Werkgeluk: wat kun je als werkgever doen?

Wat bevordert werkgeluk en wat kun je als werkgever doen? 

Met je ziekte aan de slag: Een training voor werknemers met een chronische lichamelijke aandoening die daardoor op hun werk tegen problemen oplopen; cursusboek werknemers

De training ‘Met je ziekte aan de slag’ is echter gericht op het behoud van werk, vanuit het idee dat behoud van een baan makkelijker is dan het vinden van een nieuwe baan.  

Eigenwerkwijzer, informatie voor werknemers

U bent aan het werk of bent op zoek naar (passend) werk. U heeft gezondheidsbeperkingen. Dan is het soms lastig om precies te weten hoe u uw werk kunt doen. Om daarachter te komen is de EigenWerkWijzer ontwikkeld. Werk vinden en werk behouden is een grote uitdaging als u een beperking heeft.

Eigenwerkwijzer

De EigenWerkWijzer is voor mensen met een arbeidsbeperking die hun mogelijkheden zo volledig mogelijk willen benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen. De methode is inzetbaar voor mensen die reeds werken of bezig zijn aan een terugkeer naar hun werk na ziekte. Ook als zij bezig zijn aan re-integratie in het tweede of derde spoor.

Themis

Themis is een groepsgerichte inburgeringsprogramma, gericht op sociale activering en het vergroten van maatschappelijke participatie. De interventie is gebaseerd op participatieve methoden uit niet-westerse volwasseneneducatie. Het doel van de interventie is deelnemers toeleiden naar het inburgeringsexamen en hen empoweren zodat zij zelf richting kunnen geven aan het leven. 

Terugdringen recidive door het scheppen van werkgelegenheid voor ex-gedetineerden

De interventie richt zich op (ex-) gedetineerden. Het doel is om recidive en langdurig gebruik van een WWB-uitkering te voorkomen door middel van werk. Geprobeerd wordt dit doel te bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en penitentiaire inrichtingen te verbeteren en door het nazorgtraject te verbeteren.

Zelfregie in de praktijk: Een kwalitatief onderzoek naar eigen regievoering van kwetsbaren in de zelfredzame samenleving

In de huidige samenleving staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers steeds meer centraal. Onder eigen verantwoordelijkheid valt zowel zelfregie, de autonomie om eigen beslissingen te maken in het leven, als zelfredzaamheid, het met zo min mogelijk gesubsidieerde hulpverlening een zelfstandig leven kunnen leiden. Hoewel zelfregie en zelfredzaamheid vaak in één adem genoemd worden, stellen critici dat deze begrippen lang niet...

Een beroep op de burger: Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid

De Nederlandse verzorgingsstaat staat onder druk door de economische crisis en de vergrijzing. Met een actieve inzet van burgers hoopt de overheid haar hoge ambitieniveau op het gebied van het welzijn van de samenleving te handhaven. Tegelijkertijd moet die actieve inzet ook de oplossing zijn voor de veronderstelde 'burgerschapscrisis': de solidariteit lijkt af te brokkelen onder burgers die meer nadruk op hun rechten dan op hun...

Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

Door cliënten- en consumentenorganisaties is altijd het grote belang van het pgb onderstreept. Eigen regie, empowerment, verbetering van de kwaliteit van bestaan en vernieuwing van de zorg zijn als belangrijkste argumenten vóór het pgb opgevoerd. Op deze argumenten richt dit klalitatieve onderzoek zich. De vraagstelling van dit onderzoek is: · Hoe leidt het pgb tot grotere zelfregie en empowerment van mensen die leven met een...

Werken vanuit zelfregie: hoe pak ik dat aan

Werken vanuit zelfregie betekent dat je klanten ondersteunt bij het vinden van eigen oplossingen. Maar hoe pak je dat aan? Dit boekje is voor werkers in hulp- en dienstverlening die meer willen weten over werken vanuit zelfregie. U vindt hierin veelgestelde vragen en antwoorden van collega's, opgetekend tijdens trainingen over zelfregie van Movisie.

