Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

samenvatting

In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financiële gegevens over 2011 in deze nota sluiten aan bij de UWV-jaarrekening 2011. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2012. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2012 als uitgangspunt genomen. De uitvoeringskosten UWV 2012 zijn een schatting op basis van de gerealiseerde kosten. De uitvoeringskosten 2013 zijn gebaseerd op de Meibrief UWV 2013, die door de minister van SZW is goedgekeurd. In de ramingen van de Juninota zijn alle reeds ingevoerde wetswijzigingen meegenomen. Als stelregel is uitgegaan van alle beleidsmaatregelen die zijn meegenomen in het CEP. Daarnaast is het besluit van de Tweede Kamer van 5 juni jl. om de wet Werken naar Vermogenn controversieel te verklaren, verwerkt in de ramingen. De nota begint met een overzicht van de ontwikkelingen op hoofdlijnen. In hoofdstuk 2 worden vervolgens in meer detail de arbeidsongeschiktheidswetten belicht, in hoofdstuk 3 de werkloosheidswetten en in hoofdstuk 4 de ziekte- en verlofregelingen. Hoofdstuk 5 gaat specifiek in op de re-integratie-uitgaven die voor de verschillende wetten worden gedaan. Hoofdstuk 6 behandelt de toeslagen en tegemoetkomingen die UWV verstrekt. In hoofdstuk 7 wordt tenslotte een overzicht gegeven van alle fondsen die UWV beheert en wordt een toelichting gegeven op de premiestelling.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeWibaut Jeurissen ; Neander Nijman ; Jan-Maarten van Sonsbeek ; Kees van den Bosch ; Ben van der Eijken ; Henk de Jongh ; Saskia Mangoendinomo ; Fouad Rmila ; Rob Vlek ; Emiel Zegers
organisatieUWV
plaatsAmsterdam
instellingUWV
pagina's80 p.
publicatievormNota
trefwoordenUWV ; begroting ; uivoeringskosten ; arbeidsongeschiktheidswetten ; werkloosheidswetten ; Wajong ; ziekteregelingen ; re-integratie ; toeslagen ; tegenmmoetkomingen ; fondsen
themawet- en regelgeving
publicatieJuninota_2012.pdf
datum invoer12-07-2012