Eigenwerkwijzer, informatie voor werkgevers

U hebt een of meerdere medewerkers in dienst met gezondheidsbeperkingen. Niet iedere medewerker met een beperking verzuimt. Soms is het voor een werknemer lastig te bepalen waar zijn mogelijkheden liggen. En om met die mogelijkheden ook nog eens zo duurzaam mogelijk het werk te doen kan een lange zoektocht zijn.

WEZM: Werk, een zorg minder!

In Werk een Zorg Minder (WEZM) staat het activeren van langdurig werklozen met multiproblematiek – klanten uit het granieten bestand – centraal. WEZM doet dit door middel van een sluitende aanpak tussen werk en zorg. Niet de zorg maar het bezig zijn met werk vanuit de Activeringscentra staat in de aanpak voorop.

Herstelling

Herstelling is een werkbedrijf dat praktische voortrajecten biedt als voorbereiding op een (vervolg-)opleiding, werk of een combinatie daarvan. Herstelling biedt jongens en mannen de kans om werkervaring op te doen bij de forten van de Stelling van Amsterdam, en meisjes om in de horeca te werken (praktijkcentrum ZuidOost).

BWR: Beweging als Warming-up voor Re-integratie

BWR is een intensief bewegings- en gezondheidsprogramma dat u kunt inzetten als onderdeel van een re-integratietraject. Het programma duurt 12 weken en is primair gericht op de verbetering van de fitheid en gezondheid van langdurig uitkeringsgerechtigden. Hiermee bewerkstelligt BWR een duurzame gedragsverandering: de deelnemers leren om regelmatig bewegen in hun dagelijks leven te integreren.

Understanding employment participation of older workers

...

Workability Index Among Ageing Hungarian Workers

Aanbod van arbeid 2012

Dit rapport schetst de veranderingen die plaatsgehad hebben op terreinen als mobiliteit en scholing van werknemers, en inzetbaarheid van ouderen.

UWV Kennisverslag 2012-3

Dit UWV Kennisverslag (UKV) gaat voor een belangrijk deel over arbeidsparticipatie en gezondheidsbeleving. Ondanks de economische situatie is de netto-arbeidsparticipatie in Nederland nog steeds hoog. In 2011 werkt zo’n twee derde van de potentiële beroepsbevolking1. Maar arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We zien bijvoorbeeld dat het aantal WW-uitkeringen onder bepaalde groepen, zoals oudere...

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011

Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen (ouder dan 65 jaar). 

Samen uit, samen thuis: Cliëntenmonitor Langdurige Zorg; Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten

In oktober 2009 zijn veertien zorgorganisaties en een aantal sleutelpersonen van niet Nederlandse afkomst gevraagd naar hun ervaringen met de strengere toegang tot de AWBZ. Daarbij is het accent gelegd op het gebruik van dagvoorzieningen voor oudere migranten. In totaal is informatie verzamelt over 44 projecten, verspreid over Nederland. In deze publicatie staan de bevindingen uit de verkenning kort samengevat.

Visio 

Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken.