De nieuwe uitdaging voor HR: meten van effect van interventies gericht op duurzame inzetbaarheid kan sterk worden verbeterd

Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers staat hoog op het prioriteitenlijstje van de HR-professionals. Minstens zo interessant is om te weten (en dus te meten) is welk resultaat deze interventies opleveren. Dragen zij effectief bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Een minderheid van werkgevers meet echter de effecten van deze interventies. In deze blog breekt de auteur een lans voor het meten van het effect van interventies...

Werkgeluk: wat kun je als werkgever doen?

Wat bevordert werkgeluk en wat kun je als werkgever doen? 

WEZM: Werk, een zorg minder!

In Werk een Zorg Minder (WEZM) staat het activeren van langdurig werklozen met multiproblematiek – klanten uit het granieten bestand – centraal. WEZM doet dit door middel van een sluitende aanpak tussen werk en zorg. Niet de zorg maar het bezig zijn met werk vanuit de Activeringscentra staat in de aanpak voorop.

Voorwaardelijke interventie gezinnen

De Voorwaardelijke interventie gezinnen is een aanpak voor gezinnen met meervoudige problemen, een WWB-uitkering en kinderen onder de leeftijd van zestien met pedagogische problemen en/of crimineel gedrag. De interventie richt zich op het tot stand brengen van orde en rust in het gezin. Dit gebeurt door eerst de regie over te nemen en vervolgens de cliënt vaardigheden te leren. Daarnaast beoogt de interventie de weerstand van de cliënt te...

Trainen voor een baan (Jobtraining)

Trainen voor een baan is een re-integratiemethode voor Wajonggerechtigden of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. De methode is ingericht volgens de principes van Supported Employment (SE). Het belangrijkste kenmerk van de SE methode is dat de deelnemer eerst een plaats krijgt in een betaalde baan en dat daarna pas training en coaching in het werk volgt. Het doel van Trainen voor een baan is...

Themis

Themis is een groepsgerichte inburgeringsprogramma, gericht op sociale activering en het vergroten van maatschappelijke participatie. De interventie is gebaseerd op participatieve methoden uit niet-westerse volwasseneneducatie. Het doel van de interventie is deelnemers toeleiden naar het inburgeringsexamen en hen empoweren zodat zij zelf richting kunnen geven aan het leven. 

Terugdringen recidive door het scheppen van werkgelegenheid voor ex-gedetineerden

De interventie richt zich op (ex-) gedetineerden. Het doel is om recidive en langdurig gebruik van een WWB-uitkering te voorkomen door middel van werk. Geprobeerd wordt dit doel te bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en penitentiaire inrichtingen te verbeteren en door het nazorgtraject te verbeteren.

Spoorzoeken

Spoorzoeken is een intensieve groepsinterventie voor jongeren in de leeftijd van 16 - 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze interventie maakt gebruik van outdooractiviteiten. Jongeren doen arbeidsritme en werknemersvaardigheden op, leren samenwerken in een team en leren omgaan met fysieke belemmeringen. Het doel van de interventie is om jongeren zonder werk of startkwalificatie toe te leiden naar een vervolgtraject richting...

Samen hebben we de kracht

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden, in het bijzonder arbeid. ====
In totaal beslaat de interventie, inclusief introductiebijeenkomst, 11 weken waarin de deelnemers 21 bijeenkomsten...

ReventaCare Ademhalingstraining

Reventacare is een ademhalingstraining gericht op het op correcte wijze functioneel ademhalen. Hierdoor nemen fysieke en/of psychische klachten die verband houden met angsten, fobieën en (chronische) hyperventilatie, af.

Re-integratiebegeleiding voor Doven en Slechthorenden

De problematiek van dove en slechthorende klanten omvat veel meer dan alleen niet (goed)  kunnen horen. Daardoor functioneren zij anders, vooral in sociaal en communicatief opzicht. Deze interventie biedt, met loopbaanonderzoek, -begeleiding en coaching, maatwerk om te komen tot een passende baan voor een dove of slechthorende klant. Doel is de klant binnen 18 maanden uit te laten stromen naar betaalde arbeid.

Herstelling

Herstelling is een werkbedrijf dat praktische voortrajecten biedt als voorbereiding op een (vervolg-)opleiding, werk of een combinatie daarvan. Herstelling biedt jongens en mannen de kans om werkervaring op te doen bij de forten van de Stelling van Amsterdam, en meisjes om in de horeca te werken (praktijkcentrum ZuidOost).

Branchepaspoort

De interventie Branchepaspoort is een toeleidingstraject dat binnen de branches zorg, welzijn en kinderopvang (ouderzorg, psychiatrische zorg, kinderopvang, verstandelijk gehandicaptenzorg) deelnemers op innovatieve en efficiënte wijze naar werk leidt. Gezien de grote mate van overlap in gevraagde competenties tussen de verschillende domeinen hanteert dit traject een sectorbrede toeleiding om voldoende instroom in de sector te genereren...

BWR: Beweging als Warming-up voor Re-integratie

BWR is een intensief bewegings- en gezondheidsprogramma dat u kunt inzetten als onderdeel van een re-integratietraject. Het programma duurt 12 weken en is primair gericht op de verbetering van de fitheid en gezondheid van langdurig uitkeringsgerechtigden. Hiermee bewerkstelligt BWR een duurzame gedragsverandering: de deelnemers leren om regelmatig bewegen in hun dagelijks leven te integreren.

Prepare and pursue: Routes to suitable (re-)employment

This dissertation shows that there are routes besides job search that can lead to suitable (re-)employment. Employability is – by providing both the resources to engage and persist in proper job search methods and to eventually land suitable reemployment – a more fruitful route when pursuing genuine reemployment success. Moreover, particularly preparation (i.e., career adaptability) is essential for the quality of (re-)employment. Thus, in...

Supporters voor supporters

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt doen vier maanden lang, twee dagen in de week werkervaring op bij een bedrijf dat lid is van de businessclub AZ. Daarnaast komen de jongeren een dag in de week bij AZ om te praten over de voortgang en te werken aan een persoonlijk leerpad. Ook kunnen ze gebruik maken van de sportfaciliteiten van AZ. Samenwerkingspartners: UWV Werkbedrijf, Pro-Werk, Stichting Vrienden van MEE, Gemeente Alkmaar, Actief...

Scoren met jongeren

Via dit project doet u werkervaring op bij een voetbalvereniging in of uit Alkmaar of omgeving of in of uit Hoorn om uiteindelijk binnen één jaar door te stromen naar een reintegratietraject of een baan. In het project is er ruimte voor minimaal twintig kandidaten. U gaat voor twaalf tot zestien uur per week, als medewerker, aan het werk bij de club. Bij de werkzaamheden wordt u ondersteund door een begeleider (mentor) van de...

Stichting Studeren & Werken op Maat

De kracht van jonge en ambitieuze hbo- en wo-afgestudeerden met een arbeidsbeperking worden benut op de reguliere arbeidsmarkt. Dat is de missie van deze organisatie. 

Ik wil aan het werk: Cursus

Het doel van deze gerichte oriëntatie en sollicitatietraining is mensen met een licht verstandelike handicap voorbereiden op een toetreding tot de arbeidsmarkt, door hen kennis over de arbeidsmarkt aan te bieden, sollicitatievaardigheden aan te leren en zicht te geven op zichzelf (hun persoonlijke eigenschappen, interesses en vaardigheden). Deelnemers zijn (ex) leerlingen van de VSO-ML scholen, AKA-opleidingen (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd...

Jaarverslag UWV 2012

Het UWV heeft in 2012 meer dan eens een tandje bij moeten schakelen. De werkloosheid steeg snel en dat betekende voor UWV fors meer werk. Desondanks hebben zijn in 2012 vrijwel alle doelen gehaald die met het ministerie van SZW hadden afgesproken. Ook de komende jaren hangen grote bezuinigingen boven het hoofd. Het zal een grote opgave worden om dit jaar de scores van 2012 te evenaren, maar die ambitie heeft UWV wel. In 2012 is het UWV binnen...

Scan Werkvermogen Werkzoekenden: Ontwikkeling en handreiking

De meerwaarde van de Scan Werkvermogen Werkzoekenden is dat de arbeidsdeskundige in één keer een compleet beeld krijgt van een cliënt. De Scan voorkomt dat onderwerpen worden overgeslagen. Daarnaast maakt het instrument de blik van de arbeidsdeskundige objectief en neutraal. De Scan werkt bovendien activerend en motiverend; de cliënt analyseert zelf waar de crux zit. Ook de arbeidsdeskundigen die de Scan toepasten in de...

Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De centrale vraag in deze rapportage luidt: In hoeverre slagen UWV en gemeenten er in vraag en aanbod voor klanten met een...

Aan de Slag : Interactieve game

De interactieve game Aan de Slag is ontwikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht te geven wat voor werk bij ze past. Het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening SBCM heeft Aan de Slag ontworpen voor WSW'ers. Maar ook voor andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan het spel interessant zijn. Ook sociale diensten mogen het spel inzetten voor hun klanten. Het spel is vooral bedoeld voor...

Active inclusion of young people with disabilities or health problems

This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom) and at EU level, with an emphasis on assessing the implementation of active inclusion policy at national level. Active inclusion policy seeks to integrate measures measures in relation to three pillars – adequate...

Verandering door leiderschap: Derde rapportage monitoring en evaluatie pilots werken naar vermogen, pilot 2 en 3

De centrale vraag van Pilot 2 is: Hoe kunnen sw-bedrijven, nog meer dan nu, als springplank fungeren voor alle mensen die op termijn bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maar zich daartoe eerst nog verder moeten ontwikkelen? De centrale vraag van Pilot 3 is: Hoe kunnen gemeenten en UWV op de Werkpleinen de integrale dienstverlening aan wekzoekenden en werkgevers, mede ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking, vormgeven? De...

Werkgeversdienstverlening: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten

Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk? De overheid wil dat ook mensen met een beperking, probleemjongeren en langdurig werklozen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Dat kan alleen als gemeenten dat proces in hun regio ondersteunen met goede werkgeversdienstverlening. Deze verkenning geeft gemeentelijke beleidsmakers inzicht in alles wat daarbij komt kijken.

Duurzaam werken aan werk: Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Gemeenten, UWV en de uitzendbranche werken sinds enkele jaren steeds vaker samen om meer mensen sneller aan werk te helpen. De laatste tijd zien we ook steeds meer interessante vernieuwende samenwerkingsverbanden. De uitzendbranche en UWV WERKbedrijf hebben bijvoorbeeld de 'speeddates' ontwikkeld, om werkzoekenden en intercedenten op het Werkplein in gesprek te brengen over vacatures. Dit blijkt een succesformule. Ook gemeenten en...

Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk: Eindrapport

Het kabinet wil actief initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk naar werk transities (VWNW) op de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet met het Tijdelijk besluit van werk naar werk een experiment gestart waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan (samenwerkende) werkgevers in regio’s en sectoren. Het doel van dit experiment is te onderzoeken of (samenwerkende) werkgevers, in plaats van UWV...

Werkwijzer: Omgaan met belemmeringen

Klantmanagers krijgen regelmatig te maken met mensen die belemmeringen ervaren bij hun zoektocht naar werk, of die gedrag vertonen dat werk zoeken in de weg staat. Vaak kunnen die belemmeringen met eenvoudige interventies worden weggenomen, zodat klanten wel werk kunnen gaan zoeken. Deze werkwijzer helpt klantmanagers op een systematische manier belemmeringen herkennen en wegnemen met interventies die de mindset en motivatie van klanten...

Wat werkt bij Wajongers?: Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie; Onderzoeksrapport

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar voorspellers voor arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Voor het onderzoek naar arbeidsparticipatie van Wajongers is een cohort samengesteld van alle Wajongaanvragers die in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 (jaarcohort) een aanvraag deden voor een Wajonguitkering in deze regio en waarvan de uitkering is toegekend. Het onderzoek is verricht in de regio Noord...

