Trainen voor een baan (Jobtraining)

Trainen voor een baan is een re-integratiemethode voor Wajonggerechtigden of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. De methode is ingericht volgens de principes van Supported Employment (SE). Het belangrijkste kenmerk van de SE methode is dat de deelnemer eerst een plaats krijgt in een betaalde baan en dat daarna pas training en coaching in het werk volgt. Het doel van Trainen voor een baan is...

Re-integratiebegeleiding voor Doven en Slechthorenden

De problematiek van dove en slechthorende klanten omvat veel meer dan alleen niet (goed)  kunnen horen. Daardoor functioneren zij anders, vooral in sociaal en communicatief opzicht. Deze interventie biedt, met loopbaanonderzoek, -begeleiding en coaching, maatwerk om te komen tot een passende baan voor een dove of slechthorende klant. Doel is de klant binnen 18 maanden uit te laten stromen naar betaalde arbeid.

18 jaar! En dan?: Checklist voor jongvolwassenen met een beperking

In deze checklist kun je zien wat er allemaal geregeld moet worden als je 18 jaar wordt en een beperking hebt of wat je opeens allemaal mag als je 18 jaar bent. De checklist is opgedeeld in zogenaamde 'weetjes' en het 'informatiepakket'. Bij de weetjes kun je onderwerpen vinden die gewoon handig zijn om te weten, maar waar je niet direct iets mee moet doen. Bij het informatiepakket vind je dingen waar je direct mee aan de slag moet als je 18...

Stichting Studeren & Werken op Maat

De kracht van jonge en ambitieuze hbo- en wo-afgestudeerden met een arbeidsbeperking worden benut op de reguliere arbeidsmarkt. Dat is de missie van deze organisatie. 

Ik wil aan het werk: Cursus

Het doel van deze gerichte oriëntatie en sollicitatietraining is mensen met een licht verstandelike handicap voorbereiden op een toetreding tot de arbeidsmarkt, door hen kennis over de arbeidsmarkt aan te bieden, sollicitatievaardigheden aan te leren en zicht te geven op zichzelf (hun persoonlijke eigenschappen, interesses en vaardigheden). Deelnemers zijn (ex) leerlingen van de VSO-ML scholen, AKA-opleidingen (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd...

MEE op Weg

MEE is van mening dat meer mensen met een beperking zelfstandig kunnen reizen van A naar B. Met het openbaar vervoer, lopend of op de fiets. Enige (kortdurende) ondersteuning is veelal wel gewenst. Toch blijkt er meer voor nodig. Het is evenzo noodzakelijk dat er een omslag van denken in de de samenleving plaatsvindt. Het project wil de automatische gedachte voor en inzet van speciaal vervoer voor mensen met een beperking doorbreken, met als...

MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013

Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving. Daarna gaat de rapportage in op een aantal concrete knelpunten die de MEE-consulenten herhaaldelijk signaleren bij de ondersteuning van hun cliënten.

Handreiking Balans in Beeld: Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Bij begeleiding van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) komt het onderwerp 'overvraging' en 'uitdaging' vaak ter sprake. Begeleiders van jongeren met een LVB ervaren vrijwel dagelijks het spanningsveld tussen te veel zorg bieden (onvoldoende uitdagingen en te veel verantwoordelijkheid leggen bij de jongere (overvragen). Begeleiders blijken in de praktijk grote behoefte te hebben aan concrete handvatten voor het vinden van de...

Checklist: Balans in Beeld

De handreiking met bijbehorende checklist is ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een LVB. Hiermee worden zowel professionals (leerkracht, gezinsvoogd, groepsleider) als ouders bedoeld. Voor de leesbaarheid wordt in deze checklist gesproken van 'hij' en 'zijn', maar daar kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden. Je vult de checklist in per jongere en kunt dit op meerdere momenten herhalen. De handreiking...

Studeren met een functiebeperking 2012: De relatie tussen studievoortgang, studie-uitval en het gebruik van voorzieningen: Eindmeting onderzoek 'Studeren met een functiebeperking'

Het onderzoek naar studeren met een functiebeperking is gestart in 2008 met een eerste meting onder eindexamencohort 2007. In 2010 is een tweede meting verricht bij dit eindexamencohort 2007. Dit eindrapport doet verslag van de laatste meting in 2012. 

Armoede bij mensen met beperkingen: Resultaten van onderzoek naar oorzaken, gevolgen voor inclusie, preventie en benodigde ondersteuning

Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we weinig van armoede binnen deze specifieke groep en van de gevolgen van die armoede voor hun deelname aan de samenleving. Dat was reden om het verkennende onderzoek 'Armoede bij mensen met beperkingen' uit te voeren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek. Met een...

Grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking; voorbeelden, werkmateriaal, en tips voor professionals

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor: op straat, op scholen en werkplekken, tussen partners, in gezinnen en families. Het is dus logisch dat ook mensen met een beperking risico's lopen. Deze bundel laat zien dat grensoverschrijdend gedrag naar mensen met een beperking regelmatig voorkomt en hoe je eraan kunt werken. 28 voorbeelden zijn verzameld. Sommige voorbeelden zijn herkenbaar en komen regelmatig voor, andere zijn minder...

Aan de Slag : Interactieve game

De interactieve game Aan de Slag is ontwikkeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer inzicht te geven wat voor werk bij ze past. Het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkvoorziening SBCM heeft Aan de Slag ontworpen voor WSW'ers. Maar ook voor andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan het spel interessant zijn. Ook sociale diensten mogen het spel inzetten voor hun klanten. Het spel is vooral bedoeld voor...

Toolkit: CAP Werk(t

Bedrijven hebben verschillende redenen waarom ze werknemers met een lichamelijke handicap in dienst nemen. Zij doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid, of vanuit het besef dat werknemers met een handicap hardwerkende werknemers zijn. Daarnaast willen werkgevers graag diversiteit binnen hun bedrijf en zullen organisaties rekening moeten gaan houden met de 'War for Talent'. Door de dreigende krapte op de arbeidsmarkt zien...

Focus op talent in plaats van beperking: Tips voor vrijwilligersorganisaties

Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze bron van vrijwilligers niet als zodanig op het netvlies van iedere vrijwilligersorganisatie te staan. Vrijwilligers met een beperking worden vaak geassocieerd met ëkost teveel tijdë of ëvragen veel begeleidingë. Een gemiste kans. Hierdoor loopt u niet alleen een grote bron van...

Active inclusion of young people with disabilities or health problems

This Eurofound study examines the situation of young people with health problems or disabilities in 11 countries (Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and the United Kingdom) and at EU level, with an emphasis on assessing the implementation of active inclusion policy at national level. Active inclusion policy seeks to integrate measures measures in relation to three pillars – adequate...

Terecht in de jeugdzorg: Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik

Jeugdigen of hun opvoeders die in de problemen komen, kunnen gebruikmaken van jeugdzorg. Het gebruik van deze voorzieningen in Nederland is groot en stijgt al jaren. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat jeugdigen in Nederland tot de gelukkigste in de wereld behoren. Blijkbaar zijn er in Nederland veel jeugdigen met wie het goed gaat, maar is er ook een substantieel aantal met ernstige problemen. In dit rapport staat het gebruik van...

De balans opmaken: Een overzicht van de activiteiten die CrossOver in de jaren van zijn bestaan heeft ondernomen, om voor de verandering te zorgen

Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt Crossover de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgvers? En is een cultuuromslag bereikt? Wat moet er nog gebeuren? 

De Brede School: mogelijkheden voor integratie; Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen

In de afgelopen jaren is er in de provincie Groningen gewerkt aan het openen van de Brede School die centraal staat in deze brochure. Verschillende partijen maken deel uit van deze Brede School: regulier basisonderwijs (twee scholen), kinderopvang, peuterspeelzaal en een kinderdagcentrum. Het kinderdagcentrum biedt zorg aan kinderen met ernstige en/of meervoudige beperkingen. In het proces van de totstandkoming van de Brede School vroegen de...

Zevensprong naar zelfstandigheid

De Zevensprong naar zelfstandigheid geeft ouders inspiratie en een steuntje in de rug om kinderen en jongeren met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Thuis, op school, in de buurt, met vrienden. Alle zeven wegen leiden naar het doel: je kind zo zelfstandig mogelijk laten worden, en leren verantwoordelijkheid te dragen. Een spannende tocht, waarin je soms verdwaalt door de veelheid aan informatie en keuzes. De...

Meedoen door toegankelijke omgeving: Een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren

Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd van omgevingsmaatregelen die op lokaal niveau worden ingezet om te bevorderen dat volwassenen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om deelname aan het verkeer en vervoer of aan activiteiten buitenshuis. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS om inzichtelijk te maken welke...

Wajongpaspoort voor CAO-afspraken

In dit Wajongpaspoort vindt u praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om te komen tot goed uitvoerbare cao-afspraken. Daarbij wordt gekozen voor vooral de pragmatische weg: liever een afspraak die werkt, dan een (werk)loze belofte. De cao-afspraken vormen een
eerste aanzet in de stap naar duurzame werkgelegenheid voor jongeren met een beperking. Het prikkelt werkgevers om voorwaarden en condities binnen hun bedrijf laten ontstaan...

Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief

Dit onderzoek heeft gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Hoe gaat het met de betreffende leerlingen en waar lopen docenten tegenaan? Zijn ouders tevreden en zijn scholen voldoende in staat de juiste randvoorwaarden te creëren? 

Groei-wijzer: vaardigheden voor zelfstandig leven

De Groei-wijzer is gebaseerd op 'Developing the Skills for Growing Up', ontwikkeld door
het Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital in Toronto, Canada. Het ontwikkelingsschema van de Groei‐wijzer beschrijft de ontwikkeling van 0 tot 21 jaar. 

De human resources van werknemers met een chronische aandoening:' maak er gebruik van'

Ruim een derde van de Nederlandse werkenden lijdt aan een chronische aandoening. Veel voorkomende aandoeningen zijn astma, diabetes, depressie en problemen met het gehoor of het bewegingsapparaat. Werknemers met chronische aandoeningen verlaten de arbeidsmarkt eerder dan andere werknemers. Dit heeft negatieve gevolgen, zowel voor deze werknemers zelf als voor hun werkgevers en de economie.De uitgangsvraag van dit project was wat HRM en...

Het verschil maken: sociale innovatie in de schoonmaakbranche door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt werpt een nieuw licht op het benutten van het arbeidspotentieel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de schoonmaakbranche. Om deze mensen productief te kunnen inzetten is sociale innovatie van belang: een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten (NCSI). In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke...

