Experiment budgetfinanciering in regionaal netwerk Eemland

samenvatting

Als de Wet Passend onderwijs naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treedt, krijgen alle nieuwe samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs langzaam maar zeker te maken met budgetfinanciering bij de bekostiging van speciale onderwijszorg. Naast directe kindplaatsbekostiging in het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 krijgt elk samenwerkingsverband de beschikking over een vrij besteedbaar normatief zorgbudget. Bovendien zullen de financiële middelen voor de speciale onderwijszorg geleidelijk worden verevend. Dit betekent dat de budgetten voor speciale onderwijszorg naar rato van het aantal leerlingen over de samenwerkingsverbanden worden verdeeld. Doel van het onderzoek is in beeld te brengen hoe het experiment met budgetfinanciering bij speciale onderwijszorg in regionaal netwerk Eemland momenteel wordt ingevoerd. Wat zijn de (gepercipieerde) voor- en nadelen volgens de betrokkenen? Er is inzichtelijk gemaakt wat de gekozen bekostigingswijze betekent voor de verdeling van de financiële middelen van speciale onderwijszorg en voor de toewijzing van speciale onderwijszorg. Het onderzoek geeft tevens antwoord op de vraag welke relevante lessen er op basis van dit experiment met budgetfinanciering kunnen worden getrokken die gebruikt kunnen worden voor de landelijke invoering van budgetfinanciering.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeIJsbrand Jepma ; Sandra Beekhoven
organisatieSardes
instellingECPO, evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs
pagina's58 p.
publicatievormRapport
trefwoordenfinanciering ; passend onderwijs
themaonderwijs
publicatiebudgetfinanciering_Eemland.pdf
datum invoer18-10-2011