaal en afwijkend sociaal-emotioneel functioneren. 

Autisme klup

Startpagina met vele links op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen.

De werking van de Leerlinggebonden Financiering in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs : Samenvatting van de resultaten

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de werking van de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Stichting Koraal Groep

Stichting Koraal Groep werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale beperking of belemmering en biedt ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding. 

Viataal

Viataal is de specialist in communicatie: de organisatie voor beter horen, zien en communiceren. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

SLO - nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling

SLO is betrokken bij het opstellen van landelijke leerplankaders, licht ze toe met voorbeelden en beproeft ze in de praktijk met behulp van pilots. SLO ondersteunt scholen bij het maken van inhoudelijke keuzes en het uitwerken van leerplankaders in aansprekend, innovatief en succesvol onderwijs.  

Oudersvo

Deze site is speciaal bestemd voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, hulp bij schoolkeuze, onderwijsnieuws en tips voor opvoeding en goede zorg voor uw kind.

Impuls Digitaal: 130 Parels voor toegankelijk onderwijs ; ICT-toepassingen voor mensen met een functiebeperking

Doel van het project IMPULS Digitaal is om medewerkers van instellingen van hoger onderwijs bewust te maken van de digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking. Uiteindelijk zijn er ruim 130 parels van toegankelijkheid zichtbaar geworden. Op www.grassroots.nl zijn alle uitgewerkte ideeën terug te lezen. Van inventarisaties van tools die geschikt zijn voor studenten met een functiebeperking, het toepassen van streaming...

Heliomare

Heliomare ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.

Platform Praktijkonderwijs

Het Platform Praktijkonderwijs helpt scholen en afdelingen bij het realiseren van een professionele sector. Daarbij bouwen we samen verder op de initiatieven en opbrengsten van de Referentiegroep. Het Platform Praktijkonderwijs ontwikkelt samen met de scholen en afdelingen het traject Stimulans. Hét traject waarmee gericht wordt gewerkt aan betere kwaliteitszorg, aan het in beeld brengen van opbrengsten en aan goede verslaglegging.

Passe-partout

Passe-partout zijn leerwerktrajecten voor leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en ernstige gedragsproblematiek. De jongeren worden voorbereid op plaatsing op de arbeidsmarkt. De projecten zijn opgezet als kleine bedrijfjes en stage maakt een onderdeel uit van het traject.

VISK: Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen

VISK is een vragenlijst die beoogt het probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen in kaart te brengen. 

Wijzer Werken

Wijzer Werken vormt de brug tussen de student of pas afgestudeerde hbo'er of academicus met een handicap én het bedrijfsleven. De behoeften van beide partijen vormen het uitgangspunt, zodat aan beide kanten gewerkt wordt. 

Koninklijke Auris Groep

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal in een breed perspectief: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

Zorngroep

Zorn Groep B.V.Oud-Beijerland (Zuid-Holland) is in december 2015 door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard.De activiteiten zijn overgenomen door Kenmerk.nl .

Nierpatiënten Vereniging Nederland - NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. 

Hoe BOSK-leden aankijken tegen ‘Passend Onderwijs’: verslag van het onderzoek onder BOSK-leden naar een viertal aspecten van ‘Passend Onderwijs&rsquo

‘Passend Onderwijs’ leeft vooral bij allerlei beleidsmedewerkers in de politiek, de organisaties van scholen en bij enkele ouderorganisaties. Bij heel veel ouders (en ook medewerkers van scholen) nog helemaal niet. Unaniem zijn alle ondervraagde ouders van mening dat het van wezenlijk belang is dat een schoolteam dat van harte open staat voor kinderen met een beperking en hun ouders. Voor wat betreft allerlei andere inhoudelijke...

Rugzak in MBO

Op deze twee websites, Ouder en rugzak en passend onderwijs  vindt u informatie over Leerlinggebonden Financiering in het mbo. 

Onderwijs aan zieke leerlingen

Programma voor Pabostudenten die zich willen oriënteren op het onderwijs aan chronisch zieke kinderen. Op de site staan opdrachten en ervaringen en literatuurverwijzingen. 

OdiBaan: Schoolcoaching

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Na inventarisatie van belangstellenden wordt in januari 2006 met 15 deelnemers gestart. De werkwijze wordt getest en verder ontwikkeld. De schoolcoach stelt in overleg met de deelnemer een coachingsplan op. De voortgang van het lesprogramma wordt...

Ambulante begeleiding cluster 4 : onderzoek naar de kwaliteit van de ambulante begeleiding van leerlingen met een indicatie cluster 4

Rapportage met daarin de resultaten van de kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en ambulante begeleiders van de diensten voor ambulante begeleiding behorend tot cluster 4. In deze rapportage worden als eerste het onderzoek en haar belangrijkste conclusies samengevat. In het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet uitgebreid beschreven. In het hoofdstuk "analyse" worden de resultaten van het onderzoek...

