Self-reported work ability in breast cancer survivors; a prospective cohort study in the Netherlands

In a prospective cohort study, 939 patients <67 years are identified. Employed patients filled out the Work Ability Index (WAI) questionnaire before the start of radiotherapy treatment (baseline) and at 6, 18, and 30 months. Work ability was compared with a matched Dutch cancer-free population (n=3,641). The association between (clinical) characteristics and work ability over time was assessed using mixed-effects models.

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; cursusboek werknemers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

Eigenwerkwijzer, informatie voor werkgevers

U hebt een of meerdere medewerkers in dienst met gezondheidsbeperkingen. Niet iedere medewerker met een beperking verzuimt. Soms is het voor een werknemer lastig te bepalen waar zijn mogelijkheden liggen. En om met die mogelijkheden ook nog eens zo duurzaam mogelijk het werk te doen kan een lange zoektocht zijn.

Eigenwerkwijzer, informatie voor werknemers

U bent aan het werk of bent op zoek naar (passend) werk. U heeft gezondheidsbeperkingen. Dan is het soms lastig om precies te weten hoe u uw werk kunt doen. Om daarachter te komen is de EigenWerkWijzer ontwikkeld. Werk vinden en werk behouden is een grote uitdaging als u een beperking heeft.

Trainen voor een baan (Jobtraining)

Trainen voor een baan is een re-integratiemethode voor Wajonggerechtigden of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. De methode is ingericht volgens de principes van Supported Employment (SE). Het belangrijkste kenmerk van de SE methode is dat de deelnemer eerst een plaats krijgt in een betaalde baan en dat daarna pas training en coaching in het werk volgt. Het doel van Trainen voor een baan is...

ReventaCare Ademhalingstraining

Reventacare is een ademhalingstraining gericht op het op correcte wijze functioneel ademhalen. Hierdoor nemen fysieke en/of psychische klachten die verband houden met angsten, fobieën en (chronische) hyperventilatie, af.

18 jaar! En dan?: Checklist voor jongvolwassenen met een beperking

In deze checklist kun je zien wat er allemaal geregeld moet worden als je 18 jaar wordt en een beperking hebt of wat je opeens allemaal mag als je 18 jaar bent. De checklist is opgedeeld in zogenaamde 'weetjes' en het 'informatiepakket'. Bij de weetjes kun je onderwerpen vinden die gewoon handig zijn om te weten, maar waar je niet direct iets mee moet doen. Bij het informatiepakket vind je dingen waar je direct mee aan de slag moet als je 18...

MEE op Weg

MEE is van mening dat meer mensen met een beperking zelfstandig kunnen reizen van A naar B. Met het openbaar vervoer, lopend of op de fiets. Enige (kortdurende) ondersteuning is veelal wel gewenst. Toch blijkt er meer voor nodig. Het is evenzo noodzakelijk dat er een omslag van denken in de de samenleving plaatsvindt. Het project wil de automatische gedachte voor en inzet van speciaal vervoer voor mensen met een beperking doorbreken, met als...

MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013

Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving. Daarna gaat de rapportage in op een aantal concrete knelpunten die de MEE-consulenten herhaaldelijk signaleren bij de ondersteuning van hun cliënten.

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter sprake. Begeleiders van jongeren met een LVB ervaren vrijwel dagelijks het spanningsveld tussen te veel zorg bieden (onvoldoende uitdagingen en te veel verantwoordelijkheid leggen bij de jongere (overvragen). Begeleiders blijken in de praktijk grote behoefte te hebben aan concrete handvatten voor het vinden van de...

Checklist: Balans in Beeld

De handreiking met bijbehorende checklist is ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een LVB. Hiermee worden zowel professionals (leerkracht, gezinsvoogd, groepsleider) als ouders bedoeld. Voor de leesbaarheid wordt in deze checklist gesproken van 'hij' en 'zijn', maar daar kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden. Je vult de checklist in per jongere en kunt dit op meerdere momenten herhalen. De handreiking...

Nederlandse Vereniging voor Autisme - NVA

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is er voor alle mensen die met autisme te maken hebben. 

Rondje voor de publieke zaak: Pleidooi voor de solidaire ervaring

De rmo construeert in dit advies een beeld van solidariteit aan de hand van vier dimensies: identiteit, belangen, kennis én organisatie. De Raad laat zich hierbij inspireren door de wijze waarop klassieke denkers het begrip solidariteit bekeken. Elk van de dimensies valt uiteen in twee lijnen. Met wie mensen solidair zijn (identiteit) is gebaseerd op opvattingen over diversiteit en gelijkheid. Wat mensen aan solidariteit hebben (belangen...

Hoe meer soms minder kan zijn: Quick scan van ongewenste effecten van zorg op arbeidsparticipatie

Dit rapport doet verslag van een inventariserend onderzoek naar de onbedoelde en ongewenste
effecten van zorg en hulp op deelname aan arbeid en gebruik van sociale zekerheid. Voor het onderzoek zijn de volgende twee hoofdvragen geformuleerd: 1. Wat is er in de literatuur bekend over de onbedoelde en ongewenste effecten van zorg en hulp op arbeidsparticipatie en gebruik van sociale zekerheid? 2. Wat zijn oplossingsrichtingen? Hoe zijn de...

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning

Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we weinig van armoede binnen deze specifieke groep en van de gevolgen van die armoede voor hun deelname aan de samenleving. Dat was reden om het verkennende onderzoek 'Armoede bij mensen met beperkingen' uit te voeren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek. Met een...

Aanbod van arbeid 2012

Dit rapport schetst de veranderingen die plaatsgehad hebben op terreinen als mobiliteit en scholing van werknemers, en inzetbaarheid van ouderen.

Kostenontwikkeling GGZ

De kosten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn relatief het meest toegenomen. Een stijgende vraag om professionele hulp voor psychische gezondheidsproblemen ligt ten grondslag aan de groei van de GGZ. Ook is de zorg voor psychische gezondheidsproblemen toegankelijker geworden, waardoor het aantal patiënten en behandelingen is toegenomen. Daarnaast heeft de liberalisering van de zorgmarkt het mogelijk gemaakt voor nieuwe aanbieders...

Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kwantitatieve analyse en casusonderzoek

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs, brengt in kaart welke regionale verschillen er zijn in de indicatiestelling voor de clusters 2 en 4 en wat succesfactoren zijn van (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. 

Perspectief voor een sociaal en ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020: Verantwoordelijkheid nemen en dragen, kansen creëren en benutten

Werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in de Stichting van de Arbeid, hebben met het kabinet een akkoord voor de toekomst gesloten. Met een lange reeks afspraken voor zowel de korte als lange termijn presenteren de sociale partners samen met het kabinet een gemeenschappelijke visie. Het akkoord is gebouwd op een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Vakbonden, werkgevers en de overheid...

Grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking; voorbeelden, werkmateriaal, en tips voor professionals

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op straat, op scholen en werkplekken, tussen partners, in gezinnen en families. Het is dus logisch dat ook mensen met een beperking risico's lopen. Deze bundel laat zien dat grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking regelmatig voorkomt en hoe je eraan kunt werken. 28 voorbeelden zijn verzameld. Sommige voorbeelden zijn herkenbaar en komen regelmatig voor, andere zijn minder...

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen

In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12...

Transformeren voor gevorderden: actieonderzoek Hemelse modder Zaanstad

Hemelse Modder is een actieonderzoek. Dat wil zeggen dat we door het daadwerkelijk oplossen van problemen kennis ontwikkelen. Dit is een gedurfde manier van onderzoek en van beleidsontwikkeling. Omdat we weten dat ieder beleid niet alleen gewenste effecten oplevert, die vooraf voorspeld waren. In de praktijk ontstaan ook ongewenste effecten, die niet voorzien en niet zo bedoeld zijn. Dit actieonderzoek heeft betrekking op Zaanse huishoudens met...

Checklist schoolkeuze voor ouders

Deze checklist is opgesteld voor en door ouders met als doel ouders van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften handvatten te bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor
voortgezet onderwijs. 

Werken met hersenletsel.nl

Hersenstichting Nederland heeft onlangs de website www.werkenmethersenletsel.nl gelanceerd. 

Toolkit: CAP Werk(t

Bedrijven hebben verschillende redenen waarom ze werknemers met een lichamelijke handicap in dienst nemen. Zij doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid, of vanuit het besef dat werknemers met een handicap hardwerkende werknemers zijn. Daarnaast willen werkgevers graag diversiteit binnen hun bedrijf en zullen organisaties rekening moeten gaan houden met de 'War for Talent'. Door de dreigende krapte op de arbeidsmarkt zien...

Meedoen & Meetellen, wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking?: Praktische aanbevelingen bij de ontwikkeling van beleid

Vermaatschappelijking van de zorg heeft de afgelopen decennia veel opgeleverd. De meeste mensen met een verstandelijke beperking zijn verhuisd vanuit grote instellingen in de bossen naar een gewone woonwijk. Toch blijken mensen met een verstandelijke beperking vooral gebruik te maken van speciale voorzieningen en nog weinig contacten te hebben met 'gewone' burgers. Sluit het beleid van de overheid wel genoeg aan op de ervaringen en...

Focus op talent in plaats van beperking: Tips voor vrijwilligersorganisaties

Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze bron van vrijwilligers niet als zodanig op het netvlies van iedere vrijwilligersorganisatie te staan. Vrijwilligers met een beperking worden vaak geassocieerd met ëkost teveel tijdë of ëvragen veel begeleidingë. Een gemiste kans. Hierdoor loopt u niet alleen een grote bron van...

Gezinnen onderweg: Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben het vaak druk, vooral wanneer beide ouders een baan hebben. Elke dag moeten de kinderen naar en van school en meestal ook naar en van de kinderopvang worden gebracht en gehaald, terwijl de ouders ook naar hun werk moeten reizen. De vraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt gezocht is: hoe doen die ouders dat? Welke mogelijkheden zijn er en waar lopen zij tegen aan? Hoe organiseren zij deze...

Meer werkplekken bij werkgevers: Vierde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken naar vermogen, pilot 1; eindrapport

Het doel van pilot 1. 'Meer werkplekken bij werkgevers', is meer kennis te vergaren over hoe werkgevers gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgever centraal. Uit de pilot blijkt dat het aannemen van mensen met beperkingen die voortvloeien uit een ziekte of handicap in belangrijke opzichten nog een leerproces...

Naar dezelfde loonwaarde?: Een vervolgonderzoek naar de vergelijkbaarheid van loonwaardemethoden; Eindrapport

Loonwaarde en loonwaardebepaling staan volop in de (politieke) belangstelling. Werknemers met arbeidsbeperkingen moeten – ook wanneer zij niet in staat zijn zelfstandig het volledige wettelij minimumloon te verdienen – in toenemende mate aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat betekent dat werkgevers gecompenseerd moeten worden voor dat deel dat deze werknemers verminderd productief zijn: een werkgever zal in beginsel immers alleen willen...

Overzicht van ervaringen met job carving en functiecreatie in de VVT-sector

In de komende tijd zullen de tekorten in de zorgsector oplopen; de behoefte aan geschoold personeel neemt toe en aan de kant van het aanbod is een duidelijke afname te zien. In de sector wordt op verschillende wijzen gewerkt om dit probleem op een adequate wijze aan te pakken. Een van de projecten die hier op gericht is, is het project Functiecreatie in de V&V waarin op een innovatieve wijze wordt gewerkt om de komende tekorten binnen de...

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang: Rapportage 2011: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Voor u ligt het jaarbericht van de Monitor Plan van Aanpak MaatschappelijkeOpvang. In voorgaande jaarberichten rapporteerden de vier steden over de effecten van en geleverde prestaties voor hun beleid aan de hand van zeven indicatoren en diverse procesbeschrijvingen. In dit jaarbericht is dat uitgebreid naar twintig indicatoren en procesbeschrijvingen. Een aantal van de nieuwe indicatoren betreffen geen geregistreerde kwantitatieve data, maar...

Monitor Stedelijk Kompas 2011: Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten

Het Stedelijk Kompas is de overkoepelende naam van het plan van aanpak van centrumgemeenten om de aantallen dakloze mensen te verminderen, hen te laten doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, hun kwaliteit van leven te verbeteren en de met dakloosheid gepaard gaande overlast te verminderen. In dit jaarbericht van de Monitor Stedelijk Kompas vindt u een overzicht van de voortgang die negenendertig centrumgemeenten hebben geboekt...

Incidentie van psychische aandoeningen: Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2

Psychische stoornissen geven een grote ziektelast, voor de betreffende patiënt maar ook voor de maatschappij als geheel. Dit komt doordat deze stoornissen veel voorkomen, vaak al starten op jonge leeftijd en vaak een chronisch beloop hebben. Daarnaast is de negatieve impact van psychische stoornissen op het welbevinden en functioneren van de betrokkene vaak heel groot. De nationale bevolkingsonderzoeken NEMESIS-1 en NEMESIS-2 geven al...

Effectieve en efficiënte sw-sector: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten

De betrokkenheid van sociale diensten bij de sw-sector is sterk toegenomen in de aanloop naar de Wet werken naar vermogen. Vanuit beleidsmatig perspectief is dit te verklaren doordat het onderscheid tussen Wsw- en WWB-doelgroep met die wet zou vervagen. Nu is de wet van de baan, maar ook in de door het kabinet Rutte II aangekondigde Participatiewet geldt één regime voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook financiële...

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012: Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012 beschrijft, voor de periode 2008 tot en met 2011, de ontwikkelingen in arbeidsparticipatie van mensen met arbeidsbeperkingen. Het gaat hier om mensen die bij UWV een uitkering aanvragen en/of een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de invoering van de WIA in 2006 en de nieuwe Wajong in...

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen

Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgvers? En is een cultuuromslag bereikt? Wat moet er nog gebeuren? 

Ontwikkelingen in de zorg voor chronisch zieken: Rapportage 2012

Dit rapport beschrijft ontwikkelingen in het zorggebruik van mensen met een chronische ziekte in Nederland over de laatste dertien jaar alsmede hun ervaringen met de zorg. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoeksprogramma 'Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking' dat uitgevoerd wordt door het NIVEL. Dit programma omvat drie deelmonitors waarin de ontwikkelingen op verschillende terreinen van...

Zelfregie in de praktijk: Een kwalitatief onderzoek naar eigen regievoering van kwetsbaren in de zelfredzame samenleving

In de huidige samenleving staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers steeds meer centraal. Onder eigen verantwoordelijkheid valt zowel zelfregie, de autonomie om eigen beslissingen te maken in het leven, als zelfredzaamheid, het met zo min mogelijk gesubsidieerde hulpverlening een zelfstandig leven kunnen leiden. Hoewel zelfregie en zelfredzaamheid vaak in één adem genoemd worden, stellen critici dat deze begrippen lang niet...

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en Jeugdzorg aan hen overdragen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten dichterbij de burger staan en meer maatwerk kunnen leveren door taken in samenhang te organiseren. Gemeenten hoeven voor de ontwikkeling van het nieuwe sociale...

UWV Kennisverslag 2012-3

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere...

Wat werkt bij Wajongers?: Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie; Onderzoeksrapport

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar voorspellers voor arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Voor het onderzoek naar arbeidsparticipatie van Wajongers is een cohort samengesteld van alle Wajongaanvragers die in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 (jaarcohort) een aanvraag deden voor een Wajonguitkering in deze regio en waarvan de uitkering is toegekend. Het onderzoek is verricht in de regio Noord...

Een beroep op de burger: Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid

De Nederlandse verzorgingsstaat staat onder druk door de economische crisis en de vergrijzing. Met een actieve inzet van burgers hoopt de overheid haar hoge ambitieniveau op het gebied van het welzijn van de samenleving te handhaven. Tegelijkertijd moet die actieve inzet ook de oplossing zijn voor de veronderstelde 'burgerschapscrisis': de solidariteit lijkt af te brokkelen onder burgers die meer nadruk op hun rechten dan op hun...

Thuis in de gemeente; Hoe kun jij meedoen en erbij horen

Dit boekje gaat over meedoen in de gemeente. Meedoen in de buurt, in een vereniging en met vrienden, hoe doie je dat? In dit boekje krijg je informatie, tips en voorbeelden over mensen in de buurt, verenigingen en clubs, vrienden, je eigen netwerk, jouw rollen, burgers in de gemeente en informatie.

Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011

De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin bestaan tussen SW-bedrijven. Goed nieuws is dat er steeds meer SW-medewerkers aan de slag gaan bij gewone werkgevers.Dit percentage is gestegen naar 32%. Meer mensen aan de slag bij gewone werkgevers is een belangrijk streven van de branche. Wat is het financiële beeld? In de cijfers zijn de...

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012: Deelrapportage III: Werk en inkomen

Voor u ligt de eerste jaarrapportage van het onderzoeksprogramma Panel Leven met Kanker. Deze eerste jaarrapportage is gebaseerd op een enquête die eind 2011/begin 2012 werd gehouden onder de eerste groep van 325 deelnemers aan het panel, en beschrijft de ervaren zorg- en leefsituatie van mensen met kanker in Nederland. Het Nederlandse overheidsbeleid is sterk gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie van burgers. Mensen die...

Samen de focus op werk: Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

De inspectie heeft een meerjarig onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met multiproblematiek en de samenwerking ten behoeve van die dienstverlening tussen de sector werk en inkomen en andere sectoren. In onderhavige afsluitende rapportage geeft de inspectie een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de geestelijke gezondheidszorg voor klanten met psychische...

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen

In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende partijen maken deel uit van deze Brede School: regulier basisonderwijs (twee scholen), kinderopvang, peuterspeelzaal en een kinderdagcentrum. Het kinderdagcentrum biedt zorg aan kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. In het proces van de totstandkoming van de Brede School vroegen de...

Personality disorders in adolescents: prevalence, burden, assessment, and treatment

Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen worden vaak geassocieerd met een lage kwaliteit van leven en hoge maatschappelijke kosten. Psychotherapie  ziet men gewoonlijk als de meest aangewezen behandelvorm. Veel minder is bekend over persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten. Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de prevalentie, structuur en behandelbaarheid van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten...

Actie-onderzoek: Ouders van chronisch zieke jongvolwassenen en begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt

Voor u ligt de rapportage over het Actie-onderzoek. Het Actie-onderzoek was gericht op de rol van ouders van chronisch zieke jongvolwassenen bij de begeleiding van hun kind naar de arbeidsmarkt. Doel van het onderzoek was om na te gaan hoe ouders van invloed zijn op de latere maatschappelijke participatie van hun chronisch zieke kinderen. Door onderzoek te doen onder ouders van Wajongers wordt inzicht gekregen in enerzijds de problemen die...

Agenda voor de zorg: Aanbod aan politiek en samenleving van het zorgveld

Dit aanbod aan de politiek en de samenleving bestaat uit een samenhangende en ambitieuze agenda met concrete voorstellen op negen thema's om binnen heldere en toereikende financiële macrokaders de zorg verder te verbeteren en daardoor een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. De krach van deze voorstellen ligt in een integrale aanpak van gezondheidsproblematiek over sectoren heen. De samenwerkende...

Zevensprong naar zelfstandigheid

De Zevensprong naar zelfstandigheid geeft ouders inspiratie en een steuntje in de rug om kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Thuis, op school, in de buurt, met vrienden. Alle zeven wegen leiden naar het doel: je kind zo zelfstandig mogelijk laten worden, en leren verantwoordelijkheid te dragen. Een spannende tocht, waarin je soms verdwaalt door de veelheid aan informatie en keuzes. De...

Meedoen door toegankelijke omgeving: Een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren

Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om deelname aan het verkeer en vervoer of aan activiteiten buitenshuis. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS om inzichtelijk te maken welke...

Monitor effecten eigen bijdrage ggz: Eerste tussenrapportage; september 2012

Sinds 1 januari 2012 is in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) een eigen bijdrage geïntroduceerd voor tweedelijns behandeling (Zvw zorg). De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de effecten van de eigen bijdrage in de tweedelijns ggz te monitoren, alsmede voor het jaar 2013 te verkennen of het uitsluiten van kwetsbare groepen van de eigen bijdrage tot de mogelijkheden behoort. Het doel van de monitor is tweeledig...

Samenvatting Protocol ERWD2

Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie vo afgekort ERWD2 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het Protocol ERWD2 bestaat uit vijf delen: • Visie en organisatie: de visie op rekenen en de gevolgen voor beleid en organisatie; • Rekenen: de didactiek van rekenen; • Afstemmen: de signalering...

