Terugdringen recidive door het scheppen van werkgelegenheid voor ex-gedetineerden

De interventie richt zich op (ex-) gedetineerden. Het doel is om recidive en langdurig gebruik van een WWB-uitkering te voorkomen door middel van werk. Geprobeerd wordt dit doel te bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en penitentiaire inrichtingen te verbeteren en door het nazorgtraject te verbeteren.

Transitiecommissie stelselherziening jeugd: Tweede rapportage

Voor u ligt de tweede rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd. De TSJ hoopt met deze tweede rapportage een helder beeld te geven van de stand van de voorbereidingen voor de decentralisatie jeugd. Deze rapportage heeft betrekking op de voorbereiding van de decentralisatie jeugd in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 mei 2013. Deze periode kenmerkt zich door een zichtbare versnelling en toenemend urgentiebesef van het...

= De raad in stelling: het spoorboekje; Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de
richting bij de decentralisaties =

Checklist beleidsplan Jeugd

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorgtaken en zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Het conceptvoorstel van de nieuwe Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidsplan vast te stellen. Dit plan zal duidelijk moeten maken wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de zorg voor jeugdigen wil organiseren, welke middelen zij daarvoor inzet en hoe zij invulling geeft aan haar eigen rol. Volgens het Transitieplan en...

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn. Je moet verstand hebben van...

Arbeidsmarkteffectrapportage transitie jeugdzorg

Op verzoek van sociale partners heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een arbeidsmarkteffectrapportage (AER) laten uitvoeren naar de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Doel van de AER is om inzicht te krijgen in de (mogelijke) arbeidsmarkteffecten als gevolg van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar gemeenten. De inzichten uit het onderzoek willen het ministerie van VWS en de sociale partners...

Stelselwijziging jeugd: Eerste inventarisatie bekostigingsmodellen

Gemeenten zijn bezig met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe wet 'Zorg voor de Jeugd' als kader voor het nieuwe jeugdstelsel. Onderdeel van de implementatie is de invulling van het 'opdrachtgeverschap en de daaraan gerelateerde wijze van bekostiging. Gemeenten zijn over het algemeen nog niet zover dat ze in samenspraak met aanbieders keuzes hebben gemaakt ten aanzien van de wijze van bekostigen. Een belangrijk...

Atlas SV 2012: Regionale informatie sociale verzekeringen

In deze publicatie worden de sociale verzekeringswetten WW, WAO, WAZ, Wajong en WIA op regionaal niveau bekeken. In de tabellen terug te vinden op niveau van gemeente en provincie. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12...

Loslaten in vertrouwen: Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving

Aan de rolverandering van de overheid ligt niets minder dan een paradigmashift ten grondslag. De
omslag begint door ervan uit te gaan dat wat nodig is in de eerste plaats groeit in de samenleving
en haar gemeenschappen. Daarop volgend ontstaat vanuit die samenleving mogelijk de behoefte
aan ondersteuning vanuit de overheid. Het particuliere initiatief is leidend en daarbij moet worden
geëxpliciteerd welke rol de overheid moet of wenst te...

Transformeren voor gevorderden: actieonderzoek Hemelse modder Zaanstad

Hemelse Modder is een actieonderzoek. Dat wil zeggen dat we door het daadwerkelijk oplossen van problemen kennis ontwikkelen. Dit is een gedurfde manier van onderzoek en van beleidsontwikkeling. Omdat we weten dat ieder beleid niet alleen gewenste effecten oplevert, die vooraf voorspeld waren. In de praktijk ontstaan ook ongewenste effecten, die niet voorzien en niet zo bedoeld zijn. Dit actieonderzoek heeft betrekking op Zaanse huishoudens met...

Handleiding maatwerk voor risicojongeren

In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en Antilliaanse risicogroepen. De gemeenten ontvingen hiervoor geld van het Rijk, tot eind 2012. Wat valt uit de ervaringen te leren? In deze handreiking leest u erover. U vindt handvatten voor 'diversiteitsproof' generiek beleid. Deze zijn ontleend aan de ervaringen in de gemeenten en aan...

Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De centrale vraag in deze rapportage luidt: In hoeverre slagen UWV en gemeenten er in vraag en aanbod voor klanten met een...

Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg

Dit advies sluit aan bij ontwikkelingen in de JGZ, de stelselherziening jeugd, veranderende opvattingen van ouders, veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte en veranderingen in de context van kinderen binnen gezinnen en in hun leefomgeving. 

