Rol van de Workability Index bij employability

Dit proefschrift onderzoekt de rol van verminderde gezondheid en verminderd werkvermogen op de arbeidsparticipatie en werkprestaties van oudere werknemers. De volgende doelstellingen staan centraal in dit proefschrift:
Wat is de relatie tussen verminderde gezondheid en uitval uit betaalde arbeid onder oudere werknemers?
Welke individuele kenmerken, leefstijlfactoren en werkgerelateerde risicofactoren zijn geassocieerd met werkvermogen?
En wat...

= De raad in stelling: het spoorboekje; Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de
richting bij de decentralisaties =

MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013

Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving. Daarna gaat de rapportage in op een aantal concrete knelpunten die de MEE-consulenten herhaaldelijk signaleren bij de ondersteuning van hun cliënten.

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter sprake. Begeleiders van jongeren met een LVB ervaren vrijwel dagelijks het spanningsveld tussen te veel zorg bieden (onvoldoende uitdagingen en te veel verantwoordelijkheid leggen bij de jongere (overvragen). Begeleiders blijken in de praktijk grote behoefte te hebben aan concrete handvatten voor het vinden van de...

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio's voldoende

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die niet in een zorginstelling verblijven, vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Zij kampen veelal met problemen op verschillende leefgebieden; wonen, werken, gezondheid, inkomen of relaties. Sommigen mijden de hulpverlening. Uit dit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) blijkt dat centrumgemeenten, instellingen voor...

Marktscan en beleidsbrief: Geestelijke gezondheidszorg; Weergave van de markt 2008-2012

Marktscans geven op een systematische wijze een beeld van de marktstructuur, het marktgedrag
en de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De marktscan GGZ 2012 bevat feitelijke ontwikkelingen binnen de GGZ. In deze marktscan wordt een onderscheid gemaakt tussen de curatieve GGZ en de langdurende GGZ. De strafrechtelijke forensische GGZ die wordt bekostigd door justitie wordt buiten beschouwing gelaten in...

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn. Je moet verstand hebben van...

Generalistische Basis GGZ: Verwijsmodel en productbeschrijvingen

Om kwaliteit en kostenbeheersing in de GGZ te waarborgen, verwacht men dat er een verschuiving van patiëntenstromen kan plaatsvinden van de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en naar de huisartsenzorg met ondersteuning (HA+POH). Om dit mogelijk te maken dienen de laatste functies te worden versterkt. Om de GBGGZ te versterken wordt een uniforme bekostiging ontwikkeld op basis van een beperkt aantal...

Stelselwijziging jeugd: Eerste inventarisatie bekostigingsmodellen

Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wet 'Zorg voor de Jeugd' als kader voor het nieuwe jeugdstelsel. Onderdeel van de implementatie is de invulling van het 'opdrachtgeverschap en de daaraan gerelateerde wijze van bekostiging. Gemeenten zijn over het algemeen nog niet zover dat ze in samenspraak met aanbieders keuzes hebben gemaakt ten aanzien van de wijze van bekostigen. Een belangrijk...

Grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking; voorbeelden, werkmateriaal, en tips voor professionals

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op straat, op scholen en werkplekken, tussen partners, in gezinnen en families. Het is dus logisch dat ook mensen met een beperking risico's lopen. Deze bundel laat zien dat grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking regelmatig voorkomt en hoe je eraan kunt werken. 28 voorbeelden zijn verzameld. Sommige voorbeelden zijn herkenbaar en komen regelmatig voor, andere zijn minder...

Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving

Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De
omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving
en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit die samenleving mogelijk de behoefte
aan ondersteuning vanuit de overheid. Het particuliere initiatief is leidend en daarbij moet worden
geëxpliciteerd welke rol de overheid moet of wenst te...

Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd

Deze handreiking biedt overzicht en helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in de samenwerking op het terrein van jeugdzorg. Beschikbare informatie is samengebracht in beknopte
overzichten. Een afwegingskader voor gemeenten wordt aangeboden om keuzes te maken in de wijze waarop zij zorg voor jeugd op een passende manier kunnen uitvoeren en inkopen. Richting wordt aangebracht , bewust geen ultieme verdeling. De handreiking biedt de...

Handreiking: de JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Het ministerie van VWS heeft GGD Nederland gevraagd om samen met ActiZ en het NCJ  d.m.v. een handreiking landelijk sturing te geven aan de impuls voor een extra contactmoment met adolescenten. De manier waarop dit contact plaats vindt moet jongeren aanspreken. De (digitale) mogelijkheden van deze tijd kunnen daar een rol in hebben. In deze handreiking staat beschreven hoe op eigentijdse wijze invulling en vorm te geven aan dit...

Samen aan het werk voor werkzoekenden

In de regio's moet samenwerking tussen UWV en gemeenten gestalte krijgen. Dat brengt veel nieuwe kansen met zich mee. Het creëert ruimte voor de professional om zich met passie voor de werkgever en werkzoekende in te zetten. Uitgangspunt: De werkgever is de klant. Om deze door ICT gefaciliteerde dienstverlening, zowel naar werkzoekenden als voor werkgevers, op een juiste manier vorm te geven, is het nodig om af te stemmen, in de...

LOB in het mbo: Van inspiratie naar realisatie; Handreikingen voor een kwaliteitsimpuls van loopbaanontwikkelingen

In deze publicatie vindt u handreikingen om de ontwikkeling van een visie op LOB en de ontwikkeling van LOB-beleid in een onderwijsinstelling in goede banen te leiden. Daarbij gaat het om methodieken, instrumenten en inzichten. Het is een publicatie gemaakt voor en met medewerking van mbo-instellingen die willen dat hun studenten een goede LOB-ondersteuning krijgen. Verder willen zij er voor zorgen dat hun studenten loopbaancompetenties kunnen...

Samen voor re-integratie: Een praktisch instrument voor gemeente en zorgverzekeraar om samen te werken aan re-integratie en sociale activering

Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland onderkennen de samenloop tussen zorg en werk. Om gezamenlijkheid tussen gemeente en zorgverzekeraar bij re-integratie (en sociale activering) te stimuleren en ervaringslessen te delen, hebben VNG en ZN een quick scan laten uitvoeren. Belangrijke informatie is opgehaald in gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten die een relatie met elkaar hebben. De gesprekken zijn gecombineerd...

Effectieve en efficiënte sw-sector: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten

De betrokkenheid van sociale diensten bij de sw-sector is sterk toegenomen in de aanloop naar de Wet werken naar vermogen. Vanuit beleidsmatig perspectief is dit te verklaren doordat het onderscheid tussen Wsw- en WWB-doelgroep met die wet zou vervagen. Nu is de wet van de baan, maar ook in de door het kabinet Rutte II aangekondigde Participatiewet geldt één regime voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook financiële...

Werkwijzer: Omgaan met belemmeringen

Klantmanagers krijgen regelmatig te maken met mensen die belemmeringen ervaren bij hun zoektocht naar werk, of die gedrag vertonen dat werk zoeken in de weg staat. Vaak kunnen die belemmeringen met eenvoudige interventies worden weggenomen, zodat klanten wel werk kunnen gaan zoeken. Deze werkwijzer helpt klantmanagers op een systematische manier belemmeringen herkennen en wegnemen met interventies die de mindset en motivatie van klanten...

Handreiking ondersteuningsplannen 2013

De Handreiking Ondersteuningsplannen is bedoeld voor beleidsmedewerkers en voor functionarissen verantwoordelijk voor systematiek en kwaliteit van ondersteuningsplannen in de gehandicaptensector (LG, ZG, VG, NAH, EMB). De handreiking beschrijft een kader voor ondersteuningsplannen en vermeldt elementen die inhoudelijk, procesmatig en qua regelgeving een rol spelen. Maar dit kader laat ook bewust ruimte om binnen de eigen organisatiemethodiek...

Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad

Deze handreiking zet op hoofdlijnen uiteen wat de minimale (wettelijke) eisen zijn waar scholen aan moeten voldoen bij het inrichten van de ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschap. Meer praktisch is de vraag hoe de OPR kan worden gevormd en ingevuld en wie op welk moment betrokken moet worden. Als bijlage bij de handreiking treft u daarvoor en praktisch en indicatief tijdpad. Dit tijdpad bevat praktische aanbevelingen voor een...

De BrancheMonitor OVAL 2012: Samenvatting

De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan. Het gaat om arbodiensten, jobcoachorganisaties, loopbaan- en outplacementbedrijven en reintegratiedienstverleners die lid zijn van OVAL in 2011. Vanwege de fusie tussen Boaborea en Nobol, ingegaan op 1 juli 2012, zijn zowel de voormalige leden van Boaborea als de voormalige Nobol leden uitgenodigd deel te nemen aan...

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in

Zelfregie is een thema dat raakt. Vraag het maar eens in uw omgeving en u zult merken dat veel mensen er ervaring mee hebben. Ervaring met het verliezen van de regie, met het gehinderd worden in de eigen regievoering of juist ervaring met steun in moeilijke omstandigheden waardoor je toch de regie kunt houden. Zelfregie raakt aan emoties, aan de kern van wie je bent en aan de ruimte om jezelf te kunnen zijn. Dit boekje is voor professionals en...

Zevensprong naar zelfstandigheid

De Zevensprong naar zelfstandigheid geeft ouders inspiratie en een steuntje in de rug om kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Thuis, op school, in de buurt, met vrienden. Alle zeven wegen leiden naar het doel: je kind zo zelfstandig mogelijk laten worden, en leren verantwoordelijkheid te dragen. Een spannende tocht, waarin je soms verdwaalt door de veelheid aan informatie en keuzes. De...

Spoorboekje transitie jeugdzorg

Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Doel van de stelselwijziging jeugd is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Dit spoorboekje is gebaseerd op de consultatieversie van de beoogde jeugdwet Het spoorboekje is opgebouwd aan de hand van de te onderscheiden procesfasen...

Werkpad

Werkpad begeleidt en ondersteunt mensen met een auditieve, communicatieve of visuele beperking bij het zoeken naar een baan en begeleidt hen op de werkplek in Nederland.

Werkboek Gezamenlijke Beoordeling: Aan de slag voor cliënten met multiproblematiek; Met voorbeelden uit de praktijk

Nederland kent verschillende groepen burgers met multiproblematiek. Zij hebben op meerdere gebieden problemen die belemmeren dat zij goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Er is bijvoorbeeld sprake van psychische problemen of verslaving, maar ook problemen met huisvesting, inkomen, werk, onderwijs en schulden. Voorbeelden van deze groepen zijn ex-gedetineerden, multiprobleemgezinnen, daklozen of mensen die uit hun huis dreigen te worden...

Werk geven en nemen: lessons learned

Vanuit BESO worden Brabantse ondernemers geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een nu nog beperkte inzetbaarheid. Daarnaast doet BESO onderzoek onderzoek naar de informatie- en ondersteuningsbehoeften van ondernemers en de verschillen tussen bedrijven die wel of niet socialer ondernemen. Deze publicatie maakt inzichtelijk welke leerpunten BESO in de eerste twee jaar van zijn bestaan is...

Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen: Een handreiking voor gemeenten: mogelijkheden voor effectieve samenwerking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en de netwerken Integrale Vroeghulp

De komende jaren verandert er veel op het gebied van de zorg voor jeugd, het onderwijs en de begeleiding van mensen met een beperking. De gemeenten moeten keuzes maken hoe zij de zorg en ondersteuning aan de jeugd willen vormgeven. Deze handreiking schetst diverse vormen van samenwerking tussen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en Integrale Vroeghulp (IVH), die meerwaarde voorr de gemeenten en verrijking van het aanbod voor jonge kinderen met...

Tijd voor een vak!: Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector

Door onderzoeksbureau Regioplan is begin 2012 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de stand van het vakmanschap onder gemeentelijke Klantmanager Werk. Een groot aantal klantmanagers (ruim 650) is door middel van een webenquête bevraagd. Ook onder managers is een enquête afgenomen. Het beeld uit de enquête is aangevuld met verdiepende interviews met klantmanagers, managers...

Het GildeNetwerk

Het GildeNetwerk is een initiatief van gemeenten en een aantal onderzoeks- en adviesprofessionals. Inmiddels zijn er twee Gildes: Gilde Re-integratie en Gilde Schuldhulpverlening. Het GildeNetwerk beoogt een bijdrage te leveren aan de professionalisering in het sociale domein. Centraal staat de kennis over wat werkt binnen de verschillende beledisterreinen. Die kennis ligt vaak besloten in de hoofden van uitvoeringsprofessionals die dagelijks...

Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding: Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken

Een substantiële groep Nederlanders heeft te maken met meerdere problemen op verschillende leefgebieden, zoals problemen met opvoeding, werk, gezondheid, sociale contacten, schulden, huisvesting enzovoorts. Deze 'multiproblematiek' maakt het verkrijgen en behouden van werk moeilijk. Dat leidt tot langdurige uitkeringsafhankelijkheid en daarmee tot hoge kosten voor gemeenten. Het (her)vinden van de weg naar werk, ook bij mensen met...

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties van beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen, onderwijs, jeugd(zorg) en welzijn naar gemeenten. In deze handreiking wordt gepoogd een schets te geven van de hoofdlijnen en de richting waarbinnen gemeenten de dienstverlening voor groepen burgers die ondersteuning nodig hebben, zo...

Handreiking toegang tot de Wmo: Praktische handvatten voor gemeenten

Als gevolg van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo zullen gemeenten vanaf 1 januari 2013 niet alleen verantwoordelijk worden voor een nieuw terrein, maar ook voor een nieuwe doelgroep. In elke gemeente in Nederland wordt de toegang tot de Wmo al uitgeveoerd. Met 'toegang' wordt bedoeld het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het...

Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV: Ontwikkelvarianten en afwegingen

Deze notitie bevat een handreiking voor regiomanagers UWV en vertegenwoordigers van gemeenten bij het maken van afspraken over de samenwerking van de werkgeversdienstverlening op regionaal niveau. Het staat partijen in de regio's vrij een passende vorm te kiezen voor complementaire samenwerking tussen gemeenten en UWV: van tenminste afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio tot (bijna) integrale samenwerking op regionaal niveau...

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012: Het sociaal beleid van gemeenten

De diverse bezuinigingen gericht op de sociale zekerheid drukken een zware stempel op deze editie van de Lokale Monitor. Er is landelijk sterk gekort op de re-integratiebudgetten en de sociale werkvoorziening. Daarnaast is per 1 januari 2012 sprake van een aangescherpte Wet werk en bijstand (WWB) met onder meer de huishoudinkomenstoets. Deze bezuinigingen die eenzijdig gevolgen hebben voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, gaan...

Factsheets samenhang decentralisaties

Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid. Deze uiteenlopende beloften worden verbonden aan de drie grote stelselwijzigingen die deze jaren gerealiseerd worden. Het leggen van de dwarsverbanden tussen de transities is daarvoor van groot belang. Een integrale aanpak kan niet alleen bij een belofte blijven, uitvoering ervan is noodzakelijk. Niet...

Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan

Werken vanuit zelfregie betekent dat je klanten ondersteunt bij het vinden van eigen oplossingen. Maar hoe pak je dat aan? Dit boekje is voor werkers in hulp- en dienstverlening die meer willen weten over werken vanuit zelfregie. U vindt hierin veelgestelde vragen en antwoorden van collega's, opgetekend tijdens trainingen over zelfregie van Movisie.

Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt namelijk uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wmo. De Handreiking geeft informatie, ideeën en voorbeelden over de thema's die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap en de relatie met het ondernemerschap. De Handreiking is niet bedoeld als 'blauwdruk', maar als inspiratiebron...

Toolkit 4you(th): samenwerking GGZ – UWV; Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

In het project De veilige weg, samenwerking UWV – GGZ voor jongeren met GGZ problematiek en Wajong is de samenwerking tussen GGZ en UWV. ondererzocht. De resultaten van dit project zijn verwerkt in deze toolkit, aanbevelingen hoe vanuit de cliënt samenwerking eruit kan zien, een seminar en een aanzet tot het opstellen van een convenant tussen GGZ en UWV. Een
beschrijving van het project is beschreven en achterin in deze tookit is een...

Van arbeidsgeschikt naar werk: Onderzoek naar de mogelijkheden van arbeidsdeskundigen voor het inschatten van de rol van secundaire beperkingen bij activering en re-integratiebegeleiding

In voorliggend rapport wordt verkend de manier waarop arbeidsdeskundigen op dit moment secundaire beperkingen en ondersteuningsbehoefte inschatten en vertalen in een reintegratieadvies. Hierbij aandacht besteed aan de mogelijke tekortkomingen in de huidige gang van zaken. Op basis hiervan worden suggesties gedaan voor een meer systematische aanpak van het inschatten van de ondersteuningsbehoefte. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan...

Zwerfjongeren: Aanpak en achtergrond voor beleid; een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek

Met deze brochure biedt vws gemeenten een handreiking om inzicht te krijgen in het zwerfjongerenvraagstuk en mogelijke oplossingen. Tevens is deze notitie informatief voor beleidsonwikkelaars binnen opvang- en zorginstellingen en beleidsmedewerkers bij provincies. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen van een landelijke werkgroep zwerfjongeren, van recente onderzoeken en publicaties en positieve ervaringen die in den lande zijn opgedaan. De...

Samen beoordelen werkt! Project Gezamenlijke Beoordeling voor werk, inkomen, zorg en welzijn

In dit boekje wordt een beeld gegeven van de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling, hun aanpak, resultaten en aanbevelingen. In lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling is gedurende een jaar gewerkt aan verbetering van dienstverlening aan cliënten met een meervoudige hulpvraag. De dienstverlening in de lokale initiatieven was gericht op zeer diverse cliëntgroepen, zoals jongeren met een eerste psychose, ex-gedetineerden en...

Een inloopfunctie in de wijk opzetten: Handreiking

Een inloopfunctie is een 'plek in de wijk' waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over zorg en welzijn. De inloopfunctie heeft niet per definitie een fysieke locatie, maar doelt op functionaliteit en beschikbaarheid. Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf fasen. 1: de initiatieffase, 2: de ontwerpfase, 3: de voorbereidingsfase, 4 4: de uitvoeringsfase en 5: de uitbouw- en monitoringsfase...

Een vak apart: Werkagenda professionalisering van re-integratie

Alvorens de vraag beantwoord wordt hoe professionalisering kan worden bevorderd, zal dus eerst duidelijk moeten worden wat onder'professionalisering' moet worden verstaan en of (en hoe) het re-integratiewerk zich daartoe kan ontwikkelen. Dit advies is opgesteld na intensieve gesprekken met gemeenten, UWV, reintegratiebedrijven en andere. Aan de hand van literatuur is onderzocht wat professionalisering wel en wat het niet is. Ook is...

Samensturing in de maatschappelijke opvang: De tegenstelling voorbij

De afgelopen twee jaar zijn ervaringen opgedaan bij diverse projecten waar cliënten en professionals vorm probeerden te geven aan hulp- en dienstverlening, door samensturing, onder andere in het kader van de Wmo-werkplaats Amsterdam. Onder samensturing wordt verstaan, hoe cliënten, vanuit hun zelf- en levenskennis, in dialoog met andere cliënten, professionals, managers en onderzoekers, komen tot effectieve en duurzame...

Cocreatief ondernemen: Kansen voor zorg en welzijn

Samen met iedereen die ermee te maken heeft wensen en knelpunten in kaart brengen. Innovatieve ideeën laten opborrelen. Met elkaar oplossingen bedenken en actie indernemen. Dat is de kern van cocreatie. In deze brochure belichten we een aantal bekende cocreatiemethoden, zoals cultural probes/empathisch ontwerpen, users as designers en social media en crowd sourcing. De kracht van deze methoden zit 'm in de toegankelijkheid: er is...

Wegwijs in zelfmanagement en technologie:Een praktische handreiking voor zorgverleners

Er zijn tal van mogelijkheden om zelfmanagement te stimuleren en technologieën die dat ondersteunen. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Het gaat erom dat je als zorgverlener verschillende mogelijkheden biedt. Met elke patiënt bekijk je welke mogelijkheden geschikt zijn. Denk vervolgens mee vanuit de motieven van de patiënt. Anno nu zijn er tal van mogelijkheden op ICT-gebied die uw patiënt kunnen helpen bij het zelf...

Burgerkracht: De toekomst van het sociaal werk in Nederland

De toekomst van de welzijnssector is allerminst zeker, en in zijn huidige vorm voldoet het welzijnswerk niet meer. Institutioneel en financieel staat de welzijnssector voor de opdracht om tot een nieuw model van welzijnswerk te komen. Maar hoe moet dat model eruitzien en welke wijzigingen in het huidige stelsel zijn daarvoor nodig? Op basis van negentien interviews, een discussie op LinkedIn en een werkconferentie op 6 april 2011 hebben de...

Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden. Vierde meting

Deze rapportage betreft het vervolg op het UWV-subsidie onderzoek 'Routekaart naar
werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden'. Het oorspronkelijke onderzoek startte met 232 jongeren uit de doelgroep. Voor de vierde meting schreven we de begeleiders aan van alle 232 jongeren die bij de eerste panelmeting betrokken waren. Omdat op groepsniveau het aantal werkenden redelijk gelijk is gebleven, is des te interessanter wat de...

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken: In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Dit stappenplan helpt om zelfmanagementondersteuning in te bedden in de zorg voor de patiënt. In grote lijnen komt het erop neer dat samen met een team: • de voorwaarden voor zelfmanagement benoemt; • een plan van aanpak opstelt; • het plan van aanpak uitvoert; • de werking van zelfmanagement in de praktijk evalueert. Samen met uw team bepaalt u hoe u dit stappenplan gebruikt. Niet ieder team is even ver in...

Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Vanwege de grote heterogeniteit van het werk in de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening en een gebrek aan effectmetingen is het niet mogelijk om de kosten en baten van de sector in één getal uit te drukken. Er is daarom voor gekozen om van zeven projecten een kosten-batenanalyse te maken. Er is een kostenbatenanlyse gemaakt van projecten binnen het jongerenwerk, het ouderenwerk en de schuldhulpverlening. Voor...

Factsheet Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Dit rapport geeft op hoofdlijnen in cijfers een beeld van de branche welzijn en maatschappelijke dienstverlening (Welzijn/MD) op het gebied van personeel en arbeidsmarkt. De verschillende gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken van Prismant en FCB, dienstverlenen in arbeidsmarktvraag en in dit rapport bij elkaar gezet. De branche Welzijn/MD bestaat uit ongeveer 2.500 organisaties met in 2009 in totaal ruim 70.000 werknemers. Welzijn- en...

Van eerste contact tot arrangement: Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

De Kanteling is een project van de VNG dat erop gericht is gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de compensatieplicht en het vormgeven van de Wmo. Enerzijds door middel van het ontwikkelen van een 'gekantelde' modelverordening, anderzijds door middel van het publ;iceren van handreikingen en instrumenten om gemeenten aanknopingspunten te bieden om de kanteling in de eigen gemeente vorm te geven. Een centraal concept in de...

Handreiking maatschappelijke steunsystemen Samenwerken aan participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen net als ieder ander mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daarbij extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om gemakkelijker de weg te vinden in het geheel van voorzieningen in de buurt. Deel uitmaken van een maatschappelijk steunsysteem betekent dat mensen contact hebben of in contact komen met personen en organisaties die deze steun kunnen leveren. Een maatschappelijk steunsysteem ontstaat als...

Maatwerk bij meervoudigheid: domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

De dienstverlening vanuit het stelsel voor werk en inkomen moet bijdragen aan de mate waarin mensen zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Veel mensen binnen dat stelsel hebben te maken met combinaties van problemen die deze participatie in de weg zitten. Om deze mensen effectief te kunnen ondersteunen is samenwerking nodig. Samenwerking zoals die binnen het stelsel vorm krijgt in integrale dienstverlening, maar ook samenwerking met...

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel vermogen als wel door hun beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk normaal mee moeten kunnen doen in de samenleving. Hoewel de inspectie in het veld grote inzet en betrokkenheid ziet bij zowel de directe ambulante begeleiders als management en bestuurders is zij...

Het heft in eigen hand: Sturen op zelfsturing; Handreiking voor re-integratieprofessional

In deze handreiking worden de belangrijkste en nieuwste inzichten van de sociaalpsychologie in relatie tot motivatie en zelfsturing bij re-integratie op een toegankelijke manier gepresenteerd, zodat re-integratieprofessionals daarvan gebruik kunnen maken in hun dagelijks werk. Door het zelfsturend vermogen van werkzoekenden op die manier te versterken kan re-integratie worden verbeterd.

MEE als publieke waarde : Maatschappelijke Business Case (mBC

Deze Maatschappelijke Business Case geeft externe stakeholders inzicht in de waarde van de MEE-cliëntondersteuning. Het laat in zeven sprekende cliëntcases en vijf waardevolle maatschappelijke voorbeelden zien dat de onafhankelijke expertise van MEE, de integrale stelseloverstijgende benadering en de persoonlijke, levensbrede en levenslange focus op zelfredzaamheid en meedoen een onvervangbare publieke waarde heeft.

