Gemeenten en Zorgvangnetten: Verslagen casestudy; Concept deelrapporten

samenvatting

Gemeenten hebben een belangrijke (regie)taak toebedeeld gekregen in het creëren en onderhouden van netwerken of vangnetvoorzieningen om individuele burgers passende zorg te kunnen bieden. De gemeentelijke zorgtaken liggen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, participatie en integratie. In de Wmo zijn deze taken primair verankerd, maar ook vanuit andere wetten wordt (een deel van) deze verantwoordelijkheid bij gemeenten neegelegd. Het ministerie van VWS heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) gevraagd een een advies uit te brengen over de voorwaarden waaraan gemeenten moeten voldoen om hun regierol op het gebied van zorg en ondersteuning van (kwetsbare) burgers goed vorm te kunnen geven. Dit mede tegen de achtergrond van een eventuele overheveling van (delen van) de zorg die nu nog vanuit de AWBZ wordt geboden. In het onderzoek ligt de focus op vangnetvoorzieningen. Hieronder verstaan wij het geheel van beleidsmaatregelen, afspraken en netwerken dat erop gericht is om groepen kwetsbare burgers (beter) toe te leiden naar zorg en ondersteuning e een geschikt zorg- of ondersteuningsaanbod voor hen te waarborgen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeB. Noordhuizen ; S.M. van Klaveren ; L. Boer ; F.M. van Vree
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's188 p.
trefwoordengemeenten ; Wmo ; zorgvraag
themawet- en regelgeving
publicatiegemeenten_zorgvangnetten.pdf
datum invoer16-06-2011