WEZM: Werk, een zorg minder!

In Werk een Zorg Minder (WEZM) staat het activeren van langdurig werklozen met multiproblematiek – klanten uit het granieten bestand – centraal. WEZM doet dit door middel van een sluitende aanpak tussen werk en zorg. Niet de zorg maar het bezig zijn met werk vanuit de Activeringscentra staat in de aanpak voorop.

Werk na Detentie

Werk na Detentie is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties binnen de gemeente Groningen. Het doel van de interventie is om de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt van ex-gedetineerden en niet-gedetineerde justitiabelen te vergroten. Het achterliggend idee is dat zo de zelfredzaamheid van de doelgroep toeneemt en recidive wordt voorkomen. Deelnemers krijgen een stageplek. Bij goed functioneren kan een detachering volgen. De...

Trainen voor een baan (Jobtraining)

Trainen voor een baan is een re-integratiemethode voor Wajonggerechtigden of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. De methode is ingericht volgens de principes van Supported Employment (SE). Het belangrijkste kenmerk van de SE methode is dat de deelnemer eerst een plaats krijgt in een betaalde baan en dat daarna pas training en coaching in het werk volgt. Het doel van Trainen voor een baan is...

Themis

Themis is een groepsgerichte inburgeringsprogramma, gericht op sociale activering en het vergroten van maatschappelijke participatie. De interventie is gebaseerd op participatieve methoden uit niet-westerse volwasseneneducatie. Het doel van de interventie is deelnemers toeleiden naar het inburgeringsexamen en hen empoweren zodat zij zelf richting kunnen geven aan het leven. 

Terugdringen recidive door het scheppen van werkgelegenheid voor ex-gedetineerden

De interventie richt zich op (ex-) gedetineerden. Het doel is om recidive en langdurig gebruik van een WWB-uitkering te voorkomen door middel van werk. Geprobeerd wordt dit doel te bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en penitentiaire inrichtingen te verbeteren en door het nazorgtraject te verbeteren.

Spoorzoeken

Spoorzoeken is een intensieve groepsinterventie voor jongeren in de leeftijd van 16 - 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze interventie maakt gebruik van outdooractiviteiten. Jongeren doen arbeidsritme en werknemersvaardigheden op, leren samenwerken in een team en leren omgaan met fysieke belemmeringen. Het doel van de interventie is om jongeren zonder werk of startkwalificatie toe te leiden naar een vervolgtraject richting...

Samen hebben we de kracht

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden, in het bijzonder arbeid. ====
In totaal beslaat de interventie, inclusief introductiebijeenkomst, 11 weken waarin de deelnemers 21 bijeenkomsten...

Re-integratiebegeleiding voor Doven en Slechthorenden

De problematiek van dove en slechthorende klanten omvat veel meer dan alleen niet (goed)  kunnen horen. Daardoor functioneren zij anders, vooral in sociaal en communicatief opzicht. Deze interventie biedt, met loopbaanonderzoek, -begeleiding en coaching, maatwerk om te komen tot een passende baan voor een dove of slechthorende klant. Doel is de klant binnen 18 maanden uit te laten stromen naar betaalde arbeid.

Herstelling

Herstelling is een werkbedrijf dat praktische voortrajecten biedt als voorbereiding op een (vervolg-)opleiding, werk of een combinatie daarvan. Herstelling biedt jongens en mannen de kans om werkervaring op te doen bij de forten van de Stelling van Amsterdam, en meisjes om in de horeca te werken (praktijkcentrum ZuidOost).

Branchepaspoort

De interventie Branchepaspoort is een toeleidingstraject dat binnen de branches zorg, welzijn en kinderopvang (ouderzorg, psychiatrische zorg, kinderopvang, verstandelijk gehandicaptenzorg) deelnemers op innovatieve en efficiënte wijze naar werk leidt. Gezien de grote mate van overlap in gevraagde competenties tussen de verschillende domeinen hanteert dit traject een sectorbrede toeleiding om voldoende instroom in de sector te genereren...

BWR: Beweging als Warming-up voor Re-integratie

BWR is een intensief bewegings- en gezondheidsprogramma dat u kunt inzetten als onderdeel van een re-integratietraject. Het programma duurt 12 weken en is primair gericht op de verbetering van de fitheid en gezondheid van langdurig uitkeringsgerechtigden. Hiermee bewerkstelligt BWR een duurzame gedragsverandering: de deelnemers leren om regelmatig bewegen in hun dagelijks leven te integreren.