State-of-the-art document over begeleid werken in Nederland

Dit document vormt een eerste inventarisatie van de uitvoering van Begeleid Werken in Nederland. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de kwalitatieve aspecten van de dienstverlening. In breder perspectief zijn er ook onderzoeken naar effectiviteit en tevredenheid gedaan waardoor organisaties met elkaar te vergelijken zijn (de zogenaamde benchmarking).

Meer werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking : Betere ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking tussen gemeenten, opvang en UWV

Voor het eerst is in Nederland de situatie van zwerfjongeren met een beperking in kaart gebracht als het gaat om hun arbeidsmogelijkheden. Via een enquete, interviews en deskresearch is nagegaan hoe deze jongeren ondersteund worden en wat hun specifieke problematiek en mogelijkheden zijn. Verder is in een pilot in Utrecht nagegaan of samenwerking tussen UWV, gemeente en opvanginstellingen zodanig vorm gegeven kan worden dat de...

Met invloed meer werk : Vervolgonderzoek naar het effect van klantinvloed op de re-integratie van herbeoordeelde WAO-gerechtigden

Onderzoek naar de effecten van klantinvloed op het vinden van werk dan wel het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt dat investeren in klantinvloed loont. Klanten die invloed uit te oefenen op hun re-integratietraject, ervaren vaker meer maatwerk. Dat deze klanten meer maatwerk ervaren, vergroot vervolgens hun kans op het vinden van werk.

Kosten en baten van reïntegratie

Vanuit verschillende hoeken is behoefte aan een kosten-batenanalyse van reïntegratie.. SEO Economisch Onderzoek heeft in 2003 in opdracht van de Stichting Instituut Gak een methodiek ontworpen voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van reïntegratiediensten. Boaborea heeft aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd deze methodiek te gebruiken voor het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. De Stichting Instituut Gak...

Een schandalige miskleun uit de categorie ‘Betuwelijn’ : Rapportage Meldpunt Klachten Reïntegratie

Rapportage over klachten over reïntegratiebedrijven. Hoewel het hier niet gaat om een representatief onderzoek, verwijzen de klachten naar structurele problemen bij de reïntegratiebedrijven. De kern van het probleem lijkt dat de reïntegratiebedrijven minstens zo ver van de arbeidsmarkt afstaan, als de mensen die gereïntegreerd moeten worden. De bedrijven beschikken niet over contacten met ondernemingen die personeel zoeken...

Eindrapport project Eijsink 'De leerling begeleid' : Nazorg in relatie tot ketenzorg

Het kamerlid A. Eijsink heeft bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2006 een amendement ingediend waarin wordt verzocht een pilot te starten om de nazorg in het praktijkonderwijs beter in beeld te brengen. De pilot heeft tot doel informatie op te leveren over het kader en de voorwaarden waaronder netwerken van gemeenten, scholen en arbeidsmarktinstanties kunnen functioneren. Het amendement is aangenomen. De kaders zijn aangegeven door de...

Jobs First : Een innovatief traject om werklozen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.; Verslag van een experiment

In dit rapport wordt verslag gedaan van effectonderzoek van een innovatieve interventie Jobs First die specifiek is gecombineerd om de groep moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbaren (naar werk) te activeren. Het betreft in het bijzonder mensen die langdurig werkloos zijn en belemmeringen ondervinden vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. In het algemeen zijn deze door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gecategoriseerd als...

Een markt in beweging: Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de re-integratiemarkt

RWI wenst meer zicht te krijgen met name op de aanbodzijde van de re-integratiemarkt. Aan AStri werd de opdracht gegeven om daartoe een onderzoek uit te voeren. Daarin zou, naast een algemene beschrijving van ontwikkelingen en trends aan de aanbodzijde, specifieke aandacht worden gewijd aan enkele (deel)thema's: de samenloop van inburgering en re-integratie, de inspanningen voor arbeidsgehandicapten en het inspelen op de vraagzijde van de...

Evaluatie jobcoaching

Het doel van deze evaluatie is inzicht te krijgen in: 1. doelgroep, gebruik, waardering, indicatiestelling, achtergronden en groei van jobcoaching en begeleid werken; 2. de bijdrage en toegevoegde waarde van jobcoaching en begeleid werken bij het aan het werk helpen en houden van mensen met structurele functionele beperkingen; 3. de verschillen tussen WIA jobcoaching en Wsw-Begeleid werken. De algemene conclusie is dat jobcoaching en begeleid...

NVvA Ledenonderzoek 2009

Statistisch overzicht van verschillende kenmerken van NVVA leden in 2009

Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGZ

In het onderzoek waarvan hierna de resultaten beschreven worden, staan de volgende twee vragen centraal: 1. Wat is de waarde van ervaringskennis en deskundigheid voor de Geestelijke Gezondheidszorg? 2. Hoe kan ervaringskennis beter tot recht komen in de hulpverlening? Dit onderzoek brengt in beeld hoe mensen hun eigen ervaringen en die van anderen (kunnen) leren omvormen tot ervaringsdeskundigheid, en deze ten behoeve van hulpverlening kunnen...

Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden: Nazorg verzorgd

Deze handreiking helpt gemeenten hun rol in te vullen samen met de ketenpartners van Justitie. Veel gemeenten zijn daar al mee bezig, al dan niet geïntegreerd met de nazorg voor volwassen ex-gedetineerden. Zo een integrale aanpak is natuurlijk mooi, maar de verantwoordelijkheden voor gemeenten liggen bij 18-minners toch weer anders dan bij 18-plussers. Bij jongeren onder de 18 jaar hebben we immers ook nog te maken met de samenwerking met...

FIX-IT

Doelstelling van het project is het verkennen van de haalbaarheid van de nieuwe bedrijfsformule en het startklaar maken van FIX-IT. Werkbemiddelingsbureau FIX-IT realiseert na de start werkgelegenheid voor jongeren die als gevolg van lichamelijke of psychische problematiek een wisselende arbeidsbelasting hebben. Het project start in Barendrecht en de regio Drechtsteden. De voorbereidingsfase is uitgewerkt in een 100-dagenplan: de...

Boaborea

De brancheorganisatie van dienstverleners voor werk, loopbaan & vitaliteit. Verzorgen symposia, beurzen en congressen Verbindt ondersteunt en stimuleert dienstverleners in hun streven naar rendabele en professionele dienstverlening op een duurzame arbeidsmarkt waarin werk, loopbaan en gezondheid op een goede manier verbonden worden. 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. 

Inclusief onderwijs

Het doel van goed onderwijs is om samen met ouders, volwassenen en kinderen binnen een school te werken aan een optimale en excellente leerervaring op cognitief en sociaal terrein. 

Doofblind.nl

Doofblind.nl is een website en geeft objectieve en onafhankelijke informatie over alle aspecten uit het dagelijks leven van mensen die doofblind zijn. 

Competentiespel

Met het Competentiespel maken kandidaten een analyse van zichzelf: waar ben ik goed in, waarin ben ik niet zo kundig, wat doe ik graag en wat liever niet. Er zijn 45 competentiekaartjes. 

Nederlandese Vereniging voor Logopedie en Foniatrie - NVLF

De NVLF heeft twee kerntaken: kwaliteit en belangenbehartiging. Het gaat daarbij zowel om de collectieve als de individuele belangenbehartiging van logopedisten.

Emma at Work

Doel van het project 'Emma at work' is het ontwikkelen van een overdraagbare formule voor een werkbemiddelingsbureau in het Emma Kinderziekenhuis AMC. Dit om jongeren met een chronische ziekte of handicap de mogelijkheid te bieden op een bijbaantje en op een zo normaal mogelijke ontwikkeling tijdens hun ziekte. Recent onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis toont aan dat jongeren die opgroeien met een chronische ziekte ten opzichte van...

AGENS

AGENS biedt maatwerkoplossingen op het gebied van re-integratie, preventie, outplacement en coaching. 

Blik op werk

Bij stichting Blik op Werk vindt u informatie over de kwaliteit van re-integratiebedrijven, arbodiensten, outplacementbureaus, opleidingsinstituten en loopbaancoaches. 

Kosteneffectiviteit re-integratietrajecten CMS

In 2004 namen UWV en PGGM het initiatief om de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten in de sector zorg en welzijn gezamenlijk te bevorderen. Een onderdeel van dit project was het programma Casemanagement Zorg en Zekerheid uitgevoerd door het re-integratiebedrijf Casemanagement Center/Services. In opdracht van UWV heeft Regioplan de (kosten)effectiviteit onderzocht van een aantal van deze re-integratietrajecten. Het betrof hier een...

Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een screeningsinstrument ontwikkeld om het sociaal aanpassingsvermogen bij kinderen en jongeren in kaart te brengen. 

Pak (die) kans

Het ontwikkelen, invoeren en breed verspreiden van een methodiek voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Door een sluitende aanpak krijgen deze jongeren perspectief op duurzaam werk of dagbesteding. In het project werken diverse organisaties intensief samen via een heldere taakverdeling. Er is een operationele werkgroep actief, waarin medewerkers van alle instanties zitting hebben. Hier...

SIWIT

De SIWIT geeft inzicht in beroepsinteresses. De SIWIT is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke handicap die zich aan het (her)oriënteren zijn op hun loopbaan. De SIWIT is een digitale test die via een internetverbinding kan worden gemaakt. De test bestaat uit een korte introductie waarin de bedienings-, help- en stop-knop worden uitgelegd. 

ATC ex-gedetineerde jonggehandicapten

In dit project worden ex-gedetineerden met een verstandelijke beperking getraind en toegeleid naar arbeid. In de uitstroom is de deelnemer zover getraind dat hij/zij individueel verder kan gaan en de stap naar arbeid kan maken. Deelnemers stromenT vanuit detentie door naar het Arbeids Training Centrum (ATC). De deelnemers worden in groepsverband getraind en begeleid naar arbeid. In het trainingsproject wordt gebruik gemaakt van de...

Revalidatie Nederland

De vereniging van revalidatiecentra Nederland coördineert Revalidatie Nederland verschillende landelijke projecten, die ertoe bijdragen dat de revalidatiezorg in Nederland zich continu ontwikkelt. 

Jack and Jill

Het inrichten van een sluitende aanpak van school naar werk voor jongeren met een arbeidshandicap. Dit door ontwikkeling van een regionaal netwerkmodel en de inzet van vroegtijdige diagnostiek op scholen. Vaststellen of de aanpak werkt en deze vervolgens overdragen naar andere UWV-regio’s. In de regio Almere wordt een netwerkmodel opgezet. Hierin participeren instanties die betrokken zijn bij de zorg, hulpverlening, scholing en (arbeids...

