Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong), vangnet of afvoerputje?’: Een literatuuronderzoek naar de bijdrage van de Wajong aan de arbeidsparticipatie van Wajong’ers in het sociaal-maatschappelijke verkeer

samenvatting

Een invoering in de Wajong van een onderscheid zoals bij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) tussen jonggehandicapten met en zonder duurzaam benutbare arbeidsmarktmogelijkheden, kan ook een positief effect hebben op de participatie, omdat dan de beleidsinspanningen volledig gericht kunnen worden op de meer kansrijke gevallen. Stigmatisering wordt zo ook voorkomen en dit kan voor de Wajong’er een extra stimulans zijn om (aangepast) werk te zoeken. De huidige schotten tussen de financieringsstromen van de ministeries van OCW, VWS en SZW verhinderen een optimale voorbereiding van leerlingen met een functiebeperking op de arbeidsmarkt. Verder zal het aantal door de rijksoverheid gesubsidieerde WSW-plaatsen substantieel uitgebreid moeten worden om zo een betere toegang te bewerkstelligen tot of doorstroom te bevorderen naar arbeidsmogelijkheden buiten het kader van de WSW, zoals dagbesteding of werken bij reguliere werkgevers

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkePim van Kempen
plaatsUtrecht
instellingHogeschool Utrecht, faculteit Maatschappij en Recht
pagina's48 p.
doelgroepWajongeren
trefwoordenWajong ; arbeidsparticipatie ; literatuuronderzoek
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
publicatiewajong_vangnet_afvoerput.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer392
datum invoer04-03-2010