Trainen voor een baan (Jobtraining)

Trainen voor een baan is een re-integratiemethode voor Wajonggerechtigden of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. De methode is ingericht volgens de principes van Supported Employment (SE). Het belangrijkste kenmerk van de SE methode is dat de deelnemer eerst een plaats krijgt in een betaalde baan en dat daarna pas training en coaching in het werk volgt. Het doel van Trainen voor een baan is...

Spoorzoeken

Spoorzoeken is een intensieve groepsinterventie voor jongeren in de leeftijd van 16 - 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze interventie maakt gebruik van outdooractiviteiten. Jongeren doen arbeidsritme en werknemersvaardigheden op, leren samenwerken in een team en leren omgaan met fysieke belemmeringen. Het doel van de interventie is om jongeren zonder werk of startkwalificatie toe te leiden naar een vervolgtraject richting...

Herstelling

Herstelling is een werkbedrijf dat praktische voortrajecten biedt als voorbereiding op een (vervolg-)opleiding, werk of een combinatie daarvan. Herstelling biedt jongens en mannen de kans om werkervaring op te doen bij de forten van de Stelling van Amsterdam, en meisjes om in de horeca te werken (praktijkcentrum ZuidOost).

Scoren met jongeren

Via dit project doet u werkervaring op bij een voetbalvereniging in of uit Alkmaar of omgeving of in of uit Hoorn om uiteindelijk binnen één jaar door te stromen naar een reintegratietraject of een baan. In het project is er ruimte voor minimaal twintig kandidaten. U gaat voor twaalf tot zestien uur per week, als medewerker, aan het werk bij de club. Bij de werkzaamheden wordt u ondersteund door een begeleider (mentor) van de...

18 jaar! En dan?: Checklist voor jongvolwassenen met een beperking

In deze checklist kun je zien wat er allemaal geregeld moet worden als je 18 jaar wordt en een beperking hebt of wat je opeens allemaal mag als je 18 jaar bent. De checklist is opgedeeld in zogenaamde 'weetjes' en het 'informatiepakket'. Bij de weetjes kun je onderwerpen vinden die gewoon handig zijn om te weten, maar waar je niet direct iets mee moet doen. Bij het informatiepakket vind je dingen waar je direct mee aan de slag moet als je 18...

Transitiecommissie stelselherziening jeugd: Tweede rapportage

Voor u ligt de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. De TSJ hoopt met deze tweede rapportage een helder beeld te geven van de stand van de voorbereidingen voor de decentralisatie jeugd. Deze rapportage heeft betrekking op de voorbereiding van de decentralisatie jeugd in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 mei 2013. Deze periode kenmerkt zich door een zichtbare versnelling en toenemend urgentiebesef van het...

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter sprake. Begeleiders van jongeren met een LVB ervaren vrijwel dagelijks het spanningsveld tussen te veel zorg bieden (onvoldoende uitdagingen en te veel verantwoordelijkheid leggen bij de jongere (overvragen). Begeleiders blijken in de praktijk grote behoefte te hebben aan concrete handvatten voor het vinden van de...

Checklist: Balans in Beeld

De handreiking met bijbehorende checklist is ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een LVB. Hiermee worden zowel professionals (leerkracht, gezinsvoogd, groepsleider) als ouders bedoeld. Voor de leesbaarheid wordt in deze checklist gesproken van 'hij' en 'zijn', maar daar kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden. Je vult de checklist in per jongere en kunt dit op meerdere momenten herhalen. De handreiking...

Transitieplan jeugd: Gezamenlijk plan van Rijk, VNG en IPO

Dit transitieplan Jeugd beschrijft de stappen die door het rijk, IPO en VNG/gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars en veldpartijen gezet worden voor een verantwoorde transitie (overgang) naar het nieuwe jeugdstelsel. Daarnaast heeft het plan aan hoe rijk en VNG de transformatie van de zorg zullen ondersteunen en faciliteren. Conform de aanbevelingen van de TRansitiecommissie Stelsel herziening Jeugd wordt in het transitieplan ingegaan...

Handleiding maatwerk voor risicojongeren

In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en Antilliaanse risicogroepen. De gemeenten ontvingen hiervoor geld van het Rijk, tot eind 2012. Wat valt uit de ervaringen te leren? In deze handreiking leest u erover. U vindt handvatten voor 'diversiteitsproof' generiek beleid. Deze zijn ontleend aan de ervaringen in de gemeenten en aan...

Handreiking: de JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Het ministerie van VWS heeft GGD Nederland gevraagd om samen met ActiZ en het NCJ  d.m.v. een handreiking landelijk sturing te geven aan de impuls voor een extra contactmoment met adolescenten. De manier waarop dit contact plaats vindt moet jongeren aanspreken. De (digitale) mogelijkheden van deze tijd kunnen daar een rol in hebben. In deze handreiking staat beschreven hoe op eigentijdse wijze invulling en vorm te geven aan dit...

Focus op onderwijstraject: Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf

Voor jongeren die moeten worden behandeld in een gesloten instelling, is het vertrouwen in de toekomst niet vanzelfsprekend. Daarom is het juist voor hen van groot belang, dat zij niet alleen worden behandeld, maar tegelijk worden geholpen bij het creëren van een toekomstperspectief waarin ze kunnen geloven. Onderwijs speelt daarbij een hoofdrol. Deze handreiking richt zich vooral op twee onderdelen. Ten eerste op het zoveel mogelijk...

Gezinnen onderweg: Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben het vaak druk, vooral wanneer beide ouders een baan hebben. Elke dag moeten de kinderen naar en van school en meestal ook naar en van de kinderopvang worden gebracht en gehaald, terwijl de ouders ook naar hun werk moeten reizen. De vraag waarop in dit onderzoek een antwoord wordt gezocht is: hoe doen die ouders dat? Welke mogelijkheden zijn er en waar lopen zij tegen aan? Hoe organiseren zij deze...

Active inclusion of young people with disabilities or health problems

This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom) and at EU level, with an emphasis on assessing the implementation of active inclusion policy at national level. Active inclusion policy seeks to integrate measures measures in relation to three pillars – adequate...

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen

Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgvers? En is een cultuuromslag bereikt? Wat moet er nog gebeuren? 

Jaarrapport jeugdmonitor 2012

Deze publicatie schetst een breed beeld van de situatie van jongeren van 0 tot 25 jaar op een vijftal deelterreinen, namelijk jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Naast het beschrijven van een actueel beeld van de jeugd op deze terreinen is er ook aandacht voor de ontwikkeling van diverse aspecten in de tijd en, waar mogelijk, het beschrijven van samenhang en dwarsverbanden tussen belangrijke facetten van het...

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen

In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende partijen maken deel uit van deze Brede School: regulier basisonderwijs (twee scholen), kinderopvang, peuterspeelzaal en een kinderdagcentrum. Het kinderdagcentrum biedt zorg aan kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. In het proces van de totstandkoming van de Brede School vroegen de...

Personality disorders in adolescents: prevalence, burden, assessment, and treatment

Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen worden vaak geassocieerd met een lage kwaliteit van leven en hoge maatschappelijke kosten. Psychotherapie  ziet men gewoonlijk als de meest aangewezen behandelvorm. Veel minder is bekend over persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten. Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de prevalentie, structuur en behandelbaarheid van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten...

Zevensprong naar zelfstandigheid

De Zevensprong naar zelfstandigheid geeft ouders inspiratie en een steuntje in de rug om kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Thuis, op school, in de buurt, met vrienden. Alle zeven wegen leiden naar het doel: je kind zo zelfstandig mogelijk laten worden, en leren verantwoordelijkheid te dragen. Een spannende tocht, waarin je soms verdwaalt door de veelheid aan informatie en keuzes. De...

In gesprek: Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school

Ouders kennen hun kinderen het beste en ouders met kinderen die vanwege hun ziekte of beperking extra onderwijsondersteuning nodig hebben, kennen hun kind misschien nog wel beter. Leraren, die een leerling met extra ondersteuningsbehoefte in de klas hebben, zijn het best op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden en hebben met meer kinderen in de klas rekening te houden. Ze kennen niet altijd de gebruiksaanwijzing van een leerling, waardoor...

Wajongpaspoort voor CAO-afspraken

In dit Wajongpaspoort vindt u praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om te komen tot goed uitvoerbare cao-afspraken. Daarbij wordt gekozen voor vooral de pragmatische weg: liever een afspraak die werkt, dan een (werk)loze belofte. De cao-afspraken vormen een
eerste aanzet in de stap naar duurzame werkgelegenheid voor jongeren met een beperking. Het prikkelt werkgevers om voorwaarden en condities binnen hun bedrijf laten ontstaan...

Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief

Dit onderzoek heeft gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Hoe gaat het met de betreffende leerlingen en waar lopen docenten tegenaan? Zijn ouders tevreden en zijn scholen voldoende in staat de juiste randvoorwaarden te creëren? 

Groei-wijzer: vaardigheden voor zelfstandig leven

De Groei-wijzer is gebaseerd op 'Developing the Skills for Growing Up', ontwikkeld door
het Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital in Toronto, Canada. Het ontwikkelingsschema van de Groei‐wijzer beschrijft de ontwikkeling van 0 tot 21 jaar. 

Werken of studeren na het voortgezet speciaal onderwijs

De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken. De missie van dit jaar van de Week Chronisch Zieken: Het organiseren van activiteiten over werken met een beperking, van 9-16 november 2012. Het thema van de opening is 'Samen Werken'. De opening staat in het teken van de toekomst van deze...

Steendam, Freerk Drs

Onderwijskundige met orthopedagogische en arbeidsdeskundige kwaliteiten, adviseur en beleidsmaker voor de terreinen beroepsonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Focus op arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding van jongeren met diverse beperkingen, overgang van school naar beroep, kansen en mogelijkheden benutten, onorthodox denken en doen, mogelijkheden benutten. Breed netwerk in MBO, SO/VSO, scholen overheden...

Gewikt en gewogen: Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Vilans is daarom in 2008 gestart met een project gericht op de verbetering van begeleiding en behandeling van gezinnen met een kind met NAH. Doel van dit project is de ontwikkeling van een NAH-specifiek ondersteuningsaanbod voor deze gezinnen. In het project zijn diverse activiteiten ondernomen. Zo zijn er in de jaren 2008 tot en met 2011 jaarlijks vier á vijf leerwerkbijeenkomsten georganiseerd voor gedragsdeskundigen en ambulant...

Zwerfjongeren: Aanpak en achtergrond voor beleid; een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek

Met deze brochure biedt vws gemeenten een handreiking om inzicht te krijgen in het zwerfjongerenvraagstuk en mogelijke oplossingen. Tevens is deze notitie informatief voor beleidsonwikkelaars binnen opvang- en zorginstellingen en beleidsmedewerkers bij provincies. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen van een landelijke werkgroep zwerfjongeren, van recente onderzoeken en publicaties en positieve ervaringen die in den lande zijn opgedaan. De...

Needs Assessment: van ouders van kinderen en jongeren

In dit Needs Assessment wordt de behoefte aan informatie en ondersteuning geschetst van ouders van kindeneren of jongeren met beperkingen of chronische aandoeningen (kinderen en jongeren+). Om inzicht in deze behoeften te krijgen zijn gesprekken gevoerd met vijf organisaties van ouders van kinderen en jongeren+. Daarnaast zijn met het NSGK twee bijeenkomsten met ouders van kinderen en jongeren+ gehouden en is er gezocht in (onderzoeks...

Eerst denken en dan doen: over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk

De rede is als volgt opgebouwd: allereerst wordt ingaan op de betekenis van het gezin en de wijze waarop opvoeding is veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Vervolgens wordt ingezoomd op de sociale omgeving van het gezin. Wat wordt hieronder verstaan, is de begripsdefinitie eigenlijk wel duidelijk? En: wat kan de waarde van de sociale omgeving zijn voor het gezin? Daarna wordt aandacht besteed aan de rol van de overheid. Hoe...

Monitor diversiteit in jeugdbeleid - vervolgmeting

Deze monitor van het CBS geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt.

Tussentijds bericht toezicht jeugdzorgplus: Notitie over de stand van zaken

Dit tussentijdse bericht is gericht op het leefklimaat voor de jongeren en de kwaliteit van het onderwijs in de sector jeugdzorgplus. Jeugdzorgplus is een nieuwe vorm van zorg aan kinderen en jongeren met zeer zware gedragsproblemen. Hun problematiek kan heel verschillend zijn, maar zij hebben met elkaar gemeen dat zij het voor hun behandeling nodig hebben dat zij in hun vrijheid kunnen worden beperkt, omdat zij soms een gevaar vormen voor...

Maatschappelijke achterstanden van de toekomst

In deze verkenning identificeert de raad verschillende achterstandsrisico's. Van individuele risico's is sprake wanneer jongeren door lichamelijke, mentale, psychische of psychosociale factoren belemmerd worden in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er groepsgebonden risico's op maatschappelijke achterstand. Het ouderlijk opleidingsniveau is nog steeds de belangrijkste voospeller van de schoolloopbaan en het maatschappelijk succes van...

Een eigen weg te gaan: Onderzoek naar autonomie en sociale competentie van adolescenten met een visuele beperking en de samenhang met opvoedingsgedrag van ouders

Jongeren met een visuele beperking kunnen de adolescentie als moeilijke periode beleven. in dit onderzoek is de samenhang tussen de ontwikkeling van adolescenten met een visuele beperking en opvoedingsgedrag. Dit onderzoek is mede gebaseerd op het ecologisch model, dat uitgaat van persoonlijke en omgevingsfactoren, sociale en maatschappelijke factoren.

The active inclusion of young people: Cities supporting youth employment 1986-2011

Cities are committed to promoting the active inclusion of young people in line with the European Active Inclusion Strategy1 and the objectives of the Europe 2020 Strategy. They do this by implementing targeted measures to support young people in entering the labour market and providing accessible, high quality social services. This repo provides an overview of the trends, challenges and good practices on the active inclusion of young people...

Werkschrift van school naar werk

Het werkschrift van school naar werk gaat over werken. En wat daarbij komt kijken. Er moet een keuze gemaakt worden in waar men na school gaat werken. Dat kkan pas als men weet wat men leuk vindt en waarin men goed is. Men moet dus eerst meerweten over jezelf. Je leert jezelf het beste kennen door een ander te vragen wat ze van je vinden. Anderen zien dingen die men misschien nog niet wist. Of ze bevestigen wat men wel al wist. Ook door het...

Inspiratieboek: Samenwerken vanuit de basis; Bouwstenen voor innovatie en het verder ontwikkelen van Integrale Vroeghulp

Om de hulp aan kinderen tussen de 0 en 7 jaar met met meervoudige ontwikkelingsproblemen te verbeteren, is het landelijk project Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) gestart in 2008. In pilots met bijbehorende bouwstenen voor innovatie zijn elf regio's actief aan de slag gegaan. Ook regio Midden-Brabant heeft - onder de vlag van Loket Vroeghulp Kind en Jeugd - met veel enthousiasme meegedaan aan deze pilot. In uitstekende samenwerking met...

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd

De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg om alle zorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten vallen. De kernvraag is wat voor de aansturing van de jeugdgezondheidszorg het meest geschikte wettelijke kader is.

The active inclusion of young people: Rotterdam

Rotterdam has seen a significant increase in youth unemployment in the last few years. Between July 2009 and July 2010, youth unemployment went up by 11%; and between March 2010 and March 2011 it went up by 18% while the overall unemployment rate only increased by 3.1%. Lowerr-skilled young people were particularly hard hit, as were those on flexible contracts, as these are the first jobs to go when companies cut back. Initiatives to...

Cities and Active Inclusion: quality of social services and the social economy; Key lessons from cities

This report provides an analytical overview of trends, challenges and innovative practices on active inclusion at local level in ten cities throughout the European Union. It is based on ten research reports produced by ten cities. Five cities looked at the issue of providing quality social services (Barcelona, Birmingham, Brno, Copenhagen, and Sofia), and five cities focused on the role of the social economy in supporting active inclusion...

Netchild

NetChild is een netwerk van onderzoekers, actief op het terrein van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen (childhood disability) en het gezin waarin zij opgroeien, dat in 2003 werd opgericht door Dr. Jan Willem Gorter en Prof.dr. Marian Jongmans om onderzoekers uit de kinderrevalidatie en pedagogiek te verbinden. 

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's

Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar of het contact verslechtert. Niet alle ouders kunnen de uitdaging aan om een kind met een handicap helemaal alleen op te voeden. Een groep hulpvaardige mensen om hen heen kan in die situatie heel veel betekenen. Opa's en oma's kunnen daarbij een essentiële rol spelen! Maar niet alleen...

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening

Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven, recreatie, sport en andere gemeenschapsactiviteiten, en de zorgverlening die zich op hen richt centraal staat. Dit is een levendig onderzoeksterrein dat niet alleen van groot belang is in wetenschappelijke theorievorming over factoren die de participatie van kind en gezin beïnvloeden, maar ook van...

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen: Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord

In dit rapport zijn docenten aan het woord docenten die veel kennis hebben over en ervaring hebben met Passend onderwijs. Zij vertellen hoe zij in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs vorm geven aan Passend onderwijs en wat zij daarbij nodig hebben. Met behulp van de informatie die diepte-interviews met zeventien docenten opleverden, aangevuld met een literatuurstudie, informatie uit gesprekken met leerlingen en lesobservaties...

Cumulatieve effecten van bezuinigingen voor jeugdigen in de gemeente Amsterdam: Een quickscan uitgevoerd in mei 2011

Het Rijk bezuinigt in de periode 2010-2014 op verschillende voorzieningen voor jeugdigen. De gemeente Amsterdam vreest dat de cumulatie van bezuinigingen vooral consequenties heeft voor specifieke doelgroepen. De gegevens zijn van belang voor het uitwerken van jeugdbeleid, beleid voor jeugdzorg en Passend Onderwijs en voor lobbyactiviteiten van de gemeente bij het Rijk. De gemeente Amsterdam heeft daarom opdracht gegeven in kaart te brengen...

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein

Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk en inkomen, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn. Duidelijk is dat zij bezuinigingen in eerste instantie willen realiseren door efficiencymaatregelen met betrekking tot sociaal maatschappelijk vastgoed en susidieverlening. Wanneer dit niet voldoende is lijkt het thema welzijn het meest geraakt te...

Recidivemonitor: Recidivemeting trajecten Jeugd en Veiligheid 2010

Binnen het beleid Jeugd en Veiligheid van de gemeente Amsterdam worden meerdere interventies voor risico- en probleemjongeren gefinancierd. Daarnaast is er de reguliere aanpak in het kader van het jeugdstrafrecht, zoals de maatregel jeugdreclassering. Bij jongeren die deelnemen aan deze trajecten is veelal sprake van dreigende of actuele contacten met politie en/of justitie. Het doel van de interventies is dan ook om delictrecidive en herhaling...

Het wassende weten: Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt vanuit verschillende disciplines en verschillende perspectieven

Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Nog los van de mate waarin ze passend zijn opgeleid lijkt de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel onvoldoende ingericht op hun mogelijkheden, terwijl tegelijkertijd zowel die arbeidsmarkt als het stelsel van sociale zekerheid momenteel aan heftige veranderingen onderhevig zijn. Tegen deze achtergrond is Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver het project WAS (Wajong...

Evaluatie Regeling Kleine Banen

De Regeling Kleine Banen houdt in dat werkgevers premievrijstelling kunnen krijgen voor jongeren die minder dan 50 procent van het wettelijk minimumloon verdienen. Doel van de regeling is om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en zo de jeugdwerkloosheid, die sinds 2008 is gestegen, te verminderen. De enige bron van gegevens over het feitelijke gebruik is de door SEOR voor dit onderzoek uitgevoerde enquête onder werkgevers. Deze...

Gezinsrapport 2011: Een portret van het gezinsleven in Nederland

Hoe is het vandaag de dag gesteld met het gezinsleven in Nederland? En bij welke gezinnen doen zich knelpunten voor die de aandacht van de overheid vragen? Deze vragen beantwoorden we in dit rapport. Gezinnen zijn er tegenwoordig in vele soorten en maten, maar ze vormen altijd een 'leefverband waarin een of meer volwassenen de verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van
een of meer kinderen'. De nadruk in dit...

Psychische gezondheid van jongeren in Noord-Holland Noord

Dit rapport geeft een beeld van de psychische gezondheid van schoolgaande jongeren van 12-18 jaar in Noord-Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in 2009 heeft uitgevoerd onder 10.486 leerlingen van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord.

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting

Deze rapportage betreft het vervolg op het UWV-subsidie onderzoek 'Routekaart naar
werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden'. Het oorspronkelijke onderzoek startte met 232 jongeren uit de doelgroep. Voor de vierde meting schreven we de begeleiders aan van alle 232 jongeren die bij de eerste panelmeting betrokken waren. Omdat op groepsniveau het aantal werkenden redelijk gelijk is gebleven, is des te interessanter wat de...

Handreiking interventies kwetsbare jongeren: Eindrapport

Professionals die werken met kwetsbare jongeren hebben herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in goede methodieken en beproefde interventies. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Jeugd en Gezin, Research voor Beleid en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd deze handreiking op te stellen. Deze handreiking bevat ten eerste een aantal concrete interventies in de vorm van...

Onderwijs vormt

Hoe kan het onderwijs worden gestimuleerd om een eigentijdse invulling te geven aan vorming? De Onderwijsraad geeft in dit advies antwoord op deze vraag van de Eerste Kamer. Dit advies stelt de rol van de leraar centraal. Om zich te kunnen vormen hebben kinderen en jongeren anderen nodig, waaronder leraren, die kennis aanreiken en deskundigheid tonen en die bepaalde waarden of idealen in hun handelen laten zien. Leraren en docenten vervullen...

Hoe vormt het onderwijs jongeren?: Goede voorbeelden uit de praktijk; Jaarboekje 2010

De taak van het onderwijs is veelomvattend. Het gaat niet alleen om het bijbrengen van lees- en rekenvaardigheden, maar ook van bredere kennis, sociale vaardigheden en kritisch denkvermogen, allemaal allemaal zaken die nauw met elkaar samenhangen. Scholen hebben, kort gezegd, de (wettelijke) opdracht om kinderen en jongeren te vormen. Het is goed om regelmatig stil te staan bij de vraag hoe scholen de vormingsopdracht invullen. Hoe ze...

HONDERD!N

In twee jaar tijd honderd jongeren met een beperking aan het werk helpen, van wie 25 in hogere functies. Dat is het doel van het project 'HONDERD!N, Wajong-talenten aan de slag in de provincie Utrecht'. Alleato voert het uit in samenwerking met CliëntenBelang Utrecht. Het project heeft nadrukkelijk niet tot doel om een nieuwe infrastructuur in het leven te roepen. Reïntegratie en matching gebeurt door de daartoe gekwalificeerde...

501 Banen.nl

501Banen.nl is een samenwerkingsverband van re-integratiebedrijven, werkgevers, opleidingsinstituten, het UWV Werkbedrijf en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam. Werkgevers uit Rotterdam en omstreken bieden je uitdagende banen aan, gecombineerd met een opleiding en persoonlijke begeleiding.

Zicht op werk: De werkschool als werkend perspectief

Het vorige kabinet heeft in zijn demissionaire periode met interesse kennisgenomen van de gedachte om tot het oprichten van een zogenoemde Werkschool te komen. Jongeren zonder startkwalificatie leren op de Werkschool in de praktijk een vak en krijgen voldoende bagage mee om zich geheel of gedeeltelijk zelfstandig te redden op de arbeidsmarkt. De Werkschool is een instrument om voor en namens de genoemde scholen de brug naar de arbeidsmarkt te...

Zorgorganisaties in beeld: Zorgorganisaties in beeld rond jongeren met een beperking; Een beschrijving van actoren en samenhang met de wereld van onderwijs en arbeid

Jongeren met een beperking hebben te maken met een groot aantal organisaties en professionals op het terrein van zorg, onderwijs, werk en wonen. Voor de jongeren en hun ouders of verzorgers is het belangrijk te weten wie welke taak heeft. Wie is die ander? Welke formele taak heeft die ander? Deze informatie is ook essentieel voor organisaties en professionals die zich beroepsmatig bezig houden met deze jongeren. Dit rapport wil: 1. een helder...

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren

Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.000 leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso tot een gecoördineerde en een meer duurzame arbeidsparticipatie leidt. Het antwoord op de vragen 'Wat dient te gebeuren' en 'Wat zijn de te verwachten opbrengsten' zijn hierin opgenomen. Gekozen is voor een breedtestrategie...

Een nieuwe kans

De Nieuwe Kans is een project in Rotterdam waar jongeren, die in de criminaliteit zijn beland, of verslaafd of werkloos zijn, begeleiding naar een baan krijgen. Zo krijgen ze een kans om te veranderen en hun eigen leven weer op te bouwen. Het gaat om de zogenaamde harde kernjongeren. De werkcoaches van UWV sturen deze jongeren, ongeveer 100 per jaar, door naar De Nieuwe Kans. Het doel van De Nieuwe Kans is het bieden van een (nieuwe) kans aan...

Novon - werk voor jongeren met een beperking

Novon neemt jongeren met een beperking in dienst, niet vanuit een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemern, maar vanuit de gedachte dat ook deze werknemers gemotiveerd zijn en goed kunnen functioneren.

Back to school: thuiszitters in de GGZ Kinderen en jeugd Rivierduinen; Eindverslag 3 november 2009

GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen bieden hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij ernstige psychische en psychiatrische klachten. Ongeveer 3000 zijn 'leerplichtig', zij moeten naar school. Maar de cliëntenraad heeft gemerkt dat er veel jeugdigen die in behandeling zijn, toch niet naar school gaan. De cliëntenraad heeft daarom een onderzoek laten doen om hier meer over te weten te komen. In het...

The Care-project: consequences of care; Parents of children with a chronic disease

Het aantal kinderen met een chronische aandoening is de afgelopen decennia sterk gestegen. Volgens het CBS telde Nederland in 2008 bijna een half miljoen chronisch zieke kinderen. Hun ziekte raakt vaak het hele gezin. Maar terwijl de psychosociale gevolgen voor de kinderen al in veel wetenschappelijke studies zijn geanalyseerd, is er volgens promovenda Hatzmann tot nu toe veel minder aandacht geweest voor de gevolgen voor de ouders. De...

Meten is Weten: Een oriëntatie gericht op het meten van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking in Nederland

Er is momenteel nog weinig kennis in Nederland over de arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking, noch in kwantitatieve noch in kwalitatieve zin. Ook is weinig inzicht in welke factoren van invloed op succesvolle duurzame arbeidsparticipatie. Als eerste is het van belang om te weten ""hoe het nu staat" met de jongeren die behoren tot de doelgroep van CrossOver en hoe het op termijn gesteld is met deze jongeren. Is er...

= Meedoen leer je door mee te doen: Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen aandacht besteed wordt aan (toekomstige) maatschappelijke
participatie =

Transition to Adult Living: An Information and Resource Guide

This guide is designed to help students and their families, local education agencies, teachers, communities, and state agencies facilitate the movement from school to post-school activities. This guide supports compliance with federal and state law by showcasing research on best practices in secondary transition that helps youth move into adult roles.

Van zwerfjongere tot medeonderzoeker

Het doel van deze publicatie is om de ervaringen in het samenwerken met negen zwerfjongeren over te dragen. De ervaringen en belevenissen van de betrokkenen geven een kijkje in de keuken. Is de functie medeonderzoeker inderdaad haalbaar of is het te idealistisch? Hoe verliep de werving, selectie en training? Antwoorden op wat volgens ons de meerwaarde van participatief onderzoek en handvatten, tips en adviezen hoe participatief onderzoek zelf...

Probleemanalyse niet-participatie jongeren: Een overzicht uit de literatuur

De doelstelling van het onderzoek is het maken van een (gedeelde) probleemanalyse van de participatie en niet-participatie van jongeren op de arbeidsmarkt, die tevens inzicht geeft in de oorzaken van niet-participatie. In het onderzoek worden daartoe de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoe groot is de groep niet-duurzaam participerende jongeren?; Welke karakteristieken bezitten zij?; Welke belemmeringen ondervinden ze bij het betreden van...

TraJect: Aan het Werk

TraJect (afkorting van Transitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekTe) is een training waarin jongeren met een chronische aandoening die lichamelijke beperkingen tot gevolg heeft, naar de arbeidsmarkt worden begeleid.

Een oriëntatie op de situatie van jongeren met een beperking in school en werk in Europa

Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons "best practices" zien? Dat was de vraag die Crossoverkreeg van parlementariërs. CrossOver pakte de vraag op en ging op zoek naar het antwoord. In het eerste deel wordt een kort overzicht gegeven betreffende de stand van zaken in Europa. Daarna in een aantal landen binnen Europa waarover gegevens zijn gevonden. Soms wordt een eerste blik...

De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking

De ouders zijn in het leven van hun kind de meest belangrijke personen die bijdragen aan de ontwikeling van het kind richting zelfstandigheid. Deze rol van ouder lijkt vooralsnog onderbelicht, zeker in de stadia richting de economische zelfstandigheid van hun kind. NSGK heeft BMC gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een handicap. NSGK wil aan de hand van vooraf...

Hulsman, Tjeerd Drs

Brede kennis van het veld van zorg en sociale zekerheid.Verbinding van beleid en klant. Kantelen van uitvoering naar de behoeften van de klant. Verbinden van beleid en uitvoering via nieuwe medio 2.0/3.0 met de klanten/jongeren. Co creëren van jongeren met beleidsmakers en uitvoerders via de nieuwe media vormen

Jeugdmonitor AWBZ 2010: Rapport LPGGz jeugdmonitor van 1 april tot en met 17 mei 2010

Dit rapport bevat de resultaten van de LPGGz jeugdmonitor AWBZ, een online-enquête gericht op ouders/verzorgers van thuiswonende kinderen met ggz-problematiek tot 21 jaar. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor deze deze kinderen en hun gezinnen, en om inzicht te krijgen in het zoekproces naar hulp buiten de AWBZ. De enquête was van 1 april tot en met 17 mei 2010 online op...

Natuurlijk willen risicojongeren leren: Methodiekbeschrijving

In deze publicatie wordt een methodiek beschreven die ontwikkeld is om risicojongeren op één of andere manier in beweging te krijgen richting school en werk. De titel "natuurlijk willen risicojongeren leren" verwijst naar het uitgangspunt dat iedereen wil leren, en ook naar 'natuurlijk leren' als pedagogische benadering: leren in en van het 'echte' leven. De kern van de methodiek is 'gewoon doen' en...

= Sociale professionals en de toekomst van het jeugdbeleid: Onderzoek van het netwerk werken met
risicojongeren =

Integraal motiveren in het jongerenwerk van de Twern

Het project ‘Integraal motiveren in het jongerenwerk’ heeft als doel te onderzoeken hoe de Twern als instelling en hoe de jongerenwerkers als uitvoerende professionals risicojongeren effectiever kunnen motiveren, zodat meer jongeren deelnemen aan een programma en voor langere tijd, zodat het uiteindelijk ook mogelijk wordt de maatschappelijke activering op verschillende vlakken vorm te geven. Aspecten die motiverend of demotiverend...

Blikvanger 3 en 5-13

Methodiek voor het in kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel van kinderen zoals door hun ouders/verzorgers wordt gezien.De ouder(s) of verzorger(s) van het kind geven van een reeks uitspraken aan in hoeverre ze het kind hierin erkennen. 

Solliciteren en gezondheid : beter zwijgen of verstandig spreken

Door middel van deze brochure probeert het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W), nu Welder, een steun in de rug te bieden aan iedereen die werk zoekt en die een handicap of (chronische) ziekte heeft, die in het verleden een aandoening heeft gehad of die wegens genetische eigenschappen een verhoogde kans op ziekte heeft

Werken en leren : De omslag

Deze publicatie vormt de opbrengst van het project ‘leren en werken in beeld’. Het doel van dit project is het bundelen van bestaande
ervaringskennis over krachtige leer(werk) omgevingen voor jongeren met een functiebeperking. Deze publicatie bestaat uit vier delen:

Deel A: terreinverkenning leren en werken Het eerste deel geeft in vogelvlucht een overzicht van de beschikbare kennis over leren en werken. Hierin wordt zowel de...

Meer dan de helft van jongeren wil eigen bedrijf

Zelfstandig ondernemen leeft onder jongeren. Ondernemerschap wordt geassocieerd met lef en veel geld verdienen. Een eigen bedrijf is voor meer dan de helft van de jongeren een serieuze optie. Voorkeur gaat uit naar een nieuw Nederlands bedrijf samen met een vriend of vriendin. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nationale Jeugdraad over hoe jongeren denken over ondernemerschap

Meer werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking : Betere ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking tussen gemeenten, opvang en UWV

Voor het eerst is in Nederland de situatie van zwerfjongeren met een beperking in kaart gebracht als het gaat om hun arbeidsmogelijkheden. Via een enquete, interviews en deskresearch is nagegaan hoe deze jongeren ondersteund worden en wat hun specifieke problematiek en mogelijkheden zijn. Verder is in een pilot in Utrecht nagegaan of samenwerking tussen UWV, gemeente en opvanginstellingen zodanig vorm gegeven kan worden dat de...

Een rijk programma voor ieder kind

Advies van de Onderwijsraad over meer stroomlijnen van het aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen 0-12 jaar.

De winst van maatwerk: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. 

In het SER-advies, ’De winst van maatwerk’, over de participatie van jongeren met ontwikkelings-of gedragsstoornissen onderstreept de SER dat deze jongeren hulp op maat nodig hebben van één coördinerend professional bij diens ’tocht door de instituties’ om beter te kunnen participeren in de samenleving. 