Samenvatting Protocol ERWD3

Het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie mbo afgekort ERWD3 is ontwikkeld voor de integrale aanpak van (Ernstige) RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie in het middelbaar beroepsonderwijs. Het Protocol ERWD3 bestaat uit vijf delen: • Visie en organisatie: de visie op rekenen en de gevolgen voor beleid en organisatie; • Rekenen: de didactiek van rekenen; • Afstemmen: de signalering en observatie van...

Ontwerpadvies: Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Een tussen-advies op hoofdlijnen van de SER aan het ministerie van VWS over de kwaliteit en inhoud van de zorg, de groei van de zorguitgaven en dreigende tekorten op de arbeidsmarkt.

Gezondheid en zorg in cijfers: 2012

In deze publicatie doet het CBS verslag van ontwikkelingen op het terrein van de statistieken over gezondheids en zorg. Naast nieuwe statistische uitkomsten is er ook ruimschoots aandacht voor de gehanteerde methodes. Na een overzicht van de kerncijfers volgen zes hoofdstukken die ieder op zich staan en specifieke onderwerpen behandelen, die gemeen hebben dat het CBS daarover nieuwe statistische informatie heeft samengesteld.

Onderzoek Bonus-Malus binnen Rijksoverheid: Een onderzoek naar de toepasbaarheid van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid ter bevordering van het aantal personen met een WIA-, WSW-, of Wajong-indicatie

In deze rapportage wordt gepresenteerd de de resultaten van het onderzoek naar de invoering van een bonus-malus systeem binnen de Rijksoverheid, met betrekking tot mensen met een WIA, WSW- of Wajong-indicatie. Door middel van een bonus-malus systeem zouden Rijksinstellingen aangemoedigd moeten worden om ten minste 1 procent van hun werknemersbestand te laten bestaan uit mensen met een WSW-, WIA- of Wajong-indicatie. Wanneer ministeries de 1...

Meer kansen, meer banen: SW-bedrijven als banenmakelaar

SW-bedrijven zijn gespecialiseerd in het aan de slag helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. SW-bedrijven zijn er aan de ene kant om werk in een beschutte omgeving te bieden aan mensen die daar echt op aangewezen zijn. Maar de tendens van de afgelopen jaren is dat mensen steeds meer bij 'gewone' werkgevers aan de slag gaan. SW-bedrijven opereren daarbij als 'matchmaker' en zorgen voor begeleiding van deze...

Kansen op de arbeidsmarkt

De doelstelling van dit onderzoek was om inzicht te geven in de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de optiek van werkgevrs en SW-organisaties. Aan het onderzoek hebben werkgevers, SW-organisaties deelgenomen. Achtergondkenmerken zoals profit-non-profit zijn van invloed op de resultaten. Ook of werkgevers al dan niet positief beeld hebben van de doelgroep is van invloed op de resultaten. Bij enkele resultaten worden...

Wajongpaspoort voor CAO-afspraken

In dit Wajongpaspoort vindt u praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om te komen tot goed uitvoerbare cao-afspraken. Daarbij wordt gekozen voor vooral de pragmatische weg: liever een afspraak die werkt, dan een (werk)loze belofte. De cao-afspraken vormen een
eerste aanzet in de stap naar duurzame werkgelegenheid voor jongeren met een beperking. Het prikkelt werkgevers om voorwaarden en condities binnen hun bedrijf laten ontstaan...

CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren: Meetinstrumentontwikkeling: Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van kinderen en jongeren

Dit rapport doet verslag van het onderzoek waarbij de CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren is ontwikkeld en getest. Eerst wordt ingegaan op de aanleiding tot het onderzoek en wordt de gevolgde onderzoeksopzet beschreven. Vervolgens worden de onderzoeksvragen gepresenteerd, beantwoord en van kanttekeningen voorzien. Ten slotte volgen enkele aanbevelingen voor verdere toepassing van de CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren en...

Groei-wijzer: vaardigheden voor zelfstandig leven

De Groei-wijzer is gebaseerd op 'Developing the Skills for Growing Up', ontwikkeld door
het Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital in Toronto, Canada. Het ontwikkelingsschema van de Groei‐wijzer beschrijft de ontwikkeling van 0 tot 21 jaar. 

Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk 

Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders naar de vraag en aanbod van laaggeschoold werk en waarom die elkaar niet altijd vinden in Nederland. 

Handreiking over klantvriendelijkheid: Week van de Toegankelijkheid 1 – 6 oktober 2012

Een klantvriendelijke ondernemer of organisatie houdt rekening met de wensen en mogelijkheden van alle klanten, dus ook met die van mensen met een beperking. Hoe klantvriendelijker een ondernemer of organisatie wordt, hoe meer mensen gebruik kunnen maken van zijn producten of diensten, Dat betekent voordeel voor zowel de ondernemer als voor zijn klanten. Iedereen moet zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van winkels...

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en...

Werkpad

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve, communicatieve of visuele beperking bij het zoeken naar een baan en begeleidt hen op de werkplek in Nederland.

Werken of studeren na het voortgezet speciaal onderwijs

De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken. De missie van dit jaar van de Week Chronisch Zieken: Het organiseren van activiteiten over werken met een beperking, van 9-16 november 2012. Het thema van de opening is 'Samen Werken'. De opening staat in het teken van de toekomst van deze...

De human resources van werknemers met een chronische aandoening:' maak er gebruik van'

Ruim een derde van de Nederlandse werkenden lijdt aan een chronische aandoening. Veel voorkomende aandoeningen zijn astma, diabetes, depressie en problemen met het gehoor of het bewegingsapparaat. Werknemers met chronische aandoeningen verlaten de arbeidsmarkt eerder dan andere werknemers. Dit heeft negatieve gevolgen, zowel voor deze werknemers zelf als voor hun werkgevers en de economie.De uitgangsvraag van dit project was wat HRM en...

Het verschil maken: sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt werpt een nieuw licht op het benutten van het arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de schoonmaakbranche. Om deze mensen productief te kunnen inzetten is sociale innovatie van belang: een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten (NCSI). In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke...

Business Strategies that Work: a framework for disability inclusion

Business Strategies that Work identifies promising employment policies and practices for recruiting, hiring, retaining, and advancing qualified individuals with disabilities. It is a guide for employers who want to ensure that their workplaces are truly diverse and inclusive. And it is a tool, with proactive and dynamic human resource strategies, for employers who want to be successfull in today's diverse and global markets. The strategies...

Disability in the Workplace: Employers’ Organizations and Business Networks

Employers' organizations and business networks can play a major role in providing technical advice and services that help employers to hire, manage and retain employees with disabilities. Through their work and engagement, which differ depending on the environment in which they exist, they are able to change and improve disability practices by demonstrating leadership and providing guidance. These themes are the basis of Disability in the...

Thuis in de gemeente: Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen

Om te weten te komen wat mensen met een beperking nodig hebben om mee te kunnen doen, en wat gemeenteambtenaren en professioneel begeleiders nodig hebben om hen daarbij te ondersteunen is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Deze handreikingen zijn gebaseerd op de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek. In het kwalitatieve onderzoek is gesproken met begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking in verschillende...

Zag je het maar: Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Jongeren met een LVB willen gewoon meedoen in de samenleving. Zij hebben veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen, maar daar hebben ze op gezette tijden wel de juiste (informele en professionele ondersteuning bij nodig. De integrale aanpak zoals door het netwerk is uitgewerkt bestaat uit drie pijlers. 1. Vroegtijdige signalering, 2. Duurzame (gezins)ondersteuning, 3. Gespecialiseerde ondersteuning als het moet.

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte

Dit verslag geeft de resultaten weer van groepsgesprekken met werknemers geraakt door kanker, een spierziekte of reuma over hun ervaringen met communiceren over hun ziekte op het werk.

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk

Autisme en Werk bestaat uit 7 projecten en de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA). Met de NVA wordt gewerkt aan een model om de kennis die binnen het programma wordt opgedaan te delen en te verspreiden met als uiteindelijk doel om meer impact te realiseren uit het totale programma. Met de NVA worden nog gesprekken gevoerd over de exacte invulling van het project. Omdat de invulling van de bedoelde 'brugfunctie'...

Inclusie: een kwestie van attitudes?: onderzoek naar de acceptatie van leerlingen met leerlinggebonden financiering in het reguliere basisonderwijs

Het doel van deze brochure is informatie te verstrekken aan professionals die betrokken zijn bij het onderwijs aan basisschoolleerlingen over de uitkomsten van onderzoek naar: De acceptatie van leerlingen met een cluster 4 indicatie in het reguliere basisonderwijs; De attitude van leerkrachten, ouders en klasgenoten ten opzichte van leerlingen een cluster 4 indicatie; De invloed van attitude (en andere factoren) op de acceptatie van leerlingen...

ANED -Academic Network of European Disability experts 

The Academic Network of European Disability experts (ANED) was created by the European Commission in December 2007. 

Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

Door cliënten- en consumentenorganisaties is altijd het grote belang van het pgb onderstreept. Eigen regie, empowerment, verbetering van de kwaliteit van bestaan en vernieuwing van de zorg zijn als belangrijkste argumenten vóór het pgb opgevoerd. Op deze argumenten richt dit klalitatieve onderzoek zich. De vraagstelling van dit onderzoek is: · Hoe leidt het pgb tot grotere zelfregie en empowerment van mensen die leven met een...

Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs: herhaalde meting

In het voorjaar van 2012 voerde KPC Groep een quickscan uit onder alle scholen voor voortgezet onderwijs om in beeld te krijgen van het effect van de veranderingen in de exameneisen op leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring. 

Diabetes werkt

Mensen kunnen niet genezen van diabetes, maar het is wel goed te behandelen. Gaandeweg vindt u uit hoe diabetes een plaats krijgt in uw dagelijks leven. Daarbij komt ook uw werk kijken. De gevolgen van diabetes voor het werk zijn meestal goed te overzien. Van alle werkende mensen in Nederland heeft 1 op de 50 diabetes. De meesten kunnen met hun diabetes prima werken. Er zijn zelfs topsporters met diabetes. Voor anderen is werken met diabetes...

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, onderzoek te verrichten naar de relatie tussen het volgen van regulier of speciaal onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. De vraag in dit rapport is welke onderwijsvorm voor jongeren met een beperking de beste start op de arbeidsmarkt biedt. 

Commissie Gelijke Behandeling: jaarverslag 2011

2011 was een belangrijk jaar en niet alleen voor de Commissie Gelijke Behandeling: het Parlement besloot dat Nederland een nationaal mensenrechteninstituut krijgt. De Commissie Gelijke Behandeling gaat in 2012 op in het College voor de Rechten van de Mens. 2011 was voor de Commissie Gelijke Behandeling ook een belangrijk jaar als organisatie. Naast de oordelen, de adviezen, onderzoeken en een voorlichtingscampagne stond 2011 in het teken van...

Minis, Marie-Antoinette H. Drs

Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'chronisch zieken en werk', naast de onderzoekslijnen 'stagnatie van werknemers' en 'leefstijl op de werkplek'. In de negenhoofdige kenniskring van het lectoraat zijn momenteel twee promovendi bezig met onderzoek op het terrein chronisch zieken en werk. Ik ben een van de promovendi. bestaat uit de dagelijkse begeleiding van de promovendi...

Verhagen, Stijn Dr

Wat kun je doen om de participatie van jongeren in de samenleving te bevorderen? En welke rol spelen sociale professionals daarbij? In het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling doe ik onderzoek naar deze vragen.
Om de participatie van burgers te bevorderen kun je je richten op individuen, specifieke doelgroepen of op de maatschappij als geheel. De onderzoeken binnen het lectoraat spitsen zich toe op het laatste. Daarbij gaat...

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12-2011 genomen. Voor wat betreft het aantal inwoners is de peildatum 1-1-2012 genomen. Deze publicatie geeft een overzicht van de WAO, WAZ, Wajong...

De Verbinding - unieke fabriek met dove werknemers

In deze unieke fabriek maken dove werknemers de mooiste dakkapellen, schuifpuien en kozijnen van kunststof en aluminium. 

Trendrapportage GGZ 2011: Naar een integrale aanpak; Het bieden van psychosociale zorg aan chronsich lichamelijk zieken

Het voorliggende rapport probeert aanknopingspunten te bieden voor het beter integreren van psychosociale zorg in de bestaande zorg voor chronisch lichamelijk zieken. Hiertoe wordt in het eerste deel van het rapport de stand van zaken beschreven ten aanzien van: de aandacht voor psychosociale aspecten in zorgstandaarden en richtlijnen voor de zorg aan chronisch lichamelijk zieken en interventies die worden onderzocht, geïmplementeerd of...

Strategische verkenning: Op zoek naar een kosteneffectieve Basis GGZ; Scenario's voor zorginnovatie

In dit rapport wordt onderzocht hoe de Basis GGZ in Nederland geoptimaliseerd kan worden in termen van kosteneffectiviteit. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld dat de bestaande Basis GGZ (op basis van data van goed registrerende huisartspraktijken uit 2009) vergelijkt met alternatieve zorgsystemen in termen van kosteneffectiviteit. Hierbij wordt kosteneffectiviteit zowel vanuit het zorgperspectief (directe medische kosten en gezondheidswinst...

GGZ in tabellen 2010

Voor u ligt de uitgave GGZ in tabellen 2010. In dit handzame en informatieve boekje zijn de belangrijkste en meest recente cijfers over de GGZ (inclusief verslavingszorg en maatschappelijke opvang gebundeld. De cijfers zijn verzameld in 2011. In tabellen en grafieken worden waar mogelijk geactualiseerde cijfers over de volgende aspecten van de GGZ gepresenteerd: het vóórkomen van psychische stoornissen, toegang en zorggebruik...

Trendrapportage GGZ 2011: Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen; Een vergelijking van nationaal beleid en zorgstelsels in Nederland, Engeland en Denemarken

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de stimulansen en belemmeringen die uitgaan van nationaal beleid en nationale zorgstelsels op de ontwikkeling en implementatie van ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Beleid en stelsels worden besproken en vergeleken vanuit het perspectief van drie GGZ-regio's in respectievelijk...

Grow2worK

De gezamenlijke belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zijn bezig met een project voor jongeren die slechthorend of doof zijn of ernstige spraak-taalproblemen hebben. Het doel is de kansen om aan (betaald) werk te komen te vergroten. De naam van het project is Grow2worK. Groei staat voor ontwikkeling, empowerment en je talenten ontplooien. Het doel is tenslotte dat de jongeren (mede) door het inzetten van buddy's sterker in hun...

Werkgeven naar vermogen

Met de initiatiefnota ‘Werk geven naar vermogen’ doet GroenLinks voorstellen om werkgevers te stimuleren om mensen uit de SW, Wajong en WWB in te schakelen in hun arbeidsorganisaties en mee te investeren in werkzekerheid voor deze mensen. Voor werkenden is werkzekerheid de kern waar het om gaat. Dat geldt voor alle werkenden. En in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie, want voor hen is het uitsluitend op eigen kracht...

Inventarisatie zelfmanagementinterventies: Inzetbaar bij de multidisciplinaire aanpak van zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken

Voor u ligt een overzicht van interventies voor zelfmanagement. Voor dit document is gebruik gemaakt van de inventarisatie van zelfmanagementinterventies die Vilans in samenwerking met De Ondernemende Huisarts heeft gemaakt in december 2010. In 2011 is dit document met interventies voor zelfmanagement aangevuld door het Centrum Huisartsen Schiedam (CHS) en Careyn ten behoeve van het project 'Zelfmanagement door middel van eHealth'...

Duurzaam ondernemen en gehandicaptenbeleid; Waarom is maatwerk een succesfactor in duurzaam gehandicaptenbeleid

Duurzaam )ndernemen is nog niet zo bekend. De belangrijkste vraag is, hoe kan aan deze onbekendheid verandering worden aangebracht? Want door thema's als vergrijzing, diversiteit en langer doorwerken worden sociale aspecten binnen een organisatie steeds belangrijker. Vanuit die zienswijze is het dan ook van belang om het sociale aspect binnen Duurzaam Ondermen breder te gaan belichten. De instroom van gehandicapten op de arbeidsmarkt vraagt...

BrainSTARS: Evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een kleinschalige pilot

Dit rapport bevat de evaluatie van de toepassing van BrainSTARS in een pilot met elf gezinnen. BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met NAH en hun opvoeders en leerkrachten. Om in kaart te brengen in hoeverre BrainSTARS bruikbaar en van toegevoegde waarde is voor ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen in Nederland, is van september tot en met december 2011 een kleinschalige pilot uitgevoerd. Gedurende vier maanden...

Verwacht zorggebruik als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ

In Nederland ontvangen jaarlijks ruim 700.000 personen curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de tweedelijn. Deze zorg wordt verstrekt in verschillende zorgcircuits, zoals de volwassenenzorg, de Jeugd-GGZ, verslavingszorg en door vrijgevestigde psychiaters en psychologen Vanaf Vanaf 1 januari 2012 is voor volwassenen die zorg in de tweedelijns GGZ ontvangen in het kader van de Zorgverzekeringswet een eigen bijdrage ingevoerd. Deze...

Rapport over kwetsbare gezinnen in Woerden

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen binnen het soociaal domein. De transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. De gemeenten krijgen weliswaar ruim 9 miljard, maar ook een enorme verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning aan kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Het gaat om mensen met zware beperkingen, die nieuw...

Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan

Werken vanuit zelfregie betekent dat je klanten ondersteunt bij het vinden van eigen oplossingen. Maar hoe pak je dat aan? Dit boekje is voor werkers in hulp- en dienstverlening die meer willen weten over werken vanuit zelfregie. U vindt hierin veelgestelde vragen en antwoorden van collega's, opgetekend tijdens trainingen over zelfregie van Movisie.

MEE Signaal: trend- en signaleringsrapportage 2012

Het doel van de trend- en signaleringsrapportage is het weergeven van trends en het bundelen van de regiooverstijgende signalen die de 22 MEE-organisaties in 2011 hebben gemeld. Hierdoor ontstaat een actueel beeld van knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ervaren, maar ook van kansen en mogelijkheden voor verbetering. De MEE-organisaties willen met deze rapportage overheden, cliëntenorganisaties en andere partners wijzen...

Patiëntenorganisaties en werk(behoud): Inventarisatie van activiteiten, instrumenten en ambities van patiëntenorganisaties

Voorliggend rapport behelst een inventariserend onderzoek naar de activiteiten, instrumenten en ambities bij patiëntenorganisaties rond de ondersteuning van hun achterban bij werk (behoud) en andere werkgerelateerde vragen en problemen. Het verkregen overzicht is aangevuld met behoeften van patiëntenorganisaties, mogelijkheden voor samenwerking rond instrumenten en de visie op financiële borging van instrumenten. Er is duidelijk...

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Sinds 2008 werken de besturen van cluster 2 samen in de Stichting Siméa. Zij werken aan de herinrichting van het onderwijs aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. De herinrichting van cluster 2 is nog niet afgerond. Tussen nu en augustus 2013 moeten er nog veel zaken verder worden uitgewerkt. Deze brochure geeft een schets van de kadernotitie op hoofdlijnen weer. Op deze manier wil Siméa medewerkers binnen het regulier...

Eindrapport doorontwikkeling Wtcg

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft De Praktijk voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling en verbetering van de afbakening van de Wtcg. Deze voorstellen hebben met name betrekking op de afbakeningscriteria hulpmiddelengebruik, fysiotherapiegebruik en het gebruik van revalidatiezorg. Doel van de aanpak was het verminderen van fout negatieve en fout positieve inclusies. Hierbij werden de volgende uitgangspunten gehanteerd: het gebruik...

Patiëntenervaringsverhalen.nl

Hart van de stichting zijn ervaringsverhalen in boekvorm die op de website toegankelijk zijn gemaakt Er staan er nu bijna 2000 bij elkaar. Ze worden aangeboden en besproken via de zoekmachine. 

Gewikt en gewogen: Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Vilans is daarom in 2008 gestart met een project gericht op de verbetering van begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. Doel van dit project is de ontwikkeling van een NAH-specifiek ondersteuningsaanbod voor deze gezinnen. In het project zijn diverse activiteiten ondernomen. Zo zijn er in de jaren 2008 tot en met 2011 jaarlijks vier á vijf leerwerkbijeenkomsten georganiseerd voor gedragsdeskundigen en ambulant...

Toolkit Werken aan toegankelijkheid: Praktische instrumenten voor zorgorganisaties en woningcorporaties om te werken aan een toegankelijke leefomgeving

Deze toolkit bevat praktische instrumenten (tools) die u ondersteunen bij het werken aan toegankelijkheid. Het is een bundeling van instrumenten die Vilans de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en ingezet om organisaties en bedrijven te stimuleren en te helpen bijdragen aan een toegankelijke samenleving. De tools richten zich op verschillende aspecten die bij het werken van toegankelijkheid een rol spelen: bewustwording, een visie vormen, de...