Branche informatie: sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2011

De branchecijfers zijn landelijke cijfers die uiteraard niets zeggen over de prestaties van individuele SW-bedrijven en de verschillen die hierin bestaan tussen SW-bedrijven. Goed nieuws is dat er steeds meer SW-medewerkers aan de slag gaan bij gewone werkgevers.Dit percentage is gestegen naar 32%. Meer mensen aan de slag bij gewone werkgevers is een belangrijk streven van de branche. Wat is het financiële beeld? In de cijfers zijn de...

De BrancheMonitor OVAL 2012: Samenvatting

De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan. Het gaat om arbodiensten, jobcoachorganisaties, loopbaan- en outplacementbedrijven en reintegratiedienstverleners die lid zijn van OVAL in 2011. Vanwege de fusie tussen Boaborea en Nobol, ingegaan op 1 juli 2012, zijn zowel de voormalige leden van Boaborea als de voormalige Nobol leden uitgenodigd deel te nemen aan...

Samen de focus op werk: Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

De inspectie heeft een meerjarig onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met multiproblematiek en de samenwerking ten behoeve van die dienstverlening tussen de sector werk en inkomen en andere sectoren. In onderhavige afsluitende rapportage geeft de inspectie een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de geestelijke gezondheidszorg voor klanten met psychische...

Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: Verkennend onderzoek naar instrumenten voor intake en de kans op participatiesucces

Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met daaraan gekoppeld een traject gericht op participatie, hetgeen zich zou moeten vertalen in een stijging op de participatieladder. De intakeprocedure is ontwikkeld in samenwerking met Van Hooff Arbeidskundig Advies en wordt geëvalueerd op doelmatigheid en effecten. Om de resultaten in...

Tussen Wajong en werk: Het vinden van de juiste werkplek

De invoering van de nieuwe wet Wajong per 1 januari 2010 beoogt meer Wajongers bij reguliere werkgevers te laten werken. De cijfers laten zien dat dat de laatste paar jaar ook daadwerkelijk is gelukt. In 2011 is er voor het eerst een situatie bereikt dat er meer Wajongers bij werkgevers in dienst zijn dan bij SW-bedrijven. Daarnaast blijkt uit UWV onderzoek uit 2011 dat 9 procent van de werkgevers die geen Wajonger in dienst hebben, het komende...

Beter samenwerken rond social return: Eindrapport "Samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid uitkeringsgerechtigden in MKB Infrabedrijven'

Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector beter samenwerken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, binnen of buiten aanbestedingen met social return. Vijf infra-bedrijven en hun branche-organisatie MKB-Infra zijn van november 2011 t/m maart 2012 onder leiding van TNO aan de slag gegaan met TNO-Kennis om te ondervinden hoe ze zo'n samenwerking tot een win-winsituatie kunnen maken. Bij het project zijn ook gemeenten...

Ontwikkelen aanpak gezondheidsbeleving: Een aanpak voor werkcoaches en klantmanagers

Een doel van het UWV-subsidiethema 'Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie' is kennis te genereren over de relatie tussen gezondheidsbeleving en het verkrijgen van werk. De voornaamste vragen die aanleiding waren voor het subsidiethema, zijn: Wat werkt voor wie het beste? En waarmee kunnen de praktijkprofessionals in het veld van werk en inkomen hun klanten het meest effectief helpen in hun weg naar betaalde arbeid, rekening houdend...

Werkpad

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve, communicatieve of visuele beperking bij het zoeken naar een baan en begeleidt hen op de werkplek in Nederland.

Werk geven en nemen: lessons learned

Vanuit BESO worden Brabantse ondernemers geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een nu nog beperkte inzetbaarheid. Daarnaast doet BESO onderzoek onderzoek naar de informatie- en ondersteuningsbehoeften van ondernemers en de verschillen tussen bedrijven die wel of niet socialer ondernemen. Deze publicatie maakt inzichtelijk welke leerpunten BESO in de eerste twee jaar van zijn bestaan is...

Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding: Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken

Een substantiële groep Nederlanders heeft te maken met meerdere problemen op verschillende leefgebieden, zoals problemen met opvoeding, werk, gezondheid, sociale contacten, schulden, huisvesting enzovoorts. Deze 'multiproblematiek' maakt het verkrijgen en behouden van werk moeilijk. Dat leidt tot langdurige uitkeringsafhankelijkheid en daarmee tot hoge kosten voor gemeenten. Het (her)vinden van de weg naar werk, ook bij mensen met...

Een stap in de goede richting?: evaluatie Wet Participatieplaatsen; Eindrapport

Vanaf januari 2009 hebben gemeenten en UWV de mogelijkheid om het re-integratieinstrument participatieplaatsen in te zetten. Dit is geregeld in de Wet Participatieplaatsen en de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP). Participatieplaatsen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces tengevolge van persoonlijke werkbelemmeringen en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar zijn op de...

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, onderzoek te verrichten naar de relatie tussen het volgen van regulier of speciaal onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. De vraag in dit rapport is welke onderwijsvorm voor jongeren met een beperking de beste start op de arbeidsmarkt biedt. 

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties van beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen, onderwijs, jeugd(zorg) en welzijn naar gemeenten. In deze handreiking wordt gepoogd een schets te geven van de hoofdlijnen en de richting waarbinnen gemeenten de dienstverlening voor groepen burgers die ondersteuning nodig hebben, zo...

Ginkel,van, W.J. Ing

Als secretaris van de inmiddels opgeheven Commissie het Werkend Perspectief hebben wij een advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die tijd hebben we ook het Maatjesproject opgezet om managers samen met jongeren werk te vinden. Verder heb ik meegewerkt aan ontbijtbijeenkomsten met jongeren en directeuren van bedrijven.

Ik geloof in de directe ontmoeting tussen mensen om negatieve beeldvorming te doorbreken...

Steendam, Freerk Drs

Onderwijskundige met orthopedagogische en arbeidsdeskundige kwaliteiten, adviseur en beleidsmaker voor de terreinen beroepsonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Focus op arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding van jongeren met diverse beperkingen, overgang van school naar beroep, kansen en mogelijkheden benutten, onorthodox denken en doen, mogelijkheden benutten. Breed netwerk in MBO, SO/VSO, scholen overheden...

De Realisten

De Realisten is een initatief van CNV Jongeren en de Start Foundation, van waaruit verschillende groepen werkzoekenden worden getraind om vanuit hun eigen kracht zelfstandig hun weg te vinden op de (online) arbeidsmarkt. De Realisten bestaat uit een brede groep talenten, ieder met zijn eigen beperking. Die beperking is een van onze krachten geworden. Omdat we ook weten wat we niet kunnen. Via deze site kunnen werkgevers en werkzoekende...

Grow2worK

De gezamenlijke belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zijn bezig met een project voor jongeren die slechthorend of doof zijn of ernstige spraak-taalproblemen hebben. Het doel is de kansen om aan (betaald) werk te komen te vergroten. De naam van het project is Grow2worK. Groei staat voor ontwikkeling, empowerment en je talenten ontplooien. Het doel is tenslotte dat de jongeren (mede) door het inzetten van buddy's sterker in hun...

De Wet Werken naar Vermogen: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

Naar verwachting treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 1 januari 2013 in werking. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordelijk. Door de maatregelen die voortvloeien uit de WWnV, veranderen de verantwoordelijkheden voor de toeleiding naar werk, ook voor mensen met een beperking. Bovendien hebben zij ook te maken met allerlei andere kabinetsmaatregelen. Zoals de decentralisatie van de begeleiding en dagbesteding, de invoering van...

Eindrapportage: Voorspellers van Werkhervatting; Een onderzoek onder Werklozen in Noord-Holland

Om meer maatwerk te kunnen leveren bij de begeleiding van werkzoekenden heeft UWV behoefte aan inzicht in welke kenmerken voorspellend zijn voor een al dan niet snelle werkhervatting. Als deze voorspellers bekend zijn, kan UWV een zo goed mogelijk in-schatting maken van welke klanten wel of niet (snel) hulp nodig hebben bij hun terugkeer naar werk (screening) en op welke kenmerken deze hulp gericht moet zijn (diagnose). Daarmee kan UWV...

Monitor pilot wajong advies voucher: eindrapport

De pilot Wajong Advies Voucher Is februari 2010 van start gegaan en werd opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met als doel werkgevers te stimuleren de mogelijkheden te verkennen om jonggehandicapten als medewerker aan te nemen. 

Met de coach naar de job: Een evaluatie van de pilot stagejobcoach

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Research voor Beleid de pilot stagejobcoach geëvalueerd. Deze pilot liep in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die deelnamen aan de pilot, kregen subsidie om een jobcoach in te zetten tijdens de eindstage van (een deel van) hun leerlingen. Deze evaluatie heeft het effect van de inzet van jobcoaching...

Iedereen aan de slag: Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen

Het kabinet zet fors in op vergroting van de arbeidsparticipatie. Dat betekent dat het arbeidsvermogen van mensen zoveel mogelijk moet worden benut. Voor de uitvoeringsorganisaties in het stelsel van werk en inkomen bestaat hun uitdaging uit het stimuleren van uitkeringsgerechtigden om gebruik te maken van de kansen die de arbeidsmarkt biedt en gelijktijdig tegemoet te komen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Deze rapportage geeft een beeld van...

FIS, Flexicurity integrated services: Desk Anallysis iin the Netherllands

In 2011 heeft UWV Kenniscentrum voor een vergelijkend Europees onderzoek naar 'flexicurity' de Nederlandse situatie in kaart gebracht. 'Flexicurity' is in dit onderzoek gedefinieerd als de zekerheid dat men snel vanuit werkloosheid of een baan nieuw werk kan vinden (werkzekerheid). Scholing speelt hierbij een belangrijke rol. Uit het onderzoek blijkt dat sector-overstijgende scholing (nog steeds) lastig te organiseren is...

AKC Onderzoekscahier 4: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen ; Praktijkgids objectiviering van re-integratiemethodieken door arbeidsdeskundigen, Voorbeelden van praktische toepassing

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) deed in 2009 onderzoek naar de wijze waarop arbeidsdeskundigen een re-integratiemethodiek kiezen voor een arbeidsgehandicapte cliënt. De beroepsgroep wilde graag beter weten welke factoren bepalend zijn bij het kiezen van een re-integratiedoel en re-integratiemethodiek om dat doel te realiseren. Het beeld van het keuzeproces dat uit het onderzoek naar voren komt, wordt aangeboden als les- en...

Onderzoeksadvies 'Werk maken van werk': Een onderzoek naar ervaringen met, meningen over en toepassingsmogelijkheden van social return

De gemeente Maastricht heeft in het kader van het Innovatieprogramma Werk en Bijstand een projectvoorstel 'Werk maken van werk' ingedien om 'social return' en haar toepassingsmogelijkheden voor Maastricht te onderzoeken. Het onderzoek heeft voorjaar 2005 plaatsgevonden. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek, waarmee de rechtstreekse banden met het bedrijfsleven kunnen worden aangehaald, zodat...

Samen in actie: Lessen en leerpunten uit de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Research voor Beleid opdracht gegeven het Actieplan te evalueren. Uit de evaluatie volgen een aantal lessen en leerpunten die ook bruikbaar kunnen zijn voor beleidsmakers die werkzaam zijn op andere terreinen. In de hiernavolgende samenvatting wordt hierop ingegaan en wordt een onderscheid gemaakt tussen lessen en leerpunten rondom deze drie vragen: 1. Hoe stimuleer je samenwerking...

Factsheet re-integratie 2011-2012

Informatie over omvang, bereik en succes van re-integratieondersteuning, voor mensen die hulp nodig hebben om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, is versnipperd. Dit Factsheet biedt een overzicht overzicht van wat er wel en niet bekend is op dit terrein. Het Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens.

The active inclusion of young people: Cities supporting youth employment 1986-2011

Cities are committed to promoting the active inclusion of young people in line with the European Active Inclusion Strategy1 and the objectives of the Europe 2020 Strategy. They do this by implementing targeted measures to support young people in entering the labour market and providing accessible, high quality social services. This repo provides an overview of the trends, challenges and good practices on the active inclusion of young people...