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: Eerste rapportage

Voor u ligt de eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (hierna: TSJ). De TSJ is in september 2012 geïnstalleerd en heeft tot taak het volgen van de voorbereiding op de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp1 aan gemeenten, zodat tijdig voldoende maatregelen kunnen worden genomen om risico's te beheersen. In het bijzonder kijkt de TSJ daarbij naar de jeugdbescherming en...

Samen aan het werk voor werkzoekenden

In de regio's moet samenwerking tussen UWV en gemeenten gestalte krijgen. Dat brengt veel nieuwe kansen met zich mee. Het creëert ruimte voor de professional om zich met passie voor de werkgever en werkzoekende in te zetten. Uitgangspunt: De werkgever is de klant. Om deze door ICT gefaciliteerde dienstverlening, zowel naar werkzoekenden als voor werkgevers, op een juiste manier vorm te geven, is het nodig om af te stemmen, in de...

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding : voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar versterken? Daar gaat dit informatieblad over. Verder in dit blad: goede voorbeelden van toekomstbestendige arbeidsmatige dagbesteding; belangrijke lokale opgaven voor een effectieve transitie en de mogelijke win...

Samen voor re-integratie: Een praktisch instrument voor gemeente en zorgverzekeraar om samen te werken aan re-integratie en sociale activering

Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland onderkennen de samenloop tussen zorg en werk. Om gezamenlijkheid tussen gemeente en zorgverzekeraar bij re-integratie (en sociale activering) te stimuleren en ervaringslessen te delen, hebben VNG en ZN een quick scan laten uitvoeren. Belangrijke informatie is opgehaald in gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten die een relatie met elkaar hebben. De gesprekken zijn gecombineerd...

Monitor Stedelijk Kompas 2011: Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten

Het Stedelijk Kompas is de overkoepelende naam van het plan van aanpak van centrumgemeenten om de aantallen dakloze mensen te verminderen, hen te laten doorstromen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan, hun kwaliteit van leven te verbeteren en de met dakloosheid gepaard gaande overlast te verminderen. In dit jaarbericht van de Monitor Stedelijk Kompas vindt u een overzicht van de voortgang die negenendertig centrumgemeenten hebben geboekt...

Werkgeversdienstverlening: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten

Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk? De overheid wil dat ook mensen met een beperking, probleemjongeren en langdurig werklozen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Dat kan alleen als gemeenten dat proces in hun regio ondersteunen met goede werkgeversdienstverlening. Deze verkenning geeft gemeentelijke beleidsmakers inzicht in alles wat daarbij komt kijken.

Participatie in zicht: Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg

Op dit moment ondergaat het Nederlandse jeugdzorgstelsel een radicale transformatie. Deze transformatie wordt ook wel stelselwijziging of transitie van de jeugdzorg genoemd. De verantwoordelijkheden en taken rond jeugdzorg verschuiven van de provincies naar de gemeenten. Dit onderzoek toont de stand van zaken van burgerparticipatie bij het gemeentelijk jeugdbeleid op twee thema's: de huidige gemeentelijke taken op het gebied van opvoed- en...

Passend onderwijs: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten, MEE en de samenwerkingsverbanden in het onderwijs

In deze handreiking maakt MEE zichtbaar op welke wijze wij de samenwerkingsverbanden en gemeenten kunnen helpen om voor kwetsbare leerlingen passend onderwijs te realiseren. Ook laten we zien hoe wij leerlingen, hun ouders en hun netwerk ondersteunen in hun zoektocht naar een geschikte school. Daarbij gaat het vooral om leerlingen en/of ouders met een verstandelijke of llichamelijke beperking, een chronische ziekte, nietaangeboren hersenletsel...

Duurzaam werken aan werk: Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Gemeenten, UWV en de uitzendbranche werken sinds enkele jaren steeds vaker samen om meer mensen sneller aan werk te helpen. De laatste tijd zien we ook steeds meer interessante vernieuwende samenwerkingsverbanden. De uitzendbranche en UWV WERKbedrijf hebben bijvoorbeeld de 'speeddates' ontwikkeld, om werkzoekenden en intercedenten op het Werkplein in gesprek te brengen over vacatures. Dit blijkt een succesformule. Ook gemeenten en...

Bouwstenen voor het sociale domein: Kennis voor de verknoping van zorg, participatie en werk

Gemeenten staan aan de vooravond van een grote, drieledige decentralisatieoperatie in 2014 en 2015. Het kabinet wil taken en verantwoordelijkheden op de beleidsterreinen van werk/participatie, inkomen, zorg en Jeugdzorg aan hen overdragen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten dichterbij de burger staan en meer maatwerk kunnen leveren door taken in samenhang te organiseren. Gemeenten hoeven voor de ontwikkeling van het nieuwe sociale...

