Programmarapportage Activering jongeren

samenvatting

De werkloosheid onder jongeren is in Nederland relatief groot. Een deel van de jongeren heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie of het hebben van een arbeidsbeperking. Veelal gaat het om jongeren met meervoudige problemen. Een groot deel van de jongeren heeft wel degelijk voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan het arb eidsproces maar het lukt hen niet zonder de goede prikkels en begeleiding. Om de arbeidsparticipatie jongeren te bevorderen zijn de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de Wet Wajong) ingevoerd waarbij is gekozen voor een andere benadering van jongeren dan in de WWB en de Wajong (Wet abeidsongeschiktheid jongeren). Beide wetten leggen meer verantwoordelijkheden neer bij jongeren die een beroep doen op een uitkering. Van hen wordt verwacht dat ze als tegenprestatie voor een uitkering meewerken aan een werkleeraanbod of plan van aanpak dat moet leiden tot reintegratie. Voor gemeenten en UWV heeft deze benadering tot gevolg dat ze alle jongeren een passend aanbod moeten doen. IWI heeft onderzocht hoe gemeenten en UWVv zich hebben ingesteld op de nieuwe benadering van jongeren en hoe zij de WIJ en de Wet Wajong hebben ingevoerd. De kwetsbare jongeren hebben vaak te maken met een netwerk van diensbverleners en scholen. Een goede samenwerking binnen deze netwerken is nodig om de effectiviteit van de re-integratie van jongeren te versterken. Dat geldt ook voor de samenwerking met werkgevers.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInspectie Werk en Inkomen
organisatieInspectie Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingInspectie Werk en Inkomen
pagina's52 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdwerkloosheid ; WIJ ; Wajong ; UWV ; gemeenten ; dienstverleners ; werkgevers ; samenwerking
themaarbeidstoeleiding

wet- en regelgeving

publicatieactivering_jongeren.pdf
datum invoer03-11-2011