Participatiekansen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: Verkennend onderzoek naar instrumenten voor intake en de kans op participatiesucces

samenvatting

Het SW-bedrijf Intos is in februari 2011 gestart met een project gericht op een nauwkeurige intake van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met daaraan gekoppeld een traject gericht op participatie, hetgeen zich zou moeten vertalen in een stijging op de participatieladder. De intakeprocedure is ontwikkeld in samenwerking met Van Hooff Arbeidskundig Advies en wordt geëvalueerd op doelmatigheid en effecten. Om de resultaten in kaart te brengen heeft Van Hooff Arbeidskundig Advies aan Hento policy support gevraagd mee te werken aan een verkennend onderzoek en een eerste analyse te maken van de resultaten. Het verslag van dit verkennend onderzoek is te vinden in dit rapport. Het project wordt gekenmerkt door een uitgebreide intakeprocedure. De intakegesprekken die gevoerd worden krijgen meer diepgang door de inzet van verschillende vragenlijsten volgens een protocol. Dit geeft de consulent meer houvast bij het vormen van zijn/haar mening over de cliënt en verplicht de cliënt om een mening te geven over de (beleving van de) eigen situatie. Voor verdere achtergronden met betrekking tot de theoretische onderbouwing zie bijlage 1. Voor toelichting op de gehanteerde instrumenten zie bijlage 2. De rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de startsituatie van de deelnemers aan het traject: welke kenmerken hebben zij, hoe is hun houding en beleving met betrekking tot werk en waar staan zij op de participatieladder. Hoofdstuk 3 gaat in op het aantal contacten en de begeleiding in het traject, welk participatiesucces bereikt is en of er een samenhang is met (een aantal dimensies) in de gezondheidssituatie, gemeten met de AVEM. In hoofdstuk 4 wordt in hoofdlijnen samengevat welke antwoorden er zijn gevonden en wat nog verder onderzoek verdient.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMariëtte van Hooff ; Ilse Hento
organisatieHento Policy Support ; Van Hoof Arbeidsdeskundig Advies
plaats Helmond
instellingVan Hoof Arbeidsdeskundig Advies
pagina's35 p.
publicatievormRapport
trefwoordenarbeidsmarkttoeleiding ; participatie ; intakegesprek ; trajectkeuze ; effectiviteit ; methodieken
themaarbeidstoeleiding
publicatieparticipatiekansen.pdf
datum invoer17-10-2012