Business Strategies that Work: a framework for disability inclusion

Business Strategies that Work identifies promising employment policies and practices for recruiting, hiring, retaining, and advancing qualified individuals with disabilities. It is a guide for employers who want to ensure that their workplaces are truly diverse and inclusive. And it is a tool, with proactive and dynamic human resource strategies, for employers who want to be successfull in today's diverse and global markets. The strategies...

Handicap of chronische ziekte?: Gelijke behandeling wettelijk geregeld

Deze brochure vertelt wat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte concreet inhoudt.

Thuis in de gemeente: Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen

Om te weten te komen wat mensen met een beperking nodig hebben om mee te kunnen doen, en wat gemeenteambtenaren en professioneel begeleiders nodig hebben om hen daarbij te ondersteunen is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Deze handreikingen zijn gebaseerd op de resultaten uit het kwalitatieve onderzoek. In het kwalitatieve onderzoek is gesproken met begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking in verschillende...

Jongeren met een beperking: van onderwijs naar arbeidsmarkt in Rijnmond/Drechtsteden: praktijkvoorbeelden hoe het (niet) lukt en wat ieders rol daarin kan zijn

In opdracht van UWV heeft in het najaar van 2011 een onderzoek plaats gevonden naar de aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Dit zijn onderwijstypen waar de meeste jongeren met een beperking hun onderwijs volgen. Werk maken van een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt betekent onder meer dat...

Zag je het maar: Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Jongeren met een LVB willen gewoon meedoen in de samenleving. Zij hebben veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen, maar daar hebben ze op gezette tijden wel de juiste (informele en professionele ondersteuning bij nodig. De integrale aanpak zoals door het netwerk is uitgewerkt bestaat uit drie pijlers. 1. Vroegtijdige signalering, 2. Duurzame (gezins)ondersteuning, 3. Gespecialiseerde ondersteuning als het moet.

Communiceren over je ziekte op het werk: ervaringen van werknemers met kanker, reuma of spierziekte

Dit verslag geeft de resultaten weer van groepsgesprekken met werknemers geraakt door kanker, een spierziekte of reuma over hun ervaringen met communiceren over hun ziekte op het werk.

ANED -Academic Network of European Disability experts 

The Academic Network of European Disability experts (ANED) was created by the European Commission in December 2007. 

De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, onderzoek te verrichten naar de relatie tussen het volgen van regulier of speciaal onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. De vraag in dit rapport is welke onderwijsvorm voor jongeren met een beperking de beste start op de arbeidsmarkt biedt. 

Commissie Gelijke Behandeling: jaarverslag 2011

2011 was een belangrijk jaar en niet alleen voor de Commissie Gelijke Behandeling: het Parlement besloot dat Nederland een nationaal mensenrechteninstituut krijgt. De Commissie Gelijke Behandeling gaat in 2012 op in het College voor de Rechten van de Mens. 2011 was voor de Commissie Gelijke Behandeling ook een belangrijk jaar als organisatie. Naast de oordelen, de adviezen, onderzoeken en een voorlichtingscampagne stond 2011 in het teken van...

De Realisten

De Realisten is een initatief van CNV Jongeren en de Start Foundation, van waaruit verschillende groepen werkzoekenden worden getraind om vanuit hun eigen kracht zelfstandig hun weg te vinden op de (online) arbeidsmarkt. De Realisten bestaat uit een brede groep talenten, ieder met zijn eigen beperking. Die beperking is een van onze krachten geworden. Omdat we ook weten wat we niet kunnen. Via deze site kunnen werkgevers en werkzoekende...

Werkgeven naar vermogen

Met de initiatiefnota ‘Werk geven naar vermogen’ doet GroenLinks voorstellen om werkgevers te stimuleren om mensen uit de SW, Wajong en WWB in te schakelen in hun arbeidsorganisaties en mee te investeren in werkzekerheid voor deze mensen. Voor werkenden is werkzekerheid de kern waar het om gaat. Dat geldt voor alle werkenden. En in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie, want voor hen is het uitsluitend op eigen kracht...

Factsheets samenhang decentralisaties

Een transformatie van het sociale domein. Een integrale aanpak van werk, jeugdzorg en begeleiding. Invulling van de gemeente als eerste overheid. Deze uiteenlopende beloften worden verbonden aan de drie grote stelselwijzigingen die deze jaren gerealiseerd worden. Het leggen van de dwarsverbanden tussen de transities is daarvoor van groot belang. Een integrale aanpak kan niet alleen bij een belofte blijven, uitvoering ervan is noodzakelijk. Niet...

MEE Signaal: trend- en signaleringsrapportage 2012

Het doel van de trend- en signaleringsrapportage is het weergeven van trends en het bundelen van de regiooverstijgende signalen die de 22 MEE-organisaties in 2011 hebben gemeld. Hierdoor ontstaat een actueel beeld van knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ervaren, maar ook van kansen en mogelijkheden voor verbetering. De MEE-organisaties willen met deze rapportage overheden, cliëntenorganisaties en andere partners wijzen...

IQ met beperkingen: De mate van verstandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht

In de afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een indicatie gekregen voor zorg voor verstandelijk gehandicapten (vg). Deze zorg is geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz). De toename van het aantal mensen met zo'n indicatie is veel sterker dan de groei van de bevolking. Met name de groei van het aantal jongeren met een vraag naar zorg was opvallend. Met de komst van nieuwe en aanvullende cijfers is het mogelijk om na...

Needs Assessment: van ouders van kinderen en jongeren

In dit Needs Assessment wordt de behoefte aan informatie en ondersteuning geschetst van ouders van kindeneren of jongeren met beperkingen of chronische aandoeningen (kinderen en jongeren+). Om inzicht in deze behoeften te krijgen zijn gesprekken gevoerd met vijf organisaties van ouders van kinderen en jongeren+. Daarnaast zijn met het NSGK twee bijeenkomsten met ouders van kinderen en jongeren+ gehouden en is er gezocht in (onderzoeks...

Ratificatie,,, En dan

In het proces ter voorbereiding op de ratificatie van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap door Nederland is een vraag ontstaan over de financiële gevolgen van de ratificatie. In onderhavig onderzoek worden de aard en reikwijdte van de materiële verplichtingen van het verdrag uiteengezet. Uit dit onderzoek blijkt dat het verdrag geen nieuwe rechten en in beginsel ook geen nieuwe verplichtingen...

Samen leven: meedoen met een verstandelijke beperking

Deze brochure gaat over meedoen in de samenleving. Meedoen van mensen met een verstandelijke beperking. Meedoen door werk, hobby's, of het ontmoeten van vrienden. Maar ook door wonen in een wijk. Mensen met een verstandelijke beperking hebben over meedoen verteld. Hoe doen zij mee in de samenleving? Wat zijn hun wensen? Wat hebben zij nodig?

IBN: Maatschappelijk rendement

Het maatschappelijk rendement op investeringen ofwel het Social Return on Investment: wat levert IBN op voor de maatschappij? Deze vraag staat centraal in het SROI-onderzoek dat IBN in 2011 heeft laten uitvoeren. SROI staat voor Social Return on Investment en is een methodiek die de impact van IBN op de maatschappij (lees: de gemeenten) uitdrukt in geld. Immers, het feit dat IBN bestaat en dat via IBN bijna 4.000 mensen aan het werk zijn, leidt...

Witboek Leven met Zorg: Verhalen van cliënten met een licht verstandelijke beperking; wat er goed gaat en door de IQ maatregel dreigt te worden afgebroken

In dit witboek worden verhalen gepresenteerd van en over de cliënten die door de AWBZ-zorg kunnen wonen wonen en werken. Professionals en cliënten vertellen hun verhaal. De cliënten zullen laten zien hoe ze hun leven inhoud kunnen geven met begeleiding. Hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij met uiteindelijk beperkte begeleiding. De professionals zullen schetsen hoe kwetsbaar deze mensen zijn, hoe...

De groeiende stapel: Hoe de wereld van mensen met een beperking schraler, krapper en kleiner wordt

De buurman die getroffen is door hersenletsel, de vriendin die een psychose krijgt … zij zijn meestal aangewezen op een uitkering. Dat betekent een laag inkomen, en een bureaula vol rekeningen voor hulpmiddelen, medicijnen en zorg. Daarvoor bestaat een stelsel van huurtoeslagen, zorgtoeslagen, compensatieregelingen en aftrekmogelijkheden. Op het oog keurig geregeld. Op het oog: want mensen met een beperking snijden in hun familiebezoek...

Zero project report 2012: Interational study on the implementation of the UN conventrion on the rights of persons with disabilities

In this report we see the State of the implementation of the UN Convention in 36 countries and in nine Austrian federal provinces, based on 21 social indicators, 27 Good Practice Examples from 15 countries , nominated, selected and reviewed by an international network of disability experts and 8 Good Policy Examples from seven countries, nominated by disability policy experts from all around the world, researched by the World Future Council...

Maken ze meer mogelijk?: Studeren met een functiebeperking 2010; Vervolgmeting

Dit rapport gaat in op de oorzaken van vertraging en uitval van studenten met een functiebeperking. Ook wordt belicht wat de hogescholen en universiteiten doen om het deze studenten makkelijker te maken en of studenten daar tevreden over zijn. Deze onderzoeken komen voort uit het plan van aanpak van 2005 om de belemmeringen terug te dringen die studenten met een functiebeperking ondervinden in het hoger onderwijs. Dat plan van aanpak was hard...

Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen

Met dit rapport beoogt de inspectie een bijdrage te leveren aan het functioneren van het stelse werk en inkomen door de belangrijkste leerpunten uit innovatieve samenwerkingsinitiatieven tussen de twee sectoren te beschrijven. Een belangrijke voorwaarde blijkt dat de betrokken professionals een gevoel van urgentie delen en een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben. Het gemeenschappelijke doel in de bestudeerde initiatieven is het vergroten...

Wie de jas past trekt hem aan: Denkoefening over beleid voor jongeren met een beperking op een toekomstige arbeidsmarkt in relatie tot de sociale zekerheid

Hoe de toekomst zich ontwikkeld is onzeker. Sluitende antwoorden kunnen niet worden gegeven, meerdere scenario's zijn mogelijk. In vier sceanrio's staat de mogelijke arbeidsmarkt in Nederland in 2026 (en de kansen van jongeren met beperking op deze arbeidsmarkt) centraal. De scenario's laten zien welke impact de belangrijkste onzekerheden kunnen hebben op de toekomst en op verschillende actoren. Scenario's zetten aan om tot...

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen?: Tips voor opa's en oma's

Als in het gezin van uw kind een baby met een handicap geboren wordt, kan dit verschillende effecten hebben.Het brengt de familie dichter bij elkaar of het contact verslechtert. Niet alle ouders kunnen de uitdaging aan om een kind met een handicap helemaal alleen op te voeden. Een groep hulpvaardige mensen om hen heen kan in die situatie heel veel betekenen. Opa's en oma's kunnen daarbij een essentiële rol spelen! Maar niet alleen...

Van deelnemer naar werknemer: Tweede voortgangsrapportage over de pilot loondispensatie; eindrapport

Sommige mensen zijn niet zonder meer in staat de arbeidsprestatie te leveren die op een reguliere werkplek van hen wordt verwacht. Hierdoor lopen ze tegen obstakels aan bij het vinden en behouden van regulier werk. Het kabinet heeft in 2008 gevraagd voorstellen te doen om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten bij gelijkblijvende budgettaire middelen. De voorstellen van de commissie betekenen de facto een fundamentele...

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011

Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen (ouder dan 65 jaar). 

Een middag rondom participatie: Vanuit het perspectief van het kind met een lichamelijke beperking , het gezin en de hulpverlening

Symposiumverslag waarin de participatie van kinderen met een lichamelijke beperking en de gezinnen waarin zij opgroeien in het gezinsleven, recreatie, sport en andere gemeenschapsactiviteiten, en de zorgverlening die zich op hen richt centraal staat. Dit is een levendig onderzoeksterrein dat niet alleen van groot belang is in wetenschappelijke theorievorming over factoren die de participatie van kind en gezin beïnvloeden, maar ook van...

Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten: Aard en omvang van LVG-zorg

In opdracht van het Ministerie van VWS deed Research voor Beleid onderzoek naar de omvang en aard van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen zorg voor jeugdigen (t/m 23 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar), en tevens tussen mensen met een IQ tussen de 50 en de 70, en met een IQ tussen de 70 en de 85. Het onderzoek heeft in kaart gebracht voor welke AWBZ-functies mensen met een...

C 1000 - Wajongers aan de slag 

Anne-Jan Greidanus werkt in de C1000 in Stiens. Hij is 18 jaar en is autistisch. En hij heeft net zijn diploma van de praktijkschool Comenius in Leeuwarden behaald. 

UWV biedt werk aan arts met blindegeleide hond

De 27-jarige Nicole Lo-A-Njoe-Kort uit Groningen is sinds gisteren de eerste en enige Nederlandse arts met een blindengeleidehond. Ze lijdt aan het Syndroom van Usher, een zeldzame erfelijke ziekte waardoor ze langzaam maar zeker doof en blind wordt. 

Two Ticks, Positief over beperkingen: Een voorbeeld voor Nederland

De doelstelling van Two Ticks is tweeledig: 1. Ondersteuning van de werkgever bij het inrichten en onderhouden van gehandicaptenbeleid binnen zijn bedrijf (in Engeland verzorgd door Job Centre Plus, vergelijkbaar met het Nederlandse UWV WERKbedrijf); 2. Transparantie van de arbeidsmarkt met met betrekking tot welke werkgevers openstaan voor personen met een arbeidsbeperking. Het ministerie van SZW heeft Berenschot gevraagd om met...

Landelijke expertisefunctie studeren met een functiebeperking: Advies in opdracht van het Ministerie van OCW

De commissie Maatstaf adviseert de vorming van een landelijk kennis- en expertisecentrum om de belemmeringen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs verder terug te dringen.

Arbeidsparticipatie door jongeren met een verstandelijke handicap

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van ideeën en suggesties voor bedrijven, instanties en gemeentes over hoe we, voor jongeren met een verstandelijke beperking, het proces naar arbeidsparticipatie kunnen verbeteren. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. In hoofdstuk 2 komt een schets naar voren over de feitelijke knelpunten betreffende de arbeidsparticipatie...

World report on disablity

The first ever World report on disability, produced jointly by WHO and the World Bank, suggests that more than a billion people in the world today experience disability. People with disabilities have generally poorer health, lower education achievements, fewer economic opportunities and higher rates of poverty than people without disabilities. This is largely due to the lack of services available to them and the many obstacles they face in...

Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

De notitie met de hoofdlijnen van de hervorming van de WWB/WIJ, Wsw en Wajong tot een regeling werken naar vermogen. Deze hervorming is in het regeerakkoord aangekondigd. Het kabinet wil zo komen tot een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die gemeenten decentraal uitvoeren. De nieuwe regeling stelt gemeenten in staat meer mensen te laten participeren, budgetten gerichter en effectiever in te zetten en kosten te besparen

Wet Werken naar vermogen: antwoord op Kamervragen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie van SZW inzake de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen.

Uitvoeringstoets IQ-maatregel

In het Regeerakkoord is als een van de ombuigingen binnen de zorg een bezuiniging op de AWBZ ingeboekt van structureel 250 miljoen Euro door een beperking van de AWBZ-doelgroep. Door de bovengrens van het IQ per 1 januari 2012 te verlagen van 85 naar 70 hebben mensen met een IQ tussen 70 en 85 geen grondslag verstandelijke handicap (VG) meer en daarmee geen recht op AWBZ gefinancierde zorg. Over deze zogenaamde IQ-maatregel heeft de...

Commissie Gelijke Behandeling: Jaarverslag 2010

Mensen met een beperking ondervinden nog steeds discriminatie bij het vinden van werk. Ook in het onderwijs ervaren leerlingen met een beperking en hun ouders geregeld problemen. Dat varieert van het ontbreken van fysieke aanpassingen of geschikt lesmateriaal tot moeite bij het vinden van stageplaatsen. Het aantal oordelen op de grond handicap/chronische ziekte steeg van 13 in 2009 naar 35 in 2010. Bijna 30% van deze oordelen speelde in het...

Handvatten voor voorlichtingen binnen het Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs

In november en december 2010 heeft er op initiatief van NSGK een vervolgonderzoek plaatsgevonden onder organisaties die voorlichtingen geven aan opleidingen binnen het Beroepsonderwijs (MBO en HBO). Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop Beroepsopleidingen het beste benaderd kunnen worden door patiënten- en belangenorganisaties. Hoe kom je er binnen? Aanleiding voor dit onderzoek was de uitkomst van een eerder...

Aandacht voor beeldvorming in het onderwijsprogramma van scholen

Vanaf eind september tot en met eind november 2010 heeft onderzoek plaatsgevonden onder scholen in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Op welke wijze wordt er in het onderwijsprogramma van scholen aandacht besteed aan „leven met een beperking” en de beeldvorming van mensen met een handicap? 

De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken : Een onderzoek onder beroepsonderwijsinstellingen

De toegankelijkheid in het beroepsonderwijs is voor studenten met een handicap of chronische ziekte nog steeds verre van ideaal. Dat blijkt uit onderzoek dat de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft laten uitvoeren in praktijkonderwijs, MBO, HBO en WO. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook om adequate begeleiding. De meeste instellingen in het beroepsonderwijs voeren beleid gericht op het wegnemen...

Boogaart - hoveniersbedrijf als sociaal ondernemer

Ook voorzitter hoveniersbranche zet zich in om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen. Binnen zijn bedrijf werken 57 werknemers waarvan 12 met een arbeidshandicap. 

Trendanalyse verstandelijk gehandicaptenzorg

Als de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte maximaal worden doorgevoerd zullen mensen met verstandelijke beperkingen en hun familie meer zelf moeten gaan regelen in de toekomst. In het Hands On Scenario voor 2020 berekende TNO aan de hand van de huidige trends in de gehandicaptenzorg wat de gevolgen kunnen zijn van de aangekondigde maartegelen van het kabinet-Rutte. TNO heeft ook berekend wat er gebeurt in de...

Zorgorganisaties in beeld: Zorgorganisaties in beeld rond jongeren met een beperking; Een beschrijving van actoren en samenhang met de wereld van onderwijs en arbeid

Jongeren met een beperking hebben te maken met een groot aantal organisaties en professionals op het terrein van zorg, onderwijs, werk en wonen. Voor de jongeren en hun ouders of verzorgers is het belangrijk te weten wie welke taak heeft. Wie is die ander? Welke formele taak heeft die ander? Deze informatie is ook essentieel voor organisaties en professionals die zich beroepsmatig bezig houden met deze jongeren. Dit rapport wil: 1. een helder...

Aan het werk! Op weg naar meer duurzame arbeidsparticipatie voor Wio-Jongeren

Op basis van een analyse van 84 relevante documenten en een beschrijving van vijf UWV netwerken is een plan ontwikkeld dat bij uitvoering voor 50.000 leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso tot een gecoördineerde en een meer duurzame arbeidsparticipatie leidt. Het antwoord op de vragen 'Wat dient te gebeuren' en 'Wat zijn de te verwachten opbrengsten' zijn hierin opgenomen. Gekozen is voor een breedtestrategie...

Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

De Individuele Rehabilitatie Benadering helpt mensen met langdurige beperkingen beter te functioneren zodat ze naar eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp. Mensen worden via gesprekken en andere activiteiten ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen. 

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt: Bijdragen van de sprekers op het symposium 15 oktober 2010, Den Haag

Het Sociaal en Cultureel Planbureau verricht in samenwerking met het cbs en tno periodiek onderzoek naar de ontwikkelingen op dit terrein. Dat leidde in mei 2010 tot de scp-publicatie Beperkt aan het werk. De resultaten laten zien dat er zeker successen zijn geboekt: het ziekteverzuim is flink afgenomen en werknemers komen veel minder vaak in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht. Andere ontwikkelingen zijn minder gunstig: het aanta...

= Natuurlijk welkom op school!: Goede voorbeelden van leerlingen met een beperking in het regulier
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland onderwijs =

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa

Algemeen doel van deze strategie is de emancipatie van mensen met een handicap zodat zij, met name via de eengemaakte markt, hun volle rechten kunnen genieten en ten volle kunnen profiteren van participatie aan de samenleving en aan de Europese economie. Om dit te bereiken en te te zorgen voor effectieve uitvoering van het VN-Verdrag in geheel de EU is consistentie vereist. Deze strategie voorziet in acties op EU-niveau ter aanvulling van de...

EuregioProject Hand in Hand: Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland; Regels, wetten en voorbeelden

Dit rapport biedt inzicht in de huidige situatie van wetten, regels ten aanzien van mensen met verstandelijke beperkingen, hun grondrechten, onderwijsdeelname en mogelijkheden voor werk. Praktijkvoorbeelden illustreren de Nederlandse situatie anno 2010. De informatie is afkomstig uit diverse bronnen.

Factsheet Passend Onderwijs: November 2010

Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari 2010. De informatie is vooral bedoeld voor de Tweede Kamer en voor het onderwijsveld. In deze factsheet vindt u gegevens over de ontwikkeling van het aantal zorgleerlingen in Nederland. Naast het aantal zorgleerlingen in de afgelopen vijf schooljaren, komen ook het aantal leerlingen per...

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg voor licht verstandelijk gehandicapten

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVG) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving niet zozeer door hun beperkte intellectueel vermogen als wel door hun beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Uitgangspunt is dat zij zoveel mogelijk normaal mee moeten kunnen doen in de samenleving. Hoewel de inspectie in het veld grote inzet en betrokkenheid ziet bij zowel de directe ambulante begeleiders als management en bestuurders is zij...

Gebruikerstoets "Studeren met een handicap 2010": De oordelen van studenten met een functiebeperking over hun opleiding en instelling

In dit rapport worden de resultaten samengevat van de 'handicapmodule', dus
van de specifieke vragen over (knelpunten in) de service van opleidingen aan studenten met een
handicap. Dankzij de grootschaliger opzet van de enquête (met dit jaar meer dan 15.000 oordelen van studenten met een handicap) zijn deze resultaten nu robuuster en fijnmaziger dan ooit. Antwoorden van studenten met een handicap over de 'gewone'...

Meten is Weten: Een oriëntatie gericht op het meten van de (arbeids)participatie van jongeren met een beperking in Nederland

Er is momenteel nog weinig kennis in Nederland over de arbeidsmarktpositie van jongeren met een beperking, noch in kwantitatieve noch in kwalitatieve zin. Ook is weinig inzicht in welke factoren van invloed op succesvolle duurzame arbeidsparticipatie. Als eerste is het van belang om te weten ""hoe het nu staat" met de jongeren die behoren tot de doelgroep van CrossOver en hoe het op termijn gesteld is met deze jongeren. Is er...

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; Handleiding voor trainers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

= Meedoen leer je door mee te doen: Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen aandacht besteed wordt aan (toekomstige) maatschappelijke
participatie =

Past het onderwijs?: Inventarisatie van ervaringen van jongeren met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs

De invoering van Passend Onderwijs is een proces dat 'van onderop' wordt ingevoerd. Er zijn diverse veldinitiatieven en experimenten gestart om vanuit praktijkervaring nieuwe wetgeving te ontwikkelen. De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) is ingesteld om deze experimenten en veldinitiatieven te evalueren en de staatssecretaris van OCW over de vormgeving van passend onderwijs te adviseren. In het kader van deze taak...

Empowerment of employees with a chronic disease

Dit proefschrift gaat over de knelpunten die werknemers met een chronische aandoening op hun werk ondervinden en over een training die deze werknemers ondersteunt bij het oplossen van deze knelpunten. Deze training is gebaseerd op het "empowerment" principe: het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustzijn van eigen waarden en behoeften, om de deelnemers in staat te stellen doelen te definiëren, oplossingen te bespreken en te...

Het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap in Nederland: Presentatie op het Nationaal Dovencongres, op 23 september 2010 te Den Bosch

Op 13 december 2006 heeft de Verenigde Naties dit verdrag aangenomen (VN, 2006). Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland het Verdrag. Veel VN-lidstaten hebben het Verdrag sindsdien geratificeerd. Op 3 mei 2008, toen voldoende landen hadden geratificeerd, werd het Verdrag formeel van kracht. Nederland heeft wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Dit artikel geeft de stand van zalen in Nederland weer.

Comparisons across time of the outcomes of youth with disabilities up to 4 years after high school: A report of findings from the National Longitudinal Transition Study (NLTS) and the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2

NLTS2 is a 10-year-long study of the characteristics, experiences, and outcomes of a nationally representative sample of youth with disabilities who were 13 to 16 years old and receiving special education services in grade 7 or above on December 1, 2000. NLTS was a 6-year-long study of youth with disabilities who were in grade 7 or above and ages 13 through 21 in the 1983–84 school year. This report focuses on the subset of youth...

Handreiking voor lokaal beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking

Gemeenten geven aan dat de mogelijkheden van de Wmo nog lang niet zijn uitgeput. De wettelijke kaders van de Wmo prikkelen tot innovatie en het oplossen van brede maatschappelijke problemen en het aanpakken van nieuwe vraagstukken. Deze handreiking, beoogt dat de Wmo in al haar facetten optimaal wordt uitgevoerd en dat de kansen voor innovatie en verbinding benut worden. De handreiking sluit daarnaast aan bij de verschillende programma...

Populaire cultuur als interventie in de beeldvorming over gehandicapten: Een onderzoek naar de effecten van populair televisie entertainment voor de beeldvorming over gehandicapten in de Nederlandse samenleving

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een handicap in gewone programma’s van de Nederlandse televisie nauwelijks voorkomen. Enkele bekende programma’s hebben als doel om de beeldvorming over gehandicapten te verbeteren en maken daarvoor van verschillende strategieën gebruik. Deze beeldvormingstrategieën blijken ambivalente betekenissen op te roepen onder kijkers en niet zonder meer positieve effecten te bewerkstelligen. Het kt dat...

Multiculturele diversiteit en onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften: Samenvattend verslag

Dit verslag is een samenvatting van de resultaten van de analyse die is uitgevoerd door het European Agency for Development in Special Needs Education (het Agency) over het Onderwijs voor leerlingen
met specifieke behoeften en een allochtone achtergrond.

Onderwijs aan leerlingen met beperkingen in Europa (Deel 2): Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool. Thematische Uitgave

Voorzieningen in het onderwijs na de basisschool geeft een overzicht van de relevante informatie die het European Agency for Development in Special Needs Education samenbracht. Het behandelt drie prioritaire thema’s in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen: inclusief onderwijs en klaspraktijk in het secundair (voortgezet) onderwijs; toegang tot hoger onderwijs voor studenten met specifieke
onderwijsbehoeften; de overstap van school...

TraJect: Aan het Werk

TraJect (afkorting van Transitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekTe) is een training waarin jongeren met een chronische aandoening die lichamelijke beperkingen tot gevolg heeft, naar de arbeidsmarkt worden begeleid.

Fietswerkplaats De Versnelling - werk voor jongeren met licht verstandelijke beperking

De Versnelling is een succesvolle fietsenwerkplaats midden in de stad Enschede waar jongeren met een licht verstandelijke beperking werken aan een beter toekomst-perspectief. Ze repareren fietsen, knappen en poetsen oude fietsen op en verhuren ze.

Een oriëntatie op de situatie van jongeren met een beperking in school en werk in Europa

Schets ons de situatie in het buitenland van jongeren met een beperking. Hoe staat het met hen en laat ons "best practices" zien? Dat was de vraag die Crossoverkreeg van parlementariërs. CrossOver pakte de vraag op en ging op zoek naar het antwoord. In het eerste deel wordt een kort overzicht gegeven betreffende de stand van zaken in Europa. Daarna in een aantal landen binnen Europa waarover gegevens zijn gevonden. Soms wordt een eerste blik...

De rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een beperking

De ouders zijn in het leven van hun kind de meest belangrijke personen die bijdragen aan de ontwikeling van het kind richting zelfstandigheid. Deze rol van ouder lijkt vooralsnog onderbelicht, zeker in de stadia richting de economische zelfstandigheid van hun kind. NSGK heeft BMC gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de rol van ouders richting economische zelfstandigheid van hun kind met een handicap. NSGK wil aan de hand van vooraf...

Hoe doe ik gewoon normaal

Boekje met tips voor de omgang met mensen met een beperking.

Kringloopcentrum Stilema - zoekt werk dat bij mensen past

Directeur Jan Westdijk van kringloopcentrum Stilema laat vol trots het nieuwe pand zien met z'n uitgebreide collectie. Het kringloopcentrum is meer dan een plek waar gebruikte goederen - eventueel na een opknapbeurt - worden verkocht. 

Beperkt aan het werk: Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsonteschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. Inmiddels doemt er een nieuwe 'Hollandse ziekte' op: de sterke groei van de Wajong. Bovendien vormt de lage...

Tekenen en dan?: Stand van zaken en aanbevelingen voor de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechtenvan personen met een handicap

Door het VN-Verdrag van de Rechten van mensen met een beperking te ratificeren verplicht Nederland zich tot het nemen van tal van niet vrijblijvende maatregelen die gericht zijn op het realiseren van een volwaardige positie van mensen met een beperking. En zoals is geconstateerd moet er nog heel wat gebeuren. De studie die voor u ligt wil daaraan een bijdrage leveren. Er wordt een schets gegeven van de stand van zaken van mensen met een...

Ik heb wat, krijg ik ook wat?: Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Deze brochure biedt een overzicht van alle bestaande regelingen voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. U leest welke regelingen er zijn, hoe ze 'werken' en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie

Meer mogelijk maken: Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs

In het voorliggende rapport geeft de commissie adviezen die gericht zijn op het slechten van barrières die het hoger onderwijs nog kent voor studenten met een functiebeperking. En dat zijn er nog te veel. De onderwijsinstellingen dienen het beleid ten aanzien van studeren met een functiebeperking beter vorm te geven en de ingezette richting van de afgelopen jaren uit te bouwen en te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

Onbelemmerd studeren: Beleid en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs

De toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs is een groot goed: iedereen die over capaciteiten beschikt om een opleiding te volgen, moet daartoe in staat worden gesteld. In dit kader ondrzoekt de inspectie regelmatig hoe toegankelijk het hoger onderwijs in de praktijk is. Studenten met een functiebeperking vormen een groep waar speciale aandacht naar uitgaat. Geen van de onderzochte instellingen voldoet over de gehele breedte van de...

Ambulante zorg: Concept 1 december 2008

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin een analyse te maken van de huidige ambulante geïndiceerde zorg die provincies en grootstedelijke regio's binnen het kader van de Wet op de jeugdzorg bieden. De analyse richt zich op de vraag welke elementen onderscheidend en kenmerkend zijn, in hoeverre de effectiviteit van de varianten methodisch is onderbouwd en welke doelgroepen in relatie...

Handvatten voor werkgevers die Wajongeren in dienst nemen en houden: Eindrapportage studie eerste jaar

In 2009 verrichtte TNO onderzoek naar Handvatten voor werkgevers om jongeren met een beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het betreft een onderzoek naar intenties, attituden en gedrag van werkgevers die een jongere op een reguliere arbeidsplaats in dienst hebben genomen.

