Toekomstschets inrichting sociaal domein: arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

samenvatting

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de verzorgingsstaat. Dit gaat gepaard met een aantal grote decentralisaties van beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen, onderwijs, jeugd(zorg) en welzijn naar gemeenten. In deze handreiking wordt gepoogd een schets te geven van de hoofdlijnen en de richting waarbinnen gemeenten de dienstverlening voor groepen burgers die ondersteuning nodig hebben, zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen vormgeven. De nieuwe kaders van de decentralisaties bieden daaartoe mogelijkheden. Deze handreiking schrijft niet voor hoe gemeenten de invulling van het niieuwe sociale domein ter hand moeten nemen. Het biedt een denkkader om binnen gemeenten met elkaar in gesprek te gaan over systeeminnovaties die nodig zijn in het sociale domein. Daarbij is het denken over arbeidstoeleiding een belangrijk thema, om binnen de toekomstige wettelijke en financiële kaders meer kwaliteit en efficiency te bereiken in de dienstverlening aan burgers. In deze handreiking wordt een een raamwerk voor de nieuwe inrichting van maatschappelijke ondersteuning in brede zin geschetst. Dit is ontleend aan initiatieven die in meerdere gemeenten in gang zijn gezet. In dit raamwerk wordt een drieslag in nulde, eerste- en tweedelijns voorzieningen beschreven. In al deze voorzieningen is aandacht voor werk en arbeidsmatige participatie mogelijk. Beschreven worden voorbeelden waarin het actuele denken over toeleiding naar werk een centrale plaats in de ondersteuning van burgers kan krijgen. Er kan nog zoveel meer gebeurenen. Gemeenten en andere betrokken partijen zijn nog aan het zoeken. we geven in deze handleiding alvast de volgende tips mee om de kansen op werk te vergroten en om dagbesteding slimmer te organiseren.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeBob de Levita ; Rogier den Uyl
organisatieRadar
plaatsAmsterdam
instellingRadar
pagina's40 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenhandreiking ; arbeidsmarkttoeleiding ; gemeenten ; decentralisatie ; nulde lijn ; eerste lijn ; tweed lijn ; voorzieningen ; participatie ; arbeid ; dagbesteding
themaarbeidstoeleiding
publicatiearbeidstoeleiding_multiprobleem_clienten.pdf
datum invoer11-07-2012