MEE: Trend- en signaleringsrapportage 2013

Deze rapportage schetst eerst de actuele trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de positie van mensen met een beperking in onze samenleving. Daarna gaat de rapportage in op een aantal concrete knelpunten die de MEE-consulenten herhaaldelijk signaleren bij de ondersteuning van hun cliënten.

Studeren met een functiebeperking 2012: De relatie tussen studievoortgang, studie-uitval en het gebruik van voorzieningen: Eindmeting onderzoek 'Studeren met een functiebeperking'

Het onderzoek naar studeren met een functiebeperking is gestart in 2008 met een eerste meting onder eindexamencohort 2007. In 2010 is een tweede meting verricht bij dit eindexamencohort 2007. Dit eindrapport doet verslag van de laatste meting in 2012. 

Investeren in participeren: Kennis voor de uitvoering van werk en inkomen

Er komt veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid, waarbij de focus ligt op mensen en niet op regelingen. We moeten investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking, en in werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn. Je moet verstand hebben van...

Handleiding maatwerk voor risicojongeren

In de afgelopen jaren is er in 35 Nederlandse gemeenten specifiek beleid uitgevoerd gericht op het terugdringen van problemen met Marokkaanse en Antilliaanse risicogroepen. De gemeenten ontvingen hiervoor geld van het Rijk, tot eind 2012. Wat valt uit de ervaringen te leren? In deze handreiking leest u erover. U vindt handvatten voor 'diversiteitsproof' generiek beleid. Deze zijn ontleend aan de ervaringen in de gemeenten en aan...

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in

Zelfregie is een thema dat raakt. Vraag het maar eens in uw omgeving en u zult merken dat veel mensen er ervaring mee hebben. Ervaring met het verliezen van de regie, met het gehinderd worden in de eigen regievoering of juist ervaring met steun in moeilijke omstandigheden waardoor je toch de regie kunt houden. Zelfregie raakt aan emoties, aan de kern van wie je bent en aan de ruimte om jezelf te kunnen zijn. Dit boekje is voor professionals en...

Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief

Dit onderzoek heeft gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Hoe gaat het met de betreffende leerlingen en waar lopen docenten tegenaan? Zijn ouders tevreden en zijn scholen voldoende in staat de juiste randvoorwaarden te creëren? 

Disability in the Workplace: Company Practices

Many companies realize that people with disabilities are productive, reliable employees who bring
benefits to the workplace. A diverse workforce, inclusive of people with disabilities, is seen by many as important. Some companies also engage in developing products and services for people with disabilities, their families and friends. And, as companies engage with communities in which they work, many pay specific attention to disabled persons...

Werk geven en nemen: lessons learned

Vanuit BESO worden Brabantse ondernemers geïnformeerd, geadviseerd en ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een nu nog beperkte inzetbaarheid. Daarnaast doet BESO onderzoek onderzoek naar de informatie- en ondersteuningsbehoeften van ondernemers en de verschillen tussen bedrijven die wel of niet socialer ondernemen. Deze publicatie maakt inzichtelijk welke leerpunten BESO in de eerste twee jaar van zijn bestaan is...

Jongeren met een beperking: van onderwijs naar arbeidsmarkt in Rijnmond/Drechtsteden: praktijkvoorbeelden hoe het (niet) lukt en wat ieders rol daarin kan zijn

In opdracht van UWV heeft in het najaar van 2011 een onderzoek plaats gevonden naar de aansluiting van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Dit zijn onderwijstypen waar de meeste jongeren met een beperking hun onderwijs volgen. Werk maken van een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt betekent onder meer dat...

Patiëntenorganisaties en werk(behoud): Inventarisatie van activiteiten, instrumenten en ambities van patiëntenorganisaties

Voorliggend rapport behelst een inventariserend onderzoek naar de activiteiten, instrumenten en ambities bij patiëntenorganisaties rond de ondersteuning van hun achterban bij werk (behoud) en andere werkgerelateerde vragen en problemen. Het verkregen overzicht is aangevuld met behoeften van patiëntenorganisaties, mogelijkheden voor samenwerking rond instrumenten en de visie op financiële borging van instrumenten. Er is duidelijk...

Handreiking Integrale Zorg: Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin

Met deze handreiking willen de brancheorganisaties voor jeugdzorg, jeugd-ggz, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en het speciaal onderwijs een impuls geven aan de verbetering van de zorg voor jeugdigen met ernstige complexe problemen. Voor de behandeling van en begeleiding bij ernstige gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en verstandelijke beperkingen zijn deze jeugdigen en hun gezinnen gedurende kortere of langere tijd...