Zorginstelling met eigen keuken - dienstverband is financieel interessant

Shira, een 19-jarige leerlinge uit het praktijkonderwijs met een Wajong-uitkering, volgt de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) Horeca Assistent niveau 1. In het tweede jaar wil zij graag de overstap maken naar de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Maar dan moet zij eerst aan werk zien te komen bij een erkend leerbedrijf. 

PrO-werk: arbeidsintegratie leerlingen Horizon College

Experimenteren met de inzet van de kennis en kunde van het ROC om de periode van schoolverlaten optimaal te benutten voor arbeidsintegratie. Inzicht verkrijgen in de effecten van de inzet en in de voorwaarden waaronder het ROC deze inzet kan optimaliseren.

NLD Collectief

NLDColletief staat voor samen werken aan de toekomst van úw kind met NLD. Als de opvoeding en ontwikkeling niet vanzelf gaan en er NLD geconstateerd is, of er kenmerken van NLD aanwezig zijn, dan is hulp en ondersteuning in opvoeding en onderwijs vaak nodig om alles weer op een rijtje te zetten. 

Startfoundation

Stichting Start Foundation wil mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen, helpen. Het gaat hierbij om onder meer vroegtijdig schoolverlaters, gehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en (ex-) psychiatrische patiënten.

Methodiekontwikkeling ASS

Het ontwikkelen van een methodiek om jongeren van 16 tot 21 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), naar de arbeidsmarkt toe te leiden. De kennis via eindproducten beschikbaar stellen aan andere (onderwijs-)instellingen.

SVL: Schoolvragenlijst

Met behulp van de Schoolvragenlijst kunnen leerlingen hun mening over de school en hun functioneren daarbinen geven (sociaal-emotionele houding, motivatie, werkhouding en het zelfvertrouwen). 

Bartimeus

Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. 

AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON organiseert leertrajecten op dit gebied. In de leertrajecten wordt expertise op het gebied van hersenletsel en didactische expertise gebundeld.

UWV Alkmaar: De plaatsingscheque : Simpeler kan het niet

UWV Alkmaar informeert de betrokken scholen over de stimuleringsregeling. In de uitvoeringsfase vragen scholen, volgens een soepele regeling en heldere criteria, plaatsingscheques aan voor uitgeplaatste leerlingen. UWV Alkmaar voert de tijdelijke regeling uit en houdt de resultaten bij. In de eindfase wordt een evaluatierapport opgesteld met zowel het kwantitatieve aspect als het kwalitatieve aspect.

Landelijke Vereniging Cluster 4 - LVC4

De Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4) stelt zich ten doel primair de onderwijsinhoudelijke belangen te behartigen van de scholen die vallen onder Cluster 4 . 

Regularplus

Regular Plus streefte ernaar om deelnemers met een (verborgen) beperking in het reguliere beroepsonderwijs te houden en goed te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

Speciaal onderwijs Kennisnet

De site Speciaal onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws, maar wil ook leerkrachten ondersteunen bij hun dagelijks werk.

Steunpunt Autisme Noord

Het Steunpunt Autisme Noord-Holland Noord  biedt ondersteuning in het regulier onderwijs bij vragen over leerlingen met een (vermoeden van een) autisme spectrum stoornis (ASS). 

NICIS Institute

Nicis Institute richt zich op het versterken van de sociale en economische kracht van steden door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en opleiding. 

Advies: Preventieve ambulante begeleiding

Advies van de ECPO op verzoek van de staatssecretaris of middelen voor ambulante begeleiding in preventieve ambulante begeleiding kan voorkómen dat kinderen speciaal onderwijs of een rugzak in het regulier onderwijs nodig hebben. 

C-TRF: Caregiver-Teacher's Report Form for Ages 1.5-5

Een gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar, waarop begeleiders in een kinderdagverblijf en leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en positieve aspecten van een kind. 

Noorderpoortcollege - scholing en betaald werk combineren

Het aanbieden van betaalde doorstroombanen in onderwijsondersteunende functies op de eigen school en in doorstroombanen bij organisaties in de regio. 

Inclusief onderwijs

Het doel van goed onderwijs is om samen met ouders, volwassenen en kinderen binnen een school te werken aan een optimale en excellente leerervaring op cognitief en sociaal terrein. 

MBO-Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Wajong experiment Verburg : Assessment meervoudige handicap ; Preventie en Prevalentie

Bijna de helft (47%) van de leerlingen uit het Praktijkonderwijs of de Regionale Expertisecentra (PrO REC) heeft naast een verstandelijke beperking één of meerdere chronische aandoening(en). Een assessment na het afronden van de school kan inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en zicht geven op de werksituaties die geschikt zijn. In het kader van dit project is getracht om dit assessment te...

Regular Plus

Een vangnetsituatie voor het reguliere beroepsonderwijs creëren zodat leerlingen met een (arbeids)handicap die anders (dreigen) uit (te) vallen uiteindelijk een passende functie op de arbeidsmarkt vinden. In dit project worden nieuwe samenwerkingsvormen tussen het REA-vangnetinstituut Eega Educatie en reguliere ROC's ontwikkeld. Eega begeleidt en ondersteunt leerlingen en onderwijsinstellingen op belangrijke keuzemomenten voor aanvang...