Gebruikerstoets: studeren met een handicap 2008; Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Om de knelpunten en mogelijke aanpassingen van de studenten met functiebeperkingen in kaart te brengen, is in samenwerking met het expertisecentrum handicap en studie de mening van de studenten onderzocht. Daarbij is gebruik gemaakt van de Nationale Studenten Enquête (NSE) waar de vragen over studeren met een handicap aan de vragenlijst zijn toegevoegd. De enquête, waarvan de resultaten in dit rapport gepresenteerd worden, keert...

Weerbarstige denkbeelden: De beeldvorming van leidinggevenden en werknemers over mensen met een arbeidsbeperking ; eindrapport

In opdracht van de Commissie het Werkend Perspectief heeft Research voor Beleid bij diverse groepen werknemers en niet-werkenden onderzoek gedaan naar de beeldvorming jegens arbeidsgehandicapten. Dit onderzoek is een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd. In dit rapport worden de resultaten van de vervolgmeting besproken, waarbij de vergelijking met de resultaten uit deze eerdere meting centraal staat. Omdat de meting...

Werken en leren : De omslag

Deze publicatie vormt de opbrengst van het project ‘leren en werken in beeld’. Het doel van dit project is het bundelen van bestaande
ervaringskennis over krachtige leer(werk) omgevingen voor jongeren met een functiebeperking. Deze publicatie bestaat uit vier delen:

Deel A: terreinverkenning leren en werken Het eerste deel geeft in vogelvlucht een overzicht van de beschikbare kennis over leren en werken. Hierin wordt zowel de...

Solliciteren en gezondheid : beter zwijgen of verstandig spreken

Door middel van deze brochure probeert het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV&W), nu Welder, een steun in de rug te bieden aan iedereen die werk zoekt en die een handicap of (chronische) ziekte heeft, die in het verleden een aandoening heeft gehad of die wegens genetische eigenschappen een verhoogde kans op ziekte heeft

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van15 januari 2008, nr. JOZ/94546, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap ; artikelen en toelichting

Uitwerking passend onderwijs

Uitwerking passend onderwijs ; De brief is opgebouwd uit vier delen: Eerst wordt ingegaan op de voorgeschiedenis die aanleiding is voor de herziening van de zorgstructuren in het funderend onderwijs., In deel twee worden vervolgens de hoofdlijnen van het nieuwe beleid geschetst. Het invoerings- en wetgevingstraject worden beschreven in deel drie. In dat deel wordt ook ingegaan op de evaluatie. In het laatste deel wordt het financiële...

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2006 : Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Dit rapport bevat een groot aantal kerngegevens over de maatschappelijke situatie van mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap in Nederland. Het rapport biedt een actueel overzicht van de huidige maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, gebaseerd op gegevens verzameld bij ruim 3.500 chronisch zieken en gehandicapten die in 2005 en 2006 deelnamen aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten...

Meedoen gaat niet vanzelf

Mensen met een beperking lopen dagelijks tegen hobbels en barrières aan. Het oplossen van deze barrières moet een uitdaging voor het kabinet zijn. De knelpunten waar mensen met een beperking tegenaan lopen zijn onderzocht door het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid-chronisch zieken (GOG-cz). Het onderzoek, onder een brede groep mensen met een beperking, heeft een notitie opgeleverd die de knelpunten in de vorm van...

Overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg

Het Kabinet heeft in de brief het volste vertrouwen uitgesproken dat met de nog te nemen maatregelen in het kader van de BU/Wtcg de koopkrachtontwikkeling meer in balans zal komen. Met deze brief doen zij deze toezegging gestand. Daarin wordt tevens het door de Kamer gevraagde (Motie Wiegman c.s.; 29 689, nr 209) overzicht verschaft van de koopkrachteffecten voor de door het Nibud gehanteerde representatieve groepen chronisch zieken en...

Meedoen met beperkingen : Rapportage gehandicapten 2007

Deze rapportage geeft antwoord op de vragen of (zelfstandig wonende) mensen met beperkingen evenveel participeren als mensen zonder beperkingen en of hierin ontwikkelingen in de tijd (sinds de jaren negentig van de vorige eeuw) te zien zijn. De aandacht gaat specifiek uit naar de knelpunten en belemmeringen die mensen met beperkingen ondervinden.

Oog voor participatie : Aanknopingspunten voor beleid

In dit boekje komen mensen aan het woord over de manier waarop zij hun dagelijkse leven inrichten. Bijzondere mensen omdat ze allemaal op hun eigen manier knokken voor een goede plek in de maatschappij. Hoewel meedoen voor hen vanzelfsprekend is, is dat niet altijd makkelijk te realiseren. Door hun vechtlust en de ondersteuning van hun naasten lukt het vaak wel. In dit boekje laten ze zien op welke manier beleid en regelgeving nog beter...

Moeilijk lerend : Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

Moeilijk lerende kinderen worden ook wel kinderen met een lichte verstandelijke beperking genoemd. Voor veel ouders is niet duidelijk wat de licht verstandelijke beperking nu precies voor gevolgen heeft. Uiterlijk is er aan hun kind niets te zien. Hun kind valt lang niet altijd op en komt zelfs af en toe behoorlijk slim uit de hoek. Familie en omgeving zeggen vaak dat er niets aan de hand is. Dit zorgt voor veel onzekerheid en twijfels. Vaak...

Eindrapport project Eijsink 'De leerling begeleid' : Nazorg in relatie tot ketenzorg

Het kamerlid A. Eijsink heeft bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2006 een amendement ingediend waarin wordt verzocht een pilot te starten om de nazorg in het praktijkonderwijs beter in beeld te brengen. De pilot heeft tot doel informatie op te leveren over het kader en de voorwaarden waaronder netwerken van gemeenten, scholen en arbeidsmarktinstanties kunnen functioneren. Het amendement is aangenomen. De kaders zijn aangegeven door de...

Handboek : Equal 2 Project Jobcomposing ; Jobcomposing werkt voor iedereen

Het handboek Jobcomposer beschrijft de werkzaamheden van de jobcomposer, zijn positie en de benodigde opleidingseisen. De jobcomposer is een nieuwe functie die in het onderwijsveld voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte jongeren ontwikkeld zal worden. Op het snijvlak onderwijs en arbeidsmarkt is deze functie bij 3 scholen in het Noorden van het land in een gezamenlijk project ontwikkeld en ingevoerd. De jobcomposer overbrugt die...

Koopal, Koos ( J.A.) Drs

Expertise en kennis ligt op het brede terrein van de (re)integratie op de arbeidsmarkt van individuen uit kwetsbare groepen. Kwetsbare jongeren in het bijzonder Wajongers. En daarnaast mensen met een functionele beperking. Centraal blijft daarbij staan de (veranderende) positie van een individu.

Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking : Onderzoek naar leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008

Deze rapportage doet verslag van het project “Evaluatie van experimenten en de projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008)”. Het heeft als hoofddoel de lezer een overzicht te geven van de projecten die in het kader van deze subsidieregeling zijn uitgevoerd of nog gaande zijn, alsmede van de leerervaringen en lessen die bij de uitvoering daarvan zijn opgedaan. In de bijlage is een compleet overzicht opgenomen van de 79...

Nieuwe cliënten voor Bureau Jeugdzorg? : Jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering

Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de jeugdzorg (1 januari 2004) wordt het Bureau Jeugdzorg het enige loket voor jeugdigen en hun ouders waarlangs ze toegang kunnen krijgen tot de jeugdzorg: jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ en justitiële jeugdzorg. Een nieuwe taak voor de Bureaus Jeugdzorg is de indicatiestelling voor jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking en opvoed- en opgroeiproblemen. Voor jeugdigen met...

Kopzorgen : zorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en/of psychi(atri)sche problemen

Verslag van een onderzoek naar jeugdzorg voor jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en/of met psychi(atri)sche problemen. Het is door afbakeningsproblemen onduidelijk hoe groot de groepen zijn en wat de zorgvragen zijn. Geconcludeerd wordt dat veel jeugdigen die speciale zorg nodig hebben, deze niet op tijd in de juiste vorm krijgen. Dit komt doordat het zorgaanbod, ngekosch door zorgkantoren en provincies, onvoldoende aansluit op de...

Diversifying Your Workforce

A Four-Step Reference Guide to Recruiting, Hiring, and Retaining Employees with Disabilities

Verkeerd verbonden: Naar houdbare voorzieningen voor jeugdigen

De taskforce richt zich in deze publicatie op drie specifieke maatregelingen te weten: 1. Invoering van een LVG-protocol voor cliënten met meervoudige problematiek, opdat helder wordt welke problematiek domineert. Hieruit moet kunnen worden opgemaakt of de cliënt een aanbod uit de Awbz dan wel uit de jeugdzorg dient te krijgen. 2. Uniformering van de indicatiestelling voor de Awbz bij CIZ en BJZ. 3. Aanscherping van het begrip...

= Methode Maakwerk: Een handleiding voor het creëren van banen voor mensen met een
verstandelijke beperking =

Tevreden meedoen: Werk en geluk onder personen met een chronische ziekte en langdurige lichamelijke beperkingen

In dit onderzoek onder mensen met een chronische ziekte en een langdurige lichamelijke beperking is niet alleen gekeken of zij betaald werk of vrijwilligerswerk verrichten maar ook of ze tevreden (of gelukkig) zijn met hun huidige leven. De achterliggende gedachte is dat werk een belangrijk onderdeel van iemands leven is dat bijdraagt aan iemands levensgeluk en tevredenheid met het bestaan. Aan de hand van deze twee criteria (1) het verrichten...

Jeugd met beperkingen: Rapportage gehandicapten 2006

Deze rapportage gaat over de participatie en integratie van kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Centraal in dit rapport staat de leefsituatie van jongeren met lichamelijke beperkingen. Aandacht wordt besteed aan sociale relaties, onderwijs, arbeid en vrijetijdsbesteding

Gezond en wel met een beperking: Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen

De overheid faciliteert en stimuleert mensen met beperkingen om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Dit draagt bij aan de samenleving, bijvoorbeeld door arbeidsproductiviteit, en aan de kwaliteit van leven van de mensen zelf. In deze studie is onderzocht wat de doelgroep daar zelf van vindt. Hoe ervaren zij hun dagelijkse kwaliteit van leven? In welke mate vinden zij dat ze zelfstandig functioneren? Deze gegevens worden vergeleken...

Gehandicapt en geëmancipeerd : Emancipatie van mensen met een lichamelijk handicap; Stand van zaken

Om meer zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot de emancipatie van mensen met een lichamelijke handicap, zowel als groep en als individu, is literatuuronderzoek verricht en zijn interviews gehouden met 39 personen met een lichamelijke handicap. Uit het literatuuronderzoek kan worden geconcludeerd dat emancipatie van mensen met een handicap hand in hand moet gaan met het afstand nemen van validisme. Hoewel een handicap door...

Arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten

Het doel van dit overzichtsrapport is het in kaart brengen van de omvang van de problematiek van arbeidsparticipatie en reïntegratie van chronisch zieken en gehandicapten. De Commissie Maatschappelijke Participatie en Zorg van de sectie Gezondheidsfondsen VFI (brancheorganisatie landelijk wervende goede doelen) stelt zich ten doel om problemen aan te pakken op het terrein van Maatschappelijke Participatie en Zorg voor chronisch zieken en...

Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving: een ontwerpstudie

Omdat zicht op de onderzoeksinfrastructuur in de verstandelijk gehandicaptensector en op specifieke ontwikkelingen in deze sector ontbreekt, heeft VWS het NIVEL verzocht een ontwerpstudie te verrichten. De doelstelling van de ontwerpstudie was om te onderzoeken welke stappen gezet moeten worden om een (deel)monitor van de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland te kunnen opzetten. VWS wenst in de te ontwikkelen...

De arbeidsmarkt op!: Een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van PRO en REC-leerlingen

In de provincies Groningen en Drenthe worden vanaf 1989 de projecten Symbiose en Opslag uitgevoerd. Dit zijn projecten die als doel hebben jongeren met een licht verstandelijke handicap met behulp van een aangepaste erkende beroepsopleiding een goede kans te bieden op een plek op de arbeidsmarkt. De projecten worden aangeboden door een samenwerking tussen Pro-Rec scholen (scholen voor moeilijklerende jongeren c.q. jongeren met een licht...

Participatie van mensen met beperkingen 2005: Basismeting participatiemonitor

De monitor is bedoeld om de participatie van mensen met beperkingen binnen verschil-lende domeinen nauwgezet te volgen alsmede de daarbij ervaren knelpunten en behoeften. Door jaarlijks de feitelijke participatie, de ervaringen en ondersteuningsbehoeften van verschillende groepen mensen met beperkingen te peilen, wordt zichtbaar op welke terreinen vooruitgang wordt geboekt, op welke gebieden zich knelpunten voordoen en waar bijsturing nodig is...

Studeren met een functiebeperking: Resultaten van een onderzoek onder eerstejaarsstudenten

Hoewel bekend is dat studenten met een functiebeperking belemmeringen ondervinden in het hoger onderwijs, is nog onbekend wat de oorzaken hiervoor zijn en hoeveel studenten met een functiebeperking daadwerkelijk hulp nodig hebben. In het huidige rapport doen we verslag van een onderzoek dat hier op in gaat. Het rapport presenteert de resultaten van de eerste meting in het onderzoek naar Studeren met een functiebeperking dat wordt uitgevoerd...

Zware bagage: Psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen in Amsterdam; een inventariserend onderzoek

Een onderzoek van de GGD in Amsterdam naar psychische problemen en licht verstandelijke handicaps onder de jeugd. 

Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2008: Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten

Dit rapport biedt een actueel overzicht van de maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, met kerngegevens over de arbeidssituatie en financiële positie van mensen met een chronische ziekte of beperking in Nederland.

Gehandicapte kinderen in tel

In het eerste deel van deze rapportage wordt ingegaan op de definiëring van gehandicapte kinderen. In dit deel wordtinzicht gegeven in de verschillende opvattingen die hierover hebben bestaan, welke belangrijke veranderingen hebben plaatsgehad en waar we nu staan. Op basis van dit uitgangspunt is een keuze gemaakt voor bepaalde gegevens over gehandicapte kinderen waarbij devolgende leeftijdsgrenzen zijn gehanteerd: kinderen van 0 tot en...

Advies op weg naar passend onderwijs

Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs betreffende de voortgang van de beleidsoperatie die onder de noemer Passend onderwijs in gang is gezet. 

Vermaat, Mathijs Mr. Dr

In mijn advocatenpraktijk richt ik mij met name op zaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de AWBZ, indicatiestelling door het CIZ, doventolken, blindenvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en aanpassingen op de werkplek. Tevens behandel ik arbeidsongeschiktheidszaken (Wajong, WIA).

Waveren, Cor van

Deskundigheid en ervaring m.b.t. jongeren met een beperking, chronische ziekte of leerstoornis in Mbo: aanmelding, intake, onderwijs, aanpassingen, stages, toetsing en examinering, regelgeving, regionale netwerken, zorg advies teams, enz

Prins, Rienk Dr

Verlaan, Ankie Drs

Een lange ervaring in verschillende functies in het beroepsonderwijs heeft mij op verschillende manieren in contact gebracht met jongeren die door hun achtergrond of door een handicap niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt te brengen zijn. Door het (laten)ontwikkelen van lesprogramma's, het doen inrichten van specifieke service centra, het leggen van contacten met werkgevers en andere relevante partijen, is er door de jaren heen een palet aan...

Onderwijs en handicap

Het expertise-centrum Handicap en studie geeft ouders, leerkrachten en jongeren informatie over studeren en het naar school gaan met een zichtbaren en onzichtbare handicap. Zowel voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs.

Inclusief onderwijs

Het doel van goed onderwijs is om samen met ouders, volwassenen en kinderen binnen een school te werken aan een optimale en excellente leerervaring op cognitief en sociaal terrein. 

J.H. Oenema - een taxibedrijf, waar 20% van de werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt is

"J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer B.V. in Heerenveen brengt dagelijks tientallen kinderen en volwassenen met een beperking van huis naar school of dagverblijf. Ongeveer 135 mensen werken bij dit speciale taxibedrijf. Ongeveer 20% daarvan heeft een arbeidshandicap.

Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een screeningsinstrument ontwikkeld om het sociaal aanpassingsvermogen bij kinderen en jongeren in kaart te brengen. 

Lavans - samenwerken aan duurzame oplossingen

Lavans is een facilitaire dienstverlener op het gebied van bedrijfskleding en bedrijfshygiëne. Zo'n 200 medewerkers helpen landelijk bedrijven bij het optimaliseren van hun veiligheid, hygiëne en representativiteit. 

Stichting Landelijk Kenniscentrum LVG

De vereniging is opgericht door de gezamenlijke directies van de 21 Orthopedagogische Behandelcentra in Nederland. 

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise - Stichting CCE

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. 

OdiBaan: Schoolcoaching : Verantwoording

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. De extra begeleiding heeft het slagingspercentage van leerlingen duidelijk verhoogd. 80% van de jongeren heeft een diploma van het ROC behaald (12 van de 15). Er zijn 9 jongeren extra in het project opgenomen. Zij zijn allemaal doorgestroomd naar hun...

Kunstenmakerij - Baan op maat, Meubel op maat

Stichting Kunstenmakerij heeft in een achterstandsbuurt in Rotterdam een meubelmakerij plus winkel geopend waar mensen met een arbeidshandicap werkervaring kunnen opdoen. 

Refrisk

Refrisk B.V. is een landelijke jobcoachorganisatie voor mensen met een structurele functiebeperking. Functiebeperkingen kunnen zowel lichamelijk, psychisch als verstandelijk zijn. 

Hartman bv - glastuinbouwbedrijf werkt met mensen met  beperkingen

Het bedrijf Hartman uit Sexbierum (Fr) verbouwt snackkomkommers, paprika’s en trostomaten. Meer dan honderd vaste medewerkers plukken deze groenten en in het seizoen komen daar nog zo’n 150 mensen bij.

Sociaal Cultureel Planbureau - SCP

Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. 

REC Groot Gelre

In het kader van de wet Passend Onderwijs wordt het REC per 1 augustus 2014 opgeheven. Bij vragen over (her)indicaties in 2013 en 2014 kunt u contact opnemen met het REC Groot Gelre.

RBO Groningen: Basis AgroGroene Ruimte : Werken in de agrarische sector

Na een intake volgt een assessment, competentietest en/of gedragsanalyse. De werkgever selecteert een werknemer. Het scholingstraject wordt afgestemd op de deelnemer en de wensen van de werkgever. Er wordt bemiddeld in de agrarische sector, groenvoorziening, glastuinbouw, akkerbouw en vleesindustrie in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Plaatsing bij de werkgever is voor de duur van minimaal 6 maanden voor 20 uur per week. De...

Startfoundation

Stichting Start Foundation wil mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen, helpen. Het gaat hierbij om onder meer vroegtijdig schoolverlaters, gehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en (ex-) psychiatrische patiënten.

Jopla

Jongerenplatform voor en door jongeren met een handicap (12-30 jaar).

Zebra-Zorg - zorgboerderij voor kinderen en jongeren met een beperking

Het opzetten van een zorgboerderij waar dagbesteding wordt aangeboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Twee van de drie initiatiefnemers, Natasja en Michaëla, hebben een spierziekte, waardoor zij zijn aangewezen op een rolstoel en krukken. Middels deze zorgboerderij vestigen zij zich als zelfstandig ondernemer. Zebra-Zorg biedt passende dagbesteding op een boerderij aan kinderen (4-18 jaar) en jongeren (18-30 jaar) met een beperking...

Met support aan het werk

De lesbrieven "met suppport aan het werk" zijn bedoeld voor de opleidingen SPW, SPH en Support. Docenten kunnen één of meerdere lesbrieven gebruiken in hun lessen voor beginnende trajectbegeleiders, jobcoaches en groepsbegeleiders van dagbesteding voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychisch).

Anders of toch niet? Deelname aan de samenleving van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

Dit rapport is een tweede in een reeks rapportages over de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het beschrijft in hoeverre en hoe mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de samenleving en wat zij daar van vinden.

Leefwijzer

De leefwijzer is een ‘special community’ waar mensen met een handicap met elkaar kunnen chatten, daten en discussiëren. 

Boon Edam - over in dienst nemen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers

Boon Edam BV is wereldmarktleider op het gebied van draaideuren en beveiligingsdeuren. Naast vestigingen in onder andere China en de Verenigde Staten, telt het Nederlandse hoofdkantoor ongeveer 260 personeelsleden. Samen staan zij garant voor een omzet van 90 miljoen euro. 

Restaurantcafé Ridderikhoff - iedereen gelijk

Restaurantcafé Ridderikhoff in hartje Hoorn bestaat sinds 2003. Naast eten en drinken, kunnen hier ook feesten georganiseerd worden. Het horecabedrijf put daarvoor uit een poel van zo’n zestig medewerkers. 

CG-Raad

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap.

Landelijke Vereniging Cluster 3 - LVC3

De LVC3 behartigt de belangen van alle scholen en REC’s uit cluster 3 m.b.t. onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. De vereniging maakt zich als geheel sterk voor de borging en de kwaliteitsverhoging van de gehandicapspecifieke zorg en de daarbij behorende expertise.

Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten: SWZ

SWZ staat voor Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten. Zij verlenen professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Assessment meervoudige Handicap : Beschrijving van de procedure en inhoud van het assessment zoals dit door UMCG Centrum voor Revalidatie werd uitgevoerd voor jongeren met meervoudige beperking

Beschrijving van een project over het ontwikkelen van een aangepast assessment voor jongeren met een meervoudige handicap uit de Regionale ExpertiseCentra (REC) en het PraktijkOnderwijs (PrO) om hen in staat te stellen te integreren op de arbeidsmarkt. Doel van het project is het opleveren van een overdraagbare methodiek.

Stichting Ook jij

Deze site maakt internet toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet of nauwelijks kunnen lezen.  

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. 

Landelijke Vereniging Cluster 4 - LVC4

De Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4) stelt zich ten doel primair de onderwijsinhoudelijke belangen te behartigen van de scholen die vallen onder Cluster 4 . 

OdiBaan: Schoolcoaching

Het aanbieden van schoolcoaching aan 15 leerlingen met een arbeidshandicap tijdens deelname aan een reguliere opleiding. Hierdoor kunnen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behalen. Na inventarisatie van belangstellenden wordt in januari 2006 met 15 deelnemers gestart. De werkwijze wordt getest en verder ontwikkeld. De schoolcoach stelt in overleg met de deelnemer een coachingsplan op. De voortgang van het lesprogramma wordt...

SIWIT

De SIWIT geeft inzicht in beroepsinteresses. De SIWIT is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke handicap die zich aan het (her)oriënteren zijn op hun loopbaan. De SIWIT is een digitale test die via een internetverbinding kan worden gemaakt. De test bestaat uit een korte introductie waarin de bedienings-, help- en stop-knop worden uitgelegd. 

Villapark Eureka - minder vlot werken is geen probleem

In het Twentse Oldenzaal staan midden in de prachtige natuur 53 villa's. Samen vormen zij Villapark Eureka, een klein familiepark, waar de stilte van de natuur nog te horen is en de natuurlijke parkbewoners vrij spel hebben. 

Handicapenwerk.nl

Handicap en werk biedt informatie over de verschillende technische oplossingen die ingezet kunnen worden bij de arbeidre-integratie van mensen met handicaps.

Het Eigen Initiatief Model (EIM

Het Eigen Initiatief Model (EIM) stimuleert verstandelijk gehandicapten om zelf na te denken over de dagelijkse praktijk. Het is een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders, onderwijzers en familie. Op de site staan meer interessante publicaties over arbeidstoeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

Sluitende aanpak Wajong 2007

Het organiseren van een sluitende aanpak voor jongeren met een niet-verstandelijke handicap, waaronder de groep (potentiële) Wajongeren met psychische klachten, lichamelijke klachten, auditieve beperkingen en visuele beperkingen. Via deze weg bijdragen aan vergroting van de arbeidsparticipatie en verkleining van de instroom in de Wajong. Dit project is in 2005 gestart. In 2007 is het met een jaar verlengd. De projectinhoud is na de...

Wijzer Werken

Wijzer Werken vormt de brug tussen de student of pas afgestudeerde hbo'er of academicus met een handicap én het bedrijfsleven. De behoeften van beide partijen vormen het uitgangspunt, zodat aan beide kanten gewerkt wordt. 

Swink: Een internet community voor Wajongers

Swink mobiliseert de kracht en kennis van de groep én het individu met online mogelijkheden voor co-creatie, contact en zelfontplooiing. OOiP internet technology realiseerde de technische omgeving. In deze fase vonden ook gesprekken plaats met eindgebruikers (de jongeren) en de leveranciers van diensten en informatie. Swink.nl is vanaf eind september 2008 in de lucht. Doorontwikkeling vindt plaats in 2009 (versie 2). De community zal...

Stationrestauratie Oldenzaal - onder begeleiding werken aan je doelen

De stationsrestauratie Oldenzaal is een afdeling van stichting de Werkwijzer. De Werkwijzer heeft verschillende vestigingen in Twente waar zij arbeidstraining, arbeidstoeleiding en dagbesteding aanbiedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

St. Kringloopwinkel Beter voor Best - leerwerkbedrijf

De stichting beschikt over een goed draaiende organisatie met locaties in Best en in Eindhoven en heeft de mogelijkheid om continu banen te creëren. 

Samen Kijken Samen Werken

Samen Kijken Samen Werken is het handvat en de rode draad voor een gesprek of overleg tussen bijvoorbeeld leerling en mentor, ouders en school, of school en externe partij (UWV, gemeente, CWI), om: - samen te toetsen wat is waargenomen, - samen in een profielschets concreet te maken, wat dat betekent. 

Ubbink bv - werknemers voelen zich volwaardig 

Een verstandelijk gehandicapten in het bedrijf. De bestaande medewerkers moesten wennen aan de nieuwe situatie. Zou de komst van deze collega’s gevolgen hebben voor het ‘eigen’ werkaanbod? 

RBO Groningen: Assessment meervoudige handicap : Een nieuwe methodiek voor leerlingen van REC en PrO

Het bestaande assessment wordt onderzocht op mogelijke verbeteringen. Rekening houdend met de aanbevelingen en wensen van betrokken partijen wordt een nieuwe assessmentmethodiek ontwikkeld. Deze kan worden toegepast op zowel motorische, visuele als auditieve handicaps. Het assessment kent meerdere onderdelen: (revalidatie)geneeskundig onderzoek, beroepskeuze-onderzoek en onderzoek naar vaardigheden en belastbaarheid. Diverse expertises op het...

St. De Passerel - werken met een uitkering

Stichting De Passerel heeft tegenwoordig weinig moeite werkgevers bereid te vinden mensen met een verstandelijke handicap in dienst te nemen. Het betreft momenteel al vijftig mannen en vrouwen.

Klussen bij sportverenigingen - leerwerkproject

Het leerwerkproject “Klussen bij sportverenigingen” heeft als doel om jongeren met een verstandelijke beperking na hun schoolperiode te stimuleren en te activeren. 

Stichting Intermobiel

Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren die minder mobiel zijn of aan huisgebonden. Daarnaast zijn we er ook voor de omgeving van deze jongeren.

Maatjesproject

In dit project gaan jongeren met een handicap (17-30 jaar) samen met een werkgever of leidinggevende op zoek naar een baan. Maatjesproject is afgerond.

Vangrail

Centraal in dit project staat de arbeidstoeleiding van mensen met een licht verstandelijke handicap en een ernstige gedragsafwijking. Project Vangrail is een project van het NIZW en de drie begeleidingsorganisaties Jobstap, Sterk in Werk en Rozij-werk.

Robbedoes - werkgever kijkt wat mensen kunnen

Wij geven voorkeur aan de juiste mensen, niet aan de handicap”, zegt manager Miriam Houthuijzen. “Wij hebben drie medewerkers in dienst met een beperking, waaronder ik zelf. En toch merk ik dat zo’n handicap wel een meerwaarde heeft voor het bedrijf.”

Grand Hotel Philadelphia - praktijkverhaal

In dit hotel met lunchkaart en dinerfaciliteiten op afspraak worden mensen met een verstandelijke handicap in zowel de witte als zwarte brigade opgeleid met als einddoel een officieel certificaat. 

STOOL - oprichting transfer- en expertisecentrum

Dit centrum biedt jongeren vanaf 15 jaar (die moeilijk plaatsbaar zijn) een vloeiende overgang van school naar duurzaam werk. Het transfer- en expertisecentrum kiest voor een integrale aanpak die gericht is op de balans tussen mens, scholing, zorg, vrije tijd, werk en inkomen. Het aanbod is afgestemd op de hulpvraag. Dit gebeurt vanuit de visie dat jongeren nieuwe uitdagingen aangaan als er kansen worden gecreëerd en de belemmeringen worden...

ABN Amro Amsterdam Zuidoost - de praktijk

Beschrijving vanuit de werkgever van praktijkervaring met gehandicapte werknemer.

MEE

MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. 

VKL: Vijftig Klachtenlijst

De VKL is een verkorte versie van de TKL, waarbij dertig vragen die met de laagste frequentie positief werden beantwoord, zijn verwijderd. De VKL kan worden ingezet wanneer een eerste screening van de ervaring (pijn)klachten is gewenst. 

Hoe BOSK-leden aankijken tegen ‘Passend Onderwijs’: verslag van het onderzoek onder BOSK-leden naar een viertal aspecten van ‘Passend Onderwijs&rsquo

‘Passend Onderwijs’ leeft vooral bij allerlei beleidsmedewerkers in de politiek, de organisaties van scholen en bij enkele ouderorganisaties. Bij heel veel ouders (en ook medewerkers van scholen) nog helemaal niet. Unaniem zijn alle ondervraagde ouders van mening dat het van wezenlijk belang is dat een schoolteam dat van harte open staat voor kinderen met een beperking en hun ouders. Voor wat betreft allerlei andere inhoudelijke...

Heliomare

Heliomare ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij wonen, arbeidsintegratie, onderwijs, dagbesteding, revalidatie en sport.

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk - LFB

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk komt op voor mensen met een verstandelijke beperking.

Van der Meulen - kansen bieden aan mensen met lichamelijke beperking

Kor van der Meulen is de directeur van Van der Meulen hout en bouwmaterialen in Nij Beets (Fr). Het werk in zijn bouwmarkt kan fysiek best inspannend zijn. Toch nam hij onlangs iemand met een beperking in dienst. 

’t Goede Spoor - helpt mensen met een functiebeperking

Stichting ’t Goede Spoor was een organisatie, die de inwoners van Wijchen met een functiebeperking wilde helpen naar de arbeidsmarkt. 

Prins Heerlijk

In Tilburg is er nog geen bedrijf waar jongeren met een functiebeperking of handicap kunnen leren en werken in de horeca in het centrum, midden tussen de winkels, kantoren en andere horecabedrijven. In een gewoon bedrijf, met ook een speciale doelstelling. Er is dringend behoefte aan opleidings- en leerwerkplekken voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking op dit gebied. Deze jongeren hebben meestal een Wajong uitkering en hebben een...

Super de Boer - krachtensticker voor werken met Wajongers

KAMPEN - ‘Hier zijn G-krachten aan het werk’. Dat is de boodschap op de G-krachtensticker die CDA Kamerlid Eddy van Hijum zaterdag op de gevel van een supermarkt aan het Penningkruid plakte. 

