De WIA-beoordeling, informatie en adviezen over de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling

Wie bijna 2 jaar ziek is gemeld, kan een WIA-uitkering aanvragen. Deze brochure neemt veel vragen en onzekerheden weg over de WIA-beoordeling en bereidt de keuringskandidaat goed voor op deze arbeidsongeschiktheidsbeoordeling.

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en...

Najaarsrapportage CAO-afspraken 2011

De Najaarsrapportage cao-afspraken 2011 geeft voor 2011 een beeld van de stand van zaken in cao's met betrekking tot de contractloonontwikkeling, flexibele beloning, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt, loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, en werkgeversbijdrage voor levensloop. Daarnaast wordt op basis van de financiële jaarverslagen van 56 algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen over 2010 ingegaan...

Beter aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting

Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het verzuim inderdaad afgenomen en worden minder werknemers arbeidsongeschikt verklaard? Komen meer mensen met een gezondheidsbeperking aan het werk en welke groepen...

Wel of niet aan het werk : Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

In dit rapport richten we ons op drie specifieke groepen met elk een eigen relatie tot de arbeidsmarkt: werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten. We hebben onderzocht wat de werkbereidheid is onder deze groepen, wat hen motiveert om aan het werk te gaan of de arbeidsduur uit te breiden, welke belemmeringen zij ervaren bij deelname aan de arbeidsmarkt en of men bereid is onder bepaalde voorwaarden de arbeidsduur uit te breiden. Daarnaast...

Klosse, S. Prof. Mr

Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de re-integratieregelingen voor mensen met een arbeidshandicap.

Ango

De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Aandachtsgebieden: Juridisch advies; Belastingadvies; Hulpverlening; financiƫle regelingen; Lotgenotencontact; Vakanties en Forum en Links.