Overzichtstudie Zorg voor chronisch zieken: organisatie van zorg, zelfmanagement , zelfredzaamheid en participatie

De overheid staat voor de uitdaging de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken te verbeteren en deze óók betaalbaar te houden. Ze zet daarvoor in op een programmatische aanpak: organisatie van de zorg in zorggroepen en samenwerking tussen zorgverleners, het bevorderen van zelfmanagement en maatschappelijke participatie. Chronisch zieken moeten meer zelf kunnen blijven doen en ook gewoon kunnen werken. Deze NIVEL-studie biedt een...

Samensturing in de maatschappelijke opvang: De tegenstelling voorbij

De afgelopen twee jaar zijn ervaringen opgedaan bij diverse projecten waar cliënten en professionals vorm probeerden te geven aan hulp- en dienstverlening, door samensturing, onder andere in het kader van de Wmo-werkplaats Amsterdam. Onder samensturing wordt verstaan, hoe cliënten, vanuit hun zelf- en levenskennis, in dialoog met andere cliënten, professionals, managers en onderzoekers, komen tot effectieve en duurzame...

Zelfregiecentra: Een nieuw burgerinitiatief voor én door kwetsbare burgers

In een zelfregiecentrum ontwikkelen kwetsbare burgers zelf initiatieven waardoor zij hun talenten ontplooien en diensten voor de samenleving verrichten. Een ideale plek om zelfregie én maatschappelijke participatie te ontwikkelen. Hoe kunnen initiatiefgroepen en gemeentes zo’n centrum opzetten? Im deze facsheet wordt een handreiking gegeven.

Wegwijs in zelfmanagement en technologie:Een praktische handreiking voor zorgverleners

Er zijn tal van mogelijkheden om zelfmanagement te stimuleren en technologieën die dat ondersteunen. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Het gaat erom dat je als zorgverlener verschillende mogelijkheden biedt. Met elke patiënt bekijk je welke mogelijkheden geschikt zijn. Denk vervolgens mee vanuit de motieven van de patiënt. Anno nu zijn er tal van mogelijkheden op ICT-gebied die uw patiënt kunnen helpen bij het zelf...

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken: In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Dit stappenplan helpt om zelfmanagementondersteuning in te bedden in de zorg voor de patiënt. In grote lijnen komt het erop neer dat samen met een team: • de voorwaarden voor zelfmanagement benoemt; • een plan van aanpak opstelt; • het plan van aanpak uitvoert; • de werking van zelfmanagement in de praktijk evalueert. Samen met uw team bepaalt u hoe u dit stappenplan gebruikt. Niet ieder team is even ver in...

Het heft in eigen hand: Sturen op zelfsturing; Handreiking voor re-integratieprofessional

In deze handreiking worden de belangrijkste en nieuwste inzichten van de sociaalpsychologie in relatie tot motivatie en zelfsturing bij re-integratie op een toegankelijke manier gepresenteerd, zodat re-integratieprofessionals daarvan gebruik kunnen maken in hun dagelijks werk. Door het zelfsturend vermogen van werkzoekenden op die manier te versterken kan re-integratie worden verbeterd.

Sturen op zelfsturing: Advies over zelfsturing in de re-integratiepraktijk

In dit advies beschrijft de RWI waarom zelfsturing zo belangrijk is in de re-integratiepraktijk en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zelfsturing in re-integratietrajecten goed vorm te geven.

Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg

Dit artikel beschrijft het empowermentparadigma en stelt het voor als bruikbaar kader om de
concepten van sociale insluiting en moderne zorg in te vullen.1 De kernideeën van empowerment worden beschreven aan de hand van drie begrippenparen: sociale inclusie en actief burgerschap, vermaatschappelijking en kwartiermaken en eigen kracht en gedeelde verantwoordelijkheid. Empowerment benadrukt het versterken en verbinden van personen...

Het verhaal van de klant: Mogelijkheden voor zelfsturing bij re-integratie

Dit onderzoeksrapport geeft een beeld van de wijze waarop in de praktijk zelfsturing wordt ingevuld. Het rapport moet worden gezien als een eerste aanzet van de RWI om dit onderwerp nog meer onder de aandacht van de re-integratieprofessionals te brengen. De kwaliteit van re-integratie wordt vanuit dat perspectief vooral afgemeten aan de bereikte uitstroom. Het perspectief van de cliënt, dat centraal staat in dit onderzoek, heeft betrekking...

