Van deelnemer naar werknemer: Loondispensatie en loonwaarde in de praktijk; Derde voortgangsrapportage

samenvatting

Dit rapport bestaat uit twee delen, met elk een eigen toelichtend voorwoord en inleiding. Het eerste deel beschrijft de voortgang en resultaten van de Pilot Loondispensatie.In deze derde voortgangsrapportage wordt aandacht besteedin aan de kosten, opbrengsten en besparingen die de deelnemende gemeenten met de inzet van het instrument loondispensatie realiseren. In het tweede deel wordt verslag gedaan van de resultaten van het experiment loonwaarde, waarin de validiteit en betrouwbaarheid van de in de pilot gebruikte loonwaardemethodieken nader wordt onderzocht. Research voor Beleid volgt de 32 deelnemende gemeenten bij de opzet, implementatie en uitvoering van de pilot. De monitoring en evaluatie van de pilot vindt plaats via dataanalyse op het cliëntvolgsysteem (CVS) dat de gemeenten bijhouden, via telefonische interviews met alle 32 projectleiders (belronde) en via casestudies. Om zicht te krijgen op de validiteit van de in de pilot gebruikte loonwaardemethodieken, is in deze onderzoekscyclus daarnaast een experiment loonwaarde uitgevoerd. In dit experiment is de loonwaarde van een aantal werknemers met een arbeidsbeperking vastgesteld met behulp van verschillende methodieken. Van elke deelnemer aan het experiment is op deze manier de loonwaarde met verschillende methoden gemeten. Door de uitkomsten van deze metingen voor elke deelnemer naast elkaar te zetten, ontstaat inzicht in de vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de methodieken. Op deze manier kan worden vastgesteld in hoeverre toepassing van verschillende methodieken leidt tot dezelfde loonwaarde.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeC.M. van Ommeren ; S.M. de Visser
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's155 p.
publicatievormRapport
trefwoordenloondispensatie ; loonwaarde ; gemeenten ; evaluatie
themawet- en regelgeving
publicatiederde_voortgangsrapportage_pilot_loondispensatie.pdf
datum invoer15-03-2012