Verbinden van werkgevers met werknemers met een Wajong achtergrond

Het KennisPlatform Jobcoaching juicht het toe dat meer werkgevers belangstelling tonen om Wajongers in dienst te nemen. Het blijkt echter niet eenvoudig de vraag van werkgevers te verbinden met het arbeidspotentieel van jongeren met een beperking. Via dit rapport wil het platform bijdragen aan de discussie over: hoe kan worden ingespeeld op die nieuwe werkgeversvraag. Hierbij wil het platform de sterke kanten van de aanbodgerichte bemiddeling...

The active inclusion of young people: Rotterdam

Rotterdam has seen a significant increase in youth unemployment in the last few years. Between July 2009 and July 2010, youth unemployment went up by 11%; and between March 2010 and March 2011 it went up by 18% while the overall unemployment rate only increased by 3.1%. Lowerr-skilled young people were particularly hard hit, as were those on flexible contracts, as these are the first jobs to go when companies cut back. Initiatives to...

Cities and Active Inclusion: quality of social services and the social economy; Key lessons from cities

This report provides an analytical overview of trends, challenges and innovative practices on active inclusion at local level in ten cities throughout the European Union. It is based on ten research reports produced by ten cities. Five cities looked at the issue of providing quality social services (Barcelona, Birmingham, Brno, Copenhagen, and Sofia), and five cities focused on the role of the social economy in supporting active inclusion...

Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen

Met dit rapport beoogt de inspectie een bijdrage te leveren aan het functioneren van het stelse werk en inkomen door de belangrijkste leerpunten uit innovatieve samenwerkingsinitiatieven tussen de twee sectoren te beschrijven. Een belangrijke voorwaarde blijkt dat de betrokken professionals een gevoel van urgentie delen en een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Het gemeenschappelijke doel in de bestudeerde initiatieven is het vergroten...

Procesanalyse re-integratie: Reconstructie van re-integratiedienstverlening

Gemeenten en UWV staan de komende jaren voor een ongekende bezuinigingsopdracht en een omvangrijke herziening van dienstverleningsprocessen (re-design UWV, Wet Werken naar Vermogen). Dit vraagt om fundamentele beleidsmatige keuzes ten aanzien van de inzet van dienstverlening (welke groepen, welke instrumenten, welke vormen van dienstverlening). Maar er is ook nog winst te halen in de inrichting van het proces van re-integratie. Dit rapport...

Lessen uit de procesanalyse re-integratie: Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

De RWI nodigt managers en bestuurders van gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven uit om samen met hun professionals kritisch te kijken naar het eigen uitvoeringsproces. Deze notitie beschrijft hiertoe de inzichten die zijn opgedaan, en bevat per onderdeel een aantal concrete vragen om de bedoelde analyse en discussie op gang te brengen.

Programmarapportage Activering jongeren

De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie of het hebben van een arbeidsbeperking. Veelal gaat het om jongeren met meervoudige problemen. Een groot deel van de jongeren heeft wel degelijk voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan het arb eidsproces maar het lukt hen niet zonder de goede prikkels en...

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen

Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden van samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners, en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfsseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente...

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten

Social return bij inkoop is het maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken voor doelgroepen bij inkoop van diensten, werken en levering. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld jongeren met een beperking of langdurig werklozen, maar ook stagiairs van beroepsopleidingen. Soms wordt social return vrijer ingevuld, zoals afspraken maken over het leveren van een bijdrage aan bepaalde maatschappelijke doelen...

Aan de slag: Arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen

Veel leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of de praktijkscholen behoren tot de groep instromers voor de Wajong. Vernieuwingen in de huidige Wet Werken naar vermogen hebben juist tot doel meer uitstroom te realiseren en jonggehandicapten duurzaam een betaalde baan te laten vinden bij een reguliere werkgever. Het creëren van arbeidsmarkttoeleiding vanuit de school is niet altijd eenvoudig, evenals het vinden van voldoende...

Samen in actie: Evaluatie Actieplan Jeugdwerkloosheid

In de afgelopen jaren is een groot aantal mensen en instellingen betrokken geweest bij de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zij deden dat in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarin de ambitie is uitgesproken om te voorkomen dat jongeren zonder werk of opleiding thuis komen te zitten.Nu de impuls van het Actieplan bijna ten einde is, is het tijd om terug te blikken. Dit rapport doet verslag van de evaluatie die is uitgevoerd. Deze...

Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts

Doel van het onderzoek is om de actuele situatie te objectiveren en zo nodig oplossingsrichtingen te benoemen voor gesignaleerde knelpunten. Vier onderzoeksthema's rond de positie van de bedrijfsarts stonden hierbij centraal: toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de uitvoering van preventieve taken door de bedrijfsarts en de samenwerking van bedrijfsartsen met andere professionals. Voor het onderzoek zijn verschillende...

Dutch Career Cup

De Dutch Career Cup is een landelijk voetbal / re-integratieprogramma voor werkzoekenden met een Wajong of Bijstandsuitkering. Binnen dit programma zetten voetbalclubs hun faciliteiten en contact in om de deelnemers aan een baan te helpen. Het programma bestaat uit een sportprogramma bij de club, gekoppeld aan diverse re-integratieactiviteiten. De deelnemers nemen deel in een vast team van minimaal 10 personen. Naast de lokale activiteiten...

Eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt

Centrale onderzoeksvraag: In hoeverre is er op dit moment sprake van 'eerlijke concurrentie' tussen re-integratiebedrijven en SW-bedrijven? Voor zover dit niet het geval is en er geen sprake van een gelijk speelveld: hoe is dat gekomen en wat levert het op? De methode die in deze studie is gevolgd bestaat uit drie stappen: Eerst is een uitgebreide desk research gedaan met het doel om de ontwikkelingen op het beleidsterrein van de...

Arbeidstoeleiding en de Wajong: een estafette? ; Een onderzoek naar de visie en werkwijze van VSO- en PRO-scholen

Dit rapport omvat de resultaten van een onderzoek naar de visie en werkwijze van scholen ten aanzien van arbeidstoeleiding en de Wajong. De instroom van jongeren in de Wajong is de afgelopen jaren gestegen. Met name jongeren met een ontwikkelingsstoornis, waaronder gedragsproblematiek, doen steeds vaker een beroep op de Wajong. Deze jongeren zijn grotendeels te vinden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO; cluster 3 en 4) en het...

SIFE Coffee Career

Coffee Career biedt Wajongers, mensen die op jonge leeftijd langdurig ziek zijn geweest of gehandicapt zijn geraakt, de mogelijkheid om te werken in een coffeecorner op de universiteit van Amsterdam. Hierdoor kunnen ze bekend raken met het werken in de horeca. Bij Coffee Career lopen de Wajongers een werktraject door onder constante begeleiding. De jongeren leren alles over het beheren van een coffeecorner in een stage van drie maanden...

Recidivemonitor: Recidivemeting trajecten Jeugd en Veiligheid 2010

Binnen het beleid Jeugd en Veiligheid van de gemeente Amsterdam worden meerdere interventies voor risico- en probleemjongeren gefinancierd. Daarnaast is er de reguliere aanpak in het kader van het jeugdstrafrecht, zoals de maatregel jeugdreclassering. Bij jongeren die deelnemen aan deze trajecten is veelal sprake van dreigende of actuele contacten met politie en/of justitie. Het doel van de interventies is dan ook om delictrecidive en herhaling...

Nederland is niet ziek meer: Van WAO-debakel naar WIA-mirakel; Onderzoek in opdracht van Stichting Instituut GAK

Om het doel van minder verzuim en meer werkhervatting na (langdurig) verzuim te bereiken zijn aangrijpingspunten voor beleid van werkgevers, verzekeraars en UWV nodig. In dit onderzoek wordt een gedetailleerd beeld van de gang naar de poort van de WIA vanaf negen maanden ziekteverzuim gegeven. Gekeken wordt daarbij naar verschillen tussen werknemers en vangnetters. Tevens maken wordt een vergelijking gemaakt tussen 2003 en 2008: zijn er...

Visie op dienstverlening BKWI: Klantonderzoek onder managers en bestuurders keten werk en inkomen

In de periode januari – februari 2011 zijn in opdracht van het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) door AStri Beleidsonderzoek en -advies een tiental interviews uitgevoerd met bestuurders en managers in de keten van Werk en Inkomen. Doel van de interviews was een beeld te krijgen van enerzijds de ervaringen en de tevredenheid met de dienstverlening van BKWI en anderzijds de verdere mogelijkheden voor BKWI te signaleren. De...

Participatiehuis

In Participatiehuis kunnen alle burgers voor wie de afstand naar werk nog te groot is gebruik maken van een gestructureerde aanpak op het gebied van participatie, en daarmee deelnemen aan projecten in de samenleving. 

Landelijke Stichting Werkschool

De formule van De Werkschool is stevig en herkenbaar en biedt alle ruimte voor maatwerk op regionaal niveau. Daartoe is er in elke arbeidsmarktregio een regionale Werkschool. 

Projectplan De Werkschool: 'Aan de slag in de arbeidsmarktregio’s:; Managementsamenvatting

In november 2010 bracht de Commissie Werkscholen haar advies 'Zicht op werk, de Werkschool als werkend perspectief'uit aan het kabinet. De analyse van dit advies is dat het maatschappelijk en economisch niet acceptabel is als jongeren langdurig buiten het arbeidsproces staan. Toch is dat de dreigende realiteit. De complexiteit van de regelgeving in combinatie met een gefragmenteerde uitvoering door een veelheid aan partijen, leidt er op...

Arbeidsbemiddeling: Een onderzoek naar de stand van zaken op basis van documentenonderzoek

Een onderdeel van het Project Arbeidsbemiddeling is een documentenonderzoek. Het doel van het documentenonderzoek is een kwalitatieve beschrijving te geven van het aanbod van bemiddeling in Nederland en de behoeften en ervaringen van werkgevers en werkzoekenden. Een afgeleid doel is na te gaan in hoeverre informatie ontbreekt ('witte vlekken' in de informatievoorziening). In het kader van het documentenonderzoek staan de volgende drie...

Arbeidsparticipatie door jongeren met een verstandelijke handicap

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor bedrijven, instanties en gemeentes over hoe we, voor jongeren met een verstandelijke beperking, het proces naar arbeidsparticipatie kunnen verbeteren. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. In hoofdstuk 2 komt een schets naar voren over de feitelijke knelpunten betreffende de arbeidsparticipatie...

Stichting D'RAN helpt kwetsbare jongeren aan werk

Meer duurzame arbeid voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt en/of sociaal-emotionele problematiek. Dat wil Stichting D'RAN in de Achterhoek bereiken door te gaan samenwerken met gemeenten, midden- en kleinbedrijf (mkb), zorginstellingen, (speciaal) onderwijs etc. In de Stichting D’RAN zitten alle scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de Achterhoek. Het regionale mbo is...

Ons Tweede Thuis

Jongeren en zijstromers kunnen via de zogenaamde beroepsbegeleidende leerweg aan de slag bij Ons Tweede Thuis. De leerlingen krijgen een tijdelijk dienstverband voor twee á drie jaar. Zij werken vier dagen in de praktijk en gaan één dag per week naar school. De leerlingen krijgen op de werkvloer zo'n twee uur in de week begeleiding van daarvoor aangestelde medewerkers.

NoXqs Labs

NoXqs Labs is het softwarebedrijf van NoXqs, opgezet als project. Het bedrijf is opgericht in nauwe samenwerking met het UWV en het Leo Kannerhuis. Binnen NoXqs Labs volgen tien medewerkers met ASS een leer- en werktraject in loondienstverband. In drie jaar tijd ontwikkelen medewerkers zich tot software engineer en behalen certificaten in verschillende programmeeertalen Na deze drie jaar kan men voor Labs blijven werken of elders aan de slag...

