Leraar zijn: Meer oog voor persoonlijke professionaliteit

De leraar is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Er worden dan ook regelmatig nieuwe (beleids)initiatieven ondernomen om de professionaliteit van leraren verder te versterken. Deze richten zich vooral op de 'buitenkant' van het beroep, namelijk de status en het respect van de beroepsgroep, en veel minder op de 'binnenkant' van het leraarschap: de houding en het handelen van individuele leraren in hun dagelijkse onderwijspraktijk...

Zelfregie in de praktijk: Een kwalitatief onderzoek naar eigen regievoering van kwetsbaren in de zelfredzame samenleving

In de huidige samenleving staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers steeds meer centraal. Onder eigen verantwoordelijkheid valt zowel zelfregie, de autonomie om eigen beslissingen te maken in het leven, als zelfredzaamheid, het met zo min mogelijk gesubsidieerde hulpverlening een zelfstandig leven kunnen leiden. Hoewel zelfregie en zelfredzaamheid vaak in één adem genoemd worden, stellen critici dat deze begrippen lang niet...

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in

Zelfregie is een thema dat raakt. Vraag het maar eens in uw omgeving en u zult merken dat veel mensen er ervaring mee hebben. Ervaring met het verliezen van de regie, met het gehinderd worden in de eigen regievoering of juist ervaring met steun in moeilijke omstandigheden waardoor je toch de regie kunt houden. Zelfregie raakt aan emoties, aan de kern van wie je bent en aan de ruimte om jezelf te kunnen zijn. Dit boekje is voor professionals en...

In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school

Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen hun kind misschien nog wel beter. Leraren, die een leerling met extra ondersteuningsbehoefte in de klas hebben, zijn het best op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden en hebben met meer kinderen in de klas rekening te houden. Ze kennen niet altijd de gebruiksaanwijzing van een leerling, waardoor...

Een vak apart: Werkagenda professionalisering van re-integratie

Alvorens de vraag beantwoord wordt hoe professionalisering kan worden bevorderd, zal dus eerst duidelijk moeten worden wat onder'professionalisering' moet worden verstaan en of (en hoe) het re-integratiewerk zich daartoe kan ontwikkelen. Dit advies is opgesteld na intensieve gesprekken met gemeenten, UWV, reintegratiebedrijven en andere. Aan de hand van literatuur is onderzocht wat professionalisering wel en wat het niet is. Ook is...

Opleiden in de school: Grip op het kwalitatief en kwantitatief op leiden van leraren in het mbo

Hoewel 'Opleiden in de School' in het primair en voortgezet onderwijs succesvol is,blijft het mbo om onduidelijke redenen achter. Op verzoek van het ministerie van OCW deed CINOP van maart 2011 tot en met augustus 2011 onderzoek naar de vraag hoe 'Opleiden in de School' een breed gedragen en succesvol(ler) concept wordt voor het mbo. Deze publicatie bevat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek, dat overigens uitgaat van...

Overzichtstudie Zorg voor chronisch zieken: organisatie van zorg, zelfmanagement , zelfredzaamheid en participatie

De overheid staat voor de uitdaging de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken te verbeteren en deze óók betaalbaar te houden. Ze zet daarvoor in op een programmatische aanpak: organisatie van de zorg in zorggroepen en samenwerking tussen zorgverleners, het bevorderen van zelfmanagement en maatschappelijke participatie. Chronisch zieken moeten meer zelf kunnen blijven doen en ook gewoon kunnen werken. Deze NIVEL-studie biedt een...

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening

Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven, recreatie, sport en andere gemeenschapsactiviteiten, en de zorgverlening die zich op hen richt centraal staat. Dit is een levendig onderzoeksterrein dat niet alleen van groot belang is in wetenschappelijke theorievorming over factoren die de participatie van kind en gezin beïnvloeden, maar ook van...

Deskundige jeugdzorg op scholen in regio Tilburg

Zorginstelling Kompaan en De Bocht in Tilburg begint na de zomervakantie met een experiment op tien middelbare scholen in de regio Tilburg en drie scholen in de regio Waalwijk om met de inzet van opvoedingsdeskundigen de jeugdzorg in het voortgezet onderwijs te intensiveren. Dat moet uiteindelijk leiden tot kortere wachtlijsten. De opvoedingsdeskundige biedt acht uur per week per school onder meer begeleiding, advies en consultatie ter...

