Met de coach naar de job: Een evaluatie van de pilot stagejobcoach

samenvatting

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Research voor Beleid de pilot stagejobcoach geëvalueerd. Deze pilot liep in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, die deelnamen aan de pilot, kregen subsidie om een jobcoach in te zetten tijdens de eindstage van (een deel van) hun leerlingen. Deze evaluatie heeft het effect van de inzet van jobcoaching tijdens de stage in beeld gebracht. Daarnaast is onderzocht in hoeverre het inzetten van een stagejobcoach bijdraagt aan een hogere en meer structurele arbeidsparticipatie. Het onderzoek heeft bestaan uit diepte intervieus met stagecoördinatoren en stagejobcoaches over de aanvraag van subsidie voor deelname aan de pilot stagejobcoach; casestudies waarin gesproken is met stagecoördinatoren, stagejobcoaches, werkgevers en leerlingen over de uitvoering van de pilot; een kwantitatieve belronde onder stagecoördinatoren over het effect van de inzet van stagejobcoaching op het verloop van de stage en de uitstroom; en analyse van door de werkgevers en stagejobcoaches ingevulde monitoringformulieren UWV.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeL. Coenen ; B. Noordhuizen ; S. de Visser ; M. Engelen
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's43 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjobcoach ; stage ; arbeidsmarkttoeleiding ; evaluatie ; stagejobcoach
thematransitie activiteiten in de school
publicatiemet_de_coach_naar_de_job.pdf
datum invoer05-03-2012