Literatuurstudie Onderwijsraad "Omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen"

samenvatting

In deze studie is voor de vraag van de Onderwijsraad 'Hoe kan het onderwijs aan zorgleerlingen met gedragsproblemen worden verbeterd? ' een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarin nationale en internationale bronnen zijn geraadpleegd. De literatuur laat zien dat vooral externaliserende gedragsproblemen handelingsverlegenheid oproepen. Echter, ook andere leerlingkenmerken spelen een rol, zoals een moeilijk temperament, lage leerprestaties, de afwezigheid van sociale vaardigheden en gedragsstoornissen. Uit literatuur naar het gebruik van interventies in de onderwijspraktijk komt telkens opnieuw naar voren dat het implementeren - en in stand houden - van effectieve methoden een vak apart is. Daarbij is het aansluiten bij het 'hier en nu' van de leraar en de concrete context van groot belang. Er zijn aanwijzingen dat het implementeren van interventies het beste kan plaatsvinden door middel van schoolbrede en meergelaagde modellen. Schoolbreed betekent dat programma’s worden uitgerold over de hele school (dus niet alleen in de klas, maar ook op de speelplaats en in de kantine) en worden uitgevoerd door alle bij de leerling betrokken actoren. Het onderwijskundig leiderschap speelt daarbij een sleutelrol. Meergelaagd betekent ook dat er een aantal niveaus of tiers worden onderscheiden, waarin duidelijke aanpakken worden gedefinieerd die voor iedereen helder zijn.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeS.L. Goei ; R. Kleijnen ; F.J.H. Harinck ; W. Meijer ; T.M. Willemse
organisatieLectoraat Onderwijszorg en samenwerking binnen de keten
plaatsZwolle
instellingChristelijke Hogeschool Windesheim
pagina's96 p.
publicatievormLiteratuurstudie
trefwoordenonderwijs ; gedragsstoornissen ; zoegleerlingen
themaonderwijs
publicatieonderwijs_gedragsproblemen.pdf
datum invoer30-03-2010