Kwalitiet basiszorg in beeld: Rapport van een onderzoek naar de kwaliteit van basiszorg en de tevredenheid van ouders over de zorg in de scholen in het kader van een pilot Passend onderwijs

In het kader van de uitwerking van het werkdocument 'Passend onderwijs en het referentiekader voor de zorgplicht' is in 2010 een pilot gestart om standaarden en indicatoren basiszorg in de praktijk te toetsen. De Stichting Catent is bereid geweest een bijdrage te leveren aan deze pilot. Catent heeft in het kader van de pilot in 2010-2011 in alle scholen (34 scholen/locaties) een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de basiszorg en...

Actieplan leraren 2020

Dit kabinet zet in op versterking van de kwaliteit van het onderwijs. De leraar en de schoolleider zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs, en onmisbaar voor de verbetering ervan1. Dit plan beschrijft daarom hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders verbeterd kan worden, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Dit plan bevat de concrete doelen die dit kabinet zich stelt voor de...

Monitor krachtig meesterschap: een eerste verkenning

Op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van OCW monitort de inspectie de implementatie van acht activiteiten uit de nota Krachtig Meesterschap. Deze activiteiten hebben betrekking op het volgende: ontwikkeling en implementatie kennisbasis en -toetsen (inclusief de externe legitimering);
de invoering van intake-en studiekeuzegesprekken; de ontwikkeling en implementatie van "summercourses"; de implementatie van afspraken over...

Professionaliteit, professionalisering en de re-integratiesector: Een systematische review van inzichten

Dit rapport is geschreven met als doel inzichten naar voren te brengen uit de internationale wetenschappelijke literatuur over professionaliteit en professionalisering die van toepassing kunnen zijn op re-integratie medewerkers in het domein Werk en Inkomen. Zij maken deel uit van de groep uitvoerende contactambtenaren, ook wel street-level bureaucrats of "frontlijnwerkers" genoemd, die werkzaam is in de voorhoede van de publieke sector...

Advies naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs

Een advies van de Onderwijsraad als reactie op de aankondiging van de minister van Onderwijs op een Actieplan Beter Presteren voor het voortgezet onderwijs. De raad stelt dat er ruimte is voor het verhogen van het kennisniveau van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om deze ruimte te benutten is inzet op kwaliteit gekoppeld aan hoge eisen nodig. 

De ontwikkeling tot professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Over de taken,competenties en de leerstrategiën van CJG-professionals

In het voorjaar van 2010 publiceerde het Ministerie voor Jeugd en Gezin de brochure "Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin". Daarin vat het ministerie de uitkomsten samen van het door Nederlands Jeugdinstituut en Movisie verrichte onderzoek "Vragen, taken, competenties en beroepen in het CJG". In dit artikel reflecteren wij op de uitkomsten van het onderzoek naar de competenties van die professional. Het doel van onze...

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; Handleiding voor trainers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

Probleemanalyse niet-participatie jongeren: Een overzicht uit de literatuur

De doelstelling van het onderzoek is het maken van een (gedeelde) probleemanalyse van de participatie en niet-participatie van jongeren op de arbeidsmarkt, die tevens inzicht geeft in de oorzaken van niet-participatie. In het onderzoek worden daartoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoe groot is de groep niet-duurzaam participerende jongeren?; Welke karakteristieken bezitten zij?; Welke belemmeringen ondervinden ze bij het betreden van...

Werken naar Vermogen en de praktijk van alledag : Inventarisatie van knelpunten en oplossingen

Inventarisatie van de WIA, die moet bijdargen tot 1. Een overzicht van concrete problemen en oplossingen. 2. Inzicht in eventueel dieperliggende problematiek die uitstijgt boven de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. 3. Aanbevelingen met betrekking tot 1 en 2. In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt kort de opzet van de inventarisatie beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van de inventarisatie weer en in hoofdstuk 4 wordt...

Niemand houdt van ze

Onderzoek naar de oorzaken van voortijdig schoolverlaten. Het onderzoek moet leiden tot een advies aan de regering over deze problematiek. De leerlingen die uitvallen zijn: De ‘opstappers’ ; ze verlaten de school wanneer leren minder aantrekkelijk voor ze is dan werken. De “niet-kunners” ; voor hen is de traditionele leerweg te moeilijk. Misschien dat de ‘niet-kunners’ via alternatieve leerroutes...