Assessment meervoudige Handicap : Beschrijving van de procedure en inhoud van het assessment zoals dit door UMCG Centrum voor Revalidatie werd uitgevoerd voor jongeren met meervoudige beperking

Beschrijving van een project over het ontwikkelen van een aangepast assessment voor jongeren met een meervoudige handicap uit de Regionale ExpertiseCentra (REC) en het PraktijkOnderwijs (PrO) om hen in staat te stellen te integreren op de arbeidsmarkt. Doel van het project is het opleveren van een overdraagbare methodiek.

SIP: Sickness Impact Profile - Nederlandse versie

De SIP is bedoeld voor het meten van de effecten van gezondheidszorg op de gezondheid. De gegevens moeten bruikbaar zijn voor evaluatie en planning van voorzieningen. De SIP is dus ontwikkeld als effectmaat. De SIP levert een maat van waargenomen gezondheidsstatus voor gebruik in het meten van uitkomsten van zorg, in gezondheidssurveys, in programmaplanning en beleidsvoering en in het monitoren van patiëntenvooruitgang. 

MELBA

Doelstelling: Een analyse en docuementatiesysteem waarmee 29 sleutelkwalificaties kunnen worden vastgelegd in een profiel op een 5 puntsschaal (zowel bij de persoon: capaciteitsprofiel, als bij functie: eisenprofiel.

Met support aan het werk

De lesbrieven "met suppport aan het werk" zijn bedoeld voor de opleidingen SPW, SPH en Support. Docenten kunnen één of meerdere lesbrieven gebruiken in hun lessen voor beginnende trajectbegeleiders, jobcoaches en groepsbegeleiders van dagbesteding voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychisch).

Regular Plus

Een vangnetsituatie voor het reguliere beroepsonderwijs creëren zodat leerlingen met een (arbeids)handicap die anders (dreigen) uit (te) vallen uiteindelijk een passende functie op de arbeidsmarkt vinden. In dit project worden nieuwe samenwerkingsvormen tussen het REA-vangnetinstituut Eega Educatie en reguliere ROC's ontwikkeld. Eega begeleidt en ondersteunt leerlingen en onderwijsinstellingen op belangrijke keuzemomenten voor aanvang...

FIT

FIT is een digitaal zelfassessment instrument om arbeidsgehandicapten inzicht te geven in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het instrument peilt de belastbaarheid van de cliënt, zodat de cliënt erachter komt welke beroepen bij hem of haar passen. 

Ergo-Kit : Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE

FCE meet het construct Fysieke (arbeids)belastbaarheid. Er worden 19 arbeidsvaardigheden beoordeeld. Deze omvatten 4 testgroepen: handvaardigheidstesten, krachttesten, physical agility tester (PAT) en krachttesten. De PAT bevat testen met betrekking tot het reiken, de manipulatie, balans, kracht en duurtesten. 

Doelvaardigheid beoordeling - Readiness Assessment

De vragenlijst heeft ten doel vast te stellen in welke mate de cliënt toe is aan het stellen van een doel. Het betreft een bij voorkeur gezamelijk met de cliënt in te vullen lijst met vijf hoofditems, waarbij cliënten en rehabilitatiemedewerker beoordelen welke score de cliënt op het moment van afname heeft op de vijf "doelvaardigheidsfactoren". 

Rehabilitatie92

Een landelijk opererend bij- en nascholingsinstituut dat zich bezig houdt met het verzorgen van trainingen en consultatie op het gebied van Rehabilitatie. 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen:V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

Samen Kijken Samen Werken

Samen Kijken Samen Werken is het handvat en de rode draad voor een gesprek of overleg tussen bijvoorbeeld leerling en mentor, ouders en school, of school en externe partij (UWV, gemeente, CWI), om: - samen te toetsen wat is waargenomen, - samen in een profielschets concreet te maken, wat dat betekent. 

Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn - LVG

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg. 

Actieprogramma Iedereen doet mee

Dit actieprogramma beschrijft hoe het kabinet - samen met de partners wil bevorderen dat iedereen wordt ingeschakeld in het arbeidsproces. Leidraad bij de uitwerking is de menselijke maat. Geen blauwdrukken vanuit Den Haag, maar ruimte voor professionals in de uitvoering. Een gerichte aanpak, toegesneden op de specifieke individuele omstandigheden, maakt het participatiebeleid effectiever

Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg - LKNG

Het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg, onderdeel van Vilans, bundelt bestaande kennis en verspreidt deze om zo de zorg- en dienstverlening en het beleid op het gebied van gehandicaptenzorg te verbeteren. 

APA

APA is een meta-instrument dat een aantal tests en andere instrumenten omvat op het gebied van intellectuele en persoonlijke capaciteiten en vaardigheden. De APA omvat 4 groepen meetinstrumenten: itelligentie tests, persoonlijkheidsonderzoek, gestructureerde interviews, beroepeninteressetests. De test kan worden afgenomen door professionals, te weten psychologen.