Participatiewet en quotum na sociaal akkoord

samenvatting

Het kabinet heeft in het regeerakkoord zijn ambitie uitgesproken dat het de grote onderwerpen op de arbeidsmarkt samen met werknemers en werkgevers wil aanpakken. Juist in economisch moeilijke tijden is eensgezindheid tussen kabinet en sociale partners van groot belang. De Participatiewet en het quotum stonden dan ook op de agenda van het sociaal overleg. Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over de volle breedte van het arbeidsmarktbeleid. Het kabinet en sociale partners hebben ook afspraken gemaakt over de Participatiewet, over banen voor mensen met een arbeidsbeperking en het quotum. Het sociaal akkoord leidt tot wijzigingen van de Participatiewet, zoals deze was voorzien in het regeerakkoord, De Participatiewet zal het wettelijk kader bevatten waarbinnen gemeenten beleid kunnen maken en uitvoeren gericht op participatie. Uitgangspunt van de Participatiewet blijft om bestaande regelingen voor mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op ondersteuning, op te nemen in één regeling. Het kabinet, de sociale partners en de gemeenten zullen in nauwe samenspraak met elkaar in de komende tijd de afspraken uit het sociaal akkoord uitwerken. De uitwerking vindt plaats binnen de financiële kaders van het sociaal akkoord, conform de Kamerbrief van 11 april 2013. Het kabinet zal bij de uitwerking van de afspraken ook in gesprek gaan met de gemeenten over de openstaande punten, zoals ze deze hebben verwoord in de resolutie 'Een vitale sociale samenleving'.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeJetta Klijnsma
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's12 p.
publicatievormKamerbrief
trefwoordenparticipatiewet ; quotum ; ; kabinetsbeleid
themawet- en regelgeving
publicatiekamerbrief_participatiewet_quotum.pdf
datum invoer01-07-2013