Zwerfjongeren: Aanpak en achtergrond voor beleid; een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek

Met deze brochure biedt vws gemeenten een handreiking om inzicht te krijgen in het zwerfjongerenvraagstuk en mogelijke oplossingen. Tevens is deze notitie informatief voor beleidsonwikkelaars binnen opvang- en zorginstellingen en beleidsmedewerkers bij provincies. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen van een landelijke werkgroep zwerfjongeren, van recente onderzoeken en publicaties en positieve ervaringen die in den lande zijn opgedaan. De...

IQ met beperkingen: De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht

In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg). Deze zorg is geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). De toename van het aantal mensen met zo'n indicatie is veel sterker dan de groei van de bevolking. Met name de groei van het aantal jongeren met een vraag naar zorg was opvallend. Met de komst van nieuwe en aanvullende cijfers is het mogelijk om na...

Branchemonitor ondersteuning informele zorg 2010/2011

Deze monitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg 2010/2011. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen tachtig procent van de zorg aan mensen thuis. Helaas, zo laat deze branchemonitor zien, komt het nog vaak voor dat hulpvragers die een specifieke vrijwilliger nodig hebben op lange wachtlijsten komen. Volgens de cijfers van het SCP zijn er steeds meer mantelzorgers overbelast geraakt de afgelopen jaren: in 2001 waren...

Programma 'Aandacht voor iedereen': Toerusting van Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers en Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief In het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verb

Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg men dat uit de AWBZ gefinancierd en op basis van een CIZ-indicatie via de zorgkantoren geleverd. Met ingang van 2013 wordt deze zogeheten extramurale AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf de beleidsverantwoordelijkheid van gemeenten. Het transitiebureau van VWS/VNG heeft de landelijke clië...

Eerst denken en dan doen: over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk

De rede is als volgt opgebouwd: allereerst wordt ingaan op de betekenis van het gezin en de wijze waarop opvoeding is veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Vervolgens wordt ingezoomd op de sociale omgeving van het gezin. Wat wordt hieronder verstaan, is de begripsdefinitie eigenlijk wel duidelijk? En: wat kan de waarde van de sociale omgeving zijn voor het gezin? Daarna wordt aandacht besteed aan de rol van de overheid. Hoe...

Monitor arbeidsbeperkten en werk: 2007-2010

Het doel van deze monitor is meerledig: ontwikkelingen in werken en re-integratieondersteuning bij arbeidsbeperkten volgen, een beeld krijgen van de duurzaamheid van de arbeidsrelaties en het signaleren van groepen waarbij de participatie achterblijft. Aan de hand van deze doelen, worden de bevindingen in deze monitor beschouwd over de peiljaren 2007 tot en met 2010. De daling in arbeidsdeelname, die zich manifesteerde gedurende de crisis die...

Najaarsrapportage CAO-afspraken 2011

De Najaarsrapportage cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonontwikkeling, flexibele beloning, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor levensloop. Daarnaast wordt op basis van de financiële jaarverslagen van 56 algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen over 2010 ingegaan...

Handreiking: Modellen voor samenwerking en besturing van de sociale werkvoorziening

Voor u ligt een handreiking over sturing op de sociale werkvoorziening. In veel gemeenten speelt de discussie welke rol het bedrijf dat de sociale werkvoorziening uitvoert in de toekomst zal gaan spelen. Daartoe werken gemeenten verschillende toekomstscenario's uit. In deze handreiking worden die toekomstscenario's verbonden aan de verschillende mogelijke besturingsmodellen. Voor het uitbrengen van deze handreiking zijn twee directe...

Vraag naar arbeid 2011

Het merendeel van de werkenden in Nederland, 86%, is in loondienst bij een werkgever. Voor een goed beeld van de situatie op de arbeidsmarkt is daarom informatie nodig over het door werkgevers gevoerde personeelsbeleid. Dit rapport geeft een overzicht van veranderingen in het personele beleid van werkgevers in het afgelopen decennium. Ingegaan wordt op de personeelsstromen in en uit de organisatie, en het werkgeversbeleid op de terreinen...

Zelfzorg: via empowerment tot zelfredzaamheid

Omdat het verschuiven van de balans tussen zelfzorg en formele zorgverlening veel betrokkenen raaakt is in kaart gebracht hoe de stakeholders tegen deze verschuiving kunnen aankijken. De stakeholders signaleren dat de zelfredzaamheid van de consument afneemt, wat leidt tot onnodig hoge belasting van het zorgcircuit met hoge kosten tot gevolg. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning kunnen consumenten meer verantwoordelijkheid aan. De...

AKC Onderzoekscahier 4: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen ; Praktijkgids objectiviering van re-integratiemethodieken door arbeidsdeskundigen, Voorbeelden van praktische toepassing

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) deed in 2009 onderzoek naar de wijze waarop arbeidsdeskundigen een re-integratiemethodiek kiezen voor een arbeidsgehandicapte cliënt. De beroepsgroep wilde graag beter weten welke factoren bepalend zijn bij het kiezen van een re-integratiedoel en re-integratiemethodiek om dat doel te realiseren. Het beeld van het keuzeproces dat uit het onderzoek naar voren komt, wordt aangeboden als les- en...

Aan de slag met Vroeg, Voortdurend, Ingegraal: Praktijkgids voor de innovatie van Integrale Vroeghulp met VVI

Deze praktijkgids is geschreven voor alle partners binnen de netwerken Integrale Vroeghulp die betrokken zijn bij de innovatie VVI: van coördinator tot bestuurder. De praktijkgids is samensgesteld uit alle resultaten van het experiment en heeft tot doel alle partners van de netwerken Integrale Vroeghulp te inspireren en door middel van concrete handvatten te faciliteren bij hun regionale innovatie VVI. Daarnaast is de praktijkgids er op...

Jaarrapport integratie 2011

Dit jaarrapport van het CBS is gericht op structurele integratie en beschrijft met name de positie van niet-westerse migranten, de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in inkomen en op de woningmarkt. 

Informele zorg in bedrijf: Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

'Informele zorg in bedrijf'! Voor velen is dit geen vreemd idee. Steeds meer bedrijven zetten zich maatschappelijk in voor de ander en zoeken de samenwerking op met informele zorgorganisaties. Omdat het er toe doet! Met elkaar zorgen we voor de inzet van meer vrijwilligers, buddy's, maatjes, thuishulp, burenhulp en mantelzorgondersteuning. Bedrijven zien steeds meer de link tussen een gezonde informele zorgsector en een gezond...

Estafette 'succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid': Praktische aanbevelingen uit de 30 arbeidsmarktregio's

De 30 arbeidsmarktregio's hebben de afgelopen jaren hun beste beentje voorgezet bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Jongeren dreigden de dupe te worden van de malaise op de arbeidsmarkt die het gevolg was van de economische crisis. Dankzij de inzet van alle partijen op de regionale arbeidsmarkt kon in veel gevallen worden voorkomen dat zij tussen wal en schip belanden. Sinds de start in september 2009, zijn ruim 170.000 jongens en...

Meedenken en tegendenken: Vijftien jaar adviseren over sociale vraagstukken

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat in 2012 vijftien jaar en bracht onlangs zijn vijftigste advies uit. Vanaf de oprichting verrijkt de Raad het politieke en maatschappelijke debat met adviezen over uiteenlopende sociale vraagstukken, varëërend van hangjongeren, mediatupes en vereenzaming tot opvoedproblemen, democratisch burgerschap en maatschappeijke polarisatie. De rmo wilde deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten...

Sociale participatie van jonge mensen met een visuele beperking in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het regulier voortgezet onderwijs (RVO) en na het afronden van het VSO

Deze M-these beschrijft het onderzoek naar de sociale participatie van jongvolwassenen met een visuele beperking die altijd regulier onderwijs enerzijds en altijd speciaal onderwijs anderzijds hebben gevolgd. Ook beschrijft het de sociale participatie van adolescenten die op dit moment of kortgeleden het voortgezet speciaal onderwijs volgden. Er is al eerder onderzoek gedaan naar de psychosociale ontwikkeling van adolescenten met een visuele...

Samen leven: meedoen met een verstandelijke beperking

Deze brochure gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen van mensen met een verstandelijke beperking. Meedoen door werk, hobby's, of het ontmoeten van vrienden. Maar ook door wonen in een wijk. Mensen met een verstandelijke beperking hebben over meedoen verteld. Hoe doen zij mee in de samenleving? Wat zijn hun wensen? Wat hebben zij nodig?

IBN: Maatschappelijk rendement

Het maatschappelijk rendement op investeringen ofwel het Social Return on Investment: wat levert IBN op voor de maatschappij? Deze vraag staat centraal in het SROI-onderzoek dat IBN in 2011 heeft laten uitvoeren. SROI staat voor Social Return on Investment en is een methodiek die de impact van IBN op de maatschappij (lees: de gemeenten) uitdrukt in geld. Immers, het feit dat IBN bestaat en dat via IBN bijna 4.000 mensen aan het werk zijn, leidt...

Bijzondere mantelzorg: Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

Over de mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is niet heel veel bekend en datzelfde geldt voor de (ondersteunings)vragen en behoeften van deze mantelzorgers. Met deze publicatie wil het SCP bijdragen aan een betere bekendheid van zowe de 'bijzondere mantelzorg' die beide groepen mantelzorgers geven als de ondersteuningsbehoeften die deze met zich meebrengt. De mantelzorgers die zorgen...

Aan het woord: Portretten van ervaringsdeskundigen

Aan het woord geeft een impressie van de mogelijkheden en ideeën van ervaringsdeskundige inzet in brede zin. Het doel van deze brochure is tweeledig: het geeft inzicht in hoe ervaringsdeskundigen kennis over hun ervaring hebben opgedaan en het laat vervolgens ook zien hoe zij deze kennis in hun praktijk toepassen. In de portretten beschrijven ervaringsdeskundigen het eigen proces van ervaring naar ervaringsdeskundigheid. Wat is hun visie...

Diabetes op de werkvloer: Een onderzoek onder werkgevers en werknemers

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek apostropheDiabetes op de werkvloer' . Dit onderzoek biedt inzicht in wat het hebben van diabetes betekent voor het werk zowel vanuit het perspectief van werknemers als dat van hun werkgevers. Tegen welke problemen lopen werknemers met diabetes aan bij de uitvoering van hun werk en in hoeverre voelen zij zich gesteund? Maar ook: wat voor beleid voeren werkgevers en waar lopen zij tegen...

Tussentijds bericht toezicht jeugdzorgplus: Notitie over de stand van zaken

Dit tussentijdse bericht is gericht op het leefklimaat voor de jongeren en de kwaliteit van het onderwijs in de sector jeugdzorgplus. Jeugdzorgplus is een nieuwe vorm van zorg aan kinderen en jongeren met zeer zware gedragsproblemen. Hun problematiek kan heel verschillend zijn, maar zij hebben met elkaar gemeen dat zij het voor hun behandeling nodig hebben dat zij in hun vrijheid kunnen worden beperkt, omdat zij soms een gevaar vormen voor...

Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH

Het ondersteunen van kinderen en jongeren met gevolgen van NAH in het onderwijs is belangrijk, omdat zowel uit de literatuur als uit de Nederlandse praktijk naar voren komt dat de onderwijsbehoefte van deze kinderen na het oplopen van hersenletsel drastisch verandert en de onderwijspraktijk tekort schiet. Thans worden kinderen van wie bekend is dat zij gevolgen ondervinden van NAH (meestal zijn dit de kinderen met de ernstigere letsels...

Witboek Leven met Zorg: Verhalen van cliënten met een licht verstandelijke beperking; wat er goed gaat en door de IQ maatregel dreigt te worden afgebroken

In dit witboek worden verhalen gepresenteerd van en over de cliënten die door de AWBZ-zorg kunnen wonen wonen en werken. Professionals en cliënten vertellen hun verhaal. De cliënten zullen laten zien hoe ze hun leven inhoud kunnen geven met begeleiding. Hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij met uiteindelijk beperkte begeleiding. De professionals zullen schetsen hoe kwetsbaar deze mensen zijn, hoe...

Stepping Stones Triple P: Opvoedhulp voor ouders van kinderen met een beperking; Evaluatie van een pilot studie

Van maart 2008 tot juli 2010 is een pilot uitgevoerd naar interventie Stepping Stones Triple P. Dit is een interventie van 10 sessies dat individueel is aangeboden aan ouders van kinderen met een beperking. De effectiviteit en implementeerbaarheid van de Stepping Stones interventie is bestudeerd met als doel een onderbouwd advies uit te kunnen brengen betreffende de voortzetting van de interventie in Nederland. We hebben onderzocht of de...

Welke kansen hebben jongvolwassenen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt

This thesis sets out the chances which young adults with visual impairments encouter in the fields of employment. The basic investigation on which this basis is based is the result of a study of 51 young adult aged between 23 and 33 years of age. Of this group only 5 were unemployed making the possibility of comparing the results between the employed and the unemployed unachievable. Comparisons were legitimately possible between various sub...

De groeiende stapel: Hoe de wereld van mensen met een beperking schraler, krapper en kleiner wordt

De buurman die getroffen is door hersenletsel, de vriendin die een psychose krijgt … zij zijn meestal aangewezen op een uitkering. Dat betekent een laag inkomen, en een bureaula vol rekeningen voor hulpmiddelen, medicijnen en zorg. Daarvoor bestaat een stelsel van huurtoeslagen, zorgtoeslagen, compensatieregelingen en aftrekmogelijkheden. Op het oog keurig geregeld. Op het oog: want mensen met een beperking snijden in hun familiebezoek...

Verkennend onderzoek dyslexie en dyscalculie

Door de aanscherping van de slaag- en zakregeling in het voortgezet onderwijs is de zorg bij de Kamer ontstaan of leerlingen met duscalculie en/of dyslexie voldoende ondersteuning krijgen tijdens het centraal examen om zo een eerlijke kans te hebben op slagen. Daarom is dit themaonderzoek uitgevoerd naar het gebruik van hulpmiddelen tijdens het centraal examen voor leerlingen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie en/of dysacaculie...

Psychische problemen en stoornissen bij Marokkaans Nederlandse kinderen en jongeren: Eindrapportage van een onderzoek naar de aard en omvang van emotionele, gedrags- en andere psychische problemen en stoornissen en risico- en beschermende factoren bij Mar

Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek naar psychische problemen en stoornissen bij Marokkaanse Nederlandse kinderen en jongeren tussen 9 en 16 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen; een screeningsfase waarin via scholen bij een grote groep kinderen en jongeren (N=1563) van allerlei etniciteiten (maar vanwege de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever met een oververtegenwoordiging van Marokkaanse jeugd) vragenlijsten...

OverzIchtstudIes: De eerste lijn

Nederland wordt naast Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gezien als een land met een sterke eerstelijnsgezondheidszorg. De sterke positie van huisartsen met inschrijving op naam en de getrapte toegankelijkheid van de tweede lijn zijn hierin belangrijke elementen. De gedachte daarachter is dat een goed functionerende eerste lijn voorkomt dat mensen een beroep doen op complexe en duurdere zorg. De cijfers laten dat ook zien: meer dan 90% van...

Een eigen weg te gaan: Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders

Jongeren met een visuele beperking kunnen de adolescentie als moeilijke periode beleven. in dit onderzoek is de samenhang tussen de ontwikkeling van adolescenten met een visuele beperking en opvoedingsgedrag. Dit onderzoek is mede gebaseerd op het ecologisch model, dat uitgaat van persoonlijke en omgevingsfactoren, sociale en maatschappelijke factoren.

De sociale staat van Nederland 2011

Dit is de zesde aflevering van 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daaruit aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van...

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen: Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk

In dit document laat Cedris zien dat een maatschappelijk verantwoorde bezuiniging mogelijk is, terwijl het beoogde resultaat van de Wet werken naar vermogen gerealiseerd wordt. Met een beperkte investering kunnen 125.000 mensen extra aan de slag geholpen worden. Een investering waarop drie vlakken winst tegenover staat. Het betekent dat op 125.000 uitkeringen wordt bespaart. Het betekent dat 125.000 werkgevers blij worden gemaakt met een...

Inspiratieboek: Samenwerken vanuit de basis; Bouwstenen voor innovatie en het verder ontwikkelen van Integrale Vroeghulp

Om de hulp aan kinderen tussen de 0 en 7 jaar met met meervoudige ontwikkelingsproblemen te verbeteren, is het landelijk project Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) gestart in 2008. In pilots met bijbehorende bouwstenen voor innovatie zijn elf regio's actief aan de slag gegaan. Ook regio Midden-Brabant heeft - onder de vlag van Loket Vroeghulp Kind en Jeugd - met veel enthousiasme meegedaan aan deze pilot. In uitstekende samenwerking met...

enthousiaste NAH-cliënten runnen bibliotheek

Voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is het niet altijd even makkelijk een geschikt vorm van dagbesteding te vinden. In het Gelderse dorp Steenderen wordt een bibliotheek gerund door enthousiaste NAH-cliënten. 

Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

Terwijl het verzuimpercentage eind jaren zeventig van de vorige eeuw nog rond de 10 procent lag, schommelt het inmiddels tussen de 4 en 5 procent. Dat is nog altijd een fors deel van de Nederlandse arbeidscapaciteit. Een aanzienlijk deel van dit verzuim komt voor rekening van een kleine groep werknemers die langdurig verzuimt. Deze groep loopt een verhoogd risico arbeidsongeschikt te raken en de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in...

Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen

Met dit rapport beoogt de inspectie een bijdrage te leveren aan het functioneren van het stelse werk en inkomen door de belangrijkste leerpunten uit innovatieve samenwerkingsinitiatieven tussen de twee sectoren te beschrijven. Een belangrijke voorwaarde blijkt dat de betrokken professionals een gevoel van urgentie delen en een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Het gemeenschappelijke doel in de bestudeerde initiatieven is het vergroten...

Overzichtstudie Zorg voor chronisch zieken: organisatie van zorg, zelfmanagement , zelfredzaamheid en participatie

De overheid staat voor de uitdaging de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken te verbeteren en deze óók betaalbaar te houden. Ze zet daarvoor in op een programmatische aanpak: organisatie van de zorg in zorggroepen en samenwerking tussen zorgverleners, het bevorderen van zelfmanagement en maatschappelijke participatie. Chronisch zieken moeten meer zelf kunnen blijven doen en ook gewoon kunnen werken. Deze NIVEL-studie biedt een...

35-min op weg naar werk: De arbeidsmarktpositie van 35-minners vanaf 2006

Wat is de arbeids- markt- en uitkeringspositie van werknemers die sinds de invoering van de WIA minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard en hoe heeft deze positie zich ontwikkeld.

Wie de jas past trekt hem aan: Denkoefening over beleid voor jongeren met een beperking op een toekomstige arbeidsmarkt in relatie tot de sociale zekerheid

Hoe de toekomst zich ontwikkeld is onzeker. Sluitende antwoorden kunnen niet worden gegeven, meerdere scenario's zijn mogelijk. In vier sceanrio's staat de mogelijke arbeidsmarkt in Nederland in 2026 (en de kansen van jongeren met beperking op deze arbeidsmarkt) centraal. De scenario's laten zien welke impact de belangrijkste onzekerheden kunnen hebben op de toekomst en op verschillende actoren. Scenario's zetten aan om tot...

Netchild

NetChild is een netwerk van onderzoekers, actief op het terrein van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen (childhood disability) en het gezin waarin zij opgroeien, dat in 2003 werd opgericht door Dr. Jan Willem Gorter en Prof.dr. Marian Jongmans om onderzoekers uit de kinderrevalidatie en pedagogiek te verbinden. 

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's

Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar of het contact verslechtert. Niet alle ouders kunnen de uitdaging aan om een kind met een handicap helemaal alleen op te voeden. Een groep hulpvaardige mensen om hen heen kan in die situatie heel veel betekenen. Opa's en oma's kunnen daarbij een essentiële rol spelen! Maar niet alleen...

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen

Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden van samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners, en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfsseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente...

Familie en de ggz: Uitkomsten van de enquête familiebeleid Meld je zorg

In de periode van 16 juni 2011 tot en met 20 september 2011 heeft het Meldpunt Meld je Zorg van het Landelijk Platform GGz, een enquête gehouden naar de zichtbaarheid van familie in de ggz. In die periode hebben 291 mensen de enquête ingevuld. Doel van deze enquête was om te kijken in hoeverre familie merkt dat ze in beeld is bij ggz-professionals. Wordt de behoefte van familie aan ontvangen van informatie over de ziekte en het...

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011

Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen (ouder dan 65 jaar). 