Passende preventieve steun voor (dreigend) overbelaste jongeren

In dit artikel wordt de problematiek verkent en wordt ingegaan op de doelen van preventieve steun op een effectieve aanpak. Verder wordt besproken welke steun (dreigend) overbelaste jongeren wensen en wat er komt kijken bij het bieden van steun. Daarna worden verschillende interventies beschreven en tot slot worden enkele opmerkingen gegeven over de organisatie van peventieve steun.

Opvang zwerfjongeren 2009

In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek dat in 2009 hebben is uitgevoerd gepresenterd. De stand van zaken rond de opvang van zwerfjongeren in 2009 wordt gepresenteerd, waarbij zo mogelijk teruggeblikkt wordt op de stand van zaken in 2007 en 2008. Hoopgevend is dat nu, in 2009, 23 van de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang gemeld hebben, dat zij specifieke opvangvoorzieningen voor zwerfjongeren hebben. Het gaat om...

Sociale kaart (Dreigend) overbelaste jongeren

Sociale kaart voor attenderen op en verwijzen van thuiswonende schoolgaande jeugd (ongeveer 10-18 jaar) die opgroeit met een langdurig of ernstig lichamelijk ziek, gehandicapt, psychisch ziek en/of verslaafde ouder, broer of zus. De in deze sociale kaart opgenomen interventies en beroepsoefenaren /organisaties bieden passende informele steun en professionele hulp bij het vookomen van en tijdig ingrijpen bij (dreigende) overbelasting.

Communities that Care (CtC)-Bronnenboek

In dit boek staan landelijke, feitelijke gegevens over (het voorkomen van) probleemgedrag en de risicofactoren die hieraan ten grondslag liggen. Dit bronnenboek is gemaakt ten behoeve van de uitvoering van Communities that Care (CtC) op het lokale niveau van wijk, stadsdeel of gemeente. Het is opgebouwd volgens het theoretisch model dat binnen CtC wordt gehanteerd voor het ontstaan van probleemgedrag: negentien risicofactoren...

Wegwijzer voor de intern begeleider: Spil in de zorg van school en hulpverlening

Deze wegwijzer is voor de samenwerking van scholen met instellingen die zorg bieden aan ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen. De leerkracht in de klas signaleert die problemen en zoekt samen met de intern begeleider naar extra zorg binnen de school of van schoolondersteuners. Als er ook hulpverlening nodig is voor het kind of het gezin kan de school het niet meer alleen af en heeft de steun van zorginstellingen nodig. Die werken...

Beleidsagenda 2009

Deze beleidsagenda 2009 kenmerkt zich door 3 hoofdlijnen. Het gezin staat centraal: een goede en veilige plek waar kinderen kunnen opgroeien is cruciaal voor de ontwikkeling van jongeren zelf, maar ook voor een stabiele en vitale samenleving. Veel gezinnen met kinderen gaan er in 2009 financieel aanzienlijk op vooruit; Preventie van (opvoed)problemen: voorkomen dat het fout gaat. Als mensen dat willen, kunnen zij ondersteuning krijgen bij de...

Scholing en arbeidsintegratie van Wajongers met ernstige scholingsbelemmeringen: volumeontwikkeling en effectiviteit

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een raming gegeven van het aantal Wajongers dat de komende jaren bij de REA-scholingsinstituten een traject zal volgen op grond van de Subsidieregeling. In hoofdstuk 3 wordt de scholings- en...

Kinderen in Nederland

Jonge kinderen staan volop in de belangstelling, zowel in de publieke discussie als in het beleid. Spelen zij nog wel genoeg buiten? Bewegen ze wel voldoende? En kijken ze niet te veel naar detelevisie? Worden kinderen niet de dupe van de huidige tweeverdienersmaatschappij? Hoeveel jonge kinderen kampen tegenwoordig met emotionele en gedragsproblemen? En hoe ervaren ouders de opvoeding? Dit rapport gaat in op deze en tal van andere vragen over...

Kwalitatief onderzoek niet-participerende jongeren

De overkoepelende vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de specifieke kenmerken en motieven van jongeren die niet werken en geen opleiding volgen. In het onderzoek worden twee groepen onderscheiden. De eerste groep bestaat uit jongeren van 15 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en niet werken, maar die wel willen werken. Bij de tweede groep gaat het om jongeren van 15 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en niet werken en...

Jeugd met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2006

Deze rapportage gaat over de participatie en integratie van kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Centraal in dit rapport staat de leefsituatie van jongeren met lichamelijke beperkingen. Aandacht wordt besteed aan sociale relaties, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding

Vertrouwen in de school: over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren

Dit rapport is een zoektocht naar de vraag hoe scholen kunnen voorkomen dat zogenaamde ‘overbelaste’ jongeren voortijdig het onderwijs verlaten. Dat zijn leerlingen die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, criminaliteit in de directe omgeving, etc. Deze jongeren zouden wellicht graag een...

Lager opgeleiden in beweging: Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden

Over employabilitybeleid zijn reeds vele boeken geschreven. Wat er nodig is om ook lager opgeleiden erbij te betrekken blijft echter vaak onderbelicht. In dit rapport gaan we hier wel op in. Tien praktijkvoorbeelden van projecten en organisatiebeleid worden beschreven, waarbij met succes is geïnvesteerd in de employability van lager opgeleiden en/of in een aanpak om weerstanden tegen scholing en leren te doorbreken. Ook wordt aandacht...

Geen baan, geen school, geen uitkering: Analyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in aandachtswijken

RWI en Nicis hebben met de uitvoering van deze pilot een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een onderzoeksopzet, waarmee gemeenten de nuggers in hun stad (of desgewenst regio) beter in beeld kunnen krijgen. Nadat in het kader van deze pilot de onderzoeksvragen zijn geformuleerd en de benodigde bestandskoppelingen zijn uitgevoerd door CBS, is het voor andere gemeenten eenvoudig om CBS opdracht te geven een vergelijkbare analyse uit te...

Investeren rondom kinderen

In Investeren rondom kinderen werken beide Raden de conclusie van het pre-advies, versterking voor gezinnen, verder uit. Analyse van de huidige beleidsbenadering wijst uit dat de overheid in een fuik terecht is gekomen van óf op afstand blijven óf ingrijpen in gezinnen. Dit beleid, dat bedoeld is voor een beperkte groep van probleemkinderen, is onbedoeld uitgegroeid tot een beleid van preventieve jeugdzorg met risicotaxaties...

Risicojongeren: Een bundeling van inzichten uit onderzoek, beleid en praktijk over een effectieve aanpak

De problematiek rond risicojongeren staat momenteel volop in de belangstelling, zowel in de media als in de politiek. Op verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid en justitie, heeft de aanpak van deze problematiek dan ook een hoge prioriteit. Maar waaruit bestaat zo’n aanpak? Weten we wel voldoende over de oorzaken van maatschappelijke uitval om een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen? Welk...

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in de Nederlandse jeugd. Net als in de vorige editie zijn er uitkomsten over jongeren en het gezin, de gezondheid, het onderwijs, de maatschappelijke participatie, de arbeidsmarkt en de veiligheid. Bij de beschrijving van deze thema’s...

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar

Een interdepartementaal onderzoek naar hulpverlening aan jongeren van (net) 18 jaar uit de jeugdzorg. Dit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut werd in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin uitgevoerd op grond van signalen dat de zorg aan deze groep hapert. Onderzocht is in hoeverre er inderdaad knelpunten optreden, van welke aard die zijn en welke groepen jongeren daar vooral mee te maken krijgen. Een...

Gehandicapte kinderen in tel

In het eerste deel van deze rapportage wordt ingegaan op de definiëring van gehandicapte kinderen. In dit deel wordtinzicht gegeven in de verschillende opvattingen die hierover hebben bestaan, welke belangrijke veranderingen hebben plaatsgehad en waar we nu staan. Op basis van dit uitgangspunt is een keuze gemaakt voor bepaalde gegevens over gehandicapte kinderen waarbij devolgende leeftijdsgrenzen zijn gehanteerd: kinderen van 0 tot en...

Hinkstap....De sprong zelf maken: Op weg naar een studie of baan

Informatie en tips om het overstappen van je huidige school naar je nieuwe situatie te vergemakkelijken. Als je overstapt naar vervolgonderwijs of werk zul je situaties tegenkomen waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Daarbij speelt de overgang van kinderrevalidatie naar volwassenenrevalidatie een rol. Onder het kopje wie kan jou assisteren vindt je specifieke personen waar je naar toe kan gaan met je vragen op het gebied van werk...

Nieuwe wegen, andere banen

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap op het platteland. Jongeren krijgen gericht via peer-colleges informatie aangereikt over het starten als ondernemer. De peer colleges worden gegeven door andere jongeren die al ondernemer zijn.
In het project Nieuwe Wegen krijgt je de kans om met innovatieve ondernemers uit de agrarische sector en daarbuiten van gedachten te wisselen over nieuwe wegen van ondernemerschap. Zo kun je nieuwe ideeën op...

Malmberg, Thijs Ir

Brede (ook internationale) kennis op het terrein van sociale vraagstukken en sociaal beleid (waaronder jeugdvraagstukken en jeugdbeleid); verbindingen tussen bedrijven en overheden, maatschappelijk verantwoord ondernemen

Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs

Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal 'Wajongers' roept de vraag op of ook in andere landen dergelijke ontwikkelingen te zien zijn en welke maatregelen ondernomen worden om deze groei te stuiten. Drs. Irmgard Borghouts is projectleider geweest van een internationaal onderzoek naar de arbeidstoeleiding en behoud van werk voor...

Engels, Josephine Dr

Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'çhronisch zieken en werk', naast de onderzoekslijnen 'stagnatie van werknemers' en 'leefstijl op de werkplek'. In de negenhoofdige kenniskring van het lectoraat zijn momenteel twee promovendi bezig met onderzoek op het terrein chronisch zieken en werk. Mijn rol als lector bestaat uit de dagelijkse begeleiding van de...

OdiBaan: Schoolcoaching : Verantwoording

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. De extra begeleiding heeft het slagingspercentage van leerlingen duidelijk verhoogd. 80% van de jongeren heeft een diploma van het ROC behaald (12 van de 15). Er zijn 9 jongeren extra in het project opgenomen. Zij zijn allemaal doorgestroomd naar hun...

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

GGMD is de Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden voor doven en slechthorenden is een organisatie voor alle mensen met een gehoorprobleem.

CBSA: Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten

De competentiebelevingsschaal voor adolescenten beoogt de competentiebeleving te meten. De CBSA berust op hetzelfde motivatiemodel als de CBSK.  

OdiBaan: Schoolcoaching

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Na inventarisatie van belangstellenden wordt in januari 2006 met 15 deelnemers gestart. De werkwijze wordt getest en verder ontwikkeld. De schoolcoach stelt in overleg met de deelnemer een coachingsplan op. De voortgang van het lesprogramma wordt...

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie - LWOE

Als een leerling op school leer- en gedragsproblemen heeft, wordt eerst getracht, op basis van een handelingsplan, intern een oplossing te vinden. 

Internetwijzer basisonderwijs

Jackiese

De jongerensite van de Nederlandse vereniging van spierziekten. Er wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. 

Landelijke Vereniging Cluster 3 - LVC3

De LVC3 behartigt de belangen van alle scholen en REC’s uit cluster 3 m.b.t. onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. De vereniging maakt zich als geheel sterk voor de borging en de kwaliteitsverhoging van de gehandicapspecifieke zorg en de daarbij behorende expertise.

CNV jongeren

CNV Jongeren is een vakbond speciaal voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. CNV Jongeren komt op voor jouw belangen op de arbeidsmarkt en zet zich in om jou te helpen op de arbeidsmarkt.

Stimulansz

Stimulansz is uw kennis- en adviespartner in het sociaal domein. 

Sociaal Cultureel Planbureau - SCP

Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. 

Stichting CliniClowns Nederland

Stichting CliniClowns Nederland speelt op kinderafdelingen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. 

Passe-partout

Passe-partout zijn leerwerktrajecten voor leerlingen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en ernstige gedragsproblematiek. De jongeren worden voorbereid op plaatsing op de arbeidsmarkt. De projecten zijn opgezet als kleine bedrijfjes en stage maakt een onderdeel uit van het traject.

Viataal

Viataal is de specialist in communicatie: de organisatie voor beter horen, zien en communiceren. 

Scholengroep Twente Speciaal (SSTS)

De drie voormalige stichtingen Het Maatman, EduKint en Scholengroep Twente Speciaal zijn per 1 augustus 2010 samengegaan in Attendiz.

Onderwijs aan zieke leerlingen

Programma voor Pabostudenten die zich willen oriënteren op het onderwijs aan chronisch zieke kinderen. Op de site staan opdrachten en ervaringen en literatuurverwijzingen. 

De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. 

De Windroos

De Windroos biedt jongeren, na een behandeling voor psychische klachten, een voorbereidende fase die gericht leidt naar opleiding en werk. 

Heliomare

Heliomare ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.

Jong en Epilepsie

Web-log die werd gemaakt door en voor jongeren met epilepsie. Informatie en praktijkverhalen zijn nu te vinden op de site van de epilepsievereniging.

Horizon

Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. 

Jongpositief

Dit is een site voor en door jongeren met hiv van 18 tot 30 jaar, en betrokkenen, in Nederland en Belgie en een gezamenlijk initiatief van de jongerengroep Jongpositief van Hiv Vereniging Nederland en van de Belgische organisatie Sensoa.