Thuis in de gemeente; Hoe kun jij meedoen en erbij horen

Dit boekje gaat over meedoen in de gemeente. Meedoen in de buurt, in een vereniging en met vrienden, hoe doie je dat? In dit boekje krijg je informatie, tips en voorbeelden over mensen in de buurt, verenigingen en clubs, vrienden, je eigen netwerk, jouw rollen, burgers in de gemeente en informatie.

= Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning: De inhoudelijke samenhang tussen de drie
decentralisaties en de Wmo =

Samen de focus op werk: Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

De inspectie heeft een meerjarig onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met multiproblematiek en de samenwerking ten behoeve van die dienstverlening tussen de sector werk en inkomen en andere sectoren. In onderhavige afsluitende rapportage geeft de inspectie een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de geestelijke gezondheidszorg voor klanten met psychische...

Beter samenwerken rond social return: Eindrapport "Samenwerking met gemeenten voor inzetbaarheid uitkeringsgerechtigden in MKB Infrabedrijven'

Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector beter samenwerken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, binnen of buiten aanbestedingen met social return. Vijf infra-bedrijven en hun branche-organisatie MKB-Infra zijn van november 2011 t/m maart 2012 onder leiding van TNO aan de slag gegaan met TNO-Kennis om te ondervinden hoe ze zo'n samenwerking tot een win-winsituatie kunnen maken. Bij het project zijn ook gemeenten...

Spoorboekje transitie jeugdzorg

Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Doel van de stelselwijziging jeugd is: meer preventie, eerdere ondersteuning, integrale hulp en gebruikmaken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Dit spoorboekje is gebaseerd op de consultatieversie van de beoogde jeugdwet Het spoorboekje is opgebouwd aan de hand van de te onderscheiden procesfasen...

Supportgericht werken in de Wmo

Dit boel bevat materiaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld hoe 'de Kanteling' vorm en inhoud kan worden gegeven, en hoe maatschappelijke steunsystemen opgezet kunnen worden. Het gaat om praktische methoden en benaderingen die zich goed lenen om interdisciplinair te gebruiken. Dit boek bestaat grofweg uit twee delen. De eerste vier hoofdstukken bevatten basisinformatie over...

Jeugd: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

In deze handreiking wordt aangegeven op welke wijze MEE gemeenten kan helpen bij het vormgeven en uitvoeren van het jeugdbeleid voor jongeren met een beperking. Daarbij geven we eerst aan hoe MEE (ouders van) deze jongeren ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor de vragen die zij tegenkomen. Met als doel: zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving.
Belangrijke pijlers van de integrale ondersteuning door MEE zijn vroegtijdige...

Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie

De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad. De gemeente zal de Wmo-raad dan ook betrekken bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo. Met de transitie krijgt de gemeente echter ook een nieuwe groep cliënten onder haar verantwoordelijkheid en zal ze op zoek moeten gaan naar deze nieuwe cliënten om ook hen te betrekken bij de transitie...

Werkboek Gezamenlijke Beoordeling: Aan de slag voor cliënten met multiproblematiek; Met voorbeelden uit de praktijk

Nederland kent verschillende groepen burgers met multiproblematiek. Zij hebben op meerdere gebieden problemen die belemmeren dat zij goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Er is bijvoorbeeld sprake van psychische problemen of verslaving, maar ook problemen met huisvesting, inkomen, werk, onderwijs en schulden. Voorbeelden van deze groepen zijn ex-gedetineerden, multiprobleemgezinnen, daklozen of mensen die uit hun huis dreigen te worden...

Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen: Een handreiking voor gemeenten: mogelijkheden voor effectieve samenwerking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en de netwerken Integrale Vroeghulp

De komende jaren verandert er veel op het gebied van de zorg voor jeugd, het onderwijs en de begeleiding van mensen met een beperking. De gemeenten moeten keuzes maken hoe zij de zorg en ondersteuning aan de jeugd willen vormgeven. Deze handreiking schetst diverse vormen van samenwerking tussen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en Integrale Vroeghulp (IVH), die meerwaarde voorr de gemeenten en verrijking van het aanbod voor jonge kinderen met...

Thuis in de gemeente: Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen

Om te weten te komen wat mensen met een beperking nodig hebben om mee te kunnen doen, en wat gemeenteambtenaren en professioneel begeleiders nodig hebben om hen daarbij te ondersteunen is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Deze handreikingen zijn gebaseerd op de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek. In het kwalitatieve onderzoek is gesproken met begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking in verschillende...

Zag je het maar: Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Jongeren met een LVB willen gewoon meedoen in de samenleving. Zij hebben veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen, maar daar hebben ze op gezette tijden wel de juiste (informele en professionele ondersteuning bij nodig. De integrale aanpak zoals door het netwerk is uitgewerkt bestaat uit drie pijlers. 1. Vroegtijdige signalering, 2. Duurzame (gezins)ondersteuning, 3. Gespecialiseerde ondersteuning als het moet.

Tijd voor een vak!: Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector

Door onderzoeksbureau Regioplan is begin 2012 in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de stand van het vakmanschap onder gemeentelijke Klantmanager Werk. Een groot aantal klantmanagers (ruim 650) is door middel van een webenquête bevraagd. Ook onder managers is een enquête afgenomen. Het beeld uit de enquête is aangevuld met verdiepende interviews met klantmanagers, managers...

Integrale aanpak multiproblematiek en arbeidstoeleiding: Handreiking voor professionals die een integraal team opzetten of herijken

Een substantiële groep Nederlanders heeft te maken met meerdere problemen op verschillende leefgebieden, zoals problemen met opvoeding, werk, gezondheid, sociale contacten, schulden, huisvesting enzovoorts. Deze 'multiproblematiek' maakt het verkrijgen en behouden van werk moeilijk. Dat leidt tot langdurige uitkeringsafhankelijkheid en daarmee tot hoge kosten voor gemeenten. Het (her)vinden van de weg naar werk, ook bij mensen met...

Een stap in de goede richting?: evaluatie Wet Participatieplaatsen; Eindrapport

Vanaf januari 2009 hebben gemeenten en UWV de mogelijkheid om het re-integratieinstrument participatieplaatsen in te zetten. Dit is geregeld in de Wet Participatieplaatsen en de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP). Participatieplaatsen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces tengevolge van persoonlijke werkbelemmeringen en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar zijn op de...

Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties van beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen, onderwijs, jeugd(zorg) en welzijn naar gemeenten. In deze handreiking wordt gepoogd een schets te geven van de hoofdlijnen en de richting waarbinnen gemeenten de dienstverlening voor groepen burgers die ondersteuning nodig hebben, zo...

Atlas SV 2011: Regionale informatie sociale verzekeringen

Voor u ligt de uitgave Atlas SV 2011. De gegevens waarop deze uitgave is gebaseerd, zijn wat betreft de uitkeringen afkomstig van de registratiesystemen van UWV. De gegevens betreffende het aantal inwoners per gemeente zijn afkomstig van het CBS. Als peildatum is voor wat betreft de uitkeringen 31-12-2011 genomen. Voor wat betreft het aantal inwoners is de peildatum 1-1-2012 genomen. Deze publicatie geeft een overzicht van de WAO, WAZ, Wajong...

Handreiking toegang tot de Wmo: Praktische handvatten voor gemeenten

Als gevolg van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo zullen gemeenten vanaf 1 januari 2013 niet alleen verantwoordelijk worden voor een nieuw terrein, maar ook voor een nieuwe doelgroep. In elke gemeente in Nederland wordt de toegang tot de Wmo al uitgeveoerd. Met 'toegang' wordt bedoeld het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het...

Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV: Ontwikkelvarianten en afwegingen

Deze notitie bevat een handreiking voor regiomanagers UWV en vertegenwoordigers van gemeenten bij het maken van afspraken over de samenwerking van de werkgeversdienstverlening op regionaal niveau. Het staat partijen in de regio's vrij een passende vorm te kiezen voor complementaire samenwerking tussen gemeenten en UWV: van tenminste afstemming over werkgeversdienstverlening in de regio tot (bijna) integrale samenwerking op regionaal niveau...

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012: Het sociaal beleid van gemeenten

De diverse bezuinigingen gericht op de sociale zekerheid drukken een zware stempel op deze editie van de Lokale Monitor. Er is landelijk sterk gekort op de re-integratiebudgetten en de sociale werkvoorziening. Daarnaast is per 1 januari 2012 sprake van een aangescherpte Wet werk en bijstand (WWB) met onder meer de huishoudinkomenstoets. Deze bezuinigingen die eenzijdig gevolgen hebben voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, gaan...

Rapport over kwetsbare gezinnen in Woerden

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen binnen het soociaal domein. De transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. De gemeenten krijgen weliswaar ruim 9 miljard, maar ook een enorme verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning aan kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Het gaat om mensen met zware beperkingen, die nieuw...

De Wet Werken naar Vermogen: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

Naar verwachting treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 1 januari 2013 in werking. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordelijk. Door de maatregelen die voortvloeien uit de WWnV, veranderen de verantwoordelijkheden voor de toeleiding naar werk, ook voor mensen met een beperking. Bovendien hebben zij ook te maken met allerlei andere kabinetsmaatregelen. Zoals de decentralisatie van de begeleiding en dagbesteding, de invoering van...

Als jeugd en toekomst tellen: Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Provincies dragen in de komende jaren hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over aan gemeenten. Dit gebeurt in stappen. In Drenthe trekken provincie, gemeenten . en uitvoerende organisaties daarin gezamenlijk op via de Drentse pilot jeugd. Het gaat ons daarbij niet alleen om een overdracht van taken, maar ook om het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk fundament. In de voorliggende notitie is de visie die daaraan ten grondslag ligt...

Verantwoord sturen

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente heeft niet alleen een loket waar men terecht kan voor inkomensondersteuning. Dit loket biedt ook ondersteuning op het gebied van participatie. Daarvoor moet participatie beleid worden ontwikkeld. De gemeente kan dit op verschillende manieren onvullen. Voor de gemeenteraad is dit een belangrijke uitdaging om dat beleid effectief te regiseren. In deze brochure schetsen wordt aangegeven waar u als raadslid...

Opdrachtgever en ondernemerschap: Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding

Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die extramurale begeleiding nodig hebben. Deze vorm van ondersteuning wordt namelijk uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wmo. De Handreiking geeft informatie, ideeën en voorbeelden over de thema's die spelen op het gebied van opdrachtgeverschap en de relatie met het ondernemerschap. De Handreiking is niet bedoeld als 'blauwdruk', maar als inspiratiebron...

Van deelnemer naar werknemer: Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk; Derde voortgangsrapportage

Dit rapport bestaat uit twee delen, met elk een eigen toelichtend voorwoord en inleiding. Het eerste deel beschrijft de voortgang en resultaten van de Pilot Loondispensatie.In deze derde voortgangsrapportage wordt aandacht besteedin aan de kosten, opbrengsten en besparingen die de deelnemende gemeenten met de inzet van het instrument loondispensatie realiseren. In het tweede deel wordt verslag gedaan van de resultaten van het experiment...

Gevolgen werken naar vermogen voor burgers

De CG-Raad heeft aan Regioplan gevraagd om de mogelijke gedragseffecten van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in kaart te brengen op basis van het wetsvoorstel dat 27 januari 2012 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze notitie geven wij een beeld van de mogelijke gedragseffecten van de belangrijkste groepen die met de nieuwe wet te maken krijgen. Omdat de nieuwe wet grotendeels onder de verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten komt...

Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning

Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. De inzichten zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzes. Maar de inzichten in deze publicatie zijn ook relevant voor andere stappen van het stappenplan decentralisatie van extramurale begeleiding. In dit...

Zwerfjongeren: Aanpak en achtergrond voor beleid; een verdieping en concretisering van gemeentelijke aanpak zwerfjongerenproblematiek

Met deze brochure biedt vws gemeenten een handreiking om inzicht te krijgen in het zwerfjongerenvraagstuk en mogelijke oplossingen. Tevens is deze notitie informatief voor beleidsonwikkelaars binnen opvang- en zorginstellingen en beleidsmedewerkers bij provincies. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen van een landelijke werkgroep zwerfjongeren, van recente onderzoeken en publicaties en positieve ervaringen die in den lande zijn opgedaan. De...

Programma 'Aandacht voor iedereen': Toerusting van Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers en Signalering en monitoring vanuit cliëntenperspectief In het kader van de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verb

Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg men dat uit de AWBZ gefinancierd en op basis van een CIZ-indicatie via de zorgkantoren geleverd. Met ingang van 2013 wordt deze zogeheten extramurale AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf de beleidsverantwoordelijkheid van gemeenten. Het transitiebureau van VWS/VNG heeft de landelijke clië...

Handreiking: Modellen voor samenwerking en besturing van de sociale werkvoorziening

Voor u ligt een handreiking over sturing op de sociale werkvoorziening. In veel gemeenten speelt de discussie welke rol het bedrijf dat de sociale werkvoorziening uitvoert in de toekomst zal gaan spelen. Daartoe werken gemeenten verschillende toekomstscenario's uit. In deze handreiking worden die toekomstscenario's verbonden aan de verschillende mogelijke besturingsmodellen. Voor het uitbrengen van deze handreiking zijn twee directe...