Lager opgeleiden in beweging: Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden

Over employabilitybeleid zijn reeds vele boeken geschreven. Wat er nodig is om ook lager opgeleiden erbij te betrekken blijft echter vaak onderbelicht. In dit rapport gaan we hier wel op in. Tien praktijkvoorbeelden van projecten en organisatiebeleid worden beschreven, waarbij met succes is geïnvesteerd in de employability van lager opgeleiden en/of in een aanpak om weerstanden tegen scholing en leren te doorbreken. Ook wordt aandacht...

Koster-Dreese, Yolan MSc

Zowel vanuit eigen ervaringen (ben geboren met diverse aandoeningen) als vanuit mijn ervaringen als professional (bestuurlijk actief in diverse organisaties van mensen met een beperking en als veranderkundige betrokken bij diverse relevante processen en projecten) en vanuit mijn ervaringen als politicus (zowel lokaal als landelijk) heb ik een redelijk goed beeld van de complexiteit van deze combinatie.

Doorn, Monique van Drs

Al sinds ik in de verpleging ben gestart in 1981 heb ik me bezig gehouden met het omkeren van de werkprocessen. Wat is de vraag? Wat wil iemand bereiken? Wat is daar voor nodig? Bijna dertig jaar later zijn deze vragen nog immer actueel en heb ik ze verder uitgewerkt in casemanagement methodes. Hier heb ik sinds 1999 op verschillende manieren praktijkervaring mee opgedaan. Empowerment van individuen speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen...

Jacobs, Gaby Dr

Expertise op het terrein van participatie en empowerment. Momenteel werkzaam op het terrein van speciaal en inclusief onderwijs met linken naar zorg, welzijn, vrijetijdsbesteding en arbeidstoeleiding. Interesse in de ondersteuning van professionals in het werken aan participatie en empowerment en de knelpunten, vraagstukken en dilemma's die ze daarbij tegenkomen.

Lierop, Brigitte van Dr

Wat werkt en wat werkt niet in re-integratie. Dat zijn de zaken waar ik mij in de afgelopen jaren op heb geconcentreerd. Ik heb daarbij kennis ontwikkeld over 'stagnatie fenomenen' gerelateerd handicap en werk. Sinds enige tijd richt ik me op stagnatie fenomenen die van belang voor de arbeidsintegratie van jongeren met een functiebeperking. Ik heb ook veel aan internationale projecten gewerkt. Daardoor heb ik veel kennis opgedaan over...

Engels, Josephine Dr

Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'çhronisch zieken en werk', naast de onderzoekslijnen 'stagnatie van werknemers' en 'leefstijl op de werkplek'. In de negenhoofdige kenniskring van het lectoraat zijn momenteel twee promovendi bezig met onderzoek op het terrein chronisch zieken en werk. Mijn rol als lector bestaat uit de dagelijkse begeleiding van de...

Mogendorff, Karen Drs

Ik ben zelf een jongere met een beperking geweest. Daarnaast heb ik me ruim vier jaar lang professioneel op verschillende manieren met het thema werk en handicap beziggehouden. Op basis daarvan (ervarings)kennis opgedaan over wat jongeren belangrijk vinden en tegenaan lopen in werk en hoe ze daarmee omgaan.

ReQuest/Vrijbaan

 Request/VrijBaan is ontwikkeld uit een samenwerking tussen REQUEST, Re-integration Quality & Empowerment Stimulation met een gmeenschappelijke visie op een empowerende omgeving voor cliënten. 

Zelfmanagement van de loopbaan

Het zelfmanagement vergroten van 20 jongeren met een handicap die in de laatste fase van middelbaar of hoger beroepsonderwijs zitten of deze opleiding hebben afgerond. Hierdoor kunnen zij op eigen kracht arbeid verwerven. De deelnemers volgen 12 weken anderhalve dag per week training in zelfmanagementvaardigheden. Het programma is vraaggestuurd. De deelnemers bepalen vanaf de start zelf de inhoud van de training en van de begeleiding. Na het...

Vilans, Werk en handicap

Het programma Werk en handicap van Vilans houdt zich bezig met de versterking van de positie van mensen met een arbeidshandicap die willen werken, betaald of op andere basis. 

Regularplus

Regular Plus streefte ernaar om deelnemers met een (verborgen) beperking in het reguliere beroepsonderwijs te houden en goed te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.