Modern medewerkersonderzoek laat medewerkers zelf aan het roer

Wat we vanuit SKB steeds meer zien is dat teams en diverse stakeholders binnen de organisatie zélf aan de slag willen om verbeteringen door te voeren. In dit artikel lees hoe je dit goed kunt doen, inclusief praktische tips.

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; cursusboek werknemers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

Eigenwerkwijzer, informatie voor werkgevers

U hebt een of meerdere medewerkers in dienst met gezondheidsbeperkingen. Niet iedere medewerker met een beperking verzuimt. Soms is het voor een werknemer lastig te bepalen waar zijn mogelijkheden liggen. En om met die mogelijkheden ook nog eens zo duurzaam mogelijk het werk te doen kan een lange zoektocht zijn.

Eigenwerkwijzer, informatie voor werknemers

U bent aan het werk of bent op zoek naar (passend) werk. U heeft gezondheidsbeperkingen. Dan is het soms lastig om precies te weten hoe u uw werk kunt doen. Om daarachter te komen is de EigenWerkWijzer ontwikkeld. Werk vinden en werk behouden is een grote uitdaging als u een beperking heeft.

Huis van werkvermogen

Om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid, moet men weten welke factoren daarop van invloed zijn. Op basis van het 'Huis van Werkvermogen' zijn deze factoren in kaart te brengen. U krijgt inzicht in het huidige werkvermogen. Het werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen. Het werkvermogen is een goede voorspeller van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook is er een relatie tussen...

Company Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Company Radar - informatie voor werkgevers

Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen.

Company Radar - informatie voor werknemers

Nadat de vragenlijst van de Personal Radar door u en uw collega’s is ingevuld komt daar een groepsrapportage uit. Deze bevat nooit persoonlijke informatie. Wel laat ze de gemiddelde scores zien.

Personal Radar - informatie voor werknemers

De Personal Radar is een vragenlijst die uw werkvermogen en uw werkplezier meet. Uw werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijke in staat bent om uw huidige werk te kunnen doen. Uw werkplezier is de mate van welzijn op uw werk. Werkvermogen en werkplezier kun je meten. Dat doet de Personal Radar. Werkgevers willen graag weten hoe het met uw werkvermogen en werkplezier is gesteld van hun medewerkers. Ze vinden het belangrijk dat...

Personal Radar - informatie voor werkgevers

werk kan doen, nu en in de toekomst.

Personal Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Werkscan-informatie voor professionals

De Werkscan is een gevalideerde methode die u helpt om duurzame inzetbaarheid bij uw klanten handen en voeten te geven. Want duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klant. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen moet hij zorgen voor een optimaal operationeel proces. Uw klant is gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit. Uw klant zoekt hierbij ondersteuning. Soms voor specifieke groepen medewerkers, soms...

Werkscan-informatie voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Ook de steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en uw medewerkers. Tegelijk vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

Workability Index- informatie voor professionals

U bent op zoek naar een gevalideerde methodiek die u helpt om duurzame inzetbaarheid vorm te geven en te implementeren bij uw klanten. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klanten. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen streven zij naar een optimaal operationeel proces. Uw klanten zijn gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit en zoeken daarbij ondersteuning. Soms voor specifieke medewerkers, soms voor...

Workability Index -informatie voor werknemers

Uw werkgever gaat aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Hij wil graag dat zijn medewerkers zo gezond en lang mogelijk hun werk kunnen doen. Immers, we moeten met zijn allen langer doorwerken voordat we met pensioen kunnen.

Praatplaat werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk in staat is zijn huidige werk te kunnen doen. Het helpt u om in gesprek te komen over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het laat niet alleen zien uit welke verdiepingen het Huis bestaat maar brengt ook de omgeving in kaart. Zo kunt u samen nalopen wat relevant is voor de situatie van uw cliënt en samen kijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden benoemd en opgelost.

Eigenwerkwijzer

De EigenWerkWijzer is voor mensen met een arbeidsbeperking die hun mogelijkheden zo volledig mogelijk willen benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen. De methode is inzetbaar voor mensen die reeds werken of bezig zijn aan een terugkeer naar hun werk na ziekte. Ook als zij bezig zijn aan re-integratie in het tweede of derde spoor.

Informatiebrochure: duurzame inzetbaarheid en de Workability Index vanuit werknemersperspectief

Mark Droogers, bedrijfsarts bij ZeneZ, ontwikkelde een bouwplaat van een huis van werkvermogen als format voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Duurzame inzetbaarheid komt pas echt tot leven tijdens een dialoog.

Bouwplaat huis van werkvermogen

Mark Droogers, bedrijfsarts bij ZeneZ, ontwikkelde een bouwplaat van een huis van werkvermogen als format voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Duurzame inzetbaarheid komt pas echt tot leven tijdens een dialoog.

Kaartspel hoe sterk staat jouw huis van werkvermogen?

Het Werkvermogenspel ‘Hoe sterk staat jouw huis?’ wil werkenden informeren over het begrip werkvermogen. Werkvermogen is de mate waarin iemand zijn eigen werk kan doen, zowel lichamelijk als geestelijk, nu en in de toekomst. Na afloop van het spel kan de vraag 'hoe sterk staat jouw huis' beantwoord worden.

18 jaar! En dan?: Checklist voor jongvolwassenen met een beperking

In deze checklist kun je zien wat er allemaal geregeld moet worden als je 18 jaar wordt en een beperking hebt of wat je opeens allemaal mag als je 18 jaar bent. De checklist is opgedeeld in zogenaamde 'weetjes' en het 'informatiepakket'. Bij de weetjes kun je onderwerpen vinden die gewoon handig zijn om te weten, maar waar je niet direct iets mee moet doen. Bij het informatiepakket vind je dingen waar je direct mee aan de slag moet als je 18...

Checklist: Balans in Beeld

De handreiking met bijbehorende checklist is ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een LVB. Hiermee worden zowel professionals (leerkracht, gezinsvoogd, groepsleider) als ouders bedoeld. Voor de leesbaarheid wordt in deze checklist gesproken van 'hij' en 'zijn', maar daar kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden. Je vult de checklist in per jongere en kunt dit op meerdere momenten herhalen. De handreiking...

Scan Werkvermogen Werkzoekenden: Ontwikkeling en handreiking

De meerwaarde van de Scan Werkvermogen Werkzoekenden is dat de arbeidsdeskundige in één keer een compleet beeld krijgt van een cliënt. De Scan voorkomt dat onderwerpen worden overgeslagen. Daarnaast maakt het instrument de blik van de arbeidsdeskundige objectief en neutraal. De Scan werkt bovendien activerend en motiverend; de cliënt analyseert zelf waar de crux zit. Ook de arbeidsdeskundigen die de Scan toepasten in de...

Checklist schoolkeuze voor ouders

Deze checklist is opgesteld voor en door ouders met als doel ouders van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften handvatten te bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor
voortgezet onderwijs. 

Samen aan het werk voor werkzoekenden

In de regio's moet samenwerking tussen UWV en gemeenten gestalte krijgen. Dat brengt veel nieuwe kansen met zich mee. Het creëert ruimte voor de professional om zich met passie voor de werkgever en werkzoekende in te zetten. Uitgangspunt: De werkgever is de klant. Om deze door ICT gefaciliteerde dienstverlening, zowel naar werkzoekenden als voor werkgevers, op een juiste manier vorm te geven, is het nodig om af te stemmen, in de...

Naar dezelfde loonwaarde?: Een vervolgonderzoek naar de vergelijkbaarheid van loonwaardemethoden; Eindrapport

Loonwaarde en loonwaardebepaling staan volop in de (politieke) belangstelling. Werknemers met arbeidsbeperkingen moeten – ook wanneer zij niet in staat zijn zelfstandig het volledige wettelij minimumloon te verdienen – in toenemende mate aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat betekent dat werkgevers gecompenseerd moeten worden voor dat deel dat deze werknemers verminderd productief zijn: een werkgever zal in beginsel immers alleen willen...

Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: Verkennend onderzoek naar instrumenten voor intake en de kans op participatiesucces

Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met daaraan gekoppeld een traject gericht op participatie, hetgeen zich zou moeten vertalen in een stijging op de participatieladder. De intakeprocedure is ontwikkeld in samenwerking met Van Hooff Arbeidskundig Advies en wordt geëvalueerd op doelmatigheid en effecten. Om de resultaten in...