Re-integratiemarktanalyse 2011

In deze Re-integratiemarktanalyse wordt gekeken welke trends te onderkennen zijn bij de
re-integratiedienstverlening en welke lessen op basis van de geschetste ontwikkelingen zijn te trekken. De ontwikkelingen zijn in een stroomversnelling geraakt, waarbij fundamentele keuzes gemakkt worden. Het gaat om een brede herbezinning op de uitgangspunten van
re-integratiebeleid en de verdeling van publieke en private verantwoordelijkheden daarbij...

Het wassende weten: Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt vanuit verschillende disciplines en verschillende perspectieven

Meer jongeren met een beperking moeten en willen aan de slag. Nog los van de mate waarin ze passend zijn opgeleid lijkt de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel onvoldoende ingericht op hun mogelijkheden, terwijl tegelijkertijd zowel die arbeidsmarkt als het stelsel van sociale zekerheid momenteel aan heftige veranderingen onderhevig zijn. Tegen deze achtergrond is Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver het project WAS (Wajong...

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen

Werken naar vermogen: vermogen om te werken

Het onvermogen om te komen tot een benutting van de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, speelt zich, niet alleen af op microniveau tussen werkgever en werknemer. Ook op macroniveau, op het niveau van de samenleving, is er een misfit tussen de arbeidsvermogens van mensen en de mogelijkheden om deze vermogens te benutten. De kernvraag is dan ook: Wat kan de bijdrage vanuit de wetenschap, vanuit de Arbeids- en...

Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2016 UWV

UWV heeft te maken met ingrijpende bezuinigingen als gevolg van het Regeerakkoord. De minister heeft de uitwerking daarvan medio maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Op een aantal onderdelen bestaat er op dit moment nog geen helderheid over de invulling. Die zal de komende tijd wel ontstaan. Het nu voorliggende stuk biedt een financieel-technische doorkijk op basis van de op dit moment beschikbare informatie.

Jaarverslag 2010 UWV

Bij de start van het jaar 2010 waren de vooruitzichten somber. De economische crisis, die in 2009 al snel leidde tot een diepe recessie, zou naar verwachting ook in 2010 zorgen voor een hoge werkloosheid. Het UWV heeft daar tijdig op kunnen anticiperen en stond klaar om de snel;groeiende klantenstroom op te vangen en het aanvullende crisisbeleid van de overheid uit te voeren. In begin 2010 bleek dat het UWV meer toezeggingen voor re...

Werk en wijkenaanpak

In de 18 gemeenten waarin de 40 aandachtswijken liggen, wordt het wijkgericht werken op verschillende manieren vormgegeven. Er is niet vanuit een 'blauwdruk' gewerkt. Lokale partijen hebben hun eigen keuzes gemaakt en een eigen aanpak ontwikkeld. Zo ook op het terrein van werk. Verschillende wijken zijn verschillend aan de slag gegaan met het bereiken en binden van wijkbewoners. Het doel van deze handreiking is om de ervaringen en...

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief bij mbo-instellingen: Resultaten van een verkennend onderzoek naar de relatie tussen het opleidingen- en informatieaanbod aan deelnemers en de arbeidsmarkt

De Inspectie van het Onderwijs verrichtte in 2009 een verkennend onderzoek naar hoe bekostigde mbo-instellingen de zorgplicht rondom het arbeidsmarktperspectief vormgeven. Aanleiding is dat het vanaf augustus 2008 wettelijk verplicht is om zorg te dragen voor duidelijkheid over het arbeidsmarktperspectief. Aan de nieuwe zorgplicht arbeidsmarktperspectief wordt, wat betreft het aanbod aan opleidingen en de informatieverstrekking aan deelnemers...

Jobcoach xxl: Over coaching en begeleiding op stage- en werkplek. Een handleiding voor beleidsmakers, uitvoerders, werkgevers en stagiares/werknemers

Nu steeds meer jongeren de gang naar de arbeidsmarkt (moeten) maken, wordt de jobcoach-voorziening een belangrijk instrument in het traject. Een jobcoach kan jongeren optimaal begeleiden, want niet alleen het succes van een plaatsing, maar ook het behoud van werk vraagt om professionele en kwalitatief uitstekende ondersteuning. CrossOver wil het fenomeen 'jobcoach' inzichtelijk maken voor belanghebbenden. Aan de hand van ervaringen van...

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting

Deze rapportage betreft het vervolg op het UWV-subsidie onderzoek 'Routekaart naar
werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden'. Het oorspronkelijke onderzoek startte met 232 jongeren uit de doelgroep. Voor de vierde meting schreven we de begeleiders aan van alle 232 jongeren die bij de eerste panelmeting betrokken waren. Omdat op groepsniveau het aantal werkenden redelijk gelijk is gebleven, is des te interessanter wat de...

SZeebra

SZeebra is het pakket voor diagnose, begeleiding en bemiddeling inclusief loonwaardemeting en  is toegesneden op mensen die een beroep doen op de sociale zekerheid (met name de regelingen WSW, WIJ, WWB, WAJONG en WMO). 

Voor elke jongere een toekomst: De rol van de Wajong-netwerken bij een duurzame arbeidsparicipatie van jongeren met een beperking

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die werkt met de doelgroep jongeren met een beperking, of daarin is geïnteresseerd. In de brochure wordt nader ingezoomd op de Wajong netwerken en hoe deze de overgang van school naar werk ondersteunen. Zes interviews met deelnemers aan de netwerken laten zien hoe de samenwerking tussen scholen, arbeidsdeskundigen en andere partijen in de praktijk vorm krijgt. Ook worden enkele vernieuwende...

Transitiepraktijken vso: Een overzicht van de transitie-activiteiten van scholen voor VSO

Het grootste deel van de jongeren met een beperking op weg naar hun volwassenheid neemt deel
aan het speciaal onderwijs. Het is dan ook op die plek waar we kunnen kijken in hoeverre de
scholen aandacht besteden aan die aspecten die nodig zijn om de jongeren met een beperking zo
goed mogelijk voor te bereiden op een volwassen en zoveel mogelijk zelfstandig leven in werken,
wonen en vrije tijd. Om dat kijkje te kunnen nemen moeten we eerst...

Handreiking interventies kwetsbare jongeren: Eindrapport

Professionals die werken met kwetsbare jongeren hebben herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in goede methodieken en beproefde interventies. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Jeugd en Gezin, Research voor Beleid en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd deze handreiking op te stellen. Deze handreiking bevat ten eerste een aantal concrete interventies in de vorm van...

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Analyse door Forum, instituut voor multi-culturele vraagstukken, van de kwartaalcijfers van het CBS over de werkloosheid van allochtonen. 

Cao Wajong-proof: Een intern onderzoek binnen FNV en CNV; Bevindingen, implementatiestrategie, toolbox

CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het Programma Cultuuromslag Wajong) onderzoek gedaan naar de kwaliteit en haalbaarheid van de gemaakte cao afspraken betreffende Wajong. Het doel van het project is te komen tot een heldere, praktische implementatiestrategie voor effectieve Wajong afspraken in cao’s. Deze strategie levert een bijdrage...

Professionaliteit, professionalisering en de re-integratiesector: Een systematische review van inzichten

Dit rapport is geschreven met als doel inzichten naar voren te brengen uit de internationale wetenschappelijke literatuur over professionaliteit en professionalisering die van toepassing kunnen zijn op re-integratie medewerkers in het domein Werk en Inkomen. Zij maken deel uit van de groep uitvoerende contactambtenaren, ook wel street-level bureaucrats of "frontlijnwerkers" genoemd, die werkzaam is in de voorhoede van de publieke sector...

Aanpak harde kern jeugdwerklozen: Terugblik

In het rapport uit 2008 stonden werkloze jongeren centraal die niet in het bezit waren van een startkwalificatie, ingeschreven waren bij het UWV Werkbedrijf en een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt. De conclusie van het onderzoek was dat jongeren met een dergelijke meervoudige problematiek vanuit de gemeente en het UWV Werkbedrijf nog te weinig de begeleiding kregen die nodig is om aan het werk of terug naar school te kunnen gaan. Wij...

HONDERD!N

In twee jaar tijd honderd jongeren met een beperking aan het werk helpen, van wie 25 in hogere functies. Dat is het doel van het project 'HONDERD!N, Wajong-talenten aan de slag in de provincie Utrecht'. Alleato voert het uit in samenwerking met CliëntenBelang Utrecht. Het project heeft nadrukkelijk niet tot doel om een nieuwe infrastructuur in het leven te roepen. Reïntegratie en matching gebeurt door de daartoe gekwalificeerde...

501 Banen.nl

501Banen.nl is een samenwerkingsverband van re-integratiebedrijven, werkgevers, opleidingsinstituten, het UWV Werkbedrijf en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam. Werkgevers uit Rotterdam en omstreken bieden je uitdagende banen aan, gecombineerd met een opleiding en persoonlijke begeleiding.

Zicht op werk: De werkschool als werkend perspectief

Het vorige kabinet heeft in zijn demissionaire periode met interesse kennisgenomen van de gedachte om tot het oprichten van een zogenoemde Werkschool te komen. Jongeren zonder startkwalificatie leren op de Werkschool in de praktijk een vak en krijgen voldoende bagage mee om zich geheel of gedeeltelijk zelfstandig te redden op de arbeidsmarkt. De Werkschool is een instrument om voor en namens de genoemde scholen de brug naar de arbeidsmarkt te...

The Colour Kitchen

In restaurant The Colour Kitchen in Amsterdam volgen Wajongers die weinig kans hebben op een baan, een praktijkopleiding tot kok of gastheer of gastvrouw. Dit project, genaamd Colour your Dreams, duurt een jaar. De leerlingen krijgen hierbij dagelijks begeleiding van professionals. Niet alleen in de keuken, maar ook bij het maken van huiswerk en bijvoorbeeld het beheren van hun financiën of zaken rondom wonen. Zeven afgestudeerde Wajongers...

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken: Een literatuurstudie

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten en gemeentelijke rekenkamer(commissie)s de uitvoering van de WWB en het gemeentelijk re-integratiebeleid onderzocht. In de hierover verschenen rapporten worden veel bevindingen gerapporteerd over goede praktijken en ook mogelijkheden voor
verbetering van de re-integratiepraktijk. Door de gemeentelijke rapporten systematisch te analyseren zijn in dit onderzoek leerpunten geformuleerd die van belang...

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren

Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.000 leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso tot een gecoördineerde en een meer duurzame arbeidsparticipatie leidt. Het antwoord op de vragen 'Wat dient te gebeuren' en 'Wat zijn de te verwachten opbrengsten' zijn hierin opgenomen. Gekozen is voor een breedtestrategie...

Een nieuwe kans

De Nieuwe Kans is een project in Rotterdam waar jongeren, die in de criminaliteit zijn beland, of verslaafd of werkloos zijn, begeleiding naar een baan krijgen. Zo krijgen ze een kans om te veranderen en hun eigen leven weer op te bouwen. Het gaat om de zogenaamde harde kernjongeren. De werkcoaches van UWV sturen deze jongeren, ongeveer 100 per jaar, door naar De Nieuwe Kans. Het doel van De Nieuwe Kans is het bieden van een (nieuwe) kans aan...

Wajong recruiters Onbegrensd Talent

Het project Wajong Recruiters wil de instroom van mensen met een arbeidshandicap in bedrijven en organisaties stimuleren en een extra impuls geven. Het project wordt ondersteund door MVO Nederland en het Social Venture Network. De uitvoering van het project is in handen van de Stichting Onbegrensd Talent Netwerk. De Wajong Recruiters zijn een groep (ex-)Wajongers die andere mensen met een Wajong uitkering plaatsen bij Nederlandse bedrijven en...

Knalpsychotisch aan het werk

De resultaten die de Amsterdamse VIP-teams bereiken bij jongeren met een eerste psychose zijn opzienbarend. Bijna alle jongeren die onder de vleugels komen van de Vroege Interventie Psychose-teams zijn aan het werk of doen een opleiding. Ze hebben allemaal een dak boven het hoofd en het aantal suïcides is teruggebracht tot nul. Ze worden de 'fietsende psychiaters' genoemd, de hulpverleners van de VIP-teams. 'We gaan zelf naar...