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening

Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven, recreatie, sport en andere gemeenschapsactiviteiten, en de zorgverlening die zich op hen richt centraal staat. Dit is een levendig onderzoeksterrein dat niet alleen van groot belang is in wetenschappelijke theorievorming over factoren die de participatie van kind en gezin beïnvloeden, maar ook van...

De Wijkzuster terug in West-Brabant: worden we er beter van?; Een onderzoek naar de naatschappelijke kosten en baten Kruisvereniging West-Brabant

Zowel in West-Brabant als landelijk loopt momenteel een discussie omtrent permanente bekostiging van de wijkzuster/wijkverpleegkundige. De kruisvereniging vermoedt dat de wijkzuster leidt tot besparingen en heeft in dit kader BMC gevraagd onderzoek te verrichten naar maatschappelijke kosten en baten. Het onderzoek maakt gebruik van een model waarin interventies van de wijkzuster leiden tot effecten in het cliëntsysteem en bij verschillende...

Zelfregiecentra: Een nieuw burgerinitiatief voor én door kwetsbare burgers

In een zelfregiecentrum ontwikkelen kwetsbare burgers zelf initiatieven waardoor zij hun talenten ontplooien en diensten voor de samenleving verrichten. Een ideale plek om zelfregie én maatschappelijke participatie te ontwikkelen. Hoe kunnen initiatiefgroepen en gemeentes zo’n centrum opzetten? Im deze facsheet wordt een handreiking gegeven.

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen: Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord

In dit rapport zijn docenten aan het woord docenten die veel kennis hebben over en ervaring hebben met Passend onderwijs. Zij vertellen hoe zij in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs vorm geven aan Passend onderwijs en wat zij daarbij nodig hebben. Met behulp van de informatie die diepte-interviews met zeventien docenten opleverden, aangevuld met een literatuurstudie, informatie uit gesprekken met leerlingen en lesobservaties...

Goed benut, goed bestuurd

VNG en Cedris hebben eind juni de commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening ingesteld met de opdracht om voorstellen te doen voor de toekomstige inrichting van de sociale werkvoorziening en de transitie van de huidige situatie naar de toekomstige situatie. Aanleiding hiervoor zijn de kabinetsplannen voor de sociale werkvoorziening en de verschillen in inzicht die daarover bestaan tussen kabinet enerzijds en VNG en Cedris...

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein

Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk en inkomen, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn. Duidelijk is dat zij bezuinigingen in eerste instantie willen realiseren door efficiencymaatregelen met betrekking tot sociaal maatschappelijk vastgoed en susidieverlening. Wanneer dit niet voldoende is lijkt het thema welzijn het meest geraakt te...

STOP 4-7 Nederland: Resultaten 2009-2010

STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun opvoeders. De ouders missen de opvoedingscompetenties om met het kind om te gaan en ervaren een hoge opvoedingslast. STOP4-7 is een multimodale interventie, wat wil zeggen dat zowel het kind, zijn of haar ouders en de leerkracht en eventueel pedagogisch medewerker van het kind een training krijgen. Deze benadering is gebaseerd op de sociaal-leertheoretische inzichten...

Samenhang en coõrdinatie in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen

In dit rapport wordt, op verzoek van het Ministerie van VWS, een inventarisatie gemaakt van de actuele stand van zaken, afgezet tegen de reeds bestaande kennis en inzichten over voorwaarden voor samenhangende ondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van eerdere publicaties en eerder onderzoek, van interviews en focusgroepbijeenkomsten met een panel van vertegenwoordigers van...

Evaluatie nieuw zorgaanbod: gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ; eindrapport

Eindrapport van het evaluatieonderzoek Nieuw Zorgaanbod. Het betreft de eerste projecten van wat inmiddels gesloten jeugdzorg of Jeugdzorg Plus is gaan heten. Het gaat hierbij om de projecten: 1) De Juiste Hulp, uitgevoerd door De Hoenderloo Groep, 2) Paljas Plus uitgevoerd door Tender (locatie Oosterhout) en BJ Brabant (locatie Deurne), 3) De Koppeling, samenwerkingsproject van Spirit en de Bascule, en 4) Hand in Hand, uitgevoerd door Avenier...

Deskundige jeugdzorg op scholen in regio Tilburg

Zorginstelling Kompaan en De Bocht in Tilburg begint na de zomervakantie met een experiment op tien middelbare scholen in de regio Tilburg en drie scholen in de regio Waalwijk om met de inzet van opvoedingsdeskundigen de jeugdzorg in het voortgezet onderwijs te intensiveren. Dat moet uiteindelijk leiden tot kortere wachtlijsten. De opvoedingsdeskundige biedt acht uur per week per school onder meer begeleiding, advies en consultatie ter...

Wegwijs in zelfmanagement en technologie:Een praktische handreiking voor zorgverleners

Er zijn tal van mogelijkheden om zelfmanagement te stimuleren en technologieën die dat ondersteunen. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Het gaat erom dat je als zorgverlener verschillende mogelijkheden biedt. Met elke patiënt bekijk je welke mogelijkheden geschikt zijn. Denk vervolgens mee vanuit de motieven van de patiënt. Anno nu zijn er tal van mogelijkheden op ICT-gebied die uw patiënt kunnen helpen bij het zelf...

Tekenen en dan ...?! Nu waarmaken

De hooddoelstelling van de Campagne 'tkenen en dan...?! Nu waarmaken' was gericht op een spoedige ratificatie en uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap. In dit rapport wordt verslag gedaan van de verschillende onderdelen van de Campagne:
1. Ontmoetingsbijeenkomst zowel landelijk als lokaal, 2. Manifestatie VN-verdrag waarmaken, 3. Mediamarathon, 4. Studies rondom het VN-verdrag.

C 1000 - Wajongers aan de slag 

Anne-Jan Greidanus werkt in de C1000 in Stiens. Hij is 18 jaar en is autistisch. En hij heeft net zijn diploma van de praktijkschool Comenius in Leeuwarden behaald. 

UWV biedt werk aan arts met blindegeleide hond

De 27-jarige Nicole Lo-A-Njoe-Kort uit Groningen is sinds gisteren de eerste en enige Nederlandse arts met een blindengeleidehond. Ze lijdt aan het Syndroom van Usher, een zeldzame erfelijke ziekte waardoor ze langzaam maar zeker doof en blind wordt. 

PGO Monitor 2010: Brancherapport Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

Deze brancherapportage is uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke koepels en platforms voor patiënten, gehandicapten en ouderen. Patiëntenorganisaties zijn als een organisatie van mensen met een ernstige en/of chronische ziekte of beperking veelal gehecht aan de patiëmtenidentiteit. Kern van de patiëntenidentiteit is ervaringskennis, die naar voren komt in informatie en voorlichting en uitgedragen wordt in...

Two Ticks, Positief over beperkingen: Een voorbeeld voor Nederland

De doelstelling van Two Ticks is tweeledig: 1. Ondersteuning van de werkgever bij het inrichten en onderhouden van gehandicaptenbeleid binnen zijn bedrijf (in Engeland verzorgd door Job Centre Plus, vergelijkbaar met het Nederlandse UWV WERKbedrijf); 2. Transparantie van de arbeidsmarkt met met betrekking tot welke werkgevers openstaan voor personen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heeft Berenschot gevraagd om met...

NoXqs Labs

NoXqs Labs is het softwarebedrijf van NoXqs, opgezet als project. Het bedrijf is opgericht in nauwe samenwerking met het UWV en het Leo Kannerhuis. Binnen NoXqs Labs volgen tien medewerkers met ASS een leer- en werktraject in loondienstverband. In drie jaar tijd ontwikkelen medewerkers zich tot software engineer en behalen certificaten in verschillende programmeeertalen Na deze drie jaar kan men voor Labs blijven werken of elders aan de slag...

World report on disablity

The first ever World report on disability, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to them and the many obstacles they face in...

Arbobalans 2010: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

De Arbobalans 2010 beschrijft net als voorgaande jaren de verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat bedrijven hierop voeren. 

Uitvoeringstoets IQ-maatregel

In het Regeerakkoord is als een van de ombuigingen binnen de zorg een bezuiniging op de AWBZ ingeboekt van structureel 250 miljoen Euro door een beperking van de AWBZ-doelgroep. Door de bovengrens van het IQ per 1 januari 2012 te verlagen van 85 naar 70 hebben mensen met een IQ tussen 70 en 85 geen grondslag verstandelijke handicap (VG) meer en daarmee geen recht op AWBZ gefinancierde zorg. Over deze zogenaamde IQ-maatregel heeft de...

Werken naar vermogen: vermogen om te werken

Het onvermogen om te komen tot een benutting van de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, speelt zich, niet alleen af op microniveau tussen werkgever en werknemer. Ook op macroniveau, op het niveau van de samenleving, is er een misfit tussen de arbeidsvermogens van mensen en de mogelijkheden om deze vermogens te benutten. De kernvraag is dan ook: Wat kan de bijdrage vanuit de wetenschap, vanuit de Arbeids- en...

Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland

Hoe is het vandaag de dag gesteld met het gezinsleven in Nederland? En bij welke gezinnen doen zich knelpunten voor die de aandacht van de overheid vragen? Deze vragen beantwoorden we in dit rapport. Gezinnen zijn er tegenwoordig in vele soorten en maten, maar ze vormen altijd een 'leefverband waarin een of meer volwassenen de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van
een of meer kinderen'. De nadruk in dit...

Commissie Gelijke Behandeling: Jaarverslag 2010

Mensen met een beperking ondervinden nog steeds discriminatie bij het vinden van werk. Ook in het onderwijs ervaren leerlingen met een beperking en hun ouders geregeld problemen. Dat varieert van het ontbreken van fysieke aanpassingen of geschikt lesmateriaal tot moeite bij het vinden van stageplaatsen. Het aantal oordelen op de grond handicap/chronische ziekte steeg van 13 in 2009 naar 35 in 2010. Bijna 30% van deze oordelen speelde in het...

Persoonsvolgende bekostiging Drenthe: Eindrapportage periode 1 januari 2009-31 december 2010

Cliënten moeten zelf keuzes kunnen maken over de manier waarop zij de zorg georganiseerd willen zien. Dat betekent dat zij zelf moeten kunnen kiezen voor het best passende zorgarrangement bij een zorgverlener of woonvorm. Zorgverleners moeten de ruimte hebben (en de stimulansen krijgen) om in te kunnen spelen op de keuzevrijheid. De staatssecretaris meende dat ook een persoonsvolgend bekostigingssysteem (voor zorg in natura) hieraan een...

Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht: een beschrijving van de MHI-5 in de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie

Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Sinds 2001 zijn in deze enquête vragen opgenomen waarmee de Mental Health Inventory 5 (MHI-5) kan worden berekend. Op basis van iemands MHI-5 score kan worden bepaald hoe het is gesteld met zijn/haar geestelijke gezondheid. Met de resultaten uit de...

Psychische gezondheid van jongeren in Noord-Holland Noord

Dit rapport geeft een beeld van de psychische gezondheid van schoolgaande jongeren van 12-18 jaar in Noord-Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in 2009 heeft uitgevoerd onder 10.486 leerlingen van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord.

Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities VC/2008/1214; Final Report

The study aimed to analyse in detail the obligations set forth in the Convention, and in particular to gather information about the various practices related to the implementation of the Convention by the EU and its Member States. The goal was to identify challenges that may hinder the full and effective implementation of the Convention, and measures that would facilitate the achievement of its objectives (good practices). The study is designed...

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting

Deze rapportage betreft het vervolg op het UWV-subsidie onderzoek 'Routekaart naar
werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden'. Het oorspronkelijke onderzoek startte met 232 jongeren uit de doelgroep. Voor de vierde meting schreven we de begeleiders aan van alle 232 jongeren die bij de eerste panelmeting betrokken waren. Omdat op groepsniveau het aantal werkenden redelijk gelijk is gebleven, is des te interessanter wat de...

Boogaart - hoveniersbedrijf als sociaal ondernemer

Ook voorzitter hoveniersbranche zet zich in om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen. Binnen zijn bedrijf werken 57 werknemers waarvan 12 met een arbeidshandicap. 

Tevredenheid WSW-uitvoerders met dienstverlening indicatiestelling UWV Werkbedrijf 2010

UWV WERKbedrijf voert de indicatiestelling Wsw uit en is geïnteresseerd in de mening van de SW-uitvoeringsorganisaties over deze dienstverlening. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat is het oordeel van de SW-uitvoeringsorganisaties over de dienstverlening
van UWV WERKbedrijf met betrekking tot de indicatiestelling Wsw? De dienstverlening is op vier onderdelen beoordeeld: kwaliteit van het dossier en de rapportage...

Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis

Het doel van dit onderzoek is de succesfactoren in kaart brengen voor arbeidsparticipatie op de reguliere arbeidsmarkt van ASS-jongeren. Het gaat hier zowel om het verwerven als het behouden van werk. Voor dit onderzoek is een kwalitatief, exploratief onderzoek gedaan naar succesfactoren bij de integratie van ASS-jongeren in regulier werk. Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van: Veldconsultatie: interviews met experts...

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken: In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Dit stappenplan helpt om zelfmanagementondersteuning in te bedden in de zorg voor de patiënt. In grote lijnen komt het erop neer dat samen met een team: • de voorwaarden voor zelfmanagement benoemt; • een plan van aanpak opstelt; • het plan van aanpak uitvoert; • de werking van zelfmanagement in de praktijk evalueert. Samen met uw team bepaalt u hoe u dit stappenplan gebruikt. Niet ieder team is even ver in...

Arbocatalogus: Sector Sociale Werkvoorziening; Deel Fysieke Belasting

In 2007 ontstond binnen de sector Sociale Werkvoorziening draagvlak voor het ontwikkelen van een algemene Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Deze deelcatalogus behandelt het onderwerp fysieke belasting. De Arbocatalogus SW is opgezet voor SW medewerkers en leidinggevenden uit de sector. In de catalogus wordt vooral ingegaan op de het wettelijk kader, de doelvoorschriften, de procesnormen, de aanpak van risico’s (in algemene zin) en...

Hoera! Ik ga weer naar school: Leerlingen met psychische of gedragsproblemen die thuiszitten

Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht is van belang voor de samenleving en voor het individu. De samenleving heeft baat bij volwaardige deelnemers en elk mens heeft er baat bij dat hij mee kan doen. In Nederland bestaat een leerplicht opgenomen in de Leerplichtwet. In de Nederlandse wetgeving is geen recht op toegang tot een school opgenomen. Kinderen met gedragsproblemen en/of psychische problemen ondervinden nogal eens moeilijkheden...

Slechtziende staatssecretaris Joop Atsma liet zich niet afkeuren

Zelfs mensen met wie hij dagelijks werkt, weten niet altijd dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu - erg slecht ziet. 

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

De Individuele Rehabilitatie Benadering helpt mensen met langdurige beperkingen beter te functioneren zodat ze naar eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp. Mensen worden via gesprekken en andere activiteiten ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen. 

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt: Bijdragen van de sprekers op het symposium 15 oktober 2010, Den Haag

Het Sociaal en Cultureel Planbureau verricht in samenwerking met het cbs en tno periodiek onderzoek naar de ontwikkelingen op dit terrein. Dat leidde in mei 2010 tot de scp-publicatie Beperkt aan het werk. De resultaten laten zien dat er zeker successen zijn geboekt: het ziekteverzuim is flink afgenomen en werknemers komen veel minder vaak in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht. Andere ontwikkelingen zijn minder gunstig: het aanta...

Onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel: een inventarisatie van bestaande praktijken: eindrapportage

Het voorliggende rapport is een inventarisatie van de bestaande praktijk in het onderwijs aan
leerlingen met NAH. Aan het onderzoek is vorm gegeven door middel van een literatuurstudie en een uitgebreide enquête. De enquête is gehouden onder de scholen van Cluster 3. Hieronder vallen de mytyl- en tyltylscholen, de scholen voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen (ZML), de scholen voor langdurig zieke kinderen (LZK...

Goed bezig!: GGz jongeren over opleiding en werk

In dit boek vertellen jongeren namelijk waar ze echt mee geholpen zijn in de GGz-hulpverlening. De verhalen laten zien dat GGz-hulpverleners jonge mensen met psychische problemen wel degelijk kunnen helpen om te blijven studeren en werken. Kijken naar de mogelijkheden van jongeren, niet naar hun beperkingen. Goed luisteren naar hun wensen en ambities en samen zoeken naar wegen om het voor elkaar te krijgen. Deelname aan de samenleving, een...

Novon - werk voor jongeren met een beperking

Novon neemt jongeren met een beperking in dienst, niet vanuit een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemern, maar vanuit de gedachte dat ook deze werknemers gemotiveerd zijn en goed kunnen functioneren.

Eindrapportage: Onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel: een inventarisatie van bestaande praktijken

Het rapport is een verslag van een onderzoek naar de situatie in het speciaal onderwijs met betrekking tot leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Aan het onderzoek is vorm gegeven door middel van een literatuurstudie en een uitgebreide enquete. De enqete is gehouden onder de scholen van Cluster 3. Hieronder vallen de mytyl -en tyltylscholen, de scholen voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen (ZML), de scholen...

Jaarrapport Integratie 2010

Deze publicatie van het CPS geeft een beeld van de positie van met name niet-westerse allochtonen in onze samenleving. 

Jaarboek 2011 Innovatie

Wie denkt aan innovatie in de zorg, zal niet in eerste instantie denken aan de gehandicaptensector, maar ook daar wordt hard en veel aan vernieuwing gewerkt. Deze innovaties dragen bij aan de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid en het welbevinden van de cliënten. In dit jaarboek leest u over allerlei vormen van innovatie. Bijvoorbeeld over buurten waar mensen met een beperking écht samenleven met hun buren. Of over loopbaanprojecten...

Handreiking maatschappelijke steunsystemen Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen net als ieder ander mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om gemakkelijker de weg te vinden in het geheel van voorzieningen in de buurt. Deel uitmaken van een maatschappelijk steunsysteem betekent dat mensen contact hebben of in contact komen met personen en organisaties die deze steun kunnen leveren. Een maatschappelijk steunsysteem ontstaat als...

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa

Algemeen doel van deze strategie is de emancipatie van mensen met een handicap zodat zij, met name via de eengemaakte markt, hun volle rechten kunnen genieten en ten volle kunnen profiteren van participatie aan de samenleving en aan de Europese economie. Om dit te bereiken en te te zorgen voor effectieve uitvoering van het VN-Verdrag in geheel de EU is consistentie vereist. Deze strategie voorziet in acties op EU-niveau ter aanvulling van de...

Knalpsychotisch aan het werk

De resultaten die de Amsterdamse VIP-teams bereiken bij jongeren met een eerste psychose zijn opzienbarend. Bijna alle jongeren die onder de vleugels komen van de Vroege Interventie Psychose-teams zijn aan het werk of doen een opleiding. Ze hebben allemaal een dak boven het hoofd en het aantal suïcides is teruggebracht tot nul. Ze worden de 'fietsende psychiaters' genoemd, de hulpverleners van de VIP-teams. 'We gaan zelf naar...

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

In het eerste jaar van het Actieplan Jeugdwerkloosheid hebben 100.000 jongeren een baan, een stage of een leerwerkplek gevonden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de dertig arbeidsmarktregio's die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens De Krom heeft het Actieplan Jeugdwerkloosheid een bijdrage geleverd aan de daling van de jeugdwerkloosheid in het afgelopen jaar.

Inzicht in eigen kracht: De werking van empowerment in Maatschappelijke Activeringscentra

Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar maatschappelijke activering, verricht bij vijf Maatschappelijke Activeringscentra, kortweg MAC's genoemd. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MOVISIE in het kader van het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. In dit programma wordt gekeken welke onderzoeksmethoden geschikt zijn om het effect van werkwijzen in de sociale sector aan te tonen. Evidence based practice...

Onderzoek naar gedragsproblemen van kinderen op basisscholen

In het onderzoek wordt gekeken naar de gecombineerde werking van twee programma's voor preventie van gedragsproblemen: Taakspel en het programma alternatieve denkstrategieën (PAD). Beide programma's afzonderlijk zijn zowel binnen als buiten Nederland onderzocht op hun effectiviteit. 

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel vermogen als wel door hun beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk normaal mee moeten kunnen doen in de samenleving. Hoewel de inspectie in het veld grote inzet en betrokkenheid ziet bij zowel de directe ambulante begeleiders als management en bestuurders is zij...