FIX-IT

Doelstelling van het project is het verkennen van de haalbaarheid van de nieuwe bedrijfsformule en het startklaar maken van FIX-IT. Werkbemiddelingsbureau FIX-IT realiseert na de start werkgelegenheid voor jongeren die als gevolg van lichamelijke of psychische problematiek een wisselende arbeidsbelasting hebben. Het project start in Barendrecht en de regio Drechtsteden. De voorbereidingsfase is uitgewerkt in een 100-dagenplan: de...

Nederlands Jeugdinstituut - NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Dat is waar we ons op richten. We maken gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van jeugdigen en opvoeders. En zorgen dat deze kennis...

Aan het werk

Sollicitatietraining met als doel het verbeteren van het arbeidsperspectief van (afgestudeerde) studenten met een beperking. Na de training hebben deelnemers handvatten en tips om succesvol te solliciteren naar een passende baan. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten en behandelt de thema’s: zelfreflectie & oriëntatie, een baan vinden, bespreken van de beperking tijdens het sollicitatieproces en wet- en regelgeving. De links...

Platform Voor Elkaar

Stichting "Voor Elkaar" is het Platform waarbinnen ouders van kinderen met psychiatrische problemen en handicaps in de gezondheidsregio’s Rijnmond en Dordrecht met elkaar samenwerken om: De zorg en het onderwijs voor hun kinderen te verbeteren en elkaar te ondersteunen bij de zware taak die het opvoeden van een kind met een psychiatrisch probleem of handicap is.

Stichting Intermobiel

Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren die minder mobiel zijn of aan huisgebonden. Daarnaast zijn we er ook voor de omgeving van deze jongeren.

Jobcomposing - direct van school naar baan

Het ontwikkelen van de dienst Jobcomposing om jongeren met een handicap of chronische ziekte direct vanuit de school toe te leiden naar een functie op maat. De Jobcomposer is verbonden aan de school en functioneert als brug naar de arbeidsmarkt. Hij versterkt en onderhoudt netwerken op de arbeidsmarkt. 

VISEON: Volginstrument voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

VISEON is een digitaal instrument om in kaart te brengen welke kinderen zich op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling in een aandachts- of risicogebied bevinden.

Pratenonline

Het doel van de website is om alle Nederlandstalige jongeren, tussen 12 en 22 jaar, die kampen met depressieve klachten, kosteloos, anoniem en laagdrempelig, professionele hulp te bieden.

NICIS Institute

Nicis Institute richt zich op het versterken van de sociale en economische kracht van steden door de combinatie van wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en opleiding. 

Wajong Innovatie Project

Het ontwikkelen van de methodiek “voorwaardenscheppende context” om jongeren met psychosociale en psychiatrische problemen te begeleiden op weg naar de arbeidsmarkt. De methodiek toetsen in de praktijk en bijstellen. Jongeren worden opgeleid in het eigen houtbewerkingsbedrijf. Dit gebeurt aan de hand van de methodiek van de “voorwaardenscheppende context”. De methodiek wordt tijdens het project verder ontwikkeld. De...

Visio 

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken. 

Eminus

Eminus is een vorm van afstandsonderwijs (telewerken) ontwikkeld door het REA College Nederland. Het onderwijs wordt vanuit huis op de computer gevolgd. Doel is een baan vinden die vanuit huis uitgevoerd kan worden

Regioplan

Regioplan Beleidsonderzoek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies. 

Werkervaringsproject MOTA van de Kapstok

MOTA is een werkervaringsproject voor jongeren met psychiatrische stoornissen.

Jongerencommissie

De Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) is een organisatie die de belangen behartigt van dove en slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar. De organisatie is bij de eigen achterban beter bekend als de JongerenCommissie(JC).

Movisie

Moviesie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

LIESA

LIESA leverde een bijdrage aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid. Ook zette LIESA zich in voor schoolverlaters de overgang van onderwijs naar arbeid verbeteren. 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland - SEIN

SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) is gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en (voortgezette) behandeling van epilepsie en slaapstoornissen.

Netwerkkringen

De stichting Worden Wie We Zijn (WWWZ) stimuleert samenwerking en communicatie tussen werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen. Het doel is om mensen met een psychische beperking betere mogelijkheden te bieden om zich via (leerwerk)trajecten te ontwikkelen, hun vaardigheden te vergroten, een diploma te behalen en passend werk te vinden. WWWZ is een open netwerkverband dat eind 2006 is opgericht. De organisatie bestaat uit drie kringen en een...

Instituut van der Stam

Het Van der Staminstituut biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen.

CBSK en CBSK-M: Competentiebelevingsschaal voor Kinderen en Supplement Motorische Competentie-Zelfbeoordeling

De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De CBSK is een bewerking van het Self-Perception Profile for Children van S. Harter (1985). 

Zo gek nog niet

Jongerensite voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg.

NSGK - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 

SCICA: Semistructural Clinical Interview for Children & Adolescents Ages 6-18

Dit semi-gestructureerd klinisch interview voor kinderen en adolescenten van 6 tot 18 jaar omvat vragen over verschillende topics, onder andere activiteiten, school, vrienden, gezinsrelaties, fantasie, gevoelens en zelf perceptie.

Work-wise

Work-Wise helpt jongens en meiden die geplaatst zijn in een jeugdinrichting op weg naar een passende baan of beroepsopleiding. 

NIGZ

Gezondheidsinstituut NIGZ ondersteunt professionals en organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering. 

Ouders aan zet

Ouders Aanzet is een onafhandelijk landelijk platform voor ouders en door ouders van van kinderen met een achterstand, dan wel beperking in het onderwijs. 

Ouders en rugzak

Speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

Jeugdzorg & reclassering - Leger des Heils

Het Leger des Heils houdt zich ook met Jeugdzorg & Reclassering binnen de wettelijke bepalingen.

SCHOBL-R: Beoordeling van schoolgedrag

SCHOBL-R is een observatie-instrument voor het meten van sociaal-emotionele ontwikkeling`bij kinderen van 4 tot 11 jaar. Het betreft enkelvoudig en concreet waarneembaar gedrag met alle mogelijke schakeringen van normaal en afwijkend sociaal-emotioneel functioneren. 

Landelijke Vereniging Cluster 4 - LVC4

De Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4) stelt zich ten doel primair de onderwijsinhoudelijke belangen te behartigen van de scholen die vallen onder Cluster 4 . 

Sugar kids

Informatieve en interactieve site voor jongeren over leven met een suikerziekte. Sugar is een onderdeel van de Diabetes Vereniging Nederland.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. 

Jonge kankerpatiënten

Op de website Stichting Diagnose Kanker is informatie over kanker bij kinderen en jonge volwassenen van 12 tot 35.

Ziezon

Landelijk netwerk ziek en onderwijs. Consulenten in den lande hebben als taak scholen te informeren, te adviseren en te ondersteunen bij het onderwijs aan hun zieke leerlingen.