Effectieve en efficiënte sw-sector: Regionale ondersteuningsstructuur effectiviteit sociale diensten

samenvatting

De betrokkenheid van sociale diensten bij de sw-sector is sterk toegenomen in de aanloop naar de Wet werken naar vermogen. Vanuit beleidsmatig perspectief is dit te verklaren doordat het onderscheid tussen Wsw- en WWB-doelgroep met die wet zou vervagen. Nu is de wet van de baan, maar ook in de door het kabinet Rutte II aangekondigde Participatiewet geldt één regime voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook financiële overwegingen vragen om meer betrokkenheid. De re-integratiemiddelen zijn de laatste jaren al verminderd en de tekorten versoberen op de Wsw lopen op door de verlaging van de rijksbijdrage. In het Regeerakkoord worden verdere versoberingen aangekondigd. De middelen voor bemiddeling en re-integratie worden schaars en gemeenten zullen keuzes moeten maken voor wie ze het beschikbare geld nog in gaan zetten. De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2014. In het Regeerakkoord wordt een quotumregeling voor werkgevers aangekondigd. Gemeenten en sw-bedrijven zullen zich samen sterk moeten maken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te laten komen. Vanwege deze ontwikkelingen willen gemmenten praktische handvatten en inzichten hoe ze de sw-sector effectiever en efficiënter kunnen maken en zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk te krijgen. In veel gevallen besluiten sociale diensten intensiever te gaan samenwerken met het sw-bedrijf of het sw-bedrijf te herpositioneren. Ze verwachten doelmatiger en slagvaardiger te kunnen opereren door het ineenschuiven van werkprocessen, een gezamenlijke werkgeversbenadering, een heldere rol- en taakverdeling en bedrijfsvoering en goede governance en regie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeLuciënne Middelhof ; Sigrid van Iersel ; Maurits Depla, ; Marian Dobbe-Kluijtmans ; Anna Rozendaal ; Nienke van de Hoef ; Hiemstra en de Vries ; Jolanda van Heijningen ; Renate Kenter van De Ruyter ; Anneke Nunn
organisatieDivosa
plaatsUtrecht
instellingDivosa
pagina's50 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordengemmetelijk beleid ; sociale werkvoorziening ; handreiking
themawerk en handicap
publicatiehandreiking_effectieve_en_efficiente_sw-sector.pdf
datum invoer24-01-2013