Evaluatie "kleine projecten" psychiatrie

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gaf in 2009 financiële steun aan 11 'kleine projecten' in de psychiatrie. Het ging om kleinschalige projecten met een budget tot 50.000 euro. De projecten richtten zich op het vergroten van de kwaliteit van leven van patiëten in de langdurige psychiatrische zorg. De projecten zijn geëvalueerd door het Nivel. Het onderzoek beoogde meer inzicht te verschaffen in de mate waarin de...

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische klachten. Ongeveer 3000 zijn 'leerplichtig', zij moeten naar school. Maar de cliëntenraad heeft gemerkt dat er veel jeugdigen die in behandeling zijn, toch niet naar school gaan. De cliëntenraad heeft daarom een onderzoek laten doen om hier meer over te weten te komen. In het...

Trendrapport Aanbod van arbeid 2009

Vanaf 1985 tot 2009 heeft osa een panel over het arbeidsaanbod in Nederland verzorgd. Dit ondezoekspanel heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek naar de dynamiek op de arbeidsmarkt; het behoort tevens tot de langst lopende panels in de wereld. Het panel biedt goede mogelijkheden voor onderzoek naar achtergronden en consequenties van de arbeidsmarkt arbeidsmarktdynamiek en is uniek in Nederland. Er is geen andere gegevensbron met...

Afstemming in de zorg rond chronische aandoeningen; Terugblik 2010

In dit rapport wordt teruggeblikt op het onderzoek Afstemming in de zorg (Algemene Rekenkamer, 2006). Dit onderzoek werd gepubliceerd richtte zich op de vraag wat er in de praktijk terecht
komt van het maken van afstemmingsafspraken tussen zorgverleners die binnen de curatieve gezondheidszorg werkzaam zijn. Het onderzoek wastoegespitst op de zorgverlening rond twee chronische ziekten die een relatief grote instroom in...

Alle hens aan dek: Niet-werkenden in beeld gebracht

Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel toe behoren? Hoe groot zijn die groepen precies? Welke ontwikkelingen laten deze groepen zien? Deze vragen worden beantwoord met behulp van gegevens van CBS en TNO, afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking,de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, het Sociaal Statistisch Bestand en de...

The Care-project: consequences of care; Parents of children with a chronic disease

Het aantal kinderen met een chronische aandoening is de afgelopen decennia sterk gestegen. Volgens het CBS telde Nederland in 2008 bijna een half miljoen chronisch zieke kinderen. Hun ziekte raakt vaak het hele gezin. Maar terwijl de psychosociale gevolgen voor de kinderen al in veel wetenschappelijke studies zijn geanalyseerd, is er volgens promovenda Hatzmann tot nu toe veel minder aandacht geweest voor de gevolgen voor de ouders. De...

Meten is Weten: Een oriëntatie gericht op het meten van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking in Nederland

Er is momenteel nog weinig kennis in Nederland over de arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking, noch in kwantitatieve noch in kwalitatieve zin. Ook is weinig inzicht in welke factoren van invloed op succesvolle duurzame arbeidsparticipatie. Als eerste is het van belang om te weten ""hoe het nu staat" met de jongeren die behoren tot de doelgroep van CrossOver en hoe het op termijn gesteld is met deze jongeren. Is er...

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; Handleiding voor trainers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

Iedereen binnenboord: Inclusief beleid in de praktijk

Iedere burger heeft dezelfde rechten en iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Alle gemeenten in Nederland zullen dit onderschrijven. Toch gebeurt het nog regelmatig dat burgers onbedoeld worden uitgesloten of benadeeld omdat zij een beperking hebben. Je kunt de raadsvergadering niet volgen omdat je doof bent, je kunt met je rollator een festival niet bezoeken, er is geen basketbalvereniging in je gemeente waar jij mee kan sporten...

Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg

Dit artikel beschrijft het empowermentparadigma en stelt het voor als bruikbaar kader om de
concepten van sociale insluiting en moderne zorg in te vullen.1 De kernideeën van empowerment worden beschreven aan de hand van drie begrippenparen: sociale inclusie en actief burgerschap, vermaatschappelijking en kwartiermaken en eigen kracht en gedeelde verantwoordelijkheid. Empowerment benadrukt het versterken en verbinden van personen...

Varekamp, Inge Dr

Verricht onderzoek op gebied van gezondheid en werk. Specificati: werknemers met een chronische aandoening, knelpunten die zij in hun werk ondervinden en mogelijkheden om knelpunten op te lossen. Met anderen een groepstraining ontwikkeld die werknemers ondersteunt bij het oplossen van knelpunten. Momenteel wordt een studie afgerond naar de effectiviteit van deze training af.

Specifieke aandachtsgebieden zijn verder: diabetes en werk...

Empowerment of employees with a chronic disease

Dit proefschrift gaat over de knelpunten die werknemers met een chronische aandoening op hun werk ondervinden en over een training die deze werknemers ondersteunt bij het oplossen van deze knelpunten. Deze training is gebaseerd op het "empowerment" principe: het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustzijn van eigen waarden en behoeften, om de deelnemers in staat te stellen doelen te definiëren, oplossingen te bespreken en te...

Klaar om weer te gaan werken na ziekte of ongeval

Dit onderzoek is erop gericht om te toetsen of mensen met een ziektewet uitkering voor ziekte of ongeval in te delen zijn in verschillende fasen van het klaar voor weer gaan werken model van Franche en Krause (2002). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vertaalde versie van de vragenlijst van Franche et al., (2007). De term Readiness for Return To Work is vertaald naar Klaar voor Weer gaan Werken KWW. De KWW vragenlijst is voorgelegd...

Aktionsplan der Landesregierung: Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

In Rheinland-Pfalz will die Landesregierung unter Beteiligung der Menschen mit Behinderung die UN-Behindertenrechtskonvention mit Hilfe eines Aktions-plans umsetzen. In dem Bewusstsein, dass nicht alle Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention sofort realisiert werden können, solll der Aktions-plan dabei helfen, schrittweise die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention zu erreichen. Dabei ist es Aufgabe des Aktionsplans, dafür Sorge...

Van zwerfjongere tot medeonderzoeker

Het doel van deze publicatie is om de ervaringen in het samenwerken met negen zwerfjongeren over te dragen. De ervaringen en belevenissen van de betrokkenen geven een kijkje in de keuken. Is de functie medeonderzoeker inderdaad haalbaar of is het te idealistisch? Hoe verliep de werving, selectie en training? Antwoorden op wat volgens ons de meerwaarde van participatief onderzoek en handvatten, tips en adviezen hoe participatief onderzoek zelf...

Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking

Gemeenten geven aan dat de mogelijkheden van de Wmo nog lang niet zijn uitgeput. De wettelijke kaders van de Wmo prikkelen tot innovatie en het oplossen van brede maatschappelijke problemen en het aanpakken van nieuwe vraagstukken. Deze handreiking, beoogt dat de Wmo in al haar facetten optimaal wordt uitgevoerd en dat de kansen voor innovatie en verbinding benut worden. De handreiking sluit daarnaast aan bij de verschillende programma...

Probleemanalyse niet-participatie jongeren: Een overzicht uit de literatuur

De doelstelling van het onderzoek is het maken van een (gedeelde) probleemanalyse van de participatie en niet-participatie van jongeren op de arbeidsmarkt, die tevens inzicht geeft in de oorzaken van niet-participatie. In het onderzoek worden daartoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoe groot is de groep niet-duurzaam participerende jongeren?; Welke karakteristieken bezitten zij?; Welke belemmeringen ondervinden ze bij het betreden van...

Nautilus

Nautilus is een groepsprogramma voor jongeren met autisme die weinig tot geen werkervaring hebben, graag willen werken, maar zich moeilijk kunnen voorstellen wat dat voor hen betekent en niet weten welk werk bij hen past. 

Headwerk: een regionale en multi-disciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk is de naam van een regionale en multidisciplinaire aanpak voor re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Zuidoost-Brabant. Aanleiding voor deze interventie vormt het feit dat deze doelgroep tegen complexe belemmeringen aanlopen bij het zoeken naar passend werk. 

Een oriëntatie op de situatie van jongeren met een beperking in school en werk in Europa

Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons "best practices" zien? Dat was de vraag die Crossoverkreeg van parlementariërs. CrossOver pakte de vraag op en ging op zoek naar het antwoord. In het eerste deel wordt een kort overzicht gegeven betreffende de stand van zaken in Europa. Daarna in een aantal landen binnen Europa waarover gegevens zijn gevonden. Soms wordt een eerste blik...

De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking

De ouders zijn in het leven van hun kind de meest belangrijke personen die bijdragen aan de ontwikeling van het kind richting zelfstandigheid. Deze rol van ouder lijkt vooralsnog onderbelicht, zeker in de stadia richting de economische zelfstandigheid van hun kind. NSGK heeft BMC gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een handicap. NSGK wil aan de hand van vooraf...

Hoe doe ik gewoon normaal

Boekje met tips voor de omgang met mensen met een beperking.

Het werken waard: Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief

Steeds meer vrouwen in Nederland verrichten betaald werk, al is dat overwegend in deeltijd. Opvallend is echter dat laagopgeleide vrouwen de weg naar de arbeidsmarkt beduidend minder vaak vinden dan hogeropgeleide vrouwen. En als laagopgeleide vrouwen werken, doen zij dat vaak in een kleine deeltijdbaan. Velen zijn van mening dat laagopgeleide vrouwen weinig werken omdat het hun financieel te weinig oplevert. Anderen wijzen erop dat...

Eigen bijdrage AWBZ nekt ggz-cliënt vier op de tien in de knoei

Op 9 december 2009 werd in het Bijdragebesluit zorg officieel bekend gemaakt dat ggz-cliënten in 2010 een eigen bijdrage voor de AWBZ begeleiding verschuldigd zijn. Budgethouders (PGB) betaalden vanaf 1 januari 2010 de eigen bijdrage en cliënten met zorg in natura vanaf 21 juni 2010. Het LPGGz maakt zich grote zorgen over de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de invoering van de eigen bijdrage. De maatregel stimuleert...

Wsw-statistiek 2009: Jaarrapport

De Wsw-statistiek omvat statistische informatie over indicatiebesluiten, de wachtlijst, WSWdienstbetrekkingen en arbeidsovereenkomsten voor begeleid werken. In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2009. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half)jaren aan de orde. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de aantallen personen in de Wsw. In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd over...

Kooyman, Conny

Belangenbehartiging en burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking. Ze heel serieus nemen. Contacten en overleggen met allerlei overheden en zorgaanbieders en andere belangen en welzijnsorganisaties. Ook in de politiek.

Project GGz-jongeren aan het werk

Met het project 'GGz-jongeren aan het werk' willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende rehbilitatiepraktijken in beeld brengen. In deze praktijken wordt binnen een keten van zorg, onderwijs en re-integratie intensief samen gewerkt om aan te sluiten bij de vraag van de jongeren. Met deze ervaringen in woord en beeld willen we de succes- en...

Achmea - diversiteitsbeleid

Na arbeidsrevalidatie bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan Hanneke Meboer uit Apeldoorn succesvol aan de slag bij verzekeraar Achmea. 

Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven

Onderzoek naar kenmerkende factoren binnen arbeidsorganisaties die beslissend zijn voor een sucsesvolle inschakeling van Wajongers. Het onderzoek leidt tot praktische adviezen en aanbevelingen voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectoren, bedrijven en medezeggenschapsorganen. In de volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de bevindingen uit de deskresearch en de bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden de bevindingen over...

Agenda (V)SO Passend Onderwijs

Op basis van de jaarlijkse rapportages van de inspectie in het Onderwijsverslag en eigen onderzoek en monitoring door de landelijke verenigingen en de instellingen en scholen voor (v)so blijkt dat er in deze sector nog veel te doen staat. De scholen en REC's zijn zich bewust van deze noodzaak, zijn bereid daar in te investeren en zijn daarmee reeds op verschillende plaatsen bezig. 

Verkenning van ontwikkelingen in Arbeidsmatige dagbesteding: Eindverslag van een oriënterend traject

De arbeidsmatige dagbesteding maakt een periode van veranderingen en ontwikkelingen door, o.a. door de veranderingen binnen de AWBZ en WMO. Hoe gaan zorginstellingen, die tot nu toe de arbeidsmatige dagbesteding verzorgden voor mensen met een beperking, en de gemeenten die nu meer met het organiseren van de dagbesteding als vorm van participatie van zijn burgers hiermee om? Wat gebeurt er met nieuwe initiatieven van particuliere ondernemers...

Hulsman, Tjeerd Drs

Brede kennis van het veld van zorg en sociale zekerheid.Verbinding van beleid en klant. Kantelen van uitvoering naar de behoeften van de klant. Verbinden van beleid en uitvoering via nieuwe medio 2.0/3.0 met de klanten/jongeren. Co creëren van jongeren met beleidsmakers en uitvoerders via de nieuwe media vormen

Kosten en resultaten van re-integratie: Eindrapportage

Het rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst zijn de re-integratie inspanningen van gemeenten en UWV in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken welke uitgaven daarmee gepaard zijn gegaan en zijn deze uitgavengegevens aan de inspanningen gerelateerd zodat een indicatie is verkregen van de kosten per traject. Daarna zijn het bereik en de resultaten van re-integratieondersteuning in kaart gebracht. Bij de resultaten is gekeken naar bruto...

Samen werken aan een goed leven: Eindrapport Project Zeggenschap

In dit rapport staan de bevindingen van de pilot Zeggenschap, een project dat Perspectief heeft uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de VGN. De VGN wilde meer inzicht in hoe de zeggenschap die mensen die ondersteuning krijgen ervaren, getoetst en bevorderd kan worden. In totaal hebben twaalf evaluaties plaatsgevonden bij vijf zorgorganisaties. Deze evaluaties vonden op verschillende plekken en bij verschillende cliëntgroepen...

Walkant project: autistische jongeren met zorg naar school

Er zijn autistische jongeren (12-18 jaar) voor wie het huidige aanbod binnen het cluster 4 VSO ondeerwijs nog niet passend genoeg is. Zij kunnen niet voldoen aan het gewenste niveau van zelfstandigheid, sociale competentie, en schools perspectief. Een aantal van deze jongeren zit nu thuis en dat mag niet zo blijven. Stichting de Walkant is kort geleden opgericht met als eerste doel het aanbieden van zorg in combinatie met onderwijs. In...

Minder werk voor laagopgeleiden?: Ontwikkelingen in baanbezit en baankwaliteit 1992-2008

In de politiek en het beleid, maar ook in het bedrijfsleven bestaat al langere tijd de vrees dat de positie van laagopgeleiden nog slechter zal gaan worden. Er wordt rekening gehouden met een krimp van het aantal banen op laaggeschoold niveau. Dat kan het gevolg zijn van zowel voortgaande toepassing van informatietechnologie of andere technologische ontwikkelingen op de werkplek als de verplaatsing van werk naar lagelonenlanden. Dit rapport...

Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)

De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residentiële setting ondersteunen bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden, zodat de kinderen uiteindelijk meer prosociaal en minder disruptief gedrag gaan vertonen.  

Kringloopcentrum Stilema - zoekt werk dat bij mensen past

Directeur Jan Westdijk van kringloopcentrum Stilema laat vol trots het nieuwe pand zien met z'n uitgebreide collectie. Het kringloopcentrum is meer dan een plek waar gebruikte goederen - eventueel na een opknapbeurt - worden verkocht. 

Beperkt aan het werk: Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsonteschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. Inmiddels doemt er een nieuwe 'Hollandse ziekte' op: de sterke groei van de Wajong. Bovendien vormt de lage...

ITON - Instituut voor toegepaste neuro-wetenschappen

Het Instituut voor toegepaste neuro-wetenschappen (ITON) is actief op diverse gebieden met betrekking tot zenuwstelsel en hersenen. 

Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken

Welke voozieningen, best practices zijn er in andere landen betreffende arbeid en jonggehandicapten? Voor u ligt een zeer leesbaar onderzoeksrapport dat een schat aan informatie oplevert oplevert over deze overloepelde vraag en andere onderlingende vragen. De informatie is verzameld via uitgebreid bronnenonderzoek en de inschakeling van correspondenten, buitenlandse onderzoekers die hun sporen in dit type van onderzoek hebben verdiend. Het...

KopOpOuders Online

KopOpOuders is een online cursus voor ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar. 

Het Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo richt zich op het screenen en verder diagnosticeren van dyslexie in het mbo. Ook biedt het richtlijnen en voorbeelden voor docenten en studieloopbaanbegeleiders om studenten met dyslexie te begeleiden. Daarnaast staan er handvatten in om dyslexiebeleid te ontwikkelen en te implementeren binnen de eigen mbo-instelling. Een belangrijk deel van het protocol richt zich op de begeleidingsmogelijkheden die de student op...

Literatuurstudie Onderwijsraad "Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen"

In deze studie is voor de vraag van de Onderwijsraad 'Hoe kan het onderwijs aan zorgleerlingen met gedragsproblemen worden verbeterd? ' een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarin nationale en internationale bronnen zijn geraadpleegd. De literatuur laat zien dat vooral externaliserende gedragsproblemen handelingsverlegenheid oproepen. Echter, ook andere leerlingkenmerken spelen een rol, zoals een moeilijk temperament, lage leerprestaties...

Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009

In juli 2008 heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Prismant gevraagd in een driejarig traject een brancherapport voor de gehandicaptenzorg te ontwikkelen. In maart 2009 verscheen het eerste brancherapport uit deze reeks dat vooral het karakter had van een tabellenboek. Het voorliggende rapport borduurt verder op de eerste versie, maar er zijn enkele actuele, inhoudelijke thema's aan toegevoegd, zoals de ontwikkelingen in de zorg...

Zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel ; Een raamprogramma voor Research en Development

Het verbeterprogramma heeft de vorm gekregen van een raamprogramma, dat als volgt is opgebouwd. Na de inleiding volgt hoofdstuk 2 dat zicht geeft op de achtergrond van et programma in het licht van relevante nationale en internationale ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de doelgroep, de doelstelling en beoogde opbrengst van het programma. Hoofdstuk 4 bevat een gedetailleerde uitwerking van het programma, beschrijft welke...

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met NLD in het middelbaar beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student NLD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs.

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met ADHD in het middelbaar beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met ADHD staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in onderwijs.

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met Bordeline Persoonlijkheidsstoornis in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met Bordeline persoonlijkheidsstoornis staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs

Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking

Waarom neemt de groep kinderen/jongeren met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking, die gebruik maakt van extra ondersteuning op het terrein van zorg, arbeid, inkomen en onderwijs, toe en wat zijn de gevolgen daarvan? Om deze vraag te beantwoorden heeft de werkgroep een onderzoek laten uitvoerenn door TNO met medewerking van Vilans en SEO. Het onderzoek is ingericht om, op basis van literatuuronderzoek en bestaande gegevens...

Re-integratie van zieke werknemers:feiten, verklaringen en mogelijkheden

Dit onderzoek geeft zicht op de mogelijkheden van partijen om re-integratie vorm te geven, op de aansluiting van vraag en aanbod in de re-integratiemarkt en op de knelpunten waar werkgevers en werknemers tegen aan lopen. Het onderzoek kend een gefaseerde opbouw, bestaande uit een vooronderzoek (literatuurscan en scan van de adviespraktijk (fase 1) en een vervolgonderzoek met een kwantitatief en een kwalitatief deel (fase 2)). Het onderzoek...

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met autisme in het middelbaar beroepsonderwijs

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met autisme staan beschreven . Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs.

Speciale aandacht gevraagd : voor een stagiaire met NLD in de werkruimte

Brochure voor praktijkbegeleiders waarin de kenmerken van een stagiaire met NLD (Non verbal Learning Disability) staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als praktijkbegeleider kunt gebruiken bij het omgaan met de stagiaire in de werksituatie.

Speciale aandacht gevraagd : voor deelnemers met Antisociale gedragscode of ODD

Brochure voor docenten waarin de kenmerken van een student met antisociaal gedrag staan beschreven. Daarna volgen specifieke tips en adviezen die u als docent kunt gebruiken bij het omgaan met de student in het onderwijs.

Weerbarstige denkbeelden: De beeldvorming van leidinggevenden en werknemers over mensen met een arbeidsbeperking ; eindrapport

In opdracht van de Commissie het Werkend Perspectief heeft Research voor Beleid bij diverse groepen werknemers en niet-werkenden onderzoek gedaan naar de beeldvorming jegens arbeidsgehandicapten. Dit onderzoek is een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd. In dit rapport worden de resultaten van de vervolgmeting besproken, waarbij de vergelijking met de resultaten uit deze eerdere meting centraal staat. Omdat de meting...