Werkcarrousel - werkervaringsplekken bij bedrijven

Werkcarrousel is een arbeidsmarktproject, bedacht en uitgevoerd door BV Maakbaar en King Coaching, met als doel 25 jonggehandicapten (met een psychische beperking) aan een reguliere baan en opleiding te helpen en tegelijkertijd daarmee te voorzien in het personeelstekort van bedrijven. 

Werknemer in opleiding, leren met perspectief ; WIO

Leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Werknemer in opleiding helpt scholen om deze leerlingen een perspectiefvolle plaats te geven op de arbeidsmarkt en brengt een vervolgopleiding MBO-1 of beroepsbegeleidend onderwijs dichterbij. 

Leefwijzer

De leefwijzer is een ‘special community’ waar mensen met een handicap met elkaar kunnen chatten, daten en discussiëren. 

Voorzet

Instituut voor begeleiding (jong) gehandicapten met een autisme spectrum stoornis (ASS) op het gebied van werken wonen onderwijs en vrijetijdsbesteding - tevens erkende jobcoach organisatie

Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren

Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL) ontwikkeld, waarbij de leerlingen van begin tot eind worden begeleid in het vinden van een passende arbeidsplek. Deze AGL bestaat uit de volgende fasen: assessment, interne activiteiten, externe activiteiten, arbeidsinpassing en nazorg. Parallel aan deze vier fasen lopen de '...

Ouders en rugzak

Speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

OC&W -Ministerie Onderwijs, Wetenschappen & Cultuur  

De website van het ministerie van OCW is thematisch opgezet. Dat betekent dat verschillende soorten informatie over één onderwerp zoveel mogelijk op één plek worden aangeboden.

Cinop

CINOP ontwikkelt praktijkkennis voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

Dit rapport is een tweede in een reeks rapportages over de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden.

RBO Groningen: Basis AgroGroene Ruimte

24 Jongeren met een verstandelijke beperking bemiddelen naar een betaalde baan. Deze baan combineren met een BBL-opleiding voor startkwalificatie op assistent-niveau 1. 

RBO Groningen: Basis AgroGroene Ruimte : Werken in de agrarische sector

Na een intake volgt een assessment, competentietest en/of gedragsanalyse. De werkgever selecteert een werknemer. Het scholingstraject wordt afgestemd op de deelnemer en de wensen van de werkgever. Er wordt bemiddeld in de agrarische sector, groenvoorziening, glastuinbouw, akkerbouw en vleesindustrie in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Plaatsing bij de werkgever is voor de duur van minimaal 6 maanden voor 20 uur per week. De...

Training, Lezing & Coaching: Wijzer werken : Naar werk via ontwikkeling, bemiddeling & ondersteuning

Wijzer werken biedt diensten aan voor werkgevers en werkzoekenden. De kandidaten worden geworven via diverse netwerken, organisaties en relevante media. Zij kunnen trainingen volgen en krijgen coaching. Het aanbod is gericht op de overgang naar werk, persoonlijk inzicht en communicatie. Het project bemiddelt bij matching en verzorgt ondersteuning bij plaatsing zowel aan de kandidaat als de werkgever. Na plaatsing is coaching on the job...

Onderwijs en handicap

Het expertise-centrum Handicap en studie geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en het naar school gaan met een zichtbaren en onzichtbare handicap. Zowel voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs.

Zelfmanagement van de loopbaan

Het zelfmanagement vergroten van 20 jongeren met een handicap die in de laatste fase van middelbaar of hoger beroepsonderwijs zitten of deze opleiding hebben afgerond. Hierdoor kunnen zij op eigen kracht arbeid verwerven. De deelnemers volgen 12 weken anderhalve dag per week training in zelfmanagementvaardigheden. Het programma is vraaggestuurd. De deelnemers bepalen vanaf de start zelf de inhoud van de training en van de begeleiding. Na het...

Het Roessingh: Jobcomposing

De Jobcomposer is verbonden aan de school en functioneert als brug naar de arbeidsmarkt. Hij versterkt en onderhoudt netwerken op de arbeidsmarkt. Daarnaast creëert hij in bedrijven functies op maat voor de doelgroep. De Jobcomposer wordt in het project opgeleid. Er worden 30 jongeren in het traject opgenomen. Via websites en folders worden andere scholen geïnformeerd over het project.

Begeleid naar een toekomst: Bouwen aan transitieonderwijs

Vanuit verschillende adviescontacten van KPC Groep met scholen en/of instellingen is het idee gegroeid van een expertisecentrum voor transitieonderwijs. Het betreffende centrum richt zich op jongeren met ernstige gedragsproblemen die mogelijk daarnaast met justitie in aanraking dreigen te komen of al zijn gekomen. Het centrum wil deze jongeren toeleiden naar een duurzame plek inde samenleving. Deze publicatie gaat vooral in op de gedachten die...