Ambitie

Ambitie is een organisatie die mensen met een beperking begeleidt bij het vinden en behouden van (on)betaald werk . Ambitie werkt voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Tandartsenpraktijk "de Drietand" - bijzonder personeelsbeleid

Drie jaar geleden richtten studievrienden Pim Ruipers, Elza Tindemans en Dennis Pasmans tandartsenpraktijk “de Drietand” op. ‘In je eentje met één vaste assistente dertig jaar lang gaatjes vullen wilden we niet’. Ze kozen vanaf het begin voor een bijzonder personeelsbeleid. ‘Bij ons rouleren de assistenten en iedereen krijgt zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. En, oh ja: we hebben ook meerdere mensen met een arbeidshandicap...

RBO Groningen: Basis AgroGroene Ruimte

24 Jongeren met een verstandelijke beperking bemiddelen naar een betaalde baan. Deze baan combineren met een BBL-opleiding voor startkwalificatie op assistent-niveau 1. 

Kaarsenmakerij Twente - werving via sociale werkplaats en arbeidstrainingcentrum

De Ambachtelijke Kaarsenmakerij van Bart Nuis staat op het punt te veranderen in de gildenwerkplaats Het Dinkelwerk. Hierdoor heeft Nuis behalve vier vaste medewerkers ook tijdelijke krachten in dienst. In Het Dinkelwerk komen naast de kaarsenmakerij een edelsmid, leerbewerker, beeldend kunstenares, Tiffany-artiest en een schilderes. 

Brand New Day

In het project Brand New Day deden 8 jonggehandicapten gedurende 6 maanden werkervaring op in een zelfgekozen organisatie. Dit was het doel van het project en nevendoel was bedrijven positieve ervaringen laten opdoen met jonggehandicapten en hen stimuleren om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Er werd een comité van aanbeveling opgericht bestaande uit 6 tot 8 kopstukken uit het bedrijfsleven. Zij zetten zich in voor bekendheid...

Boogh

Boogh is specialist in het organiseren van activiteiten en arbeid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap.

Regularplus

Regular Plus streefte ernaar om deelnemers met een (verborgen) beperking in het reguliere beroepsonderwijs te houden en goed te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

Steffie

Site voor mensen met een verstandelijke beperking met uitleg op eenvoudige wijze over de dagelijkse zaken, zoals internet, de bank of het openbaar vervoer. 

Wasservice Washand in Enschede - beschermde setting

Het openen van een nieuwe vestiging van de Washand in Enschede. Deze locatie biedt betaald werk, in een relatief beschermde setting en doorstroommogelijkheden naar ander regulier werk. 

Wai-not

WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te internetten binnen een voor hen toegankelijke online-omgeving. Daarom ontwikkelde WAI-NOT voor hen een aangepaste website. Deze website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. 

Pak (die) kans

Het ontwikkelen, invoeren en breed verspreiden van een methodiek voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Door een sluitende aanpak krijgen deze jongeren perspectief op duurzaam werk of dagbesteding. In het project werken diverse organisaties intensief samen via een heldere taakverdeling. Er is een operationele werkgroep actief, waarin medewerkers van alle instanties zitting hebben. Hier...

Broodje Apart - combineert sociale en economische doelstelling

Broodje Apart is een lunchroom in Schijndel waar jongeren met een psychische of lichamelijke handicap de gasten bedienen. Bijzonder aan dit initiatief is het feit dat de eigenaresse, vanuit een moeilijke situatie, dit bedrijf zelf heeft opgestart. Door middel van de bijdrage van Start Foundation kan Broodje Apart op nieuwe manieren experimenteren met het combineren van de sociale en economische doelstelling van de lunchroom.

Grafisch goed - ervaring van grafisch bedrijf met een jongere met een arm-hand-beperking

Grafisch Goed is een full-service communicatiebureau in Volendam. Het bedrijf bedenkt reclamecampagnes, huisstijlen, reclameacties, advertenties en ontwikkelt verschillende soorten communicatie-uitingen. 

REA College Nederland

REA College Nederland geeft op verschillende locaties in Nederland beroepsopleidingen aan mensen die door hun arbeidshandicap niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. 

Zetnet

Stichting ZetNet is per 17 december 2013 door de rechtbank in Nijmegen failliet verklaard.

Sweet Store - doorstromen naar betaald werk

De Sweet Store is een lunchroom, waar allerlei exotische delicatessen worden gemaakt en verkocht. De Sweet Store helpt elk jaar twintig jongeren met een arbeidshandicap door te stromen naar betaalde arbeid. 

Leads on Demand - biedt actieve ondersteuning aan mensen voor re-integratie

Leads on Demand is sinds enkele jaren actief op het gebied van leadgeneratie en marketingconcepten. Daarnaast biedt het bedrijf actieve ondersteuning aan mensen uit de re-integratiemarkt, met of zonder (functionele) beperkingen en adviseert bedrijven hoe hiermee om te gaan.  

Makkers unlimited

Makkers Unlimited helpt mensen en groepen om met ludieke acties ongelijke behandeling van mensen met beperkingen in de eigen omgeving aan de kaak te stellen. Makkers Unlimited steunt mensen en groepen bij het zelf opzetten van acties

Bartimeus

Bartiméus is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van wonen, leren en werken met een visuele (en verstandelijke) beperking. 

Teleteam Nederland - 35% instroom is gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Teleteam Nederland is een facilitair callcenter met 250 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Roosendaal. De klanten van Teleteam zijn toonaangevende bedrijven zoals Neckerman en Sanoma Uitgevers (uitgeverij van week- en maandbladen zoals de Magriet, Libelle en Donald Duck). 

Mell - met een lastig lichaam

Het bedrijf MELL uit Aarle Rixtel bestaat uit twee onderdelen. MELL Scootmobiel Service verkoopt en onderhoudt scootmobiels, rolstoelen, rollators en andere mobiliteitsproducten. MELL Services B.V. biedt een koerierdienst voor nationaal en internationaal transport. 

STAM BV : Vroegtijdige signalering en een traject op maat

Het voorkomen van uitval uit praktijkscholen van leerlingen met een licht verstandelijke handicap en/of gedragsproblemen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Dit om hun kansen op arbeid te vergroten.De school signaleert de problemen vroegtijdig. In overleg met betrokkenen wordt een traject op maat ingezet. Hiervoor worden extra faciliteiten op het gebied van hulpverlening, praktijkbegeleiding en onderwijsondersteuning ingezet. De leerling blijft...

Impuls Digitaal: 130 Parels voor toegankelijk onderwijs ; ICT-toepassingen voor mensen met een functiebeperking

Doel van het project IMPULS Digitaal is om medewerkers van instellingen van hoger onderwijs bewust te maken van de digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking. Uiteindelijk zijn er ruim 130 parels van toegankelijkheid zichtbaar geworden. Op www.grassroots.nl zijn alle uitgewerkte ideeën terug te lezen. Van inventarisaties van tools die geschikt zijn voor studenten met een functiebeperking, het toepassen van streaming...

Get down on it - video over werken met Down

Get down on it. Onder deze titel is een videofilm gemaakt over mensen met het Downsyndroom die op reguliere arbeidsplaatsen werken. De film was bedoeld om de vooroordelen weg te nemen dat deze mensen niet geschikt zouden zijn voor de reguliere arbeidsmarkt

NSGK - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 

Ouders aan zet

Ouders Aanzet is een onafhandelijk landelijk platform voor ouders en door ouders van van kinderen met een achterstand, dan wel beperking in het onderwijs. 

Fonds verstandelijk gehandicapten

Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. 

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

Afco - ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Grafisch afwerkingsbedrijf Afco is niet alleen een boekbinderij. Hier versturen ruim dertig medewerkers dagelijks pakketten of verpakken uitgaven voor verzending. Het werk wat wij bieden, inpakken en simpele machinehandelingen, is uitermate geschikt voor mensen met een beperking”, zegt directeur Willem-Jan Coenmans. “We hebben nu drie gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst. Twee met een verstandelijke handicap en één die re-integreert...

Valid Express biedt werk aan mensen met lastig lichaam  

Nicolette Mak, oprichtster en directeur van koeriersbedrijf Valid Express, startte in 1999 haar bedrijf met vijf auto’s, acht mensen en één klant. Tegenwoordig bezorgen 56 medewerkers vanuit de vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht dagelijks spoedverzendingen, documenten en kleine pakketten. Binnen én buiten Nederland. Van de 56 personeelsleden hebben er 50 een lastig lichaam. 

Blixem, lunchcafé - een gewoon bedrijf met re-integratie als extra dienstverlening

Vanuit de gedachte dat arbeidsintegratie-projecten beter moeten aansluiten bij de reguliere beroepspraktijk is een commercieel en concurrerend bedrijf het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het Nijmeegse winkel/lunchcafé 'Blixem'.

Branchegerichte certificering

Dit project behelst het ontwikkelen en aanbieden van 6 branchegerichte kwalificerende leer-werktrajecten aan leerlingen en schoolverlaters uit cluster 3 en 4 van de Regionale Expertise Centra (REC) in de regio Den Bosch. Dit ter verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. De organisaties starten in samenwerking kleine integrale leer-werkeenheden. Deze leer-werkeenheden leiden op tot branchegerichte certificaten en sluiten aan bij...

Kansplus

KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

Tinga - werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Het Friese Tinga in Winsum levert houten buitendeuren en ramen. Dagelijks worden in de fabriekhal 250 deuren opgeleverd door ruim 100 medewerkers. Hoewel werken bij Tinga lijkt op een fysiek heftige klus, in de praktijk valt dit mee. 

Boat Care - ervaring met werknemer met een licht verstandelijke beperking

Sinds 2006 werkt Michael (20) bij Professional Boat Care in Loosdrecht. Het bedrijf onderhoudt, repareert en beheert boten. Michael kwam in dienst via het traject Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Directeur Sanchez: "Een re-integratiebedrijf vroeg of wij een werkplek voor hem hadden. Eigenlijk wilde ik dat liever niet. 

Wajong experiment Verburg : Assessment meervoudige handicap ; Preventie en Prevalentie

Bijna de helft (47%) van de leerlingen uit het Praktijkonderwijs of de Regionale Expertisecentra (PrO REC) heeft naast een verstandelijke beperking één of meerdere chronische aandoening(en). Een assessment na het afronden van de school kan inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en zicht geven op de werksituaties die geschikt zijn. In het kader van dit project is getracht om dit assessment te...