Kansen bekeken: Vervolganalyse van het onbenut arbeidspotentieel onder niet-uitkeringsgerechtigden in de krachtwijken

De bevindingen in Geen baan, geen school, geen uitkering maakten duidelijk dat vervolgonderzoek naar de niet-uitkeringsgerechtigden in de krachtwijken nuttig en wenselijk was. Tot dit vervolgonderzoek werd eind 2009 besloten. Ook in dit nieuwe onderzoek is het opdrachtgeverschap een een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RWI en de gemeenten, te weten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht. Tezamen zijn deze steden...

Risicobeheersing en re-integratiebudgetten UWV

Dit rapport is gebaseerd op het door de inspectie uitgevoerde onderzoek naar de opzet en werking van risicobeheersing. Daarnaast is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de overschrijding van het re-integratiebudget voor werklozen door UWV in 2009 en 2010. De inspecite had een onderzoek naar re-integratiebudgetten zich al eerder voorgenomen. Het rappport levert een bijdrage aan het advies dat de op 6 september 2010 ingestelde Comissie...

De kracht van de regio: Versterken van de aanpak voor kwetsbare jongeren

Economische tegenwind? Dan staan jongeren als eerste werkloos aan de kant. Zeker kwetsbare jongeren hebben het extra moeilijk. Juist voor deze groep is intensieve samenwerking nodig tussen professionals in de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en zorg. Zodat er een goede, effectieve aanpak ontstaat rondom kwetsbare jongeren. Met als einddoel een startkwalificatie of regulier werk. Maar hoe doe je dat? En wat is hiervoor nodig? Dat was...

Effectieve arbeidsparticipatieprojecten: Sleutels tot succes

NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds hebben ervaren dat het lastig is (voor derden) om succesvolle projecten of activiteiten te organiseren die jongeren met een handicap of chronische ziekte ondersteunen bij het vinden of behouden van een baan. Wajongeren uiten regelmatig de wens om meer op de arbeidsmarkt te participeren, maar een groot deel slaagt daar (nog) niet in. Anderzijds blijkt het voor projecten die zich richten op...

Het heft in eigen hand: Achtergrondstudie 'Sturen op zelfsturing'

Recent is in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) een kwalitatieve praktijkstudie uitgevoerd naar de inzet van zelfsturing van klanten bij gemeenten en UWV. Deze studie laat zien dat
het zinvol is om het zelfsturend vermogen van klanten zoveel mogelijk te stimuleren en te gebruiken. Vergroting van zelfsturing onder klanten leidt namelijk tot meer motivatie en tot een grotere kans op succesvolle re-integratie. Echter, het gebruik van...

Maatwerk bij meervoudigheid: domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

De dienstverlening vanuit het stelsel voor werk en inkomen moet bijdragen aan de mate waarin mensen zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Veel mensen binnen dat stelsel hebben te maken met combinaties van problemen die deze participatie in de weg zitten. Om deze mensen effectief te kunnen ondersteunen is samenwerking nodig. Samenwerking zoals die binnen het stelsel vorm krijgt in integrale dienstverlening, maar ook samenwerking met...

Het heft in eigen hand: Sturen op zelfsturing; Handreiking voor re-integratieprofessional

In deze handreiking worden de belangrijkste en nieuwste inzichten van de sociaalpsychologie in relatie tot motivatie en zelfsturing bij re-integratie op een toegankelijke manier gepresenteerd, zodat re-integratieprofessionals daarvan gebruik kunnen maken in hun dagelijks werk. Door het zelfsturend vermogen van werkzoekenden op die manier te versterken kan re-integratie worden verbeterd.

BrancheMonitor 2010: Samenvatting

De branchemonitor 2010 geeft inzicht in de activiteiten van arbodiensten, jobcoachorganisaties, interventiebedrijven en re-integratiedienstverleners in 2009. Waar pas eind 2008 de eerste signalen van de aankomende economische en arbeidsmarktcrisis zichtbaar werden, was 2009 het jaar van een groeiende werkloosheid en banenverlies. Veel dienstverleners die zijn aangesloten bij Boaborea hebben daarop dan ook direct moeten anticiperen. Werkgevers...

Sturen op zelfsturing: Advies over zelfsturing in de re-integratiepraktijk

In dit advies beschrijft de RWI waarom zelfsturing zo belangrijk is in de re-integratiepraktijk en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zelfsturing in re-integratietrajecten goed vorm te geven.

Factsheet Re-integratie 2009

Dit Factsheet geeft een macro beeld dat zo goed mogelijk is opgebouwd vanuit beschikbare gegevens; landelijke gegevens maar gedeeltelijk ook gegevens vanuit het lokale niveau. Hierbij past de kanttekening dat het macrobeeld niet altijd recht doet aan de veelal grote verschillen die er op het lokale niveau bestaan.

Factsheet reintegratie 2010

Eind 2009 heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor de eerste keer een Factsheet reintegratie gepubliceerd. Dit Factsheet beoogde een handzaam en samenhangend overzicht te
bieden van wat er wel en niet bekend was over uitgaven, doelstellingen, bereik en effectiviteit
met betrekking tot re-integratie in Nederland. Voor u ligt de tweede editie van het Factsheet. Deze editie biedt een actueel overzicht, ongeveer volgens eenzelfde opbouw als...

Past het onderwijs?: Inventarisatie van ervaringen van jongeren met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs

De invoering van Passend Onderwijs is een proces dat 'van onderop' wordt ingevoerd. Er zijn diverse veldinitiatieven en experimenten gestart om vanuit praktijkervaring nieuwe wetgeving te ontwikkelen. De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) is ingesteld om deze experimenten en veldinitiatieven te evalueren en de staatssecretaris van OCW over de vormgeving van passend onderwijs te adviseren. In het kader van deze taak...

Transition to Adult Living: An Information and Resource Guide

This guide is designed to help students and their families, local education agencies, teachers, communities, and state agencies facilitate the movement from school to post-school activities. This guide supports compliance with federal and state law by showcasing research on best practices in secondary transition that helps youth move into adult roles.

Klaar om weer te gaan werken na ziekte of ongeval

Dit onderzoek is erop gericht om te toetsen of mensen met een ziektewet uitkering voor ziekte of ongeval in te delen zijn in verschillende fasen van het klaar voor weer gaan werken model van Franche en Krause (2002). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vertaalde versie van de vragenlijst van Franche et al., (2007). De term Readiness for Return To Work is vertaald naar Klaar voor Weer gaan Werken KWW. De KWW vragenlijst is voorgelegd...

Werkloosheid in goede banen: Bijdragen aan de scp-studiemiddag 2010

De veranderingen die de laatste decennia plaatsvonden in de sociale zekerheid hebben als doel mensen zo snel en zo veel mogelijk toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat mensen inprincipe meer geholpen zijn als ze weer aan het werk gaan dan wanneer ze thuis blijven met een uitkering. Het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseerde op 12 mei 2010 een studiemiddag waarin dit onderwerp centraal stond. Een introductie van Een...

Nautilus

Nautilus is een groepsprogramma voor jongeren met autisme die weinig tot geen werkervaring hebben, graag willen werken, maar zich moeilijk kunnen voorstellen wat dat voor hen betekent en niet weten welk werk bij hen past. 

TraJect: Aan het Werk

TraJect (afkorting van Transitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekTe) is een training waarin jongeren met een chronische aandoening die lichamelijke beperkingen tot gevolg heeft, naar de arbeidsmarkt worden begeleid.

Headwerk: een regionale en multi-disciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk is de naam van een regionale en multidisciplinaire aanpak voor re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Zuidoost-Brabant. Aanleiding voor deze interventie vormt het feit dat deze doelgroep tegen complexe belemmeringen aanlopen bij het zoeken naar passend werk. 

Pantar

Pantar Amsterdam biedt werk en begeleidt mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt (of zo dicht mogelijk daarbij). 

Monitor Arbeidsmarkt nummer 2 - augustus 2010

Hoofdstuk 1, Werkgelegenheid en werkloosheid, gaat in op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2010 (en voor zover cijfers beschikbaar zijn het tweede kwartaal van 2010) ten opzichte van eerdere periodes, alsmede een vooruitblik naar 2010-2011, met betrekking tot de economische groei/krimp, de arbeidsdeelname, de werkgelegenheid, en de werkloosheid. Daarbij wordt tevens onderscheid gemaakt naar sector en persoonskenmerken. Hoofdstuk 2...

Monitor Arbeidsmarkt nummer 1 - maart 2010

De Monitor bericht over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, arbeidsmarktmaatregelen, uitkeringen en re-integratie inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot 1 maart 2010. In hoofdstuk 1 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2009 met betrekking tot de conjunctuur,werkgelegenheid, en werkloosheid. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geboden van recente ontwikkelingen met...

Klaar voor het werk?: Onderzoek naar arbeidsmarktkwalificerende activiteiten in VSO en Praktijkonderwijs

In dit onderzoek is nagegaan welk arbeidsmarktkwalificerend aanbod scholen voor VSO en Praktijkonderwijs (PrO) hun leerlingen bieden, hoeveel leerlingen daarin participeren en welke certificeringscriteria er specifiek worden gehanteerd voor de branchegerichte cursussen in dez onderwijstypen. Het onderzoek laat zien dat een groot deel van de responderende PrO scholen (73%)AKA / MBO-niveau-1 voor hun leerlingen mogelijk maakt binnen het PrO dan...

Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden onder aangepaste omstandigheden. Een van de speerpunten van de Wsw is arbeidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat iedere individuele Wsw'er intensief wordt ondersteund om vaardigheden te ontwikkelen om op zijn of haar maximaal haalbare niveau werkzaam te zijn. De inspectie heeft onderzocht hoe sw...

Liever Mark dan Mohammed?: Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van nietwesterse migranten via praktijktests

Deze studie neemt het selectiegedrag van werkgevers onder de loep. Er is gebruik gemaakt van zogenoemde praktijktests: twee vergelijkbare - maar fictieve - kandidaten solliciteren per brief of telefonisch op bestaande vacatures. Op basis van ruim 1300 tests wordt vastgesteld of kandidaten met een niet-westerse achtergrond minder kans hebben om een uitnodiging te krijgen en of zij anders bejegend worden. Omdat alleen de etnische herkomst van de...

Monitor Brugbanen, voorjaar 2009

TNO heeft in opdracht van UWV een onderzoek opgezet naar de regeling brugbanen met een eerste meting in september (Besseling, Oomens en Gouw, 2009) en een tweede meting in maart 2009. Doel van deze inhoudelijke monitor is het signaleren van verbeterpunten en bijdragen aan optimale inzet van het instrument brugbanen aan de arbeidsparticipatie van herbeoordeelden. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de tweede monitorronde door TNO in het...

State of the Art: Bekendheid met en gebruik van evidence based interventies in de jeugd-ggz

Het voor u liggende onderzoeksrapport doet verslag van het tweede deelproject naar de 'State of the Art' met betrekking tot het gebruik van evidence based interventies door professionals (zowel uitvoerders als managers) in de jeugd-ggz en wat daarbij belemmerende en bevorderende factoren zijn. Het onderzoek 'State of the Art'van evidence-based interventies in de jeugd-ggz' is een inventarisatie van de succesfactoren en...

Contourennotitie WAJONG-risicomodel

Op basis van dit en ander onderzoek heeft TNO een concept-risicomodel voorgelegd aan experts (wetenschap, beleid, uitvoerders), uit verschillende werkvelden. Bij dezelfde deskundigen is nagegaan welke onderzoeksvragen leven over systeemfactoren die latere arbeidsparticipatie beïnvloeden. Hoe zou de keten moeten functioneren om de arbeidsparticipatie maximaal te maken en zo mogelijk arbeidsongeschiktheid voorkomen? Onderzocht is de...

