Werkvermogen, burn-outklachten en werkbevlogenheid van werknemers met chronische aandoeningen: werkhulpbronnen als doelen voor interventie?

Het doel van deze studie is om het welzijn op het werk van werknemers met chronische ziekten en het beschermende effect van vier energiebronnen te onderzoeken, die mogelijk doelen bieden om het welzijn op het werk te verbeteren.

Self-reported work ability in breast cancer survivors; a prospective cohort study in the Netherlands

In a prospective cohort study, 939 patients <67 years are identified. Employed patients filled out the Work Ability Index (WAI) questionnaire before the start of radiotherapy treatment (baseline) and at 6, 18, and 30 months. Work ability was compared with a matched Dutch cancer-free population (n=3,641). The association between (clinical) characteristics and work ability over time was assessed using mixed-effects models.

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; cursusboek werknemers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

ReventaCare Ademhalingstraining

Reventacare is een ademhalingstraining gericht op het op correcte wijze functioneel ademhalen. Hierdoor nemen fysieke en/of psychische klachten die verband houden met angsten, fobieën en (chronische) hyperventilatie, af.

BWR: Beweging als Warming-up voor Re-integratie

BWR is een intensief bewegings- en gezondheidsprogramma dat u kunt inzetten als onderdeel van een re-integratietraject. Het programma duurt 12 weken en is primair gericht op de verbetering van de fitheid en gezondheid van langdurig uitkeringsgerechtigden. Hiermee bewerkstelligt BWR een duurzame gedragsverandering: de deelnemers leren om regelmatig bewegen in hun dagelijks leven te integreren.

Jaarrapport jeugdmonitor 2012

Deze publicatie schetst een breed beeld van de situatie van jongeren van 0 tot 25 jaar op een vijftal deelterreinen, namelijk jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Naast het beschrijven van een actueel beeld van de jeugd op deze terreinen is er ook aandacht voor de ontwikkeling van diverse aspecten in de tijd en, waar mogelijk, het beschrijven van samenhang en dwarsverbanden tussen belangrijke facetten van het...

Zorg- en leefsituatie van mensen met kanker 2012: Deelrapportage III: Werk en inkomen

Voor u ligt de eerste jaarrapportage van het onderzoeksprogramma Panel Leven met Kanker. Deze eerste jaarrapportage is gebaseerd op een enquête die eind 2011/begin 2012 werd gehouden onder de eerste groep van 325 deelnemers aan het panel, en beschrijft de ervaren zorg- en leefsituatie van mensen met kanker in Nederland. Het Nederlandse overheidsbeleid is sterk gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie van burgers. Mensen die...

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte

Dit verslag geeft de resultaten weer van groepsgesprekken met werknemers geraakt door kanker, een spierziekte of reuma over hun ervaringen met communiceren over hun ziekte op het werk.

De sociale staat van Nederland 2011

Dit is de zesde aflevering van 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daaruit aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van...

Prostaatkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van prostaatkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Dikkedarmkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van dikkedarmkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeftt dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Melanoom en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van een melanoom voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Lymfklierkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van lymfklierkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Longkanker en werk: informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van longkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Borstkanker en werk: Informatie voor werkgevers

Deze folder biedt u als werkgever informatie over de gevolgen van borstkanker voor het werk. Het uitgangspunt is dat uw medewerker u over de ziekte heeft verteld. Wettelijk gezien hoeft dat niet. In de praktijk blijkt dat openheid en in gesprek zijn bijdragen aan het kunnen blijven werken met kanker.

Klaar om weer te gaan werken na ziekte of ongeval

Dit onderzoek is erop gericht om te toetsen of mensen met een ziektewet uitkering voor ziekte of ongeval in te delen zijn in verschillende fasen van het klaar voor weer gaan werken model van Franche en Krause (2002). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een vertaalde versie van de vragenlijst van Franche et al., (2007). De term Readiness for Return To Work is vertaald naar Klaar voor Weer gaan Werken KWW. De KWW vragenlijst is voorgelegd...

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport is een gezamenlijke publicatie van Jeugd en Gezin en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve of anderszins geïnteresseerd is in de Nederlandse jeugd. Net als in de vorige editie zijn er uitkomsten over jongeren en het gezin, de gezondheid, het onderwijs, de maatschappelijke participatie, de arbeidsmarkt en de veiligheid. Bij de beschrijving van deze thema’s...

Paul, Jeannette Dr

Arbeid & Gezondheid is de spil van twintig jaar werken voor bedrijven, sectoren en overheid met onderzoek, advies, beleid en bestuur. Twee jaar geleden ontmoette ik CrossOver en sindsdien staan jongeren met een beperking onuitwisbaar op mijn netvlies. Anno 2009 moeten bedrijven werken aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers; hierbij wordt vaak gedacht aan ouderen die langer moeten doorwerken. Wat mij betreft gaat het juist ook over...

Jonge kankerpatiënten

Op de website Stichting Diagnose Kanker is informatie over kanker bij kinderen en jonge volwassenen van 12 tot 35.

Stichting jongeren en kanker

Stichting Jongeren en Kanker is er voor jonge mensen die te maken hebben gekregen met kanker en die hun ervaringen met elkaar willen delen, die elkaar hun schouder willen lenen en die ook wel eens samen willen lachen. 

Kwf kanker bestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. 

Zorngroep

Zorn Groep B.V.Oud-Beijerland (Zuid-Holland) is in december 2015 door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard.De activiteiten zijn overgenomen door Kenmerk.nl .

Weg naar de WIA : Tabellenboek van de eerste meting onder werkgevers van langdurige zieke werknemers

In 2004 werd de periode van loondoorbetaling bij ziekte verlengd van één naar twee jaar en werd de wachttijd voor de WIA eveneens gesteld op twee jaar. Ook werden de criteria voor toekenning van een WIA-uitkering verscherpt. Wat hebben deze ingrijpende veranderingen teweeggebracht?
Om inzicht te krijgen in het beloop van langdurige verzuimgevallen en de veranderingen daarin sinds invoering van de WIA doen de onderzoeksbureaus...

Stichting Diagnose Kanker

Digittale Informatie en lotgenoten contact over kanker. Lotgenotencontact kan via forum en chatten.

CHQ-PF28 : Child Health Questionnaire

Doelstelling: Dit generieke gezondheidsinstrument werd ontwikkeld om het fysieke en psychosociale welzijn van kinderen te bevatten onafhankelijk van de onderliggende aandoening. Deze maat voorziet in twee schalen van fysieke en psychische gezondheid. Daarnaast zijn nog verdere indelingen en subschalen mogelijk. De vragen zijn bedoeld voor de ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar.

VAG: Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (NIPG vragenlijst Arbeid en Gezondheid

De VAG is voor het in kaart brengen en beoordelen van de arbeidssituatie en de gezondheid van werkenden.