Kenniscahier 07-01 : De groei van de Wajonginstroom : Een onderzoeksrapport in het kader van het dossieronderzoek Wajong 2007

Voordat ingegaan kan worden op de vragen over de participatiemogelijkheden en over de wijze waarop de (arbeids-)participatie van de steeds groter wordende Wajongpopulatie bevorderd kan worden is het eerst nodig dat een verklaring gevonden wordt voor de redenen van het stijgende bestand en meer in het bijzonder voor de stijgende instroom. Waarom stijgt de instroom en wie zijn die nieuwe jonggehandicapten? Om inzicht te krijgen in de redenen voor...

Overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg

Het Kabinet heeft in de brief het volste vertrouwen uitgesproken dat met de nog te nemen maatregelen in het kader van de BU/Wtcg de koopkrachtontwikkeling meer in balans zal komen. Met deze brief doen zij deze toezegging gestand. Daarin wordt tevens het door de Kamer gevraagde (Motie Wiegman c.s.; 29 689, nr 209) overzicht verschaft van de koopkrachteffecten voor de door het Nibud gehanteerde representatieve groepen chronisch zieken en...

Kansen geven, kansen grijpen : voor iedereen een baan die past

Kern van het fractieplan is dat inkomenszekerheid niet langer het enige doel is van werk- en inkomensvoorzieningen. Naast inkomenszekerheid voegen we een tweede doel toe: participatie op de arbeidsmarkt. Om dit tweede doel binnen bereik te brengen stelt de PvdA een geharmoniseerde voorziening voor werk en inkomen voor, die net als andere voorzieningen wordt uitgevoerd door de gemeente.

Moeilijk lerend : Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

Moeilijk lerende kinderen worden ook wel kinderen met een lichte verstandelijke beperking genoemd. Voor veel ouders is niet duidelijk wat de licht verstandelijke beperking nu precies voor gevolgen heeft. Uiterlijk is er aan hun kind niets te zien. Hun kind valt lang niet altijd op en komt zelfs af en toe behoorlijk slim uit de hoek. Familie en omgeving zeggen vaak dat er niets aan de hand is. Dit zorgt voor veel onzekerheid en twijfels. Vaak...

Kabinetsstandpunt Participatie van jongeren met een beperking

Het kabinet wil over een breed front langs drie lijnen actie ondernemen: Preventie en gerichte voorbereiding op participatie in de (voor)schoolse fase ; Verbetering van de overgang van school naar werk en Versterking van de activering van Wajonggerechtigden. Jongeren met een beperking horen erbij en moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Deze ambitie wil het kabinet realiseren met een integrale...

De school en leerlingen met gedragsproblemen

Het advies over gedragsproblemen in het onderwijs heeft betrekking op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat over leerlingen met gedragsstoornissen, maar ook over leerlingen die vanuit de inschatting van scholen of ouders gedragsproblemen hebben, die niet verder onderzocht of geregistreerd zijn. 

Jobs First : Een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.; Verslag van een experiment

In dit rapport wordt verslag gedaan van effectonderzoek van een innovatieve interventie Jobs First die specifiek is gecombineerd om de groep moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbaren (naar werk) te activeren. Het betreft in het bijzonder mensen die langdurig werkloos zijn en belemmeringen ondervinden vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. In het algemeen zijn deze door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecategoriseerd als...

Evaluatie van het Maatjesproject van de commissie Het Werkend Perspectief : Onderzoek naar effecten en leerervaringen van een project waarbij jonggehandicapten samen met een manager op pad gaan naar werk

Om jongeren met een arbeidshandicap een werkend perspectief te bieden heeft de Commissie het Werkend Perspectief (CWP) een "Maatjesproject" gestart. Dit project, uitgevoerd door Leads on Demand, heeft als doel de verbetering van de wederzijdse beeldvorming van jonggehandicapten en werkgevers/managers. Gedurende twee jaar dienden 100 jonggehandicapten te worden gekoppeld aan een werkgever (als maatje) en samen met hen ‘op pad te...

Ervaringkennis werkt!: Inzet van ervaringskennis van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening

Welke mogelijkheden biedt ervaringskennis op het terrein van de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap. Daartoe is specifiek onderzocht waaruit de ervaringskennis bestaat en in welke mate het van belang zij van belang is voor het verwerven of behouden van betaald werk. In het onderzoek zijn 16 mensen met verschillende functiebeperkingen geïnterviewd. Geconcludeerd wordt dat ervaringskennis, indien verder...

Bouwen op vertrouwen: Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking

Onderzoek onder professionals die beroepshalve bij de klachtbehandeling, beoordeling en re-integratie van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening zijn betrokken. Het onderzoek richtte zich op de volgende onderwerpen: het oordeel van professionals over de houding van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische en/of psychiatrische aandoening met betrekking tot het melden van...

Werk in behandeling: Onderzoek naar aandacht voor arbeidsparticipatiemogelijkheden van jongeren met een psychiatrische stoornis

Deze voorstudie maakt inzichtelijk in welke mate in de behandeling van jongeren met een psychiatrische stoornis aandacht wordt besteed aan het thema arbeidsparticipatie en welk beleid daaraan ten grondslag ligt. Het zorgt tevens voor inzicht en bewustwording van de noodzaak onderwijs en arbeid in de behandeling aandacht te geven en hiervoor beleid te ontwikkelen.

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten

Dit artikel heeft tot doel de inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten te beschrijven. Daarbij is ook de invloed van een arbeidshandicap op de hoogte van het inkomen onderzocht. De inkomenspositie van arbeidsgehandicapten wordt vanuit drie invalshoeken bekeken. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het gemiddeld persoonlijk inkomen van arbeidsgehandicapten verschilt met dat van niet-arbeidsgehandicapten. Ten tweede wordt de...

De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. 

In het SER-advies, ’De winst van maatwerk’, over de participatie van jongeren met ontwikkelings-of gedragsstoornissen onderstreept de SER dat deze jongeren hulp op maat nodig hebben van één coördinerend professional bij diens ’tocht door de instituties’ om beter te kunnen participeren in de samenleving. 

Diversifying Your Workforce

A Four-Step Reference Guide to Recruiting, Hiring, and Retaining Employees with Disabilities

Aan de slag met loonwaardemeting: Inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten

Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de RWI een inventariserend onderzoek laten uitvoeren naar methoden om de loonwaarde van werknemers te kunnen vaststellen. In het onderzoek is door middel van een quick scan een overzicht van methoden verkregen. Hieruit is gebleken dat diverse methoden nog in ontwikkeling zijn. Vijf methoden zijn nader bestudeerd. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat een...

Thuiszitters in beeld: Een onderzoek naar leerplichtige kinderen met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen die (tijdelijk) geen onderwijs volgen

Via verschillende bronnen is nagegaan hoeveel kinderen met een verstandelijke handicap en gedragsproblemen er in de periode juli 2001 tot 16 januari 2002 geen onderwijs volgen en wat daar de oorzaken van zijn. Vervolgens is samen met betrokkenen in twee regio’s gezocht naar structurele en haalbare oplossingen voor de gesignaleerde problemen.

Tevreden meedoen: Werk en geluk onder personen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen

In dit onderzoek onder mensen met een chronische ziekte en een langdurige lichamelijke beperking is niet alleen gekeken of zij betaald werk of vrijwilligerswerk verrichten maar ook of ze tevreden (of gelukkig) zijn met hun huidige leven. De achterliggende gedachte is dat werk een belangrijk onderdeel van iemands leven is dat bijdraagt aan iemands levensgeluk en tevredenheid met het bestaan. Aan de hand van deze twee criteria (1) het verrichten...

Met begeleiding meer werk

Ruim 100 duizend werknemers met een beperking zijn aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een deel van deze mensen is werkzaam in een Wsw-bedrijf, een ander deel werkt, via detachering of met behulp van begeleid werken, bij een gewone werkgever. De inspectie heeft onderzocht welke kansen en belemmeringen er zijn voor mensen met een handicap om aan het werk te gaan, in het bijzonder bij reguliere werkgevers. In de eerste plaats...

Wel of niet aan het werk : Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

In dit rapport richten we ons op drie specifieke groepen met elk een eigen relatie tot de arbeidsmarkt: werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten. We hebben onderzocht wat de werkbereidheid is onder deze groepen, wat hen motiveert om aan het werk te gaan of de arbeidsduur uit te breiden, welke belemmeringen zij ervaren bij deelname aan de arbeidsmarkt en of men bereid is onder bepaalde voorwaarden de arbeidsduur uit te breiden. Daarnaast...

Specifieke zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap: Eindrapportage

Het onderzoek had tot doel organisatorische en zorginhoudelijke richtlijnen op te leveren voor een basispakket specifieke zorg voor mensen met het autismespectrumstoornis en een verstandelijke handicap. Hiertoe zijn de vormgeving, de werkwijze en de inhoud van de zorg van vijf organisaties beschreven en geëvalueerd.

Routekaart naar werk: Werkdocument 1: Expertmeeting en gesprekken re-integratiebedrijven

Het onderzoeksproject Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden omvat omvat een panelstudie waarbij jongeren langer dan een jaar worden gevolgd. Daarbij zijn er twee expertmeetings met een breed scala aan deskundigen en interviews met directieleden en begeleiders van de re-integratiebedrijven. De expertbijeenkomsten en interviews zijn onder meer bedoeld om beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de doelgroep...

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen

In dit document wordt een overzicht gegeven van hetgeen er bekend is over werkzame interventies voor voor jeugdigen met gedragsstoornissen al dan niet in combinatie met deliquent gedrag. Aan de basis van dit document ligt een literatuurverkenning naar interventies voor jongeren met gedragsstoornissen die eerder onder de vlag van de voorganger van het NJi (NIZW Jeugd) werd gepubliceerd in Konijn (2003). Voor dit document is het eerdere...

Gehandicapt en geëmancipeerd : Emancipatie van mensen met een lichamelijk handicap; Stand van zaken

Om meer zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot de emancipatie van mensen met een lichamelijke handicap, zowel als groep en als individu, is literatuuronderzoek verricht en zijn interviews gehouden met 39 personen met een lichamelijke handicap. Uit het literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat emancipatie van mensen met een handicap hand in hand moet gaan met het afstand nemen van validisme. Hoewel een handicap door...

Jeugd met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2006

Deze rapportage gaat over de participatie en integratie van kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Centraal in dit rapport staat de leefsituatie van jongeren met lichamelijke beperkingen. Aandacht wordt besteed aan sociale relaties, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding

Gezond en wel met een beperking: Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen

De overheid faciliteert en stimuleert mensen met beperkingen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Dit draagt bij aan de samenleving, bijvoorbeeld door arbeidsproductiviteit, en aan de kwaliteit van leven van de mensen zelf. In deze studie is onderzocht wat de doelgroep daar zelf van vindt. Hoe ervaren zij hun dagelijkse kwaliteit van leven? In welke mate vinden zij dat ze zelfstandig functioneren? Deze gegevens worden vergeleken...

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten

Het doel van dit overzichtsrapport is het in kaart brengen van de omvang van de problematiek van arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. De Commissie Maatschappelijke Participatie en Zorg van de sectie Gezondheidsfondsen VFI (brancheorganisatie landelijk wervende goede doelen) stelt zich ten doel om problemen aan te pakken op het terrein van Maatschappelijke Participatie en Zorg voor chronisch zieken en...

Participatie van mensen met beperkingen 2005: Basismeting participatiemonitor

De monitor is bedoeld om de participatie van mensen met beperkingen binnen verschil-lende domeinen nauwgezet te volgen alsmede de daarbij ervaren knelpunten en behoeften. Door jaarlijks de feitelijke participatie, de ervaringen en ondersteuningsbehoeften van verschillende groepen mensen met beperkingen te peilen, wordt zichtbaar op welke terreinen vooruitgang wordt geboekt, op welke gebieden zich knelpunten voordoen en waar bijsturing nodig is...

Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: een ontwerpstudie

Omdat zicht op de onderzoeksinfrastructuur in de verstandelijk gehandicaptensector en op specifieke ontwikkelingen in deze sector ontbreekt, heeft VWS het NIVEL verzocht een ontwerpstudie te verrichten. De doelstelling van de ontwerpstudie was om te onderzoeken welke stappen gezet moeten worden om een (deel)monitor van de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland te kunnen opzetten. VWS wenst in de te ontwikkelen...

Zware bagage: Psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen in Amsterdam; een inventariserend onderzoek

Een onderzoek van de GGD in Amsterdam naar psychische problemen en licht verstandelijke handicaps onder de jeugd. 

Ervaringsdeskundigheid in onderwijs

Het onderwerp in dit onderzoek is ervaringsdeskundigheid in relatie tot onderwijs. Hierbij wordt gkeken naar: 1. Settingen waar ervaringsdeskundigen worden opgeleid om een professionele rol te vervullen. Hieronder worden de MBO-opleidingen (BGE-SPW) geschaard, maar ook de trainingen en cursussen die zijn ontwikkeld voor ex-cliënten die zich willen (gaan) inzetten als ervaringswerkers; 2. Settingen waar beroepsbeoefenaren bij- of...

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Dit rapport biedt een actueel overzicht van de maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, met kerngegevens over de arbeidssituatie en financiële positie van mensen met een chronische ziekte of beperking in Nederland.

Hulpmix geëvalueerd: Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Sinds december 2007 is de site www.hulpmix.nl geopend. Op deze site wordt informatie en advies geboden aan jongeren van 12 tot 20 jaar met kleine en grote problemen. De site richt zich in het bijzonder op jongeren met een multiculturele achtergrond, omdat deze doelgroep nog slecht bereikt bereikt wordt door de reguliere hulpverlening. PI Research is gevraagd te evalueren hoe de ontwikkeling en implementatie van hulpmix is verlopen. De...

Beperkingen, recht en gelijkheid: Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008

Eind 2003 trad de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) in werking voor de terreinen arbeid en beroepsonderwijs. De Wet beoogt door individuele rechtbescherming van chronisch zieken en gehandicapten gelijke behandeling van deze groepen te bevorderen en discriminatie tegen te gaan. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Verwey-Jonker Instituut het functioneren van de Wgbh/cz de afgelopen vijf jaar...

Arbeidsreintegratie vanuit de ggz: Drie Nederlandse praktijken beschreven

Deze publicatie bestaat uit twee delen: Deel 1; Drie praktijkbeschrijvingen van de bovengenoemde organisaties afzonderlijk. Het betreft DaAR in Apeldoorn, Demarrage in Den Bosch en TRACK in Gouda/Zoetermeer/ Den Haag. Deel 2; Een toetsing en een vergelijking op basis van criteria voor good practice Deze passen dit toe op de drie onderzochte praktijken en we zetten mogelijke elementen van een best practice op een rij.

Trajectbenadering De Sprint

Sinds 1 januari 2009 biedt De Hoenderloo Groep een nieuwe gefaseerde behandelmethodiek: trajectbenadering De Sprint. Deze behandelmethodiek is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met zeer ernstige groepsgebonden gedragsproblematiek. Behandelmethodiek De Sprint is een trajectbenadering. Dit betekent dat intensieve residentiële behandeling gefaseerd wordt afgebouwd naar praktijkgerichte vormen van begeleiding in de eigen...

De meerwaarde van Emma at Work

TNO maakte een kwantitatieve inschatting van de maatschappelijke meerwaarde van Emma at Work. Daaruit blijkt dat elke extra jongere, die via Emma at Work werkt en anders geen werk zou hebben, een maatschappelijke opbrengst van ruim 17 duizend euro per jaar betekent.

Koster-Dreese, Yolan MSc

Zowel vanuit eigen ervaringen (ben geboren met diverse aandoeningen) als vanuit mijn ervaringen als professional (bestuurlijk actief in diverse organisaties van mensen met een beperking en als veranderkundige betrokken bij diverse relevante processen en projecten) en vanuit mijn ervaringen als politicus (zowel lokaal als landelijk) heb ik een redelijk goed beeld van de complexiteit van deze combinatie.

Lierop, Brigitte van Dr

Wat werkt en wat werkt niet in re-integratie. Dat zijn de zaken waar ik mij in de afgelopen jaren op heb geconcentreerd. Ik heb daarbij kennis ontwikkeld over 'stagnatie fenomenen' gerelateerd handicap en werk. Sinds enige tijd richt ik me op stagnatie fenomenen die van belang voor de arbeidsintegratie van jongeren met een functiebeperking. Ik heb ook veel aan internationale projecten gewerkt. Daardoor heb ik veel kennis opgedaan over...

Jacobs, Gaby Dr

Expertise op het terrein van participatie en empowerment. Momenteel werkzaam op het terrein van speciaal en inclusief onderwijs met linken naar zorg, welzijn, vrijetijdsbesteding en arbeidstoeleiding. Interesse in de ondersteuning van professionals in het werken aan participatie en empowerment en de knelpunten, vraagstukken en dilemma's die ze daarbij tegenkomen.

Mogendorff, Karen Drs

Ik ben zelf een jongere met een beperking geweest. Daarnaast heb ik me ruim vier jaar lang professioneel op verschillende manieren met het thema werk en handicap beziggehouden. Op basis daarvan (ervarings)kennis opgedaan over wat jongeren belangrijk vinden en tegenaan lopen in werk en hoe ze daarmee omgaan.

Tijsseling, Corrie Drs

In de eerste plaats als ervaringsdeskundig: opgegroeid in een doof gezin en zelf doof, werkzaam sinds het 18e levensjaar in diverse beroepen. Begonnen als vlakdrukmonteur, omgeschoold naar hovenier, op latere leeftijd gaan studeren en in het onderzoekswerk gerold. Als docent pedagogiek aan de Universiteit Utrecht is speciale aandacht voor studenten met beperkingen. Het doel hierbij is dat 'ability diversity' ontstaat, naast de...

Vermaat, Mathijs Mr. Dr

In mijn advocatenpraktijk richt ik mij met name op zaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ, indicatiestelling door het CIZ, doventolken, blindenvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en aanpassingen op de werkplek. Tevens behandel ik arbeidsongeschiktheidszaken (Wajong, WIA).

Jong, Henk de

Werk voor gehandicapten d.m.v.
Opzetten MKB/ZZP bedrijven, organisatieadvies voor inrichten van duurzame sociale ondernemingen. Advies blindenorganisaties over modernisering en ondernemerschap.
Onderzoek. Focus op jong gehandicapten 16 - 24 jaar

Doorn, Monique van Drs

Al sinds ik in de verpleging ben gestart in 1981 heb ik me bezig gehouden met het omkeren van de werkprocessen. Wat is de vraag? Wat wil iemand bereiken? Wat is daar voor nodig? Bijna dertig jaar later zijn deze vragen nog immer actueel en heb ik ze verder uitgewerkt in casemanagement methodes. Hier heb ik sinds 1999 op verschillende manieren praktijkervaring mee opgedaan. Empowerment van individuen speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen...

Rechtbank Amsterdam - blind als Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia is het symbool van de rechtspraak. Haar blinddoek geeft aan dat rechtspraak zonder aanziens des persoons moet worden uitgeoefend. Romke de Vries (56) is vice-president van de Rechtbank Amsterdam en is sinds hij 19 is even blind als Vrouwe Justitia.

C-TRF: Caregiver-Teacher's Report Form for Ages 1.5-5

Een gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar, waarop begeleiders in een kinderdagverblijf en leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en positieve aspecten van een kind. 

Handicapenwerk.nl

Handicap en werk biedt informatie over de verschillende technische oplossingen die ingezet kunnen worden bij de arbeidre-integratie van mensen met handicaps.

Buro Obol

Buro Obol is sinds 1997 actief in het begeleiden van mensen met een visuele handicap naar werk. Obol werkt met groepen visueel gehandicapten, maar geeft ook individuele begeleiding. 

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie - ZonMw

ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. 

De Berkenschutse

De Berkenschutse is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school maakt samen met het Epilepsie Centrum Kempenhaeghe onderdeel uit van de Stichting Kempenhaeghe. 

VKL: Vijftig Klachtenlijst

De VKL is een verkorte versie van de TKL, waarbij dertig vragen die met de laagste frequentie positief werden beantwoord, zijn verwijderd. De VKL kan worden ingezet wanneer een eerste screening van de ervaring (pijn)klachten is gewenst. 

Koninklijke Effatha Guyot Groep

De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.

VU medisch centrum - ervaning van een dove laborant

 "Na in Schagen basisonderwijs, MAVO en HAVO gedaan te hebben ben ik gestart met de HLO in Amsterdam, dat ging prima naar wens. 

Branchegerichte certificering

Dit project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leer-werktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit cluster 3 en 4 van de Regionale Expertise Centra (REC) in de regio Den Bosch. Dit ter verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. De organisaties starten in samenwerking kleine integrale leer-werkeenheden. Deze leer-werkeenheden leiden op tot branchegerichte certificaten en sluiten aan bij...

