Themis

Themis is een groepsgerichte inburgeringsprogramma, gericht op sociale activering en het vergroten van maatschappelijke participatie. De interventie is gebaseerd op participatieve methoden uit niet-westerse volwasseneneducatie. Het doel van de interventie is deelnemers toeleiden naar het inburgeringsexamen en hen empoweren zodat zij zelf richting kunnen geven aan het leven. 

Samen hebben we de kracht

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden, in het bijzonder arbeid. ====
In totaal beslaat de interventie, inclusief introductiebijeenkomst, 11 weken waarin de deelnemers 21 bijeenkomsten...

Jaarrapport integratie 2011

Dit jaarrapport van het CBS is gericht op structurele integratie en beschrijft met name de positie van niet-westerse migranten, de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, in inkomen en op de woningmarkt. 

Monitor diversiteit in jeugdbeleid - vervolgmeting

Deze monitor van het CBS geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren op terreinen als gezin, school, vrije tijd en arbeidsmarkt.

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Analyse door Forum, instituut voor multi-culturele vraagstukken, van de kwartaalcijfers van het CBS over de werkloosheid van allochtonen. 

Jaarrapport Integratie 2010

Deze publicatie van het CPS geeft een beeld van de positie van met name niet-westerse allochtonen in onze samenleving. 

Naar Hollands gebruik? Studie diversiteit in het Jeugdbeleid

In opdracht van ZonMw onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het gebruik van voorzieningen door autochtone en allochtone jeugdigen en hun ouders in Nederland. 

Een nulmeting van de positie van Marokkaanse Nederlanders in 22 gemeenten.

In deze monitor uit 2010 wordt informatie gepresenteerd over migratie en demografische kenmerken, onderwijspositie en voortijdig schoolverlaten, arbeid en uitkeringen en criminaliteit. 

Liever Mark dan Mohammed?: Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van nietwesterse migranten via praktijktests

Deze studie neemt het selectiegedrag van werkgevers onder de loep. Er is gebruik gemaakt van zogenoemde praktijktests: twee vergelijkbare - maar fictieve - kandidaten solliciteren per brief of telefonisch op bestaande vacatures. Op basis van ruim 1300 tests wordt vastgesteld of kandidaten met een niet-westerse achtergrond minder kans hebben om een uitnodiging te krijgen en of zij anders bejegend worden. Omdat alleen de etnische herkomst van de...

Samen uit, samen thuis: Cliëntenmonitor Langdurige Zorg; Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten

In oktober 2009 zijn veertien zorgorganisaties en een aantal sleutelpersonen van niet Nederlandse afkomst gevraagd naar hun ervaringen met de strengere toegang tot de AWBZ. Daarbij is het accent gelegd op het gebruik van dagvoorzieningen voor oudere migranten. In totaal is informatie verzamelt over 44 projecten, verspreid over Nederland. In deze publicatie staan de bevindingen uit de verkenning kort samengevat.

Niet de afkomst maar de toekomst.

De SER geeft in deze publicatie aanbevelingen om de positie van jongeren van allochtone afkomst in het onderwijs en op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Zware bagage: Psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen in Amsterdam; een inventariserend onderzoek

Een onderzoek van de GGD in Amsterdam naar psychische problemen en licht verstandelijke handicaps onder de jeugd. 

Hulpmix geëvalueerd: Evaluatie van online hulpverlening aan jongeren met een multiculturele achtergrond

Sinds december 2007 is de site www.hulpmix.nl geopend. Op deze site wordt informatie en advies geboden aan jongeren van 12 tot 20 jaar met kleine en grote problemen. De site richt zich in het bijzonder op jongeren met een multiculturele achtergrond, omdat deze doelgroep nog slecht bereikt bereikt wordt door de reguliere hulpverlening. PI Research is gevraagd te evalueren hoe de ontwikkeling en implementatie van hulpmix is verlopen. De...