Meedoen gaat niet vanzelf

Mensen met een beperking lopen dagelijks tegen hobbels en barrières aan. Het oplossen van deze barrières moet een uitdaging voor het kabinet zijn. De knelpunten waar mensen met een beperking tegenaan lopen zijn onderzocht door het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken (GOG-cz). Het onderzoek, onder een brede groep mensen met een beperking, heeft een notitie opgeleverd die de knelpunten in de vorm van...

Sociale kaart (Dreigend) overbelaste jongeren

Sociale kaart voor attenderen op en verwijzen van thuiswonende schoolgaande jeugd (ongeveer 10-18 jaar) die opgroeit met een langdurig of ernstig lichamelijk ziek, gehandicapt, psychisch ziek en/of verslaafde ouder, broer of zus. De in deze sociale kaart opgenomen interventies en beroepsoefenaren /organisaties bieden passende informele steun en professionele hulp bij het vookomen van en tijdig ingrijpen bij (dreigende) overbelasting.

Wegwijzer voor de intern begeleider: Spil in de zorg van school en hulpverlening

Deze wegwijzer is voor de samenwerking van scholen met instellingen die zorg bieden aan ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen. De leerkracht in de klas signaleert die problemen en zoekt samen met de intern begeleider naar extra zorg binnen de school of van schoolondersteuners. Als er ook hulpverlening nodig is voor het kind of het gezin kan de school het niet meer alleen af en heeft de steun van zorginstellingen nodig. Die werken...

Dilemma’s op de drempel: Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties : Signalering ethiek en gezondheid 2008

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid hoopt met dit signalement bij te dragen aan het debat over de morele rechtvaardiging voor ingrijpen in de privé-sfeer van gezinnen, om zo schade aan kinderen te beperken of te voorkomen. De analyse geeft daarvoor handvatten. Ook wordt een voorzet voor oplossingen gegeven.

Risicojongeren: Een bundeling van inzichten uit onderzoek, beleid en praktijk over een effectieve aanpak

De problematiek rond risicojongeren staat momenteel volop in de belangstelling, zowel in de media als in de politiek. Op verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid en justitie, heeft de aanpak van deze problematiek dan ook een hoge prioriteit. Maar waaruit bestaat zo’n aanpak? Weten we wel voldoende over de oorzaken van maatschappelijke uitval om een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen? Welk...

Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO

Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Noord-Brabant. Hoewel er nauwelijks gegevens over worden verzameld, zijn er aanwijzingen dat deze groep meer dan gemiddeld risico loopt vroeger of later in de problemen te raken. Zo is een vervolgopleiding vaak niet voldoende afgestemd op hun specifieke kenmerken. Of ze kunnen geen werk vinden of...

Hulpmix geëvalueerd: Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Sinds december 2007 is de site www.hulpmix.nl geopend. Op deze site wordt informatie en advies geboden aan jongeren van 12 tot 20 jaar met kleine en grote problemen. De site richt zich in het bijzonder op jongeren met een multiculturele achtergrond, omdat deze doelgroep nog slecht bereikt bereikt wordt door de reguliere hulpverlening. PI Research is gevraagd te evalueren hoe de ontwikkeling en implementatie van hulpmix is verlopen. De...

1001 verhalen : De praktijk van de Eigen Kracht conferentie

Eigen kracht is een manier om een besluit te nemen. Eigen kracht bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreken de deelnemers informatie. In het tweede deel maakt de familie zelf een plan dat antwoord geeft op de vraag die centraal staat en in het derde deel zal de familie het plan presenteren en laten toetsen door de gezinsvoogd. Dan volgt de acceptatie en uitvoering. In deze publicatie staan verschillende ervaringen met de methode...

Autisme klup

Startpagina met vele links op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen.

Rehabilitatie92

Een landelijk opererend bij- en nascholingsinstituut dat zich bezig houdt met het verzorgen van trainingen en consultatie op het gebied van Rehabilitatie. 

Vilans, Werk en handicap

Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken, betaald of op andere basis. 

Bosk

BOSK is een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

BogersHensen&Autisme

BogersHensen&Autisme is een particulier initiatief. Zij vertaalt de informatie in een praktisch aanbod. De activiteiten zijn zo opgebouwd dat de informatie direct toegepast kan worden in de eigen situatie. 

Vereniging Spierziekten Nederland - VSN

De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat de VSN om een betere kwaliteit van de zorg. Effectief wetenschappelijk onderzoek. 

Jeugdzorg & reclassering - Leger des Heils

Het Leger des Heils houdt zich ook met Jeugdzorg & Reclassering binnen de wettelijke bepalingen.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg.