Herstelling

Herstelling is een werkbedrijf dat praktische voortrajecten biedt als voorbereiding op een (vervolg-)opleiding, werk of een combinatie daarvan. Herstelling biedt jongens en mannen de kans om werkervaring op te doen bij de forten van de Stelling van Amsterdam, en meisjes om in de horeca te werken (praktijkcentrum ZuidOost).

De gewoonste zaak van de wereld: Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo) heeft zich met regelmaat uitgesproken over de gewwenste koers van het jeugd- en gezinsbeleid. Geen directe overheidsinterventies gericht op het individu, maar versterking van sociale netwerken, van de zogeheten 'pedagogische civil society'. Het lijkt erop dat deze gedachte weerklank heeft gevonden. De term keert niet alleen terug in beleidsstukken, maar ondervindt in de wereld van...

Jeugd: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

In deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze MEE gemeenten kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van het jeugdbeleid voor jongeren met een beperking. Daarbij geven we eerst aan hoe MEE (ouders van) deze jongeren ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor de vragen die zij tegenkomen. Met als doel: zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving.
Belangrijke pijlers van de integrale ondersteuning door MEE zijn vroegtijdige...

De Wet Werken naar Vermogen: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

Naar verwachting treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 1 januari 2013 in werking. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordelijk. Door de maatregelen die voortvloeien uit de WWnV, veranderen de verantwoordelijkheden voor de toeleiding naar werk, ook voor mensen met een beperking. Bovendien hebben zij ook te maken met allerlei andere kabinetsmaatregelen. Zoals de decentralisatie van de begeleiding en dagbesteding, de invoering van...

Als jeugd en toekomst tellen: Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Provincies dragen in de komende jaren hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan gemeenten. Dit gebeurt in stappen. In Drenthe trekken provincie, gemeenten . en uitvoerende organisaties daarin gezamenlijk op via de Drentse pilot jeugd. Het gaat ons daarbij niet alleen om een overdracht van taken, maar ook om het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk fundament. In de voorliggende notitie is de visie die daaraan ten grondslag ligt...

Estafette 'succesvolle aanpakken jeugdwerkloosheid': Praktische aanbevelingen uit de 30 arbeidsmarktregio's

De 30 arbeidsmarktregio's hebben de afgelopen jaren hun beste beentje voorgezet bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Jongeren dreigden de dupe te worden van de malaise op de arbeidsmarkt die het gevolg was van de economische crisis. Dankzij de inzet van alle partijen op de regionale arbeidsmarkt kon in veel gevallen worden voorkomen dat zij tussen wal en schip belanden. Sinds de start in september 2009, zijn ruim 170.000 jongens en...

Samen in actie: Lessen en leerpunten uit de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Research voor Beleid opdracht gegeven het Actieplan te evalueren. Uit de evaluatie volgen een aantal lessen en leerpunten die ook bruikbaar kunnen zijn voor beleidsmakers die werkzaam zijn op andere terreinen. In de hiernavolgende samenvatting wordt hierop ingegaan en wordt een onderscheid gemaakt tussen lessen en leerpunten rondom deze drie vragen: 1. Hoe stimuleer je samenwerking...

The active inclusion of young people: Cities supporting youth employment 1986-2011

Cities are committed to promoting the active inclusion of young people in line with the European Active Inclusion Strategy1 and the objectives of the Europe 2020 Strategy. They do this by implementing targeted measures to support young people in entering the labour market and providing accessible, high quality social services. This repo provides an overview of the trends, challenges and good practices on the active inclusion of young people...

The active inclusion of young people: Rotterdam

Rotterdam has seen a significant increase in youth unemployment in the last few years. Between July 2009 and July 2010, youth unemployment went up by 11%; and between March 2010 and March 2011 it went up by 18% while the overall unemployment rate only increased by 3.1%. Lowerr-skilled young people were particularly hard hit, as were those on flexible contracts, as these are the first jobs to go when companies cut back. Initiatives to...

Programmarapportage Activering jongeren

De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie of het hebben van een arbeidsbeperking. Veelal gaat het om jongeren met meervoudige problemen. Een groot deel van de jongeren heeft wel degelijk voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan het arb eidsproces maar het lukt hen niet zonder de goede prikkels en...

Samen in actie: Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid

In de afgelopen jaren is een groot aantal mensen en instellingen betrokken geweest bij de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zij deden dat in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarin de ambitie is uitgesproken om te voorkomen dat jongeren zonder werk of opleiding thuis komen te zitten.Nu de impuls van het Actieplan bijna ten einde is, is het tijd om terug te blikken. Dit rapport doet verslag van de evaluatie die is uitgevoerd. Deze...

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik

In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV Werkbedrijf en een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt. De conclusie van het onderzoek was dat jongeren met een dergelijke meervoudige problematiek vanuit de gemeente en het UWV Werkbedrijf nog te weinig de begeleiding kregen die nodig is om aan het werk of terug naar school te kunnen gaan. Wij...

Alle hens aan dek: Niet-werkenden in beeld gebracht

Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel toe behoren? Hoe groot zijn die groepen precies? Welke ontwikkelingen laten deze groepen zien? Deze vragen worden beantwoord met behulp van gegevens van CBS en TNO, afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking,de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, het Sociaal Statistisch Bestand en de...

MBO-diploma in tijden van crisis: Doorleren of werk zoeken

Omdat Nederland in een economische malaise verkeert, zijn scholieren van het mbo die in de zomer van 2009 hun eindexamen hebben gedaan middels het School Ex Programma aangespoord om door te leren. Dit om een oplopen van de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het Ministerie van Onderwijss, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het Researchcentrum...

Doorbijten: het moet en kan!: Eindverslag Taskforce Jeugdwerkloosheid

De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft aandacht gevraagd voor de oorzaken en gevolgen van voortijdige schooluitval en de problematiek rondom jeugdwerkloosheid. Samen met de partners zijn initiatieven ontwikkeld en acties ondernomen om kansen te creëren voor werkloze jongeren. Het eindverslag biedt een overzicht van deze initiatieven en acties. In het eindverslag is ook opgenomen de boodschap om vooral voor de meer problematische groep...

Tegen de stroom in : Advies aan het Kabinet voor een Actieplan tegen de Jeugdwerkloosheid

Het kabinet moet het voortouw nemen in een geco√∂rdineerde actie tegen de jeugdwerkloosheid, stelt Hans de Boer in een advies aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid

In deze verkenning is een aantal bijdragen opgenomen die zich alle richten op zaken die met jeugd te maken hebben. Sommige richten zich op een specifiek thema, zoals het onderwijs of de buitenschoolse opvang, andere zijn breed en gaan over de vraag wat de doelen van opvoeding eigenlijk zouden moeten zijn of moeten zijn of de vraag welke jeugdigen eigenlijk als probleemgroep gezien kunnen worden.

Witboek jeugdzorg : jeugdzorg bij provincies in goede handen

Ruim een jaar zijn de provincies en de grootstedelijke regio's verantwoordelijk voor deze verbeteringen. De wet heeft een nieuwe impuls gegeven aan verbeteringen van de kwaliteit in de jeugdzorg. Met dit overzicht van 'good practices' willen wij onze betrokkenheid tonen en laten zien wat onder onze verantwoordelijkheid - en niet zelden op ons initiatief - aan goede dingen tot stand is gebracht in het afgelopen jaar. De verhalen die...