Naar dezelfde loonwaarde?: Een vervolgonderzoek naar de vergelijkbaarheid van loonwaardemethoden; Eindrapport

Loonwaarde en loonwaardebepaling staan volop in de (politieke) belangstelling. Werknemers met arbeidsbeperkingen moeten – ook wanneer zij niet in staat zijn zelfstandig het volledige wettelij minimumloon te verdienen – in toenemende mate aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat betekent dat werkgevers gecompenseerd moeten worden voor dat deel dat deze werknemers verminderd productief zijn: een werkgever zal in beginsel immers alleen willen...

Aan de slag met loondispensatie: Van deelnemer naar werknemer IV: Evaluatie van de pilot Werken naar Vermogen Loondispensatie; Vierde Voortgangsrapportage

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van de pilots Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrument loondispensatie centraal. Research voor Beleid voert in de jaren 2010 tot en met 2012 de monitoring en evaluatie uit van deze pilot. Dit rapport beschrijft de resultaten van de derde onderzoekscyclus van de pilot...

Van deelnemer naar werknemer: Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk; Derde voortgangsrapportage

Dit rapport bestaat uit twee delen, met elk een eigen toelichtend voorwoord en inleiding. Het eerste deel beschrijft de voortgang en resultaten van de Pilot Loondispensatie.In deze derde voortgangsrapportage wordt aandacht besteedin aan de kosten, opbrengsten en besparingen die de deelnemende gemeenten met de inzet van het instrument loondispensatie realiseren. In het tweede deel wordt verslag gedaan van de resultaten van het experiment...

Memorie vam toelichting WWNV

Memorie van toelichting van de Wet werken naar vermogen. In deze memorie wordt beschreven een inleiding, ondersteuning naar werk, de loondispensatie, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de Wet arbeidsongeschiktheidsuitkering jonggehandicapten (Wajong), overige aspecten, ontvangen commentaren en adviezen en de fnanciële aspecten van Wet werken naar vermogen.

Van deelnemer naar werknemer: Tweede voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie; eindrapport

Sommige mensen zijn niet zonder meer in staat de arbeidsprestatie te leveren die op een reguliere werkplek van hen wordt verwacht. Hierdoor lopen ze tegen obstakels aan bij het vinden en behouden van regulier werk. Het kabinet heeft in 2008 gevraagd voorstellen te doen om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten bij gelijkblijvende budgettaire middelen. De voorstellen van de commissie betekenen de facto een fundamentele...

Verdienen naar Vermogen: Eerste voortgangsrapportage Werken naar Vermogen Pilot IV: Loondispensatie; Eindrapport

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Kamerstukken II 32165) is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrumentloondispensatie centraal. Research voor Beleid monitort en evalueert de vorderingen en resultaten van deze pilot tussen de jaren 2010 en 2013. Voor u ligt de eerste rapportage die is geschreven in het...

Aan de slag met loonwaardemeting: Inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten

Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de RWI een inventariserend onderzoek laten uitvoeren naar methoden om de loonwaarde van werknemers te kunnen vaststellen. In het onderzoek is door middel van een quick scan een overzicht van methoden verkregen. Hieruit is gebleken dat diverse methoden nog in ontwikkeling zijn. Vijf methoden zijn nader bestudeerd. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat een...