Samen hebben we de kracht

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden, in het bijzonder arbeid. ====
In totaal beslaat de interventie, inclusief introductiebijeenkomst, 11 weken waarin de deelnemers 21 bijeenkomsten...

Handicap of chronische ziekte?: Gelijke behandeling wettelijk geregeld

Deze brochure vertelt wat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte concreet inhoudt.

Commissie Gelijke Behandeling: jaarverslag 2011

2011 was een belangrijk jaar en niet alleen voor de Commissie Gelijke Behandeling: het Parlement besloot dat Nederland een nationaal mensenrechteninstituut krijgt. De Commissie Gelijke Behandeling gaat in 2012 op in het College voor de Rechten van de Mens. 2011 was voor de Commissie Gelijke Behandeling ook een belangrijk jaar als organisatie. Naast de oordelen, de adviezen, onderzoeken en een voorlichtingscampagne stond 2011 in het teken van...

Ratificatie,,, En dan

In het proces ter voorbereiding op de ratificatie van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap door Nederland is een vraag ontstaan over de financiële gevolgen van de ratificatie. In onderhavig onderzoek worden de aard en reikwijdte van de materiële verplichtingen van het verdrag uiteengezet. Uit dit onderzoek blijkt dat het verdrag geen nieuwe rechten en in beginsel ook geen nieuwe verplichtingen...

Zero project report 2012: Interational study on the implementation of the UN conventrion on the rights of persons with disabilities

In this report we see the State of the implementation of the UN Convention in 36 countries and in nine Austrian federal provinces, based on 21 social indicators, 27 Good Practice Examples from 15 countries , nominated, selected and reviewed by an international network of disability experts and 8 Good Policy Examples from seven countries, nominated by disability policy experts from all around the world, researched by the World Future Council...

Commissie Gelijke Behandeling: Jaarverslag 2010

Mensen met een beperking ondervinden nog steeds discriminatie bij het vinden van werk. Ook in het onderwijs ervaren leerlingen met een beperking en hun ouders geregeld problemen. Dat varieert van het ontbreken van fysieke aanpassingen of geschikt lesmateriaal tot moeite bij het vinden van stageplaatsen. Het aantal oordelen op de grond handicap/chronische ziekte steeg van 13 in 2009 naar 35 in 2010. Bijna 30% van deze oordelen speelde in het...

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa

Algemeen doel van deze strategie is de emancipatie van mensen met een handicap zodat zij, met name via de eengemaakte markt, hun volle rechten kunnen genieten en ten volle kunnen profiteren van participatie aan de samenleving en aan de Europese economie. Om dit te bereiken en te te zorgen voor effectieve uitvoering van het VN-Verdrag in geheel de EU is consistentie vereist. Deze strategie voorziet in acties op EU-niveau ter aanvulling van de...

Samen Leren; VN verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen

Het nieuwe VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kiest voor een inclusief onderwijssysteem. Artikel 24 in het verdrag verplicht staten een inclusief onderwijssysteem te waarborgen waarbij binnen het algemene onderwijssysteem personen met een beperking de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs mogelijk te maken. Het onderwijs moet zonder discriminatie op grond van handicap zijn en...

Het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap in Nederland: Presentatie op het Nationaal Dovencongres, op 23 september 2010 te Den Bosch

Op 13 december 2006 heeft de Verenigde Naties dit verdrag aangenomen (VN, 2006). Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland het Verdrag. Veel VN-lidstaten hebben het Verdrag sindsdien geratificeerd. Op 3 mei 2008, toen voldoende landen hadden geratificeerd, werd het Verdrag formeel van kracht. Nederland heeft wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Dit artikel geeft de stand van zalen in Nederland weer.

Goldschmidt, Jenny E Prof. Mr

Brede ervaring op verschillende juridische universiteiten, in onafhankelijke advies- en geschillen behandelende organisaties in binnen en buitenland, mede in het kader van participatie van gehandicapten.

Tekenen en dan?: Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechtenvan personen met een handicap

Door het VN-Verdrag van de Rechten van mensen met een beperking te ratificeren verplicht Nederland zich tot het nemen van tal van niet vrijblijvende maatregelen die gericht zijn op het realiseren van een volwaardige positie van mensen met een beperking. En zoals is geconstateerd moet er nog heel wat gebeuren. De studie die voor u ligt wil daaraan een bijdrage leveren. Er wordt een schets gegeven van de stand van zaken van mensen met een...

Commissie Gelijke Behandeling - CGB

Een onafhankelijk, landelijk college dat toeziet op de naleving van gelijke behandelingswetgeving, naleving van haar eigen oordelen, adviseert en voorlichting geeft over gelijke behandeling. De CGB geeft oordelen, adviezen, verricht onderzoek, geeft voorlichting, en heeft een klachtenregeling.