In eigen hand: Persoonsgebonden budgetten bij reïntegratie

Persoonsgebonden budgetten (pgb's) voor reïntegratie werken. Hoewel de kosten wat hoger zijn en de trajecten vaak wat langer duren, leiden trajecten waar klanten zelf de regie over hebben tot een hogere uitstroom naar betaald werk. Naar schatting is de uitstroom 30 tot 50 procent hoger dan bij reguliere trajecten. Ook de klanttevredenheid en de betrokkenheid van klantmanagers is groter. Niets werkt kennelijk zo motiverend als je lot in...

Het verhaal van de klant: Mogelijkheden voor zelfsturing bij re-integratie

Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de wijze waarop in de praktijk zelfsturing wordt ingevuld. Het rapport moet worden gezien als een eerste aanzet van de RWI om dit onderwerp nog meer onder de aandacht van de re-integratieprofessionals te brengen. De kwaliteit van re-integratie wordt vanuit dat perspectief vooral afgemeten aan de bereikte uitstroom. Het perspectief van de cliënt, dat centraal staat in dit onderzoek, heeft betrekking...

Verbetering re-integratie tweede spoor: rol : UWV belicht

Uit onderzoek is bekend dat het voor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer moeilijker is om te re-integreren bij een nieuwe werkgever – de zogeheten re-integratie tweede spoor – dan bij de eigen werkgever. IWI onderzocht welke rol UWV heeft bij het stimuleren en toepassen van re-integratie tweede spoor, zowel voor reguliere werknemers als voor werknemers zonder werkgever – zoals uitzendkrachten, werklozen of mensen met een...

Re-integratie van zieke werknemers:feiten, verklaringen en mogelijkheden

Dit onderzoek geeft zicht op de mogelijkheden van partijen om re-integratie vorm te geven, op de aansluiting van vraag en aanbod in de re-integratiemarkt en op de knelpunten waar werkgevers en werknemers tegen aan lopen. Het onderzoek kend een gefaseerde opbouw, bestaande uit een vooronderzoek (literatuurscan en scan van de adviespraktijk (fase 1) en een vervolgonderzoek met een kwantitatief en een kwalitatief deel (fase 2)). Het onderzoek...

Werken en leren : De omslag

Deze publicatie vormt de opbrengst van het project ‘leren en werken in beeld’. Het doel van dit project is het bundelen van bestaande
ervaringskennis over krachtige leer(werk) omgevingen voor jongeren met een functiebeperking. Deze publicatie bestaat uit vier delen:

Deel A: terreinverkenning leren en werken Het eerste deel geeft in vogelvlucht een overzicht van de beschikbare kennis over leren en werken. Hierin wordt zowel de...

Noorderpoortcollege: Samen sterk voor werk : Betaalde doorstroombanen in onderwijsondersteunende functies

Het aanbieden van betaalde doorstroombanen in onderwijsondersteunende functies op de eigen school en in doorstroombanen bij organisaties in de regio. Het uitplaatsen van deze leerlingen op betaalde functies. Het betreft leerlingen met een beperking in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL).

Op weg naar werk: Leidraad voor ondersteuning assessment

Assessments in de verschillende fasen van doorstroomtrajecten vanuit het dagactiviteitencentra naar betaald werk. Behandeld worden: uitgangspunten en factoren van doorstroom, de vijf stappen op weg naar werk, instrumenten ter ondersteuning van arbeidsinpassing van cliënten en een samenvatting van de hoofdpunten. In de bijlagen zijn relevante instrumenten genoemd

Re-integratie en herplaatsing van werknemers in het primaire en voortgezet onderwijs die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard

Ook binnen het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) heeft men te maken met een groeiend aantal 35-minners (Mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn). De sociale partners zijn zich hier terdege van bewust en hebben de behoefte geuit om te onderzoeken in welke mate en op welke manier werkgevers en werknemers binnen het PO en VO erin slagen om bij een 35-minbeoordeling herplaatsing of re-integratie tot stand te brengen. Dit onderzoek...

Meer werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking : Betere ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking tussen gemeenten, opvang en UWV

Voor het eerst is in Nederland de situatie van zwerfjongeren met een beperking in kaart gebracht als het gaat om hun arbeidsmogelijkheden. Via een enquete, interviews en deskresearch is nagegaan hoe deze jongeren ondersteund worden en wat hun specifieke problematiek en mogelijkheden zijn. Verder is in een pilot in Utrecht nagegaan of samenwerking tussen UWV, gemeente en opvanginstellingen zodanig vorm gegeven kan worden dat de...

Ontwerpadvies participatie jonggehandicapten

Met dit advies beoogt de SER een integrale zienswijze op het participatievraagstuk van Wajongers en jonggehandicapten te geven en te vertalen in aanbevelingen voor diverse partijen die bij hun participatie betrokken zijn. Deze zienswijze houdt in de kern in dat een sluitende aanpak nodig is voor het bevorderen van de participatie van jongeren met een beperking en Wajongers. In bijlage 4 statische informatie betreffende Wajong gehandicapten

Handboek : Equal 2 Project Jobcomposing ; Jobcomposing werkt voor iedereen

Het handboek Jobcomposer beschrijft de werkzaamheden van de jobcomposer, zijn positie en de benodigde opleidingseisen. De jobcomposer is een nieuwe functie die in het onderwijsveld voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte jongeren ontwikkeld zal worden. Op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt is deze functie bij 3 scholen in het Noorden van het land in een gezamenlijk project ontwikkeld en ingevoerd. De jobcomposer overbrugt die...

Evaluatie van het Maatjesproject van de commissie Het Werkend Perspectief : Onderzoek naar effecten en leerervaringen van een project waarbij jonggehandicapten samen met een manager op pad gaan naar werk

Om jongeren met een arbeidshandicap een werkend perspectief te bieden heeft de Commissie het Werkend Perspectief (CWP) een "Maatjesproject" gestart. Dit project, uitgevoerd door Leads on Demand, heeft als doel de verbetering van de wederzijdse beeldvorming van jonggehandicapten en werkgevers/managers. Gedurende twee jaar dienden 100 jonggehandicapten te worden gekoppeld aan een werkgever (als maatje) en samen met hen ‘op pad te...

Focus op een zelfstandige toekomst: Verbetering van arbeidstoeleiding van jongeren in jeugdzorginstellingen

Het rapport ‘Focus op een zelfstandige toekomst’ van MKB-Nederland en MOgroep Jeugdzorg geeft inzicht in de huidige stand van zaken omtrent arbeidstoeleiding in jeugdzorginstellingen in Nederland. Ook gaat het rapport in op de kenmerken van de doelgroep, ervaringen van jeugdzorginstellingen met arbeidstoeleiding, succes- en faalfactoren en oplossingsrichtingen om arbeidstoeleiding te verbeteren
MOgroep Jeugdzorg en MKB-Nederland...

Jobs First : Een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.; Verslag van een experiment

In dit rapport wordt verslag gedaan van effectonderzoek van een innovatieve interventie Jobs First die specifiek is gecombineerd om de groep moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbaren (naar werk) te activeren. Het betreft in het bijzonder mensen die langdurig werkloos zijn en belemmeringen ondervinden vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. In het algemeen zijn deze door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecategoriseerd als...

Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking : Onderzoek naar leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008

Deze rapportage doet verslag van het project “Evaluatie van experimenten en de projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)”. Het heeft als hoofddoel de lezer een overzicht te geven van de projecten die in het kader van deze subsidieregeling zijn uitgevoerd of nog gaande zijn, alsmede van de leerervaringen en lessen die bij de uitvoering daarvan zijn opgedaan. In de bijlage is een compleet overzicht opgenomen van de 79...

Mallee, Luuk Drs

15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re-integratie- en participatiebeleid, effectiviteit van re-integratie, werking van de re-integratiemarkt, arbeidstoeleiding van Wajongers, werkgeversbenadering en WSW.

MaatWerk First: Vervolgbenchmark work first

Deze vervolgbenchmark analyseert het instrument work first op de terreinen van beleid en uitvoering en biedt het beleidsmakers inzichten over de aanpak en effectiviteit van dit reïntegratieinstrument. Naast de resultaten van de benchmark presenteren we in dit rapport een indicatief beeld van de stand van zaken rond de uitvoering van work first in Nederland anno 2008. Voor het eerst is nu op grote schaal een klantonderzoek toegevoegd aan...

Participatie in uitvoering: Stand van zaken uitvoering participatie zomer 2009

In deze rapportage wordt over de periode zomer 2008 - zomer 2009 verslag gedaan van de verrichtingen van uitvoeringsinstanties binnen het stelsel van werk en inkomen. In de rapportage ligt de nadruk op participatie van mensen die al langere tijd een uitkering ontvangen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onder deze groep verstaat de inspectie mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten, langer dan twee jaar een WW...

Work first werkt: Op weg naar evidence based work first

Met deze publicatie wordt tegemoetgekomen aan de wens inzicht te krijgen in de verschillende aanpakken van work first. Ook met dat leren van elkaar komt het goed: met deze benchmark, die sinds eind 2006 via www.workfirstbenchmark.nl in de lucht is, hebben medewerkers van Sociale Zaken van gemeenten een instrument in handen, waarmee zij systematisch de eigen work first strategie en projecten kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. Ook...

Niet de afkomst maar de toekomst.

De SER geeft in deze publicatie aanbevelingen om de positie van jongeren van allochtone afkomst in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verbeteren.

= Methode Maakwerk: Een handleiding voor het creëren van banen voor mensen met een
verstandelijke beperking =

Routekaart naar werk: Werkdocument 1: Expertmeeting en gesprekken re-integratiebedrijven

Het onderzoeksproject Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden omvat omvat een panelstudie waarbij jongeren langer dan een jaar worden gevolgd. Daarbij zijn er twee expertmeetings met een breed scala aan deskundigen en interviews met directieleden en begeleiders van de re-integratiebedrijven. De expertbijeenkomsten en interviews zijn onder meer bedoeld om beter inzicht te krijgen in de samenstelling van de doelgroep...

Kwalitatief onderzoek niet-participerende jongeren

De overkoepelende vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de specifieke kenmerken en motieven van jongeren die niet werken en geen opleiding volgen. In het onderzoek worden twee groepen onderscheiden. De eerste groep bestaat uit jongeren van 15 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en niet werken, maar die wel willen werken. Bij de tweede groep gaat het om jongeren van 15 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en niet werken en...

Met begeleiding meer werk

Ruim 100 duizend werknemers met een beperking zijn aan het werk via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Een deel van deze mensen is werkzaam in een Wsw-bedrijf, een ander deel werkt, via detachering of met behulp van begeleid werken, bij een gewone werkgever. De inspectie heeft onderzocht welke kansen en belemmeringen er zijn voor mensen met een handicap om aan het werk te gaan, in het bijzonder bij reguliere werkgevers. In de eerste plaats...

Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap

Het advies start met drie hoofdstukken die een beeld schetsen van de groep jongeren met een arbeidshandicap en van de huidige praktijk en van betrokkenen die een rol (kunnen) spelen bij het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidshandicap. De kern van het advies wordt gevormd door de inventarisatie van knelpunten in hoofdstuk 5 en aanbevelingen van de commissie in hoofdstuk 6.

Herstelwerk: Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt

Dit rapport biedt zo een inventarisatie van de inspanningen die plaatsvinden op het voorkomen en verhelpen van voortijdig schoolverlaten waarbij de aanpak gericht is op de jongere zelf. 70 projecten zijn in kaart gebracht. Succesvolle samenwerking is afhankelijk van het gedrag van de betrokken partijen. Er zijn een aantal aanbevelingswaardige gedragspatronen (de do's) en enkele niet aanbevelingswaardige gedragspatronen (de don'ts...

Op zoek naar werkzame bestanddelen: een zoektocht naar de heilige graal

Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, jongeren zonder startkwalificatie, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Aan de hand van een aantal evaluatiestudies op het terrein van de re-integratie wordt onderzocht hoe wordt geëvalueerd en welke resultaten deze studies...