Iedereen aan de slag: Hoe UWV en gemeenten de vraag naar arbeid en het aanbod van werkzoekenden bijeenbrengen

Het kabinet zet fors in op vergroting van de arbeidsparticipatie. Dat betekent dat het arbeidsvermogen van mensen zoveel mogelijk moet worden benut. Voor de uitvoeringsorganisaties in het stelsel van werk en inkomen bestaat hun uitdaging uit het stimuleren van uitkeringsgerechtigden om gebruik te maken van de kansen die de arbeidsmarkt biedt en gelijktijdig tegemoet te komen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Deze rapportage geeft een beeld van...

Marktanalyse in het kader van de transitie jeugdzorg

De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten zal verandering brengen in de marktverhoudingen. De uitkomsten van de nieuwe marktverhoudingen zijn nog onduidelijk. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten kan leiden tot ongewenste situaties. Situaties waarbij – onbedoeld door de betrokken partijen – het belang van de cliënt in het nauw komt. De vraag die het ministerie zich stelt is: 'Moet de landelijke of gemeentelijke...

Spoorboekje Handhavingsaanpak Wet werk en bijstand 2012

Op 11 oktober 2011 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wwb en samenvoeging met de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer neemt naar verwachting medio december een besluit. Feitelijk is dan pas bekend of de veranderingen doorgaaan. Het streven van de regering is om de gewijzigde Wwb per 1 januari 2012 in te voeren. De gewijzigde Wwb heeft zowel ingrijpende gevolgen voor de klant als voor de missie...

Advies positionering van de JGZ in het nieuwe stelsel van de zorg voor jeugd

De Regering bereidt een stelselherziening voor de jeugdzorg om alle zorg voor jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te laten vallen. De kernvraag is wat voor de aansturing van de jeugdgezondheidszorg het meest geschikte wettelijke kader is.

Programmarapportage Activering jongeren

De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie of het hebben van een arbeidsbeperking. Veelal gaat het om jongeren met meervoudige problemen. Een groot deel van de jongeren heeft wel degelijk voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan het arb eidsproces maar het lukt hen niet zonder de goede prikkels en...

Op tijd beginnen: Partnerschappen in het groen

Aan de vooravond van de komst van een nieuwe wet Werken naar Vermogen (wWNV) is er alle reden om eens goed te kijken naar interessante voorbeelden van samenwerking tussen private en publieke groenvoorzieners, en de rol van gemeenten als opdrachtgever daarbij. Is het mogelijk een win-win-win situatie te creëren? Een vorm van samenwerken die recht doet aan (a) bedrijfsseconomische belangen van bedrijven, (b) aan de belangen van de gemeente...

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten

Social return bij inkoop is het maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken voor doelgroepen bij inkoop van diensten, werken en levering. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld jongeren met een beperking of langdurig werklozen, maar ook stagiairs van beroepsopleidingen. Soms wordt social return vrijer ingevuld, zoals afspraken maken over het leveren van een bijdrage aan bepaalde maatschappelijke doelen...

Integrale analyse heroverwegingen sociaal domein

Het Rijk en de centrale stad Amsterdam hebben bezuinigingsmaatregelen voorgesteld binnen alle drie de beleidsthema’s van het sociaal domein (werk en inkomen, jeugd en onderwijs, zorg en welzijn. Duidelijk is dat zij bezuinigingen in eerste instantie willen realiseren door efficiencymaatregelen met betrekking tot sociaal maatschappelijk vastgoed en susidieverlening. Wanneer dit niet voldoende is lijkt het thema welzijn het meest geraakt te...

Van zorg naar participatie: de overgang van de begeleiding naar de Wmo

In het kader van de aangekondigde decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten hebben de VNG en de G32 het initiatief genomen om na te denken over de inhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde die gemeenten met hun nieuwe mogelijkheden kunnen realiseren. Deze notitie beoogt om deze mogelijke meerwaarde te schetsen. De centrale vraag hierbij luidt: wat wat willen gemeenten met hun nieuwe verantwoordelijkheden gaan 'doen...

Eindrapport Inspelen op de Wet werken naar vermogen

In opdracht van brancheorganisatie Cedris heeft KplusV organisatieadvies de afgelopen maanden bij een aantal SW-bedrijven onderzocht op welke wijze de bedrijfsvoering in elkaar steekt, wat de huidige financiële situatie is en welke strategische vragen nu voorliggen om goed in te kunnen spelen op de toekomst. In dit rapport worden de de vragen besproken en wordt voor de SW-bedrijven een aantal bouwstenen aangegeven om deze vragen in...

