Empowerment of employees with a chronic disease

samenvatting

Dit proefschrift gaat over de knelpunten die werknemers met een chronische aandoening op hun werk ondervinden en over een training die deze werknemers ondersteunt bij het oplossen van deze knelpunten. Deze training is gebaseerd op het "empowerment" principe: het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustzijn van eigen waarden en behoeften, om de deelnemers in staat te stellen doelen te definiëren, oplossingen te bespreken en te realiseren. Het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen wat dit betreft - 'perceived self-efficacy' in termen van de sociale leertherorie van Bandura - is een onderdeel van deze empowerment benadering.
Op basis van literatuuronderzoek naar arbeidsbegeleiding voor werknemers met een chronische ziekte ontwikkelden we een groepstraining. Deze werd in het kader van een gerandomiseerde gecontroleerde studie acht maal aangeboden aan 64 mensen in totaal. Uiteindelijk hebben 61 deelnemers de training afgerond. Gemiddeld was één van de acht deelnemers bij de groepsbijeenkomsten afwezig, meestal vanwege ziekte. De deelnemers beoordeelden de training meestal als effectief. In de effectiviteitstudie bleek dat de persoonlijke effectiviteit in de loop van twee jaar statistisch significant
meer toenam in de experimentele groep. De vermoeidheid nam significant meer af. De maat 'tevredenheid over het werk' liet een onduidelijke uitkomst zien. De training bleek geen significant effect te hebben op behoud van werk, maar dat moet bezien worden tegen de achtergrond van het gegeven dat in beide groepen de meeste mensen hun werk behielden. Een onverwachte bevinding was dat veel mensen van de controlegroep gerichte acties ondernamen om werkgerelateerde problemen aan te pakken.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeI. Varekamp
organisatieUniversiteti van Amsterdam, Faculteit der Geneeskunst
plaatsAmsterdam
instellingUniversiteti van Amsterdam,
pagina's209 p.
publicatievormProefschrift
trefwoordenarbeid ; gehandicapten ; welzijn
themawerk en handicap
urlhttp://dare.uva.nl/record/342074
datum invoer19-10-2010