Rapportage 'Werken met beperkingen' en stand van zaken Verbeterplan UWV mbt re-integratie zieke werklozen

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaker een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn bovendien terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen vanwege de vrees dat die mensen sneller uitvallen. De cijfers tonen aan dat er relatief weinig klanten met een arbeidsbeperking aan het werk komen. De centrale vraag in deze rapportage luidt: In hoeverre slagen UWV en gemeenten er in vraag en aanbod voor klanten met een...

UWV Kennisverslag 2012-3

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere...

Werkboek Gezamenlijke Beoordeling: Aan de slag voor cliënten met multiproblematiek; Met voorbeelden uit de praktijk

Nederland kent verschillende groepen burgers met multiproblematiek. Zij hebben op meerdere gebieden problemen die belemmeren dat zij goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Er is bijvoorbeeld sprake van psychische problemen of verslaving, maar ook problemen met huisvesting, inkomen, werk, onderwijs en schulden. Voorbeelden van deze groepen zijn ex-gedetineerden, multiprobleemgezinnen, daklozen of mensen die uit hun huis dreigen te worden...

Rapport over kwetsbare gezinnen in Woerden

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen binnen het soociaal domein. De transitie van de jeugdzorg, de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. De gemeenten krijgen weliswaar ruim 9 miljard, maar ook een enorme verantwoordelijkheid: de totale ondersteuning aan kwetsbare burgers, met uitzondering van medische zorg. Het gaat om mensen met zware beperkingen, die nieuw...

Samen beoordelen werkt! Project Gezamenlijke Beoordeling voor werk, inkomen, zorg en welzijn

In dit boekje wordt een beeld gegeven van de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling, hun aanpak, resultaten en aanbevelingen. In lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling is gedurende een jaar gewerkt aan verbetering van dienstverlening aan cliënten met een meervoudige hulpvraag. De dienstverlening in de lokale initiatieven was gericht op zeer diverse cliëntgroepen, zoals jongeren met een eerste psychose, ex-gedetineerden en...

Boaborea

De brancheorganisatie van dienstverleners voor werk, loopbaan & vitaliteit. Verzorgen symposia, beurzen en congressen Verbindt ondersteunt en stimuleert dienstverleners in hun streven naar rendabele en professionele dienstverlening op een duurzame arbeidsmarkt waarin werk, loopbaan en gezondheid op een goede manier verbonden worden. 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. 

Koninklijke Effatha Guyot Groep

De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden.

Stichting Kennisnet

Kennisnet is hét expertisecentrum als het gaat om ICT in het onderwijs.