Gemeenten en Zorgvangnetten: Verslagen casestudy; Concept deelrapporten

Gemeenten hebben een belangrijke (regie)taak toebedeeld gekregen in het creëren en onderhouden van netwerken of vangnetvoorzieningen om individuele burgers passende zorg te kunnen bieden. De gemeentelijke zorgtaken liggen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie en integratie. In de Wmo zijn deze taken primair verankerd, maar ook vanuit andere wetten wordt (een deel van) deze verantwoordelijkheid bij gemeenten...

Activeren door participeren: De meerwaarde van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor re-integratie van mensen in de bijstand

Verkennende studie naar mogelijk werkzame bestanddelen van de integratie van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek richt zich op een aantal door betrokken actoren als 'succesvol' gekenschetste initiatieven ter bevordering van maatschappelijke participatie van moeilijk bemiddelbare bijstandsafhankelijken. Via een quickscan van lokale projecten waarin beide wetten worden gecombineerd...

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen

Wet Werken naar vermogen: antwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie van SZW inzake de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen.

Chaos dreigt in jeugdzorg: Heel veel onduidelijkheden over model, proces en financiën bij stelselherziening jeugdzorg

Het kabinet-Rutte is voornemens het totale stelsel van zorg voor de jeugd te hervormen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, verschaffen de toegang en nemen de regierol voor samenwerking binnen de jeugdzorgketen op zich. De decentralisatie wordt ingezet vanuit de wens om te komen tot de integrale ondersteuning van en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders dicht bij huis. De voorgenomen stelselherziening gaat gepaard met een...

Verdienen naar Vermogen: Eerste voortgangsrapportage Werken naar Vermogen Pilot IV: Loondispensatie; Eindrapport

Met de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Kamerstukken II 32165) is de basis gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de vierde pilot die wordt uitgevoerd in het kader van Werken naar Vermogen. In deze vierde pilot staat het instrumentloondispensatie centraal. Research voor Beleid monitort en evalueert de vorderingen en resultaten van deze pilot tussen de jaren 2010 en 2013. Voor u ligt de eerste rapportage die is geschreven in het...

Werken aan toegankelijkheid: Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten

Als we kijken naar de toegankelijkheid van gebouwen, de openbare ruimte, producten of diensten, zien we dat daarin verbeteringen mogelijk zijn. Nog niet iedereen kan overal gebruik van maken. Door verschillene oorzaken ondervinden gemeenten belemmeringen bij toegankelijkheidsbeleid. Deze handreiking geeft informatie voor het ontwikkelen en uitvoeren van toegankelijkheidsbeleid. De informatie in deze handreiking is gebaseerd op gesprekken die...

Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten

Het kabinet wil toe naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en de WSW hervormt. Volgens het kabinet kunnen gemeenten hierdoor meer mensen laten participeren, budgetten gerichter en effectiever inzetten en kosten besparen. Voor jongeren die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. In dit onderzoek wordt gekeken naar de verwachte effecten van de overheveling van de Wajong...

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken: Een literatuurstudie

In de afgelopen jaren hebben veel gemeenten en gemeentelijke rekenkamer(commissie)s de uitvoering van de WWB en het gemeentelijk re-integratiebeleid onderzocht. In de hierover verschenen rapporten worden veel bevindingen gerapporteerd over goede praktijken en ook mogelijkheden voor
verbetering van de re-integratiepraktijk. Door de gemeentelijke rapporten systematisch te analyseren zijn in dit onderzoek leerpunten geformuleerd die van belang...

Opvoeden versterken

Zowel de visies van het huidig kabinet als van het vorig demissonaire kabinet als de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenningen Jeugdzorg kennen een aantal belangrijke overeenkomsten en sluiten weer aan op het door het VNG uitgebrachte advies rond de jeugdzorg. Centraal in de beide uitgebrachte visies staat de wens een meer samenhangend en eenvoudiger jeugdstelsel te vormen. De visies delen een aantal gemeenschappelijke ambities: • Een...

Drentse pilot jeugd en nieuwe opstekers

Dit projectplan geeft de kaders aan waarbinnen de Drentse jeugdzorg zich de komende periode verder kan ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn deels afhankelijk van keuzes die landelijk worden gemaakt. Het project richt zich op de jaren 2011 en 2012 met eventueel een uitloop in 2013 en 2014. Het plan zal in deze projectperiode waar nodig worden aangevuld en bijgesteld na goedkeuring van de bestuurlijke stuurgroep, bestaande uit de...

Gemeenten en niet-melders WIJ: Acht inspirerende voorbeelden

In het voor u liggende boekje worden acht inspirerende voorbeelden gepresenteerd. Voorbeelden van initiatieven en projecten die gericht zijn op de opsporing en activering van jongeren die niet participeren. Om jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in het leven geroepen. De maatregelen in die wet zijn bedoeld om te bevorderen dat jongeren...

Maten voor gemeenten 2010: Een analyse van de prestaties van de lokale overheid

Dit rapport moet worden gezien als een meerjarig pad om het inzicht in de relatie tussen gemeentelijke uitgaven en prestaties te vergroten. Er zijn twee afzonderlijke analyses uitgevoerd om de relatie tussen gemeentelijke prestaties en uitgaven in beeld te brengen. De eerste analyse, die aan bod komt in de hoofdtekst van dit rapport, heeft betrekking op de totale uitgaven van gemeenten (ook wel aangeduid als bruto-uitgaven) en de daarvoor...

Iedereen binnenboord: Inclusief beleid in de praktijk

Iedere burger heeft dezelfde rechten en iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Alle gemeenten in Nederland zullen dit onderschrijven. Toch gebeurt het nog regelmatig dat burgers onbedoeld worden uitgesloten of benadeeld omdat zij een beperking hebben. Je kunt de raadsvergadering niet volgen omdat je doof bent, je kunt met je rollator een festival niet bezoeken, er is geen basketbalvereniging in je gemeente waar jij mee kan sporten...

Onderweg naar morgen: Arbeidsmarktbeleid van gemeenten en sociale partners samen

Het doel van het onderzoek is na te gaan (a) wat de stand van zaken is van de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners per begin 2010 en (b) wat daarbij de betekenis is van de verklaring Gezamenlijk Aanpak. Het onderzoek is in feite een nulmeting. Het accent ligt op inventariseren van de afspraken. Gezien de korte aanlooptijd zijn er nog geen resultaten te verwachten in termen van concrete plaatsingen in banen. Het onderzoek heeft tot...

Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een arbeidsplaats aan te bieden onder aangepaste omstandigheden. Een van de speerpunten van de Wsw is arbeidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat iedere individuele Wsw'er intensief wordt ondersteund om vaardigheden te ontwikkelen om op zijn of haar maximaal haalbare niveau werkzaam te zijn. De inspectie heeft onderzocht hoe sw...

Kanteling WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een brede participatiewet die zegt: Iedereen moet kunnen meedoen. In de Wmo is de compensatieplicht opgenomen, die de verantwoordellijkheid van gemeenten regelt om mensen met een beperking en ouderen te ondersteunen. Het proces van gemeenten en burgers om tot een invulling van de compensatieplicht te komen volgens de bedoeling van deze wet, heet de Kanteling. Om dit proces te bevorderen zijn de...

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009: Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten

Met de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg (LMWIZ) brengt de FNV in beeld op welke punten gemeenten het goed doen en waar verbetering nodig is. Naar aanleiding van deze inventarisatie komt het FNV met onderstaande aanbevelingen. Gemeenten zullen waarschijnlijk fors moeten bezuinigen als gevolg van de crisis. Het zou wrang en onrechtvaardig zijn om deze bezuinigen af te wentelen op de zwakste groepen. Juist nu is het belangrijk om een...

Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid

Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten, tot werkplaats benoemd. Oberon heeft onderzoek gedaan naar deze werkplaatsen. Belangrijkste doel van dit onderzoek was het zichtbaar maken van de effectiviteit van de werkplaatsen. Aan de hand van gegevens die de gemeenten verstrekt hebben, is gekeken naar welke werkplaatsen succesvol waren en wat...

Centra voor jeugd en gezin en regierol gemeente

In deze brief wordt de visie van het kabinet uiteengezet over de regierol van gemeenten in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de Centra voor Jeugd en Gezin. Tevens gaat de onderhavige brief in op de motie Sterk/Bouchibti, waarin de regering wordt verzocht om bij de verdere uitwerking van de Centra voor Jeugd en Gezin de gemeenten te verplichten om de zorgcoördinatie binnen de totale jeugdketen te organiseren en hierbij...

Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden: Nazorg verzorgd

Deze handreiking helpt gemeenten hun rol in te vullen samen met de ketenpartners van Justitie. Veel gemeenten zijn daar al mee bezig, al dan niet geïntegreerd met de nazorg voor volwassen ex-gedetineerden. Zo een integrale aanpak is natuurlijk mooi, maar de verantwoordelijkheden voor gemeenten liggen bij 18-minners toch weer anders dan bij 18-plussers. Bij jongeren onder de 18 jaar hebben we immers ook nog te maken met de samenwerking met...