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO

Om de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te bevorderen heeft TNO samen met bedrijven en SIRN de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. De PSO meet de sociale bijdragen van bedrijven en organisaties en maakt deze zichtbaar. 

Mentale Participatie Coaching, MPC

Werk verkrijgen en aan de slag blijven met mentale of gedragsproblemen. Dat is de opdracht bij de inzet van Mentale Participatie Coaching, kortweg MPC. Leren werken met de problemen die er zijn, ze niet uit de weg gaan en collega's en leidinggevenden als buddy betrekken. De gehanteerde methodiek is gebaseerd op empowerment door casemanagement. 

Goed bespiegeld, beter begeleid! De rol van grondhoudingen in re-integratiebegeleiding en de vertaling ervan in het reflectie-instrument 'MIRROR'

Met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden is in kaart gebracht hoe reintegratieprofessionals in de praktijk precies te werk gaan bij het vaststellen van wat adequate re-integratiebegeleiding is voor een bepaalde cliënt. Ondanks het feit dat de meeste professionals met gedrevenheid en toewijding hun werk doen, blijkt dat er weinig overeenstemming bestaat over wat goede re-integratiebegeleiding is en wat geëigende methoden zijn...

Patiëntenorganisaties en werk(behoud): Inventarisatie van activiteiten, instrumenten en ambities van patiëntenorganisaties

Voorliggend rapport behelst een inventariserend onderzoek naar de activiteiten, instrumenten en ambities bij patiëntenorganisaties rond de ondersteuning van hun achterban bij werk (behoud) en andere werkgerelateerde vragen en problemen. Het verkregen overzicht is aangevuld met behoeften van patiëntenorganisaties, mogelijkheden voor samenwerking rond instrumenten en de visie op financiële borging van instrumenten. Er is duidelijk...

Needs Assessment: van ouders van kinderen en jongeren

In dit Needs Assessment wordt de behoefte aan informatie en ondersteuning geschetst van ouders van kindeneren of jongeren met beperkingen of chronische aandoeningen (kinderen en jongeren+). Om inzicht in deze behoeften te krijgen zijn gesprekken gevoerd met vijf organisaties van ouders van kinderen en jongeren+. Daarnaast zijn met het NSGK twee bijeenkomsten met ouders van kinderen en jongeren+ gehouden en is er gezocht in (onderzoeks...

Informele zorg in bedrijf: Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

'Informele zorg in bedrijf'! Voor velen is dit geen vreemd idee. Steeds meer bedrijven zetten zich maatschappelijk in voor de ander en zoeken de samenwerking op met informele zorgorganisaties. Omdat het er toe doet! Met elkaar zorgen we voor de inzet van meer vrijwilligers, buddy's, maatjes, thuishulp, burenhulp en mantelzorgondersteuning. Bedrijven zien steeds meer de link tussen een gezonde informele zorgsector en een gezond...

Stepping Stones Triple P: Opvoedhulp voor ouders van kinderen met een beperking; Evaluatie van een pilot studie

Van maart 2008 tot juli 2010 is een pilot uitgevoerd naar interventie Stepping Stones Triple P. Dit is een interventie van 10 sessies dat individueel is aangeboden aan ouders van kinderen met een beperking. De effectiviteit en implementeerbaarheid van de Stepping Stones interventie is bestudeerd met als doel een onderbouwd advies uit te kunnen brengen betreffende de voortzetting van de interventie in Nederland. We hebben onderzocht of de...

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten

Social return bij inkoop is het maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken voor doelgroepen bij inkoop van diensten, werken en levering. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld jongeren met een beperking of langdurig werklozen, maar ook stagiairs van beroepsopleidingen. Soms wordt social return vrijer ingevuld, zoals afspraken maken over het leveren van een bijdrage aan bepaalde maatschappelijke doelen...

STOP 4-7 Nederland: Resultaten 2009-2010

STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen en hun opvoeders. De ouders missen de opvoedingscompetenties om met het kind om te gaan en ervaren een hoge opvoedingslast. STOP4-7 is een multimodale interventie, wat wil zeggen dat zowel het kind, zijn of haar ouders en de leerkracht en eventueel pedagogisch medewerker van het kind een training krijgen. Deze benadering is gebaseerd op de sociaal-leertheoretische inzichten...

Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course

Centraal in deze thesis staat de evaluatie van de cliëntgestuurde cursus 'Herstellen doe je zelf.' Het centrale doel is de evaluatie van de uitvoerbaarheid van de cursus, en van de effecten van de cursus op het herstel van de deelnemers; mensen met ernstige psychische beperkingen. Om het herstel van de deelnemers aan de cursus te kunnen vergelijken met het herstel van mensen die op de wachtlijst stonden, is een gerandomiseerd...

Participatiehuis

In Participatiehuis kunnen alle burgers voor wie de afstand naar werk nog te groot is gebruik maken van een gestructureerde aanpak op het gebied van participatie, en daarmee deelnemen aan projecten in de samenleving. 

SZeebra

SZeebra is het pakket voor diagnose, begeleiding en bemiddeling inclusief loonwaardemeting en  is toegesneden op mensen die een beroep doen op de sociale zekerheid (met name de regelingen WSW, WIJ, WWB, WAJONG en WMO). 

Met Kompas koersen naar eigen kracht

Met 'Kompas Koersen Naar Eigen Kracht gaat uit van de hypothese dat (een deel van) het' granieten bestand te activeren is. 

Handreiking interventies kwetsbare jongeren: Eindrapport

Professionals die werken met kwetsbare jongeren hebben herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in goede methodieken en beproefde interventies. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Jeugd en Gezin, Research voor Beleid en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd deze handreiking op te stellen. Deze handreiking bevat ten eerste een aantal concrete interventies in de vorm van...

Arbocatalogus: Sector Sociale Werkvoorziening; Deel Fysieke Belasting

In 2007 ontstond binnen de sector Sociale Werkvoorziening draagvlak voor het ontwikkelen van een algemene Arbocatalogus Sociale Werkvoorziening. Deze deelcatalogus behandelt het onderwerp fysieke belasting. De Arbocatalogus SW is opgezet voor SW medewerkers en leidinggevenden uit de sector. In de catalogus wordt vooral ingegaan op de het wettelijk kader, de doelvoorschriften, de procesnormen, de aanpak van risico’s (in algemene zin) en...

Ouderfunctioneren: Een functioneel-contextueel perspectief

Ouderfunctioneren gaat over de ouder-kind relatie en wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de manier waarop de ouder deze relatie hanteert: wat de ouder concreet doet met, denkt van en voelt voor het kind. Diagnostiek van ouderfunctioneren maakt het mogelijk te differentiëren tussen wel of geen hulp aan de ouder en voorkomt dat de zorg in het automatisme vervalt dat de ouder hulp nodig heeft als het kind problemen vertoont. Doel van dit...

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

De Individuele Rehabilitatie Benadering helpt mensen met langdurige beperkingen beter te functioneren zodat ze naar eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp. Mensen worden via gesprekken en andere activiteiten ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen. 

Handleiding: Geïntegreerde Buitenschoolse Opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes: Een uitdaging met perspectief

Voor u ligt een handleiding die u behulpzaam kan zijn bij visievorming, voorbereiding, opzet en uitvoering van geïntegreerde thuisnabije buitenschoolse opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes. Voorliggende handleiding is gebaseerd op het doorgemaakte proces tijdens het Tilburgse project "geïntegreerde buitenschoolse opvang". Het project heeft zich vanuit de praktijk ontwikkeld. De handleiding geeft richtlijnen voor...

Natuurlijk willen risicojongeren leren: Methodiekbeschrijving

In deze publicatie wordt een methodiek beschreven die ontwikkeld is om risicojongeren op één of andere manier in beweging te krijgen richting school en werk. De titel "natuurlijk willen risicojongeren leren" verwijst naar het uitgangspunt dat iedereen wil leren, en ook naar 'natuurlijk leren' als pedagogische benadering: leren in en van het 'echte' leven. De kern van de methodiek is 'gewoon doen' en...

Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)

De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residentiële setting ondersteunen bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden, zodat de kinderen uiteindelijk meer prosociaal en minder disruptief gedrag gaan vertonen.  

