Onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel: een inventarisatie van bestaande praktijken: eindrapportage

samenvatting

Het voorliggende rapport is een inventarisatie van de bestaande praktijk in het onderwijs aan
leerlingen met NAH. Aan het onderzoek is vorm gegeven door middel van een literatuurstudie en een uitgebreide enquête. De enquête is gehouden onder de scholen van Cluster 3. Hieronder vallen de mytyl- en tyltylscholen, de scholen voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen (ZML), de scholen voor langdurig zieke kinderen (LZK) en de scholen voor kinderen met epilepsie (LWOE). In de nota "Een ander traject" uit 1999 worden randvoorwaarden en kwaliteitseisen weergegeven voor het onderwijs aan leerlingen met NAH. Geïnvertariseerd werd de stand van zaken in het (V)SO aan de hand van de vereisten in deze nota. Uit de verrichte inventarisatie kan geconcludeerd worden dat aan een aanta vereisten uit de nota "Een ander traject" redelijk frequent wordt voldaan en aan andere veel minder.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeEric Hermans
organisatieVilans
plaatsUtrecht
instellingVilans
pagina's41 p,
publicatievormRapport
trefwoordenonderwijs ; niet-aangeboren hersenletsel ; cluster 3-onderwijs
themaonderwijs
publicatieonderwijs_NAH.pdf
datum invoer10-02-2011