Eindrapportage: Onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel: een inventarisatie van bestaande praktijken

samenvatting

Het rapport is een verslag van een onderzoek naar de situatie in het speciaal onderwijs met betrekking tot leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Aan het onderzoek is vorm gegeven door middel van een literatuurstudie en een uitgebreide enquete. De enqete is gehouden onder de scholen van Cluster 3. Hieronder vallen de mytyl -en tyltylscholen, de scholen voor kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperkingen (ZML), de scholen voor langdurig zieke kinderen (LZK) en de scholen voor kinderen met epilepsie (LWOE). De enquete werd opgezet naar analogie van de kwalitatieve vereisten die in de nota “Een ander traject” uit 1999 worden gesteld aan het onderwijs voor leerlingen met NAH. In de analyses werd onderscheid gemaakt tussen 2 groepen: a) de groep van mytyl- en tyltylscholen en) de overige scholen (samengevat als overig (V)SO).

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeEric Hermans
organisatieVilans
plaatsUtrecht
instellingVilans
pagina's41 p.
publicatievormRapport
doelgroepVilans
trefwoordenonderwijs ; niet-aangeboren hersenletsel
themaonderwijs
publicatieonderwijs_nah.pdf
datum invoer17-01-2011