Het Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo richt zich op het screenen en verder diagnosticeren van dyslexie in het mbo. Ook biedt het richtlijnen en voorbeelden voor docenten en studieloopbaanbegeleiders om studenten met dyslexie te begeleiden. Daarnaast staan er handvatten in om dyslexiebeleid te ontwikkelen en te implementeren binnen de eigen mbo-instelling. Een belangrijk deel van het protocol richt zich op de begeleidingsmogelijkheden die de student op...

Zicht op kennis: Een inventarisatie van theoretisch onderbouwde - en bewezen effectieve psychotherapeutische interventies in de sector van de jeugd-ggz; Deel II, Interventies in tabellen

Eind 2008 verleende ZonMw aan het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de opdracht om een inventarisatie te maken van alle interventies en behandelprogramma's in de jeugd-ggz, die in Nederland beschikbaar zijn en die 'in theorie', dan wel door wetenschappelijk onderzoek 'bewezen' effectief zijn. ZonMw had daarbij niet alleen de psychotherapeutische behandelingen voor ogen. Ook de screeningsinstrumenten en...

Zicht op kennis: Een inventarisatie van beschikbare diagnostische instrumenten, theoretisch onderbouwde en bewezen effectieve psychotherapeutische interventies en behandelingen met psychofarmaca in de sector van de jeugd-ggz ; Deel 1, beschrijving

Eind 2008 verleende ZonMw aan het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de opdracht om een inventarisatie te maken van alle interventies en behandelprogramma's in de jeugd-ggz, die in Nederland beschikbaar zijn en die ‘in theorie’, dan wel door wetenschappelijk onderzoek ‘bewezen’ effectief zijn. ZonMw had daarbij niet alleen de psychotherapeutische behandelingen voor ogen. Ook de screeningsinstrumenten...

Blikvanger 3 en 5-13

Methodiek voor het in kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel van kinderen zoals door hun ouders/verzorgers wordt gezien.De ouder(s) of verzorger(s) van het kind geven van een reeks uitspraken aan in hoeverre ze het kind hierin erkennen. 

Op weg naar werk: Leidraad voor ondersteuning assessment

Assessments in de verschillende fasen van doorstroomtrajecten vanuit het dagactiviteitencentra naar betaald werk. Behandeld worden: uitgangspunten en factoren van doorstroom, de vijf stappen op weg naar werk, instrumenten ter ondersteuning van arbeidsinpassing van cliënten en een samenvatting van de hoofdpunten. In de bijlagen zijn relevante instrumenten genoemd

MaatWerk First: Vervolgbenchmark work first

Deze vervolgbenchmark analyseert het instrument work first op de terreinen van beleid en uitvoering en biedt het beleidsmakers inzichten over de aanpak en effectiviteit van dit reïntegratieinstrument. Naast de resultaten van de benchmark presenteren we in dit rapport een indicatief beeld van de stand van zaken rond de uitvoering van work first in Nederland anno 2008. Voor het eerst is nu op grote schaal een klantonderzoek toegevoegd aan...

Work first werkt: Op weg naar evidence based work first

Met deze publicatie wordt tegemoetgekomen aan de wens inzicht te krijgen in de verschillende aanpakken van work first. Ook met dat leren van elkaar komt het goed: met deze benchmark, die sinds eind 2006 via www.workfirstbenchmark.nl in de lucht is, hebben medewerkers van Sociale Zaken van gemeenten een instrument in handen, waarmee zij systematisch de eigen work first strategie en projecten kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. Ook...

= Methode Maakwerk: Een handleiding voor het creëren van banen voor mensen met een
verstandelijke beperking =

Op zoek naar werkzame bestanddelen: een zoektocht naar de heilige graal

Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, jongeren zonder startkwalificatie, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Aan de hand van een aantal evaluatiestudies op het terrein van de re-integratie wordt onderzocht hoe wordt geëvalueerd en welke resultaten deze studies...

