Sociale werkvoorziening in Amsterdam: De uitdaging van een kostenbewuste en mensgerichte aanpak; Onderzoeksrapport

samenvatting

Landelijk komen sociale werkplaatsen steeds vaker in het nieuws door financiële problemen, onvoldoende aansturing door gemeenten en toenemende wachtlijsten. De economische crisis en oplopende werkloosheid hebben ertoe geleid dat de instroom in de bijstand en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) fors is toegenomen. Tegelijkertijd stellen het Rijk, de gemeente en het UWV door bezuinigingen minder middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Wsw. Daarnaast gaat het Rijk nog meer veranderen voor de sociale werkplaatsen. Het Rijk is namelijk voornemens om vanaf januari 2013 de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in te voeren. Deze wet vervangt de Wet Werk en bijstand en zorgt voor meer samenhang met de regelingen voor de sociale werkvoorziening. (Wsw) en de jonge arbeidsgehandicapten (Wajong). Het wetsvoorstel heeft ook gevolgen voor de opzet van de sociale werkvoorziening. Het Kabinet stelt voor om de sociale werkvooziening alleen nog open te stellen voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken. Naast het Rijk heeft ook de gemeente Amsterdam als gevolg van de bezuinigingen haar beleidskoers gewijzigd. Meer dan voorheen ligt het accent op uitstroom naar betaald werk in plaats van participeren. Kortom, de sociale werkvoorziening staat voor grote veranderingen die ook financieel grote gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. De gemeente heeft er dus veel belang bij dat de Wsw op een efficiënte en effectieve manier door Pantar wordt uitgevoerd. Het grote financiële en maatschappelijke belang, gecombineerd met de veranderingen waar de sociale werkvoorziening mee te maken krijgt, zijn voor de rekenkamer aanleiding om dit onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de sociale werkvoorziening in Amsterdam uit te voeren.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJan de Ridder ; Marcella van Doorn ; Marieke Hoffman ; Marit Smit ; Evert Visser
organisatieRekenkamer Amsterdam
plaatsAmsterdam
instellingRekenkamer Amsterdam
pagina's130 p.
publicatievormRapport
trefwoordensociale werkvoorziening ; Amsterdam ; Wet werken naar vermogen ; beleid
themawet- en regelgeving
publicatiesoc_werkvoorz_ond_rapport.pdf
datum invoer19-12-2011