Werkervaringsproject MOTA van de Kapstok

MOTA is een werkervaringsproject voor jongeren met psychiatrische stoornissen.

Praxis - werk voor stagiairs met leerproblemen

Rob Vrooman is manager van de grootste Praxis-vestiging: ‘Bij ons werken een jaar lang twaalf stagiairs met leermoeilijkheden. We hebben er weinig omkijken naar, want er is de hele week een docent van de Kingmaschool om hen te begeleiden. 

EEGA Plus

EEGA Plus biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding naar een betaalde baan. Dit met volledige trajecten naar werk. Coaches en arbeidsprofessionals begeleiden in een Traject naar werk in persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij ook stage en praktijkervaring een grote rol spelen.

Stichting RMPI - De Grote Rivieren

De Stichting RMPI is specialist in integrale zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en voor gezinnen waarin deze problemen voorkomen. 

Depressiecentrum

Het Depressie Centrum is het kenniscentrum voor depressie van het Fonds Psychische Gezondheid. 

Autwork

Het project heeft als doel het produceren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om jongeren met autisme en een normale begaafdheid via een franchiseformule naar betaald werk te begeleiden.De stichting (Aut)Work legt contacten met franchise-organisaties en bestaande instellingen die werken met autisten in de regio Almere. De haalbaarheidsstudie behandelt vijf onderwerpen. Ten eerste onderzoekt men de mogelijkheden en voorwaarden om...

Buitenkans : Aanbevelingen om meer Wsw’ers in een reguliere werkomgeving te brengen

De RWI beoogt met deze publicatie concrete handreikingen te bieden aan gemeenten, Sw-bedrijven en werkgevers, die moeten bevorderen dat meer arbeidsgehandicapten in een reguliere werkomgeving werken. In de publicatie worden concrete randvoorwaarden benoemd, die binnen het bestaande wettelijke kader de kans op een succesvolle werkgeversbenadering vergroten.Daarnaast worden mogelijkheden aangereikt om het werkvolume voor Wsw geïndiceerden te...

Prins Heerlijk

In Tilburg is er nog geen bedrijf waar jongeren met een functiebeperking of handicap kunnen leren en werken in de horeca in het centrum, midden tussen de winkels, kantoren en andere horecabedrijven. In een gewoon bedrijf, met ook een speciale doelstelling. Er is dringend behoefte aan opleidings- en leerwerkplekken voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking op dit gebied. Deze jongeren hebben meestal een Wajong uitkering en hebben een...

Kansplus

KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

Arbeidsgehandicapten 2006 : Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening

In 2006 waren er bijna 1,7 miljoen mensen van 15-64 jaar die vonden dat zij door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd werden in het verkrijgen of uitvoeren van werk; de arbeidsgehandicapten. Bijna 40% van de arbeidsgehandicapten behoorde in 2006 tot de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel ouderen onder de arbeidsgehandicapten stijgt. Van alle arbeidsgehandicapten was in 2006 bijna de helft laagopgeleid. In de totale...

Jopla

Jongerenplatform voor en door jongeren met een handicap (12-30 jaar).

Steunpunt Autisme Noord

Het Steunpunt Autisme Noord-Holland Noord  biedt ondersteuning in het regulier onderwijs bij vragen over leerlingen met een (vermoeden van een) autisme spectrum stoornis (ASS). 

Casemanagement gedragsmoeilijke jongeren

Een aantal scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen heeft in het kader van een Equal-project een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg (AGL) ontwikkeld, waarbij de leerlingen van begin tot eind worden begeleid in het vinden van een passende arbeidsplek. Deze AGL bestaat uit de volgende fasen: assessment, interne activiteiten, externe activiteiten, arbeidsinpassing en nazorg. Parallel aan deze vier fasen lopen de '...

Stichting Borderline

De Stichting Borderline is een landelijke patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis.

Wai-not

WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te internetten binnen een voor hen toegankelijke online-omgeving. Daarom ontwikkelde WAI-NOT voor hen een aangepaste website. Deze website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. 

Angst Dwang en Fobie Stichting

Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten.

PAS, Personen uit het Autisme Spectrum

PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van lotgenotencontact zoals contactdagen en gespreksgroepen en het organiseren van activiteiten. 

Villapark Eureka - minder vlot werken is geen probleem

In het Twentse Oldenzaal staan midden in de prachtige natuur 53 villa's. Samen vormen zij Villapark Eureka, een klein familiepark, waar de stilte van de natuur nog te horen is en de natuurlijke parkbewoners vrij spel hebben. 

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden - NVVS

Voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden voor slechthorenden. 

HIQ

HIQ is het expertisecentrum voor hoogbegaafdheid.

Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten -FOVIG

Belangenbehartiging van ouders van visueel gehandicapte kinderen.

Heliomare

Heliomare ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.

Nier Stichting

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten.

Vilans

Vilans biedt praktische kennis over langdurende zorg, welzijn en wonen. 

IGPB - Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid

Het IGPB richt zich op empowerment van mensen die een beroep doen op zorg of op maatschappelijke diensten. 

Astma altijd anders

Informatieve site over astma in combinatie met behandeling, bewegen en sport, kinderen, medicijnen, uitgaan, vakantie, voeding, werk en studie en wonen. 

Instituut van der Stam

Het Van der Staminstituut biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen.

LICH -Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid

 LICH, het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid is actief op het gebied van informatieverstrekking over en belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen. 

Stichting Diagnose Kanker

Digittale Informatie en lotgenoten contact over kanker. Lotgenotencontact kan via forum en chatten.

Dwarslaesie Organisatie Nederland

De Dwarslaesie Organisatie Nederland beschikt over een landelijk netwerk van mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen. 

Epilepsie Vereniging Nederland - EVN

De Epilepsie Vereniging Nederland is een landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. 

Wegwijs

Wegwijs maakt onderdeel uit van De Tussenvoorziening en biedt onderdak, thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek.

St. Maatjesplatform - werken met functionele beperking

Ervaringen van een slechthorende bij Stichting Maatjesplarform. Deze stichting is een vervolg op het Maatjesproject. 

Laborante - ervaringen bij de Keuringsdienst van Waren en milieulaboratorium

 

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden - NVBS

De NVBS is de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, De NVBS is een landelijke vereniging van en voor mensen die slecht of niet meer kunnen zien. 

Werkcarrousel - werkervaringsplekken bij bedrijven

Werkcarrousel is een arbeidsmarktproject, bedacht en uitgevoerd door BV Maakbaar en King Coaching, met als doel 25 jonggehandicapten (met een psychische beperking) aan een reguliere baan en opleiding te helpen en tegelijkertijd daarmee te voorzien in het personeelstekort van bedrijven. 

Ypsilon

Ypsilon is de landelijke vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of psychosen. 

NLD Collectief

NLDColletief staat voor samen werken aan de toekomst van úw kind met NLD. Als de opvoeding en ontwikkeling niet vanzelf gaan en er NLD geconstateerd is, of er kenmerken van NLD aanwezig zijn, dan is hulp en ondersteuning in opvoeding en onderwijs vaak nodig om alles weer op een rijtje te zetten. 

Holland Jachtbouw - praktijkverhaal van een jongere met een auditieve beperking

 "Ik ben Keith Buys en bijna 20 jaar oud. Ik koos voor het Praktijkonderwijs In Purmerend. Een gouden greep, ondanks dat men daar helemaal geen ervaring had met dove leerlingen! Na vier jaar wilde ik persé geen Wajong uitkering, wat me wel aangeboden werd... Ik wilde werken en een goed vak leren! 

Reuma patiëntenbond

De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepelorganisatie van meer dan 100 lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen een aantal van deze verenigingen hebben speciale jongerengroepen. Alle informatie en het overzicht van patiëntenverenigingen is ondergebracht op de site van het reumafonds.

Belastbaarheidsonderzoek

Het instrument meet het construct arbeidsvermogen. Meer specifiek worden in deze test de volgende items gemeten: het begrips- en redeneervermogen (WAIS of Analogieën en Figuurreeksen van de DAT); het persoonlijk functioneren in het werk via OPQ; de klachtenbeleving via 4DKL, UBOS; de structuur van de persoonlijkheid via NVM; de werkbeleving via WES; de eventuele aandachtsconcentratie via Boudon, Stroop en Trailmaking. 

Stichting Labyrint - In Perspectief

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychosociale problemen.

Voorzet

Instituut voor begeleiding (jong) gehandicapten met een autisme spectrum stoornis (ASS) op het gebied van werken wonen onderwijs en vrijetijdsbesteding - tevens erkende jobcoach organisatie

Stichting CliniClowns Nederland

Stichting CliniClowns Nederland speelt op kinderafdelingen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. 

VSPS: Vragenlijst sociale en pedagogische situatie

Deze vragenlijst VSPS is ontwikkeld om de basisdiagnostiek in de jeugdzorg te ondersteunen. In de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming is het stellen van een juiste diagnose doorgaans geen eenvoudige zaak. 

Met support aan het werk

De lesbrieven "met suppport aan het werk" zijn bedoeld voor de opleidingen SPW, SPH en Support. Docenten kunnen één of meerdere lesbrieven gebruiken in hun lessen voor beginnende trajectbegeleiders, jobcoaches en groepsbegeleiders van dagbesteding voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychisch).

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland - SEIN

SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) is gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en (voortgezette) behandeling van epilepsie en slaapstoornissen.

Adhd klup

Startpagina ADHD: site en forum over ADHD en aanverwant in samenwerking met Impuls. Ervaringsverhalen, e-mailgroep, forum, homepages, informatie, internetsites informatie, nieuws, testen.

Hema Almere - praktijkverhaal van boekhouder met een spasme

De tompoes van de HEMA is net zoals tulpen, molens en nederwiet niet weg te denken uit Nederland. Jan Post (51) is sinds vijf jaar boekhouder bij de centrale bakkerij van de HEMA te Almere. 

Begeleid leren

Het Expertisecentrum Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening.

Jongpositief

Dit is een site voor en door jongeren met hiv van 18 tot 30 jaar, en betrokkenen, in Nederland en Belgie en een gezamenlijk initiatief van de jongerengroep Jongpositief van Hiv Vereniging Nederland en van de Belgische organisatie Sensoa.

Visio 

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken. 

Spinalnet

SpinalNet informatie en lotgenotencontact voor mensen met een dwarslaesie.De website www.SpinalNet.nl is niet langer actief.

Platform Voor Elkaar

Stichting "Voor Elkaar" is het Platform waarbinnen ouders van kinderen met psychiatrische problemen en handicaps in de gezondheidsregio’s Rijnmond en Dordrecht met elkaar samenwerken om: De zorg en het onderwijs voor hun kinderen te verbeteren en elkaar te ondersteunen bij de zware taak die het opvoeden van een kind met een psychiatrisch probleem of handicap is.

Onder De Wieën - ervaringsverhaal van dove medewerker

Passe-partout

Passe-partout zijn leerwerktrajecten voor leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en ernstige gedragsproblematiek. De jongeren worden voorbereid op plaatsing op de arbeidsmarkt. De projecten zijn opgezet als kleine bedrijfjes en stage maakt een onderdeel uit van het traject.

Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg - LKNG

Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg, onderdeel van Vilans, bundelt bestaande kennis en verspreidt deze om zo de zorg- en dienstverlening en het beleid op het gebied van gehandicaptenzorg te verbeteren. 

Leefwijzer

De leefwijzer is een ‘special community’ waar mensen met een handicap met elkaar kunnen chatten, daten en discussiëren. 

Stichting Landelijk Kenniscentrum LVG

De vereniging is opgericht door de gezamenlijke directies van de 21 Orthopedagogische Behandelcentra in Nederland. 

Psychisch & werk

Psychisch & Werk helpt professionals in het herkennen, voorkomen en behandelen van psychische problemen klachten in het werk. Samenwerking tussen verschillende organisaties, zoals het Trimbos Instituut en TNO. 

Nationaal Epilepsie Fonds

Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken. 

Tandtechnische Laboratorium - werkervaring van een slechthorende

Ervaringen van een slechthorende bij een Algemene Tandtechnische Laboratorium te Nijmegen

GGZ de Riethorst - praktijkervaring van een 17- jarige met een auditieve beperking

Na mijn opleiding MDGO-VZ kon ik aan de slag op de Gelderhorst als gediplomeerd verzorgende. Ik heb me op de Gelderhorst goed kunnen ontwikkelen. Na 2,5 jaar kreeg ik weer de kriebels om verder te gaan studeren, maar de Gelderhorst kon mij de opleiding verpleegkundige niv.4 niet aanbieden, omdat diploma verzorgende niv.3 voor hen al voldoende was. 

CED-groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang of het onderwijs en rondom thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

Jackiese

De jongerensite van de Nederlandse vereniging van spierziekten. Er wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. 

Jonge kankerpatiënten

Op de website Stichting Diagnose Kanker is informatie over kanker bij kinderen en jonge volwassenen van 12 tot 35.

Work-wise

Work-Wise helpt jongens en meiden die geplaatst zijn in een jeugdinrichting op weg naar een passende baan of beroepsopleiding. 

Landelijk netwerk autisme - LNA

Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring.

De Stijgbeugel - een bedrijf waar mensen met psychische stoornissen werken met paarden

Werken met paarden is uitermate geschikt voor deze jongeren en zal daarnaast een positieve invloed hebben op de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen. Een locatie met paarden is echter een dure aangelegenheid, de Kapstok kan dit niet zelf financieren. Daarom is er een samenwerking ontstaan met een particulier bedrijf, de familie Zwienenberg te Markelo. 

Kasteel Baexem - concept voor toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar werk of opleiding

Het realiseren van twee kleinschalige trainingsvoorzieningen op een reguliere bedrijfslocatie, voor het toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar werk of opleiding. De twee leerwerkprojecten worden gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande restaurantkeuken een ‘oefenkeuken’ gebouwd. 

NAH algemeen

Deze informatie website over NAH ( Niet -Aangeboren Hersenletsel of Hersenaandoening ) is gemaakt voor en door mensen met NAH, hun partners en vrienden.

Jongerencommissie

De Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) is een organisatie die de belangen behartigt van dove en slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar. De organisatie is bij de eigen achterban beter bekend als de JongerenCommissie(JC).

Dyscalculie

Website van een moeder met een zoon met dyscalculatie, Informatie over oorzaken, kenmerken, oplossingen, tests, links, publicaties en een forum over dyscalculie. Er wordt veel gevraagd om foldermateriaal. Helaas is dat er niet.

Doofblind.nl

Doofblind.nl is een website en geeft objectieve en onafhankelijke informatie over alle aspecten uit het dagelijks leven van mensen die doofblind zijn. 

Clientenbond (nu Landelijk Platform GGZ)

De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg (of kortweg de Cliëntenbond) was een Nederlandse patiëntenvereniging van patiënten, cliënten en ex-patiënten van GGz-instellingen. De bond was een belangenorganisatie die de positie en acceptatie van psychiatrische patiënten in de samenleving en in de zorginstellingen probeerde te verbeteren. Daarnaast gaf de bond gelegenheid tot...

Verzorgingshuis De Vijverhof - succesvol werken met arbeidsgehandicapten

De Vijverhof is een verzorgingshuis in Capelle aan den IJssel. De zorginstelling levert huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en verblijf (zowel langdurige als kortdurende opname). 

Horizon

Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. 

Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen - FOSS

De FOSS is een landelijke ouderorganisatie die opkomt voor de belangen van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden. 

Postbank Callcenter - arbeidsgehandicapten inzetbaar

Jeroen van Ingen (22) werkt als uitzendkracht op een callcenter van de Postbank en functioneert daar heel goed. Henriëtte Langeweg is teamleider bij de Postbank: ‘Tijdens de sollicitatieprocedure met Jeroen hebben we stilgestaan bij de vraag wat zijn handicap voor ons betekent. 

Suusje topcities

Suzanne vertelde op deze site over haar depressie en verstrekte informatie over gedragsstoornissen. 

Jumbo Supermarkt - geeft mensen gelijke kansen

Veel keuze, goede service, scherpe prijzen en een uitgekiende marketingstrategie. Daarmee is het familiebedrijf Jumbo Supermarkten bekend geworden. Een goed personeelsbeleid voor de ca. 10.000 medewerkers kan daaraan toegevoegd worden. Ook de deels arbeidsgeschikte medewerkers van Jumbo plukken daar de vruchten van. 

AVL: ADHD vragenlijst

De ADHD vragenlijst (afgekort Avl) werd ontwikkeld om bij kinderen de (gedrags-)symptomen van ADHD te kunnen bepalen. 

Woortblind

Woortblind is een vereniging voor en door mensen met dyslexie. De vereniging Woortblind behartigt de belangen van mensen met dyslexie en hun direct betrokkenen.

Servicebureau OSN - ervaringsverhaal van dove medewerker

Servicebureau OSN besteed in dit verhaal aandacht aan opleiding, initiatieven en ervaringen betreffende de uitvoerende werkzaamheden.

Emma at work

Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.

Zo gek nog niet

Jongerensite voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

Regularplus

Regular Plus streefte ernaar om deelnemers met een (verborgen) beperking in het reguliere beroepsonderwijs te houden en goed te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

Wesselinggroep

Wesseling groep is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor bedrijfsmatige werkgelegenheid-projecten. de organisatie richt zich op activering van minder plaatsbare werkzoekenden en het creëren van werkgelegenheid en nieuwe economische dragers. praktisch ingesteld, doelgericht en met oog voor een positief resultaat.

FIT

FIT is een digitaal zelfassessment instrument om arbeidsgehandicapten inzicht te geven in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het instrument peilt de belastbaarheid van de cliënt, zodat de cliënt erachter komt welke beroepen bij hem of haar passen. 

Speciaal onderwijs Kennisnet

De site Speciaal onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws, maar wil ook leerkrachten ondersteunen bij hun dagelijks werk.

Ooglijn 

De Ooglijn geeft informatie en advies aan mensen die problemen hebben met zien en aan de betrokkenen in hun omgeving. De Ooglijn biedt u informatie en praktische tips bij het oriënteren, kiezen en aanvragen van hulpmiddelen, revalidatie en ondersteuning.

De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. 

Dovenschap

Dovenschap is een belangenorganisatie van dove mensen in Nederland. 

LIESA

LIESA leverde een bijdrage aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid. Ook zette LIESA zich in voor schoolverlaters de overgang van onderwijs naar arbeid verbeteren. 

TNT en Crystal - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij twee verschillende werkgevers.

GroenGroep - praktijkverhaal van werken met een auditieve beperking

Ik ben Ruud Edelman, 28 jaar en woon al sinds mijn geboorte in Bodegraven. Op mijn twintigste heb ik mijn Kaderfunctionaris openbaar groen diploma gehaald (4jr MBO opleiding, Groen College te Gouda). Direct daarna werkte ik als werkvoorbereider voor Sterrenborgh te Gouda (waar ik daarvoor eerst stage had gelopen) Ik zag echter geen toekomst voor mezelf binnen Sterrenborgh (laag salaris, weinig uitdagend werk). Toen heb ik een paar maanden voor...

Mater - praktijkevaring van een slechthorende

Praktijkervaring van een slechthorende die al veertig jaar werkt. Zonder een smak humor kom je er niet. Je moet vaker wat uitleggen en soms gewoon incasseren, maar wie moet dat niet.

Waterlelie

De Waterlelie verzorgt speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren die epilepsie hebben of bij wie medische/neurologische aandoeningen zijn vastgesteld die samengaan met een onderwijs-beperking of sociaal-emotionele problematiek.

Tandartsassistente - ervaring van slechthorende

Ervaring van een slechthorende die werkzaam is als tandartsassistente bij een tandarts. De tandarts heeft een heldere stem en is door de slechthorende goed te verstaan. Problemen zijn er met de telefoon en de deurbel. Het probleem met de deurbel wordt binnenkort opgelost.

Brainkids

Deze website voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel met handige tips.

REC Groot Gelre

In het kader van de wet Passend Onderwijs wordt het REC per 1 augustus 2014 opgeheven. Bij vragen over (her)indicaties in 2013 en 2014 kunt u contact opnemen met het REC Groot Gelre.

Pharos Nederland

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Actieve regionale afdelingen vormen de basis van de vereniging.Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

Trefnet - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij Trefnet

Viataal

Viataal is de specialist in communicatie: de organisatie voor beter horen, zien en communiceren. 

Bromelia-kwekerij - ervaringsverhaal slechthorende werknemer

De 41-jarige man heeft altijd in de tuinbouwsector gewerkt. De man zegt weinig slechte ervaringen te hebben meegemaakt, maar in dit verhaal geeft hij twee negatieve ervaringen weer en hoe hij hiermee is omgegaan. Betrokkene geeft het advies bij problemen hulp te zoeken en de confrontatie aan te gaan met de werkgever. In de bron staat zijn complete verhaal vermeld.

Refrisk

Refrisk B.V. is een landelijke jobcoachorganisatie voor mensen met een structurele functiebeperking. Functiebeperkingen kunnen zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk zijn. 

Stichting Ook jij

Deze site maakt internet toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet of nauwelijks kunnen lezen.  

Bosk

BOSK is een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

Onderzoeker/publicist over emancipatie gehandicapten

De 48-jarige schrijfster vindt het haar taak om zich druk te maken over de emancipatie van gehandicapten. „Als ik er niet over schrijf doet niemand het. Ik ben een van de weinige gehandicapten die zijn mond opendoet.” 

Klinktprima

Een website voor en over dove en slechthorende mensen op de arbeidsmarkt. 

Siméa

Siméa is de branchevereniging voor onderwijs aan en zorg voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven. 

Broodje Apart - combineert sociale en economische doelstelling

Broodje Apart is een lunchroom in Schijndel waar jongeren met een psychische of lichamelijke handicap de gasten bedienen. Bijzonder aan dit initiatief is het feit dat de eigenaresse, vanuit een moeilijke situatie, dit bedrijf zelf heeft opgestart. Door middel van de bijdrage van Start Foundation kan Broodje Apart op nieuwe manieren experimenteren met het combineren van de sociale en economische doelstelling van de lunchroom.

Dienst Justitiele inrichtingen - DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam - SNWA

De SNWA heeft als doelstelling arbeidstoeleiding bestemd voor de doelgroep van mensen met een psychosociale of psychiatrische achtergrond. 

Onderwijs aan zieke leerlingen

Programma voor Pabostudenten die zich willen oriënteren op het onderwijs aan chronisch zieke kinderen. Op de site staan opdrachten en ervaringen en literatuurverwijzingen. 

Nierpatiënten Vereniging Nederland - NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. 

WAOcafé

WAO café was een virtueel café voor en door WAO’ers en WIA’ers, met achtergrondinformatie, ruimte voor uitwisseling van ervaringen en actualiteiten. Het WAOcafé bestaat niet meer.

PDO: Pedagogisch Didactisch Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling

PDO omvat testmateriaal voor het signaleren en behandelen van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Week van de Chronisch Zieken

De Week van de Chronisch Zieken is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties van patiënten, mantelzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden, onderzoekers, werkgevers, werknemers, en arbeidsdeskundigen en -bemiddelaars. De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken.

Fonds Psychische gezondheid

Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor de verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland en mensen met psychische problemen en hun omgeving.

Ango

De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Aandachtsgebieden: Juridisch advies; Belastingadvies; Hulpverlening; financiële regelingen; Lotgenotencontact; Vakanties en Forum en Links.

Het Game2work

Doel van dit project is het ontwikkelen en inzetten van een interactieve Game als middel waarmee jongeren in contact komen met potentiële werkgevers. Het Game richt zich op jongeren met afgeronde VMBO-opleiding die als gevolg van psychische klachten gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. In de Game worden verschillende mogelijkheden van communicatietechnologie samengebracht. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke virtuele ontmoetingsplek voor...

Meldkamer Limburg-Zuid - voor iedereen met de juiste competenties

De regionale meldkamer en het servicecenter van de politieregio Limburg-Zuid verwerken jaarlijks duizenden telefoontjes. Voor meldingen 'zonder zwaailicht' en niet spoedeisende problemen of vragen, staat een poule van vijftig medewerkers dag en nacht telefonisch klaar. 

Stichting Informatie Persoonlijkheidsstoornissen

U treft informatie aan over definitie, ontstaan, diagnostiek, theorieën en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen. 

Helen Keller Stichting

Het doel van de Helen Keller Stichting is het bevorderen en behartigen van de belangen van het welzijn voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland. 

Autisme klup

Startpagina met vele links op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen.

Provincie Limburg  - werkervaring laborante

"Toen in 1996 kon ik bij mijn huidige werkgever beginnen, met veel moeite kon ik bij de groep aanklampen. Maar hoewel ik andere collega's die na mij begonnen te werken bij mij op het lab, links en rechts mij passeerden met een vaste baan, bleef ik maar in tijdelijke contracten hangen. Wat ik ooit deed ik kreeg maar geen vaste aanstelling. 

AdhdXtra-Impuls

AdhdXtra-Impuls is een gratis onafhankelijk en interactief lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante stoornissen, zoals Borderline, PDD-NOS, ODD etc. 

Stichting jongeren en kanker

Stichting Jongeren en Kanker is er voor jonge mensen die te maken hebben gekregen met kanker en die hun ervaringen met elkaar willen delen, die elkaar hun schouder willen lenen en die ook wel eens samen willen lachen. 

Oorakel

Het doel van Oorakel.nl is u te adviseren bij en informeren over doofheid, slechthorendheid en aanverwante stoornissen en ernstige spraak- taalmoeilijkheden . Oorakel geeft informatie over slechthorendheid en doofheid, hulpmiddelen en vergoeding van de hulpmiddelen en gebarentaal.

CTRS: Conners Beoordelingsschaal voor Leerkrachten

Het instrument meet hyperactiviteit en kan gebruikt worden voor screening van probleemgedrag.

Wegwijzer voor Arbeid, Dagbesteding of Scholing

Deze wegwijzer biedt hulpverleners en cliënten van de Lentis (Geestelijke Gezondheidszorg Groningen) een handvat om een goede keuze en afweging te kunnen maken bij het zoeken naar een passende vorm van arbeid, dagbesteding of scholing.

NAH-info

Advies en luisterende oren bij de verwerking van problemen van NAH rondom hun acceptatieproces.

Makkers unlimited

Makkers Unlimited helpt mensen en groepen om met ludieke acties ongelijke behandeling van mensen met beperkingen in de eigen omgeving aan de kaak te stellen. Makkers Unlimited steunt mensen en groepen bij het zelf opzetten van acties

Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich in voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, hebben gehad of kunnen krijgen. 

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport

Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de groep jongeren met gedrags- en leerproblemen en psychische stoornissen.

Stichting Koraal Groep

Stichting Koraal Groep werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale beperking of belemmering en biedt ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding. 

Steffie

Site voor mensen met een verstandelijke beperking met uitleg op eenvoudige wijze over de dagelijkse zaken, zoals internet, de bank of het openbaar vervoer. 

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst

Bij de diagnostiek van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen is doeltreffend testmateriaal onmisbaar. De bestaande psychologische testen zijn echter te globaal of beperken zich tot slechts één problematiek, terwijl problemen vaak niet geïsoleerd voorkomen, maar in combinatie met elkaar. Met de SEV kan op eenvoudige wijze aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald inhoeverre kinderen in de leeftijd...

Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten: SWZ

SWZ staat voor Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten. Zij verlenen professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Re-integratiemethodiek mensen met autisme

Het ontwikkelen en beproeven van een nieuwe methode voor re-integratie van jonggehandicapten met autisme naar betaald werk. Dit door een pilot op te zetten gericht op toeleiding naar arbeid die tevens inzicht geeft in de kritische succesfactoren. Er worden kandidaten geworven. Deze kandidaten moeten interesse hebben maar ook de mogelijkheid om te werken in het testvak. Vervolgens worden de kandidaten opgeleid tot softwaretesters. Na de...

Diabetesvereniging Nederland - DVN

De DVN (Diabetesvereniging Nederland) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen in hun streven een normaal en actief leven te leiden. 

Vangrail

Centraal in dit project staat de arbeidstoeleiding van mensen met een licht verstandelijke handicap en een ernstige gedragsafwijking. Project Vangrail is een project van het NIZW en de drie begeleidingsorganisaties Jobstap, Sterk in Werk en Rozij-werk.

CBCL/1.5-5: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar

Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassenen die een kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en positieve attituden van een kind. 

Wajong Innovatie Project

Het ontwikkelen van de methodiek “voorwaardenscheppende context” om jongeren met psychosociale en psychiatrische problemen te begeleiden op weg naar de arbeidsmarkt. De methodiek toetsen in de praktijk en bijstellen. Jongeren worden opgeleid in het eigen houtbewerkingsbedrijf. Dit gebeurt aan de hand van de methodiek van de “voorwaardenscheppende context”. De methodiek wordt tijdens het project verder ontwikkeld. De...

Werk en Waarde

Werk in Waarde draagt bij aan de bloei van hoogintelligent talent. 

PBL: Psychische Beperkingen Lijst

PBL is een korte vragenlijst voor het meten van psychische beperkingen. Deze vragenlijst heeft als doel om beoordelaars van psychische klachten (zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of arbo-artsen) in staat te stellen om op gestandaardiseerde wijze en zo objectief mogelijk psychische beperkingen te beoordelen en in een score uit te drukken. 

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie - LWOE

Als een leerling op school leer- en gedragsproblemen heeft, wordt eerst getracht, op basis van een handelingsplan, intern een oplossing te vinden. 

Fonds verstandelijk gehandicapten

Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. 

Regiopolitie Amsterdam Amstelland - ervaringsverhaal

Deze dove werknemer heeft een administratieve baan bij de Amsterdamse Politie. Werknemer vertelt over zijn ervaringen met het krijgen van aanpassingen en het contact met collega's.

AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON organiseert leertrajecten op dit gebied. In de leertrajecten wordt expertise op het gebied van hersenletsel en didactische expertise gebundeld.

Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans verenigt ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Vereniging Cerebraal

Vereniging Cerebraal is de patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen die na hun geboorte getroffen zijn door hersenletsel.

Anoiksis

Anoiksis is een vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners. 

Pratenonline

Het doel van de website is om alle Nederlandstalige jongeren, tussen 12 en 22 jaar, die kampen met depressieve klachten, kosteloos, anoniem en laagdrempelig, professionele hulp te bieden.

Gemeente Haarlem - ervaringsverhaal van dove medewerker

Deze medewerker vertelt zijn ervaringen en wensen voor de toekomst.

Ziezon

Landelijk netwerk ziek en onderwijs. Consulenten in den lande hebben als taak scholen te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij het onderwijs aan hun zieke leerlingen.

Provincie Limburg - werkervaring in de postkamer

Ervaringsverhaal van een medewerker van de postkamer bij de Provincie Limburg. "Omgaan met mijn collega's bevalt het goed, alleen met tweëen kan ik makkelijker communicieren dan met een groep, dat is wel logisch omdat ik niet mee kan volgen wat ze gezegd worden... voel ik me dan wel buitengesloten. Alleen met een werkoverleg heb ik altijd met mijn doventolk erbij."

FIX-IT

Doelstelling van het project is het verkennen van de haalbaarheid van de nieuwe bedrijfsformule en het startklaar maken van FIX-IT. Werkbemiddelingsbureau FIX-IT realiseert na de start werkgelegenheid voor jongeren die als gevolg van lichamelijke of psychische problematiek een wisselende arbeidsbelasting hebben. Het project start in Barendrecht en de regio Drechtsteden. De voorbereidingsfase is uitgewerkt in een 100-dagenplan: de...

MBO de Schalm

De Schalm verzorgt Mbo-opleidingen op maat voor doven en slechthorenden. 

PMT: Prestatie Motivatie Test

Doelstelling: Meten van het prestatiemotief, negatieve en positieve faalangst en sociale wenselijkheid De PMT meet drie persoonlijkheidskenmerken: Prestatiemotief, Positieve Faalangst en Negatieve Faalangst. 

CBCL/6-18: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar

Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden en volwassenen die een kind goed kennen vragen kunnen antwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind. Ouders kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale activiteiten, sociale contacten en schoolwerk. 

Opdidakt

Opdidakt helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen een goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek naar leer- en gedragsproblemen en bieden begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Doordat wij alle zorg onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen.

LOC Zeggenschap

LOC is een landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen - en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in zorg en welzijn - in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en welzijn.

Netwerkkringen

De stichting Worden Wie We Zijn (WWWZ) stimuleert samenwerking en communicatie tussen werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen. Het doel is om mensen met een psychische beperking betere mogelijkheden te bieden om zich via (leerwerk)trajecten te ontwikkelen, hun vaardigheden te vergroten, een diploma te behalen en passend werk te vinden. WWWZ is een open netwerkverband dat eind 2006 is opgericht. De organisatie bestaat uit drie kringen en een...

Bart foundation

De Bart Foundation helpt jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap hun ambitie te realiseren. Dat begint bij bewustwording van hun eigen kansen en kracht. 

Scholengemeenschap Lek en Linge - werken met een spierziekte

Hann van Schendel (29) is eerste-graads docent Nederlands aan Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Van Schendel is opgeleid tot vertaler en studeerde Cultuurwetenschappen en Nederlands. 

Doof.nl

Doof.nl is een website voor doven en slechthorenden. 

Toon me uw gekken : Depressie Geestelijk lijden aan veranderde tijden

Vroeger was jij niet gestoord, maar de samenleving. Tegewoordig zijn we zelf gek, individueel. Maar we zijn dat met zo velen tegelijk en onze psychische problemen zijn zo divers, net als de manieren om ze te bestrijden, dat dat vanzelf iets zegt over onze maatschappij. Enkele facetten van depressie worden onderworpen aan een analyse

Print Service Ede - geeft kans aan dove collega

" Bij de Office Centre hebben ze mij kans gegeven een half jaar op proef, ik heb daar laten zien wat ik kan met mijn werk. Na een half jaar heb ik vaste baan. Leuke collega's en ze hielden met de communicatie rekening met mij. Ik heb daar 4 mooie jaren gewerkt. Het laatste jaar ging het wat minder, maar niet door mij maar door de afdeling waar ik toen werkte. Toen wilde ik er graag weg en ik wilde graag een andere baan zoeken. Ik heb bijna half...

BogersHensen&Autisme

BogersHensen&Autisme is een particulier initiatief. Zij vertaalt de informatie in een praktisch aanbod. De activiteiten zijn zo opgebouwd dat de informatie direct toegepast kan worden in de eigen situatie. 

Aan het werk

Sollicitatietraining met als doel het verbeteren van het arbeidsperspectief van (afgestudeerde) studenten met een beperking. Na de training hebben deelnemers handvatten en tips om succesvol te solliciteren naar een passende baan. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten en behandelt de thema’s: zelfreflectie & oriëntatie, een baan vinden, bespreken van de beperking tijdens het sollicitatieproces en wet- en regelgeving. De links...

VISEON: Volginstrument voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

VISEON is een digitaal instrument om in kaart te brengen welke kinderen zich op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling in een aandachts- of risicogebied bevinden.

Advies Meedoen zonder beperkingen : Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

De SER (Sociaal Economische Raad) formuleert voorstellen om de participatie van Wajongers en jongeren met functiebeperkingen in brede zin te stimuleren. De SER deelt de opvatting van het kabinet, dat de huidige mogelijkheden daartoe niet optimaal zijn. De raad maakt daarbij onderscheid naar twee posities:
iemand participeert helemaal niet, terwijl hij of zij wel zou kunnen participeren in één van de onderscheiden vormen van arbeid en 
...

NIGZ

Gezondheidsinstituut NIGZ ondersteunt professionals en organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering. 

Universiteit Utrecht - ervaring dove onderzoeker

De loopbaan en ervaringen van een dove onderzoeker werkzaam aan de Universiteit van Utrecht.

Agentschap SZW

Het Agentschap is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voert (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid.

CG-Raad

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.

Scholengroep Twente Speciaal (SSTS)

De drie voormalige stichtingen Het Maatman, EduKint en Scholengroep Twente Speciaal zijn per 1 augustus 2010 samengegaan in Attendiz.

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)

De Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) is een landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornissen en voor mensen in hun omgeving. 

Astma Fonds

Het Astma Fonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Astma Fonds behartigt de belangen, geeft informatie, susidieerd wetenschappelijk onder zoek van mensen en voor mensen met astma en COPD en hun betrokkenen.

Vilans, Werk en handicap

Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken, betaald of op andere basis. 

Reumafonds

Het reumafonds doet wetenschappelijk onderzoek om genezing en behandelmethoden te vinden. 

Hiv Vereniging Nederland

Bij de Hiv Vereniging staat iedereen die leeft met hiv centraal. 

Vlaamse Niet Verbale Leerstoornis

Het doel van de Vlaamse Niet Verbale Leerstoornis is om kinderen en volwassenen niet in de kou te laten staan en hen verder te helpen in hun zoektocht, om hen een forum aan te bieden en om ervaringen uit te wisselen. Iedereen van de vereniging heeft met NLD te maken, als ouder of als volwassene. Voor meer informatie kunt u onder andere terecht bij de Nederlandse Stichting Gilles de la Tourette.

Sugar kids

Informatieve en interactieve site voor jongeren over leven met een suikerziekte. Sugar is een onderdeel van de Diabetes Vereniging Nederland.

Koninklijke Auris Groep

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal in een breed perspectief: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

AGENS

AGENS biedt maatwerkoplossingen op het gebied van re-integratie, preventie, outplacement en coaching. 

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt mensen met – mogelijk - een complexe vorm van epilepsie en/of ernstige slaap- en waakstoornissen.

SCL-90: 90-item Symptom Checklist

Multidimensionele klachtenlijst. SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet ten behoeve van de screening van psychopathologie. 

Vereniging Spierziekten Nederland - VSN

De Vereniging Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat de VSN om een betere kwaliteit van de zorg. Effectief wetenschappelijk onderzoek. 

Connecting Media - werken met een auditieve beperking 

Individueel ervaringsverhaal van een vrouw met een auditieve beperking. 

Zetnet

Stichting ZetNet is per 17 december 2013 door de rechtbank in Nijmegen failliet verklaard.

AH to go: ervaring van mensen met beperking

Ervaring van werknemer met een beperking (slechthorendheid) bij AH to go.

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk - LFB

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk komt op voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gelderhorst en Belastingdienst - ervaringsverhaal van iemand met auditieve beperking (doofheid)

Ik heb Mavo gedaan op instituut voor Doven (nu Viataal) te Sint Michielsgestel en na de Mavo wilde ik de opleiding toerisme volgen. Er werd gezegd, dat het niet mogelijk is voor de doven. Toen heb ik voor de KMBO administratie gekozen. KMBO heb ik op de horende school gevolgd. Daarna heb ik 3 jaar Praktijk Diploma Boekhouden gevolgd en niet afgemaakt. Tegenwoordig volg ik een SPW-4 opleiding. Ik werk momenteel al 15 jaar bij de belastingdienst...

Dyspraxie

Website van een vader met een dochter met dyspraxie Informatie over dyspraxie, diagnose, behandeling, links, actuele informatie en een forum over dyspraxie.

Emg platform

Het Platform EMG (Ernstig Meervoudig Gehandicapt) is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap.

Impuls & Woortblind

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na waarin deze kenmerken deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.

Stichting Autest - autistisch personeel test software 

Stichting Autest neemt mensen met autisme in dienst om software te testen en archieven te digitaliseren voor verschillende opdrachtgevers. 

Methodiekontwikkeling ASS

Het ontwikkelen van een methodiek om jongeren van 16 tot 21 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), naar de arbeidsmarkt toe te leiden. De kennis via eindproducten beschikbaar stellen aan andere (onderwijs-)instellingen.

Jong en Epilepsie

Web-log die werd gemaakt door en voor jongeren met epilepsie. Informatie en praktijkverhalen zijn nu te vinden op de site van de epilepsievereniging.

ABN Amro Amsterdam Zuidoost - de praktijk

Beschrijving vanuit de werkgever van praktijkervaring met gehandicapte werknemer.

Signis - ervaring van dove pedagogisch medewerker

Ervaringen van een dove pedagogisch medewerker bij Signis (voorheen Ammanschool).

Kwf kanker bestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

SteenGoed - werk voor mensen uit de GGZ

SteenGoed is een Amsterdams keramiekbedrijf dat met steun van Start Foundation is opgezet om werkgelegenheid te creëren voor mensen vanuit de GGZ. 

Boogh

Boogh is specialist in het organiseren van activiteiten en arbeid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap.

Bartimeus

Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. 

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise - Stichting CCE

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. 

Begeleid naar een toekomst: Bouwen aan transitieonderwijs

Vanuit verschillende adviescontacten van KPC Groep met scholen en/of instellingen is het idee gegroeid van een expertisecentrum voor transitieonderwijs. Het betreffende centrum richt zich op jongeren met ernstige gedragsproblemen die mogelijk daarnaast met justitie in aanraking dreigen te komen of al zijn gekomen. Het centrum wil deze jongeren toeleiden naar een duurzame plek inde samenleving. Deze publicatie gaat vooral in op de gedachten die...