Hulpmix geëvalueerd: Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Sinds december 2007 is de site www.hulpmix.nl geopend. Op deze site wordt informatie en advies geboden aan jongeren van 12 tot 20 jaar met kleine en grote problemen. De site richt zich in het bijzonder op jongeren met een multiculturele achtergrond, omdat deze doelgroep nog slecht bereikt bereikt wordt door de reguliere hulpverlening. PI Research is gevraagd te evalueren hoe de ontwikkeling en implementatie van hulpmix is verlopen. De...

Trajectbenadering De Sprint

Sinds 1 januari 2009 biedt De Hoenderloo Groep een nieuwe gefaseerde behandelmethodiek: trajectbenadering De Sprint. Deze behandelmethodiek is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met zeer ernstige groepsgebonden gedragsproblematiek. Behandelmethodiek De Sprint is een trajectbenadering. Dit betekent dat intensieve residentiële behandeling gefaseerd wordt afgebouwd naar praktijkgerichte vormen van begeleiding in de eigen...

Diagnose bij re-integratie: Analyse en aanbevelingen

De Raad voor Werk en Inkomen formuleert in dit advies, gericht aan gemeenten en UWV, een aantal aanbevelingen om de selectie van clienten en de inzet van diagnose binnen het re-integratieproces te verbeteren. De focus betreft het traject van entree van de clienten in de keten van werk en inkomen tot het opstellen van een werkplan (UWV) of trajectplan (gemeenten). Het plan beschrijft het doel van de re-integratie en de te nemen stappen (de in...

Weg naar werk

Weg naar Werk biedt loopbaanbegeleiding en arbeidsdiagnostiek (onderzoek) met als doel het in kaart brengen van arbeidsmogelijkheden en het inzichtelijk krijgen van een passende baan of opleiding. 

SVL: Schoolvragenlijst

Met behulp van de Schoolvragenlijst kunnen leerlingen hun mening over de school en hun functioneren daarbinen geven (sociaal-emotionele houding, motivatie, werkhouding en het zelfvertrouwen). 

Instituut van der Stam

Het Van der Staminstituut biedt onderzoek en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen bij leerproblemen, psychische moeilijkheden en opvoedingsvragen.

RBO Groningen: Assessment meervoudige handicap : Een nieuwe methodiek voor leerlingen van REC en PrO

Het bestaande assessment wordt onderzocht op mogelijke verbeteringen. Rekening houdend met de aanbevelingen en wensen van betrokken partijen wordt een nieuwe assessmentmethodiek ontwikkeld. Deze kan worden toegepast op zowel motorische, visuele als auditieve handicaps. Het assessment kent meerdere onderdelen: (revalidatie)geneeskundig onderzoek, beroepskeuze-onderzoek en onderzoek naar vaardigheden en belastbaarheid. Diverse expertises op het...

E-Scan Ondernemerstest

De online E-scan brengt het ondernemersprofiel objectief in beeld. Het eindrapport brengt de ondernemerscompetentie in kaart en relateert die aan die van succesvolle branchegenoten.

PDO: Pedagogisch Didactisch Onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling

PDO omvat testmateriaal voor het signaleren en behandelen van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

CHQ-PF28 : Child Health Questionnaire

Doelstelling: Dit generieke gezondheidsinstrument werd ontwikkeld om het fysieke en psychosociale welzijn van kinderen te bevatten onafhankelijk van de onderliggende aandoening. Deze maat voorziet in twee schalen van fysieke en psychische gezondheid. Daarnaast zijn nog verdere indelingen en subschalen mogelijk. De vragen zijn bedoeld voor de ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar.

PBGO: Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek

PBGO beoogt na te gaan of werkbelasting en belastbaarheid van de werknemers met elkaar in overeenstemming zijn. De uitgangspunten komen in grote lijnen overeen met de uitgangspunten van de VAG. De PBGO-vragen doen echter sterker denken aan een medische anamneselijst. 

VISEON: Volginstrument voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

VISEON is een digitaal instrument om in kaart te brengen welke kinderen zich op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling in een aandachts- of risicogebied bevinden.

Wajong experiment Verburg : Assessment meervoudige handicap ; Preventie en Prevalentie

Bijna de helft (47%) van de leerlingen uit het Praktijkonderwijs of de Regionale Expertisecentra (PrO REC) heeft naast een verstandelijke beperking één of meerdere chronische aandoening(en). Een assessment na het afronden van de school kan inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en zicht geven op de werksituaties die geschikt zijn. In het kader van dit project is getracht om dit assessment te...

Ergo-Kit : Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE

FCE meet het construct Fysieke (arbeids)belastbaarheid. Er worden 19 arbeidsvaardigheden beoordeeld. Deze omvatten 4 testgroepen: handvaardigheidstesten, krachttesten, physical agility tester (PAT) en krachttesten. De PAT bevat testen met betrekking tot het reiken, de manipulatie, balans, kracht en duurtesten. 

SCL-90: 90-item Symptom Checklist

Multidimensionele klachtenlijst. SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet ten behoeve van de screening van psychopathologie. 

CISS: Coping Inventory for Stressful Situations

De CISS is een test waarmee in kaart kan worden gebracht welke copingstijlen mensen hanteren. 

Belastbaarheidsonderzoek

Het instrument meet het construct arbeidsvermogen. Meer specifiek worden in deze test de volgende items gemeten: het begrips- en redeneervermogen (WAIS of Analogieën en Figuurreeksen van de DAT); het persoonlijk functioneren in het werk via OPQ; de klachtenbeleving via 4DKL, UBOS; de structuur van de persoonlijkheid via NVM; de werkbeleving via WES; de eventuele aandachtsconcentratie via Boudon, Stroop en Trailmaking. 

VKL: Vijftig Klachtenlijst

De VKL is een verkorte versie van de TKL, waarbij dertig vragen die met de laagste frequentie positief werden beantwoord, zijn verwijderd. De VKL kan worden ingezet wanneer een eerste screening van de ervaring (pijn)klachten is gewenst. 

VSPS: Vragenlijst sociale en pedagogische situatie

Deze vragenlijst VSPS is ontwikkeld om de basisdiagnostiek in de jeugdzorg te ondersteunen. In de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming is het stellen van een juiste diagnose doorgaans geen eenvoudige zaak. 

TKL: Tachtig Klachtenvragenlijst

De TKL geeft een indicatie van de aanwezigheid van somatische, psychosomatische en/of functionele pijnklachten. De test kan inzicht geven in de aard en frequentie van klachten en problemen. 

Doelvaardigheid beoordeling - Readiness Assessment

De vragenlijst heeft ten doel vast te stellen in welke mate de cliënt toe is aan het stellen van een doel. Het betreft een bij voorkeur gezamelijk met de cliënt in te vullen lijst met vijf hoofditems, waarbij cliënten en rehabilitatiemedewerker beoordelen welke score de cliënt op het moment van afname heeft op de vijf "doelvaardigheidsfactoren". 

Competentiespel

Met het Competentiespel maken kandidaten een analyse van zichzelf: waar ben ik goed in, waarin ben ik niet zo kundig, wat doe ik graag en wat liever niet. Er zijn 45 competentiekaartjes. 

1001 verhalen : De praktijk van de Eigen Kracht conferentie

Eigen kracht is een manier om een besluit te nemen. Eigen kracht bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreken de deelnemers informatie. In het tweede deel maakt de familie zelf een plan dat antwoord geeft op de vraag die centraal staat en in het derde deel zal de familie het plan presenteren en laten toetsen door de gezinsvoogd. Dan volgt de acceptatie en uitvoering. In deze publicatie staan verschillende ervaringen met de methode...

C-TRF: Caregiver-Teacher's Report Form for Ages 1.5-5

Een gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar, waarop begeleiders in een kinderdagverblijf en leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en positieve aspecten van een kind. 

Work-wise

Work-Wise helpt jongens en meiden die geplaatst zijn in een jeugdinrichting op weg naar een passende baan of beroepsopleiding. 

Assessment meervoudige Handicap : Beschrijving van de procedure en inhoud van het assessment zoals dit door UMCG Centrum voor Revalidatie werd uitgevoerd voor jongeren met meervoudige beperking

Beschrijving van een project over het ontwikkelen van een aangepast assessment voor jongeren met een meervoudige handicap uit de Regionale ExpertiseCentra (REC) en het PraktijkOnderwijs (PrO) om hen in staat te stellen te integreren op de arbeidsmarkt. Doel van het project is het opleveren van een overdraagbare methodiek.