Patiëntenervaringsverhalen.nl

Hart van de stichting zijn ervaringsverhalen in boekvorm die op de website toegankelijk zijn gemaakt Er staan er nu bijna 2000 bij elkaar. Ze worden aangeboden en besproken via de zoekmachine. 

Samen beoordelen werkt! Project Gezamenlijke Beoordeling voor werk, inkomen, zorg en welzijn

In dit boekje wordt een beeld gegeven van de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling, hun aanpak, resultaten en aanbevelingen. In lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling is gedurende een jaar gewerkt aan verbetering van dienstverlening aan cliënten met een meervoudige hulpvraag. De dienstverlening in de lokale initiatieven was gericht op zeer diverse cliëntgroepen, zoals jongeren met een eerste psychose, ex-gedetineerden en...

Aan het woord: Portretten van ervaringsdeskundigen

Aan het woord geeft een impressie van de mogelijkheden en ideeën van ervaringsdeskundige inzet in brede zin. Het doel van deze brochure is tweeledig: het geeft inzicht in hoe ervaringsdeskundigen kennis over hun ervaring hebben opgedaan en het laat vervolgens ook zien hoe zij deze kennis in hun praktijk toepassen. In de portretten beschrijven ervaringsdeskundigen het eigen proces van ervaring naar ervaringsdeskundigheid. Wat is hun visie...

Witboek Leven met Zorg: Verhalen van cliënten met een licht verstandelijke beperking; wat er goed gaat en door de IQ maatregel dreigt te worden afgebroken

In dit witboek worden verhalen gepresenteerd van en over de cliënten die door de AWBZ-zorg kunnen wonen wonen en werken. Professionals en cliënten vertellen hun verhaal. De cliënten zullen laten zien hoe ze hun leven inhoud kunnen geven met begeleiding. Hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij met uiteindelijk beperkte begeleiding. De professionals zullen schetsen hoe kwetsbaar deze mensen zijn, hoe...

The active inclusion of young people: Cities supporting youth employment 1986-2011

Cities are committed to promoting the active inclusion of young people in line with the European Active Inclusion Strategy1 and the objectives of the Europe 2020 Strategy. They do this by implementing targeted measures to support young people in entering the labour market and providing accessible, high quality social services. This repo provides an overview of the trends, challenges and good practices on the active inclusion of young people...

Meer werkplekken bij werkgevers: Derde tussenrapportage in het kader van de evaluatie en monitoring van de pilots Werken Naar Vermogen, pilot 1

Het doel van pilot 1 'Meer werkplekken bij de werkgevers' is meer kennis te vergaren over hoe de werkgeversgestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. In deze pilot staan de vraag en het perspectief van de werkgeven centraal. Meedoen naar vermogen binnen het reguliere arbeidsproces is voor de Nedrlandse arbeidsmarkt nog steeds relatief nieuw. De meeste werkgevers en...

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen: Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord

In dit rapport zijn docenten aan het woord docenten die veel kennis hebben over en ervaring hebben met Passend onderwijs. Zij vertellen hoe zij in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs vorm geven aan Passend onderwijs en wat zij daarbij nodig hebben. Met behulp van de informatie die diepte-interviews met zeventien docenten opleverden, aangevuld met een literatuurstudie, informatie uit gesprekken met leerlingen en lesobservaties...

Visie op dienstverlening BKWI: Klantonderzoek onder managers en bestuurders keten werk en inkomen

In de periode januari – februari 2011 zijn in opdracht van het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) door AStri Beleidsonderzoek en -advies een tiental interviews uitgevoerd met bestuurders en managers in de keten van Werk en Inkomen. Doel van de interviews was een beeld te krijgen van enerzijds de ervaringen en de tevredenheid met de dienstverlening van BKWI en anderzijds de verdere mogelijkheden voor BKWI te signaleren. De...

UWV biedt werk aan arts met blindegeleide hond

De 27-jarige Nicole Lo-A-Njoe-Kort uit Groningen is sinds gisteren de eerste en enige Nederlandse arts met een blindengeleidehond. Ze lijdt aan het Syndroom van Usher, een zeldzame erfelijke ziekte waardoor ze langzaam maar zeker doof en blind wordt. 

Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities VC/2008/1214; Final Report

The study aimed to analyse in detail the obligations set forth in the Convention, and in particular to gather information about the various practices related to the implementation of the Convention by the EU and its Member States. The goal was to identify challenges that may hinder the full and effective implementation of the Convention, and measures that would facilitate the achievement of its objectives (good practices). The study is designed...

Voor elke jongere een toekomst: De rol van de Wajong-netwerken bij een duurzame arbeidsparicipatie van jongeren met een beperking

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die werkt met de doelgroep jongeren met een beperking, of daarin is geïnteresseerd. In de brochure wordt nader ingezoomd op de Wajong netwerken en hoe deze de overgang van school naar werk ondersteunen. Zes interviews met deelnemers aan de netwerken laten zien hoe de samenwerking tussen scholen, arbeidsdeskundigen en andere partijen in de praktijk vorm krijgt. Ook worden enkele vernieuwende...

Slechtziende staatssecretaris Joop Atsma liet zich niet afkeuren

Zelfs mensen met wie hij dagelijks werkt, weten niet altijd dat staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu - erg slecht ziet. 

Goed bezig!: GGz jongeren over opleiding en werk

In dit boek vertellen jongeren namelijk waar ze echt mee geholpen zijn in de GGz-hulpverlening. De verhalen laten zien dat GGz-hulpverleners jonge mensen met psychische problemen wel degelijk kunnen helpen om te blijven studeren en werken. Kijken naar de mogelijkheden van jongeren, niet naar hun beperkingen. Goed luisteren naar hun wensen en ambities en samen zoeken naar wegen om het voor elkaar te krijgen. Deelname aan de samenleving, een...

Past het onderwijs?: Inventarisatie van ervaringen van jongeren met een beperking in het basis- en voortgezet onderwijs

De invoering van Passend Onderwijs is een proces dat 'van onderop' wordt ingevoerd. Er zijn diverse veldinitiatieven en experimenten gestart om vanuit praktijkervaring nieuwe wetgeving te ontwikkelen. De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) is ingesteld om deze experimenten en veldinitiatieven te evalueren en de staatssecretaris van OCW over de vormgeving van passend onderwijs te adviseren. In het kader van deze taak...

Fietswerkplaats De Versnelling - werk voor jongeren met licht verstandelijke beperking

De Versnelling is een succesvolle fietsenwerkplaats midden in de stad Enschede waar jongeren met een licht verstandelijke beperking werken aan een beter toekomst-perspectief. Ze repareren fietsen, knappen en poetsen oude fietsen op en verhuren ze.

Notitie: Op zoek naar het werkgeversperspectief bij de arbeidsparticipatie van Wajongers

In deze notitie vindt u een overzicht van de bevindingen van werkgevers die in diverse publicaites over dit thema zijn beschreven. De bevindingen uit de onderzoeksresultaten zijn aangevuld met informatie die CrossOver verzamelde in gesprekken die zij de afgelopen maanden met MKB en werkgevers voerde. Recentelijk presenteerde de RWI de publicatie Wajongers op de werkvloer, inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven. Hiervoor is...

Gom Schoonhouden BV - interview over ervaring met jongeren met een beperking

Aandacht wordt ook besteed aan het probleem om jongeren met een beperking te kunnen bereiken. Men zou de instroom graag goed willen organiseren

AVsolutions - interview

Interview met een werkgever, die nadenkt over het in dienst nemen van een Wajongere.

Slagerij - ervaring met Wajonger en UWV

Interview met de eigenaresse van een slagerij over haar ervaringen met het in dienst hebben met een Wajongere. Tevens vertelt ze in onderstaande publicatie over haar ervaringen met het UWV

SayYeah, Motion Media - stage voor Wajonger

Interview met SayYeah, Motion Media over de ervaring die zij hebben opgedaan met een Wajongere die stage heeft gelopen bij SayYeah en vervolgens een contract kreeg aangeboden.

Project GGz-jongeren aan het werk

Met het project 'GGz-jongeren aan het werk' willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende rehbilitatiepraktijken in beeld brengen. In deze praktijken wordt binnen een keten van zorg, onderwijs en re-integratie intensief samen gewerkt om aan te sluiten bij de vraag van de jongeren. Met deze ervaringen in woord en beeld willen we de succes- en...

Wajong is een Chinees: Facts, figures & faces op de Brabantse arbeidsmarkt ; Provincie Noord-Brabant

Als u de portretten van 8 jonggehandicapten en hun werkgever leest in deze publicatie, dan snapt u wat ik daarmee bedoel. De publicatie 'Wajong is een Chinees’ probeert de mens achter de afkorting Wajong terug te vinden. Het geeft een realistisch beeld van acht doorzetters,
die ondanks hun beperking hun draai hebben gevonden bij bedrijven en organisaties. Zij doen naar vermogen mee op de Brabantse arbeidsmarkt.

Oog voor participatie : Aanknopingspunten voor beleid

In dit boekje komen mensen aan het woord over de manier waarop zij hun dagelijkse leven inrichten. Bijzondere mensen omdat ze allemaal op hun eigen manier knokken voor een goede plek in de maatschappij. Hoewel meedoen voor hen vanzelfsprekend is, is dat niet altijd makkelijk te realiseren. Door hun vechtlust en de ondersteuning van hun naasten lukt het vaak wel. In dit boekje laten ze zien op welke manier beleid en regelgeving nog beter...

Ervaringkennis werkt!: Inzet van ervaringskennis van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening

Welke mogelijkheden biedt ervaringskennis op het terrein van de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidshandicap. Daartoe is specifiek onderzocht waaruit de ervaringskennis bestaat en in welke mate het van belang zij van belang is voor het verwerven of behouden van betaald werk. In het onderzoek zijn 16 mensen met verschillende functiebeperkingen geïnterviewd. Geconcludeerd wordt dat ervaringskennis, indien verder...

Beperkt maar niet begrensd : Negen essays over participatie van jongeren met een beperking

Op 21 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijzigingswet Wajong. De nieuwe wet heet voortaan Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten in plaats van Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het uitgangspunt van de wet is wat jongeren wél kunnen. Hoewel deze nieuwe wet zich specifiek op werk en arbeidsondersteuning richt, is de inzet van verschillende departementen, sociale partners, het onderwijsveld en...

Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGZ

In het onderzoek waarvan hierna de resultaten beschreven worden, staan de volgende twee vragen centraal: 1. Wat is de waarde van ervaringskennis en deskundigheid voor de Geestelijke Gezondheidszorg? 2. Hoe kan ervaringskennis beter tot recht komen in de hulpverlening? Dit onderzoek brengt in beeld hoe mensen hun eigen ervaringen en die van anderen (kunnen) leren omvormen tot ervaringsdeskundigheid, en deze ten behoeve van hulpverlening kunnen...

Ervaringsdeskundigheid in onderwijs

Het onderwerp in dit onderzoek is ervaringsdeskundigheid in relatie tot onderwijs. Hierbij wordt gkeken naar: 1. Settingen waar ervaringsdeskundigen worden opgeleid om een professionele rol te vervullen. Hieronder worden de MBO-opleidingen (BGE-SPW) geschaard, maar ook de trainingen en cursussen die zijn ontwikkeld voor ex-cliënten die zich willen (gaan) inzetten als ervaringswerkers; 2. Settingen waar beroepsbeoefenaren bij- of...

Gewoon een kans: Ervaringen van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt

Ondanks alle aandacht voor de problematiek van deze doelgroep, bleven de verhalen van jonggehandicapten zelf vaak wat op de achtergrond. Want wat maken zij eigenlijk mee als ze de arbeidsmarkt betreden of als ze werkzaam zijn? Om daar een beter zicht op te krijgen heeft Welder het afgelopen jaar ervaringen van jonggehandicapten verzameld. In dit rapport leest u de resultaten van deze inventarisatie. In veel verhalen zien we dat de weg naar werk...

Koster-Dreese, Yolan MSc

Zowel vanuit eigen ervaringen (ben geboren met diverse aandoeningen) als vanuit mijn ervaringen als professional (bestuurlijk actief in diverse organisaties van mensen met een beperking en als veranderkundige betrokken bij diverse relevante processen en projecten) en vanuit mijn ervaringen als politicus (zowel lokaal als landelijk) heb ik een redelijk goed beeld van de complexiteit van deze combinatie.

Mogendorff, Karen Drs

Ik ben zelf een jongere met een beperking geweest. Daarnaast heb ik me ruim vier jaar lang professioneel op verschillende manieren met het thema werk en handicap beziggehouden. Op basis daarvan (ervarings)kennis opgedaan over wat jongeren belangrijk vinden en tegenaan lopen in werk en hoe ze daarmee omgaan.

Klinktprima

Een website voor en over dove en slechthorende mensen op de arbeidsmarkt. 

Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs heeft een site waar informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Praktijkonderwijs (Nieuws)kan vinden en men kan er van gedachten wisselen over het Praktijkonderwijs. (Forum). 

Servicebureau OSN - ervaringsverhaal van dove medewerker

Servicebureau OSN besteed in dit verhaal aandacht aan opleiding, initiatieven en ervaringen betreffende de uitvoerende werkzaamheden.

Blixem, lunchcafé - een gewoon bedrijf met re-integratie als extra dienstverlening

Vanuit de gedachte dat arbeidsintegratie-projecten beter moeten aansluiten bij de reguliere beroepspraktijk is een commercieel en concurrerend bedrijf het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het Nijmeegse winkel/lunchcafé 'Blixem'.

Bromelia-kwekerij - ervaringsverhaal slechthorende werknemer

De 41-jarige man heeft altijd in de tuinbouwsector gewerkt. De man zegt weinig slechte ervaringen te hebben meegemaakt, maar in dit verhaal geeft hij twee negatieve ervaringen weer en hoe hij hiermee is omgegaan. Betrokkene geeft het advies bij problemen hulp te zoeken en de confrontatie aan te gaan met de werkgever. In de bron staat zijn complete verhaal vermeld.

Hema Almere - praktijkverhaal van boekhouder met een spasme

De tompoes van de HEMA is net zoals tulpen, molens en nederwiet niet weg te denken uit Nederland. Jan Post (51) is sinds vijf jaar boekhouder bij de centrale bakkerij van de HEMA te Almere. 

Praxis - werk voor stagiairs met leerproblemen

Rob Vrooman is manager van de grootste Praxis-vestiging: ‘Bij ons werken een jaar lang twaalf stagiairs met leermoeilijkheden. We hebben er weinig omkijken naar, want er is de hele week een docent van de Kingmaschool om hen te begeleiden. 

Mater - praktijkevaring van een slechthorende

Praktijkervaring van een slechthorende die al veertig jaar werkt. Zonder een smak humor kom je er niet. Je moet vaker wat uitleggen en soms gewoon incasseren, maar wie moet dat niet.

Afco - ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Grafisch afwerkingsbedrijf Afco is niet alleen een boekbinderij. Hier versturen ruim dertig medewerkers dagelijks pakketten of verpakken uitgaven voor verzending. Het werk wat wij bieden, inpakken en simpele machinehandelingen, is uitermate geschikt voor mensen met een beperking”, zegt directeur Willem-Jan Coenmans. “We hebben nu drie gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst. Twee met een verstandelijke handicap en één die re-integreert...

Oudersvo

Deze site is speciaal bestemd voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. U vindt hier informatie over het Nederlandse onderwijssysteem, hulp bij schoolkeuze, onderwijsnieuws en tips voor opvoeding en goede zorg voor uw kind.

Scholengemeenschap Lek en Linge - werken met een spierziekte

Hann van Schendel (29) is eerste-graads docent Nederlands aan Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Van Schendel is opgeleid tot vertaler en studeerde Cultuurwetenschappen en Nederlands. 

Limburgs Dagblad - ervaringen van werken met dove werknemers

"Ik vind dat werken met doven uitstekend gaat. Ik ben nu gepensioneerd, maar ik heb bijna dertig jaar gewerkt met twee volledig doven, die naast mij stonden. We werkten in een moeilijk bedrijf, een krantenonderneming: het Limburgs Dagblad. De ene dove is ook gepensioneerd, de andere werkt nog. We hadden nergens last van.

Vlaamse Niet Verbale Leerstoornis

Het doel van de Vlaamse Niet Verbale Leerstoornis is om kinderen en volwassenen niet in de kou te laten staan en hen verder te helpen in hun zoektocht, om hen een forum aan te bieden en om ervaringen uit te wisselen. Iedereen van de vereniging heeft met NLD te maken, als ouder of als volwassene. Voor meer informatie kunt u onder andere terecht bij de Nederlandse Stichting Gilles de la Tourette.

Hoe BOSK-leden aankijken tegen ‘Passend Onderwijs’: verslag van het onderzoek onder BOSK-leden naar een viertal aspecten van ‘Passend Onderwijs&rsquo

‘Passend Onderwijs’ leeft vooral bij allerlei beleidsmedewerkers in de politiek, de organisaties van scholen en bij enkele ouderorganisaties. Bij heel veel ouders (en ook medewerkers van scholen) nog helemaal niet. Unaniem zijn alle ondervraagde ouders van mening dat het van wezenlijk belang is dat een schoolteam dat van harte open staat voor kinderen met een beperking en hun ouders. Voor wat betreft allerlei andere inhoudelijke...

J.H. Oenema - een taxibedrijf, waar 20% van de werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt is

"J.H. Oenema Taxi en Groepsvervoer B.V. in Heerenveen brengt dagelijks tientallen kinderen en volwassenen met een beperking van huis naar school of dagverblijf. Ongeveer 135 mensen werken bij dit speciale taxibedrijf. Ongeveer 20% daarvan heeft een arbeidshandicap.

Holland Jachtbouw - praktijkverhaal van een jongere met een auditieve beperking

 "Ik ben Keith Buys en bijna 20 jaar oud. Ik koos voor het Praktijkonderwijs In Purmerend. Een gouden greep, ondanks dat men daar helemaal geen ervaring had met dove leerlingen! Na vier jaar wilde ik persé geen Wajong uitkering, wat me wel aangeboden werd... Ik wilde werken en een goed vak leren! 

Jumbo Supermarkt - geeft mensen gelijke kansen

Veel keuze, goede service, scherpe prijzen en een uitgekiende marketingstrategie. Daarmee is het familiebedrijf Jumbo Supermarkten bekend geworden. Een goed personeelsbeleid voor de ca. 10.000 medewerkers kan daaraan toegevoegd worden. Ook de deels arbeidsgeschikte medewerkers van Jumbo plukken daar de vruchten van. 

Cor Unum - werkgeverservaring met SWV-ers

Cor Unum is een keramiekbedrijf gevestigd in Den Bosch. Met de ingrediënten klei, water en vuur maken 16 medewerkers prachtige aardewerk producten, die tot in het New Yorkse Museum Of Modern Arts te bewonderen zijn. 

Suusje topcities

Suzanne vertelde op deze site over haar depressie en verstrekte informatie over gedragsstoornissen. 

St. Maatjesplatform - werken met functionele beperking

Ervaringen van een slechthorende bij Stichting Maatjesplarform. Deze stichting is een vervolg op het Maatjesproject. 

GroenGroep - praktijkverhaal van werken met een auditieve beperking

Ik ben Ruud Edelman, 28 jaar en woon al sinds mijn geboorte in Bodegraven. Op mijn twintigste heb ik mijn Kaderfunctionaris openbaar groen diploma gehaald (4jr MBO opleiding, Groen College te Gouda). Direct daarna werkte ik als werkvoorbereider voor Sterrenborgh te Gouda (waar ik daarvoor eerst stage had gelopen) Ik zag echter geen toekomst voor mezelf binnen Sterrenborgh (laag salaris, weinig uitdagend werk). Toen heb ik een paar maanden voor...

Hartman bv - glastuinbouwbedrijf werkt met mensen met  beperkingen

Het bedrijf Hartman uit Sexbierum (Fr) verbouwt snackkomkommers, paprika’s en trostomaten. Meer dan honderd vaste medewerkers plukken deze groenten en in het seizoen komen daar nog zo’n 150 mensen bij.

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. 

GGZ de Riethorst - praktijkervaring van een 17- jarige met een auditieve beperking

Na mijn opleiding MDGO-VZ kon ik aan de slag op de Gelderhorst als gediplomeerd verzorgende. Ik heb me op de Gelderhorst goed kunnen ontwikkelen. Na 2,5 jaar kreeg ik weer de kriebels om verder te gaan studeren, maar de Gelderhorst kon mij de opleiding verpleegkundige niv.4 niet aanbieden, omdat diploma verzorgende niv.3 voor hen al voldoende was. 

Rechtbank Amsterdam - blind als Vrouwe Justitia

Vrouwe Justitia is het symbool van de rechtspraak. Haar blinddoek geeft aan dat rechtspraak zonder aanziens des persoons moet worden uitgeoefend. Romke de Vries (56) is vice-president van de Rechtbank Amsterdam en is sinds hij 19 is even blind als Vrouwe Justitia.

Gelderhorst en Belastingdienst - ervaringsverhaal van iemand met auditieve beperking (doofheid)

Ik heb Mavo gedaan op instituut voor Doven (nu Viataal) te Sint Michielsgestel en na de Mavo wilde ik de opleiding toerisme volgen. Er werd gezegd, dat het niet mogelijk is voor de doven. Toen heb ik voor de KMBO administratie gekozen. KMBO heb ik op de horende school gevolgd. Daarna heb ik 3 jaar Praktijk Diploma Boekhouden gevolgd en niet afgemaakt. Tegenwoordig volg ik een SPW-4 opleiding. Ik werk momenteel al 15 jaar bij de belastingdienst...

Broodje Apart - combineert sociale en economische doelstelling

Broodje Apart is een lunchroom in Schijndel waar jongeren met een psychische of lichamelijke handicap de gasten bedienen. Bijzonder aan dit initiatief is het feit dat de eigenaresse, vanuit een moeilijke situatie, dit bedrijf zelf heeft opgestart. Door middel van de bijdrage van Start Foundation kan Broodje Apart op nieuwe manieren experimenteren met het combineren van de sociale en economische doelstelling van de lunchroom.

Sugar kids

Informatieve en interactieve site voor jongeren over leven met een suikerziekte. Sugar is een onderdeel van de Diabetes Vereniging Nederland.

ABN Amro Amsterdam Zuidoost - de praktijk

Beschrijving vanuit de werkgever van praktijkervaring met gehandicapte werknemer.

VU medisch centrum - ervaning van een dove laborant

 "Na in Schagen basisonderwijs, MAVO en HAVO gedaan te hebben ben ik gestart met de HLO in Amsterdam, dat ging prima naar wens. 

Ouders en rugzak

Speciaal voor ouders gemaakte website is heel veel informatie te vinden over het rugzakje oftewel leerlinggebonden financiering (lgf) en alles wat daarmee samenhangt.

Laborante - ervaringen bij de Keuringsdienst van Waren en milieulaboratorium

 

Print Service Ede - geeft kans aan dove collega

" Bij de Office Centre hebben ze mij kans gegeven een half jaar op proef, ik heb daar laten zien wat ik kan met mijn werk. Na een half jaar heb ik vaste baan. Leuke collega's en ze hielden met de communicatie rekening met mij. Ik heb daar 4 mooie jaren gewerkt. Het laatste jaar ging het wat minder, maar niet door mij maar door de afdeling waar ik toen werkte. Toen wilde ik er graag weg en ik wilde graag een andere baan zoeken. Ik heb bijna half...

Tandtechnische Laboratorium - werkervaring van een slechthorende

Ervaringen van een slechthorende bij een Algemene Tandtechnische Laboratorium te Nijmegen

Kaarsenmakerij Twente - werving via sociale werkplaats en arbeidstrainingcentrum

De Ambachtelijke Kaarsenmakerij van Bart Nuis staat op het punt te veranderen in de gildenwerkplaats Het Dinkelwerk. Hierdoor heeft Nuis behalve vier vaste medewerkers ook tijdelijke krachten in dienst. In Het Dinkelwerk komen naast de kaarsenmakerij een edelsmid, leerbewerker, beeldend kunstenares, Tiffany-artiest en een schilderes. 

Provincie Limburg - werkervaring in de postkamer

Ervaringsverhaal van een medewerker van de postkamer bij de Provincie Limburg. "Omgaan met mijn collega's bevalt het goed, alleen met tweëen kan ik makkelijker communicieren dan met een groep, dat is wel logisch omdat ik niet mee kan volgen wat ze gezegd worden... voel ik me dan wel buitengesloten. Alleen met een werkoverleg heb ik altijd met mijn doventolk erbij."

Witboek jeugdzorg : jeugdzorg bij provincies in goede handen

Ruim een jaar zijn de provincies en de grootstedelijke regio's verantwoordelijk voor deze verbeteringen. De wet heeft een nieuwe impuls gegeven aan verbeteringen van de kwaliteit in de jeugdzorg. Met dit overzicht van 'good practices' willen wij onze betrokkenheid tonen en laten zien wat onder onze verantwoordelijkheid - en niet zelden op ons initiatief - aan goede dingen tot stand is gebracht in het afgelopen jaar. De verhalen die...

Grafisch goed - ervaring van grafisch bedrijf met een jongere met een arm-hand-beperking

Grafisch Goed is een full-service communicatiebureau in Volendam. Het bedrijf bedenkt reclamecampagnes, huisstijlen, reclameacties, advertenties en ontwikkelt verschillende soorten communicatie-uitingen. 

Onderzoeker/publicist over emancipatie gehandicapten

De 48-jarige schrijfster vindt het haar taak om zich druk te maken over de emancipatie van gehandicapten. „Als ik er niet over schrijf doet niemand het. Ik ben een van de weinige gehandicapten die zijn mond opendoet.” 

Provincie Limburg  - werkervaring laborante

"Toen in 1996 kon ik bij mijn huidige werkgever beginnen, met veel moeite kon ik bij de groep aanklampen. Maar hoewel ik andere collega's die na mij begonnen te werken bij mij op het lab, links en rechts mij passeerden met een vaste baan, bleef ik maar in tijdelijke contracten hangen. Wat ik ooit deed ik kreeg maar geen vaste aanstelling. 

TNT en Crystal - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij twee verschillende werkgevers.

Onder De Wieën - ervaringsverhaal van dove medewerker

Lavans - samenwerken aan duurzame oplossingen

Lavans is een facilitaire dienstverlener op het gebied van bedrijfskleding en bedrijfshygiëne. Zo'n 200 medewerkers helpen landelijk bedrijven bij het optimaliseren van hun veiligheid, hygiëne en representativiteit. 

Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk - ervaring van een dove laborant

"Sinds 1990 werk ik op het klinisch chemisch laboratorium in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ik vind het erg leuk werk. Ik heb tijdens het prikken contact met patiënten, want niet altijd klakkeloos gaat. In de kliniek gaat het wat beter dan op de soms wel hectisch polikliniek. De contacten met collega's gaat over het algemeen goed. Ik merk wel dat ik meer moeite moet doen om bepaalde info in te winnen (vragen!!). Zij gaan niet snel een...

AH to go: ervaring van mensen met beperking

Ervaring van werknemer met een beperking (slechthorendheid) bij AH to go.

Albron - werknemers met functionele beperkingen

Vanuit gezichtspunt van de werkgever (Albron BV) beschrijving van ervaringen met werknemers met een arbeidsongeschiktheidsverleden. 

Universiteit Utrecht - ervaring dove onderzoeker

De loopbaan en ervaringen van een dove onderzoeker werkzaam aan de Universiteit van Utrecht.

Regiopolitie Amsterdam Amstelland - ervaringsverhaal

Deze dove werknemer heeft een administratieve baan bij de Amsterdamse Politie. Werknemer vertelt over zijn ervaringen met het krijgen van aanpassingen en het contact met collega's.

Boon Edam - over in dienst nemen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers

Boon Edam BV is wereldmarktleider op het gebied van draaideuren en beveiligingsdeuren. Naast vestigingen in onder andere China en de Verenigde Staten, telt het Nederlandse hoofdkantoor ongeveer 260 personeelsleden. Samen staan zij garant voor een omzet van 90 miljoen euro. 

Restaurantcafé Ridderikhoff - iedereen gelijk

Restaurantcafé Ridderikhoff in hartje Hoorn bestaat sinds 2003. Naast eten en drinken, kunnen hier ook feesten georganiseerd worden. Het horecabedrijf put daarvoor uit een poel van zo’n zestig medewerkers. 

Dwarslaesie Organisatie Nederland

De Dwarslaesie Organisatie Nederland beschikt over een landelijk netwerk van mensen waarmee je van gedachten kunt wisselen. 

Connecting Media - werken met een auditieve beperking 

Individueel ervaringsverhaal van een vrouw met een auditieve beperking. 

Spinalnet

SpinalNet informatie en lotgenotencontact voor mensen met een dwarslaesie.De website www.SpinalNet.nl is niet langer actief.

Brainkids

Deze website voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel met handige tips.

Ministerie van Landbouw - werkervaring van werknemer

Beschrijving van werkervaring van werknemer met longemfyseem, die solliciteert bij de Auditdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij de afdeling accountantscontrole. Twintig jaar later werkt hij er nog steeds.  

Speciaal onderwijs Kennisnet

De site Speciaal onderwijs is gemaakt om een ieder die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws, maar wil ook leerkrachten ondersteunen bij hun dagelijks werk.

Trefnet - werkervaring dove medewerker

Ervaringen van een dove medewerker bij Trefnet

Signis - ervaring van dove pedagogisch medewerker

Ervaringen van een dove pedagogisch medewerker bij Signis (voorheen Ammanschool).

Leads on Demand - biedt actieve ondersteuning aan mensen voor re-integratie

Leads on Demand is sinds enkele jaren actief op het gebied van leadgeneratie en marketingconcepten. Daarnaast biedt het bedrijf actieve ondersteuning aan mensen uit de re-integratiemarkt, met of zonder (functionele) beperkingen en adviseert bedrijven hoe hiermee om te gaan.  

Gemeente Haarlem - ervaringsverhaal van dove medewerker

Deze medewerker vertelt zijn ervaringen en wensen voor de toekomst.

WAOcafé

WAO café was een virtueel café voor en door WAO’ers en WIA’ers, met achtergrondinformatie, ruimte voor uitwisseling van ervaringen en actualiteiten. Het WAOcafé bestaat niet meer.

Intersurf - werkervaringsverhaal van een man met één been

 "Intersurf Sneek is in de jaren 80 gestart als winkel in hoofdzakelijk windsurfmaterialen. Ondertussen is Intersurf uitgegroeid tot een paradijs voor de funsporters. Zo komen windsurfers, kitesurfers, sportieve zeilers en wintersporters volledig aan hun trekken.