Ontwikkelen aanpak gezondheidsbeleving: Een aanpak voor werkcoaches en klantmanagers

Een doel van het UWV-subsidiethema 'Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie' is kennis te genereren over de relatie tussen gezondheidsbeleving en het verkrijgen van werk. De voornaamste vragen die aanleiding waren voor het subsidiethema, zijn: Wat werkt voor wie het beste? En waarmee kunnen de praktijkprofessionals in het veld van werk en inkomen hun klanten het meest effectief helpen in hun weg naar betaalde arbeid, rekening houdend...

Werkpad

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve, communicatieve of visuele beperking bij het zoeken naar een baan en begeleidt hen op de werkplek in Nederland.

Met de coach naar de job: Een evaluatie van de pilot stagejobcoach

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Research voor Beleid de pilot stagejobcoach geëvalueerd. Deze pilot liep in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die deelnamen aan de pilot, kregen subsidie om een jobcoach in te zetten tijdens de eindstage van (een deel van) hun leerlingen. Deze evaluatie heeft het effect van de inzet van jobcoaching...

Jobcoach xxl: Over coaching en begeleiding op stage- en werkplek. Een handleiding voor beleidsmakers, uitvoerders, werkgevers en stagiares/werknemers

Nu steeds meer jongeren de gang naar de arbeidsmarkt (moeten) maken, wordt de jobcoach-voorziening een belangrijk instrument in het traject. Een jobcoach kan jongeren optimaal begeleiden, want niet alleen het succes van een plaatsing, maar ook het behoud van werk vraagt om professionele en kwalitatief uitstekende ondersteuning. CrossOver wil het fenomeen 'jobcoach' inzichtelijk maken voor belanghebbenden. Aan de hand van ervaringen van...

State-of-the-art document over begeleid werken in Nederland

Dit document vormt een eerste inventarisatie van de uitvoering van Begeleid Werken in Nederland. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de kwalitatieve aspecten van de dienstverlening. In breder perspectief zijn er ook onderzoeken naar effectiviteit en tevredenheid gedaan waardoor organisaties met elkaar te vergelijken zijn (de zogenaamde benchmarking).

Evaluatie jobcoaching

Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in: 1. doelgroep, gebruik, waardering, indicatiestelling, achtergronden en groei van jobcoaching en begeleid werken; 2. de bijdrage en toegevoegde waarde van jobcoaching en begeleid werken bij het aan het werk helpen en houden van mensen met structurele functionele beperkingen; 3. de verschillen tussen WIA jobcoaching en Wsw-Begeleid werken. De algemene conclusie is dat jobcoaching en begeleid...

Begeleid Werken: een wereld van mogelijkheden: Een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken

Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland vormt de belangrijkste aanleiding voor deze rapportage. Deze internationale studie beoogt handvatten te bieden voor het verder stimuleren van het begeleid werken in Nederland. Enerzijds door te laten zien wat begeleid werken is en waar de onderliggende methode vandaan komt. Anderzijds door uitvoerig te beschrijven hoe begeleid werken of ‘supported employment’ zich in...

Emma at work

Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.

Voorzet

Instituut voor begeleiding (jong) gehandicapten met een autisme spectrum stoornis (ASS) op het gebied van werken wonen onderwijs en vrijetijdsbesteding - tevens erkende jobcoach organisatie

Boogh

Boogh is specialist in het organiseren van activiteiten en arbeid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap.

Handicapenwerk.nl

Handicap en werk biedt informatie over de verschillende technische oplossingen die ingezet kunnen worden bij de arbeidre-integratie van mensen met handicaps.

Refrisk

Refrisk B.V. is een landelijke jobcoachorganisatie voor mensen met een structurele functiebeperking. Functiebeperkingen kunnen zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk zijn.