Passend onderwijs: medezeggenschap en de ondersteuningsplanraad

Deze handreiking zet op hoofdlijnen uiteen wat de minimale (wettelijke) eisen zijn waar scholen aan moeten voldoen bij het inrichten van de ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschap. Meer praktisch is de vraag hoe de OPR kan worden gevormd en ingevuld en wie op welk moment betrokken moet worden. Als bijlage bij de handreiking treft u daarvoor en praktisch en indicatief tijdpad. Dit tijdpad bevat praktische aanbevelingen voor een...

Petitie Passend Onderwijs: De mening van ouders en hun ouderorganisaties over het wetsvoorstel en het referentiekader passend onderwijs; Aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 7 februari 2012

De ouderorganisaties in het bijzonder onderwijs: Ouders en Coo (protestants christelijk en oecumenisch), LOBO (algemeen bijzonder) en NKO (katholiek) hebben samen een onderzoek uitgevoerd onder hun achterban over het wetsvoorstel passend onderwijs. De drie organisaties heben in de afgelopen jaren vaker met de achterban gesproken over passend onderwijs. Zowel met ouders die hier via hun kind direct bij betrokken zijn als met ouders die geï...

Kooyman, Conny

Belangenbehartiging en burgerschap van mensen met een verstandelijke beperking. Ze heel serieus nemen. Contacten en overleggen met allerlei overheden en zorgaanbieders en andere belangen en welzijnsorganisaties. Ook in de politiek.

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden - NVBS

De NVBS is de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, De NVBS is een landelijke vereniging van en voor mensen die slecht of niet meer kunnen zien. 

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden - NVVS

Voorlichting, belangenbehartiging, contact bieden voor slechthorenden. 

Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn - LVG

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg. 

Cedris

Brancheorganisatie van sociale werkgelegenheids- en reïntegratiebedrijven in Nederland.

Stichting Borderline

De Stichting Borderline is een landelijke patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis.

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk - LFB

Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk komt op voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ango

De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Aandachtsgebieden: Juridisch advies; Belastingadvies; Hulpverlening; financiële regelingen; Lotgenotencontact; Vakanties en Forum en Links.

MBO-Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)

De Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) is een landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornissen en voor mensen in hun omgeving. 

Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans verenigt ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

Astma Fonds

Het Astma Fonds is zowel een fonds als een patiëntenvereniging. Het Astma Fonds behartigt de belangen, geeft informatie, susidieerd wetenschappelijk onder zoek van mensen en voor mensen met astma en COPD en hun betrokkenen.

Reumafonds

Het reumafonds doet wetenschappelijk onderzoek om genezing en behandelmethoden te vinden. 

LICH -Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid

 LICH, het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid is actief op het gebied van informatieverstrekking over en belangenbehartiging van hoogbegaafde kinderen. 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen:V&VN-SPV

De V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) is een beroepsvereniging van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. 

Epilepsie Vereniging Nederland - EVN

De Epilepsie Vereniging Nederland is een landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. 

Bosk

BOSK is een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

Helen Keller Stichting

Het doel van de Helen Keller Stichting is het bevorderen en behartigen van de belangen van het welzijn voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland. 

Stichting Labyrint - In Perspectief

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychosociale problemen.

Vereniging Cerebraal

Vereniging Cerebraal is de patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen die na hun geboorte getroffen zijn door hersenletsel.

Hiv Vereniging Nederland

Bij de Hiv Vereniging staat iedereen die leeft met hiv centraal. 

Nierpatiënten Vereniging Nederland - NVN

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is een vereniging voor en door mensen met een gestoorde nierfunctie of mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. 

Landelijke Vereniging Cluster 4 - LVC4

De Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4) stelt zich ten doel primair de onderwijsinhoudelijke belangen te behartigen van de scholen die vallen onder Cluster 4 . 

Woortblind

Woortblind is een vereniging voor en door mensen met dyslexie. De vereniging Woortblind behartigt de belangen van mensen met dyslexie en hun direct betrokkenen.

Jongerencommissie

De Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) is een organisatie die de belangen behartigt van dove en slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar. De organisatie is bij de eigen achterban beter bekend als de JongerenCommissie(JC).

LOC Zeggenschap

LOC is een landelijke cliëntenorganisatie in zorg en welzijn. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen - en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in zorg en welzijn - in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en welzijn.

Nier Stichting

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten.

Kansplus

KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

LCR - Landelijke Clientenraad

De Landelijke Cliëntenraad is, na de invoering van de nieuwe Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) op 1 januari 2002, een overlegorgaan voor cliënten. 

Landelijke Vereniging Cluster 3 - LVC3

De LVC3 behartigt de belangen van alle scholen en REC’s uit cluster 3 m.b.t. onderwijs, zorg en begeleiding van de leerlingen. De vereniging maakt zich als geheel sterk voor de borging en de kwaliteitsverhoging van de gehandicapspecifieke zorg en de daarbij behorende expertise.

Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen - FOSS

De FOSS is een landelijke ouderorganisatie die opkomt voor de belangen van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden. 

Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten -FOVIG

Belangenbehartiging van ouders van visueel gehandicapte kinderen.

Dovenschap

Dovenschap is een belangenorganisatie van dove mensen in Nederland. 

Makkers unlimited

Makkers Unlimited helpt mensen en groepen om met ludieke acties ongelijke behandeling van mensen met beperkingen in de eigen omgeving aan de kaak te stellen. Makkers Unlimited steunt mensen en groepen bij het zelf opzetten van acties

Reuma patiëntenbond

De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepelorganisatie van meer dan 100 lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen een aantal van deze verenigingen hebben speciale jongerengroepen. Alle informatie en het overzicht van patiëntenverenigingen is ondergebracht op de site van het reumafonds.

Impuls & Woortblind

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na waarin deze kenmerken deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.