Transitieagenda Jeugdzorg: Gezamenlijke agenda Rijk/VNG/IPO

samenvatting

In het Regeerakkoord 2010 is een ingrijpende wijziging van het jeugdstelsel afgesproken. Het kabinet brengt uiterlijk in 2016 alle vormen van jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van gemeenten. In de beleidsbrief die op 8 november 2011 naar de Tweede Kamer is verzonden hebben de betrokken staatsecretarissen van VWS en Veiligheid en Justitie hun visie op de stelselwijziging nader beschreven. Doel van de stelselwijziging van de jeugdzorg is kinderen en jongeren beter te kunnen laten participeren in de samenleving, overheidsmiddelen effectiever en efficiënter in te zetten en de overheid en betrokken instellingen beter in staat te stellen effectieve zorg en ondersteuning te bieden. Bij de zorginhoudelijke vernieuwing van de jeugdzorg gaat het concreet om punten als het aansluiten bij de eigen kracht en bij de sociale context van jeugdigen en ouders, het bieden van vroegtijdige lichte hulp en ondersteuning om de vraag naar zwaardere specialistische hulp terug te dringen, het centraal stellen van de vraag, meer ruimte voor proffesionals en samenhang tussen de verschillende vormen van zorg bij meervoudige problematie. Daarnaast stellen Rijk, VNG en IPO gezamenlijk – conform bestuursafspraken – een Transitieagenda jeugdzorg (c.q. transitieplan) op voor de uitvoering van de transitie. Bij de stelselwijziging van de jeugdzorg is een groot aantal spelers en netwerken betrokken. Tijdens de transitieperiode dient de continuïteit en de kwaliteit van zorg behouden te blijven. De bij de transitie betrokken partijen kunnen zich alleen goed voorbereiden op de verandering van werkzaamheden wanneer er afspraaken zijn over hoe, wanneer en onder welke landelijke voorwaarden moet worden overgedragen, welke herinrichting daarbij gerealiseerd moet worden, wat de risico's zijn bij deze overdracht, welke herinrichting en op welke wijze deze moeten worden voorkomen. De Transitieagenda Jeugdzorg biedt hiervoor een kader.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's31 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdzorg ; beleid ; transitieagenda
themajeugdzorg
publicatietransitieagenda_jeugdzorg.pdf
datum invoer21-03-2012