De arbeidsmarkt op!: Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van PRO en REC-leerlingen

In de provincies Groningen en Drenthe worden vanaf 1989 de projecten Symbiose en Opslag uitgevoerd. Dit zijn projecten die als doel hebben jongeren met een licht verstandelijke handicap met behulp van een aangepaste erkende beroepsopleiding een goede kans te bieden op een plek op de arbeidsmarkt. De projecten worden aangeboden door een samenwerking tussen Pro-Rec scholen (scholen voor moeilijklerende jongeren c.q. jongeren met een licht...

Het Doel bereikt?: Rapportage betreffende de eerste resultaten van het DOELproject

Van de Stichting Reclassering Nederland te Den-Bosch kwam de vraag om een onderzoek te doen naar de resultaten van de pilot van het DOEL-project. DOEL staat voor Door Ondernemen Ervarend Leren. Door te gaan werken bij een ondernemer krijgen jongeren de kans hun leven te veranderen en uit de gevangenis te blijven. Verwacht wordt dat de resultaten van het onderzoek naar de pilot (periode maart 1998-januari 1999) aanwijzingen kunnen geven op welke...

Goed werknemerschap: schoolverlaters Pro en VSO

Met dit rapport wordt aandacht gevraagd voor de jaarlijks ongeveer 1.500 schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Noord-Brabant. Hoewel er nauwelijks gegevens over worden verzameld, zijn er aanwijzingen dat deze groep meer dan gemiddeld risico loopt vroeger of later in de problemen te raken. Zo is een vervolgopleiding vaak niet voldoende afgestemd op hun specifieke kenmerken. Of ze kunnen geen werk vinden of...

Arbeidstoeleiding binnen het VSO onderwijs: Resultaten van een inventarisatie onder scholen

Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend onderzoek op het terrein van arbeidstoeleiding van schoolverlaters. Het is ondoenlijk en ook niet de opzet van het onderzoek om een uitputtende inventarisatie te geven. Het onderzoek dient op hoofdlijnen een beeld te geven van uitvoeringspraktijk: wat zijn de belangrijkste uitvoeringsmodellen (of uitvoeringsvarianten)? 

Diagnose bij re-integratie: Analyse en aanbevelingen

De Raad voor Werk en Inkomen formuleert in dit advies, gericht aan gemeenten en UWV, een aantal aanbevelingen om de selectie van clienten en de inzet van diagnose binnen het re-integratieproces te verbeteren. De focus betreft het traject van entree van de clienten in de keten van werk en inkomen tot het opstellen van een werkplan (UWV) of trajectplan (gemeenten). Het plan beschrijft het doel van de re-integratie en de te nemen stappen (de in...

Reichrath, Enid Drs

Hoe kun je organisaties en instellingen ondersteunen om ervoor te zorgen dat jongeren met beperkingen met succes onderwijs kunnen volgen, afmaken en een passende baan kunnen vinden? Via (onderzoeks)projecten, advies en begeleiding hoop ik bij te dragen aan het benutten van kansen, keuzes en talenten die leiden tot dit succes. Centraal staan de situaties en ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de jongeren zelf.
Voorbeelden:

Prins, Rienk Dr

Edelaar, Michel Drs

Landelijk coördinator voor arbeidsrevalidatie netwerk, genaamd Vroege Interventie. Als coördinator goed op de hoogte van de ontwikkelingen van arbeid gerelateerde revalidatie. Tevens een uitgebreid netwerk van collegae op gebied van arbeid en revalidatie om jongeren met deze problematiek te kunnen doorverwijzen.

Pligt, Maureen van der

Opzetten en uitvoeren leer-werktrajecten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van gedragsproblematisch tot verstandelijk beperkt en psychiatrische jongeren.Van vliegtuigschoonmaak tot werken op een kinderboerderij. Veel ervaring met fondsenwerving, subsidieaanvragen en politieke lobby. Opzetten eigen re-integratiebedrijf zonder winstoogmerk

Kerkhofs, Jack

Arbeidsdeskundige expertise, Projectmanagement expertise, Organisatie & Management expertise, Verandermanagement expertise, Sociale Wetgeving expertise allemaal op het gebied en/of werkveld jongeren, handicap en werk.

Saalbrink, Rosa

Deskundigheid en ervaring m.b.t.
- Mensen/jongeren met een functiebeperking, handicap, chronische ziekte en/of leerbeperking in relatie tot MBO opleiding, stage en werk
- Wet- en regelgeving m.b.t. doelgroep, BPV en werk
- Aanpassingen, voorzieningen en hoe deze aan te vragen
- LGF: bv. implementatie LGF in ROC middels stroomschema; advies CvI; onderwijskundige rapporten
- Ontwikkelingen Passend Onderwijs en MBO
- Verspreiding...

Waveren, Cor van

Deskundigheid en ervaring m.b.t. jongeren met een beperking, chronische ziekte of leerstoornis in Mbo: aanmelding, intake, onderwijs, aanpassingen, stages, toetsing en examinering, regelgeving, regionale netwerken, zorg advies teams, enz

Emma at work

Emma at Work is een non-profit uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.

RBO Groningen: Assessment meervoudige handicap : Een nieuwe methodiek voor leerlingen van REC en PrO

Het bestaande assessment wordt onderzocht op mogelijke verbeteringen. Rekening houdend met de aanbevelingen en wensen van betrokken partijen wordt een nieuwe assessmentmethodiek ontwikkeld. Deze kan worden toegepast op zowel motorische, visuele als auditieve handicaps. Het assessment kent meerdere onderdelen: (revalidatie)geneeskundig onderzoek, beroepskeuze-onderzoek en onderzoek naar vaardigheden en belastbaarheid. Diverse expertises op het...

ZetNet MediaWerk: Cross-Learning : Leren van en met elkaar

Studenten, zonder beperking, van de opleidingen Media Design MBO niveau 3 en Secretarieel niveau 3 van ROC Nijmegen, zijn buddy’s voor leerlingen met een beperking. De jongeren leren van elkaar tijdens de uitvoering van de opdrachten. De opdrachten worden extern bij bedrijven uitgevoerd. De deelnemers hebben een individuele leerroute op maat. In totaal kunnen 9 deelnemers en 9 buddy’s gelijktijdig deelnemen. Er is een flexibele in- en...

De zorgboederij

Site met informatie over zorgboerderijen. Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagtaak vinden.

DRIVE - om MBO+ Wajongeren te werven

Doelstelling van het project DRIVE is het in kaart brengen van succesfactoren en het ontwikkelen van een nieuwe benaderingswijze om actieve, hoger opgeleide (MBO+) Wajongeren te werven voor werkgerelateerde projecten. De opgedane kennis dient te worden overgedragen naar belangstellende instanties en professionals. 

Aan de slag : Activiteiten en tips om jongeren met een functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding

De beschreven activiteiten zijn gegroepeerd in een aantal thema’s die binnen de begeleiding aan bod dienen te komen. Dit zijn: 1. Wat wil ik?, 2. Wat kan ik? 3. Hoe vind ik een baan of stage? 4. Solliciteren: hoe doe je dat?. In de eerste twee hoofdstukken staat de oriëntatie van de jongere op dromen, wensen en mogelijkheden centraal. Deze hoofdstukken worden afgerond door een samenvatting in de vorm van een statement.. In het bestand ‘Aan...

Stichting Global Start: Werktoeleiding ZMLK-jongeren : Werken volgens de re-integratiedriehoek

Global Start beschikt over winkels en kringloopwinkels. De jongeren zullen werkervaring opdoen in de winkel voor recycling van computers. In deze omgeving werken ook mensen zonder handicap. De begeleidingsmethodiek bestaat uit 3 pijlers die samen de re-integratiedriehoek vormen. Dit zijn werk, lichaamsbeweging en educatie. De begeleiding wordt verzorgd door meerdere personen waaronder een jobcoach, een sportinstructeur, een werkbegeleider en...

Wajong Innovatie Project

Het ontwikkelen van de methodiek “voorwaardenscheppende context” om jongeren met psychosociale en psychiatrische problemen te begeleiden op weg naar de arbeidsmarkt. De methodiek toetsen in de praktijk en bijstellen. Jongeren worden opgeleid in het eigen houtbewerkingsbedrijf. Dit gebeurt aan de hand van de methodiek van de “voorwaardenscheppende context”. De methodiek wordt tijdens het project verder ontwikkeld. De...

LCR - Landelijke Clientenraad

De Landelijke Cliëntenraad is, na de invoering van de nieuwe Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) op 1 januari 2002, een overlegorgaan voor cliënten. 

Suus & Co

Bedrijfscoaching is altijd gericht op je functioneren op werkgebied. 

De Windroos

De Windroos biedt jongeren, na een behandeling voor psychische klachten, een voorbereidende fase die gericht leidt naar opleiding en werk. 

Regioplan

Regioplan Beleidsonderzoek is een landelijk opererend bureau, gespecialiseerd in sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en -advies. 

Netwerkkringen

De stichting Worden Wie We Zijn (WWWZ) stimuleert samenwerking en communicatie tussen werkgevers, onderwijs- en zorginstellingen. Het doel is om mensen met een psychische beperking betere mogelijkheden te bieden om zich via (leerwerk)trajecten te ontwikkelen, hun vaardigheden te vergroten, een diploma te behalen en passend werk te vinden. WWWZ is een open netwerkverband dat eind 2006 is opgericht. De organisatie bestaat uit drie kringen en een...

ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten

In dit project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. In de uitstroom is de deelnemer zover getraind dat hij/zij individueel verder kan gaan en de stap naar arbeid kan maken. Deelnemers stromenT vanuit detentie door naar het Arbeids Training Centrum (ATC). De deelnemers worden in groepsverband getraind en begeleid naar arbeid. In het trainingsproject wordt gebruik gemaakt van de...

Re-integratiemethodiek mensen met autisme

Het ontwikkelen en beproeven van een nieuwe methode voor re-integratie van jonggehandicapten met autisme naar betaald werk. Dit door een pilot op te zetten gericht op toeleiding naar arbeid die tevens inzicht geeft in de kritische succesfactoren. Er worden kandidaten geworven. Deze kandidaten moeten interesse hebben maar ook de mogelijkheid om te werken in het testvak. Vervolgens worden de kandidaten opgeleid tot softwaretesters. Na de...

Maatjesproject

In dit project gaan jongeren met een handicap (17-30 jaar) samen met een werkgever of leidinggevende op zoek naar een baan. Maatjesproject is afgerond.

LIESA

LIESA leverde een bijdrage aan het goed voorbereiden van leerlingen in het speciaal onderwijs op arbeid. Ook zette LIESA zich in voor schoolverlaters de overgang van onderwijs naar arbeid verbeteren. 

Methodiekontwikkeling ASS

Het ontwikkelen van een methodiek om jongeren van 16 tot 21 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), naar de arbeidsmarkt toe te leiden. De kennis via eindproducten beschikbaar stellen aan andere (onderwijs-)instellingen.

PrO-werk: arbeidsintegratie leerlingen Horizon College

Experimenteren met de inzet van de kennis en kunde van het ROC om de periode van schoolverlaten optimaal te benutten voor arbeidsintegratie. Inzicht verkrijgen in de effecten van de inzet en in de voorwaarden waaronder het ROC deze inzet kan optimaliseren.

De Stijgbeugel - een bedrijf waar mensen met psychische stoornissen werken met paarden

Werken met paarden is uitermate geschikt voor deze jongeren en zal daarnaast een positieve invloed hebben op de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen. Een locatie met paarden is echter een dure aangelegenheid, de Kapstok kan dit niet zelf financieren. Daarom is er een samenwerking ontstaan met een particulier bedrijf, de familie Zwienenberg te Markelo. 

Loopbaanavontuur

Loopbaanbegeleiding en workshops voor hoogbegaafden.

Training, Lezing & Coaching: Wijzer werken : Naar werk via ontwikkeling, bemiddeling & ondersteuning

Wijzer werken biedt diensten aan voor werkgevers en werkzoekenden. De kandidaten worden geworven via diverse netwerken, organisaties en relevante media. Zij kunnen trainingen volgen en krijgen coaching. Het aanbod is gericht op de overgang naar werk, persoonlijk inzicht en communicatie. Het project bemiddelt bij matching en verzorgt ondersteuning bij plaatsing zowel aan de kandidaat als de werkgever. Na plaatsing is coaching on the job...

ReQuest/Vrijbaan

 Request/VrijBaan is ontwikkeld uit een samenwerking tussen REQUEST, Re-integration Quality & Empowerment Stimulation met een gmeenschappelijke visie op een empowerende omgeving voor cliënten. 

RBO Groningen: Basis AgroGroene Ruimte : Werken in de agrarische sector

Na een intake volgt een assessment, competentietest en/of gedragsanalyse. De werkgever selecteert een werknemer. Het scholingstraject wordt afgestemd op de deelnemer en de wensen van de werkgever. Er wordt bemiddeld in de agrarische sector, groenvoorziening, glastuinbouw, akkerbouw en vleesindustrie in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Plaatsing bij de werkgever is voor de duur van minimaal 6 maanden voor 20 uur per week. De...

Sluitende aanpak Wajong 2007

Het organiseren van een sluitende aanpak voor jongeren met een niet-verstandelijke handicap, waaronder de groep (potentiële) Wajongeren met psychische klachten, lichamelijke klachten, auditieve beperkingen en visuele beperkingen. Via deze weg bijdragen aan vergroting van de arbeidsparticipatie en verkleining van de instroom in de Wajong. Dit project is in 2005 gestart. In 2007 is het met een jaar verlengd. De projectinhoud is na de...

Hobbels en Kruiwagens : Knelpunten en succesfactoren bij de overgang van school naar werk door Wajongers : Eindrapport

Deze rapportage bevat de uitkomsten van een kwalitatief onderzoek naar de knelpunten en succesfactoren in de overgang van school naar werk onder de groep jongeren met gedrags- en leerproblemen en psychische stoornissen.

Refrisk

Refrisk B.V. is een landelijke jobcoachorganisatie voor mensen met een structurele functiebeperking. Functiebeperkingen kunnen zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk zijn. 

Samen Kijken Samen Werken

Samen Kijken Samen Werken is het handvat en de rode draad voor een gesprek of overleg tussen bijvoorbeeld leerling en mentor, ouders en school, of school en externe partij (UWV, gemeente, CWI), om: - samen te toetsen wat is waargenomen, - samen in een profielschets concreet te maken, wat dat betekent. 

UWV Alkmaar: De plaatsingscheque : Simpeler kan het niet

UWV Alkmaar informeert de betrokken scholen over de stimuleringsregeling. In de uitvoeringsfase vragen scholen, volgens een soepele regeling en heldere criteria, plaatsingscheques aan voor uitgeplaatste leerlingen. UWV Alkmaar voert de tijdelijke regeling uit en houdt de resultaten bij. In de eindfase wordt een evaluatierapport opgesteld met zowel het kwantitatieve aspect als het kwalitatieve aspect.

Stichting Koraal Groep

Stichting Koraal Groep werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale beperking of belemmering en biedt ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding. 

Startfoundation - steunt meer dan 100 projecten

Stichting Start Foundation wil mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen, helpen.

Eindrapportage project: Bevordering arbeidsintegratie van jong(arbeids)gehandicapte leerlingen van het Horizon College

Bij de uitvoering van dit project is geëxperimenteerd met de uitvoering van arbeidstoeleidingsactiviteiten door medewerkers van een ROC. Gebleken is dat door de inzet van een direct bij de leerling betrokken professional leerlingen succesvol naar werk toe kunnen worden geleid waardoor de laatste fase van initieel onderwijs (ingeval van BOL) optimaal benut kan worden om met werk de opleiding te verlaten. Ook voor BBL-ers zonder werk bleek...

Buro Obol

Buro Obol is sinds 1997 actief in het begeleiden van mensen met een visuele handicap naar werk. Obol werkt met groepen visueel gehandicapten, maar geeft ook individuele begeleiding. 

Ambitie

Ambitie is een organisatie die mensen met een beperking begeleidt bij het vinden en behouden van (on)betaald werk . Ambitie werkt voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Brand New Day

In het project Brand New Day deden 8 jonggehandicapten gedurende 6 maanden werkervaring op in een zelfgekozen organisatie. Dit was het doel van het project en nevendoel was bedrijven positieve ervaringen laten opdoen met jonggehandicapten en hen stimuleren om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Er werd een comité van aanbeveling opgericht bestaande uit 6 tot 8 kopstukken uit het bedrijfsleven. Zij zetten zich in voor bekendheid...

STOOL - oprichting transfer- en expertisecentrum

Dit centrum biedt jongeren vanaf 15 jaar (die moeilijk plaatsbaar zijn) een vloeiende overgang van school naar duurzaam werk. Het transfer- en expertisecentrum kiest voor een integrale aanpak die gericht is op de balans tussen mens, scholing, zorg, vrije tijd, werk en inkomen. Het aanbod is afgestemd op de hulpvraag. Dit gebeurt vanuit de visie dat jongeren nieuwe uitdagingen aangaan als er kansen worden gecreëerd en de belemmeringen worden...

Beleggen in ontwikkeling en groei

MW talentenbeurs is een netwerkbureau gericht op arbeid. De organisatie werkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit project wordt directe betrokkenheid van werkgevers in het toeleidingstraject geïntegreerd. De jongere maakt hiervoor in samenwerking met zijn coach een portfolio, waarin zijn talenten, wensen en prestaties staan beschreven. Samen met de coach werft hij vervolgens maximaal 10 bedrijven of privé...

De Hoenderloo Groep

De Hoenderloo Groep is een organisatie voor 24-uurs zorg aan jongeren met complexe gedragsproblemen. 

De Kapstok Leerwerkprojecten: MOTA : Arbeidstoeleiding voor leerlingen van Het Mozaïek

De Kapstok verzorgt de arbeidsmarktgerichte leerweg voor moeilijk bemiddelbare jongeren van 16 jaar en ouder. Binnen dit onderdeel wordt een arbeidstoeleidingstraject ontwikkeld voor jongeren met een psychiatrische stoornis, in het bijzonder een stoornis in het autistisch spectrum. Dit zogenaamde MOTA-traject kent als onderdelen: bewustwording, gewenste toekomst, plan maken, actie en evaluatie. Het is gebaseerd op de uitgangspunten van de...

Work@work

Ontwikkeling handboekje Arbeidsintegratie “Praktijk Werkt” ; Een individueel ontwikkelingsplan voor arbeidsintegratie ; Monitor arbeidsmarkt ; Regiocoordinatoren en regiomanagement

Wesselinggroep

Wesseling groep is een arbeids-integratiebedrijf en een landelijk opererend bureau voor bedrijfsmatige werkgelegenheid-projecten. de organisatie richt zich op activering van minder plaatsbare werkzoekenden en het creëren van werkgelegenheid en nieuwe economische dragers. praktisch ingesteld, doelgericht en met oog voor een positief resultaat.

Stichting Nieuwe Werkvormen Amsterdam - SNWA

De SNWA heeft als doelstelling arbeidstoeleiding bestemd voor de doelgroep van mensen met een psychosociale of psychiatrische achtergrond. 

Boogh

Boogh is specialist in het organiseren van activiteiten en arbeid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap.

Werken in Opdracht

Het ontwikkelen en uitvoeren van een businessmodel waarin jongeren met een functionele beperking gedetacheerd worden voor het verrichten van werkzaamheden. Bestaande belemmeringen om te werken worden weggenomen. Er is ruimte om te experimenteren met inkomsten uit werk naast de uitkering of het uitkeringsrecht. In de aanloop van de pilot wordt informatie voor de doelgroep ontwikkeld. Jongeren kunnen hiermee een weloverwogen keuze maken om werk...

PSW

PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt met een duidelijke doelstelling: we willen mensen in een kwetsbare positie aan het werk krijgen én houden. 

SteenGoed - werk voor mensen uit de GGZ

SteenGoed is een Amsterdams keramiekbedrijf dat met steun van Start Foundation is opgezet om werkgelegenheid te creëren voor mensen vanuit de GGZ. 

Startfoundation

Stichting Start Foundation wil mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen, helpen. Het gaat hierbij om onder meer vroegtijdig schoolverlaters, gehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en (ex-) psychiatrische patiënten.

Blik op werk

Bij stichting Blik op Werk vindt u informatie over de kwaliteit van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. 

FIX-IT

Doelstelling van het project is het verkennen van de haalbaarheid van de nieuwe bedrijfsformule en het startklaar maken van FIX-IT. Werkbemiddelingsbureau FIX-IT realiseert na de start werkgelegenheid voor jongeren die als gevolg van lichamelijke of psychische problematiek een wisselende arbeidsbelasting hebben. Het project start in Barendrecht en de regio Drechtsteden. De voorbereidingsfase is uitgewerkt in een 100-dagenplan: de...

Meerwerk

Dit project begeleidt jongeren/schoolverlaters met een MLK-indicatie tussen de 16 en 23 jaar naar werk. De jongeren worden intensief begeleid. Veel jongeren slagen bij het vinden en behouden van een baan. Meerwerk is een project van re-integratiebedrijf Mind at Work.

Vilans, Werk en handicap

Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken, betaald of op andere basis. 

IRO info

De iro-info.nl site heeft als doel:

Vangrail

Centraal in dit project staat de arbeidstoeleiding van mensen met een licht verstandelijke handicap en een ernstige gedragsafwijking. Project Vangrail is een project van het NIZW en de drie begeleidingsorganisaties Jobstap, Sterk in Werk en Rozij-werk.

Het Eigen Initiatief Model (EIM

Het Eigen Initiatief Model (EIM) stimuleert verstandelijk gehandicapten om zelf na te denken over de dagelijkse praktijk. Het is een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders, onderwijzers en familie. Op de site staan meer interessante publicaties over arbeidstoeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Cedris

Brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven in Nederland.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. 

Wijzer Werken

Wijzer Werken vormt de brug tussen de student of pas afgestudeerde hbo'er of academicus met een handicap én het bedrijfsleven. De behoeften van beide partijen vormen het uitgangspunt, zodat aan beide kanten gewerkt wordt. 

Koninklijke Auris Groep

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal in een breed perspectief: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

ATC

ATC Arbeidstoeleiding & Coaching is een bedrijf met expertise en faciliteiten waarin jongeren die dreigen vast te lopen, nieuwe kansen worden geboden voor een plek op de arbeidsmarkt of een aanvullende opleiding.

Prins Heerlijk

In Tilburg is er nog geen bedrijf waar jongeren met een functiebeperking of handicap kunnen leren en werken in de horeca in het centrum, midden tussen de winkels, kantoren en andere horecabedrijven. In een gewoon bedrijf, met ook een speciale doelstelling. Er is dringend behoefte aan opleidings- en leerwerkplekken voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking op dit gebied. Deze jongeren hebben meestal een Wajong uitkering en hebben een...

Baanwijs: Leerwerkbedrijf Kasteel Baexem : Werken en leren op een landgoed

Beschrijving van twee leerwerkprojecten die zijn gehuisvest in en om het zeventiende-eeuwse Kasteel Baexem. Hiertoe wordt aan de bestaande restaurantkeuken een ‘oefenkeuken’ gebouwd. Eén project is gericht op groenrecycling en landschapsbeheer. Het andere richt zich op de horeca. De projecten bieden ieder plaats aan zeven leerlingen. Via de methodiek arbeidsmarktgerichte leerweg kunnen zij zich kwalificeren voor beroepen in...

Het Roessingh: Jobcomposing

De Jobcomposer is verbonden aan de school en functioneert als brug naar de arbeidsmarkt. Hij versterkt en onderhoudt netwerken op de arbeidsmarkt. Daarnaast creëert hij in bedrijven functies op maat voor de doelgroep. De Jobcomposer wordt in het project opgeleid. Er worden 30 jongeren in het traject opgenomen. Via websites en folders worden andere scholen geïnformeerd over het project.