CBSK en CBSK-M: Competentiebelevingsschaal voor Kinderen en Supplement Motorische Competentie-Zelfbeoordeling

De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De CBSK is een bewerking van het Self-Perception Profile for Children van S. Harter (1985). 

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst

Bij de diagnostiek van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen is doeltreffend testmateriaal onmisbaar. De bestaande psychologische testen zijn echter te globaal of beperken zich tot slechts één problematiek, terwijl problemen vaak niet geïsoleerd voorkomen, maar in combinatie met elkaar. Met de SEV kan op eenvoudige wijze aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald inhoeverre kinderen in de leeftijd...

CBCL/6-18: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar

Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden en volwassenen die een kind goed kennen vragen kunnen antwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind. Ouders kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale activiteiten, sociale contacten en schoolwerk. 

Wijzer Werken

Wijzer Werken vormt de brug tussen de student of pas afgestudeerde hbo'er of academicus met een handicap én het bedrijfsleven. De behoeften van beide partijen vormen het uitgangspunt, zodat aan beide kanten gewerkt wordt. 

SIP: Sickness Impact Profile - Nederlandse versie

De SIP is bedoeld voor het meten van de effecten van gezondheidszorg op de gezondheid. De gegevens moeten bruikbaar zijn voor evaluatie en planning van voorzieningen. De SIP is dus ontwikkeld als effectmaat. De SIP levert een maat van waargenomen gezondheidsstatus voor gebruik in het meten van uitkomsten van zorg, in gezondheidssurveys, in programmaplanning en beleidsvoering en in het monitoren van patiëntenvooruitgang. 

PBL: Psychische Beperkingen Lijst

PBL is een korte vragenlijst voor het meten van psychische beperkingen. Deze vragenlijst heeft als doel om beoordelaars van psychische klachten (zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of arbo-artsen) in staat te stellen om op gestandaardiseerde wijze en zo objectief mogelijk psychische beperkingen te beoordelen en in een score uit te drukken. 

FIT

FIT is een digitaal zelfassessment instrument om arbeidsgehandicapten inzicht te geven in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het instrument peilt de belastbaarheid van de cliënt, zodat de cliënt erachter komt welke beroepen bij hem of haar passen. 

VISK: Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen

VISK is een vragenlijst die beoogt het probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen in kaart te brengen. 

DMQ: Dutch Musculoskeletal Questionnaire

De DMQ is ontwikkeld voor de snelle en gestandaardiseerde analyse van fysieke belasting en geassocieerde potentiële schadelijke arbeidsomstandigheden evenals fysieke belasting in arbeidspopulaties. De standaardversie van de vragenlijst bestaat uit 9 pagina's met ongeveer 25 vragen per pagina, die door werknemers zelf worden ingevuld. 

Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een screeningsinstrument ontwikkeld om het sociaal aanpassingsvermogen bij kinderen en jongeren in kaart te brengen. 

Re-integratiemethodiek mensen met autisme

Het ontwikkelen en beproeven van een nieuwe methode voor re-integratie van jonggehandicapten met autisme naar betaald werk. Dit door een pilot op te zetten gericht op toeleiding naar arbeid die tevens inzicht geeft in de kritische succesfactoren. Er worden kandidaten geworven. Deze kandidaten moeten interesse hebben maar ook de mogelijkheid om te werken in het testvak. Vervolgens worden de kandidaten opgeleid tot softwaretesters. Na de...

C-ISW: Complete Inventory on Stress and Well-being

Met deze inventarisatie kan men psychosociale en organisatorische risicofactoren in de arbeidssituatie opsporen en hun gevolgen voor het welzijn in kaart brengen. Dit instrument voldoet aan de wettelijke verplichtingen inzake meten van welzijn en pesten. 

PMT: Prestatie Motivatie Test

Doelstelling: Meten van het prestatiemotief, negatieve en positieve faalangst en sociale wenselijkheid De PMT meet drie persoonlijkheidskenmerken: Prestatiemotief, Positieve Faalangst en Negatieve Faalangst. 

CTRS: Conners Beoordelingsschaal voor Leerkrachten

Het instrument meet hyperactiviteit en kan gebruikt worden voor screening van probleemgedrag.